Smlouva o dílo č. - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

Smlouva o dílo č. - Fondy EU v Praze

__________________________________________________________________________________________

Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Smlouva o dílo

Smlouva o dílo č.

uzavřená dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

pozdějších předpisů

Smluvní strany

Hlavní město Praha

se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

zastoupené

Mgr. Patricií Tiso Ferulíkovou, ředitelkou odboru evropských fondů

Magistrátu hl. m. Prahy

IČO 00064581

DIČ

CZ00064581

(dále jen „objednatel“)

a

…………………………………….

se sídlem

…………………………………….

zastoupené

………………………………….....

IČO

…………………………………….

DIČ

…………………………………….

Bankovní spojení …………………………………….

číslo účtu: …………………………………….

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném ……………………………,oddíl…….,

vložka………

(dále jen „dodavatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

Evropský fond pro regionální rozvoj

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

___________________________________________________________________________

1


__________________________________________________________________________________________

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „EX-ANTE EVALUACE A HODNOCENÍ SEA

OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA – PÓL RŮSTU ČR PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 –

2020" (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést dílo

specifikované dále v odstavci 2 a závazek objednatele, že řádně zhotovené dílo převezme a

zaplatí cenu díla.

2. Dodavatel se zavazuje vypracovat odborné hodnocení ex-ante Operačního programu Praha

– pól růstu ČR (dále „OP Praha – pól růstu ČR“) a hodnocení strategického posuzování vlivů

na životní prostředí (dále jen „SEA hodnocení“) OP Praha - pól růstu ČR ve formě

Závěrečné zprávy o ex-ante evaluaci v rozsahu minimálně 120 stran bez příloh a ve formě

Souhrnné zprávy k vyhodnocení SEA v rozsahu minimálně 50 stran bez příloh v souladu se

zadávací dokumentací, nabídkou, Projektovou příručkou Operační program Praha –

Adaptabilita 1 a Přílohou L Projektové příručky Operační program Praha –

Konkurenceschopnost, Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele 2 .

3. Blíže je předmět smlouvy specifikován v nabídce dodavatele a v zadávací dokumentaci

v rámci této veřejné ce, které jsou nedílnou přílohou této smlouvy.

4. Obsahem díla jsou dílčí plnění (dále také „výstupy“) dle níže uvedeného „Orientačního

harmonogramu ex-ante evaluace a SEA hodnocení“. Dílčí plnění dle předmětu smlouvy,

které podléhají fakturaci, jsou označeny níže v „Orientačním harmonogramu ex-ante

evaluace a SEA hodnocení“. Dodavatel se zavazuje zpracovat dílo v souladu s předmětnou

zadávací dokumentací, jím podanou nabídkou v rámci této veřejné zakázky a bude plnit

tyto požadavky objednatele.

a. Dodavatel zpracuje jednotlivá dílčí plnění v českém jazyce ve 4 písemných

vyhotoveních a ve 4 vyhotoveních na CD-ROM ve formátu doc nebo docx a pdf.

Navíc dodavatel zpracuje v anglickém jazyce ve 4 písemných vyhotoveních a ve 4

vyhotoveních na CD-ROM ve formátu doc nebo docx a pdf Závěrečnou zprávu o exante

evaluaci, Aktualizovanou závěrečnou zprávu o ex-ante evaluaci a Souhrnnou

zprávu k SEA vyhodnocení.

b. Nedílnou součástí díla budou závěry a doporučení podložená relevantními daty a

analýzami, popis použitých metodických postupů a databáze podkladových dat,

která bude zpracována v textové i grafické podobě.

c. V průběhu zpracování díla je dodavatel povinen průběžně konzultovat

s objednatelem průběh prací a seznamovat s ním objednatele indikativně dle

1 dostupné na: http://www.prahafondy.eu/cz/oppa/dokumenty/prirucka-a-zadost.html

2 dostupné na: http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/pro-prijemce/409_pravidla-realizace-projektu-oppk.html

Evropský fond pro regionální rozvoj

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

___________________________________________________________________________

2


__________________________________________________________________________________________

harmonogramu předkládání jednotlivých výstupů, na základě požadavků objednatele

a v souladu s navrženým harmonogramem konzultací v nabídce.

d. O každé konzultaci dodavatel zpracuje zápis, ve kterém objednatel připomínkuje

jednotlivá dílčí plnění. Dodavatel je povinen se tímto zápisem řídit a připomínky

zapracovat do dílčích plnění.

e. Dodavatel je povinen dodržet níže uvedené termíny a v návaznosti na průběh

přípravy flexibilně přistoupit k jejich možné změně (termíny jsou orientační a budou

aktualizovány v návaznosti na termín uzavření smlouvy, na vývoji příprav

programového období EU 2014 – 2020 a souvisejících procesech při vyjednávání OP

Praha – pól růstu ČR na národní a EU úrovni).

f. S ohledem na možnost neschválení OP Praha – pól růstu ČR si objednatel vyhrazuje

právo neodebrat celý předmět plnění.

Orientační harmonogram ex-ante evaluace a SEA hodnocení

Etapa

1. Zahájení prací.

Předpokládaný

termín

podpis smlouvy – březen

až duben 2013

Výstup

Fakturace

- NE

2. Analýza a vyhodnocení

podkladových dokumentů a

vyhotovení

návrhu

metodického postupu.

do 14-ti dnů od uzavření

smlouvy

Vstupní zprávy (zvlášť

pro ex-ante evaluaci a

SEA hodnocení) budou

obsahovat vyhodnocení

podkladových

materiálů a návrh

metodického postupu

ex-ante evaluace a SEA

hodnocení včetně

stanovení termínů.

Prezentace zpráv.

NE

3. Ex-ante evaluace a SEA

hodnocení návrhu OP

v návaznosti na jeho

rozpracování přípravy,

schvalování, úpravy a

negociace.

květen 2013

červenec až srpen 2013

1. průběžná zpráva exante

evaluace a její

prezentace

2. průběžná zpráva exante

evaluace a její

prezentace a 1.

průběžná zpráva SEA

hodnocení a její

prezentace

ANO

ANO

4. Vypracování a předložení

závěrečné zprávy o ex-ante

evaluaci a souhrnné zprávy

k vyhodnocení SEA

v návaznosti na projednání

OP vládou ČR.

5 týdnů před termínem

projednávání OP vládou

ČR, předpoklad - září 2013

Závěrečná zpráva o exante

evaluaci a

souhrnná zpráva k

vyhodnocení SEA a

jejich prezentace.

ANO

Evropský fond pro regionální rozvoj

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

___________________________________________________________________________

3


__________________________________________________________________________________________

5. Aktualizace závěrečné

zprávy o ex-ante evaluaci -

V návaznosti na

projednávání OP s EK bude

závěrečná zpráva o ex-ante

evaluaci aktualizována

v souvislosti s možnými

připomínkami EK v průběhu

schvalovaní programového

dokumentu.

předpoklad - prosinec 2013

Aktualizovaná

závěrečná zpráva o exante

evaluaci a její

prezentace.

ANO

6. Dodatečné konzultace. do května 2014

Zadavatel je oprávněn

v případě potřeby

domluvit dodatečnou

konzultaci

s

dodavatelem.

NE

II.

Doba a místo plnění

1. Dodavatel předá objednateli finální dílo na adrese pracoviště objednatele Jungmannova

35/29, 111 21 Praha 1, v termínech, které vyplývají z ujednání této smlouvy (viz níže).

2. K převzetí díla, jakož i dílčích plnění, podepsání protokolu o jeho/ jejich převzetí, k jednání

ohledně předmětu smlouvy a odsouhlasení změn dle čl. XI odst. 2 objednatel zmocňuje:

Mgr. Zdeňku Bartošovou, vedoucí oddělení metodiky a strategie, odbor evropských fondů

nebo Ing. Janu Příkopovou, projektovou konzultantku pro politiku soudržnosti a evropskou

územní spolupráci, oddělení metodiky a strategie, odbor evropských fondů. Toto pověření

jmenovaných osob nezahrnuje oprávnění k uzavírání změn či dodatků k této smlouvy

s výjimkou dle čl. XI. odst. 2. této smlouvy.

3. Dodavatel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, vlastním jménem, na vlastní

odpovědnost a předat veškerá dílčí plnění nutná pro provedení díla objednateli na adrese

dle čl. II. odstavce 1. této smlouvy.

4. O předání a převzetí každého dílčího plnění, resp. díla, (uvedeného v „Orientačním

harmonogramu ex-ante evaluace a SEA hodnocení“ v čl. I. této smlouvy) sepíší smluvní

strany předávací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto údaje:


označení díla, identifikace objednatele a dodavatele,

číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

obsah dílčího plnění,

seznam převzaté dokumentace s uvedením výtisků,

datum předání a převzetí protokolu, podpisy objednatele a dodavatele.

5. Objednatel není povinen převzít dílčí plnění, které vykazuje jakékoliv vady.

6. Dodavatel se zavazuje zhotovit a dodat objednateli dílo takto:

Evropský fond pro regionální rozvoj

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

___________________________________________________________________________

4


__________________________________________________________________________________________

doba plnění dílčích plnění začíná bezprostředně po podpisu smlouvy, orientační

termíny pro předání výstupů jsou stanoveny dle „Orientačního harmonogramu

ex-ante evaluace a SEA hodnocení, který je uveden v čl. I. této smlouvy,

objednatelem stanovené termíny pro zajištění výstupů jsou limitní a pouze se

souhlasem objednatele je možné tyto termíny měnit dle čl. XI. odst. 2. této

smlouvy,

dodavatel bude respektovat rozpracovaný harmonogram, který uvedl ve své

nabídce v rámci této veřejné zakázky.

7. Objednatelem stanovené termíny pro předkládání dílčích plnění jsou, resp. budou, dny,

kdy dojde k protokolárnímu předání dílčích plnění mezi objednavatelem a dodavatelem,

před zahájením připomínkového řízení.

8. Po předání dílčích plnění je objednatel povinen do 10 pracovních dnů písemně vyjádřit

připomínky a požadavky na doplnění jednotlivých dílčích plnění dodavatelem. V případě, že

objednatel nevznese ve lhůtě 10 pracovních dnů k dílčím plněním žádné připomínky,

považuje se dílčí plnění ze strany objednatele za akceptované.

9. Po obdržení písemných připomínek od objednatele je dodavatel povinen do 10 pracovních

dnů odstranit vady a nedodělky.

10. Po odstranění vad a nedodělků dodavatel dílčí plnění předá objednateli k vyjádření

připomínek a dalších požadavků ve lhůtě 10 pracovních dnů, dodavateli následně běží

lhůta 10 pracovních dnů na zapracování těchto připomínek a požadavků objednavatele.

11. Objednatel uplatňuje své připomínky a požadavky na doplnění jednotlivých dílčích plnění

až do předání bezvadného dílčího plnění.

12. Dílčí plnění se považuje za předané podpisem dodavatele na předávacím protokolu. Dílčí

plnění se považuje za schválené podpisem objednatele na předávacím protokolu spolu

s uvedením data schválení.

13. K přechodu vlastnictví dochází převzetím dílčích plnění, včetně Závěrečné zprávy o ex-ante

hodnocení, na základě předávacích protokolů ke každému dílčímu plnění.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla je:

Cena celkem bez DPH: ……………………....…,- Kč (slovy: korun českých)

DPH: ……………………………………………....,- Kč (slovy: korun českých)

Cena celkem včetně DPH ………………………..,- Kč (slovy: korun českých)

Tato cena zahrnuje veškeré náklady a odměny dodavatele, a je tedy nejvýše přípustnou

a nepřekročitelnou.

Evropský fond pro regionální rozvoj

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

___________________________________________________________________________

5


__________________________________________________________________________________________

2. Cena uvedená v tomto článku odst. 1. bude dodavateli zaplacena v šesti platbách po

předání, převzetí a schválení výstupů následovně:

Výstup

Orientační termín

předložení výstupu

Cena bez

DPH

(v Kč)

DPH

(dle aktuální

sazby, v Kč)

Cena

s DPH

(v Kč)

1. průběžná zpráva o

ex-ante evaluaci

květen 2013

2. průběžná zpráva o

ex-ante evaluaci

červenec až srpen 2013

1. průběžná zpráva

SEA hodnocení

červenec až srpen 2013

Závěrečná zpráva o

ex-ante evaluaci

5 týdnů před termínem

projednávání OP vládou

ČR (předpoklad – září

2013)

Souhrnná zpráva

k vyhodnocení SEA

5 týdnů před termínem

projednávání OP vládou

ČR (předpoklad – září

2013)

Aktualizovaná

závěrečná zpráva o exante

evaluaci

předpoklad – prosinec

2013

Celková nabídková cena (součet ceny za celkovou

realizaci zakázky, tj. součet za všechny výstupy)

3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna, pouze pokud v průběhu

provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

4. Cena díla bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu,

faktury.

5. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání, převzetí a schválení díla, resp.

dílčího plnění, vystavený dodavatelem a podepsaný oběma smluvními stranami.

6. Daňový doklad, faktura, obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 30 dnů

od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a údaje dle § 13a zákona

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura

nebude mít předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět

dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s uhrazením. Lhůta splatnosti

počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury

objednateli.

Evropský fond pro regionální rozvoj

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

___________________________________________________________________________

6


__________________________________________________________________________________________

7. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet

dodavatele. Obě smluvní strany se dohodly, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je

částka odepsána z účtu objednatele.

8. Pro úhradu sankcí dle článku V. této smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro

zaplacení faktury.

9. Objednatel neposkytne dodavateli zálohu na provedení díla.

IV.

Splnění závazku

1. Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli, který je k převzetí díla oprávněn

podle článku II. odst. 2. této smlouvy, v sídle objednatele a je podmíněn podpisem

protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.

2. Dodavatel předá objednateli dílo dle čl. I odst. 4 bodu a. a dle čl. II této smlouvy.

3. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.

V.

Povinnosti dodavatele

1. Dodavatel má povinnost uzavřít pojištění pro případ vzniku škody objednateli nebo třetím

osobám v souvislosti s plněním této smlouvy, a to s dolní hranicí pojistného plnění

minimálně 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých).

2. Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy uvedené v odstavci 1. je dodavatel

povinen předat objednateli nejpozději 10 pracovních dnů před uzavření této smlouvy.

Originál nebo úředně ověřená kopie pojistné smlouvy je nedílnou součástí této smlouvy

a tvoří přílohu č. 1.

3. Pojistná smlouva ani pojistné podmínky nesmí obsahovat žádná smluvní ujednání

o výlukách z pojištění, která by vylučovala nárok pojištěného na pojistné plnění v souladu

s vymezeným účelem pojistné smlouvy.

4. Dodavatel je povinen na písemný dotaz objednatele ve lhůtě 10 pracovních dnů informovat

objednatele o veškerých důležitých skutečnostech týkajících se sjednávání pojištění

a vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

Evropský fond pro regionální rozvoj

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

___________________________________________________________________________

7


__________________________________________________________________________________________

VI.

Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen poskytovat dodavateli nezbytnou součinnost pro realizaci díla

spočívající zejména v umožnění konzultací s objednatelem v průběhu realizace díla.

VII.

Licenční ujednání

1. Dodavatel díla prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet

majetková práva autorů k dílu a že má souhlas autorů k uzavření všech níže uvedených

licenčních ujednání, toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením

díla teprve vznikla.

2. Dodavatel díla poskytuje objednateli díla (též nabyvateli licence) oprávnění ke všem

v úvahu přicházejícím způsobům užití díla a bez jakéhokoliv omezení, a to zejména pokud

jde o územní, časová nebo množstevní rozsah užití.

3. Dodavatel díla poskytuje tuto licenci díla objednateli díla (též nabyvateli licence)

bezúplatně.

4. Dodavatel díla poskytuje tuto licenci objednateli díla (nabyvateli licence) jako výhradní,

kdy se zavazuje neposkytnout licenci třetí osobě a dílo sám neužít.

5. Objednatel díla (nabyvatel licence) je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo

zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.

6. Objednatel díla (nabyvatel licence) je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, jeho název

nebo označení autorů, stejně jako spojit dílo s jiným dílem nebo zařadit dílo do díla

souborného, a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob.

VIII.

Vady díla

1. Dodavatel odpovídá za to, že každé dílčí plnění vytvořené na základě této smlouvy je úplné

a že jeho vlastnosti odpovídají vlastnostem jednotlivých dílčích plnění, sjednaným touto

smlouvou. Dodavatel poskytuje záruku za jakost každého dílčího plnění po dobu díla třech

(3) let od okamžiku protokolárního předání každého dílčího plnění.

2. V případě, že předané dílčí plnění vykazuje vady, musí tyto vady objednatel bez

zbytečného odkladu písemně u dodavatele reklamovat. Písemná forma je podmínkou

platnosti reklamace. V reklamaci musí objednatel uvést, jak se zjištěné vady projevují.

Odstranění vad provede dodavatel na svůj náklad nejpozději do 10 pracovních dnů od

obdržení písemné reklamace.

3. Smluvní strany se dohodly, že se odpovědnost za vady řídí obecnou právní úpravou podle

obchodního zákoníku.

Evropský fond pro regionální rozvoj

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

___________________________________________________________________________

8


__________________________________________________________________________________________

IX.

Sankce, náhrada škody

1. V případě prodlení objednatele s platbou, na kterou vznikl dodavateli nárok podle této

smlouvy, uhradí objednatel úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý,

i započatý den prodlení.

2. V případě, že dodavatel bude v prodlení s termíny předání kteréhokoliv z výstupů dle čl. I

této smlouvy, dodavatel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny

za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta za prodlení podle tohoto článku je splatná

do 10 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty. Právo požadovat

náhradu škody tímto není dotčeno.

3. V případě závažného porušení smluvních povinností dle článku I. a II. této smlouvy (vyjma

doby plnění) ze strany dodavatele přísluší objednateli smluvní pokuta ve výši 5 % z ceny

plnění uvedené v článku III. odstavce 1. včetně DPH, a to za každé jednotlivé porušení.

4. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši,

pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti dodavatelem vznikne, ani právo

objednatele na odstoupení od této smlouvy, ani povinnost dodavatele ke splnění

povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ledaže by objednatel výslovně prohlásil, že na plnění

povinnosti netrvá.

5. Za každou vadu jednotlivého dílčího plnění porušení povinnosti ve smyslu odst. 2 článku

VIII. této smlouvy je dodavatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč

(slovy: jednostotisíc korun českých) objednateli.

6. Dodavatel uhradí samostatnou smluvní pokutu z prodlení pro případ opakujících se vad ve

výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých).

7. Dodavatel souhlasí, aby objednatel každou smluvní pokutu nebo náhradu škody, na níž mu

vznikne nárok, započetl vůči platbě (faktuře) ve smyslu ustanovení článku III. odstavce

3. této smlouvy. Pokud nedojde k takovému započtení, zavazuje se dodavatel k doplacení

dlužné částky, a to do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí písemné výzvy objednatele.

X.

Ostatní ujednání

1. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn k provedení díla v souladu s obecně závaznými

právními předpisy.

2. Objednatel je oprávněn udílet dodavateli pokyny související s provedením díla a dodavatel

je povinen se jimi řídit.

3. Dodavatel se zavazuje, že zachová mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v

souvislosti s činnostmi dle této smlouvy. Dodavatel se zejména zavazuje, že získané

informace neposkytne třetím osobám, neumožní třetím osobám tyto informace získat, ani

je nevyužije pro svou potřebu. Současně se dodavatel zavazuje, že příjme taková opatření,

která znemožní únik informací ke třetím osobám v souvislosti s jeho činnostmi v této

smlouvě popsanými či touto smlouvou předpokládanými. Bez ohledu na ustanovení

Evropský fond pro regionální rozvoj

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

___________________________________________________________________________

9


__________________________________________________________________________________________

předchozí věty, dodavatel odpovídá za únik informací způsobený jeho zaměstnanci či

osobami, jež jsou dodavatelem v jakémkoliv smluvním či jiném vztahu.

4. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření této smlouvy je v souladu s postupy realizace

technické pomoci Operačního programu Praha – Adaptabilita a Operačního programu Praha

– Konkurenceschopnost.

5. Dodavatel bude osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e)

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisu.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci

smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o

stranách smlouvy, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího

podpisu. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez

stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných

a číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. To se nevztahuje na

objednatelem odsouhlasené:

a. upřesnění či posunutí termínů dodání dílčích plnění ze strany objednatele a to dle

skutečné potřeby objednatele;

b. změny termínů v souladu s čl. II. odst. 6. této smlouvy;

c. změny ve složení realizačního týmu před uskutečněním této změny.

Odsouhlasení může provést pověřený zástupce objednatele, který je uveden v čl. II. odst.

2. Odsouhlasení změny termínu nebo upřesnění či jeho posunutí dle bodu a. a b. může být

uskutečněno formou e-mailové komunikace mezi pověřeným zástupcem objednatele a

pověřeným zástupcem dodavatele, který je uveden v odst. 3. tohoto článku. Změny dle

bodu c. je třeba odsouhlasit písemnou formou.

3. K jednání ohledně plnění předmětu smlouvy byl ze strany dodavatele pověřen

___________, tel.__________, e-mail:__________.

4. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními

zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5. Tato smlouva je vyhotovena v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, přičemž

objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a dodavatel jedno (1) vyhotovení smlouvy.

Evropský fond pro regionální rozvoj

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

___________________________________________________________________________

10


__________________________________________________________________________________________

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními

stranami.

XII.

Podpisy smluvních stran

1. Dodavatel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli,

že smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle,

určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým

podpisem.

2. Osoby podepisující smlouvu prohlašují, že jsou zcela způsobilé k právním úkonům

v rozsahu této smlouvy a jsou oprávněné tuto smlouvu podepsat.

…………………………………………….

Za dodavatele

………………………………………………

Za objednatele

Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

ředitelka odboru evropských fondu

Magistrátu hlavního města Prahy

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Pojistná smlouva dodavatele

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení

Příloha č. 3 – Etický kodex Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost

Příloha č. 4 – Výpis z obchodního rejstříku

Příloha č. 5 – Zadávací dokumentace

Příloha č. 6 – Nabídka dodavatele

Evropský fond pro regionální rozvoj

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

___________________________________________________________________________

11


Příloha č. 2 smlouvy o dílo – Čestné prohlášení

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o zachování mlčenlivosti o informacích získaných v souvislosti s vypracováváním díla

v rámci veřejné zakázky „EX-ANTE EVALUACE A HODNOCENÍ SEA

OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA – PÓL RŮSTU ČR PRO PROGRAMOVÉ

OBDOBÍ 2014 – 2020“

Jméno: ………………………………………

Zavazuji se, že

1. zachovám mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvím

v souvislosti s provedením díla pro objednatele,

2. získané informace neposkytnu třetím osobám, získání informací třetím

osobám neumožním a ani je pro svou potřebu nevyužiji,

3. odpovídám za únik informací způsobený zaměstnanci či osobami, jež jsou se

zhotovitelem v jakémkoliv smluvním či jiném vztahu.

V případě prokazatelného porušení výše uvedených bodů k zachování mlčenlivosti,

jsem si vědom, že zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši

50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ.

Toto prohlášení činím na základě své vážné, pravé a svobodné vůle a jsem si vědom

všech následků vyplývajících z úkonů učiněných v rozporu s tímto prohlášením.

V Praze dne ……….. 2012

…….…………………..

podpis


Příloha č.3 smlouvy o dílo – Etický kodex Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost

Etický kodex

Operačního programu Praha -

Konkurenceschopnost

Preambule

My, členové implementačního týmu Operačního

programu Praha – Konkurenceschopnost (dále jen

OPPK), zahrnujícího

pracovníky Řídícího orgánu OPPK (odboru

Evropských fondů MHMP);

pracovníky Ministerstva pro místní rozvoj ČR;

pracovníky Magistrátu hlavního města Prahy;

externí spolupracovníky zabývající se OPPK;

(dále jen „člen“) chápeme naši činnost v rámci

implementace a fungování OPPK (dále jen „činnost“)

jako veřejnou službu, za niž neseme odpovědnost, a

proto nad rámec právních předpisů České republiky

dobrovolně přijímáme následující společná ustanovení:

Obecné zásady

1. Člen pracuje ve shodě s Ústavou, zákony a dalšími

právními předpisy České republiky a zároveň činí

vše nezbytné pro to, aby jednal v souladu

s ustanoveními tohoto Kodexu.

2. Při plnění svých povinností slouží člen vždy

veřejnému prospěchu a zdrží se jednání, které by

ohrozilo důvěryhodnost procesu implementace a

fungování OPPK.

3. Člen činí rozhodnutí a řeší záležitosti objektivně.

Nejedná svévolně k újmě či prospěchu jakékoli

fyzické či právnické osoby nebo skupiny osob.

Poskytování informací

4. Člen poskytuje všechny relevantní informace

související s jeho činností bez zbytečného prodlení,

a to v souladu se svým mandátem či pracovním

zařazením.

5. Člen neuvádí vědomě v omyl veřejnost, ani ostatní

členy.

Střet zájmů a ohlášení zájmů

6. Člen se zdrží takového jednání, které by vedlo ke

střetu veřejného zájmu s jeho zájmem soukromým.

7. Člen nevyužívá informace související s jeho

činností v rámci implementace a fungování OPPK

pro svůj soukromý zájem.

8. V případě, že má člen soukromý zájem na projektu,

jímž se má coby člen zabývat, oznámí tuto

skutečnost kolektivnímu orgánu, jehož je členem,

nebo svému nadřízenému, a to před projednáváním

této věci.

9. V případě, že člen je předkladatelem nebo

zpracovatelem projektu v konkrétní výzvě

k předložení projektů v dané oblasti podpory nebo

se na jeho zpracování jakkoliv podílel, se

posuzování a projednávání projektů v dané oblasti

podpory dané konkrétní výzvy nesmí účastnit.

To platí i v případech, že:

Zpracovatel či předkladatel projektu je ve

vztahu k členu rodinným příslušníkem nebo jinou

osobou blízkou

Člen má, nebo může mít se zpracovatelem či

předkladatelem shodný politický nebo ekonomický

zájem na schválení projektu, za předpokladu, že o

této skutečnosti věděl, či podle okolností vědět měl

či mohl.

10. Za střet zájmů podle článku 9 se nepovažuje

činnost pracovníků Magistrátu hlavního města

Prahy zabývajících se OPPK v případě, kdy

předkladatelem projektu je Magistrát hlavního

města Prahy.

Dary a výhody

11. Člen nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, ani

žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit

rozhodování či narušit nestranný přístup.

12. Člen nedovolí, aby se v souvislosti se svou činností

dostal do postavení, ve kterém je zavázán oplatit

prokázanou laskavost, nebo které jej činí

přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.

13. Člen nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu

jakýmkoli způsobem spojenou s jeho činností.

14. Při výkonu své činnosti člen neučiní anebo

nenavrhne učinit úkony, které by ho zvýhodnily

v budoucím osobním nebo profesním životě.

Oznámení nepřípustné činnosti a kontrola

15. V případě, že člen zjistí újmu způsobenou

nedbalým, podvodným či korupčním jednáním

jiného člena, bezprostředně oznámí tuto skutečnost

Řídícímu orgánu OPPK.

16. Případné podezření z porušení ustanovení Kodexu

prověří Řídící orgán OPPK na podnět člena nebo

občana. Výsledné zjištění projedná Společný

monitorovací výbor OPPK a OPPA na svém

zasedání a rozhodne o dalším postupu.

17. Člen si je vědom, že Řídící orgán OPPK a kontrolní

mechanismy OPPK mohou v případě závažného

porušení Kodexu zpochybnit celý průběh

schvalování projektu, což může mít za následek

neudělení či pozastavení dotace.

Účinnost

Seznámil/a jsem se s etickým kodexem OPPK a svým

podpisem stvrzuji svůj souhlas s jeho obsahem a

zavazuji se jej dodržovat.

Jméno:

Datum:

Podpis:

More magazines by this user
Similar magazines