Zadávací dokumentace - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

Zadávací dokumentace - Fondy EU v Praze

ZADAVATEL:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem Mariánské nám. 2,

110 01 Praha 1

IČ: 00064581

DIČ:CZ00064581

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

zástupce zadavatele v zadávacím řízení podle ust.

§ 151 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

v platném znění (dále jen „ZVZ“):

LFA 2020 advokáti s.r.o.

se sídlem Blanická 28/1008, 120 00 Praha 2

tel.: 222 232 950, 222 233 092,

fax: 222 232 953

ZADÁVACÍ

DOKUMENTACE

otevřeného řízení podle ust. § 44 a násl. ZVZ


veřejná zakázka zadávaná postupem pro

zadávání nadlimitní veřejné zakázky na služby

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

PRO DOPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH

PŘEDPOKLADŮ PRO ŘEDITELE ŠKOL A

JEJICH ZÁSTUPCE

OBSAH:

1. Identifikační údaje zadavatele ........................................................................... 2

2. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH ....................................................... 2

3. Předmět veřejné zakázky .................................................................................. 2

4. Místo a doba plnění veřejné zakázky ................................................................ 3

5. Požadavky na kvalifikaci ................................................................................... 3

6. Subdodavatelé .................................................................................................. 4

7. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny .......................................... 5

8. Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny ........................... 5

9. Platební, obchodní a jiné podmínky .................................................................. 6

10. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky ................................................ 6

11. Poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám ......................... 9

12. Podání nabídky ................................................................................................. 9

13. Lhůta pro podání nabídek ............................................................................... 10

14. Místo a doba otevírání obálek ......................................................................... 11

15. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií ..................................... 11

16. Ochrana důvěrných informací ......................................................................... 12

17. Výhrady zadavatele ........................................................................................ 12

18. Přílohy zadávací dokumentace ....................................................................... 20

strana 1 z 13

V/VZ/HMP/OSMT/10 – Další kvalifikace pro vedení školy


Zadávací dokumentace

1. Identifikační údaje zadavatele

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 11001 Praha 1,

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Kontaktní osoba určená zadavatelem:

Při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením je zadavatel

zastupován v souladu s ust. § 151 ZVZ jinou osobou, a to společností LFA 2020

advokáti s.r.o. se sídlem Blanická 28/1008, 120 00 Praha 2 (dále jen “zástupce

zadavatele“). Zájemci resp. uchazeči kontaktují zástupce zadavatele ve věci

zadávacího řízení prostřednictvím JUDr. Renaty Scholzové, tel. +420 222 232 950,

+ 420 222 233 092, fax: +420 222 232 953, mail tenders@lfa2020.cz nebo jiných

osob, které zástupce zadavatele oznámí.

Zástupci zadavatele nebylo uděleno v zadávacím řízení zmocnění k zadání veřejné

zakázky, vyloučení dodavatele z účasti v řízení, rozhodnutí o výběru nejvhodnější

nabídky, zrušení zadávacího řízení či rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek.

Ustanovením zástupce zadavatele není dotčena odpovědnost zadavatele za

dodržování zákona.

2. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH

Předpokládaná hodnota zadávané veřejné zakázky činí 1.710.000,- Kč bez daně z

přidané hodnoty.

3. Předmět veřejné zakázky

Zadávaná veřejná zakázka je součástí projektu zadavatele „Další vzdělávání

pedagogických pracovníků“, k jehož financování lze využít finanční podporu z

prostředků z Evropského sociálního fondu, a to prostřednictvím Operačního

programu Praha - Adaptabilita (OPPA).

Cílem klíčové aktivity projektu zadavatele, která je předmětem zadávané veřejné

zakázky, je doplnit kvalifikační předpoklady (funkční studium) devadesáti ředitelů

škol a školských zařízení a jejich zástupců na území hl. m. Prahy spočívající v

získání nebo prohloubení jejich manažerských dovedností, a to formou uskutečnění

• vzdělávacího programu pro ředitele škol a školských zařízení podle § 5 vyhlášky

317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi

a kariérním systému pedagogických pracovníků a

• vzdělávacího programu pro vedoucí pedagogické pracovníky podle § 7 vyhlášky

317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi

a kariérním systému pedagogických pracovníků.

strana 2 z 13

V/VZ/HMP/OSMT/10 – Další kvalifikace pro vedení školy


Zadávací dokumentace

Souhrnné informace o předmětu zadávané veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č.

4 této zadávací dokumentace – Požadavky na vzdělávací programy a související

služby.

Konkrétní osoby, pro které jsou vzdělávací programy určené (konkrétní účastníky),

stanovuje zadavatel.

Podrobnosti o plněních představujících veřejnou zakázku jsou uvedeny v přílohách č.

3 a 4 této zadávací dokumentace.

Součástí plnění dodavatele je:

(i) zajištění prostor pro výuku a organizační zajištění lekcí, zajištění certifikace

absolventů. Prostory pro výuku musí splňovat požadavky zadavatele uvedené

v kvalifikační dokumentaci a budou upraveny tak, aby byly v souladu s pravidly

publicity podle aktuálně platné verze Projektové příručky – Operační program Praha

– Adaptabilita;

(ii) dodávka studijních podkladů – sylabů včetně jejich elektronické podoby.

Podrobnosti o plněních představujících veřejnou zakázku jsou uvedeny v přílohách č.

3 a 4 této zadávací dokumentace.

Součástí plnění dodavatele jsou i činnosti v nespecifikované této zadávací

dokumentaci a jejích přílohách, které jsou však k řádnému provedení veřejné

zakázky nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem

měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností v žádném případě nezvyšuje cenu

veřejné zakázky sjednanou ve smlouvě.

Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV):

Klasifikace prací/služeb podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

2195/2002, ve znění nařízení Komise č. 213/2008:

CPV kódy předmětu veřejné zakázky

80400000-8 Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání

80000000-4 Vzdělávání a školení

4. Místo a doba plnění veřejné zakázky

S ohledem na cíle a obsah projektu je místem plnění zadávané veřejné zakázky

území hlavního město Prahy.

Začátek plnění veřejné zakázky bude záviset na průběhu zadávacího řízení,

zadavatel předpokládá, že vzdělávání bude zahájeno v letním semestru 2011/2012.

Doba plnění veřejné zakázky nesmí přesáhnout dobu 25 měsíců ode dne zahájení

plnění veřejné zakázky.

5. Požadavky na kvalifikaci

Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace uchazeče jsou uvedeny v

Kvalifikační dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.

strana 3 z 13

V/VZ/HMP/OSMT/10 –Další kvalifikace pro vedení školy


Zadávací dokumentace

6. Subdodavatelé

6.1. Dodavatel je v souladu s ustanovením § 44 odst. 6 ZVZ povinen ve své nabídce

specifikovat, které části veřejné zakázky bude realizovat sám a které části veřejné

zakázky má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům. Dodavatel je

v nabídce formou přílohy návrhu smlouvy povinen uvést:

• identifikační údaje každého subdodavatele v rozsahu dle ust. § 17 písm. d) ZVZ,

• rozsah a uvedení těch činností, které bude každý subdodavatel v rámci plnění

veřejné zakázky realizovat, případně kterou část kvalifikace za dodavatele

(sdružení dodavatelů) poskytuje.

6.2. V případě plnění části veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatelů musí být

přílohou návrhu smlouvy jejich seznam. Dodavatel je oprávněn poskytovat služby

prostřednictvím pouze těch subdodavatelů, kteří budou uvedeni v takovém seznamu,

a pouze v rozsahu dle takového seznamu. Jakékoliv změny v subdodavatelích

podléhají předchozímu souhlasu zadavatele.

6.3. Zadavatel si v souladu s informací uvedenou v oznámení o zahájení zadávacího

řízení vyhrazuje požadavek, že subdodavatelem / subdodavateli mohou být

plněny pouze tyto části veřejné zakázky: zajišťování publicity, předredakční a

redakční práce, grafické práce a zajišťování tisku hmotně zachycených výsledků

plnění dodavatele, zejm. sylabů.

7. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Zadavatel požaduje, aby v nabídce (tj. zejm. v návrhu smlouvy) byla zpracována

nabídková cena v následujícím členění:

7.1.

Nabídková cena za 1

účastníka vzdělávacího

programu pro ředitele škol

a školských zařízení

Nabídková cena

za 1 účastníka

vzdělávání v Kč

bez DPH

_______,- Kč

doplní uchazeč

strana 4 z 13

V/VZ/HMP/OSMT/10 –Další kvalifikace pro vedení školy

Výše DPH v Kč

_______,- Kč

doplní uchazeč

Nabídková cena

za 1 účastníka

vzdělávání v Kč

s DPH

_______,- Kč

doplní uchazeč

Pozn. uchazeč bude při tvorbě nabídkové ceny vycházet z toho, že se vzdělávání bude účastnit 36

osob, z nichž každá absolvuje minimálně 100 vyučovacích hodin.

z toho

nabídková cena za

1 účastníka a 1

semestr

vzdělávání v Kč

bez DPH

Nabídková cena za 1

účastníka a 1 semestr _______,- Kč

vzdělávacího programu

doplní uchazeč

pro ředitele škol a

školských zařízení

Pozn.:

uchazeč doplní částku zjištěnou podle vzorce:

Výše DPH v Kč

_______,- Kč

doplní uchazeč

Nabídková cena

za 1 účastníka a 1

semestr

vzdělávání v Kč

s DPH

_______,- Kč

doplní uchazeč


Zadávací dokumentace

Nabídková cena za 1 účastníka vzdělávání

Nabídková cena za 1 účastníka a 1 semestr vzdělávání = ----------------------------------------------------

Počet semestrů

7.2.

Nabídková cena

za 1 účastníka

vzdělávání v Kč

bez DPH

Výše DPH v Kč

Nabídková cena

za 1 účastníka

vzdělávání v Kč

s DPH

Nabídková cena za 1

účastníka vzdělávacího

programu pro vedoucí

pedagogické pracovníky

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

_______,- Kč

doplní uchazeč

Pozn. uchazeč bude při tvorbě nabídkové ceny vycházet z toho, že se vzdělávání bude účastnit 54

osob, z nichž každá absolvuje minimálně 350 vyučovacích hodin.

z toho

nabídková cena

za 1 účastníka a

1 semestr

vzdělávání v Kč

bez DPH

Výše DPH v Kč

Nabídková cena

za 1 účastníka a 1

semestr

vzdělávání v Kč

s DPH

Nabídková cena za 1

účastníka a 1 semestr

_______,- Kč _______,- Kč _______,- Kč

vzdělávacího programu pro

doplní uchazeč doplní uchazeč doplní uchazeč

vedoucí pedagogické

pracovníky

Pozn.: uchazeč doplní částku zjištěnou podle vzorce:

Nabídková cena za 1 účastníka vzdělávání

Nabídková cena za 1 účastníka a 1 semestr vzdělávání = -------------------------------------------------------

Počet semestrů

Případ, kdy nabídka uchazeče zpracovaná pro veřejnou zakázku nebude

obsahovat nabídkovou cenu podle požadavků zadavatele a ve shora uvedeném

členění, je nesplněním požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích

podmínkách (viz ust. § 71 a ust. § 76 ZVZ).

Zadavatel stanoví, že při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná výše součtu

částek obou nabídkových cen za 1 účastníka vzdělávání s DPH.

Zadavatel doporučuje, aby celková nabídková cena (tj. součet částek obou

nabídkových cen za 1 účastníka vzdělávání s DPH) byla uvedena (kromě návrhu

smlouvy) i v tzv. krycím listu, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.

8. Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny

Fakturace probíhá podle skutečného počtu účastníků vzdělávacího programu.,

Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH

za činnosti představující (resp. z činností představujících) plnění veřejné zakázky

podle této zadávací dokumentace.

strana 5 z 13

V/VZ/HMP/OSMT/10 –Další kvalifikace pro vedení školy


Zadávací dokumentace

9. Platební, obchodní a jiné podmínky

Zadavatel požaduje, aby návrh smlouvy respektoval platební podmínky, obchodní a

jiné podmínky zadavatele uvedené v příloze č. 3 této zadávací dokumentace

vzorový návrh smlouvy.

Pro účel řádného posouzení nabídek zadavatel požaduje, aby každý uchazeč použil

pro vypracování návrhu smlouvy text uvedený v příloze č. 3 této zadávací

dokumentace a ve svém návrhu smlouvy zřetelně vyznačil všechny změny

(odchylky), které uchazeč provedl oproti vzorovému návrhu smlouvy.

10. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Případy, které zadavatel bude vždy považovat za nesplnění požadavku

zadavatelem uvedeného v zadávacích podmínkách a za důvod pro vyřazení

nabídky, jsou zřetelně uvedeny v této zadávací dokumentaci. Tím není

vyloučena další aplikace ust. § 71 resp. ust. § 76 a dalších ustanovení ZVZ.

Zadavatel uvítá, bude-li nabídka zadavateli předložena v této struktuře (obsahu a

členění) :

10.1. obsah nabídky s uvedením čísel kapitol nabídky včetně seznamu příloh

10.2. identifikační údaje uchazeče

10.3. předkládá-li nabídku více uchazečů společně: originál nebo úředně

ověřená kopie smlouvy o solidární odpovědnosti, v souladu s ust. § 51

odst. 6 ZVZ

10.4. celková nabídková cena (tj. součet částek obou nabídkových cen za 1

účastníka vzdělávání s DPH)

10.5. návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče

či za uchazeče

10.6. koncepty žádostí o akreditaci obou vzdělávacích programů a anotace

studijních materiálů, organizační zajištění vzdělávání a harmonogram

plnění veřejné zakázky

10.7. ostatní listiny přikládané dle této zadávací dokumentace a volby

uchazeče k nabídce

10.8. doklady prokazující splnění kvalifikace včetně případné smlouvy se

subdodavatelem/subdodavateli (nejlépe v samostatné obálce).

Shora uvedené jednotlivé části nabídky budou v nabídce zřetelně odděleny (např.

předělovými barevnými listy).

Ad 10.2. Identifikační údaje

Identifikačními údaji se rozumí obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma,

identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o právnickou osobu, a obchodní firma

nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu,

identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu;

zadavatel doporučuje, aby byl pro tento účel použit příslušný krycí list, jehož vzor

strana 6 z 13

V/VZ/HMP/OSMT/10 –Další kvalifikace pro vedení školy


Zadávací dokumentace

tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.

Ad 10.4. Nabídková cena

Celkovou nabídkovou cenou se rozumí součet částek obou nabídkových cen za 1

účastníka vzdělávání s DPH; nabídková cena musí být členěna dle požadavků

zadavatele podle části 7 této zadávací dokumentace;

Nabídkové ceně a jejímu členění musí korespondovat ceny uvedené v návrhu

smlouvy.

Ad 10.5. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem

uchazeče či za uchazeče

Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za

uchazeče. Je-li návrh smlouvy podepsán zmocněncem, musí být v nabídce originál

nebo úředně ověřená kopie plné moci, která byla takové osobě pro tento případ

udělena.

Nabídka, která nebude obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou

oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, je neúplnou nabídkou ve smyslu

ust. § 71 ZVZ.

Případ, kdy je návrh smlouvy podepsán zmocněncem a přitom není v nabídce

originál nebo úředně ověřená kopie plné moci, která byla takové osobě pro

tento případ udělena, je nesplněním požadavku zadavatele uvedeného v

zadávacích podmínkách (viz ust. § 71 a ust. § 76 ZVZ).

Návrh smlouvy musí splňovat příslušné zadávací podmínky (tj. podmínky stanovené

v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách).

Návrh smlouvy musí plně respektovat platební, obchodní a jiné podmínky uvedené

v příloze č. 3 této zadávací dokumentace – ve vzorovém návrhu smlouvy.

Doba plnění musí být v návrhu smlouvy vymezena v souladu s požadavky

zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci.

Návrh smlouvy nesmí obsahovat ujednání, která by byla v neprospěch zadavatele

oproti platebním, obchodním a jiným podmínkám tvořícím přílohu č. 3 této zadávací

dokumentace – vzorový návrh smlouvy.

Přílohou návrhu smlouvy musí být:

- složení odborného týmu, kterým dodavatel prokazoval splnění zadavatelem

požadované kvalifikace,

- přehled prostor určených pro plnění veřejné zakázky, kterými dodavatel

prokazoval splnění zadavatelem požadované kvalifikace,

- subdodavatelé (identifikace a činnosti, které v rámci plnění veřejné zakázky

realizují)

- harmonogram plnění veřejné zakázky,

- koncepty žádostí o akreditaci obou vzdělávacích programů a anotace

studijních materiálů, organizační zajištění vzdělávání.

Případ, kdy některá nabídka nebude splňovat shora uvedené požadavky

zadavatele, je nesplněním požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích

podmínkách (viz ust. § 71 a ust. § 76 ZVZ).

strana 7 z 13

V/VZ/HMP/OSMT/10 –Další kvalifikace pro vedení školy


Zadávací dokumentace

Ad 10.6. Koncept žádosti o akreditaci obou vzdělávacích programů a anotace

studijních materiálů, organizační zajištění vzdělávání a harmonogram plnění

veřejné zakázky

Zadavatel upozorňuje, že plnění veřejné zakázky je určeno jako vzdělávací

programy, které musí být akreditovány MŠMT. Součástí nabídky musí být proto

uchazečem vypracované koncepty žádostí o akreditaci vzdělávacích programů, které

musí mít náležitosti požadované příslušným právním předpisem. Ke konceptům

žádostí o akreditaci musí být přiloženy doklady požadované příslušným právním

předpisem.

V konceptech žádostí o akreditaci smí dodavatel uvést jako osoby odpovídající za

odbornou úroveň výuky a jako lektory pro výuku pouze ty osoby, které dodavatel

uvedl jako členy odborného týmu, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky.

Součástí nabídky musí být i anotace studijních materiálů k oběma vzdělávacím

programům.

Koncepty žádostí o akreditaci a jejich přílohy a anotace studijních materiálů musí

odpovídat ve všech částech požadavkům zadavatele, jež jsou uvedeny v příloze č. 4

této zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce respektoval, že výuka musí probíhat tak,

aby byla ukončena do 25 měsíců od zahájení plnění veřejné zakázky. V této části

nabídky uchazeč uvede počet semestrů, v průběhu kterých bude vzdělávací program

probíhat a počet hodin připadající na jednotlivé semestry a účastníka.

Zadavatel dále požaduje, aby součástí nabídky uchazeče byl časový plán realizace

plnění veřejné zakázky (harmonogram plnění veřejné zakázky). Harmonogram plnění

veřejné zakázky musí být zpracován alespoň jako měsíční a musí dostatečně

podrobně popisovat časový průběh plnění veřejné zakázky (plnění dílčích aktivit

uchazeče). Z harmonogramu plnění veřejné zakázky musí být patrné, jaká plnění po

jakou dobu budou zadavateli poskytována a jak na sebe budou vzájemně navazovat.

V harmonogramu plnění veřejné zakázky uchazeč neuvádí konkrétní data, ale lhůty

stanovené ve dnech, které uchazeč určí (popíše) pomocí uchazečem popsané

události. Důvodem pro tento požadavek zadavatele je, že harmonogram plnění

veřejné zakázky bude tvořit přílohu smlouvy a uvedení konkrétních dat by

neumožňovalo použití harmonogramu plnění veřejné zakázky bez jeho následné

úpravy (aktualizace).

Všechny shora uvedené součásti nabídky musí být zpracované tak, aby byly

zohledněny požadavky zadavatele dle zadávacích podmínek (tj. požadavky

stanovené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách).

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že uchazečem předložené koncepty žádostí o

akreditaci a anotace studijních materiálů a organizační zajištění vzdělávání a

harmonogram plnění veřejné zakázky budou hodnoceny v rámci jednoho z dílčích

hodnotících kritérií veřejné zakázky (viz část 15 této zadávací dokumentace).

Případ, kdy některá nabídka nebude splňovat shora uvedené požadavky

zadavatele, je nesplněním požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích

podmínkách (viz ust. § 71 a ust. § 76 ZVZ).

Krycí list

V případě, že uchazeč použije pro vypracování nabídky krycí list podle vzoru krycího

listu tvořícího přílohu č. 2 této zadávací dokumentace, musí být krycí list řádně

strana 8 z 13

V/VZ/HMP/OSMT/10 –Další kvalifikace pro vedení školy


Zadávací dokumentace

vyplněn, datován a podepsán uchazečem – fyzickou osobou nebo osobou

oprávněnou jednat jménem uchazeče – právnické osoby.

Je-li krycí list nebo návrh smlouvy podepsán zmocněncem, doloží uchazeč v nabídce

originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která byla zmocněnci pro tento případ

udělena.

11. Poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k

zadávacím podmínkám v rozsahu a způsobem podle ust. § 49 ZVZ.

Zadavatel doporučuje písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím

podmínkám adresovat přímo zástupci zadavatele v tomto zadávacím řízení podle

ust. § 151 ZVZ, tj. do advokátní kanceláře LFA 2020 advokáti s.r.o. se sídlem

Blanická 28/1008, 120 00 Praha 2.

Zadavatel doporučuje zaslat zástupci zadavatele v tomto zadávacím řízení digitální

podobu písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám na e-mail.

adresu: tenders@lfa2020.cz.

V souladu s ust. § 149 odst. 4 ZVZ zadavatel požaduje, aby všechny datové zprávy,

které zájemce resp. uchazeč zasílá elektronickými prostředky zadavateli anebo

zástupci zadavatele v tomto zadávacím řízení podle ust. § 151 ZVZ, byly opatřeny

elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu či elektronickou

značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu. Zadavatel výslovně

upozorňuje zájemce, že s datovými zprávami zájemců resp. uchazečů, které

nevyhoví požadavku zadavatele podle tohoto odstavce zadávací dokumentace,

nespojuje zadavatel důsledky předpokládané ZVZ v případě doručení, a zadavatel

není dále povinen zájemce resp. uchazeče na takovou skutečnost upozorňovat.

Zadavatel upozorňuje, že všechny dodatečné informace k zadávacím podmínkám

budou uveřejňovány rovněž na webových stránkách www.oppa.cz.

12. Podání nabídky

o Nabídky podle této zadávací dokumentace musí být zpracovány výhradně v

českém jazyce.

o Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést

v omyl.

o V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje podle ust. § 17 odst. 1 písm. d)

ZVZ. Zadavatel doporučuje, aby byl pro tento účel použit tzv. krycí list, jehož vzor

tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.

o Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy.

o

Součástí nabídky jsou rovněž další dokumenty požadované zadavatelem v této

zadávací dokumentaci.

o Zadavatel uvítá, pokud bude nabídka podána zadavateli ve dvou vyhotoveních

(svazcích). V takovém případě by měl být svazek obsahující originály listin

označen jako nabídka – originál. Další svazek by měl být označen jako nabídka –

kopie s tím, že listiny v tomto svazku musí být fotokopiemi listin svazku

označeného jako originál.

strana 9 z 13

V/VZ/HMP/OSMT/10 –Další kvalifikace pro vedení školy


Zadávací dokumentace

o Použije-li uchazeč tzv. krycí list vypracovaný podle vzoru zadavatele, bude krycí

list první stranou každého svazku nabídky. Vzor krycího listu tvoří přílohu č. 2 této

zadávací dokumentace. V případě, že uchazeč podá zadavateli nabídku ve dvou

vyhotoveních, bude krycí list u originálu nabídky označen jako originál a u kopie

nabídky jako kopie.

o Zadavatel uvítá, pokud bude součástí každého svazku nabídky CD – ROM

obsahující elektronickou verzi celé nabídky. V takovém případě musí být textové

dokumenty v otevřeném formátu *.doc nebo *.docx a na každém CD – ROM musí

být uvedeno označení uchazeče a název veřejné zakázky, pro kterou je

podávána nabídka obsažená na CD-ROM.

o Všechna vyhotovení nabídky musí být kvalitním způsobem vytištěna, aby byla

dobře čitelná.

o Zadavatel doporučuje pro účel ochrany oprávněných zájmů každého uchazeče

resp. společných dodavatelů, aby každý ze svazků nabídky byl svázán či jinak

zabezpečen proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh a

doporučuje, aby listy každého ze svazků nabídky byly očíslovány vzestupnou

číselnou řadou počínající číslem 1.

Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné

zakázky takto:

"Nabídka – Neotevírat – VZ – další kvalifikace pro vedení školy“.

Na každé obálce s nabídkou musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat

oznámení podle ust. § 71 odst. 6 ZVZ.

Zadavatel doporučuje pro účel ochrany oprávněných zájmů každého uchazeče resp.

společných dodavatelů, aby uchazeči vložili doklady prokazující splnění kvalifikace

do obálky s nabídkou, ke které se vztahují takové doklady.

Všechny obálky s nabídkou doručované zadavateli doporučuje zadavatel opatřit

podpisem a případně razítkem uchazeče a to tak, aby žádnou obálku nebylo možné

jakýmkoliv způsobem otevřít, aniž by došlo k poškození takových ochranných prvků.

Nabídky lze doručit:

a) osobně do podatelny zadavatele s adresou odbor SMT, Jungmannova 35/29,

111 21 Praha 1, v úředních hodinách podatelny v pondělí až čtvrtek od 8:00 hod.

do 18:00 hod. a v pátek od 8:00 hod. do 16:00 hod. anebo

b) kurýrní službou anebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle

zvláštního právního předpisu s adresou odbor SMT, Jungmannova 35/29, 111 21

Praha 1. V případě zaslání kurýrní službou anebo prostřednictvím držitele

poštovní licence podle zvláštního právního předpisu je rozhodující okamžik

doručení nabídky do podatelny zadavatele, nikoli předání nabídky kurýrní službě

anebo držiteli poštovní licence podle zvláštního právního předpisu.

V ostatním viz ust. § 69 ZVZ.

13. Lhůta pro podání nabídek

Nabídky se podávají písemně v listinné podobě a ve lhůtě pro podání nabídek,

která je uvedena v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

strana 10 z 13

V/VZ/HMP/OSMT/10 –Další kvalifikace pro vedení školy


Zadávací dokumentace

Místo pro podání nabídky je uvedeno v části 12. této zadávací dokumentace.

14. Místo a doba otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v den, hodinu a na místě, které jsou

uvedeny v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevírány. Zadavatel

bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí

lhůty pro podání nabídek.

Otevírání obálek se mají právo účastnit ti uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli

doručeny ve lhůtě pro podání nabídek a další zadavatelem případně přizvané osoby.

Zadavatel bude po přítomných uchazečích požadovat, aby svou účast při otevírání

obálek stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů.

Otevírání obálek se případně zúčastní zástupce oddělení Evropského sociálního

fondu odboru fondů EU, Magistrátu hl. m. Prahy, který pokud bude otevírání obálek

přítomen, bude vystupovat v roli pozorovatele.

15. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

Základním hodnotícím kritériem veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Dílčí hodnotící kritéria a jejich váha:

Celková nabídková cena (tj. součet částek obou

nabídkových cen za 1 účastníka vzdělávání s DPH)

Koncepty žádostí o akreditaci a anotace studijních

materiálů, organizační zajištění vzdělávání a

harmonogram plnění veřejné zakázky

váha 65 %

váha

35 %

Hodnocení nabídek z hlediska ekonomické výhodnosti nabídky bude hodnotící

komisí prováděno bodovací metodou. Zadavatel stanovil jednotlivým dílčím kritériím

váhu v procentech podle jejich důležitosti tak, že jejich součet je celkem 100.

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až

100. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota,

která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

Pro číselně vyjádřitelné hodnotící kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka

minimální hodnotu dílčího hodnotícího kritéria (Celková nabídková cena, tj. součet

částek obou nabídkových cen za 1 účastníka vzdělávání s DPH)) získá hodnocená

nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty

nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce, tj. počet bodů podle tohoto vzorce:

Pro kritérium, které nelze vyjádřit číselně (Koncepty žádostí o akreditaci a anotace

studijních materiálů, organizační zajištění vzdělávání a harmonogram plnění

strana 11 z 13

V/VZ/HMP/OSMT/10 –Další kvalifikace pro vedení školy


Zadávací dokumentace

veřejné zakázky), sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k

nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující

nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího

hodnotícího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.

Zadavatel bude hodnotit především kvalitu konkrétně navrhovaného řešení náplně

vzdělávacího programu, vazby teorie a praxe, navrhované metody a formy výuky a

učení, rozsah odborného a pedagogického zaměření, navrhované personální a

materiální podmínky, navrhované metody prozkušování nabytých znalostí a

kompetencí, navrhovaný obsah studijních materiálů a kvalitu konkrétně

navrhovaného organizačního zajištění vzdělávání., Pokud jde o harmonogram plnění

veřejné zakázky, bude zadavatel hodnotit především vhodnost časového řešení,

zejména vzájemnou návaznost jednotlivých plnění.

Bude-li hodnotící komise považovat hodnotu některého dílčího hodnotícího kritéria za

zjevně nepřiměřenou, postup uvedený v předchozích odstavcích nepoužije a nabídce

v rámci tohoto kritéria přiřadí 0 bodů. Tento postup hodnotící komise odůvodní ve

zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. Postup podle předchozích vět se

nepoužije, jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu

k předmětu veřejné zakázky. V takovém případě se postupuje podle ust. § 77 ZVZ.

Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá

bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou váhou daného

kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící

komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je

stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

Jednání hodnotící komise se případně zúčastní zástupce oddělení Evropského

sociálního fondu odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy, který pokud bude jednání

hodnotící komise přítomen, bude vystupovat v roli pozorovatele.

16. Ochrana důvěrných informací

Zadavatel zachová mlčenlivost o všech informacích či dokladech poskytnutých

uchazeči, pokud byly při jejich poskytnutí označeny za důvěrné; tím není dotčena

ochrana údajů podle jiných právních předpisů.

Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté uchazeči použít, jeli

to nezbytné pro postup podle ZVZ či pokud to vyplývá z účelu ZVZ.

Zadavatel si vyhrazuje možnost použití informací a dokladů předložených

uchazečem pro účel prokázání splnění kvalifikace formou listiny či jiného dokladu

vyhotoveného uchazečem (prohlášení, seznam, přehled apod.), a to v případě, že si

bude chtít ověřit údaje uvedené v takových listinách.

17. Výhrady zadavatele

1. Nabídku a ostatní písemnosti podle této zadávací dokumentace je možné

předložit pouze v českém jazyce; to neplatí pouze v případě dokladů

prokazujících splnění kvalifikace, které předkládá zahraniční dodavatel v

původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého

jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví

jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než

českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého

strana 12 z 13

V/VZ/HMP/OSMT/10 –Další kvalifikace pro vedení školy


Zadávací dokumentace

pobytu na území České republiky.

Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se

nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

2. Uchazeč není oprávněn zrušit nebo změnit nabídku.

3. Varianty nabídky zadavatel nepřipouští.

4. Zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud nastaly

podmínky uvedené v ust. § 84 odst. 1 ZVZ. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit

zadávací řízení, pokud nastaly podmínky uvedené v ust. § 84 odst. 2 anebo 3

ZVZ.

5. Nestanoví-li ZVZ jinak, dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s

účastí v zadávacím řízení.

18. Přílohy zadávací dokumentace

Tato zadávací dokumentace obsahuje tyto přílohy:

• č. 1

• č. 2

• č. 3

• č. 4

Kvalifikační dokumentace (pouze v elektronické podobě)

Krycí list nabídky (pouze v elektronické podobě)

Vzorový návrh smlouvy (pouze v elektronické podobě)

Požadavky na vzdělávací program a související služby (pouze

v elektronické podobě)

Seznam použitých zkratek

EU

Evropská unie

MHMP

Magistrát hl. m. Prahy

MŠMT

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

OPPA

Operační program Praha – Adaptabilita

SMT

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

PP

Pedagogický pracovník

V Praze 11/2011

Hlavní město Praha

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

strana 13 z 13

V/VZ/HMP/OSMT/10 –Další kvalifikace pro vedení školy


Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

ZADAVATEL:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem Mariánské nám. 2,

110 01 Praha 1

IČ: 00064581

DIČ:CZ00064581

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

zástupce zadavatele v zadávacím řízení podle ust.

§ 151 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

v platném znění (dále jen „ZVZ“):

LFA 2020 advokáti s.r.o.

se sídlem Blanická 28/1008, 120 00 Praha 2

tel.: 222 232 950, 222 233 092,

fax: 222 232 953

PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ

DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

otevřeného řízení podle ust. § 50 ZVZ


veřejná zakázka zadávaná postupem pro

zadávání nadlimitní veřejné zakázky na služby

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

PRO DOPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH

PŘEDPOKLADŮ PRO ŘEDITELE ŠKOL A

JEJICH ZÁSTUPCE

OBSAH:

1. Úvod ............................................................................................................................... 2

2. Základní kvalifikační předpoklady ................................................................................... 2

3. Profesní kvalifikační předpoklady ................................................................................... 4

4. Technické kvalifikační předpoklady ................................................................................ 5

5. Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele .................................................... 8

6. Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky ............................................. 9

7. Prokázání kvalifikace u zahraničního dodavatele ......................................................... 10

8. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ..................... 10

9. Prokázání kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému

certifikovaných dodavatelů ........................................................................................... 11

10. Prokázání kvalifikace výpisem ze zahraničního seznamu dodavatelů ......................... 11

11. Změny v kvalifikaci ....................................................................................................... 11

12. Podávání dokladů prokazujících splnění kvalifikace .................................................... 12

13. Doba prokazování splnění kvalifikace .......................................................................... 12

14. Upozornění zadavatele ................................................................................................. 12

strana 1 z 12

V/VZ/HMP/OSMT/10 – Další kvalifikace pro vedení školy


Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

1. Úvod

1) Tato kvalifikační dokumentace (dále jen „Soubor“) obsahuje podrobné požadavky

zadavatele na prokázání splnění kvalifikace dodavatele ve shora uvedeném

zadávacím řízení.

2) Kvalifikací dodavatele se rozumí způsobilost dodavatele pro plnění veřejné

zakázky. Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků stanovených v tomto

Souboru je předpokladem účasti dodavatele ve shora uvedeném zadávacím

řízení.

3) Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění těchto kvalifikačních

předpokladů:

• základních kvalifikačních předpokladů podle ust. § 53 zák. č. 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách v platném znění;

• profesních kvalifikačních předpokladů podle ust. § 54 zák. č. 137/2006 Sb., o

veřejných zakázkách v platném znění;

• technických kvalifikačních předpokladů podle ust. § 56 zák. č. 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách v platném znění.

Podrobná specifikace požadavků zadavatele na prokázání splnění kvalifikace

dodavatele je uvedena níže v tomto Souboru.

4) K prokazování a době prokazování splnění kvalifikace viz zák. č. 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „ZVZ“).

5) Zadavatel upozorňuje, že předkládá-li dodavatel – právnická osoba k prokázání

kvalifikace doklad vystavený fyzické osobě, musí vždy současně doložit, zda je

taková osoba v pracovněprávním vztahu s dodavatelem, anebo zda jde o

subdodavatele. To platí rovněž v případě, že dodavatel-fyzická osoba předkládá

k prokázání kvalifikace doklad vystavený jiné fyzické osobě. K prokazování

kvalifikace prostřednictvím subdodavatele viz část 5 tohoto Souboru.

2. Základní kvalifikační předpoklady

rozsah požadovaných

informací a dokladů

základní kvalifikační předpoklady splňuje

dodavatel,

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch

organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké

skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku,

podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně

případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném

činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;

jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán

nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či

členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento

předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této

právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická

osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto

písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační

strana 2 z 12

V/VZ/HMP/OSMT/10 – Další kvalifikace pro vedení školy


Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve

vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či

bydliště,

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata

souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů

nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o

právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý

člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem

statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad

splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické

osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba

prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene

splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento

základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území

České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé

soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo

insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční

návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů

insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela

nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních

předpisů,

e) který není v likvidaci,

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,

a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště

dodavatele,

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v

zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu

nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů,

je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle

zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost

prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost

dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří

v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a

l) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů

s podílem akcií vyšším než 10%;

strana 3 z 12

V/VZ/HMP/OSMT/10 – Další kvalifikace pro vedení školy


Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Způsob prokázání splnění

základních kvalifikačních

předpokladů:

dodavatel prokáže splnění základních

kvalifikačních předpokladů předložením:

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [písm. a) a

b)],

b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve

vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení

[písm. f)],

c) potvrzení příslušného orgánu či instituce

[písm. h)],

d) čestného prohlášení [písm. c) až e) a g), i) až

l)], přičemž v případě písm. k) a l) musí být

čestné prohlášení sestaveno ve formě seznamu

obsahujícího příslušné zákonem požadované

informace.

Dodavatel prokáže splnění základních

kvalifikačních předpokladů také jiným

způsobem, který připouští ZVZ (více viz další

části tohoto Souboru).

Doklady prokazující splnění základních

kvalifikačních předpokladů se předkládají v

kopii a nesmějí být k poslednímu dni, ke

kterému má být prokázáno splnění kvalifikace,

starší 90 kalendářních dnů.

3. Profesní kvalifikační předpoklady

rozsah požadovaných

informací a dokladů

splnění profesních kvalifikačních předpokladů

prokáže dodavatel, který předloží:

1. doklad podle ust. § 54 písm. a) ZVZ - kopii výpisu z obchodního rejstříku,

pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je

v ní dodavatel zapsán, který není k poslednímu dni, ke kterému má být

prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů;

2. doklad podle ust. § 54 písm. b) ZVZ - kopii dokladu o oprávnění k podnikání

podle zvláštních právních předpisů v oborech činností odpovídajících CPV

kódům uvedeným v části II.1.6) oznámení o zakázce;

Pozn: zadavatel upozorňuje na ust. § 3 odst. 3 písm. t) zák.č. 455/1991 Sb., o

živnostenském podnikání, podle kterého živností není výchova a vzdělávání ve

školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do rejstříku škol a

školských zařízení, vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských

studijních programech a programech celoživotního vzdělávání podle zvláštního

právního předpisu.

Dodavatelé, kteří jsou školou nebo školským zařízením zařazeným do rejstříku škol

a školských zařízení, jejichž předmětem činnosti je vzdělávání, proto prokazují

splnění kvalifikačního předpokladu podle ust. § 54 písm. b) ZVZ, kopií dokladu

strana 4 z 12

V/VZ/HMP/OSMT/10 – Další kvalifikace pro vedení školy


Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

osvědčujícího takové zařazení.

Jiný způsob prokázání splnění

profesních kvalifikačních

předpokladů:

Dodavatel může prokázat splnění profesních

kvalifikačních předpokladů také jiným

způsobem, který připouští ZVZ (více viz další

části tohoto Souboru).

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn

několika dodavateli společně a za tímto účelem

podávají či hodlají podat společnou nabídku, je

každý z dodavatelů povinen prokázat v plném

rozsahu splnění profesního kvalifikačního

předpokladu dle ust. § 54 písm. a) ZVZ, tj.

předložit kopii výpisu z obchodního rejstříku,

pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisu

z jiné obdobné evidence, pokud je v ní

dodavatel zapsán, který není k poslednímu dni,

ke kterému má být prokázáno splnění

kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

4. Technické kvalifikační předpoklady

rozsah požadovaných

informací a dokladů

k prokázání splnění technických kvalifikačních

předpokladů dodavatele požaduje zadavatel

předložení níže uvedených dokladů, ze kterých

plyne, že dodavatel dosahuje zadavatelem stanovenou

minimální úroveň těchto kvalifikačních

předpokladů, konkrétně předložení:

1. seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3

letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu

musí být

- osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby

poskytovány veřejnému zadavateli, nebo

- osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné

osobě než veřejnému zadavateli, nebo

- čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné

osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení

podle předchozího bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na

její straně;

minimální úroveň tohoto

kvalifikačního předpokladu:

doklady k prokázání splnění

kvalifikace předkládá

dodavatel ve formě:

strana 5 z 12

V/VZ/HMP/OSMT/10 – Další kvalifikace pro vedení školy

dodavatel splňuje tento technický kvalifikační

předpoklad, pokud prokáže, že v rámci výchovy a

vzdělávání dospělých realizoval v posledních 3

letech vzdělávání alespoň 135 dospělých

osob;

kopie seznamu významných služeb

poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech

s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí,

a dále

- kopie osvědčení vydaného veřejným


Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

zadavatelem, pokud byly služby

poskytovány veřejnému zadavateli, nebo

- kopie osvědčení vydaného jinou osobou,

pokud byly služby poskytovány jiné osobě

než veřejnému zadavateli, nebo

- kopie čestného prohlášení dodavatele,

pokud byly služby poskytovány jiné osobě

než veřejnému zadavateli a není-li současně

možné osvědčení podle předchozího bodu

od této osoby získat z důvodů spočívajících

na její straně (jde zpravidla o případ

vzdělávání studentů škol a školských

zařízení);

2. seznamu členů odborného týmu, jež se budou podílet na plnění veřejné

zakázky a osvědčení o jejich vzdělání a odborné kvalifikaci

minimální úroveň tohoto

kvalifikačního předpokladu:

doklady prokazující splnění

kvalifikace předkládá

dodavatel ve formě:

dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad,

pokud seznamem členů odborného týmu

prokáže a strukturovanými životopisy

vlastnoručně podepsanými jednotlivými členy

odborného týmu doloží, že má pro účely plnění

veřejné zakázky k dispozici odborný tým, jehož

součástí jsou alespoň 3 odborníci, kteří mají

• vysokoškolské vzdělání umožňující výuku

v tématech vzdělávacích programů a

současně

• jednoletou praxi ve vzdělávání dospělých

v oblastech týkajících se řízení škol resp.

školských zařízení;

a) kopie čestného prohlášení dodavatele o

složení odborného týmu, z něhož vyplývá, že

dodavatel má k dispozici alespoň 3 odborníky,

kteří splňují shora uvedené požadavky

zadavatele

a dále

strana 6 z 12

V/VZ/HMP/OSMT/10 – Další kvalifikace pro vedení školy

b) kopií vlastnoručně podepsaných

strukturovaných profesních životopisů každé

z osob uvedených v čestném prohlášení

dodavatele o složení odborného týmu, které

splňují shora uvedené požadavky zadavatele.

Každý profesní životopis musí být zpracován

v níže uvedeném minimálním rozsahu a

struktuře:

b.a) jméno a příjmení osoby;

b.b) označení pozice v odborném týmu;

b.c) dosažené vzdělání, včetně uvedení

instituce (školy, univerzity atd.);


Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

b.d) celková délka praxe v oboru;

b.e) popis zkušenosti ve vzdělávání dospělých

Ze strukturovaných životopisů musí vyplývat

splnění shora uvedených požadavků

zadavatele;

3. přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které

bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici

minimální úroveň tohoto

kvalifikačního předpokladu:

doklady prokazující splnění

kvalifikace předkládá

dodavatel ve formě:

dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad,

pokud přehledem prokáže a písemnými

vyjádřeními statutárního zástupce (statutárních

zástupců) či smlouvou (smlouvami) o smlouvě

budoucí doloží, že má pro plnění veřejné

zakázky k dispozici na území hl.m.Prahy

prostory, které jsou dostupné městskou

hromadnou dopravou, mají kapacitu a technické

vybavení pro vzdělávání 55 osob, ve kterých

se mohou uskutečnit oba typy vzdělávacích

programů.

K požadavkům zadavatele na počet účastníků

vzdělávacích programů viz příloha č. 4

zadávací dokumentace (Požadavky na

vzdělávací programy a související služby);

kopie přehledu, z něhož vyplývá, že dodavatel

má pro plnění veřejné zakázky k dispozici na

území hl.m.Prahy prostory podle požadavků

zadavatele uvedených v v příloze č. 4 zadávací

dokumentace.

V přehledu musí být ohledně takových tří prostor

uvedeno:

a) adresa, kde se prostory nachází,

b) počet m2 prostor,

c) technické vybavení prostor pro účel plnění

veřejné zakázky,

d) kontaktní údaje vlastníka prostor a

osoby/osob, u kterých si může zadavatel

ověřit pravdivost údajů uvedených

v přehledu.

Nedílnou přílohou přehledu musí být písemné

vyjádření statutárního zástupce příslušného

zařízení, obsahující souhlas se záměrem

pronajmout či zapůjčit prostor dodavateli, či

smlouva o smlouvě budoucí uzavřená se

statutárním zástupcem příslušného zařízení.

strana 7 z 12

V/VZ/HMP/OSMT/10 – Další kvalifikace pro vedení školy


Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

5. Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované

veřejným zadavatelem podle ust. § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je

oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím

subdodavatele. Subdodavatelem je fyzická anebo právnická osoba, pomocí které má

dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k

plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Za subdodavatele se nepovažuje

osoba, která je v pracovněprávním vztahu k dodavateli.

Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit

a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle §

53 odst. 1 písm. j) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54

písm. a) ZVZ subdodavatelem a

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele

k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k

poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci

plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal

splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) ZVZ.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace

podle ust. § 54 písm. a) ZVZ (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm

dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán).

Zadavatel upozorňuje, že:

a) v zadávací dokumentaci požaduje v souladu s ustanovením § 44 odst. 6 ZVZ, aby

dodavatelé ve své nabídce specifikovali, které části veřejné zakázky budou realizovat

sami a které části veřejné zakázky mají v úmyslu zadat jednomu či více

subdodavatelům, a dále

b) dodavatelé jsou v nabídce povinni uvést:

• identifikační údaje každého subdodavatele v rozsahu dle ust. § 17 písm. d)

ZVZ,

• rozsah a uvedení těch činností, které bude každý subdodavatel v rámci plnění

veřejné zakázky realizovat s tím, že jde-li o subdodavatele, jehož

prostřednictvím dodavatel prokazoval splnění určité části kvalifikace, musí

činnosti realizované subdodavatelem odpovídat takové části kvalifikace, kterou

dodavatel prokazoval prostřednictvím subdodavatele, a dále

c) v zadávací dokumentaci zadavatel požaduje v případě plnění části veřejné

zakázky prostřednictvím subdodavatelů, aby přílohu návrhu smlouvy tvořil seznam

subdodavatelů s popisem plnění realizovaných v rámci veřejné zakázky a že

dodavatelé jsou oprávněni poskytovat služby prostřednictvím pouze těch

subdodavatelů, kteří budou uvedeni v takovém seznamu, a pouze v rozsahu dle

takového seznamu, a že jakékoliv změny v subdodavatelích budou podléhat

předchozímu souhlasu zadavatele, a dále

d) si zadavatel v souladu s informací uvedenou v oznámení o zahájení zadávacího

řízení vyhrazuje požadavek, že subdodavatelem / subdodavateli mohou být plněny

pouze tyto části veřejné zakázky: zajišťování publicity, předredakční a redakční

strana 8 z 12

V/VZ/HMP/OSMT/10 – Další kvalifikace pro vedení školy


Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

práce, grafické práce, a zajišťování tisku. Prokázání kvalifikace v případě podání

společné nabídky

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto

účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen

prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ust. § 50 odst. 1 písm.

a) ZVZ (tj. základní kvalifikační předpoklady podle ust. § 53 ZVZ, viz část 2. tohoto

Souboru) a profesního kvalifikačního předpokladu podle ust. § 54 písm. a) ZVZ (tj.

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné

obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu.

Splnění kvalifikace podle ust. § 50 odst. 1 písm. b) ZVZ (tj. profesní kvalifikační

předpoklady vyjma ust. § 54 písm. a) ZVZ, viz část 3. tohoto Souboru) a ust. § 50

odst. 1 d) ZVZ (tj. technické kvalifikační předpoklady, viz část 7 tohoto Souboru.)

musí prokázat všichni dodavatelé společně.

V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím

subdodavatele se použije obdobně část 5. tohoto Souboru.

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle ust. § 51 odst. 5 ZVZ

společně několika dodavateli, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady

prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen

závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z

jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou

zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po

dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na

závazek podle předchozí věty, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně,

platí, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

6. Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto

účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen

prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ust. § 50 odst. 1 písm.

a) ZVZ (tj. základní kvalifikační předpoklady podle ust. § 53 ZVZ, viz část 2. tohoto

Souboru) a profesního kvalifikačního předpokladu podle ust. § 54 písm. a) ZVZ (tj.

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné

obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu.

Splnění kvalifikace podle ust. § 50 odst. 1 písm. b) ZVZ (tj. profesní kvalifikační

předpoklady vyjma ust. § 54 písm. a) ZVZ, viz část 3. tohoto Souboru) a ust. § 50

odst. 1 d) ZVZ (tj. technické kvalifikační předpoklady) musí prokázat všichni

dodavatelé společně.

V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím

subdodavatele se použije obdobně část 5. tohoto Souboru.

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle ust. § 51 odst. 5 ZVZ

společně několika dodavateli, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady

prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen

závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z

jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou

zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po

strana 9 z 12

V/VZ/HMP/OSMT/10 – Další kvalifikace pro vedení školy


Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na

závazek podle předchozí věty, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně,

platí, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

7. Prokázání kvalifikace u zahraničního dodavatele

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje dle ust. § 51 odst. 7

ZVZ zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu

platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu

požadovaném ZVZ a zadavatelem.

Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště

zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen

prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost,

jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání

nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné

prohlášení.

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním

jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud

zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká

republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace

doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo

místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům

úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském

jazyce.

8. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve

lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění

základních kvalifikačních předpokladů podle ust. § 53 odst. 1 písm. a) až j) ZVZ a

profesních kvalifikačních předpokladů podle ust. § 54 ZVZ v tom rozsahu, v jakém

doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají

požadavky zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů

pro plnění veřejné zakázky.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke

kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.

Pokud dodavatel využije možnosti uvedené ust. § 127 ZVZ a prokáže splnění

základních kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných

dodavatelů, nepožaduje zadavatel nad rámec výpisu ze seznamu kvalifikovaných

dodavatelů předložit jiné dokumenty a doklady k prokázání splnění základních

kvalifikačních předpokladů.

strana 10 z 12

V/VZ/HMP/OSMT/10 – Další kvalifikace pro vedení školy


Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

9. Prokázání kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných

dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných

dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v ust. § 139 ZVZ, ve lhůtě pro

prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu

dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm

uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem. Certifikátem nelze

nahradit prokázání základní kvalifikace podle ust. § 53 odst. 1 písm. k) a l) ZVZ.

10. Prokázání kvalifikace výpisem ze zahraničního seznamu dodavatelů

Zadavatel v souladu s ust. § 143 ZVZ přijme výpis ze zahraničního seznamu

kvalifikovaných dodavatelů (dále jen „zahraniční seznam“), popřípadě příslušný

zahraniční certifikát vydávaný ve státě, který je součástí Evropského hospodářského

prostoru, nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená Evropským

společenstvím nebo Českou republikou, a to pouze pokud byl tento výpis či

zahraniční certifikát vydán ve státě, v němž má dodavatel sídlo či místo podnikání,

popřípadě bydliště. Výpis ze zahraničního seznamu, popř. příslušný zahraniční

certifikát předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich

úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou

je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

Z výpisu ze zahraničního seznamu nebo zahraničního certifikátu musí vyplývat

prokázání kvalifikačních předpokladů v úrovni a rozsahu, tak jak je zadavatel vymezil

v této kvalifikační dokumentaci.

Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční certifikát musí

být platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát za podmínek stanovených

ZVZ nahrazuje splnění kvalifikace popřípadě splnění její příslušné části.

Pokud dodavatel využije možnosti uvedené ust. § 143 ZVZ a prokáže splnění

základních kvalifikačních předpokladů výpisem ze zahraničního seznamu

kvalifikovaných dodavatelů, nepožaduje zadavatel nad rámec výpisu ze zahraničního

seznamu kvalifikovaných dodavatelů předložit jiné dokumenty a doklady k prokázání

splnění základních kvalifikačních předpokladů.

11. Změny v kvalifikaci

Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v

kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle ust. § 60

ZVZ, je dodavatel povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost zadavateli písemně

oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v

plném rozsahu. Tato povinnost se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v

souladu s rozhodnutím zadavatele podle ust. § 81 ZVZ možné uzavřít smlouvu, a to

až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž zadavatel

uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v

strana 11 z 12

V/VZ/HMP/OSMT/10 – Další kvalifikace pro vedení školy


Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.

12. Podávání dokladů prokazujících splnění kvalifikace

Zadavatel žádá pro účel ochrany oprávněných zájmů každého dodavatele resp.

společných dodavatelů ve smyslu ust. § 51 odst. 6 ZVZ, aby doklady prokazující

splnění kvalifikace:

o

byly seřazeny takto:

a) doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů,

b) doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů,

c) doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů,

a aby shora uvedené jednotlivé části a) až c) byly zřetelně odděleny (např.

předělovými barevnými listy);

o

byly předloženy zadavateli:

ve dvou vyhotoveních (svazcích).

Obě vyhotovení (svazky) musí být kvalitním způsobem vytištěna, aby byla dobře

čitelná.

Zadavatel žádá pro účel ochrany oprávněných zájmů každého dodavatele resp.

společných dodavatelů ve smyslu ust. § 51 odst. 6 ZVZ, aby každý ze svazků byl

svázán či jinak zabezpečen proti manipulaci s jednotlivými listy;

o

byly předloženy zadavateli v obálce s nabídkou.

13. Doba prokazování splnění kvalifikace

Ke lhůtě pro prokazování splnění kvalifikace viz ust. § 52 ZVZ.

14. Upozornění zadavatele

Zadavatel upozorňuje, že požaduje, aby dodavatelé předložili doklady k prokázání

splnění kvalifikace v (prosté) kopii. Zadavatel neodmítne doklady, které dodavatel

předloží k prokázání kvalifikace v originále nebo úředně ověřené kopii.

Předloží-li dodavatel pro účel prokázání splnění kvalifikace doklady v originále či

úředně ověřené kopii, zadavatel vrátí takové doklady dodavateli po skončení

zadávacího řízení za podmínky, že dodavatel zadavatele písemně požádá o vrácení

originálu anebo úředně ověřené kopie a že dodavatel uhradí zadavateli náklady

spojené s pořízením kopie vyžádaných dokladů.

V Praze 11/2011

Hlavní město Praha

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

strana 12 z 12

V/VZ/HMP/OSMT/10 – Další kvalifikace pro vedení školy


Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

KRYCÍ LIST NABÍDKY

otevřeného řízení

„VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO DOPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

PRO ŘEDITELE ŠKOL A JEJICH ZÁSTUPCE“


veřejná zakázka zadávaná postupem pro zadávání nadlimitní veřejné zakázky na služby

Zadavatel:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

se sídlem Mariánské nám. 2,

110 01 Praha 1, IČ: 00064581

Identifikační údaje uchazeče :

obchodní firma

pozn.: uvádí se název, pod kterým je podnikatel (právnická

nebo fyzická osoba) zapsán do obchodního rejstříku

název

pozn.: vyplňuje podnikatel-právnická osoba nezapsaný v

obchodním rejstříku

jméno a příjmení

pozn.: vyplňuje podnikatel-fyzická osoba nezapsaný v

obchodním rejstříku

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

sídlo

pozn.: vyplňuje podnikatel-právnická osoba

místo podnikání popř. i trvalý pobyt

pozn.: vyplňuje podnikatel-fyzická osoba; místem podnikání je

adresa zapsaná jako místo podnikání v obchodním rejstříku

nebo v jiné zákonem upravené evidenci

právní forma

pozn.: vyplňuje pouze podnikatel-právnická osoba

identifikační číslo

pozn.: vyplňuje se pouze, bylo-li přiděleno

kontaktní osoba

telefon: fax: e-mail:

kontaktní osoba

telefon: fax: e-mail:

1


Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

Celková nabídková cena:

Pozn.: jde o součet níže uvedených cen

Z toho

Nabídková cena za 1 účastníka vzdělávacího

programu pro ředitele škol a školských zařízení

včetně DPH

Nabídková cena za 1 účastníka vzdělávacího

programu pro vedoucí pedagogické pracovníky

včetně DPH

Datum:

jméno a příjmení

uchazeče – fyzické osoby nebo osoby

oprávněné jednat jménem uchazeče –

právnické osoby

nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče

podpis:

údaje o případném zplnomocnění:

2


Příloha č. 3 Zadávací dokumentace

ZADAVATEL:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem Mariánské nám. 2,

110 01 Praha 1

IČ: 00064581

DIČ:CZ00064581

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

zástupce zadavatele v zadávacím řízení podle ust.

§ 151 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

v platném znění (dále jen „ZVZ“):

LFA 2020 advokáti s.r.o.

se sídlem Blanická 28/1008, 120 00 Praha 2

tel.: 222 232 950, 222 233 092,

fax: 222 232 953

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ

DOKUMENTACE

VZOROVÝ NÁVRH SMLOUVY

otevřeného řízení


veřejné zakázky zadávané postupem pro

zadávání nadlimitní veřejné zakázky na služby

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

PRO DOPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH

PŘEDPOKLADŮ PRO ŘEDITELE ŠKOL A

JEJICH ZÁSTUPCE

strana 1 z 14

V/VZ/HMP/OSMT/10 –Další kvalifikace pro vedení školy


Vzorový návrh smlouvy

SMLOUVA

o zajištění vzdělávacích programů

PRO DOPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PRO ŘEDITELE ŠKOL A JEJICH

ZÁSTUPCE

č. _________/2011

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle ustanovení § 269 odst. 2 a ustanovení § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb.,

obchodní zákoník, v platném znění a

podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy

na základě výsledku zadávacího řízení Rozšíření kvalifikace pedagogických

pracovníků, které HMP jako zadavatel zahájilo dne _____ (ev.č. VZ ________).

Zadavatelem:

mezi těmito smluvními stranami:

Hlavním městem Prahou

se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

zastoupeným: Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Magistrátu hlavního města Prahy

IČ: 00064581

DIČ:CZ00064581

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41, Praha 6.

č. ú 5157998/6000

(dále jen „HMP“) na straně jedné

a

Dodavatelem:

společností ________________

se sídlem __________________

IČ: _______________________

DIČ: CZ___________________

jednající ___________________

bankovní spojení: ____________

č.účtu: ________________/____

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

v tomto znění:

strana 2 z 14

V/VZ/HMP/OSMT/10 –Další kvalifikace pro vedení školy


Vzorový návrh smlouvy

Čl. I

Předmět plnění a veřejná zakázka

1. Předmět smlouvy. Touto smlouvou se dodavatel zavazuje poskytnout HMP v této

smlouvě stanovená plnění (služby a dodávky) určená pro klíčovou aktivitu

„Vzdělávací programy pro doplnění kvalifikačních předpokladů pro ředitele

škol a jejich zástupce“ představující součást projektu HMP „Další vzdělávání

pedagogických pracovníků“. K financování plnění poskytovaných HMP podle

této smlouvy bude využita finanční podpora z prostředků Evropského sociálního

fondu, a to prostřednictvím Operačního programu Praha - Adaptabilita (OPPA).

HMP se touto smlouvou zavazuje dodavateli za řádně poskytnutá plnění zaplatit

cenu stanovenou v této smlouvě.

Plnění, která má dodavatel poskytnout podle této smlouvy, jsou dále, s ohledem

na jejich povahu, označována jako „veřejná zakázka“.

2. Účel smlouvy. Tato smlouva je uzavírána s cílem doplnit kvalifikační předpoklady

(funkční studium) devadesáti ředitelů škol a školských zařízení a jejich zástupců

na území hl. m. Prahy spočívající v získání nebo prohloubení jejich

manažerských dovedností.

Souhrnné informace o klíčové aktivitě projektu HMP „Vzdělávací programy pro

doplnění kvalifikačních předpokladů pro ředitele škol a jejich zástupce“ jsou

uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy (Požadavky na vzdělávací programy a

související služby).

3. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění dodavatele je vytvoření a realizace dvou v této smlouvě a

jejích přílohách popsaných vzdělávacích programů pro celkem 90 účastníků

vzdělávání. Jde o vzdělávání, které proběhne na území hlavního města Prahy, a

to formou uskutečnění

• vzdělávacího programu pro ředitele škol a školských zařízení podle § 5

vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,

akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků a

• vzdělávacího programu pro vedoucí pedagogické pracovníky podle § 7

vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,

akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Součástí plnění dodavatele je:

(i) zajištění prostor pro výuku uvedených v příloze č. 3 této smlouvy resp. jiných

prostor pro výuku, pakliže se změnou prostor vysloví předem písemný souhlas

ředitel příslušného odboru HMP a organizační zajištění lekcí, zajištění certifikace

absolventů. Prostory pro výuku musí být upraveny tak, aby byly v souladu s

pravidly publicity podle aktuálně platné verze Projektové příručky – Operační

program Praha – Adaptabilita;

(ii) dodávka -studijních podkladů - sylabů pro každý vzdělávací program včetně

jejich elektronické podoby,

(iii) odborné a jazykové korektury textů,

a veškerá další související plnění, pakliže nejsou podle této smlouvy předmětem

samostatného ocenění.

strana 3 z 14

V/VZ/HMP/OSMT/10 –Další kvalifikace pro vedení školy


Vzorový návrh smlouvy

Konkrétní osoby, pro které jsou vzdělávací programy určené (konkrétní

účastníky), určuje HMP.

Podrobnosti o plněních představujících veřejnou zakázku jsou uvedeny

v přílohách č. 1 až 6 této smlouvy.

4. Součástí plnění dodavatele jsou i činnosti v této smlouvě nespecifikované, které

jsou však k řádnému provedení veřejné zakázky nezbytné a o kterých dodavatel

vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení

těchto činností v žádném případě nezvyšuje v této smlouvě sjednanou cenu

veřejné zakázky.

5. Práce nad rámec předmětu veřejné zakázky jsou přípustné pouze při dodržení

zákona o veřejných zakázkách a pravidel HMP pro jejich zadávání a vyžadují

předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě.

Pokud dodavatel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného

dodatku ke smlouvě, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za

porušení smluvních ujednání o ceně dle smlouvy, kterou dodavatel zaplatil HMP.

6. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá

dodavatel HMP, musí být předána či předložena v českém jazyce.

7. Dodavatel se zavazuje, že poskytne HMP součinnost a bude s HMP

spolupracovat při všech činnostech HMP, které souvisejí s klíčovou aktivitou,

Vzdělávací programy pro doplnění kvalifikačních předpokladů pro ředitele škol a

jejich zástupce.

Čl. II

Lhůty plnění

Veřejnou zakázku musí dodavatel plnit ve lhůtách uvedených v harmonogramu

plnění veřejné zakázky (dále jen „harmonogram“), který byl součástí nabídky

dodavatele, a který tvoří přílohu č. 6 této smlouvy. Jakákoli změna harmonogramu

podléhá předchozímu písemnému schválení HMP.

Čl. III

Cena

1. Za splnění veřejné zakázky náleží dodavateli

cena za 1 účastníka vzdělávacího programu

pro ředitele škol a školských zařízení bez DPH

ve výši

_____________,- Kč

doplní uchazeč

DPH ve výši

______________,- Kč

doplní uchazeč

cena za 1 účastníka vzdělávacího programu

pro ředitele škol a školských zařízení včetně

DPH ve výši

______________,- Kč

strana 4 z 14

V/VZ/HMP/OSMT/10 –Další kvalifikace pro vedení školy


Vzorový návrh smlouvy

doplní uchazeč

z toho:

cena za 1 účastníka a 1 semestr vzdělávacího programu

pro ředitele škol a školských zařízení bez DPH ve výši

_____________,- Kč

doplní uchazeč

DPH ve výši

______________,- Kč

doplní uchazeč

cena za 1 účastníka a 1 semestr vzdělávacího programu

pro ředitele škol a školských zařízení včetně DPH ve výši

______________,- Kč

doplní uchazeč

cena za 1 účastníka vzdělávacího programu

pro vedoucí pedagogické pracovníky bez DPH

ve výši

_____________,- Kč

doplní uchazeč

DPH ve výši

______________,- Kč

doplní uchazeč

cena za 1 účastníka vzdělávacího programu

pro vedoucí pedagogické pracovníky včetně

DPH ve výši

______________,- Kč

doplní uchazeč

z toho:

cena za 1 účastníka a 1 semestr vzdělávacího programu

pro vedoucí pedagogické pracovníky bez DPH ve výši

_____________,- Kč

doplní uchazeč

DPH ve výši

______________,- Kč

doplní uchazeč

cena za 1 účastníka a 1 semestr vzdělávacího programu

pro vedoucí pedagogické pracovníky včetně DPH ve výši

______________,- Kč

strana 5 z 14

V/VZ/HMP/OSMT/10 –Další kvalifikace pro vedení školy

doplní uchazeč

2. Cena za 1 účastníka vzdělávání uvedená v této smlouvě je vždy celkovou cenou

za kompletní plnění příslušného vzdělávacího programu týkajícího se (ohledně)

každého jednoho účastníka takového vzdělávacího programu po celou dobu

provádění veřejné zakázky.

3. Cena za 1 účastníka příslušného vzdělávacího programu uvedená v této

smlouvě je cenou maximální a její překročení není přípustné.

4. Není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, může být cena za 1 účastníka

příslušného vzdělávacího programu uvedená v této smlouvě měněna pouze


Vzorový návrh smlouvy

v souvislosti se změnou sazby DPH za činnosti představující vzdělávání

dospělých.

5. Cena za 1 účastníka příslušného vzdělávacího programu uvedená v této

smlouvě obsahuje ocenění všech plnění dodavatele nutných k řádnému splnění

příslušné části veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek

a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cílů této smlouvy - realizaci

příslušného vzdělávacího programu, náklady na pracovní smlouvy, dohody o

pracovní činnosti, dohody o provedení práce, autorské honoráře, cestovní

náhrady, náklady na zařízení a vybavení potřebné pro realizaci příslušného

vzdělávacího programu.

6. V ceně za 1 účastníka příslušného vzdělávacího programu sjednané v této

smlouvě je zahrnuta cena všech zařízení a vybavení, která má dodavatel podle

této smlouvy zajistit pro realizaci příslušného vzdělávacího programu týkající se

(ohledně) každého jednoho účastníka. V ceně za 1 účastníka příslušného

vzdělávacího programu uvedené v této smlouvě je zahrnuta, cena za užívání

všech prostor, které dodavatel obstarává pro účel realizaci příslušného

vzdělávacího programu včetně s tím spojených dodávaných služeb, náklady na

spotřební a kancelářský materiál, náklady na povinnou publicitu, atd., tj. i ocenění

činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou v nabídce výslovně

uvedeny vše týkající se (ohledně) každého jednoho účastníka příslušného

vzdělávacího programu.

Čl. IV

Platební podmínky

1. Dodavatel fakturuje cenu za realizaci každého ze vzdělávacích programů zvlášť,

a to postupně po jednotlivých semestrech vzdělávání s tím, že faktury je

dodavatel povinen vystavit HMP vždy nejpozději do 30 dnů po skončení

příslušného semestru.

2. Částky účtované (fakturované) za realizaci příslušného semestru vzdělávacího

programu musí odpovídat násobku skutečného počtu účastníků a ceně za 1

účastníka příslušného vzdělávacího programu a 1 semestr příslušného

vzdělávacího programu uvedené v této smlouvě. V každé faktuře musí dodavatel

vyúčtovat zálohu poskytnutou ze strany HMP podle následujícího odstavce této

smlouvy.

3. HMP poskytne dodavateli vždy po zahájení každého semestru vzdělávacího

programu zálohu na realizaci takového semestru, a to vždy na základě

zálohového listu dodavatele. Výše zálohy bude stanovena násobkem 70% z ceny

za 1 účastníka a 1 semestr příslušného vzdělávacího programu bez DPH a čísla

36 resp. 54 podle toho, o který vzdělávací program jde. Takto vypočtená částka

bude zálohou bez DPH; k této částce se v případě, že je dodavatel plátcem DPH,

připočte DPH. Výsledná částka bude zálohou, kterou HMP poskytne dodavateli.

4. Zjišťovací protokol.

a) Pokud jde o fakturu za realizaci vzdělávacích programů, její nedílnou přílohu

musí tvořit zjišťovací, resp. předávací protokol (dále jen „zjišťovací

protokol“). Částka, kterou je dodavatel oprávněn fakturovat, bude dána

podle dodavatelem vypracovaného zjišťovacího protokolu, který schválilo

strana 6 z 14

V/VZ/HMP/OSMT/10 –Další kvalifikace pro vedení školy


Vzorový návrh smlouvy

HMP.

b) Konkrétní obsah zjišťovacího protokolu bude vycházet z požadavků

stanovených HMP a bude obsahovat jednotlivé úkony a činnosti, které

dodavatel v průběhu příslušného vzdělávacího programu prováděl.

c) Nezbytnou obsahovou náležitostí zjišťovacího protokolu bude rovněž

uvedení skutečného počtu účastníků každého z vzdělávacích programů.

d) Zjišťovací protokol předává dodavatel HMP ve 2 vyhotoveních.

e) V případě, že HMP nebude mít k obsahu zjišťovacího protokolu

vypracovaného dodavatelem výhrady, potvrdí zjišťovací protokol do 5

pracovních dnů a jedno vyhotovení potvrzeného zjišťovacího protokolu

dodavateli vrátí. Toto vyhotovení potvrzeného zjišťovacího protokolu bude

tvořit nedílnou přílohu faktury.

f) V případě, že HMP bude mít k obsahu zjišťovacího protokolu výhrady,

potvrdí ve stejné lhůtě pouze jeho nespornou část a jedno vyhotovení takto

zčásti potvrzeného zjišťovacího protokolu vrátí dodavateli k opravě.

V takovém případě je dodavatel oprávněn vystavit fakturu pouze ohledně

HMP potvrzené nesporné části zjišťovacího protokolu. V takových případech

není dodavatel oprávněn přerušit či jinak omezit provádění svých činností.

g) HMP vrátí dodavateli jedno vyhotovení zjišťovacího protokolu i v případě, že

jej nelze potvrdit ani zčásti. V takových případech není dodavatel oprávněn

přerušit či jinak omezit provádění svých činností podle smlouvy.

h) Opravený zjišťovací protokol dodavatel předává HMP ve 2 vyhotoveních.

5. Splatnost zálohových listů a faktur dodavatele se sjednává v délce 30 dnů ode

dne písemného vyhotovení příslušného dokladu dodavatelem za předpokladu, že

doklad bude doručen HMP do tří dnů ode dne jeho písemného vyhotovení.

Pokud bude doklad doručen HMP později, prodlužuje se splatnost zálohového

listu či faktury o počet dnů, o něž doručení dokladu HMP přesáhlo dobu tří dnů.

Za okamžik uhrazení zálohy nebo faktury se považuje datum, kdy byla

předmětná částka odepsána z účtu HMP. Při nedodržení této splatnosti je

dodavatel oprávněn uplatnit u HMP úrok z prodlení dle platných právních

předpisů. Případný přeplatek, který vzniknul z důvodu, že HMP poskytnulo

dodavateli na příslušný semestr vzdělávání vyšší zálohu, než je cena plnění

dodavatele v příslušném semestru vzdělávání, je dodavatel povinen poukázat

HMP do 30 dnů po skončení příslušného semestru vzdělávání

6. HMP je oprávněno pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této

smlouvy, jestliže dodavatel neplní kterýkoliv termín stanovený ve smlouvě.

7. HMP má právo podmínit úhradu kterékoliv zálohy anebo faktury odstraněním vad

a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může HMP uplatnit jak před

vystavením dokladu na zálohu tak i před vystavením faktury, ale i poté.

8. HMP je oprávněno pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch dodavatele,

pokud je dodavatel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči HMP podle

smlouvy (např. je-li dodavatel v prodlení s úhradou přeplatku, který vzniknul po

vyúčtování některé z poskytnutých záloh anebo smluvní pokuty).

9. Daňový doklad musí obsahovat mimo náležitostí podle příslušných právních

předpisů o účetnictví a podle § 28 zákona o DPH dále tyto náležitosti:

strana 7 z 14

V/VZ/HMP/OSMT/10 –Další kvalifikace pro vedení školy


Vzorový návrh smlouvy

• označení příslušného odboru HMP,

• DIČ,

• den splatnosti,

• označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být

provedena platba, konstantní a variabilní symbol,

• odvolávku na smlouvu,

• razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení účetního dokladu,

• soupis příloh.

10. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, je

HMP oprávněno jej vrátit dodavateli k doplnění. V takovém případě začne,

počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu HMP, plynout nová lhůta

splatnosti.

Čl. V.

Udílená práva a ochrana práv

1. Dodavatel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním výstupů a výsledků kteréhokoli

ze svých plnění poskytovaných HMP při plnění veřejné zakázky.

2. Dodavatel podpisem této smlouvy uděluje souhlas s volným šířením všech

produktů vytvořených dodavatelem při plnění veřejné zakázky, pakliže jde o

produkty, u kterých lze předpokládat, že budou užitečné organizacím, jež řeší

obdobné potřeby regionu hlavního města Prahy, resp. řeší potřeby obdobné

cílové skupiny, které jsou určena plnění veřejné zakázky.

Jako takové produkty jsou vymezeny:

• metodické, informační, učební a výukové dokumenty a pomůcky pro práci

s cílovou skupinou nebo pro cílovou skupinu a

• výstupy z konferencí, seminářů a obdobných akcí, které v rámci projektu

pořádá příjemce podpory; do této kategorie nepatří prezentace (ve formátu

Power Point a obdobných) určené na tyto akce.

3. Dodavatel se zavazuje, že pro účel volné šiřitelnosti produktů vymezených výše

v předchozím odstavci tohoto článku poskytne HMP hmotně zachycené výsledky

svých plnění v elektronické formě za účelem umístění produktů na webových

stránkách www.oppa.cz a na jiných webových stránkách (na webových stránkách

HMP, jeho organizace nebo na webových stránkách projektu podpořeného

z OPPA) a umožní jeho stahování třetími osobami.

4. Dodavatel se zavazuje, že v případě, kdyby hmotně zachycené výsledky plnění

podléhaly ochraně z autorského zákona, vypořádá s autory takového díla

všechna práva a závazky dle autorského zákona.

5. Dodavatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že pokud některý z hmotně

zachycených výsledků plnění naplní znaky díla chráněného autorským zákonem,

poskytuje HMP oprávnění s takovým dílem v plném rozsahu nakládat a užívat je,

tzn. zejména poskytovat je třetím subjektům.

6. Dodavatel se zavazuje, že při plnění veřejné zakázky bude chránit osobní údaje,

a to v plném rozsahu vyplývajícím z příslušných právních předpisů. Plnění

takových povinností je dodavatel povinen HMP prokázat vždy bez zbytečného

strana 8 z 14

V/VZ/HMP/OSMT/10 –Další kvalifikace pro vedení školy


Vzorový návrh smlouvy

odkladu poté, kdy k tomu HMP dodavatele vyzve.

Čl. VI

Podklady pro monitorovací zprávy

1. Dodavatel se zavazuje, že bude HMP poskytovat alespoň jedenkrát měsíčně

podklady pro monitorovací zprávy o plnění veřejné zakázky s popisem svých

činností za uplynulé období s uvedením počtu podpořených osob (osob, kterým

vznikl prospěch z plnění veřejné zakázky – účastníkům vzdělávání apod.), s

popisem případných problémů při realizaci veřejné zakázky a s popisem opatření

na jejich odstranění a s informacemi o zajištění publicity veřejné zakázky (jako

projektu HMP) a s případnými dalšími náležitostmi, které HMP určí, a to v

digitální podobě (v otevřeném formátu *.doc anebo *.rtf), případně v listinné

podobě, bude-li o to dodavatel ze strany HMP požádán. Podklady pro

monitorovací zprávy budou zasílány HMP v digitální podobě vždy nejpozději do

3. pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, pro který se zpracovávají.

V případě vyžádání podkladů v listinné podobě, budou podklady pro

monitorovací zprávy zaslány do 3. pracovního dne od doručení požadavku HMP

dodavateli. Přílohou monitorovací zprávy musí být i doklady (průkazná evidence)

o plnění veřejné zakázky, např. prezenční listiny kurzů o náležitostech, které je

HMP oprávněno případně určit, záznamy o vydaných certifikátech apod.

2. Krom toho, co je uvedeno v předchozím odstavci tohoto článku, se dodavatel

dále zavazuje, že poskytne HMP podklady pro závěrečnou monitorovací zprávu,

která bude obsahovat celkové vyúčtování veřejné zakázky. Podklady pro

závěrečnou monitorovací zprávu musí být předány HMP do 5 pracovních dnů po

skončení posledního měsíce plnění veřejné zakázky.

3. HMP je oprávněno určit dodavateli strukturu, obsah a míru podrobnosti podkladů

pro monitorovací zprávy, jakož i požadovat jejich doplnění.

4. Dodavatel se zavazuje, že poskytne HMP součinnost při vypracovávání zpráv,

které je HMP povinno předávat, a to z důvodu spolufinancování plnění veřejné

zakázky ze strukturálních fondů EU v rámci operačního programu uvedeného

v zadávací dokumentaci.

Čl. VII

Ujednání ve věci publicity

1. Dodavatel prohlašuje, že bere na vědomí, že plnění veřejné zakázky je součástí

projektu HMP podporovaného ze zdrojů EU a zavazuje se, že při plnění veřejné

zakázky splní z toho důvodu všechny povinnosti publicity předepsané nařízením

Komise (ES) č. 1828/2006 konkretizované v aktuálně platné verzi Projektové

příručky OPPA, kterou lze získat v elektronické podobě na následujícím odkazu:

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa/dokumenty/prirucka-a-zadost.html.

2. Dodavatel prohlašuje, že bude dbát, aby Symbol EU i další loga byla použita v

graficky správné podobě.

3. Dodavatel se zavazuje, že při plnění veřejné zakázky splní rovněž všechny

povinnosti publicity a informovanosti předepsané v zadávací dokumentaci a v

příloze č. 1 této smlouvy.

strana 9 z 14

V/VZ/HMP/OSMT/10 –Další kvalifikace pro vedení školy


Vzorový návrh smlouvy

Čl. VIII

Ujednání ve věci kontroly plnění a archivace

1. Dodavatel prohlašuje, že umožní HMP kontrolovat plnění veřejné zakázky, že pro

takovou kontrolu vytvoří potřebné podmínky a poskytne HMP řádnou součinnost.

Dodavatel bere na vědomí, že během plnění veřejné zakázky má oprávnění

provést jeho kontrolu několik subjektů: HMP, Ministerstvo financí, Nejvyšší

kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr.

2. Dodavatel se zavazuje, že po dobu 10 let následujících po skončení roku, ve

kterém bylo ukončeno plnění veřejné zakázky, bude archivovat všechny

dokumenty, které se vztahují k jejímu plnění (které nepředal ve všech jejich

vyhotoveních HMP), a že na výzvu předá HMP originál (resp. nebude-li to možné

kopii) kteréhokoli archivovaného dokumentu.

Čl. IX

Odborný tým

Veřejnou zakázku musí dodavatel plnit prostřednictvím členů odborného týmu,

kterým dodavatel prokazoval splnění HMP požadované kvalifikace v průběhu

zadávacího řízení. Složení takového týmu tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Nahrazení

člena realizačního týmu jinou osobou podléhá předchozímu písemnému schválení

HMP.

Čl. X.

Subdodavatelé

Dodavatel se zavazuje, že bude-li plnit část svých povinností podle smlouvy

prostřednictvím třetích osob, půjde o osoby uvedené v příloze č. 4 této smlouvy.

Dodavatel se zavazuje, že tyto třetí osoby zaváže a bude požadovat záruky plnění

tak, aby nebylo ohroženo plnění závazků dodavatele ze smlouvy vůči HMP včetně

závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.

Smluvní strany ujednaly smluvní pokutu:

Čl. XI

Smluvní pokuty

1. v případě nesplnění kterékoli ze lhůt uvedených v harmonogramu plnění veřejné

zakázky (viz příloha č. 6 této smlouvy) náleží HMP smluvní pokuta ve výši

13.000,- Kč (slovy třinácttisíc korunčeských) za každý, byť i jen započatý den

prodlení. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jde o objektivní smluvní pokutu a

že celková výše smluvní pokuty není omezena, a

2. v případě nedodržení lhůty pro odstranění vadného plnění poskytnutého

dodavatelem v rámci provádění veřejné zakázky (přičemž HMP vždy stanoví

dodavateli pro odstranění vady alespoň 5 denní lhůtu) náleží HMP smluvní

pokuta ve výši 13.000,- Kč (slovy třinácttisíc korunčeských) za každý, byť i jen

započatý den prodlení. Smluvní strany výslovně prohlašují, že celková výše

strana 10 z 14

V/VZ/HMP/OSMT/10 –Další kvalifikace pro vedení školy


Vzorový návrh smlouvy

smluvní pokuty není omezena.

3. Smluvní pokuta je splatná vždy do 14 dnů ode dne, kdy byla výzva HMP

doručena dodavateli.

4. Zaplacením smluvní pokuty podle výše uvedených ustanovení není dotčeno

právo na náhradu škody, kterou lze vymáhat v celé její výši.

Čl. XII

Zmaření účelu smlouvy a odstoupení

1. Od této smlouvy lze odstoupit pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo

zákonem.

2. Zmaření účelu smlouvy. Pokud by z jakéhokoliv důvodu, na který smluvní strany

při podpisu smlouvy nepomyslely nebo nemohly pomyslet, mohl být zmařen její

účel, jsou HMP i dodavatel povinni neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode

dne, kdy taková skutečnost vyjde najevo, sjednat písemný dodatek, čímž účelu

smlouvy bude dosaženo. Nesplní-li některý z nich povinnost takový dodatek

uzavřít, může se druhá smluvní strana obrátit na soud s návrhem na určení

obsahu tohoto dodatku, jinak se přiměřeně užije ust. § 291 obch. z., anebo

právo na odstoupení od smlouvy.

Za nesplnění povinnosti uzavřít dodatek se považuje též, je-li účastník sice

ochoten jej uzavřít, avšak za podmínek, které by jej oproti původnímu ujednání

nespravedlivě zvýhodňovaly;

3. Odstoupení od smlouvy. Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od

smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti,

přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem upozorněna;

stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího

závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až

po marném uplynutí této lhůty; to neplatí, jestliže druhá smluvní strana

v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může

dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty

dodatečného plnění, tj. ihned poté, co prohlášení druhé smluvní strany

obdržela;

4. Za podstatné porušení smlouvy se vždy považuje případ, kdy dodavatel:

- neobstará včas akreditaci potřebnou pro plnění veřejné zakázky, anebo

- je v prodlení s plněním některé lhůty podle harmonogramu anebo s předáním

řádně vypracované monitorovací zprávy o více než 20 dnů, anebo

- poruší některou povinnost týkající se ochrany osobních údajů, anebo

- nesplní některou z povinností publicity a informovanosti, anebo

- poruší povinnost týkající se umožnění kontroly ze strany HMP anebo jiných

příslušných či ve smlouvě a jejích přílohách uvedených subjektů, anebo

- plní veřejnou zakázku osobami, které nejsou součástí odborného týmu, jímž

dodavatel prokazoval splnění požadované kvalifikace;

za podstatné porušení smlouvy není však považován případ, kdy před změnou

člena/ů realizačního týmu dojde k písemnému schválení změny ze strany HMP.

strana 11 z 14

V/VZ/HMP/OSMT/10 –Další kvalifikace pro vedení školy


Vzorový návrh smlouvy

5. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky

smluvních stran ze smlouvy, a to ex nunc. Skončením účinnosti smlouvy nebo

jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut

sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních

stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále

nebo u kterých tak stanoví zákon.

Čl. XIII

Další ujednání

1. Dodavatel je povinen upozornit HMP na nevhodnost, případně nepřípustnost

podkladů a pokynů HMP, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení

činností představujících veřejnou zakázku či z hlediska rozporu s podklady pro

uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou.

V případě, že HMP na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové

upozornění dodavatele trvat, je dodavatel oprávněn odmítnout jejich splnění

pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního

nebo trestního postihu. Stejným způsobem je dodavatel povinen smluvně

zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého

závazku.

2. Dodavatel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění

smlouvy navrhovat a provádět opatření směřující k dodržení podmínek

stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a

k ochraně HMP před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a poskytovat HMP

veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

3. HMP je oprávněno, po projednání s dodavatelem, kteroukoliv z částí plnění

dodavatele zajistit vlastním přičiněním, a to sám či prostřednictvím třetí osoby.

V tomto případě HMP výsledky takto vyňatého plnění včas, v úplnosti a

v potřebné kvalitě předá dodavateli, a to tak, aby nebylo narušeno plnění

dodavatele v rámci výkonů navazujících pro řádné plnění předmětu smlouvy. O

tom, že takto hodlá postupovat, je HMP povinno dodavatele bez zbytečného

odkladu vyrozumět. Smluvní cena se v takovém případě sníží o cenu poměrně

připadající na plnění zajištěné HMP.

4. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných

podmínek pro realizaci smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To

platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních

smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci

smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich

v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění

jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací

vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly

k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

5. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby

dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé

smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých

možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění

jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je

strana 12 z 14

V/VZ/HMP/OSMT/10 –Další kvalifikace pro vedení školy


Vzorový návrh smlouvy

druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním

termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

6. V případě ohrožení splnění závazku dodavatele je dodavatel povinen

postupovat podle pokynů HMP.

7. Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je dodavatel povinen

učinit bezodkladná opatření a informovat o nich ihned HMP, jehož pokyny

k zahájení prací a odstranění těchto nedodělků je dodavatel povinen dodržet.

Čl. XIV

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci

smluvních stran.

2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění veřejné zakázky, která nejsou písemně

potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými

zástupci obou smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za

obchodní tajemství ve smyslu ust. § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k

jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v

Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná

a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné

označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

6. HMP si vyhrazuje právo níže vymezený okruh informací, které budou

dodavatelem poskytnuty v průběhu plnění z uzavřené smlouvy, zveřejnit v rámci

transparentnosti na internetu, a to včetně informací označených jako důvěrné ve

smyslu § 152 zákona č. 137/2006 Sb. Těmito informacemi jsou: název

dodavatele, IČ dodavatele, celková cena za veřejnou zakázku, termín dodání

podle smlouvy, číslo a název smlouvy. Uzavřením této smlouvy bere dodavatel

na vědomí, že HMP s těmito informacemi bude nakládat výše uvedeným

způsobem a vyjadřuje s tím souhlas.

7. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze očíslovanými písemnými dodatky

podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran na jedné listině.

8. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I.

stupně řídí obecným soudem HMP.

9. Smlouva se vyhotovuje v pěti autorizovaných stejnopisech, z nichž HMP obdrží

čtyři vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení. Každý stejnopis se sestává z

________ stran textu smlouvy. Autorizace se provede připojením úředního

razítka HMP na přelepce smlouvy.

Přílohy:

č.1- požadavky na vzdělávací programy a související služby

strana 13 z 14

V/VZ/HMP/OSMT/10 –Další kvalifikace pro vedení školy


Vzorový návrh smlouvy

č.2- složení odborného týmu, kterým dodavatel prokazoval splnění zadavatelem

požadované kvalifikace,

č.3- prostory, ve kterých má probíhat vzdělávání, kterými dodavatel prokazoval

splnění zadavatelem požadované kvalifikace,č.4- subdodavatelé (identifikace a

činnosti, které v rámci plnění veřejné zakázky realizují)

č.5- koncept žádosti o akreditaci a anotace studijních materiálů organizační a

technické zajištění vzdělávání č.6- harmonogram plnění veřejné zakázky,

V Praze, dne

Za HMP:

____________________

V Praze, dne

Za dodavatele:

____________________

Mgr. Lenka Němcová,

ředitelka odboru školství, mládeže a

tělovýchovy MHMP

strana 14 z 14

V/VZ/HMP/OSMT/10 –Další kvalifikace pro vedení školy


Příloha č. 4 Zadávací dokumentace

ZADAVATEL:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem Mariánské nám. 2,

110 01 Praha 1

IČ: 00064581

DIČ:CZ00064581

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

zástupce zadavatele v zadávacím řízení podle ust.

§ 151 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

v platném znění (dále jen „ZVZ“):

LFA 2020 advokáti s.r.o.

se sídlem Blanická 28/1008, 120 00 Praha 2

tel.: 222 232 950, 222 233 092,

fax: 222 232 953

PŘÍLOHA Č. 4 ZADÁVACÍ

DOKUMENTACE

POŽADAVKY NA VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

otevřeného řízení


veřejná zakázka zadávaná postupem pro

zadávání nadlimitní veřejné zakázky na služby

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

PRO DOPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH

PŘEDPOKLADŮ PRO ŘEDITELE ŠKOL A

JEJICH ZÁSTUPCE

A.

PROJEKT

Název projektu: DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Název operačního programu: OP Praha Adaptabilita

Název prioritní osy: Modernizace počátečního vzdělávání

Název hospodářské činnosti: Veřejná správa

Název klíčové aktivity: Vzdělávací program pro doplnění kvalifikačních předpokladů

pro ředitele škol a jejich zástupce

strana 1 z 6

V/VZ/HMP/OSMT/10 – Další kvalifikace pro vedení školy


Příloha č. 4 Zadávací dokumentace

Základní informace a stručný obsah projektu zadavatele

Cílem klíčové aktivity „Vzdělávací program pro doplnění kvalifikačních předpokladů

pro ředitele škol a jejich zástupce“ (v rámci projektu zadavatele Další vzdělávání

pedagogických pracovníků) je doplnit kvalifikační předpoklady (funkční studium)

ředitelů škol a školských zařízení a jejich zástupců na území hl. m. Prahy spočívající

v získání nebo prohloubení manažerských dovedností.

Zadávaná veřejná zakázka vychází z požadavku ust. § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004

Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů, podle kterého může být ředitelem školy zřizované zadavatelem

jen ten, kdo (krom jiných v cit. zákoně stanovených předpokladů), získal nejpozději

do 2 let ode dne, kdy začal vykonávat funkci ředitele školy, znalosti v oblasti řízení

školství absolvováním studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání

pedagogických pracovníků podle § 24 odst. 4 písm. a) cit. zákona. Tímto studiem

jsou dále uvedené vzdělávací programy.

Popis cílové skupiny

Účastníky vzdělávání budou ředitelé základních a středních škol a jejich zástupci,

kteří vykonávají svou činnost na území hl. m. Prahy a jejichž zaměstnavatel má sídlo

na území hl. m. Prahy.

Konkrétní osoby zařazuje do vzdělávání zadavatel; dodavateli vybrané účastníky

písemně oznámí.

Projektu se v rámci klíčové aktivity „Vzdělávací program pro doplnění kvalifikačních

předpokladů pro ředitele škol a jejich zástupce“ zúčastní celkem 90 osob.

Součástí veřejné zakázky je:

(i) zajištění prostor pro výuku a organizační zajištění lekcí, zajištění certifikace

absolventů. Prostory pro výuku musí splňovat požadavky zadavatele uvedené

v kvalifikační dokumentaci a budou upraveny tak, aby byly v souladu s pravidly

publicity podle aktuálně platné verze Projektové příručky – Operační program

Praha – Adaptabilita;

(ii) dodávka studijních podkladů – sylabů včetně jejich elektronické podoby.

B.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

B.1. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

podle § 5 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických

pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Studiem pro ředitele škol a školských zařízení podle § 5 vyhlášky 317/2005 Sb.

získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení

a v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, včetně ochrany zdraví, které jsou

strana 2 z 6

V/VZ/HMP/OSMT/10 – Další kvalifikace pro vedení školy


Příloha č. 4 Zadávací dokumentace

kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení.

Takové studium je nezbytnou podmínkou pro výkon funkce ředitele školy nebo

školského zařízení zřizovaných MŠMT, krajem nebo obcí.

Studium v délce trvání nejméně 100 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45

minut) se ukončuje závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení

získává absolvent osvědčení.

Zadavatel požaduje realizaci takového vzdělávacího programu pro 36 osob

(účastníků) s tím, že předpokládá, že osvědčení získá nejméně 30 absolventů.

Vzdělávací program musí být po celou dobu jeho realizace akreditován MŠMT.

Od účastníků studia bude průběžně získávána zpětná vazba formou evaluačních

dotazníků.

Další požadavky zadavatele: publicita bude realizována dodavatelem a je detailně

rozpracována v samostatné části D.

Požadavky na kvalifikaci lektorů: viz kvalifikační dokumentace. Profesní profily

lektorů se uvádí jako přílohy k žádosti o akreditaci vzdělávacího programu.

Výuka bude probíhat tak, aby byla ukončena do 25 měsíců od zahájení realizace

vzdělávání. Počet semestrů, v průběhu kterých bude výuka pro 36 účastníků probíhat

(včetně počtu hodin za semestr na účastníka a celkového počtu hodin za všechny

semestry na účastníka), navrhne uchazeč v nabídce, a to její části „Organizační a

technické zajištění vzdělávání a harmonogram plnění veřejné zakázky“, přičemž tato

část nabídky bude v případě vybraného dodavatele tvořit součást uzavřené smlouvy.

Dodavatel dodá lektory vzdělávacího programu, zajistí pronájem místností,

organizačně zajistí jednotlivé lekce a certifikaci absolventů.

B.2. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

podle § 7 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických

pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky podle § 7 vyhlášky 317/2005 Sb. patří

mezi další kvalifikační předpoklady pro ředitele škol a školských zařízení a jejich

zástupce. Studiem získávají vedoucí pedagogičtí pracovníci další kvalifikační

předpoklady a znalosti a dovednosti v oblasti řízení právnické osoby vykonávající

činnost školy nebo školského zařízení, zejména znalosti teorie a praxe školského

managementu, práva, ekonomiky, pedagogiky, psychologie, bezpečnosti a ochrany

zdraví, komunikace a informačních technologií.

Studium se uskutečňuje v rámci programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole

v délce trvání nejméně 350 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut) a

ukončuje se obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před

komisí.

strana 3 z 6

V/VZ/HMP/OSMT/10 – Další kvalifikace pro vedení školy


Příloha č. 4 Zadávací dokumentace

Po jejím úspěšné obhajobě závěrečné písemné práce a složení závěrečné zkoušky

získá absolvent osvědčení.

Zadavatel požaduje realizaci vzdělávacího programu pro 54 osob (účastníků)

s tím, že předpokládá, že osvědčení získá nejméně 42 absolventů.

Vzdělávací program musí být po celou dobu jeho realizace akreditován MŠMT.

Od účastníků studia bude průběžně získávána zpětná vazba formou evaluačních

dotazníků.

Další požadavky zadavatele: publicita bude realizována dodavatelem a je detailně

rozpracována v samostatné části D.

Požadavky na kvalifikaci lektorů: viz kvalifikační dokumentace. Profesní profily

lektorů se uvádí jako přílohy k žádosti o akreditaci vzdělávacího programu.

Výuka bude probíhat tak, aby byla ukončena do 25 měsíců od zahájení realizace

vzdělávání. Počet semestrů, v průběhu kterých bude výuka pro 54 účastníků probíhat

(včetně počtu hodin za semestr na účastníka a celkového počtu hodin za všechny

semestry na účastníka), navrhne uchazeč v nabídce, a to její části „Organizační a

technické zajištění vzdělávání a harmonogram plnění veřejné zakázky“, přičemž tato

část nabídky bude v případě vybraného dodavatele tvořit součást uzavřené smlouvy.

Dodavatel dodá lektory vzdělávacího programu, zajistí pronájem místností,

organizačně zajistí jednotlivé lekce a certifikaci absolventů.

C.

Podklady pro monitorovací zprávy

Dodavatel bude zadavateli poskytovat alespoň jedenkrát měsíčně podklady pro

monitorovací zprávy o plnění veřejné zakázky s popisem činností dodavatele za

uplynulé období s uvedením počtu podpořených osob (osob, kterým vznikl prospěch

z plnění veřejné zakázky – účastníkům vzdělávání apod.), s popisem případných

problémů při realizaci veřejné zakázky a s popisem opatření na jejich odstranění a

s informacemi o zajištění publicity veřejné zakázky (jako klíčové aktivity v rámci

projektu zadavatele) a s případnými dalšími náležitostmi, které zadavatel určí, a to v

digitální podobě (v otevřeném formátu *.doc anebo *.rtf), případně v listinné podobě,

bude-li o to dodavatel zadavatelem požádán (písemně nebo e-mailem). Podklady pro

monitorovací zprávy budou zasílány zadavateli v digitální podobě vždy nejpozději do

3. pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, pro který se zpracovávají.

V případě vyžádání podkladů v listinné podobě, budou podklady pro monitorovací

zprávy zaslány do 3. pracovního dne od doručení požadavku zadavatele dodavateli.

Přílohou podkladů pro monitorovací zprávy budou vždy doklady (průkazná evidence)

o plnění veřejné zakázky, např. prezenční listiny o náležitostech, které případně určí

zadavatel, záznamy o vydaných certifikátech apod.

strana 4 z 6

V/VZ/HMP/OSMT/10 – Další kvalifikace pro vedení školy


Příloha č. 4 Zadávací dokumentace

Krom měsíčních podkladů pro monitorovací zprávy dodavatel poskytne zadavateli do

5 pracovních dnů po skončení posledního měsíce plnění veřejné zakázky i podklady

pro závěrečnou monitorovací zprávu, která bude obsahovat celkové vyúčtování

veřejné zakázky.

Pokud jde o podklady pro monitorovací zprávy, bude zadavatel oprávněn určit

dodavateli jejich strukturu, obsah a míru podrobnosti a požadovat jejich doplnění.

Dodavatel bude rovněž povinen poskytovat zadavateli součinnost při vypracovávání

monitorovacích zpráv, které je zadavatel povinen předávat řídícímu orgánu, a to

z důvodu spolufinancování plnění veřejné zakázky ze strukturálních fondů EU

v rámci operačního programu uvedeného v zadávací dokumentaci.

D.

PUBLICITA A INFORMOVANOST

Zadavatel požaduje naplňování publicity projektu následujícím způsobem:

• informace o projektu, jeho aktivitách a možnostech zapojení se do projektu

budou zveřejněny na webových stránkách zadavatele. V průběhu projektu zajistí

zadavatel vytvoření interaktivních webových stránek pro účely vzdělávacích

programů. Pro uvedené činnosti poskytuje dodavatel zadavateli potřebnou

součinnost a informace;

• veškeré předměty, články, materiály a další dokumenty a hmotně zachycené

výsledky plnění dodavatele (výstupy vzniklé v rámci plnění veřejné zakázky)

budou obsahovat symbol Evropské unie (tj. vlajku EU) včetně slovního odkazu

na Unii ve znění "Evropská unie", logo hl. m. Prahy, logo OPPA, informace o

fondu, který spolufinancuje OPPA, ve znění "Evropský sociální fond" a

prohlášení zdůrazňující pozitivní přínos podpory z OPPA ve znění "Praha & EU:

Investujeme do vaší budoucnosti";

• v prostorech, ve kterých bude realizováno vzdělávání, bude vyvěšena informace

o projektu zadavatele, jehož součástí je veřejná zakázka a o zdroji financování;

totéž platí o veškerých předmětech (tiskovinách a dalších věcech) pořizovaných

dodavatelem pro vzdělávání v rámci plnění veřejné zakázky;

• periodika - dle aktuálních možností budou zveřejňovány články v tisku (PR články

a inzerce), např. Listy hl. m. Prahy, MF Dnes apod. Pro zveřejňování článků v

tisku poskytuje dodavatel zadavateli potřebnou součinnost a informace (tiskové

výstupy k těmto akcím).

Povinné nástroje zajišťující publicitu: Dodavatel zajišťuje grafickou úpravu všech

studijních a metodických podkladů a dalších věcí pořizovaných dodavatelem pro

vzdělávání v rámci plnění veřejné zakázky tak, aby byly v souladu s pravidly publicity

projektu spolufinancovaného z OPPA.

strana 5 z 6

V/VZ/HMP/OSMT/10 – Další kvalifikace pro vedení školy


Příloha č. 4 Zadávací dokumentace

V Praze 11/2011

Hlavní město Praha

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA

PRAHY

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

strana 6 z 6

V/VZ/HMP/OSMT/10 – Další kvalifikace pro vedení školy

More magazines by this user
Similar magazines