Dear Madam/Sir, - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

Dear Madam/Sir, - Fondy EU v Praze

VÝBĚR DODAVATELE

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

(§ 12, odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění)

Typ veřejné zakázky: na dodávky Výběrové řízení č.: VR/3/2010

Název veřejné

zakázky:

Dodávka laboratorního tryskového mlýnu (jet mill) pro projekt

Centrum pro inovace v oboru nanomateriálů a nanotechnologií

reg. č. CZ.2.16/3.1.00/21089

Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorního tryskového mlýnu na

homogenizaci materiálů pro elektrochemické a katalytické aplikace, který

splňuje následující základní požadavky:

Předmět veřejné

zakázky:

Zadavatel:

Statutární zástupce

zadavatele:

Kontaktní osoba

zadavatele:

Datum vyhlášení

zakázky:

Lhůta pro podání

nabídek:

Způsob podání

nabídek:

a) mlýn musí být vyložen karbidem wolframu proti abrazi tvrdými materiály

(např. Al 2 O 3 , a keramickými materiály),

b) kapacita zařízení musí být minimálně v rozmezí 100 – 1000 g zpracovaného

materiálu za hodinu,

c) minimální dosažitelná velikost mikronizovaných částic a distribuce částic

zpracovaného materiálu musí být 0,5 mikronu,

d) přístroj musí mít jednoduché ovládání a čištění,

e) přístroj musí mít nízkou hlučnost a prašnost,

f) předmětem dodávky musí být kompletní pracovní sestava s možností

rozšíření o přídavná zařízení,

g) minimální požadovaná délka záruční doby je 12 měsíců,

h) nabídková cena nesmí být vyšší než EUR 47 500,-- bez DPH,

i) součástí dodávky musí být doprava, instalace v místě sídla zadavatele a

zaškolení obsluhujícího personálu,

j) termín dodání je nejpozději do 20. 10. 2010,

k) součástí nabídky musí být návrh smlouvy, který bude obsahovat:

• ujednání o délce záruční lhůty na dodávku jako celek,

• místo a podmínky poskytování záručního servisu,

• cenu, délku, místo a podmínky poskytování pozáručního servisu.

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Dolejškova 2155/3

182 23 Praha 8

Zapsán v rejstříku VVI vedeném MŠMT, sp. zn. 17113/2006-34/ÚFCH JH

IČ: 613 88 955

DIČ: CZ61388955

prof. RNDr. Zdeněk Samec, DrSc., ředitel

Vladimíra Bergerová, sekretariát ředitele

tel. +420 266 05 2011

10. 05. 2010

31. 05. 2010, do 16:00 hod.

osobně, poštou, e-mailem se zaručeným el. podpisem

DOLEJŠKOVA 2155/3, 182 23 PRAHA 8; IČ: 61388955, DIČ: CZ61388955

TELEFON: 28658 3014, 26605 2011; FAX: 28658 2307.

e-mail: director@jh-inst.cas.cz; www.jh-inst.cas.cz/nanocentrum

Evropský fond pro regionální rozvoj

Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti


Místo (adresa) pro

podání nabídek:

Jazyk pro podání

nabídek:

Předpokládaná cena

zakázky bez DPH:

Doba plnění

zakázky:

Místo plnění

zakázky:

Základní hodnotící

kritérium:

Dílčí hodnotící

kritéria a jejich váha:

Další podmínky

plnění veřejné

zakázky:

sekretariát ředitele, kancelář 107b

Dolejškova 2155/3, 182 23 Praha 8

e-mail: director@jh-inst.cas.cz

fax: +420 286 582 307

čeština nebo angličtina

47 500,-- EUR

Zadavatel požaduje zahájení plnění veřejné zakázky ihned po podpisu smlouvy

s vybraným uchazečem. Zakázka musí být dokončena, tj. zboží musí být

dodáno nejpozději do 20. října 2010.

Místem plnění je sídlo zadavatele.

ekonomická výhodnost nabídky

1. Maximální množství zpracovaného materiálu v g / hod. 40 %

2. Počet a druh přídavných zařízení, která jsou součástí dodávky 20 %

3. Termín dodání 20 %

4. Cena 10 %

5. Záruční doba 10 %

• vstupní suroviny budou z různých materiálů,

• tryskový mlýn funguje na stlačený plyn, stlačený vzduch je přijatelný,

ostatní plyny vč. páry jsou vítány,

• nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění,

• zadavatel nepřipouští varianty nabídky,

• zadavatel nestanoví jednotný termín prohlídky místa plnění, v případě

zájmu lze dohodnout individuální termín.

Razítko a podpis

statutárního

zástupce:

DOLEJŠKOVA 2155/3, 182 23 PRAHA 8; IČ: 61388955, DIČ: CZ61388955

TELEFON: 28658 3014, 26605 2011; FAX: 28658 2307.

e-mail: director@jh-inst.cas.cz; www.jh-inst.cas.cz/nanocentrum

Evropský fond pro regionální rozvoj

Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti

More magazines by this user
Similar magazines