PRAHA & EU - I 1 KUPNÍ SMLOUVA - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

PRAHA & EU - I 1 KUPNÍ SMLOUVA - Fondy EU v Praze

KUPNÍ SMLOUVA

dle § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „obchodní zákoník“)

Smluvní strany:

prodávající:

......................

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ......................................,

sídlem ...............................................

IČ: ......................, DIČ: ....................

bankovní spojení: .................................

č.účtu: ....................................

tel./fax: ....................................., e-mail: ..............................

zastoupená .............................................

kupující:

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

Heyrovského nám. 2, 162 06, Praha 6

IČ: 61389013

DIČ: CZ 61389013

bankovní spojení: ČNB Praha, Na Příkopě 28, 115 03, Praha 1

č.účtu: 12922061/0710

email: office@imc.cas.cz

zastoupený RNDr. Františkem Rypáčkem, CSc., ředitelem

Článek první

Předmět plnění

1.1 Předmětem plnění je dodávka melt flow indexeru (výtlačného plastometru). Přesná specifikace předmětu

plnění je uvedena v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

1.2 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne _____ (dále jen „nabídka“) podaná

ve veřejné zakázce zadané ve výběrovém řízení s názvem „Centrum polymerních materiálů a technologií

Otty Wichterle – dodávka melt flow indexeru“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané mimo režim zákona č.

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách postupem stanoveným v Příloze L – Projektové příručky Operačního

programu Praha - Konkurenceschopnost. Nabídka je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 2 a

je pro prodávajícího závazná. Předmět veřejné zakázky je spolufinancován z prostředků Operačního

programu Praha - Konkurenceschopnost, registrační číslo projektu: CZ.2.16/3.1.00/22216.

1.3 Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu předmět plnění dle této smlouvy a převést na něj

vlastnické právo k tomuto předmětu plnění a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu.

1.4 Součástí předmětu plnění jsou veškeré doklady vztahující se k řádnému užívání předmětu plnění, jako jsou

uživatelské manuály a kompletní technická dokumentace přístrojů, dále i veškeré doklady požadované

právními předpisy k používání předmětu plnění. Prodávající prohlašuje, že předmět plnění splňuje veškeré

podmínky stanovené právními předpisy k používání předmětu plnění, a že kupujícímu předal veškeré

doklady potřebné k provozování předmětu plnění, za což kupujícímu ručí.

1.5 Dále je předmětem plnění uvedení přístroje do provozu a bezplatný servis po dobu celé záruční lhůty dle

čl. 6.1 této smlouvy, v rozsahu stanoveném výrobcem včetně oprav a dodávky náhradních dílů.

Článek druhý

Kupní cena, platební podmínky

2.1 Kupní cena bez DPH je ……………………………..,- Kč.

DPH ve výši ........% činí …………………..,- Kč.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA & EU - INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 1


Celková cena včetně DPH ve výši ………. % činí …………….. Kč ( slovy …………………………….korun

českých)

DPH bude účtována dle platných pravidel. V této ceně jsou vedle dodání předmětu plnění zahrnuty balné,

pojištění předmětu plnění dle této smlouvy, doprava na místo dodání, odzkoušení a další povinnosti

prodávajícího dle článku prvního této smlouvy. Sjednaná cena celkem může být změněna pouze a jen,

pokud po podpisu smlouvy a před dodáním dojde ke změnám sazeb DPH předmětu dodávky dle této

smlouvy

2.2 Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět plnění dle této

smlouvy.

2.3 Celková kupní cena bude uhrazena po dodání a odzkoušení předmětu plnění dle této smlouvy.

2.4 Daňový doklad (faktura) vystavený prodávajícím v souladu s touto smlouvou musí být vystaven v korunách

českých a být doručen na adresu kupujícího uvedenou v záhlaví této smlouvy. Daňový doklad musí mít

náležitosti stanovené platnými obecně závaznými právními předpisy. Daňový doklad, který nebude mít

požadované náležitosti je kupující oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti prodávajícímu k opravě. V takovém

případě není kupující v prodlení s úhradou daňového dokladu.

2.5 Splatnost daňového dokladu je 30 dní od jeho doručení kupujícímu na adresu uvedenou v záhlaví této

smlouvy. Fakturovaná částka je uhrazena dnem odepsání částky z účtu kupujícího.

Článek třetí

Povinnosti prodávajícího

3.1 Prodávající bude informovat kupujícího minimálně 3 pracovní dny předem o termínu dodání předmětu

plnění.

3.2 Předmět plnění uvedený v článku prvním této smlouvy prodávající dodá a uvede do provozu nejdéle do 12

týdnů od účinnosti této smlouvy.

3.3 Místem dodání předmětu plnění dle této smlouvy je sídlo kupujícího, tj. Heyrovského nám. 2, 162 06,

Praha 6.

3.4 Dodávka se považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud zboží bylo:

- řádně předáno včetně příslušné dokumentace,

- uvedeno do provozu,

- protokolárně převzato kupujícím v místě jeho sídla formou zápisu o předání a převzetí.

Ujednání o závazku poskytovat kupujícímu bezplatný servis po dobu celé záruční lhůty (čl. 6.1) tím není dotčeno.

3.5 Po splnění dodávky zboží bude vyhotoven zápis o předání a převzetí přístroje, který bude obsahovat níže

uvedené náležitosti:

- označení dodacího listu – zápisu o předání a převzetí přístroje,

- název a sídlo prodávajícího a kupujícího,

- označení kupní smlouvy,

- označení dodaného přístroje včetně výrobního čísla,

- datum dodání a uvedení do provozu,

- stav přístroje v okamžiku jeho předání a převzetí,

- seznam předaných dokladů.

3.6 Zápis o předání a převzetí přístroje podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž podpisem

zápisu o předání a převzetí dochází k převzetí a předání zboží a ke splnění předmětu dodávky.

3.7 Prodávající umožní kupujícímu konzultaci problémů v českém jazyce po telefonu.

3.8 Prodávající bude zajišťovat záruční servis k předmětu plnění dle této smlouvy a garantuje dostupnost

servisu a plného sortimentu náhradních dílů minimálně po dobu 10 let od dodání předmětu plnění dle této

smlouvy, a to včetně komunikace se servisními techniky v českém jazyce po celou dobu této garance.

3.9 Prodávající je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o

finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA & EU - INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 2


3.10 Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu na jeho žádost podklady a součinnost pro zpracování

monitorovací zprávy dle Projektové příručky Operační program Praha – konkurenceschopnost zveřejněný

na www stránkách www.prahafondy.eu

Článek čtvrtý

Povinnosti kupujícího

4.1 Kupující je povinen zaplatit kupní cenu podle článku II. této smlouvy a převzít předmět plnění dle článku

prvního této smlouvy.

4.2 Kupující není povinen převzít kteroukoliv část předmětu plnění dle této smlouvy, pokud prodávající

neprokáže, že její technické parametry odpovídají hodnotám, uvedeným v uživatelském manuálu k této části.

Článek pátý

Odstoupení od smlouvy

5.1 Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě, že:

a) předmět této smlouvy není dodán v takovém provedení, tak jak je uvedeno v této smlouvě, nebo

technické parametry neodpovídají uživatelskému manuálu jednotlivého výrobku.

b) prodávající překročí dodací lhůtu uvedenou v čl. II., odst. 2.4 o více jak čtyři týdny.

5.2 Prodávající má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že kupující překročí lhůtu splatnosti, uvedenou v

čl. III., odst. 3.1 této smlouvy, o více jak čtyři týdny. V tomto případě se celý předmět této smlouvy stává

vlastnictvím prodávajícího a kupující je povinen zajistit přístup pracovníkům prodávajícího do prostor, ve

kterých je předmět této smlouvy, aby jej bylo možno odebrat.

Článek šestý

Odpovědnost za vady, záruka za jakost

6.1. Prodávající přejímá níže uvedenou záruku za jakost předmětu plnění dodaného podle této smlouvy.

Záruční doba na celý předmět plnění činí 24 měsíců ode dne předání a převzetí dodávky.

6.2. Bezplatný servis poskytnutý prodávajícím kupujícímu v záruční době na celou dodávku předmětu plnění

pokrývá veškeré náklady na náhradní díly, cestovné a práci servisních techniků; dostupnost servisního

technika bude 24 hodin 7 dnů v týdnu. Komunikace se servisními techniky bude vedena v českém jazyce.

6.3. Bezplatný servis dále zahrnuje kalibraci dodávaného předmětu plnění dle článku prvního odst. 1.1 této

smlouvy při prvotní instalaci.

6.4. Na záruční opravy nastoupí prodávající v místě instalace zboží a to v pracovní dny v pracovní době

nejpozději do 72 hodin od nahlášení závady kupujícím. Nahlášení závady musí být provedeno písemnou

formou (dopisem, faxem, emailem) na tuto adresu, faxové číslo nebo elektronickou adresu prodávajícího

……………………......... .

6.5. Prodávající se zavazuje odstranit vady v záruční době maximálně do 20 pracovních dnů od nastoupení

k jejich odstranění.

6.6. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál a na vady způsobené zaviněným jednáním kupujícího anebo

způsobené vyšší mocí.

Článek sedmý

Pojištění

7.1. Prodávající přejímá zodpovědnost za veškeré škody způsobené na předmětu plnění kteroukoliv stranou,

která se bude podílet na realizaci projektu. Tato odpovědnost platí po celou dobu plnění (tzn. do okamžiku,

kdy dojde k protokolárnímu převzetí díla, které bude bez jakýchkoliv vad a nedostatků).

7.2. Prodávající přejímá zodpovědnost za veškeré věcné škody způsobené zákazníkovi nebo třetím stranám

v důsledku jednání prodávajícího (tzn. v případě poničení nebo poškození majetku – např. vchodů,

oplocení, dveří, malby, dlažby, elektrických instalací a datových sítí). Prodávající je povinen škody

okamžitě napravit nebo v případě, že škodu napravit nelze, poskytnou finanční náhradu.

7.3. Předmět plnění bude řádně pojištěn po celou dobu trvání dodávky. Pojistná smlouva musí pokrýt riziko

poškození nebo možného zničení předmětu plnění na základě krytí „veškerých rizik“ do výše ceny

předmětu plnění. Kromě toho musí pojistná smlouva obsahovat krytí odpovědnosti za škodu vzniklou

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA & EU - INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 3


třetím osobám v souvislosti s dodáním předmětu plnění dle této smlouvy. Pojistku musí uzavřít prodávající

a musí se vztahovat na veškerá rizika, která se mohou vyskytnout při dodání předmětu plnění dle této

smlouvy.

Článek osmý

Sankční ujednání

8.1. Smluvními stranami bylo ujednáno, že pokud bude kupující v prodlení s úhradou ceny plnění ujednané

podle této smlouvy, je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý

byť započatý kalendářní den prodlení.

8.2. Ocitne-li se prodávající v prodlení s plněním podle této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní

pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny za každý byť započatý kalendářní den prodlení.

8.3. Prodávající je povinen zaplatit smluvní pokutu v případě nesplnění povinností po dobu celé záruční doby,

které jsou součástí plnění dle článku prvního odst. 1.4 a 1.5 této smlouvy ve výši 0,1 % z celkové kupní

ceny včetně DPH za každé jednotlivé nesplnění povinnosti.

8.4. Zaplacením smluvní pokuty prodávajícím není dotčeno právo kupujícího uplatňovat nárok na náhradu

škody způsobené prodávajícím.

Článek devátý

Ostatní ujednání

9.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran.

9.2 Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo k dodanému předmětu plnění dle této smlouvy nabývá

kupující okamžikem splnění dodávky prodávajícím podle podmínek stanovených touto smlouvou, jakmile je

podepsaný zápis o předání a převzetí. Tímto okamžikem přechází riziko nahodilé zkázy na kupujícího.

9.3 Jakékoli změny či dodatky kterými se mění nebo ruší tato smlouva nebo její část jsou platné pouze ve

formě písemných dodatků ke smlouvě podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

9.4 Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí

příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku a dalšími právními předpisy České

republiky.

9.5 Ujednává se, že případné spory vzniklé z této smlouvy budou účastníci řešit především vzájemnou

dohodou. Pro řízení o případných sporných nárocích se ujednává příslušnost soudů. Rozhodným právem

je právo České republiky.

9.6 Za písemnou formu oznámení se pro účely této smlouvy pokládají oznámení učiněná faxem anebo

elektronickou poštou na dohodnutá faxová čísla či elektronické adresy, pokud jsou do tří dnů potvrzena

písemným podáním odeslaným poštou.

9.7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

• příloha č. 1 – Technická specifikace

• příloha č. 2 – Nabídka prodávajícího ze dne ........ učiněná ve výběrovém řízení k veřejné zakázce

s názvem „Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle – dodávka melt flow indexeru“

9.8 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

V ........, dne ………………..

V Praze,dne ………………..

Prodávající:

Kupující:

………………………………

………………………………………………

ÚMCH AV ČR, v.v.i.

RNDr. František Rypáček, CSc., ředitel

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA & EU - INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 4

More magazines by this user
Similar magazines