Smlouva - Domy na půl cesty - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

Smlouva - Domy na půl cesty - Fondy EU v Praze

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Příloha č. 3

SMLOUVA

o zajištění poskytování sociálních služeb

Domy na půl cesty

č. .................

Smluvní strany:

Objednatel:

Název: Hlavní město Praha

Magistrát hlavního města Prahy – Odbor sociální péče (SOC MHMP)

Sídlo: Praha 1, Mariánské náměstí 2, PSČ: 110 01

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

Bankovní spojení: PPF Banka, číslo účtu 5157998/6000

Zastoupen: Mgr. Hanou Halovou, pověřenou řízením odboru SOC MHMP

(dále také jen jako “Objednatel“)

a

Poskytovatel:

Název/obchodní firma/jméno:

Sídlo/místo podnikání:

IČ:

DIČ:

Zápis v obchodním rejstříku/živnostenském rejstříku:

Zastoupen:

Bankovní spojení:

(dále také jen “Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále také jen jako “Smluvní strany“)

Stránka 1 z 20


Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti


PREAMBULE

Tato Smlouva o zajištění poskytování sociálních služeb Domy na půl

cesty (dále také jen "Smlouva") v rámci projektu: „Komplexní individuální

projekt pro zajištění poskytování sociálních služeb, jako podpůrný prostředek pro

integraci sociálně znevýhodněných osob na trh práce na území Hl. m. Prahy“, je

uzavírána podle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a za použití zákona č. 108/2006 Sb., o

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZSS“) a

vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 505/2006 Sb., kterou se

provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších

předpisů (dále také jen „Vyhláška“). Tato Smlouva je uzavírána v souladu

s výsledky Zadávacího řízení, ve kterém byla nabídka Poskytovatele vybrána

jako nejvýhodnější nabídka na poskytování Sociálních služeb.


DEFINICE

Pojmy použité v této smlouvě jsou definovány následovně:

"Sociální služby"

“Poskytnutí plnění“

"Zadávací řízení"

Sociálními službami se pro účely této smlouvy rozumí

sociální služby „Domy na půl cesty“ ve smyslu

ustanovení § 58 a dalších ustanovení ZSS a příslušných

ustanovení Vyhlášky, tak jak jsou blíže specifikovány

v Příloze č. 1 této smlouvy;

znamená poskytnutí Sociálních služeb Poskytovatelem

uživatelům Sociálních služeb;

znamená veřejnou zakázku „DOMY NA PŮL CESTY“,

zadanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006

Sb., o veřejných zakázkách.


PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

3.1 Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek zajišťování poskytování Sociálních

služeb Poskytovatelem třetím osobám a úprava vzájemných vztahů mezi

Smluvními stranami.

Účelem této Smlouvy je zajištění včasného, řádného, kvalitního a maximálně

efektivního průběhu poskytování Sociálních služeb Poskytovatelem, a to v souladu

s podmínkami této Smlouvy při realizaci projektu Objednatele – „Komplexní

individuální projekt pro zajištění poskytování sociálních služeb, jako podpůrný

prostředek pro integraci sociálně znevýhodněných osob na trh práce na území hl.

m. Prahy“ , financovaného dotací z Evropského sociálního fondu (dále jen „ESF“)

reg. číslo: CZ.2.17./2.1.00/30005, poskytnutou v rámci Operačního Programu

Praha - Adaptabilita (dále „OPPA“) a dále v souladu s aktuální verzí Metodiky

financování a vykazování aktivit pro projekt „Komplexní individuální projekt pro

zajištění poskytování sociálních služeb, jako podpůrný prostředek pro integraci

Stránka 2 z 20


Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

sociálně znevýhodněných osob na trh práce na území Hl. m. Prahy“ (dále jen

„Metodika“), zveřejněnou na webových stránkách Objednatele:

(http://socialni.praha.eu/jnp/cz/financovani_socialni_oblasti/evropsky_socialni_fo

nd/projekty_primeho_prideleni/komplexni_individualni_projekt/index.html).

3.2 Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat třetím osobám Sociální

služby, přičemž Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádně

poskytnuté plnění sjednanou cenu.

3.3 Poskytovatel poskytuje předmět plnění jen k těm částem veřejné zakázky, ke

kterým podal nabídku k Zadávacímu řízení a jež jsou blíže specifikovány

v příloze č. 1 této Smlouvy.


SPECIFIKACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

4.1 Sociální služby jsou co do rozsahu blíže specifikovány v Příloze č. 1 této

Smlouvy, která je nedílnou součástí Smlouvy.

4.2 Základní vymezení Sociálních služeb:

Domy na půl cesty (dále jen „DNPC“) je sociální služba poskytovaná dle § 58

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a dále

v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

4.3 Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku,

které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo

ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a

mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo

ochranné léčby.

4.4 Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a) poskytnutí ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

c) sociálně terapeutické činnosti,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních

záležitostí.

4.5 Hlavním přínosem sociální služby je pomoc mladým lidem bez rodinného zázemí

postavit se na vlastní nohy a naučit se zvládat každodenní život. Smyslem

poskytování sociální služby je naučit samostatnosti mladé lidi pocházející z

prostředí, které se negativně podepsalo na jejich vývoji, a mají problémy

s praktickým životem.

4.6 Poskytovatel služby se zavazuje svou činností v rámci poskytování sociální služby

zajistit dále pro uživatele služby aktivity směřující k integraci na trhu práce. Daný

závazek bude naplněn prostřednictvím zlepšení připravenosti uživatelů soc. služeb

Stránka 3 z 20


Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

na vyhledávání zaměstnání, získáním orientace na trhu práce díky získaným

informacím, pomoci při udržení zaměstnání a pomoci při integraci na trh práce.

Takto podpořené uživatele sociální služby bude poskytovatel vykazovat jako

„podpořené osoby“ či „úspěšně podpořené osoby“ v rámci primárních ukazatelů, a

to pomocí „Výkazů poskytnutých služeb“, které je poskytovatel povinen vést a

evidovat v souladu Metodikou financování a vykazování aktivit pro projekt s

názvem „Komplexní individuální projekt pro zajištění poskytování sociálních služeb,

jako podpůrný prostředek pro integraci sociálně znevýhodněných osob na trh práce

na území hl. m. Prahy“ (dále jen „projekt“). Aktuální verze Metodiky je

zveřejňována na webových stránkách objednatele:

(http://socialni.praha.eu/jnp/cz/financovani_socialni_oblasti/evropsky_socialni_fon

d/projekty_primeho_prideleni/komplexni_individualni_projekt/index.html).

Cílová skupina: viz Příloha č.1.

Stanovené primární ukazatele (závazné):

a) Počet podpořených osob – celkem (za dobu realizace): viz. Příloha č. 1.

Monitorovací ukazatel bude sledován prostřednictvím povinného vykazovaní

poskytovateli, kteří v rámci fakturace budou muset mimo jiné předkládat

"Seznam podpořených osob" za sledované období. Každý identický uživatel

služby bude moci být jedním poskytovatelem služby za celou dobu realizace

zakázky vykázán právě jednou. Bližší podmínky týkající se ukazatele

„podpořených osob“ a vykazování podpořených osob jsou uvedeny v Metodice

financování a vykazování aktivit pro projekt s názvem „Komplexní individuální

projekt pro zajištění poskytování sociálních služeb, jako podpůrný prostředek pro

integraci sociálně znevýhodněných osob na trh práce na území Hl. m. Prahy“

(dále jen „projekt“), která je zveřejněna na webových stránkách Objednatele:

(http://socialni.praha.eu/jnp/cz/financovani_socialni_oblasti/evropsky_socialni_f

ond/projekty_primeho_prideleni/komplexni_individualni_projekt/index.html).

b) Počet úspěšně podpořených osob (za dobu realizace) viz. Příloha č. 1.

Monitorovací ukazatel bude sledován prostřednictvím povinného vykazovaní

poskytovateli, kteří v rámci fakturace budou muset mimo jiné předkládat

"Seznam úspěšně podpořených osob" za sledované období. Každý identický

uživatel služby bude moci být jedním poskytovatelem služby za celou dobu

realizace zakázky vykázán právě jednou. Úspěšně podpořená osoba je

definována jako uživatel sociální služby, který se prostřednictvím podpory z

projektu následně:

zapojí do procesu integrace na trhu práce,

využije službu pracovní rehabilitace či jiného nástroje v rámci státní

politiky zaměstnanosti dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Stránka 4 z 20


Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnostinalezne zaměstnání,

udrží si zaměstnání (osoby ohrožené ztrátou zaměstnání).

Bližší podmínky týkající se ukazatele „úspěšně podpořených osob“ a vykazování

těchto osob jsou uvedeny v Metodice financování a vykazování aktivit pro

projekt, která je zveřejněna na webových stránkách Objednatele

(http://socialni.praha.eu/jnp/cz/financovani_socialni_oblasti/evropsky_socialni_f

ond/projekty_primeho_prideleni/komplexni_individualni_projekt/index.html).

Sekundární ukazatele (závazné doplňující) a doplňující informace: viz. Příloha č.

1

a) Počet lůžek: viz Příloha č. 1

b) Počet lůžkodnů: viz Příloha č. 1


TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

5.1 Sociální služby budou Poskytovatelem poskytovány v provozovně poskytovatele

v plnění uvedeném v Příloze č. 1, Poskytovatel je povinen neprodleně sdělit

Objednateli jakoukoli změnu konkrétního místa zařízení nebo místa poskytování

Sociálních služeb.

Kontaktní adresa provozovny poskytovatele je následující:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

5.2 Sociální služby budou Poskytovatelem poskytovány v období:

Termín zahájení: 1. 9. 2011

Termín ukončení: 31. 3. 2012

Cena za poskytování Sociální služby, Platební podmínky

5.3 Poskytovateli náleží za řádně poskytnuté plnění Sociálních služeb sjednaná cena.

Cena byla stanovena na základě výsledku Zadávacího řízení a činí

………………..………Kč.

5.4 Objednatel si vyhrazuje právo upravit cenu dle skutečného plnění služby v

případě pozdějšího zahájení činností dle smlouvy, kdy

způsobem upravovat celková cena za poskytování služeb.

se bude alikvótním

Sociální služby jsou osvobozeny od DPH na základě § 59 zák. č. 235/2004 Sb., o

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Celková cena za služby je cenou nejvýše přípustnou, včetně všech poplatků a

veškerých dalších nákladů spojených s plněním. Poskytovatel prohlašuje, že se

předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít

Stránka 5 z 20


Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

jakýkoliv vliv na stanovení ceny za služby. Tato cena obsahuje předpokládané

zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních

nákladů a změnu DPH v případě změny zákona o DPH.

5.5 Cena za plnění bude hrazena Objednatelem Poskytovateli průběžně

v jednotlivých zúčtovacích obdobích. Zúčtovací období jsou nastavena takto:

1. zúčtovací období: od data uzavření smlouvy do září 2011

2. zúčtovací období: realizace služby od října 2011 do prosince 2011

3. zúčtovací období: realizace služby od ledna 2012 do března 2012

S ohledem na bod 5.2 této smlouvy zúčtovací období skončí nejpozději k 31. 3.

2012.

Cena na zúčtovací období bude vypočtena alikvótním způsobem, a to tak, že je

cena celkem vydělena počtem dnů (tj. dnů za dobu předpokládaného plnění

zakázky od září 2011 do března 2012), po které může být služba poskytována, a

vynásobena počtem dnů v daném zúčtovacím období (zaokrouhleno

matematicky na celé Kč).

5.6 Objednatel bude poskytovat v jednotlivých zúčtovacích obdobích Poskytovateli

zálohu na cenu. Výše zálohy bude v souladu s Metodikou, předpokládaná pro

dané zúčtovací období. Zálohová faktura bude vystavena Poskytovatelem a

doručena Objednateli vždy nejpozději do 10. kalendářního dne příslušného

zúčtovacího období. Zálohová faktura bude vyúčtována zúčtovací fakturou za

celé zúčtovací období.

5.7 Zúčtovací faktura musí být doručena Objednateli nejpozději do 10 kalendářních

dnů ode dne skončení zúčtovacího období. Řádné vyúčtování zálohy za předchozí

zúčtovací období bude podmínkou pro poskytnutí zálohy na další zúčtovací

období.

5.8 Doba splatnosti zálohových i zúčtovacích faktur činí 30 dnů ode dne jejich

doručení Objednateli. Smluvní strany se dohodly, že dnem zaplacení je den

odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele. Objednatel si vyhrazuje

právo na jednostranné prodloužení doby splatnosti v případě neposkytnutí

dotačních prostředků poskytovatelem dotace v předpokládaném termínu.

Objednatel informaci o této skutečnosti oznámí neprodleně Poskytovateli.

Přednostně budou hrazeny zúčtovací faktury před zálohovými v pořadí dle data

doručení.

5.9 Ceny není možno měnit jinak než písemnou dohodou smluvních stran. Ceny

zahrnují veškeré náklady Poskytovatele na Poskytnutí plnění a jsou v ní

zohledněny veškeré příjmy dosažené Poskytovatelem při plnění předmětu

Smlouvy. Ceny jsou nejvýše přípustné a obsahují předpokládané zvýšení ceny

Stránka 6 z 20


Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů. Platby

ceny budou probíhat výhradně v korunách českých, případně v zákonné měně

České republiky, pokud jí nebude koruna česká.

5.10 Zúčtovací faktura za dané zúčtovací období bude obsahovat fakturovanou

částku, složenou ze dvou částí – pevné a pohyblivé části. Pevná část je vázána

na počet lůžek k dispozici (viz sekundární monitorovací ukazatele) a činí 70%

z ceny za příslušné zúčtovací období. Při snížení požadované kapacity (počtu

lůžek) oproti Smlouvě bude pevná část alikvotně krácena. Pohyblivá část

fakturované částky je vázána na obložnost služby (tzn. počet skutečně

poskytnutých lůžko-dnů, viz sekundární monitorovací ukazatele). Objednatel je

oprávněn uplatnit vůči Poskytovateli nárok na slevu v daném zúčtovacím období

v případě neplnění sekundárních monitorovacích ukazatelů obložnosti (lůžko –

dnů) dle čl. 9.3 této smlouvy, přičemž tato sleva bude vypočtena s přihlédnutím

k ustanovením Metodiky.

5.11 Proplaceny budou pouze zúčtovací faktury, které budou mít řádně, úplně a

pravdivě vyplněnou přílohu – Výkazy poskytnutých služeb dle Metodiky. Faktury

musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle zákona o účetnictví (podle § 11

zákona č.653/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), náležitosti dle § 28 zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a

náležitosti stanovené § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

pozdějších předpisů. Faktury musí dále obsahovat tyto náležitosti:

a) číslo smlouvy o zajištění poskytování sociálních služeb (dále jen „smlouva“) a

datum jejího podpisu, číslo veřejné zakázky,

b) předmět smlouvy, tj. text „Poskytování služby …... (doplňte název služby dle

smlouvy) v rámci projektu – „Komplexní individuální projekt pro zajištění

poskytování sociálních služeb, jako podpůrný prostředek pro integraci sociálně

znevýhodněných osob na trh práce na území hl. m. Prahy“, číslo projektu

CZ.2.17/2.1.00/30005, za zúčtovací období ...... (doplňte aktuální období).

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu

odlišné od čísla uvedeného ve smlouvě, je poskytovatel povinen o této

skutečnosti v souladu se smlouvou objednatele informovat),

d) relevantní Výkazy poskytovaných služeb za zúčtovací období v písemné i

elektronické podobě (viz. Metodika a přílohy k Metodice),

e) Ostatní náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č.235/2004 Sb., , o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Stránka 7 z 20


Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

5.12 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné

údaje, nebo nebude obsahovat stanovené náležitosti, je Objednatel oprávněn

vrátit ji Poskytovateli. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a

nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené nebo oprávněně

vystavené faktury Objednateli.


6.1

6.2

6.3

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

Poskytovatel se zavazuje Sociální služby poskytovat řádně a včas, s vynaložením

veškeré své odborné péče, a to svými kvalifikovanými zaměstnanci (sociálními

pracovníky a dalšími odbornými pracovníky, pracovníky v sociálních službách

atd.), které za tím účelem zaměstnává v pracovním poměru. Poskytovatel

prohlašuje, že má zákonem vyžadovanou odbornou způsobilost, splňuje zákonné

podmínky a má zákonem vyžadovaná povolení a oprávnění (oprávnění k

poskytování sociálních služeb - registrace dle ZSS) pro splnění předmětu této

Smlouvy, kterou doložil v nabídce do Zadávacího řízení. Tyto skutečnosti musí být

platné po celou dobu trvání této Smlouvy.

Poskytovatel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající mu z ustanovení této

Smlouvy a je povinen podmínky své nabídky řádně a zcela splnit, pokud není

v této smlouvě v konkrétním případě stanoveno jinak a dále je povinen vést

průkaznou evidenci vykazovaných monitorovacích ukazatelů v souvislosti

s plněním předmětu této Smlouvy, při kontrole je povinen tyto údaje prokázat

v souladu s aktuální Metodikou. V rámci projektu nesmí docházet k duplicitě

klientů tzn., že každá osoba, která vstoupí do projektu, může být započtena do

podpořených osob jen jednou. Poskytovalel se zavazuje poskytnout Objednateli

součinnost při doložení evidence podpořených osob (či uživatelů sociální služby).

Poskytovatel se zavazuje doručit Objednateli do 10 kalendářních dnů od skončení

každého zúčtovacího období Výkazy poskytnutých služeb (dále jen ve smlouvě

jako „Výkazy poskytnutých služeb“), v souladu s Metodikou, a to společně se

zúčtovací fakturou. Pokud vyjde 10. kalendářní den na den pracovního klidu, bude

se brát jako poslední možný termín pro doručení Výkazů poskytnutých služeb se

zúčtovací fakturou nejblíže následující pracovní den. Za každý další započatý den

má objednatel právo požadovat zaplacení smluvní sankce dle bodu 9.1 Smlouvy.

Výkazy poskytnutých služeb budou obsahovat Poskytovatelem zpracované

hodnocení obsahu a rozsahu poskytnutých Sociálních služeb za uplynulé zúčtovací

období, a to zejména v rozsahu evidovaných primárních a sekundárních ukazatelů

služeb a doplňujících informací k jejich realizaci a budou opatřeny podpisem

příslušné odpovědné osoby společně s razítkem Poskytovatele.

6.4

V případě, že Objednatel zjistí a vytkne Poskytovateli neúplnost nebo formální

nedostatky zprávy, je Poskytovatel povinen příslušný Výkaz poskytnutých služeb

doplnit nebo opravit, a to do 5 pracovních dnů ode dne, kdy k tomu bude

Objednatelem vyzván a v elektronické formě e-mailem doručit Objednateli. Pokud

Stránka 8 z 20


Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

má změna vliv na uplatnění smluvní pokuty dle bodů 9.1 až 9.3 Smlouvy je

Poskytovatel povinen vystavit novou zúčtovací fakturu s uplatněnou smluvní

pokutou v papírové formě se všemi náležitostmi dle bodu 5.11 Smlouvy, příp.

vystaví dobropis k již proplacené zúčtovací faktuře.

6.5

6.6

6.7

Poskytovatel je povinen provádět propagaci a publicitu projektu dle této Smlouvy

v souladu s pravidly OPPA, jejichž aktualizovaná podoba je Poskytovateli k

dispozici na webových stránkách Operačního programu Praha - Adaptabilita:

www.oppa.cz. Při všech formách propagace uvede Poskytovatel informaci, že jde o

projekt, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, přičemž na všech

dokumentech týkajících se projektu uvede následující údaje:

-Symbol Evropské unie (tj. vlajka EU) včetně slovního odkazu na Unii ve

znění „Evropská unie“,

-Logo Hl. m. Prahy,

-Logo OPPA,

-Informace o fondu, který spolufinancuje OPPA, ve znění „Evropský sociální

fond“,

-Prohlášení zdůrazňující pozitivní přínos podpory z OPPA ve znění „Praha &

EU: Investujeme do vaší budoucnosti“. Výše uvedené údaje musí být

uvedeny na všech materiálech.

Poskytovatel je dále povinen informovat cílovou skupinu o zdrojích financování

projektu.

Poskytovatel je povinen do 15 kalendářních dnů způsobem dle bodu 12.1 oznámit

Objednateli veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo podmínky

poskytování Sociálních služeb. Dále např. krizové havarijní situace a další

rozhodné skutečnosti související s plněním předmětu Smlouvy. Takové oznámení

však nezbavuje Poskytovatele povinnosti plnit podmínky stanovené ve Smlouvě.

Poskytovatel prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu

způsobenou při poskytování sociálních služeb v rozsahu vyžadovaném Zákonem č.

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se

udržovat toto pojištění v účinnosti po celou dobu trvání této Smlouvy.

6.8

Poskytovatel je povinen zajistit, aby vedle poskytnutí ceny za Sociální služby ze

strany Objednatele nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků

z jiných veřejných zdrojů za stejným účelem (např. jiné finanční prostředky

z rozpočtových kapitol státního rozpočtu ČR, státních fondů, z rozpočtů jiných

obcí, měst a krajů, strukturálních fondů nebo jiných prostředků EU.). V případě,

že Poskytovatel tuto povinnost poruší, je Objednatel oprávněn pozastavit platby

ceny či záloh nebo požadovat vrácení již uhrazených finančních prostředků. Zákaz

čerpání jiných podpor se vztahuje na duplicitu těch částí nákladových položek

Poskytovatele, které se přímo vztahují k plnění předmětu této Smlouvy. Za

Stránka 9 z 20


Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

duplicitu v čerpání jiných podpor se nepovažuje financování ostatních částí

výdajových položek Poskytovatele, které nemají přímý vztah k Sociálním službám,

např. celkové provozní náklady Poskytovatele. Poskytovatel je dále povinen vést

dokumentaci o poskytovaných Sociálních službách tak, aby bylo možné kdykoli

identifikovat aktivity financované v rámci plnění Smlouvy. Skutečnost, že nedošlo

k duplicitnímu čerpání je povinen prokázat Poskytovatel.

6.9

Poskytovatel je povinen uchovávat účetní záznamy (účetní doklady, účetní knihy,

odpisové plány, účtový rozvrh, inventurní soupisy a záznamy dokladující formu

vedení účetnictví) a doklady související s plněním Smlouvy po dobu danou

právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1999 Sb., o účetnictví a

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

6.10

Poskytovatel souhlasí s využíváním údajů Objednatelem v informačních systémech

pro účely administrace prostředků z rozpočtu EU, a to v rozsahu předmět veřejné

zakázky, cena zakázky, název Poskytovatele, jeho IČ, sídlo.

6.11

Poskytovatel se zavazuje v případech, kdy je to možné, informovat účastníky a

účastnice o uplatňování rovných příležitostí v tomto projektu, podporovat

ekologické třídění odpadů, dbát na efektivní a úspornou spotřebu materiálu, na

efektivní a úsporné využívání energetických zdrojů a vody a podporovat

ekologicky šetrné způsoby dopravy.

7 PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

7.1 Objednatel se touto Smlouvou mimo jiné zavazuje poskytnout Poskytovateli

vyžádanou součinnost nutnou pro řádné Poskytnutí plnění.

7.2 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli řádně a včas v souladu s touto

Smlouvou cenu za Poskytnutí plnění.

7.3 Objednatel je povinen informovat Poskytovatele o všech skutečnostech, o nichž

se dozví a které mohou ovlivňovat plnění Poskytovatele dle této Smlouvy a

poskytovat mu za tímto účelem všechny nezbytné podklady.

8 KONTROLA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

8.1 Objednatel je oprávněn provádět pravidelnou či namátkovou kontrolu plnění

předmětu této Smlouvy Poskytovatelem prostřednictvím svých zaměstnanců i

prostřednictvím třetích osob, které k výkonu této kontroly vybaví příslušným

zmocněním, dále je oprávněn provádět monitorovací kontroly a kontroly

realizace Sociálních služeb a vyžadovat nápravu při kontrole zjištěných

nedostatků.

Stránka 10 z 20


Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

8.2 Poskytovatel je povinen vytvořit podmínky a poskytnout Objednateli nezbytnou

součinnost k provádění kontrolní činnosti Objednatele ve vztahu k poskytování

Sociálních služeb. Poskytovatel se zejména zavazuje umožnit Objednateli

nahlédnout do veškeré dokumentace, týkající se Sociálních služeb, pořizovat si

fotokopie dokumentů, jakož i umožnit Objednateli faktickou kontrolu veškerých

podmínek výkonu Sociálních služeb, spokojenosti uživatelů s poskytovanými

Sociálními službami, naplňováním standardů kvality Sociálních služeb apod. Na

žádost Objednatele je Poskytovatel povinen sdělit Objednateli požadované

informace a podat požadované vysvětlení ve vztahu k Sociálním službám.

8.3 Poskytovatel je povinen pro ověření plnění povinností vyplývajících z této

Smlouvy vytvořit veškeré podmínky k provedení kontroly a poskytnout

oprávněným osobám veškeré doklady vážící se k realizaci poskytování Sociálních

služeb, umožnit průběžné ověřování souladu údajů z Výkazů poskytnutých

služeb se skutečným stavem v místě poskytování služeb a především poskytnout

součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly (včetně vstupu do

budov a prostor Poskytovatele). Osobami oprávněnými provádět kontrolu ve

smyslu tohoto článku Smlouvy jsou:

Objednatel a další Odbory Magistrátu Hlavního města Prahy,

Ministerstvo financí,

Nejvyšší kontrolní úřad,

Evropská komise,

Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontrol.

Poskytovatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při

výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb

z veřejných zdrojů.

9 SMLUVNÍ SANKCE

9.1 V případě, že Poskytovatel nedodržuje bod 6.5 smlouvy, je Objednatel oprávněn

požadovat po nesplnění nápravného opatření za každé nedodržení smluvní

pokutu ve výši 10 000,-- Kč.

9.2 Případné smluvní pokuty budou odečteny od plateb nárokovaných

Poskytovatelem v jednotlivých zúčtovacích obdobích. Celková výše smluvních

pokut dle Smlouvy není omezena.

9.3 Pokud se v rámci plnění Sociálních služeb nepodaří Poskytovateli naplnit

v určitém zúčtovacím období poměrnou část stanovených sekundárních

ukazatelů obložnosti služby (tzn. počet skutečně poskytnutých lůžko-dnů, viz.

sekundární monitorovací ukazatele stanovené v Příloze č. 1 smlouvy) určenou

Stránka 11 z 20


Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

podle poměru délky tohoto zúčtovacího období oproti celému období, na něž je

sekundární ukazatel stanoven (viz. dle článku 2 Metodiky, tj. např. pokud je

sekundární ukazatel stanoven na 7 měsíční bázi, bude se pro 3 měsíční zúčtovací

období uvažovat 3/7 hodnoty sekundárního ukazatele), je Objednatel oprávněn

uplatnit vůči Poskytovateli nárok na slevu z ceny poskytované za Sociální služby

za dané zúčtovací období, a to až do výše 30% z ceny účtované za zúčtovací

období, dle následující tabulky:

a) sleva ve výši 10 % z účtované ceny při naplnění některého ze stanovených

sekundárních ukazatelů pouze v rozsahu 51 % - 70 % včetně,

b) sleva ve výši 20 % z účtované ceny při naplnění některého ze stanovených

sekundárních ukazatelů pouze v rozsahu 40 % - 50 % včetně,

c) sleva ve výši 30 % z účtované ceny při naplnění některého ze stanovených

sekundárních ukazatelů v rozsahu nižším než 40 %.

Bližší specifika jsou uvedena v aktuálním znění Metodiky, která je zveřejněna na

webových stránkách Objednatele:

(http://socialni.praha.eu/jnp/cz/financovani_socialni_oblasti/evropsky_socialni_f

ond/projekty_primeho_prideleni/komplexni_individualni_projekt/index.html).

Slevy se v daném zúčtovacím období nesčítají, použije se nejvyšší sleva.

Uplatněný nárok na slevu je Poskytovatel povinen vypořádat do 10 dnů od jeho

uplatnění, a to prostřednictvím vystavení nové zúčtovací faktury s uplatněnou

slevou v papírové formě se všemi náležitostmi dle bodu 5.

Ukazatel počet podpořených a úspěšně podpořených osob celkem (primární

ukazatele) – tyto ukazatele se budou načítat kumulativně od počátku plnění za

jednotlivá zúčtovací období, ostatní ukazatele (sekundární) se budou

přepočítávat na jednotlivá zúčtovací období (nejdříve přepočtem na měsíc, krát

počet měsíců v daném zúčtovacím období), v nichž je poskytovatel povinen

poměrnou část sekundárních ukazatelů naplnit.

V případě neplnění primárních ukazatalů je Objednatel oprávněn požadovat

řádné zdůvodnění, v případě neuspokojivého odůvodnění či opakovaného

neplnění primárních ukazatelů je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

Stránka 12 z 20


Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

9.4 Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě dle bodu 11.1 je

Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a

to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o mlčenlivosti není

dotčena povinnost zachovávat mlčenlivost dle § 100 ZSS.

9.5 Jakýmkoli ujednáním o smluvních pokutách či slevách v této Smlouvě není

dotčeno právo poškozené Smluvní strany na náhradu škody v celém jejím

rozsahu, i přesahujícím smluvní pokutu.

10 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) Nenaplnění kteréhokoli z primárních ukazatelů Sociální služby (uvedeného

v Příloze č. 1 Smlouvy) Poskytovatelem v určitém zúčtovacím období v rozsahu

stanoveném v Příloze č. 1. Naplnění ukazatele v určitém zúčtovacím období se

posuzuje podle poměru délky zúčtovacího období k délce celého období, na něž

je primární ukazatel stanoven – viz. čl. 9.3. Smlouvy.

b) Uvedení nepravdivých či zkreslených údajů ve Výkazech poskytnutých

služeb, či v jiném dokumentu popisujícím realizaci Sociálních služeb

Poskytovatelem nebo neuvedení údajů, které měly být v těchto dokumentech

uvedeny.

c) Nesplnění podmínek a povinností Poskytovatele vyplývajících ze ZSS nebo

Vyhlášky, zjištěného zejména na základě kontroly realizace služby nebo

inspekce poskytování Sociálních služeb.

d) Podstatné nebo opakované méně podstatné porušení podmínek a

povinností Poskytovatele vyplývajících ze Smlouvy nebo nabídky Poskytovatele,

nebo méně podstatné porušení ostatních povinností vyplývajících ze Smlouvy,

které nebylo napraveno ani v přiměřené dodatečně poskytnuté lhůtě.

e) Poskytovatel pozbude příslušné oprávnění (registraci dle ZSS) poskytovat

Sociální služby dle této Smlouvy nebo přestane splňovat podmínky nutné pro

registraci dle ZSS.

f) Proti majetku poskytovatele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek

poskytovatele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl

konkurs zrušen proto, že majetek poskytovatele byl zcela nepostačující.

g) Poskytovatel finanční podpory (dotace) ukončí poskytování finanční

podpory projektu, na základě něhož jsou financovány Sociální služby.

Stránka 13 z 20


Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

10.2 O podstatné porušení Smlouvy se jedná v případě, že Poskytovateli je nebo musí

být zřejmé, že vzhledem k účelu smlouvy Objednatel nebude mít zájem na

plnění povinností při takovém porušení smlouvy. V pochybnostech se má za to,

že porušení smlouvy je podstatné.

10.3 Porušení Smlouvy zjišťuje Objednatel z Výkazů poskytovaných služeb za dané

zúčtovací období, případně z kontrol či jiných skutečností a údajů.

10.4 Odstoupením od této Smlouvy nejsou dotčena práva Smluvních stran na smluvní

pokuty, náhradu škody či jiné peněžité nároky, vzniklá přede dnem odstoupení

od Smlouvy. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 351 odst. 2)

obchodního zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy je Poskytovatel povinen

do 6 týdnů ode dne odstoupení vyhotovit Výkaz poskytnutých služeb monitorující

poskytnuté Sociální služby za dobu do odstoupení od Smlouvy a provést

závěrečné vyúčtování ceny a přijatých záloh, a zaslat Objednateli ve stejné lhůtě

zúčtovací fakturu. Případný přeplatek je Poskytovatel povinen vrátit Objednateli

nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

Stránka 14 z 20


Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

11 DŮVĚRNOST INFORMACÍ

11.1 Poskytovatel bere na vědomí, že veškeré informace získané při plnění předmětu

Smlouvy (zejména informace o Objednateli, jeho činnosti, jeho zaměstnancích či

partnerech, o klientech využívajících služby apod.) nebo v souvislosti s touto

Smlouvou, jsou považovány za informace důvěrné. To neplatí, jde-li o informace

veřejně přístupné nebo o informace, které je nutno poskytnout třetí osobě

v rámci řádného plnění Smlouvy, nebo o plnění informační povinnosti dle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Poskytovatel se zavazuje, že takové informace uchová v tajnosti a nezpřístupní

je bez souhlasu Objednatele třetím osobám, ani je nepoužije ve prospěch svůj

nebo třetích osob jiným způsobem, nežli stanoví tato Smlouva, pokud mu

zveřejnění či odtajnění nebudou výslovně ukládat právní předpisy či pravomocné

rozhodnutí soudu či správního orgánu.

11.2 Poskytovatel se zavazuje zabezpečit, aby jeho pracovníci, subdodavatelé,

popřípadě členové statutárních a jiných orgánů, byli zavázáni jeho závazkem

vyplývajícím z tohoto článku Smlouvy, a dodržovali pravidla obvyklá při ochraně

dat Smluvních stran, zejména, aby zachovávali naprostou mlčenlivost o všech

skutečnostech, které se v průběhu plnění této Smlouvy dozví.

11.3 Poskytovatel je povinen při své činnosti důsledně dodržovat ustanovení zákona č.

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

11.4 Ujednání tohoto článku smlouvy jsou platná i po ukončení účinnosti této Smlouvy.

11.5 Tímto ujednáním není dotčena povinnost mlčenlivosti podle zvláštních právních

předpisů.

12 SDĚLENÍ

12.1 Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, veškerá korespondence sdělení, výzvy,

oznámení apod., podle této Smlouvy, musí být vyhotoveny písemně

prostřednictvím oprávněného zástupce dané Smluvní strany a musí být zaslána

příjemci poštou doporučeným dopisem (nebo kurýrní službou s potvrzením o

přijetí), a současně elektronickou poštou se stejným obsahem na příslušnou

e-mailovou adresu. Sdělení budou zasílána na níže uvedené poštovní adresy a e-

mailové adresy příjemců:

Stránka 15 z 20


Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Objednatel:

Ve věcech smluvních:

Objednatel

poštovní adresa: [●]

e-mailová adresa: [●]

fax: [●], tel : [●]

k rukám: [●] osoby pověřené Objednatelem jednat ve věcech smluvních

Ve věcech technických (realizace zakázky):

Objednatel

poštovní adresa: Charvátova 145/9, 110 00 Praha 1[●]

e-mailová adresa: [●]

fax: [●], tel : [●]

k rukám: [●] kontaktní osoby Objednatele oprávněné jednat ve věcech

technických (realizačních)

Poskytovatel:

Ve věcech smluvních:

Poskytovatel

poštovní adresa: [●]

e-mailová adresa: [●]

fax: [●], tel : [●]

k rukám: [●] osoby pověřené Poskytovatelem jednat ve věcech smluvních

Ve věcech technických (realizace zakázky):

Poskytovatel

poštovní adresa: [●]

e-mailová adresa: [●]

fax: [●], tel: [●]

k rukám: [●] kontaktní osoby Poskytovatele oprávněné jednat ve věcech

technických (realizačních)

12.2 Pokud se některé ze Smluvních stran nepodaří písemnost shora uvedeným

způsobem na doručovací adresu doručit, je písemnost pro účely této smlouvy

považována za doručenou třetím dnem po jejím prokazatelném podání k

poštovní přepravě.

12.3 Svoji doručovací poštovní adresu, e-mailovou adresu případně faxové číslo nebo

telefonní číslo, případně i samotnou pověřenou osobu nebo kontaktní osobu je

kterákoli Smluvní strana oprávněna kdykoli jednostranně změnit písemným

oznámením druhé Smluvní straně zaslaným způsobem upraveným v bodě 12.1

Stránka 16 z 20


Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

této smlouvy. Změna poštovní adresy/e-mailové adresy nabývá účinnost dnem

doručení druhé Smluvní straně.

13 TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

13.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od …………………….. do 31. 3.2012.

13.2 Tato smlouva zaniká:

a) uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, nevyplývá-li z podstaty některé

ze smluvních povinností dle této Smlouvy, že má být splněna později

b) odstoupením od této Smlouvy

c) dohodou smluvních stran.

14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Tato Smlouva a všechny přílohy, na které je v této Smlouvě odkazováno, tvoří

nedílný celek.

14.2 Pokud by jednotlivá ustanovení této Smlouvy byla zcela či částečně neplatná

nebo neproveditelná, nebude tím dotčena platnost či proveditelnost zbývajících

ustanovení. Namísto neplatného ustanovení bude platit za dohodnuté takové

platné ustanovení, které nejblíže odpovídá smyslu a účelu neplatného

ustanovení. Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo z jiných

důvodů stala některá ujednání této smlouvy v budoucnosti neplatnými nebo

neúčinnými, budou tato ustanovení uvedena do souladu s právními normami a

účastníci prohlašují, že Smlouva je ve zbývajících ustanoveních platná,

neodporuje-li to jejímu účelu nebo nejedná-li se o ustanovení, která oddělit

nelze.

14.3 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti vzniklé na základě a

v souvislosti s touto Smlouvou zavazují rovněž právní nástupce Smluvních stran.

14.4 Nadpisy použité v této Smlouvě slouží jen pro účelnost a nebudou při výkladu

příslušných ustanovení této Smlouvy zohledněny. Veškeré odkazy na ustanovení

(tj. zejména články, odstavce, body nebo věty) a na přílohy znamenají odkazy

na příslušná ustanovení a přílohy této Smlouvy, pokud z příslušné formulace

neplyne něco jiného. Veškeré odkazy na zákonné předpisy zahrnují aktuální

znění těchto předpisů k datu uzavření této Smlouvy. Detailní podmínky

poskytování služeb dle této Smlouvy jsou upraveny „Metodikou financování a

vykazování aktivit pro projekt“ (rovněž jen „Metodika“), která je uveřejněna na

webových stránkách:

http://socialni.praha.eu/jnp/cz/financovani_socialni_oblasti/evropsky_socialni_fo

nd/projekty_primeho_prideleni/komplexni_individualni_projekt/index.html

Stránka 17 z 20


Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

14.5 Změny nebo doplňky této Smlouvy vyžadují ke své platnosti písemnou dohodu,

která musí být podepsána oběma smluvními stranami nebo jejich právními

nástupci.

14.6 Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních v českém jazyce, z nichž každé

má platnost originálu, a z nichž Poskytovateli náleží jedno vyhotovení a

Objednateli náleží dvě vyhotovení.

14.7 Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právními předpisy České

republiky, zejména ZSS, Vyhláškou a Obchodním zákoníkem. Ve věcech touto

Smlouvou výslovně neuvedených platí ustanovení Zadávací dokumentace ze

Zadávacího řízení, jejíž převzetí Poskytovatel potvrzuje.

V ………. dne …………

Objednatel………………

V ………. dne …………

Poskytovatel……………

Přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace Sociálních služeb

Stránka 18 z 20


Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Příloha č. 1 – Specifikace Sociální služby

Cílové skupiny aktivity:

1) Osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro

výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě osoby z jiných zařízení pro péči o

děti a mládež, a osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo

ochranné léčby.

Podmínkou pro zapojení cílové skupiny do projektu je v souladu s podmínkou financujícího

programu (OPPA) územní vazby na region Hl. m. Prahy, a sice konkrétně u této cílové

skupiny, že mají trvalé bydliště na území Hlavního města Prahy anebo se více než polovinu

roku zdržují na území Hl. m. Prahy.

Místo plnění: Hlavní město Praha

Monitorovací a ekonomické ukazatele:

1) Primární ukazatele (závazné):

a) Minimální počet podpořených osob celkem - min. 12 osob za dobu trvání

veřejné zakázky.

b) Minimální počet úspěšně podpořených osob celkem – min. 8 osob za dobu

trvání veřejné zakázky.

2) Sekundární ukazatele (doplňující ukazatele):

a) Lůžko-dnů celkem: 8 946 lůžko-dnů za dobu trvání zakázky

b) Kapacita lůžek celkem : 42

Stránka 19 z 20


Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Části zakázky:

1. Část: Poskytování služby Domy na půl cesty na území Hlavního města

Prahy, správního obvodu č. 1 až č. 4

Cílová skupina:

Kapacita poskytovaných služeb:

Počet lůžko-dnů za dobu trvání zakázky:

Minimální počet podpořených osob:

Minimální počet úspěšně podpořených osob:

Osoby do 26 let věku, které po dosažení

zletilosti opouštějí školská zařízení pro

výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

popřípadě osoby z jiných zařízení pro péči

o děti a mládež, a osoby, které jsou

propuštěny z výkonu trestu odnětí

svobody nebo ochranné léčby.

10 lůžek

2 130 celkem za dobu trvání zakázky

min. 3 osoby

min. 2 osoby

2. Část: Poskytování služby Domy na půl cesty na území Hlavního města

Prahy, správního obvodu č. 5 až č. 8

Cílová skupina:

Kapacita poskytovaných služeb:

Počet lůžko-dnů za dobu trvání zakázky:

Minimální počet podpořených osob:

Minimální počet úspěšně podpořených osob:

osoby do 26 let věku opouštějící školská

zařízení pro výkon ústavní péče, apod.

15 lůžek

3 195 celkem za dobu trvání zakázky

min. 5 osoby

min. 3 osoby

3. Část: Poskytování služby Domy na půl cesty na území Hlavního města

Prahy, správního obvodu č. 9 až č. 10

Cílová skupina:

Kapacita poskytovaných služeb:

Počet lůžko-dnů za dobu trvání zakázky:

Minimální počet podpořených osob:

Minimální počet úspěšně podpořených osob:

osoby do 26 let věku opouštějící školská

zařízení pro výkon ústavní péče, apod.

13 lůžek

2 769 celkem za dobu trvání zakázky

min. 3 osoby

min. 2 osoby

4. Část: Poskytování služby Domy na půl cesty na území Hlavního města

Prahy, správního obvodu č. 11 až č. 22

Cílová skupina:

Kapacita poskytovaných služeb:

Počet lůžko-dnů za dobu trvání zakázky:

Minimální počet podpořených osob:

Minimální počet úspěšně podpořených osob:

osoby do 26 let věku opouštějící školská

zařízení pro výkon ústavní péče, apod.

4 lůžka

852 celkem za dobu trvání zakázky

min. 1 osoba

min. 1 osoba

Stránka 20 z 20

More magazines by this user
Similar magazines