výzva k podání nabídek _Aj - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

výzva k podání nabídek _Aj - Fondy EU v Praze

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Název zakázky

Vzdělávací jazykový program - angličtina v rámci projektu "Efektivní

vzdělávací program pro zaměstnance GEM System International s.r.o."

Reg. č. CZ.2.17/1.1.00/32082

1. Identifikační ní údaje zadavatele

Název zadavatele

GEM System International s.r.o.

Sídlo Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4

IČ / DIČ 27189929

Právní forma

společnost s ručením omezeným

2. Osoby zadavatele

Osoba oprávněná jednat za

zadavatele ve věci zakázky

Mgr. Vladimíra Zavázalová

Kontaktní osoba

Mgr. Vladimíra Zavázalová

Kontaktní telefon 777 727 741

Kontaktní email

vzavazalova@gemsystem.cz

3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací)

Nákup služeb (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

znění pozdějších předpisů)

4. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH

588.800,-Kč

Toto zadávací řízení í je realizováno na základě pravidel Operačního programu Praha – Adaptabilita.

Postup tohoto řízení není stanoven přímo zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných ejných zakázkách, ve znění

pozdějších předpisů.

1 / 10


5. Popis (specifikace) předmětu zakázky

Předmětem zakázky je nákup služeb v oblasti jazykového vzdělávání, především angličtiny pro

zaměstnance společnosti GEM System International s.r.o..

Zaměstnanci se pohybují v prostředí mezinárodních společností, odborná literatura je často dostupná

jen v Aj, konzultace k IT problémům jsou také často podávány v Aj. Nezbytná je tedy schopnost

našich zaměstnanců v Aj číst odborné texty i plynně komunikovat o obchodních i odborných otázkách.

Jedná se o prezenční výuku - vzdělávání na standardní a konverzační, ale i odborné úrovni (technická

Aj -zaměření na IT). Výuka bude sloužit ke zvýšení jazykových dovedností zaměstnanců, současně

bude sloužit jako příprava pro absolvování odborných - technických školení, která jsou často

realizována v Aj.

Cílem programu je zlepšit jazykovou úroveň zaměstnanců a to tak, že každý účastník programu zlepší

svou úroveň znalostí o 1 stupeň dle ERR s tím, že dosažení cíle bude ověřeno testem bez certifikace.

Celkem bude proškoleno 40 zaměstnanců společnosti.

Předmětem zakázky je i jazykový audit, na základě kterého budou zaměstnanci rozřazeni do

výukových skupin (individuálně studující se chápe také jako výuková skupina) dle jazykové úrovně.

Předpoklad 9 výukových skupin (průměrný počet studentů ve skupině - 5) s tím, že o konečném počtu

rozhoduje jazyková úroveň jednotlivých studentů.

Rozsah výuky:

- 1 lekce, tj. 1 vyučovací hodina (45 minut) týdně pro 1 skupinu se zaměřením na Business English, v

období duben 2010 - leden 2012, tj. celkem 80 lekcí

- 1 lekce, tj. 2 vyučovací hodiny (90 minut) týdně pro 8 skupin se zaměřením na rozvoj všech oblastí

znalosti jazyka, terminologicky orientace na odborné a obchodní výrazy, v období duben 2010 - leden

2012, tj. celkem 1280 lekcí

Další požadavky na dodavatele:

Po ukončení zadávacího řízení bude realizován jazykový audit a vytvořen harmonogram dle časových

možností jednotlivých účastníků.

Dodavatel bude sledovat a vyhodnocovat účast zaměstnanců na výuce prostřednictvím prezenčních

listin dle pravidel OPPA. Dosažené výsledky vzdělávání musí být průběžně sledovány a

vyhodnocovány.

Nabídky dodané po termínu nebudou zadavatelem přijaty ani hodnoceny.

Toto zadávací řízení je realizováno na základě pravidel Operačního programu Praha – Adaptibilita.

Postup tohoto řízení není stanoven přímo zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

pozdějších předpisů. V případě tohoto zadávacího řízení se nejedná o zadávací řízení podle zákona

č. 137/2006.

6. Doba a místo plnění zakázky

Doba plnění zakázky

Termín realizace zakázky: 1.4.2010 - 31.1.2012

V případě potřeby bude možné při realizaci zakázky měnit konkrétní

termíny plnění formou dohody obou stran.

Místo plnění zakázky

Prostory zadavatele

Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 2 / 10


7. Povinné součásti nabídky a požadavky zadavatele na popis plnění zakázky

Povinné součásti nabídky (nabídka musí být předložena v následující struktuře): jednotlivé listy

nabídky budou pevně spojeny a zajištěny proti neoprávněné manipulaci a všechny nabídkové listy

budou očíslovány

1. Krycí listy - - na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název zakázky, základní

identifikační údaje uchazeče – název a právní forma, nejvýše přípustná nabídková cena,

datum a podpis oprávněné osoby jednat za dodavatele

2. Obsah s číslováním stránek musí obsahovat všechny dále uvedené kapitoly nabídky dle

požadovaného členění, ke kterým budou přiřazena čísla příslušných listů

3. Identifikace dodavatele - název, právní forma, sídlo, IČ, DIČ, pověřená osoba zmocněná k

dalšímu jednání včetně písemného pověření k zastupování a stručný profil společnosti

4. Doklady prokazující kvalifikační předpoklady - specifikováno viz část 10

5. Předmět nabídky - konkrétní nabídka dodavatele na plnění zakázky, včetně údajů

prokazujících splnění požadavků zadavatele viz požadavky níže

6. Nabídková cena - specifikováno viz část 8

7. Profily lektorů, které budou vzdělávání realizovat - 5 životopisů lektorů s vysokoškolským

pedagogickým vzděláním vyučujících Aj, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru dodavatele, a

kteří mají prokazatelnou praxi s lektorskou činností min. 3 roky a z toho min. 2 životopisy

lektorů - rodilých mluvčích, kteří nemusí mít vysokoškolské vzdělání,ale zkoušku opravňující

výuku cizího jazyka. V životopise by mělo být uvedeno: dosažené vzdělání (doložení

příslušných dokladů, certifikátů), délka pedagogické praxe (skupinová výuka- počet studentů

a skupin v daném období), zkušenost s výukou Aj v IT oboru, jazyková odbornost (odborné

zkoušky), u rodilých mluvčích zkoušky opravňující výuku cizího jazyka.

8. Reference - seznam (min. 5) referencí od subjektů s obdobným rozsahem výuky, jaký

požaduje zadavatel - celková spokojenost, způsob hodnocení výuky (zadavatel nepožaduje

referenční dopisy)

9. Návrh storno podmínek

10. Prohlášení o pravdivosti a vázanosti – Příloha č. 2 viz příloha č. 2 Čestné prohlášení

podepsané statutárním orgánem dodavatele

Požadavky na zpracování popisu předmětu nabídky:

V nabídce, prosím, strukturovaně popište Vaše řešení těchto dotazů:

1. Metodické zajištění výuky, odborní garanti výuky. Jakým způsobem garantuje dodavatel metodické

vedení výuky, dle jaké metodiky a výukových materiálů výuka probíhá. Kdo jsou zodpovědné osoby

za odborné vedení lektorů.

2. Garance kvality lektorů, jejich vzdělání a další rozvoj, hierarchie, jejich stabilita v lektorském týmu

včetně jejich možné zastupitelnosti. Každý lektor by měl mít minimálně 3letou zkušenost s výukou

jazyka. Konkrétní počty lektorského zázemí (zahraniční lektoři/ čeští lektoři, kolik z nich (v %) s

pedagogickým vzděláním nebo speciálními kurzy - jakými?, pro lektory cizích jazyků). Dodavatel

doloží vzdělání lektorů příslušnými doklady, certifikáty.

3. Vyjádření fluktuace lektorů (v %) v rámci školního roku (uvést celkový počet lektorů) - rozlišení

zahraniční lektoři/ čeští lektoři. Jaké jsou garance zachování kontinuity výuky.

4. Způsoby motivace lektorů k dlouhodobější spolupráci.

5. Způsoby zjišťování efektivity výuky a pokroku jednotlivých studentů (způsoby testování a ověřování

získaných znalostí).

6. Způsoby sledování kvality poskytovaných služeb - spokojenosti studentů, zadavatele. Je zajištěna

zpětná vazba na negativní hodnocení, jakým způsobem? Výsledky sledování kvality za rok 2008 a

2009.

7. Způsob reportování směrem k zadavateli (docházka studentů, hodnotící zprávy lektora na

jednotlivé studenty, výsledky testování studentů a hodnocení služeb dodavatele). Popis on-line

přístupu k uvedeným informacím, v jakém rozsahu jsou informace přístupné on-line?

8. Způsob komunikace se zadavatelem, kontaktní osoby, komunikují studenti přes prostředníka

zadavatele nebo přímo s dodavatelem?

9. Rozsah administrativní podpory realizace výuky u zadavatele, jaké úkony zahrnuje.

10. Příprava na certifikace, členství v asociacích.

Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 3 / 10


8. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Celková cena je stanovena na 588 800,- Kč bez DPH (v celkové ceně zakázky není zahrnuta cena za

jazykovou učebnici). Při hodnocení nabídky je relevantní cena bez DPH.

Celková cena zakázky je stanovena jako maximální cena a nabídková cena bude definována jako

nejvýše přípustná cena. Žádná z uvedených cen se v průběhu realizace výuky nesmí měnit.

Měna nabídkové ceny: CZK

Popis cenových podmínek musí obsahovat následující údaje:

- cena za 1 lekci (45 minut) Aj pro 1 skupinu - zaměření konverzační úroveň, odborná část

- cena za 1 lekci (45 minut) Aj individuál - zaměření konverzační úroveň, odborná část

- celková cena za výuku Aj

Cena za realizaci zakázky zahrnuje kromě shora uvedeného:

- jazykový audit znalostí zaměstnanců a rozřazení do skupin

- výukové materiály (nikoliv cena za jazykovou učebnici)

- zpracování pravidelných hodnotících zpráv (zpětné vazby) lektora na jednotlivé zaměstnance.

Zaznamenáván bude dosažený pokrok jednotlivých zaměstnanců, jež bude dále podkladem pro

stanovování dalších rozvojových cílů výuky

Rozpis cen v nabídce musí být uveden bez DPH i s DPH.

9. Lhůta a místo pro podání nabídky a způsob předložení nabídky

Lhůta pro podání nabídky 29. 3. 2010 do 10:00 hod.

Místo pro podání nabídky Na Pankráci 1062/58, Praha 4

Způsob přeložení nabídky Nabídky je možné zadavateli předkládat pouze v písemné formě

v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem

„Neotevírat“ a na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele, a to:

Osobně na adresu Na Pankráci 1062/58, Praha 4 k

rukám Mgr. Vladimíry Zavázalové

Poštou na adresu Na Pankráci 1062/58, Praha 4 k

rukám Mgr. Vladimíry Zavázalové

Kurýrem na adresu Na Pankráci 1062/58, Praha 4 k

rukám Mgr. Vladimíry Zavázalové

Rozhodující pro podání nabídky je datum doručení nabídky, nikoli

datum podání nabídky na poště.

Jazyk zpracování nabídky

Čeština

Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 4 / 10


10. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

Č. 1 Vymezení požadavku Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:

který předloží oprávnění k poskytování vzdělávacích

služeb

který není v likvidaci

vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v

němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční

návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě

nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen

proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena

nucená správa podle zvláštních předpisů

který nemá v evidenci daní zachyceny daňové

nedoplatky

který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na

veřejné zdravotní pojištění

který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na

sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku

zaměstnanosti

který nebyl v posledních 3 letech pravomocně

disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo

kárné opatření podle zvláštních právních předpisů

Způsob prokázání Dodavatel dokládá originál či úředně ověřenou kopii výpisu z

splnění požadavku obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisu z

dodavatelem

jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, který není k

poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace,

starší 90 kalendářních dnů.

Dodavatel dokládá doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních

právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky,

zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci;

tímto dokladem může být originál či úředně ověřená kopie výpisu ze

živnostenského rejstříku nebo úředně ověřená kopie

živnostenského listu.

Dodavatel dokládá Prohlášení dodavatele o bezúhonnosti a

bezdlužnosti vůči finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám a

sociálnímu zabezpečení viz příloha č. 1. Čestné prohlášení,

podepsané statutárním zástupcem dodavatele.

Č. 2 Vymezení požadavku Ekonomické a finanční předpoklady v rozsahu, jak je stanovuje zákon

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

ustanovením § 55.

Způsob prokázání

splnění požadavku

dodavatelem

Dodavatel dokládá ověřenou kopii pojistné smlouvy, jejímž

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

dodavatelem třetí osobě, a to minimálně ve výši 500 000,-Kč.

Č.3 Vymezení požadavku Technické a kvalifikační předpoklady v rozsahu, jak je stanovuje zákon

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

ustanovením § 56.

Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 5 / 10


Způsob prokázání

splnění požadavku

dodavatelem

Dodavatel dokládá čestné prohlášení, kde uvede seznam (min. 5)

referencí od subjektů s obdobným rozsahem výuky, jaký požaduje

zadavatel – celková spokojenost, způsob hodnocení výuky (zadavatel

nepožaduje referenční dopisy).

Dodavatel dále musí mít k dispozici tým min. 5 lektorů

s vysokoškolským pedagogickým vzděláním, kteří mají prokazatelnou

praxi s výukou Aj min. 3 roky a jsou zaměstnanci dodavatele. Dodavatel

prokáže splnění tohoto předpokladu doložením 5 strukturovaných

životopisů lektorů vyučujících Aj, z toho min. 2 životopisy lektorů -

rodilých mluvčích, kteří nemusí mít vysokoškolské vzdělání. V

životopise by mělo být uvedeno: dosažené vzdělání (doložení

příslušných dokladů, certifikátů), délka pedagogické praxe (skupinová

výuka- počet studentů a skupin v daném období), zkušenost s výukou Aj

v IT oboru, jazyková odbornost (odborné zkoušky), u rodilých mluvčích

zkoušky opravňující výuku cizího jazyka.

11. Hodnotící kritéria a metoda hodnocení nabídek

Do hodnocení budou zařazeny všechny nabídky, které budou doručeny zadavateli předepsaným

způsobem, do stanoveného termínu, budou splňovat veškeré formální náležitosti a kvalifikační kritéria.

Nabídky, které nebudou doručeny v požadované podobě a včas a neúplné nabídky, budou vyřazeny z

dalšího hodnocení.

Hodnocení bude probíhat následujícím způsobem:

Hodnocení kvality nabídky proběhne dle 3 hodnotících kritérií:

1. Nabídková cena s váhou 25%

Nabídky budou seřazeny od nejlepší po nejhorší a následně toto kritérium bude hodnoceno podle níže

uvedeného vzorce:

nejvýhodnější nabídka (nejnižší cena)

100 x ----------------------------------------------- x váha vyjádřená v procentech

cena hodnocené nabídky

Pro hodnocení je relevantní celková cena bez DPH.

2. Kvalita nabízených služeb s váhou 50%

- metodické zajištění výuky

- metodiky výuky a výukové materiály

- metody zjišťování efektivity výuky a kontroly jednotlivých studentů

- způsob reportování směrem k zadavateli

- způsob sledování kvality poskytovaných služeb

- rozsah administrativní podpory

Nabídky budou seřazeny od nejlepší po nejhorší a následně toto kritérium bude hodnoceno podle níže

uvedeného vzorce:

pořadí nabídky

(např. 2 pokud byla nabídka

hodnocena 2. nejlepší) -1

(100 - ----------------------------------------------- x 100) x váha vyjádřená v procentech

počet hodnocených nabídek

Pořadí nabídek je určeno dle naplnění těchto kritérií:

Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 6 / 10


- dodavatel garantuje metodické zajištění výuky kvalifikovanými pracovníky, je na požádání schopen

doložit metodický pokyn k zajištění výuky

- efektivita vzdělávání a pokrok jednotlivých studentů jsou ověřovány několika různými metodami,

několikrát v průběhu školního roku a pravidelně. Je zaručeno také pravidelné nezávislé hodnocení

(mimo hodnocení lektorem). Je prokázána vazba výsledků hodnocení na vzdělávací plán.

- report pro zadavatele obsahuje: docházku (aktualizovanou průběžně), výsledky testování

jednotlivých studentů, přehled o pokroku jednotlivých studentů, výsledky zpětných vazeb na služby

dodavatele

3. Fluktuace lektorů s váhou 25%

- celkový počet lektorů dodavatele z toho v % vyjádření fluktuace českých lektorů v rámci školního

roku + % vyjádření fluktuace zahraničních lektorů v rámci školního roku

- způsob zajištění kontinuity výuky při odchodu lektora

Toto kritérium bude hodnoceno podle níže uvedeného vzorce:

pořadí nabídky

(např. 2 pokud byla nabídka

hodnocena 2. nejlepší) -1

(100 - ----------------------------------------------- x 100) x váha vyjádřená v procentech

počet hodnocených nabídek

Pořadí nabídek je určeno dle naplnění těchto kritérií:

- hodnota (v%) fluktuace českých lektorů

- hodnota (v%) fluktuace zahraničních lektorů

- popsaná metoda zajištění kontinuity výuky při odchodu lektora garantuje plynulé pokračování výuky

(dochází k předání max. informací) bez většího vlivu studentů

V závěru hodnocení se body za všechna stanovená kriteria sečtou a tím bude získán výsledný počet

bodů pro každou nabídku.

Vítěznou nabídkou se stane nabídka s nejvyšším počtem bodů.

Další podmínky:

O výsledcích zadávacího řízení budou uchazeči vyrozuměni do 14 dnů ode dne uzavření zadávacího

řízení, a to e-mailem.

12. Další požadavky zadavatele

Platební podmínky

Zadavatel s vybraným dodavatelem uzavře řádnou

smlouvu o nákupu služeb.

Platba za poskytnuté služby bude realizována

bezhotovostním převodem na základě faktur vystavených

dodavatelem. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti

řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu

příslušných právních předpisů. V případě, že faktura

nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn

zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či

úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta

splatnosti počíná běžet od opětovného zaslání náležitě

doplněného či opraveného dokladu. Splatnost faktur bude

30 dnů ode dne doručení faktury zadavateli. Jako příloha

faktur musí být doložen přehled odučených hodin v daném

měsíci a originály prezenčních listin. Faktury budou

doručovány na adresu zadavatele ve dvou vyhotoveních k

rukám Mgr. Vladimíry Zavázalové.

Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 7 / 10


Zadavatel neposkytuje zálohy.

Specifikace případných subdodavatelů

(identifikační údaje)

Výše smluvní pokuty, která bude

uložena v případě nesplnění nebo

porušení povinnosti vyplývající ze

smlouvy

Specifické požadavky ke smlouvě s

dodavatelem

K realizaci zakázky není možné využít subdodavatele.

Pokud bude dodavatel v prodlení s plněním předmětu

zakázky, může zadavatel pozastavit splatnost jednotlivých

faktur až do provedení řádného plnění.

Zadavatel je oprávněn započítat smluvní pokuty proti

fakturované částce.

U dodavatele bude stanovena konkrétní kontaktní osoba,

která bude se zadavatelem komunikovat a organizovat

realizaci vzdělávání.

Dodavatel by měl sledovat a vyhodnocovat účast

zaměstnanců na výuce prostřednictvím prezenčních listin

dle pravidel OPPA.

Zadavatel s dodavatelem uzavře řádnou smlouvu.

Po uzavření smlouvy s dodavatelem si zadavatel vyhrazuje

právo provádět průběžné kontroly plnění smlouvy (formou

zpětné vazby od zaměstnanců a inspekčních návštěv na

školení).

Požadavky na varianty nabídek, pokud

je zadavatel připouští.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

13. Dotazy

Dotazy k výzvě k podání nabídek do výběrového řízení lze podat ke kontaktní osobě zadavatele a to

písemně nebo e-mailem nejpozději do 19. 3. 2010.

Odpovědi k jednotlivým dotazům budou pro všechny dodavatele zveřejněny v podobě otázek a

odpovědí u výzvy na stránkách OPPA.

Datum 15. 3. 2010

Místo Praha

Podpis Mgr. Vladimíra Zavázalová

Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 8 / 10


Příloha č. 1

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Název společnosti

se sídlem:

IČ:

Registr.:

Zastupuje:

Svým podpisem stvrzuji, prohlašuji, že poskytovatel vzdělávacích služeb společnost …………..:není v likvidaci,

proti němu nebyl v uplynulých 3 letech prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro

nedostatek majetku,

nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi

sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele

nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu,

jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o

právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního

orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem

pověřený zástupce,

uchazeč (všechny osoby vykonávající funkci statutárního orgánu uchazeče a odpovědný

zástupce uchazeče) nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních

předpisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem

zakázky,

nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném

a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou

případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek a to

jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele

V ………… dne ……………….…

………………….………………………

Razítko a podpis dodavatele

Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 9 / 10


Příloha č. 2

Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky

Název společnosti

se sídlem:

IČ:

Registr.:

Zastupuje:

na zakázku:

Vzdělávací jazykový program - angličtina v rámci projektu "Efektivní vzdělávací

program pro zaměstnance GEM System International s.r.o."

Reg. č. CZ.2.17/1.1.00/32082

Jako uchazeč o výše uvedenou zakázku čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a

obsažené v nabídce jsou pravdivé a jako uchazeč jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu

běhu zadávací lhůty.

V ………………….. dne ……………

……………………………….

Jméno a podpis

oprávněného zástupce uchazeče

Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 10 / 10

More magazines by this user
Similar magazines