DODATEK - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

DODATEK - Fondy EU v Praze

O P P

A

O P P

OPERAČNÍ PROGRAM OPERAČNÍ PRAHA PROGRAM PRAHA

ADAPTABILITAKONKURENCESCHOPNOST

K

DODATEK

GRAFICKÉHO MANUÁLU ZNAČEK

A JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO

STYLU OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

PRAHA – ADAPTABILITA

A KONKURENCESCHOPNOST


JAK PRACOVAT S DODATKEM MANUÁLU OPP

Z důvodu nařízení komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)

č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu

soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, dochází ke změně

užívání značky (vlajky) Evropské unie. Dodatek manuálu OPP definuje vzhled a použití nové varianty značky EU při aplikaci společně

se značkou OPP a značkou hlavního města. Značka OPP, barevnost, písmo a práce se značkou samotnou (vizuální styl)zůstává

nezměněno, vše i nadále platí tak, jak je definováno v Manuálu OPP. Pouze pro aplikaci značky při zmenšení pod 50 % je vytvořena

speciální varianta značky, která je specifikována v tomto dodatku.

DODATEK

01


OPP

A

OPP

K

ZNAČKY OPP VE SPOJENÍ S OSTATNÍMI ZNAČKAMI

Značky OPPA a OPPK se ve spojení s ostatními značkami zarovnávají horizontálně na spodní zarážku. Poměrová velikost všech

vedle sebe stojících značek je stejná. Odstupy značek se rovnají ochranné zóně značek OPPA a OPPK (viz. Manuál OPP – Ochranné

zóny značek). Maximální povolené zmenšení značky je 50 %. Při potřebě užití menší značky než 50 % je vytvořena speciální varianta

(viz Dodatek 03).

DODATEK

02


zvětšený náhled speciální varianty značky

O P P

A

maximální velikost speciální varianty značky (50 % z velikosti základní varianty značky)

minimální povolená velikost

OPP

A

OPP

A

náhled velikosti a umístění doplňkového textu „EVROPSKÁ UNIE“

O P P

A

VARIANTA ZNAČKY PRO ZMENŠENÍ POD 50 %

Při práci se značkami OPPA a OPPK je třeba dodržovat i určitá pravidla, která se týkají jejich velikosti a napomáhají systémovému

užívání značek. Kvůli zachování čitelnosti textu „EVROPSKÁ UNIE“ při nutnosti použít značku v malé velikosti je vytvořena speciální

varianta značky. Ta se užívá vždy, když je potřeba použít značku o velikosti 50 % či menší (maximální zmenšení zůstává 35 %),

například při aplikaci značky na drobné propagační předměty. I pro tuto speciální variantu značky platí stejná pravidla stanovená

Manuálem OPP (barevnost. ochranná zóna a pod.).

DODATEK

03


Dodatek manuálu značky a jednotného vizuálního stylu

Operačních programů Praha –

Adaptabilita a Konkurenceschopnost

© design Libor Jelínek (2008)

© Magistrát hlavního města Prahy (2008)

More magazines by this user
Similar magazines