Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.3 - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.3 - Fondy EU v Praze

Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.

Atrium Flora – Budova A, Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, Česká republika

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

RTT Průběžná Švehlova

EVIDENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 345542

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Název:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Sídlo: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ: 00005886

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Obchodní firma: Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.

Sídlo: Praha 3, Vinohradská 2828/151, PSČ: 130 00

IČ: 24827452

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

č.3

Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178025

tel.: +420 246 028 028, fax: +420 246 028 028, e-mail: info@broz-sedlaty.cz, www.broz-sedlaty.cz, IČ: 24827452, DIČ: CZ24827452

Pobočka Ostrava: Vítkovická 3083/1, 700 39 Ostrava - Moravská Ostrava, Česká republika

Pobočka Liberec: Kostelní 10/5, 460 01 Liberec 2, Česká republika


I. Dodatečné informace na žádost dodavatele

Zástupci zadavatele byly dne 25.2.2013 doručeny žádosti dodavatele o poskytnutí

dodatečných informací k zadávací dokumentaci k výše specifikované veřejné zakázce.

Dodavatel ve své žádosti uvádí doslovně následující:

Dotaz č.1:

V „Zadávací dokumentaci“ uvedené nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce požaduje

zadavatel v bodu 11 (str. 19) v odstavci „Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních

předpokladů“ čestné prohlášení pro splnění kvalifikace dle § 53 odstavec 1 písmeno l) a m)

zákona. Pokud zadavatel na vložení tohoto čestného prohlášení do nabídky trvá, prosíme o

přesnou slovní specifikaci znění textu písmen l) a m) odstavce 1, § 53 platného zákona pro

možnost bezchybného splnění požadavku uchazečem.

Odpověď zadavatele:

K dotazu dodavatele zadavatel uvádí následující:

Požadavky na prokázání základních kvalifikačních předpokladů jsou v zadávací dokumentaci

upraveny v článku 6.9., které zadavatel transponuje do zadávací dokumentace v souladu

s ustanovením § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“).

Základní kvalifikační předpoklady jsou dodavatelé tedy povinni splnit dle článku 6.9. zadávací

dokumentace. Článek 11. zadávací dokumentace je nutné vykládat v souladu s požadavky

zadavatele uvedenými v článku 6. zadávací dokumentace upravujícího požadavky na

kvalifikaci. Zákon v současné platné úpravě upravuje v § 68 odst. 3 písm. a) a b) (viz. článek 8.

zadávací dokumentace) stejné požadavky na dodavatele, které znění zákona platné do

31.3.2012 upravovalo právě v § 53 odstavci 1 písmena l) a m). Pro vyloučení jakýchkoli

pochybností zadavatel upřesňuje, že nepožaduje čestné prohlášení pro splnění kvalifikace

dle § 53 odstavec 1 písmena l) a m) zákona platného do 31.3.2012, a to právě s ohledem na

to, že v článku 8. zadávací dokumentace uvádí, že součástí nabídky uchazeče musí být

rovněž:

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od

konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u

zadavatele,

b) má‐li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná

jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání

nabídek,

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního

právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

(2 z 3)


Dotaz č.2:

Prosím o informaci kdy a kdo nám vystaví daňový doklad za projektovou dokumentaci na

akci RTT Průběžná – Švehlova v případě, že se rozhodneme zaplatit stanovenou částku

převodem na účet.

Odpověď zadavatele:

K dotazu dodavatele zadavatel uvádí následující:

V případě, že se dodavatel rozhodne uhradit stanovenou částku za přílohu č. 4 zadávací

dokumentace (Projektová dokumentace stavby – DVZ/RDS a Výkaz výměr) převodem na

účet, zašle mu zadavatel na příslušnou částku daňový doklad.

S ohledem na obsah dodatečných informací č. 2 k zadávacím podmínkám a v souladu

s ustanovením § 40 odst. 3 zákona prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do

15.4.2013 do 12:00, přičemž otevírání obálek se uskuteční dne 15.4.2013 ve 13:00 v sídle

zadavatele.

V Praze dne 28. 2. 2013

S pozdravem,

………………………………………………………..

za Dopravní podnik hl. m. Prahy,

akciovou společnost,

Mgr. Vít Plichta, advokát

Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.

(3 z 3)

More magazines by this user
Similar magazines