INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI ... - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI ... - Fondy EU v Praze

EVROPSKÁ UNIE

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky: Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle –

dodávka sestavy širokopásmového dielektrického spektrometru

Zadavatel:

Název:

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

Adresa sídla / místa podnikání / bydliště: Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6

IČ: 61389013

Osoba oprávněná za zadavatele jednat:

RNDr. František Rypáček, CSc.

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností:

Název:

Adresa sídla / místa podnikání:

GORDION, s.r.o.

Kolmá 682/6, 190 00 Praha 9 – Vysočany

IČ: 26147921

Osoba oprávněná za pověřenou osobu jednat:

Kontaktní osoba:

Mgr. Pavel Robek, jednatel

Ing. Alena Najmanová

Telefon, fax: +420 281 021 829, +420 281 021 825

E-mail:

najmanova@gordion.cz

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA & EU - INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI


EVROPSKÁ UNIE

1. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh veřejné zakázky:

Druh zadávacího řízení:

veřejná zakázka na dodávky

otevřené řízení

Název

CPV

Spektrometry 38433000-9

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 4 530 000,- Kč bez DPH

Zadavatel uvádí, že stanovená výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky je z důvodů omezených

finančních prostředků určených k plnění předmětné veřejné zakázky limitní a nejvýše přípustná. V

případě, že nabídková cena uchazeče bude vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky, bude

tato skutečnost důvodem pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sestavy širokopásmového dielektrického spektrometru

v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Součástí předmětu veřejné zakázky je také doprava, montáž, zaškolení a provedení vzorového

experimentu, který prokáže deklarované technické parametry.

Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen Smlouvou, která tvoří přílohu zadávací dokumentace.

Realizace zakázky bude spolufinancována z prostředků Operačního programu Praha -

Konkurenceschopnost, registrační číslo projektu: CZ.2.16/3.1.00/22216.

Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisu, je vybraný

dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

3. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDKY

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA & EU - INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI


EVROPSKÁ UNIE

4. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou stanoveny Smlouvou.

Nabídková cena musí zahrnovat cenu za vlastní sestavu širokopásmového dielektrického

spektrometru a řídící a měřící elektroniky s požadovanými minimálními parametry pro měření teplotně

rozlišených frekvenčních závislostí impedance vzorku (spekter), včetně softwaru pro ovládání

zařízení, sběr dat a vyhodnocení naměřených spekter, a komunikačního rozhraní (mezi PC a

softwarem), balné, dopravu, instalaci na místě kupujícího, manuál k zařízení.

5. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Závazné obchodní podmínky vč. platebních, záručních a sankčních podmínek a objektivních

podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny, jsou uvedeny ve Smlouvě.

6. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Subdodavatelský systém:

V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce

specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby

uvedl identifikační údaje (§ 17 písm. d) zákona) a kontaktní údaje každého subdodavatele. Uchazeč

tak učiní prohlášením, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této

veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat - s uvedením druhu dodávek a s uvedením

procentuálního (%) finančního podílu na veřejné zakázce.

Uchazeč doloží v nabídce originál závazného písemného prohlášení každého subdodavatele o

budoucí spolupráci, podepsaný osobou / osobami oprávněnými jednat jménem či za subdodavatele.

V požadovaném prohlášení, zpracovaném samostatně podle jednotlivých subdodavatelů, se každý

takový subdodavatel zaváže, že v případě zadání veřejné zakázky uchazeči bude akceptovat závazek

podílet se na plnění této veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu.

7. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky.

Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem:

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé

jednotlivé nabídce je dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost

předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější

nabídka minimální hodnotu kritéria, například nabídková cena, získá hodnocená nabídka bodovou

hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá

hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky

k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro kritéria, u kterých připadají v úvahu alternativy ANO/NE, získá

uchazeč v případě kladné odpovědi 100bodů a v případě záporné odpovědi 0 bodů.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA & EU - INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI


EVROPSKÁ UNIE

Bude-li hodnotící komise považovat hodnotu jiného dílčího hodnotícího kritéria, než je nabídková

cena, za zjevně nepřiměřenou, výše uvedený postup nepoužije a nabídce v rámci tohoto kritéria

přiřadí 0 bodů. Tento postup je hodnotící komise povinna odůvodnit ve zprávě o posouzení a

hodnocení nabídek.

Jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich

důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100.

Dílčí hodnotící kritéria:

A. Nabídková cena ..................................................................…..………................... váha 52 %

B. Technické parametry ............................................................................................ váha 48 %

Uchazeč uvede údaje, které jsou předmětem hodnocení, do Smlouvy.

Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou předmětem hodnocení, další

podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot je důvodem pro vyřazení nabídky a

vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde

k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než zadavatel stanovil.

Předmětem hodnocení v rámci dílčích hodnotících kritériích jsou následující údaje:

Ad A.) V rámci dílčího hodnotícího kritéria A. Nabídková cena bude hodnocena celková výše

nabídkové ceny za celé plnění předmětu veřejné zakázky v Kč bez DPH.

Ad B.) V rámci dílčího hodnotícího kritéria B. Technické parametry budou hodnoceny následující

technické parametry:

Technický parametr:

Váha

(%)

Jednotka Přínos Pozn.

Rozšíření frekvenční rozsahu do 3 GHz 32 - (ANO/NE) 1)

Maximální impedance vzorku měřitelná

s maximálně 10% nejistotou

Minimální impedance vzorku měřitelná

s maximálně 10% nejistotou

1 Ω více je lépe 2)

1 Ω méně je lépe 3)

Typická hodnota neurčitosti určení

tangenty fázového úhlu komplexní

impedance

1

bezrozměrná

veličina

méně je lépe 4)

Maximální úroveň střídavé složky

harmonického testovacího signálu, které

přístroj může aplikovat na vzorek

Maximální dostupná a stabilizovatelná

teplota vzorku při měření impedance

1 V RMS více je lépe 5)

1 K více je lépe 6)

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA & EU - INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI


EVROPSKÁ UNIE

Minimální dostupná a stabilizovatelná

teplota vzorku při měření impedance

2 K méně je lépe 7)

Dosažitelná přesnost řízení teploty vzorku 1 K méně je lépe 8)

Maximální dosažitelná řiditelná rychlost

změny teploty vzorku při měření

impedance

Umístění vzorku v komoře tak, aby nebyl

v přímém kontaktu s kryogenní tekutinou

Možnost ekonomického provozu řízení

teploty nad teplotou okolního prostředí

v laboratoři

1 K/min více je lépe 9)

4 - (ANO/NE) 10)

2 - (ANO/NE) 11)

Možnost rychlého měření 1 - (ANO/NE) 12)

Poznámky:

1) Za rozšíření frekvenčního rozsahu sestavy širokopásmového dielektrického spektrometru

(dále jen „Sestava“) pro měření impedance vzorku pomocí kombinace impedančního

analyzátoru a přídavného, přizpůsobeného, držáku vzorku bude uchazeč ohodnocen v tomto

dílčím parametru určitým počtem bodů. Bude-li toto rozšíření umožňovat měření s rozsahem

měřicích frekvencí alespoň od 1 MHz do 3GHz, možností měřit impedance vzorku v rozsahu

alespoň od 0.1 Ω do 100 kΩ, s typickou nepřesností určení tangenty ztrátového úhlu

impedance vzorku ne větší než 0,004 a současně alespoň zachová specifikace ovládání

teploty (jak je požadováno v bodech 7., 8. a 11. technické specifikace sestavy) uchazeč

získá 100 bodů. V opačném případě získává uchazeč 0 bodů.

2) Maximální uznatelná hodnota je 1 PΩ.

3) Minimální uznatelná hodnota je 10 Ω.

4) Minimální uznatelná hodnota je 0,00001.

5) Maximální uznatelná hodnota je 7 V RMS .

6) Přesnost stabilizace teploty v celém rozsahu teplot dle specifikace nabízené Sestavy je

požadována shodně s bodem 7 technické specifikace Sestavy. Maximální uznatelná hodnota

je 600 K.

7) Přesnost stabilizace teploty v celém rozsahu teplot dle specifikace nabízené Sestavy je

požadována shodně s bodem 7 technické specifikace Sestavy. Minimální uznatelná hodnota

je 78 K.

8) Minimální uznatelná hodnota je 0.01 K.

9) Maximální uznatelná hodnota je 30 K/min.

10) V případě, že pro řízení teploty vzorku bude použit proud kryogenní tekutiny ze zásobníku.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA & EU - INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI


EVROPSKÁ UNIE

11) Za možnost ekonomického provozu teplotní stabilizace nad teplotou okolního prostředí

v laboratoři bude nabídka v tomto dílčím parametru ohodnocena počtem 100 bodů.

V opačném případě získá uchazeč 0 bodů. Tento ekonomický provoz spočívá ve využití

stlačeného plynu v tlakové lahvi jako teplonosné tekutiny a dodání příslušenství pro připojení

tlakové lahve k Sestavě jako součást předmětu plnění.

12) Za možnost rychlého měření bude nabídka v tomto dílčím parametru ohodnocena počtem

100 bodů. V opačném případě získá uchazeč 0 bodů. Rychlé měření spočívá v tom, že

Sestava bude schopná naměřit a zaznamenat impedance vzorku s časovým rozlišením

větším než 100 záznamů za sekundu, pokud si tuto možnost uživatel zvolí.

8. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY

Zadavatel jistotu nepožaduje.

9. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

9.1. Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě a dále rovněž v elektronické

formě na vhodném médiu (CD). Smlouva a prokázání kvalifikačních předpokladů bude doloženo

v českém jazyce, ostatní doklady mohou být doloženy v českém nebo anglickém jazyce.

9.2. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

9.3. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a

nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.

9.4. Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro

zpracování nabídky:

9.4.1. Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u

jednotlivých oddílů (kapitol).

9.4.2. Podepsaná Smlouva. Součástí zadávacích podmínek je Smlouva. Uchazeč pouze

doplní požadované chybějící údaje a Smlouvu podepsanou osobou oprávněnou

jednat jménem či za uchazeče učiní součástí nabídky. Smlouva musí po obsahové

stránce odpovídat zadávacím podmínkám a obsahu nabídky uchazeče. Pokud

Smlouva nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky

uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení

uchazeče. Pokud jedná jménem či za uchazeče jiná osoba odlišná od osoby

oprávněné jednat na základě plné moci, musí být součástí Smlouvy plná moc

opravňující tuto osobu k jednání. Tato plná moc musí být předložena v originále nebo

v úředně ověřené kopii.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA & EU - INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI


EVROPSKÁ UNIE

9.4.3. Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace. Kvalifikační dokumentace

upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních

předpokladů. Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele stanovených

v souladu se zákonem je předpokladem uzavření Smlouvy. Kvalifikační dokumentace

je samostatnou částí zadávacích podmínek.

9.4.4. Ostatní doklady a dokumenty požadované zadavatelem.

10. PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace vč. všech příloh je uveřejněna v souladu s § 48 zákona neomezeným a

přímým dálkovým přístupem 24 hodin denně na internetové adrese: www.gordion.cz – hlavní stránka,

odkaz „zadávací dokumentace“. Uchazeč se pouze bezplatně zaregistruje pro stahování zadávací

dokumentace.

11. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno podat a doručit písemně (e-mail,

pošta) kdykoli v průběhu lhůty pro podání nabídek.

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být doručena na adresu: GORDION,

s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 - Vysočany, kontaktní osoba: Ing. Alena Najmanová, tel:

+420 281 021 829, fax: +420 281 021 825, e-mail: najmanova@gordion.cz.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou uveřejněny nejpozději do 5 dnů ode dne

doručení žádosti dle § 49 odst. 1 zákona neomezeným a přímým dálkovým přístupem na internetové

adrese: www.gordion.cz.

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky nebude vzhledem k povaze předmětu plnění veřejné zakázky

uskutečněna.

12. TERMÍN A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Termín pro podání nabídek: Datum: 29.12.2010 Hodina: 12:00

Adresa pro podání nabídek: GORDION, s.r.o., Kolmá 682/6, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Osoba přijímající nabídky: Aneta Bejšáková, tel.: +420 281 021 815

Uchazeč podá nabídku v souladu s § 69 zákona. Nabídku může uchazeč doručit po celou dobu lhůty

pro podání nabídek vždy v pracovních dnech od 09:00 hodin do 15:00 hodin na recepci osoby

pověřené výkonem zadavatelských činností, tj. na recepci společnosti GORDION, s.r.o. Doručení

nabídky musí být v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být

uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona, nápisem „NABÍDKA –

NEOTEVÍRAT“ a adresou uchazeče.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA & EU - INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI


EVROPSKÁ UNIE

13. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 4.1.2011 od 10:00 hodin v zasedací místnosti na

adrese sídla zadavatele.

Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce

lhůty pro podání nabídek. Zástupce uchazeče se prokáže plnou mocí účastnit se jednání podepsanou

osobou oprávněnou za uchazeče jednat, pokud sám není touto osobou. Jednání se mohou dále

účastnit zástupci osoby pověřené výkonem zadavatelských činností.

14. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY

• Příloha č.1 – Smlouva

• Příloha č.2 – Kvalifikační dokumentace

Příloha č.3 – Technická specifikace předmětu plnění

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA & EU - INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

More magazines by this user
Similar magazines