Smlouva - Domy na půl cesty - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

Smlouva - Domy na půl cesty - Fondy EU v Praze

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

14.5 Změny nebo doplňky této Smlouvy vyžadují ke své platnosti písemnou dohodu,

která musí být podepsána oběma smluvními stranami nebo jejich právními

nástupci.

14.6 Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních v českém jazyce, z nichž každé

má platnost originálu, a z nichž Poskytovateli náleží jedno vyhotovení a

Objednateli náleží dvě vyhotovení.

14.7 Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právními předpisy České

republiky, zejména ZSS, Vyhláškou a Obchodním zákoníkem. Ve věcech touto

Smlouvou výslovně neuvedených platí ustanovení Zadávací dokumentace ze

Zadávacího řízení, jejíž převzetí Poskytovatel potvrzuje.

V ………. dne …………

Objednatel………………

V ………. dne …………

Poskytovatel……………

Přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace Sociálních služeb

Stránka 18 z 20

More magazines by this user
Similar magazines