Usnesení Zastupitelstva HMP - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

Usnesení Zastupitelstva HMP - Fondy EU v Praze

Hlavní město Praha

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

USNESENÍ

Zastupitelstva hlavního města Prahy

číslo 22/56

ze dne 13.12.2012

ke schválení projektů z 5. výzvy v rámci prioritní osy 2 Podpora vstupu na trh práce Operačního

programu Praha - Adaptabilita

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

I. schvaluje

1. podporu z Operačního programu Praha - Adaptabilita v celkové výši

253.108.467,61 Kč pro individuální grantové projekty uvedené v příloze č. 1 tohoto

usnesení v maximální výši a za podmínek uvedených v příloze č. 1 tohoto

usnesení

2. vytvoření zásobníku individuálních grantových projektů uvedeného v příloze č. 2

tohoto usnesení s maximální výší podpory a podmínkami uvedenými v příloze č. 2

tohoto usnesení

II.

ukládá

1. Radě HMP

1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

Termín: 18.12.2012

Předkladatel: Rada HMP

Tisk: Z-1411

Provede: Rada HMP

Na vědomí: odborům MHMP


Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 22/56 ze dne 13. 12. 2012

A. Začleňování znevýhodněných osob na trh práce

Registrační číslo Název projektu Žadatel

CZ.2.17/2.1.00/35001

TaBageta - podpora lidí s mentálním

handicapem

Maximální

výše podpory

v Kč

Startujeme, o.p.s. 5 289 433,18

Podmínky realizace projektu

Úprava aktivit:

-KA 03 Oslovení a výběr cílové skupiny – před podpisem grantové smlouvy bude uveden způsob oslovení cílové

skupiny: na základě čeho budou zájemci do projektu vybíráni, jakým způsobem budou motivováni v zapojení se do

projektu.

- Před podpisem grantové smlouvy žadatel uvede do souladu informaci o počtu úspěšně podpořených osob uvedených

v KA 06 a v kapitole 11 Monitorovací ukazatele. Ve výstupu KA 06 Provoz sociální firmy je uvedena hodnota 15

zaměstnaných osob s mentálním handicapem. V kapitole Monitorovací ukazatele je hodnota 32 úspěšně podpořených

osob – osob, které budou zaměstnány pekařství.

Harmonogram:

- žadatel zváží délku trvání KA 07 Tranzitní program. A to v souvislosti s tím, že podpora při hledání navazujícího

zaměstnání či po nástupu do něj se může protáhnout dle individuálních potřeb klienta.

Realizační tým:

Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

- Žadatel doloží, že kapacita realizačního týmu je dostačující pro úspěšnou realizaci projektu. Zejména doloží, že výše

úvazku projektového koordinátora 0,4 (pol. 01.01.04) není podhodnocena vzhledem k rozsahu jeho činnosti.

- Žadatel doloží, že výše odpracovaných hodin psychologa (pol. 01.03.01) je dostačující vzhledem k potřebám projektu.

- Žadatel doloží, že počet asistentů pro práci s cílovou skupinou je dostačující a obsáhnou i podporu klientů při hledání

návazného pracovního uplatnění.

- Žadatel předloží způsob, jakým bude zajištěna finanční správa projektu.

Pokud nebude některá z požadovaných složek realizačního týmu doložena tak, aby nebyla ohrožena úspěšná realizace

projektu, žadatel složku doplní a uhradí z nepřímých nákladů či vlastních zdrojů.

Rizika realizace:

Žadatel podrobněji rozpracuje opatření k jednotlivým rizikům realizace. Dále žadatel doplní riziko nepřiznání finanční

podpory z Úřadu práce a uvede opatření.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

Pol. 01.01.01 Provozní/pracovní asistent – před podpisem grantové smlouvy bude vyřešena výše odvodů a případně

snížen rozpočet.

Pol.03.04.01 Tréninkové vybavení pro cílovou skupinu – před podpisem grantové smlouvy bude upřesněn obsah

položky

Pol.03.04.02 Tisk a laminace metodiky pro CS – před podpisem grantové smlouvy bude ověřeno, zda se nejedná o

službu. Položka bude případně přesunuta do kapitoly 04 Služby.

Pol. 04.06 Nájem prostor pekařství – před podpisem grantové smlouvy bude ověřena oprávněnost nárokování DPH

Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení dle výše úvazku zaměstnanců projektu využívajících toto vybavení

Pol. 03.01.01 mobilní telefon: - 1.224,00 Kč,

Pol. 03.01.09 notebook: - 9.360,00 Kč,

Celkem kráceno v kapitole 03: 10.584,00 Kč.

Krácení v kapitole 04 Služby – obsah položky spadá do nepřímých nákladů projektu

Pol. 04.07 Audit projektu: - 36.000,00 Kč,

Celkem kráceno v kapitole 04: 96.000,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 46.584,00 Kč.

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 1 (celkem 44)


Registrační číslo Název projektu Žadatel

CZ.2.17/2.1.00/35011

Pracovní místa pro zdravotně postižené Metropolitní univerzita

Praha, o.p.s.

Maximální

výše podpory

v Kč

4 706 288,40

Podmínky realizace projektu

Úprava klíčových aktivit:

- Klíčová aktivita č. 3 “Výběr tréninkových pracovišť a pracovní trénink “ bude doplněna o podrobný popis způsobu

motivace zaměstnavatelů k účasti na semináři a také k vytvoření tréninkového místa pro cílovou skupinu.

Úprava harmonogramu:

- Klíčová aktivita č. 4 „Diagnostika účastníků a zpracování kariérního plánu“ bude prodloužena z 12 měsíců na 15

měsíců, čímž bude umožněno i účastníkům přijatých do projektu v posledních měsících klíčové aktivity č. 2 „Výběr

tréninkových pracovišť a pracovní trénink“ absolvovat diagnostiku a zpracovat svůj kariérní plán.

Úprava realizačního týmu:

- Do pracovní náplně „Metodika tréninkových pracovišť“ budou doplněny průběžné osobní návštěvy a konzultace se

zaměstnavateli, kteří budou tréninková pracovní místa provozovat.

- Do pracovní náplně „Poradce pro cílovou skupinu“ bude doplněna průběžná podpora zaměstnaným osobám na

tréninkových pracovních místech formou konzultace s cílovou skupinou min 1x 2 měsíce, které by měl sám poradce

pro cílovou skupinu iniciovat. Dále bude mimo jiné navštěvovat tréninkového pracoviště min. 1x za 6 měsíců, tedy

častěji něž navrhuje žadatel (2x za 10 měsíců).

- Kontakt s mentory, kterou zajišťuje jak Metodik tréninkových pracovišť, tak Poradce pro cílovou skupinu bude

zajišťovat pouze jeden z členů realizačního týmu, žadatel zvolí, který z těchto dvou členů realizačního týmu to bude.

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Před podpisem grantové smlouvy bude vyjasněno, jaký je rozdíl mezi zastřešujícími tréninkovými pracovišti, které

žadatel uvádí v komentáři k nově vytvořeným/inovovaným produktům a tréninkovými pracovišti, které uvádí v popisu

klíčových aktivit.

- Ukazatel „Počet úspěšně podpořených osob“ bude snížen z hodnoty 40 na 36 úspěšně podpořených osob. Zároveň

bude upravena definice úspěšnosti tak, že za úspěšně podpořenou osobu bude považována osoba, která odpracuje na

tréninkovém pracovním místě celkem 80 hodin po dobu 5 měsíců.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

- Zvýšení procenta nepřímých nákladů z 16 % na 18 % s ohledem na pravidla nepřímých nákladů (Úprava v souvislosti

se změnou objemu přímých nákladů bez křížového financování).

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

- Před podpisem grantové smlouvy budou vyjasněny vyšší sazby odvodů u pol. 01.02.01, 01.02.02, 01.02.03, 01.02.04,

01.02.05 a 01.02.06 než je standardních 34%. V případě nedostatečného zdůvodnění budou položky adekvátně

kráceny.

- Bude vyjasněno zařazení pol. 01.02.04 Metodik tréninkových pracovišť, který je dle projektové žádosti zaměstnancem

partnera. Partner je však v projektu uveden bez finančního podílu. Na základě dodatečných informací od žadatele bude

v případě rozporu s pravidly OPPA položka krácena.

Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení u kterého lze předpokládat, že jím již žadatel disponuje a je plánováno pro

členy týmu zapojené na velmi malý úvazek:

pol. 03.01.01 notebook – nakoupeno již v minulém projektu: - 62.400,00 Kč,

pol. 03.01.02 multifunkční zařízení pro standardní využití – nakoupeno již v minulém projektu: - 7.200,00 Kč,

pol. 03.01.03 běžná tiskárna pro 1 PC – nakoupeno již v minulém projektu: - 3.000,00 Kč,

pol. 03.02.01 kancelářský balík – nakoupeno již v minulém projektu: - 17.760,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 03: 90.360,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 90.360,00 Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

Maximální

výše podpory

v Kč

CZ.2.17/2.1.00/35014 Podpora zaměstnávání Romů v Praze "Občanské sdružení 5 870 365,60

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 2 (celkem 44)


(2013-2014) SLOVO 21"

Podmínky realizace projektu

Úprava aktivit:

- U KA 03 Diagnostika pracovních předpokladů se součet osobních profilů klientů a personálních diagnostik bude

rovnat počtu podpořených osob.

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Ukazatel „počet nově vytvořených/inovovaných produktů“ bude snížen na hodnotu 0. Žadatelem nastavené produkty

(zejm. Diagnostika pracovních předpokladů, Podporované zaměstnávání) nelze dle pravidel OPPA považovat za

produkty.

Realizační tým:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

- Před podpisem grantové smlouvy žadatel objasní nutnost nákupu speciální databáze (pol. 03.02.02).

- Před podpisem grantové smlouvy žadatel ujasní, pro koho je určen notebook (pol. 03.01.01), 1x PC sestava (pol.

03.01.02), 1x tiskárna (pol. 03.01.03) a v souvislosti s tím 2x kancelářský software (pol. 03.02.01). Pokud žadatel

neprokáže potřebnost, budou položky odstraněny či adekvátně zkráceny dle úvazku pracovníka.

- Před podpisem grantové smlouvy žadatel objasní, jaké prostory a k jakému účelu je nutné pronajímat pol. 04.02 a

04.04.

Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení – krácení na cenu obvyklou

pol. 03.01.01 Notebook: - 2.000,00 Kč

pol. 03.01.02 PC sestava: - 4.000,00 Kč

pol. 03.01.03 Tiskárna: - 1.000,00 Kč

pol. 03.02.01 Kancelářský software: - 900,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 03: 7.900,00 Kč.

Krácení v kapitole 04 Služby – položka 04.05 bezplatná telefonní linka pro klienty spadá do nepřímých nákladů projektu

pol. 04.05 bezplatná telefonní linka pro klienty: - 60.000,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 04: 60.000,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 67.900,00 Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

Maximální

výše podpory

v Kč

CZ.2.17/2.1.00/35031 Příprava na požadavky trhu práce a SANANIM 4 807 284,29

přímá podpora při nalezení zaměstnání

a sociální stabilizace pro ženy ohrožené

drogovou závislostí v konfliktu se

zákonem

Podmínky realizace projektu

Úprava zapojení a motivace cílové skupiny:

- Do popisu zapojení a motivace cílové skupiny budou podrobněji rozepsány motivační nástroje, které jsou již

v projektové žádosti uvedeny a budou také doplněny další motivační nástroje sloužící k udržení cílové skupiny

v projektu.

Úprava klíčových aktivit:

- Klíčové aktivity č. 1 “ Zavedení systematické přípravy pro návrat na svobodu před ukončením VTOS zaměřené na

požadavky trhu práce“, č. 2 „Sociální podpora a stabilizace bezprostředně po výstupu z VTOS“ a č. 3 „Pracovní

poradenství a podpora při přímém vstupu na trh práce“ budou doplněny o podrobnější průběh realizace jednotlivých

klíčových aktivit např. plánované počty osob v jednotlivých skupinách, počty setkání, frekvence práce s cílovou

skupinou apod.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 3 (celkem 44)


s realizací projektu.

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

- Výše uvedené DPH u položek 05.02.01 a 05.02.02. bude před podpisem grantové smlouvy vyjasněna a případně

krácena.

Krácení v kapitole 02 cestovní náhrady z důvodu nezdůvodnění potřeby účasti realizačního týmu na zahraničních

konferencích:

pol. 02 cestovní náhrady: - 23.500,00 Kč,

Celkem kráceno v kapitole 02: 23.500,00 Kč.

Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení:

pol. 03.01.01 PC – snížení na cenu obvyklou: - 2.400,00 Kč,

pol. 03.01.02 notebook – snížení na cenu obvyklou: - 2.400,00 Kč,

pol 03.02.01 software pro PC a notebook – snížení na cenu obvyklou: - 3.120,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 03: 7.920,00 Kč.

Krácení v kapitole 04 služby:

pol. 04.02 – snížení z důvodu neobjasnění potřeby účasti na zahraniční konferenci: - 14.000,00 Kč,

Celkem kráceno v kapitole 04: 14.000,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 45.420,00 Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

CZ.2.17/2.1.00/35032

Chráněné a integrační pracoviště ve

VFN v Praze - Kateřinská zahrada II

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ

NEMOCNICE V PRAZE

Maximální

výše podpory

v Kč

5 508 770,82

Podmínky realizace projektu

Úprava aktivit:

Klíčová aktivita č. 3 „Integrační centrum“ bude upravena, aby byla zaměřená pouze na sociálně rehabilitační aktivity,

volnočasové aktivity (společenské hry, promítání filmů, sportovní aktivity na zahradě, společné tématické vycházky)

nejsou podporovanými aktivitami 2. prioritní osy OPPA a nemohou být hrazeny z přímých nákladů projektu. Finální

úprava rozpočtu, převážně výše úvazku na terapeuta integračního centra (pol. 01.02.02), bude provedena před

podpisem grantové smlouvy dle dodatečných informací poskytnutých žadatelem.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

CZ.2.17/2.1.00/35035

Podpora legálního a kvalifikovaného

zaměstnání cizinců v Praze

Poradna pro integraci,

občanské sdružení

Maximální

výše podpory

v Kč

4 057 926,87

Podmínky realizace projektu

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- V žádosti je nastaven indikátor „Počet úspěšně podpořených osob“ na hodnotu 10. Žadatel doplní definici

kritérium úspěšnosti o další podmínku, za které bude podpořená osoba považována za úspěšně podpořenou.

Podmínka zní, že mezi úspěšně podpořené osoby budou zahrnuty i osoby, které úspěšně absolvují kurz.

Vzhledem k tomu bude hodnota indikátoru adekvátně navýšena.

Realizační tým:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností

uvedených v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně

bude upraven rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 4 (celkem 44)


- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši

úvazku pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek

pracovníka/pracovníků za celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze

skutečným potřebám spojeným s realizací projektu.

- Zvýšení procenta nepřímých nákladů z 16 % na 18 % s ohledem na pravidla nepřímých nákladů (Úprava

v souvislosti se změnou objemu přímých nákladů bez křížového financování).

Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků:

pol. 01.01.01 hlavní manažer – snížení úvazku z 1,0 na 0,5: - 473.149,60 Kč,

pol. 01.01.02 finanční manažer – snížení úvazku z 0,5 na 0,2: - 221.793,00 Kč,

pol. 01.01.04 Právník – snížení úvazku z 0,5 na 0,4: - 103.503,40 Kč,

pol. 01.01.05 Pracovník pro komunikaci se zaměstnavateli – snížení úvazku z 0,5 na 0,4: - 68.020,92 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 01: 866.466,92 Kč

Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení

pol. 03.01.02 Dokovací stanice k notebooku (2ks): - 4.800,00 Kč - potřebnost nákladu není zdůvodněna

Celkem kráceno v kapitole 03: 4.800,00 Kč.

Krácení v kapitole 04 služby:

pol. 04.06 video-spoty (2 ks): - 180.000,00 Kč – není prokázán dostatečný efekt, navíc budou informace i v tištěné

podobé

pol. 04.10 kurz PC: - 51.840,00 Kč – 8 hod shledaná expertem jako nedostatečná kapacita kurzu

pol. 04.12 audit: - 39.600,00 Kč - není nutné pro realizaci projektu - lze hradit z NN

Celkem kráceno v kapitole 04: 271.440,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 1.142.706,92 Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

CZ.2.17/2.1.00/35050

Spolu do zaměstnání - Podpora

mladých lidí po odchodu z ústavní

výchovy při uplatnění na trhu práce

Občanské sdružení Letní

dům

Maximální

výše podpory

v Kč

2 870 765,31

Podmínky realizace projektu

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Žadatel upřesní metodiku výpočtu indikátoru Počet úspěšně podpořených osob a definuje kritérium úspěšnosti, tzn.

podmínky, za kterých bude podpořená osoba považována za úspěšně podpořenou.

Realizační tým:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

- Žadatel předloží návrh na zapojení sociálního pracovníka nebo jiné zajištění sociálního poradenství a pomoci v

průběhu realizace projektu.

- Žadatel specifikuje položku 01.01.05 a 06 Pracovní poradce, doplní rozsah zapojení v KA1, KA3, KA4 a KA5.

V žádosti není popsán rozsah podpory pro jednu podpořenou osobu, ani zdůvodnění celkové rozsahu zapojení dané

pozice do projektu. Podle doplňujících informací budou upraveny náklady na položky.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení

U zařízení a vybavení využívaného realizačním týmem na výši odpovídající celkové výši úvazku pracovníků

realizačního týmu zapojených do projektu:

pol. 03.01.02 stolní počítače pro pracovní poradce a manažera projektu – snížení dle úvazků ze 2 na 1,5: - 7.800,00

Kč,

pol. 03.01.03 notebook pro pracovního poradce – snížení dle úvazků z 1 na 0,5: - 7.800,00 Kč,

pol. 03.02.01 software – kancelářský balík – snížení dle úvazků ze 3 na 2: - 4.440,00 Kč.

Krácení položek zařazených chybně mimo kapitolu Křížové financování:

pol. 03.01.05, 06, 07 a 08 nábytek: -77.400,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 03: 97.440,00 Kč.

Krácení v kapitole 04 služby z důvodu nezpůsobilosti cílové skupiny v aktivitě (vzdělávání pracovního týmu není

v souladu se zněním 5. výzvy OPPA pro druhou prioritní osu):

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 5 (celkem 44)


pol. 04.01 Školení a kurzy – odborná školení pro zaměstnance projektu: - 60.000,00 Kč,

Celkem kráceno v kapitole 04: 60.000,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 157.440,00 Kč.

Maximální

Registrační číslo Název projektu Žadatel

výše podpory

v Kč

CZ.2.17/2.1.00/35053 ALMA work and go ALMA FEMINA o. s. 3 918 601,31

Podmínky realizace projektu

Úprava aktivit:

- KA 01 Job klub ALMA – před podpisem grantové smlouvy bude uvedeno, jak dlouho budou moci klientky využít účasti

v job klubu před tréninkovým či jiným zaměstnáním.

- KA 03 Edukační semináře „Už vím“ - před podpisem grantové smlouvy žadatel vyjasní, kolik konzultací týdně bude

poskytnuto.

- KA 03 Edukační semináře „Už vím“ - před podpisem grantové smlouvy žadatel zváží, zda účast na 3 seminářích

z dvaceti je pro klienty efektivní. Žadatel zváží navýšení počtu seminářů pro splnění docházky.

- KA 04 Tréninková pracovní místa – před podpisem grantové smlouvy žadatel zváží dostatečnost tréninkového

zaměstnání na DPP 4 hodiny týdně po 6 měsíců.

- KA 01 - 06 – před podpisem grantové smlouvy žadatel uvede, pro které ze tří cílových podskupin jsou určeny

jednotlivé KA.

Realizační tým:

Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

- před podpisem grantové smlouvy žadatel zváží, zda by vzhledem ke kontinuální práci s 200 osobami nebylo vhodnější

zapojit tři odborné pracovníky a manažerku dohromady na 3 celé úvazky.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

- před podpisem grantové smlouvy žadatel zdůvodní vyšší mzdu u pol. 01.01.06 sociální terapeutka. V případě

nedostatečného zdůvodnění bude mzda zkrácena na mzdu obvyklou.

- před podpisem grantové smlouvy žadatel zdůvodní náklad na položce 04.06 (tisk publikace Práce a Já) a na položce

04.07 (Editace, korektura a grafická úprava publikace).

V případě nedostatečného zdůvodnění nákladů, budou položky odstraněny.

Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení – dané položky byly pořízeny již v předchozím projektu:

Pol. 03.01.01 PC stolní sestava pro cílovou skupinu: - 15.600,00 Kč

Pol. 03.01.02 notebook: - 46.800,00 Kč

Pol. 03.01.03 mobilní telefon: - 6.120,00 Kč

Pol. 03.01.04 multifunkční zařízení pro intenzivní využití: - 18.000,00 Kč

Pol. 03.01.08 digitální fotoaparát: - 4.800,00 Kč

Pol. 03.02.01 kancelářský balík: - 17.760,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 03: 109.080,00 Kč

Krácení v kapitole 04 Služby - náklad v položkách 04.04 a 04.05 spadá do nepřímých nákladů projektu

Pol. 04.04 Audit: - 42.000,00 Kč

Pol. 04.05 Realizace závěrečné odborné konference: - 144.000,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 04: 186.000,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 295.080,00 Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

CZ.2.17/2.1.00/35058

STUDEO II. - bez bariér studovat, bez

bariér pracovat

Maximální

výše podpory

v Kč

Občanské sdružení TAP 5 343 419,45

Podmínky realizace projektu

Úprava cílové skupiny:

- Popis cílové skupiny bude doplněn o bližší popis cílové skupiny na území hl. m. Prahy a bude doplněno zdůvodnění

zapojení vzorku 40 zájemců z cílové skupiny.

Úprava klíčových aktivit:

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 6 (celkem 44)


- V klíčové aktivitě č. 3 „Vzdělávání B hard skills: účetní, reklama, postprodukce – Studeo“ je uveden rozsah jednoho

běhu vzdělávání 8 měsíců, v kapitole 7 Harmonogram jsou běhy v rozmezí 5 měsíců. Bude sjednocen rozsah jednoho

běhu vzdělávání na 5 měsíců, aby byl v souladu s rozsahem běhu uvedeném v kapitole 7 Harmonogram.

Realizační tým:

- V kapitole 8 Realizační tým, bude u pracovních pozic formou DPČ:

pol. 01.02.01 lektor soft skills

pol. 01.02.02 lektor IT

pol. 01.02.03 lektor angličtiny

pol. 01.02.04 lektor účetnictví

pol. 01.02.05 lektor reklama

pol. 01.02.06 lektor postprodukce

pol. 01.02.07 lektor zpracování zvukového záznamu

upravena výše úvazku v souladu s rozpočtem.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

- Před podpisem grantové smlouvy bude objasněna podoba informačního letáku pro zaměstnavatele a nábor cílové

skupiny, aby bylo zřejmé, že se nejedná o nepřímé náklady. V případě nedostatečného objasnění budou náklady

související s vytvořením, tiskem a distribucí informačního letáku kráceny.

Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnocení výše úvazků, žadatel plánoval 1xnásobek hodin na

skupinovou výuku:

pol. 01.02.01 lektor soft skills – snížení počtu hodin: - 17.495,17 Kč,

pol. 01.02.02 lektor IT – snížení počtu hodin: - 17.495,17 Kč,

pol. 01.02.03 lektor angličtiny – snížení počtu hodin: - 48.596,78 Kč,

pol. 01.02.04 lektor účetnictví – snížení počtu hodin: - 43.250,27 Kč,

pol. 01.02.05 lektor reklama – snížení počtu hodin: - 43.250,27 Kč,

pol. 01.02.06 lektor postprodukce – snížení počtu hodin: - 43.250,27 Kč,

pol. 01.02.07 lektor zpracování zvukového záznamu – snížení počtu hodin: - 43.250,27 Kč,

Celkem kráceno v kapitole 01: 256.588,20 Kč.

Krácení v kapitole 04 služby z důvodu zařazení položek spadající mezi nepřímé náklady – zajištění publicity pomoci z

ESF:

pol. 04.01 inzerce v tištěných médiích zaměřených na komunikaci s cílovou skupinou (média: běžná, specializovaná na

ZP): - 20.000,16 Kč,

pol. 04.02 lektor inzerce v elektronických médiích zaměřených na komunikaci s cíl.skupinou (média: běžná,

specializovaná na ZP): - 20.000,16 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 04: 40.000,32 Kč.

- pol. 04.05 pronájem prostor JUŠ – žadatel před podpisem smlouvy objasní podmínky partnerství. V případě rozporu

s pravidly o partnerství definovaných v příručce OPPA, bude způsob zapojení partnera ošetřen před podpisem

smlouvy.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 296.588,52 Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

CZ.2.17/2.1.00/35091

Podpora začleňování osob s těžkým

zrakovým postižením na pracovní trh

Okamžik - sdružení pro

podporu nejen

nevidomých

Maximální

výše podpory

v Kč

4 488 526,01

Podmínky realizace projektu

Úprava aktivit:

Nebude realizována KA 05 Příprava sociálního podniku. Aktivita není v souladu s obsahem 5 výzvy. Tréninková práce

1 klienta na pozici asistent marketingu (pol. 05.01.03) a internetového obchodu bude z KA 05 přesunuta a vykonávána

v rámci KA 03 Tréninková práce ve Hmateliéru.

Realizační tým:

Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 7 (celkem 44)


ozpočet projektu.

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Ukazatel „počet nově vytvořených/inovovaných produktů“ bude snížen na hodnotu 2, do této hodnoty budou

započítány pouze následující produkty:

1x Marketingový plán Hmateliéru

1x Strategický plán rozvoje

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

- Zvýšení procenta nepřímých nákladů z 16 % na 18 % s ohledem na pravidla nepřímých nákladů (Úprava v souvislosti

se změnou objemu přímých nákladů bez křížového financování).

Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků (pol. 01.01.03, 01. 01.05, 01.01.06) a z důvodu

vyjmutí KA 5 (pol. 01.01.06 a 01.02.02)

Pol.. 01. 01. 03 vedoucí dílny Hmateliér: - 241.200,00 Kč

Pol.: 01.01.05 vedoucí vzdělávacích aktivit: - 361.800,00 Kč

Pol.: 01.01.06 manažer marketingu: - 562.800,00 Kč

Pol.: 01.02.02 koordinátor transformace: - 111.360,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 01: 1.277.160,00 Kč

Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení dle výše úvazku odborného asistenta, pro kterého je dané zařízení

nakupováno (pol. 03.01.02) a dále z důvodu vyjmutí KA 5 (pol. 03.01.05)

Pol.: 03.01.02 – sestava stolní PC, A4: - 7.020,00 Kč

Pol.: 03.01.04 - mobilní telefon pro manažera marketingu: – 1.428,00 Kč

Pol.: 03.01.05 - mobilní telefon pro koordinátora transformace: – 510,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 03: 8.958,00 Kč

Krácení v kapitole 04 Služby v souvislosti s vyjmutím aktivity č. 5 (pol.: 04.07, 04.08)

Pol.: 04.07 - konzultace k transformaci sociálního podniku AK 5: - 13.992,00 Kč

Pol.: 04.08 - konzultace a facilitace ke zpracování strategického plánu A5: - 27.984,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 04: 41.976,00 Kč

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 1.328.094,00 Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

CZ.2.17/2.1.00/35094 Pracuji, tedy jsem! Občanské sdružení

Borůvka

Maximální

výše podpory

v Kč

5 588 044,80

Podmínky realizace projektu

Realizační tým:

- Žadatel předloží návrh na zapojení finančního manažera nebo jiné zajištění finančního řízení v průběhu realizace

projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazku:

pol. 01.01.01 Vedoucí tréninkového programu – snížení úvazku z 0,6 na 0,4: -218.688,00 Kč

pol. 01.03.01 Koordinátor pro partnera JÚŠ: - 8.288,00 Kč (kráceno na obvyklou mzdu)

Celkem kráceno v kapitole 01: 226.976,00 Kč

Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení, protože žadatel zakoupil totožné zařízení v předchozím projektu (pol.

03.01.01) a dále není zdůvodněn nákup multifunkčního zařízení pro intenzivní použití, kráceno tedy na standardní (pol.

03.01.02):

pol. 03.01.01 notebook: -31.200,00 Kč,

pol. 03.01.02 multifunkční zařízení: -10.800,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 03: 42.000,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 268.976,00 Kč.

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 8 (celkem 44)


Registrační číslo Název projektu Žadatel

Maximální

výše podpory

v Kč

CZ.2.17/2.1.00/35096 S námi máte šanci Via Lucis Praha, o.s. 4 072 992,12

Podmínky realizace projektu

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Ukazatel „Počet nově vytvořených/inovovaných produktů“ bude snížen na hodnotu 1 a to Motivační kurz.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

Krácení v kapitole 03 zařízení vybavení:

pol. 03.01.01 notebook - Manažer projektu (KA1) – položka snížena dle výše úvazku manažera: - 3.406,00 Kč

pol. 03.01.02 notebook – Administrativní asistent – položka snížena dle výše úvazku administrativního asistenta: -

8.632,00 Kč,

pol. 03.01.03 mobilní telefon – Manažer projektu – položka snížena dle výše úvazku manažera:

- 445,40 Kč

pol. 03.01.04 mobilní telefon – Administrativní asistent – položka snížena dle výše úvazku administrativního asistenta: -

1.128,80 Kč

pol. 03.02.01 kancelářský balík – Manažer projektu - položka snížena dle výše úvazku manažera:

- 969,40 Kč

pol. 03.02.02 kancelářský balík – Administrativní asistent – položka snížena dle výše úvazku administrativního

asistenta: - 2.456,80 Kč

pol. 03.01.11 digitální fotoaparát – položka vypuštěna z důvodu nedostatečného zdůvodnění potřebnosti: - 4.800,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 03: 21.838,40 Kč.

Krácení v kapitole 04 služby z důvodu zařazení položek spadající mezi nepřímé náklady – zajištění publicity pomoci z

ESF:

pol. 04.07 oslovení cílové skupiny - inzerce v tištěných médiích (KA 1): - 38.400,00 Kč,

pol. 04.08 oslovení cílové skupiny - inzerce na internetových portálech pro OZP (KA 1): - 16.800,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 04: 55.200,00 Kč.

Krácení v kapitole 06 Křížové financování:

Pol. 06.03.01 židle kancelářská (KA1) – položka snížena dle úvazků manažera projektu a a administrativního asistenta:

- 1.852,00 Kč

Pol. 06.03.02 stůl pracovní kancelářský (KA1) – položka snížena dle úvazků manažera projektu a a administrativního

asistenta: - 4.167,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 06: 6.019,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 83.057,40 Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

CZ.2.17/2.1.00/35100

50+ - podpora návratu nezaměstnaných OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

osob, starších padesáti let, na trh práce MARTIN

Maximální

výše podpory

v Kč

3 120 847,01

Podmínky realizace projektu

Úprava aktivit vč. harmonogramu:

- Klíčová aktivita č. 2 „Nábor cílové skupiny“ bude rozdělena na 2 etapy. Nábor 1.skupiny – 20 osob proběhne

v 1.a 2. měsíci realizace projektu. Navazující klíčová aktivita č. 3 „vzdělávání podpořených osob cílové

skupiny“ bude pro tuto skupinu zahájena ve 3. měsíci realizace projektu a skončí v 6. měsíci. Nábor 2. skupiny

– 20 osob proběhne těsně před zahájením vzdělávacích aktivit určených této skupině, tzn. v 6. měsíci

realizace a vzdělávací aktivity pro tuto skupinu proběhnou v 7. až 10. měsíci realizace.

- V souvislosti s úpravou doby realizace klíčové aktivity č. 3 bude upravena doba realizace navazujících

klíčových aktivit č. 4 a č. 5. Pro 1. skupinu proběhnou tyto aktivity ve 4.až 6. měsíci realizace a pro 2. skupinu

v 8. až. 10. měsíci realizace.

- V souvislosti s výše uvedenými úpravami harmonogramu dojde také ke zkrácení doby realizace klíčové aktivity

č. 1 „Řízení projektu“ o 3 měsíce, tzn. celková doba realizace projektu je stanovena na 11 měsíců.

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Žadatel před podpisem smlouvy jasně definuje kritérium úspěšnosti, tzn. podmínky, za kterých budou

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 9 (celkem 44)


podpořené osoby považovány za úspěšně podpořené.

Realizační tým:

- Žadatel před podpisem smlouvy upraví smluvní vztahy členů realizačního týmu tak, aby byly v souladu

s pravidly OPPA, tzn. všichni členové realizačního týmu budou uzavírat pracovně-smluvní vztah se žadatelem

a ne partnerskou organizací.

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností

uvedených v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně

bude upraven rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši

úvazku pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek

pracovníka/pracovníků za celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze

skutečným potřebám spojeným s realizací projektu.

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy zdůvodní výši nárokovaných odvodů u osobních nákladů, které jsou

uplatňovány v nestandardní výši 38 % hrubé mzdy. V případě nedostatečného vysvětlení budou dodatečně

kráceny.

Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků a krácení celkové doby realizace projektu ze 14

na 11 měsíců

pol. 01.01.01 administrativní asistent – snížení úvazku z 0,5 na 0,2: - 172.473,60 Kč,

pol. 01.02.01 koordinátor projektu – snížení úvazku z 0,3 na 0,2: - 93.976,00 Kč

pol. 01.02.02 finanční manažer – snížení úvazku z 0,3 na 0,1: - 145.662,80Kč.

Celkem kráceno v kapitole 01: 412.112,40 Kč.

Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení na výši celkových úvazků realizačního týmu jich využívajících a kvůli

nezdůvodnění potřebnosti dražšího zařízení (pol. 03.01.06):

pol. 03.01.01 sestava stolní PC – pro administrativního asistenta - snížení z 0,5 na 0,2 ks : - 4.316,00 Kč,

pol. 03.01.02 notebook – pro koordinátora projektu – snížení úvazku z 0,5 na 0,2: - 4.316,00 Kč,

pol. 03.01.04 mobilní telefon – snížení z 0,5 na 0,2 ks : - 564,40 Kč,

pol. 03.01.06 multifunkční zařízení pro intenzivní využití - Kráceno na cenu standardního zařízení, nebyla zdůvodněna

potřebnost dražšího stroje: - 10 800,00 Kč

pol. 03.02.01 kancelářský balík – pro administrativního asistenta - snížení z 0,5 na 0,2 ks: - 1.228,40 Kč,

pol. 03.02.03 kancelářský balík – pro koordinátora projektu – snížení z 0,3 na 0,2: - 340,40Kč,

Celkem kráceno v kapitole 03: 21.565,20 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 433.677,60 Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

CZ.2.17/2.1.00/35114

Tranzitní program jako předpoklad k

pracovnímu uplatnění

Maximální

výše podpory

v Kč

Rytmus o.s. 4 716 453,28

Podmínky realizace projektu

Úprava aktivit:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy jasně specifikuje průběh realizace klíčové aktivity č. 7, tj. plán

workshopů , kde bude upřesněn počet dnů, kdy budou workshopy probíhat, dále počet workshopů na den a

jejich konkrétní tematické zaměření. V souvislosti s předloženými informacemi může dojít k úpravě dotčených

položek rozpočtu.

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Ukazatel „Počet nově vytvořených/inovovaných produktů“ bude snížen na hodnotu 2, do této hodnoty budou

započítány pouze produkty:

1) Metodika Tranzitního programu

2) Rozšíření možnosti vzdělávání cílové skupiny

- tento produkt bude před podpisem smlouvy objasněn, tzn. žadatel blíže specifikuje formu a obsah tohoto

produktu. V případě, že předložený návrh produktu nebude v souladu s pravidly OPPA, bude hodnota

indikátoru „Počet nově vytvořených/inovovaných produktů“ snížena na hodnotu 1.

Úprava harmonogramu:

- Zkrácení doby realizace klíčové aktivity č. 1 „Vypracování metodiky práce s cílovou skupinou v rámci

Tranzitního programu (včetně metodiky IP)“ o 10 měsíců. Celkově bude klíčová aktivita realizování po dobu 5

měsíců z důvodu, že žadatel na základě rozsáhlých zkušeností s tranzitními programy jistě disponuje i

relevantními metodikami. Na doporučení expertního hodnotitele bude realizace této klíčové aktivity posunuta

do závěrečné fáze realizace projektu, aby mohl metodik plnit další úkoly (workshopy). V návaznosti na

zkrácení doby realizace této klíčové aktivity bude adekvátně snížen úvazek metodika.

Realizační tým:

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 10 (celkem 44)


- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností

uvedených v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně

bude upraven rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši

úvazku pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek

pracovníka/pracovníků za celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze

skutečným potřebám spojeným s realizací projektu.

Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků a překročení cen obvyklých

pol. 01.01.01 Poradce/kyně – snížení úvazku z 325 na 280 %: - 318.384,00 Kč,

pol. 01.01.03 Metodik – pro KA 1 určeno 30 % úvazku metodika – krácení doby KA 1 na 5 měsíců : - 90.048,00 Kč

pol. 01.03.01 Lektoři kurzu Finanční gramotnost – snížení hodinové sazby z 450,00 na 363,00 Kč: - 9.570,00 Kč,

pol. 01.03.02 Lektoři kurzu Práce na počítači – snížení hodinové sazby z 450,00 na 363,00 Kč:

- 19.140,00 Kč,

pol. 01.03.03 Lektoři kurzu Sociální a komunikační Dovednost - snížení hodinové sazby z 450,00 Kč na 363,00 Kč: -

9.570,00 Kč,

01.03.04 Konzultant k metodice - snížení hodinové sazby z 450,00 na 363,00 Kč: - 1.740,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 01: 448 452,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 448 452,00 Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

Maximální

výše podpory

v Kč

CZ.2.17/2.1.00/35115 Sociální podnikání v Praze 14 SP Černý Most, s.r.o. 5 009 367,29

Podmínky realizace projektu

Realizační tým:

Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností

uvedených v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a

následně bude upraven rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném

rozpočtu projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá

celkové výši úvazku pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný

úvazek pracovníka/pracovníků za celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí

odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným s realizací projektu.

Maximální

Registrační číslo Název projektu Žadatel

výše podpory

v Kč

CZ.2.17/2.1.00/35120

Obchod s hračkami jako sociální firma

zaměstnávající osoby se zdravotním

znevýhodněním

Barbora Vignerová

Mazancová

5 655 214,27

Podmínky realizace projektu

Úprava cílové skupiny:

- Do popisu cílové skupiny bude doplněna kvantifikace cílové skupiny a její rozdělení podle charakteristik. Kolik osob

s daným znevýhodněním bude do projektu zapojeno.

Úprava klíčových aktivit:

- Do popisu klíčových aktivit č. 1 „Trénink pracovních dovedností“, č. 3 „Job klub“, č. 4 „Pracovní hodnocení –

ergodiagnostika“ a č. 6 „Deník „Jsem v práci!“ a DVD „Jsem v práci!““ bude doplněn podrobný popis rozsahu aktivit a

jejich výstupů.

- Dále bude do klíčové aktivity č. 3 „Job klub“ bude doplněn plánovaný počet setkání, plánovaný počet zapojených

klientů a bude objasněno, co představuje výstup klíčové aktivity „podpora zaměstnanců a příjemné prostředí“.

- Klíčová aktivita č. 4 „Pracovní hodnocení – ergodiagnostika“ bude doplněna o plánovaný počet záznamů ze setkání a

jak bude měřitelně dokázáno zlepšení pracovních dovedností a návyků zaměstnanců.

- V rámci klíčové aktivity č. 6 „Deník „Jsem v práci!“ a DVD „Jsem v práci!““ nebude realizováno vytvoření DVD

s názvem „Jsem v práci!“, jelikož se jedná o osvětové video a tato aktivita není v rámci 5. výzvy PO2 OPPA

podporována v návaznosti na zrušení činnosti dojde ke snížení počtu monitorovacích indikátorů.

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Žadatel před podpisem smlouvy objasní produkty „Tréninkový program pracovních dovedností“, „Job klub“ a „4

tréninkové pracovní místa v sociální firmě HRAČKOTÉKA“, tzn. žadatel blíže specifikuje formu a obsah tohoto

produktu. V případě, že předložený návrh nebude v souladu s pravidly OPPA, bude hodnota indikátoru „Počet nově

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 11 (celkem 44)


vytvořených/inovovaných produktů“ snížena na hodnotu 1.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

- Před podpisem grantové smlouvy bude doloženo zapojení odborného pracovníka/pracovníků partnera o.s. Asistence,

který má poskytovat metodickou garanci a poradenskou činnost v projektu. V realizačním týmu není žádný

zaměstnanec partnera zapojen.

- Před podpisem grantové smlouvy bude objasněno komu je určena pol. 03.01.01, pol. 03.01.02, pol. 03.01.04, pol.

03.02.01., pol. 06.03.02 a pol. 06.03.03; poté budou náklady kráceny podle výše úvazku pracovníka.

Krácení v kapitole 04 služby:

pol. 04.02 výroba audiovizuálního DVD – nepřímý náklad: - 24.000,00 Kč,

Celkem kráceno v kapitole 04: 24.000,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 24.000,00 Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

CZ.2.17/2.1.00/35122

Zkuste učit váš jazyk: Cizinci jako

lektoři jazyků

Centrum pro integraci

cizinců

Maximální

výše podpory

v Kč

1 601 984,52

Podmínky realizace projektu

Realizační tým:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

- Žadatel upřesní, které pozice budou využívat notebook (položky 03.01.01 a 03.02.01). Podle doplňujících informací

budou případně upraveny náklady na tyto položky.

Maximální

Registrační číslo Název projektu Žadatel

výše podpory

v Kč

CZ.2.17/2.1.00/35128 E daj kamel buťi - Máma chce práci Člověk v tísni, o.p.s. 5 886 668,75

Podmínky realizace projektu

Realizační tým:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení na výši celkových úvazků realizačního týmu jich využívajících a na ceny

obvyklé:

pol. 03.01.01 notebook – snížení na 4,6: - 10.200,00 Kč,

pol. 03.01.02 mobilní telefon – snížení na 4,6: -1.200,00 Kč,

pol. 03.02.01 software – snížení na 4,6: - 1.400,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 03: 12.800,00 Kč.

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 12 (celkem 44)


Žadatel dále specifikuje využití těchto položek realizačním týmem (využití jednotlivými členy) a na základě těchto

informací budou případně upraveny náklady na tyto rozpočtové položky.

Krácení v kapitole 04 služby z důvodu nedostatečného zdůvodnění potřebnosti (pol.04.01 a 04.02) a překrývání

s náplní pracovních pozic v realizačním týmu (pol.04.04):

pol. 04.01 Tisk studijních materiálů pro cílovou skupinu: - 12.000,00 Kč,

pol. 04.03 Správa databázového systému ARUM: - 7.200,00 Kč,

pol. 04.04 Právní služby: - 48.000,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 04: 67.200,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 80.000,00 Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

CZ.2.17/2.1.00/35135

Vznik širší sítě česko-vietnamských

asistentů

Maximální

výše podpory

v Kč

VOLONTÉ CZECH, o.p.s. 3 252 706,56

Podmínky realizace projektu

Úprava klíčových aktivit:

- Před podpisem grantové smlouvy bude objasněna délka realizace klíčové aktivity č. 4 „Podpora vzniku tréninkových

pracovních míst u Partnera“, která je v popisu realizace projektu uvedena na 11 měsíců (5/2013 – 3/2014). V přehledu

přímých nákladů na realizaci klíčové aktivity je uvedeno, že bude probíhat zaměstnávání osob z cílové skupiny pouze 9

měsíců. Žadatel uvádí i konkrétní měsíce, kdy bude cílovou skupinu zaměstnávat a to 5/2013 – 2/2014, což je však 11

měsíců. Není tedy zřejmé, jaká bude délka realizace této klíčové aktivity.

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Ukazatel „Počet úspěšně podpořených osob“ bude doplněn o další definici úspěšnosti, která se bude týkat pracovního

uplatnění osob z cílové skupiny. Žadatel také doplní, kolik osob bude podpořeno umístěním na tréninkové pracovní

místo.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

- Před podpisem grantové smlouvy bude objasněna potřebnost pol. 03.01.05, 03.01.06 a 03.01.07. V popisu klíčových

aktivit není jejich potřebnost nijak zdůvodněna. V případě nejednoznačného zdůvodnění budou položky kráceny.

- Před podpisem grantové smlouvy bude objasněn počet hodin zapojení Odborného garanta/interního lektora Mgr.

Jiřího Kocourka do projektu. V rozpočtu je nárokováno 456 hodin zapojení do projektu, v realizačním týmu je uvedeno

496 hodin zapojení do projektu.

- Před podpisem grantové smlouvy bude objasněna pol. 04.06 Nákup služeb psychologa, personalisty, sociologa, aby

bylo zřejmé, jaký podíl připadá na jednotlivé pracovníky. Následně bude položka adekvátně krácena o nepřímé

náklady.

Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení:

pol. 03.01.01 sestava stolní PC – sníženo dle souhrnného úvazku členů realizačního týmu: - 5.250,00 Kč,

pol. 03.01.04 notebook pro odborného garanta a interního lektora – sníženo dle úvazků odborného garanta a interního

lektora: - 10.920,00 Kč,

pol. 03.01.08 USB flash disk – sníženo dle souhrnného úvazku členů realizačního: - 1.526,22 Kč,

pol. 03.02.01 kancelářský balík – sníženo dle souhrnného úvazku členů realizačního týmu: - 4.662,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 01: 22.358,22 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 22.358,22 Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

CZ.2.17/2.1.00/35137 Multifunkční prostor Bez konce -

tréninkové zaměstnání osob

ohrožených sociální exkluzí

Maximální

výše podpory

v Kč

"Etincelle, o.s." 4 830 581,60

Podmínky realizace projektu

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Žadatel před podpisem smlouvy objasní produkt „tréninkové pracoviště kavárny“, tzn. žadatel blíže specifikuje

formu a obsah tohoto produktu. V případě, že předložený návrh nebude v souladu s pravidly OPPA, bude

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 13 (celkem 44)


hodnota indikátoru „Počet nově vytvořených/inovovaných produktů“ snížena na hodnotu 0.

- Hodnoty ukazatele „Počet podpořených osob-celkem“ a „Počet úspěšně podpořených osob“ ze skupiny 50+

budou před podpisem smlouvy ujasněny vzhledem k návrhu expertního hodnotitele o zvážení navýšení počtu

podpořených osob ze skupiny 50+ ze 4 na hodnotu 6 pří zachování nákladů nebo snížení počtu úspěšně

podpořených osob ze skupiny 50+ ze 4 na hodnotu 2.

Úprava harmonogramu:

- Vzhledem k návrhu expertního hodnotitele dojde ke krácení doby realizace klíčové aktivity č. 3 pro zachování

stejných podmínek pro oba běhy, tzn. oba běhy absolvují 2 měsíce školení a následně 9 měsíců tréninkové

praxe v kavárně. Vzhledem ke krácení doby realizace stěžejní klíčové aktivity o 3 měsíce, dojde tak ke

zkrácení celkové doby realizace projektu o 3 měsíce

- Před podpisem smlouvy žadatel předloží upravený harmonogram, ve kterém také zapracuje posuny

v relevantních klíčových aktivitách, a to následovně:

o U klíčové aktivity č. 1 „Oslovení a výběr osob s mentálním postižením“ dojde ke změně pro

oslovování a výběr osob pro druhý běh, posun z 11.měsíce na 10.měsíc doby realizace.

o U klíčové aktivity č. 2 „Školení a trénink osob s mentálním postižením“ dojde ke změně počátku

školení a tréninku osob pro druhý běh, posun z 12.-13.měsíce na 11.-12.měsíc doby realizace.

o U klíčové aktivity č. 5 „Tranzitní program“ dojde k posunu z 23.-24.měsíce na 20.-21.měsíc doby

realizace projektu.

o Celkově tak bude realizace klíčových aktivit č. 3, č. 4., č. 5 a č. 6 ukončena k 21. měsíci realizace

projektu.

Realizační tým:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností

uvedených v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně

bude upraven rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši

úvazku pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek

pracovníka/pracovníků za celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze

skutečným potřebám spojeným s realizací projektu

- Žadatel před podpisem smlouvy objasní podmínky partnerství. V případě rozporu s pravidly o partnerství

definovaných v příručce OPPA, bude způsob zapojení partnera ošetřen před podpisem smlouvy.

- V žádosti na str. 15 žadatel uvádí, že se s partnerem předběžně dohodli na možném snížení nájemné částky

po ukončení financování z OPPA. Žadatel proto před podpisem smlouvy předloží podrobnou kalkulaci nákladů

pronájmu prostor od partnera vyplývajících z uvedené dohody.

- U pozice Psycholog, položka rozpočtu 01.03.01 Psycholog, před podpisem smlouvy žadatel předloží časovou

kalkulaci hodin u této pozice vzhledem ke krácení doby realizace o 3 měsíce. Krácení bude následně

zapracováno do rozpočtu smlouvy.

- Vzhledem k úpravě harmonogramu realizace projektu dojde ke krácení dalších dotčených položek rozpočtu:

Krácení v kapitole 01 Osobní náklady z důvodu snížení doby realizace projektu o 3 měsíce:

pol. 01.01.01 Projektový manažer/provozní kavárny – sníženo z 24 na 21 měsíců: - 120.600,00 Kč

pol. 01.01.02 Pracovní asistent/barman – sníženo z 23 měsíců na 20 měsíců: - 84.420,00 Kč

pol. 01.01.03 Pracovní asistent/barman – sníženo z 21 měsíců na 18 měsíců: - 84.420,00 Kč

pol. 01.01.04 Projektový koordinátor – sníženo z 24 na 21 měsíců: - 66.330,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 01: 355.770,00 Kč.

Krácení v kapitole 04 Služby:

pol.. 04.01 Nájem prostor pro kavárnu a sci-fi knihovnu: – sníženo z 23 měsíců na 20 měsíců: - 164.880,00 Kč

pol. 04.02 Výmalba prostor – tento náklad byl krácen, neboť se jedná o nepřímý náklad. Jedná se o opravu, či

údržbu majetku: - 39.600,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 04: 204.480,00 Kč.

Krácení v kapitole 05 Přímá podpora:

pol. 05.01.01 Mzdové příspěvky cílové skupině (2 osoby na úvazek 0,5/měsíc), 75% celkového nákladu

mzdy – sníženo z 21 měsíců na 18 měsíců: - 45.225,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 05: 45.225,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 605 475,00 Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

CZ.2.17/2.1.00/35147

Kavárna Afrika: tréninková kavárna pro

pracovní integraci afrických imigrantů a

azylantů

HUMANITAS AFRIKA

o.s.

Maximální

výše podpory

v Kč

4 369 761,12

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 14 (celkem 44)


Podmínky realizace projektu

Úprava aktivit:

- V rámci klíčové aktivitě č. 4 „Zaškolování na pracovních pozicích“ bude upřesněn rozsah pracovní doby

v tréninkové kavárně, aby bylo jasné, zda se jedná o zaměstnávání na plný úvazek či nikoliv.

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Ukazatel „Počet nově vytvořených/inovovaných produktů“ byl v žádosti stanoven na hodnotu 2. U produktu

„komplexní tréninkový program“ žadatel před podpisem smlouvy specifikuje název, obsah, formu a rozsah

nově vzniklého materiálu. Dále žadatel objasní produkt „pracovně tréninkové pracoviště kavárny“, tzn. žadatel

blíže specifikuje formu a obsah tohoto produktu. V případě, že předložený návrh nebude v souladu s pravidly

OPPA, bude hodnota indikátoru „Počet nově vytvořených/inovovaných produktů“ snížena na hodnotu 1.

- Ukazatel „Počet podpořených osob - celkem“ byl v žádosti nastaven na hodnotu 15 a „Počet úspěšně

podpořených osob“ na hodnotu 12 za podmínky, že podpořená osoba úspěšně absolvuje závěrečnou

praktickou zkoušku v rámci klíčové aktivity č. 4 a bude mít splněnou docházku na jazykové kurzy a workshopy

měkkých dovedností na 80%. Žadatel doplní definici kritérium úspěšnosti o další podmínku, za které bude

podpořená osoba považována za úspěšně podpořenou. Podmínka zní, že mezi úspěšně podpořené osoby

budou zahrnuty i osoby, které budou v projektu zaměstnání (viz Výstupy klíčové aktivity č. 3), čímž se navýší

hodnota indikátoru „Počet úspěšně podpořených osob“ na hodnotu 15. Hodnota indikátoru „Počet

podpořených osob – celkem“ bude na doporučení expertního hodnotitele navýšena na hodnotu 18.

Úprava harmonogramu:

- Doba realizace klíčové aktivity č. 3 není v souladu s dobou uvedenou v Harmonogramu. Dále realizace klíčové

aktivity č. 6 by měla být na doporučení expertního hodnotitele realizovaná vždy na počátku každého „běhu“,

nikoliv až v jeho druhé polovině. Před podpisem smlouvy tedy žadatel předloží upravený harmonogram, který

bude v souladu s informacemi podanými v žádosti a bude respektovat návrh expertního hodnotitele.

Realizační tým:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností

uvedených v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně

bude upraven rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši

úvazku pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek

pracovníka/pracovníků za celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze

skutečným potřebám spojeným s realizací projektu.

Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení z důvodu chybného zařazení položky spadající do kapitoly 6. Křížové

financování, které nelze navyšovat

Pol. 3.1.1. Nerez stůl pracovní jednodřez s pracovní plochou: - 9.600,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 03: 9.600,00 Kč

Před podpisem smlouvy žadatel upřesní metodiku výpočtu nákladů uvedených v položkách:

Pol. 04.03 Pronájem provozovny pro tréninkovou kavárnu 360.720,00 Kč,

Pol. 05.01.01 Odměny na pracovní pozici servírka/číšník/barista 635.040,00 Kč,

Pol. 05.01.02 Odměny na pracovní pozici výpomoc v kuchyni 393.120,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 9.600,00 Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

CZ.2.17/2.1.00/35148

Občanské sdružení MARTIN při OU pro

žáky s více vadami

Vzdělání a tréninkové

zaměstnání pro osoby s

mentálním nebo

kombinovaným

postižením.

Maximální

výše podpory

v Kč

5 245 632,77

Podmínky realizace projektu

Úprava cílové skupiny:

- Do popisu cílové skupiny bude doplněno, jak byla zvolena velikost cílové skupiny, která bude do projektu zapojena.

Úprava klíčových aktivit:

- Klíčová aktivita č. 1 „Přípravná fáze projektu, vytvoření tréninkové kavárny“ bude doplněna o informace týkající se

vstupních podmínek pro vznik kavárny – smlouva na nebytový prostor, cena nebytového prostoru, stanovisko

hygienické stanice a stavebního úřadu k rekonstrukci prostor apod.

- Klíčové aktivity č. 3 “Pracovní a bilanční diagnostika“ a 6 „Skupinové vzdělávací aktivity“ budou doplněny o

podrobnější popis zajištění a způsobu organizace skupinových aktivit, zejména zda a jak budou účastníci rozděleni do

skupin. V klíčové aktivitě č. 3 “Pracovní a bilanční diagnostika“ bude upřesněn počet hodin skupinové setkání zabývající

se vypracováním diagnostických testů.

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 15 (celkem 44)


- V rámci klíčové aktivit č. 5 „Odborná praxe – získání a prohlubování sociálních a komunikačních kompetencí“ bude

navýšen počet hodin praxe osob z cílové skupiny na dvojnásobek, na 96 hodin praxe. Do popisu klíčové aktivity bude

doplněn i časový rozpis jednotlivých praxí.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

- Bude upřesněno pro koho je určena položka 03.01.19 Notebook k zapůjčení, pol. 03.02.02 Antivir a pol. 03.02.03 MS

Office. Z projektové žádosti není zřejmé, kdo jej bude využívat, kdy a k jakému účelu. V případě nedostatečného

zdůvodnění bude položka krácena.

- U položek 03.01.15 Notebook pro administraci, pol. 03.02.03 Antivirový program a pol. 03.02.03 Office bude

objasněno, pro které členy realizačního týmu je notebook určen a následně budou položky kráceny podle výše úvazku

pracovníků.

- Před podpisem grantové smlouvy bude objasněna potřebnost 2 kusů pol. 03.01.04 chladící vitrína pro kavárnu a pol.

03.01.05 lednice pro kavárnu. V projektové žádosti není uvedena potřebnost 2 kusů. V případě nedostatečného

zdůvodnění budou položky adekvátně kráceny.

- Před podpisem grantové smlouvy bude objasněna potřebnost pořízení pol.03.01.02 trezor pro kavárnu, pol. 03.01.07

elektrická trouba pro zapékání baget v kavárně a pol. 03.01.08 zapékací grill na bagety. Z projektové žádosti není

zřejmá potřebnost obou položek. V případě nedostatečného zdůvodnění budou položky adekvátně kráceny.

- Před podpisem grantové smlouvy bude rozepsána pol. 04.04 Náhrada výdajů za materiál, energie a činnost mistra

během praxe v keramické dílně. V případě zahrnutí nepřímých nákladů bude položka adekvátně krácena.

- Před podpisem grantové smlouvy bude objasněna výše DPH pol. 05.02.01 Stravné pro klienty na odborné praxi.

V případě nedostatečného zdůvodnění bude položka adekvátně krácena.

- Před podpisem grantové smlouvy bude objasněna pol. 05.03.01 Proplacení nákladů na vytvoření Zdravotního průkazu

pro zaměstnance v potravinářství pro klienty. Z popisu není zřejmé, co se pod tímto nákladem skrývá. V případě, že

náklad bude shledán jako náklad nepřímý, bude z rozpočtu odstraněn.

Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazku a s ohledem na zapojení dalších pozic:

pol. 01.01.02 Manažer projektu – snížení úvazku z 1,0 na 0,5: - 538.680,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 01: 538.680,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 538.680,00 Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

CZ.2.17/2.1.00/35156 Vzděláváním k zaměstnání "Občanské sdružení

Baobab

Maximální

výše podpory

v Kč

3 443 633,95

Podmínky realizace projektu

Úprava aktivit:

- Klíčová aktivita 1 „Příjem uchazečů do projektu“ je plánována na celých 24 měsíců projektu. Žadatel zdůvodní

harmonogram aktivity. Podle doplňujících informací budou případně upraveny náklady na související položky.

- V klíčové aktivitě 2 „Základní vzdělávací kurz „Jak na to?!““ není zřejmé, kolik tříměsíčních kurzů je v průběhu

realizace aktivity plánováno. Dále není zřejmé kritérium úspěšnosti absolvování kurzu. Žadatel doplní harmonogram a

rozsah kurzů v aktivitě a kritérium úspěšnosti absolvování kurzu. Podle doplňujících informací budou případně

upraveny náklady na související položky.

- V klíčové aktivitě 3 „Specializovaný vzdělávací kurz „Základy administrativní činnosti““ je plánováno 6 kurzů v rozsahu

4 hodiny týdně po dobu 2 měsíců a celkově aktivita trvá 20 měsíců. Žadatel zdůvodní harmonogram aktivity a rozsah

zapojení pozice „speciální pedagog“ (pol.01.02). Podle doplňujících informací budou případně upraveny náklady na

související položky.

- U klíčové aktivity 6 „Metodika“ není zřejmý soulad s podporovanými aktivitami výzvy, proto bude aktivita vypuštěna a

upraveny související položky rozpočtu a monitorovací ukazatele.

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Ukazatel Počet nově vytvořených/inovovaných produktů bude snížen na hodnotu 0.

- Žadatel upřesní metodiku výpočtu indikátoru Počet úspěšně podpořených osob a definuje kritérium úspěšnosti, tzn.

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 16 (celkem 44)


podmínky, za kterých bude podpořená osoba považována za úspěšně podpořenou a staví hodnotu tohoto ukazatele na

základě definovaného kritéria.

Realizační tým:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

- Krácení rozsahu zapojení jednotlivých pozic v souladu s délkou příslušných klíčových aktivit, viz úprava aktivit a

rozpočet.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

Krácení v kapitole 01 osobní náklady podle rozsahu zapojení jednotlivých pozic v souladu s příslušnými klíčovými

aktivitami:

pol. 01.01.02 speciální pedagog – snížení na 23 měsíců (KA2 a 3): - 17.474,50 Kč,

pol. 01.01.03 pracovní terapeut – snížení na 21 měsíců (KA4): - 100.815,00 Kč,

pol. 01.01.04 pracovní terapeut – snížení na 0,3 úvazku (pouze KA1, vypuštěna KA6) : - 241.956,00 Kč,

pol. 01.01.04 psycholog – snížení na 23 měsíců (KA5): - 5.242,35 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 01: 365.487,85 Kč.

Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení na výši celkových úvazků realizačního týmu jich využívajících:

pol. 03.01.02 notebook – snížení na 0,2 ks : - 12.480,00 Kč,

pol. 03.02.01 kancelářský balík – snížení na 6,2 ks: - 3.552,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 03: 16.032,00 Kč.

Krácení v kapitole 04 služby z důvodu vypuštění aktivity 6:

pol. 04.02 tisk a grafické zpracování publikace: - 19.200,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 04: 19.200,00 Kč.

Krácení v kapitole 06 Křížové financování u nábytku na výši celkových úvazků realizačního týmu jich využívajících:

pol. 06.03.01 kancelářská židle – snížení na 1 ks: - 3.120,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 06: 3.120,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 403.839,85 Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

CZ.2.17/2.1.00/35165 Začleňování osob na trh práce Středisko křesťanské

pomoci Horní Počernice

Maximální

výše podpory

v Kč

5 743 185,14

Podmínky realizace projektu

Cílová skupina:

- Před podpisem grantové smlouvy žadatel doplní, že obyvatelé azylového domu splňují charakteristiky podporovaných

CS v 5. výzvě ve skupině aktivit A.

- Před podpisem grantové smlouvy žadatel konkrétně doloží zájem CS o účast v projektu a dále žadatel konkrétně

popíše motivaci pro zapojení a setrvání CS v projektu.

Úprava aktivit:

- Před podpisem grantové smlouvy žadatel vyjasní, zda součástí projektu je zaměstnávání lidí na trhu práce či nikoli.

Pokud ano, bude popsán postup zaměstnávání CS.

KA 02 Diagnostika a vytvoření individuálního plánu – před podpisem grantové smlouvy žadatel vyjasní potřebnost

plánované diagnostiky.

KA 05 Skupinové a individuální vzdělávání – před podpisem grantové smlouvy žadatel uvede, jak bude CS motivována

k účasti v job klubu.

KA 05 skupinové a individuální vzdělávání – před podpisem grantové smlouvy žadatel vyjasní, zda se 1. stupně

zúčastní 20 nebo 30 osob, které postoupí do další fáze projektu.

KA 04 Podporované zaměstnání a KA 05 Skupinové a individuální vzdělávání – metodiky, které mají vzniknout v rámci

aktivit, budou vyřazeny. Nejsou popsány a specifikovány.

Úprava monitorovacích ukazatelů:

Před podpisem grantové smlouvy žadatel zváží, zda by počet podpořených osob neměl být snížen na hodnotu 50.

Rizika:

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 17 (celkem 44)


- Před podpisem grantové smlouvy žadatel uvede konkrétní opatření na eliminaci uvedených rizik.

Realizační tým:

Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

- Před podpisem grantové smlouvy bude objasněna potřeba nákupu 4 ks tiskáren na pol. 03.01.03. Dále bude

upřesněno, kým jsou využívány, případně dojde ke zkrácení dle výše úvazků.

- Před podpisem grantové smlouvy bude ověřeno, kým je využíván mobilní telefon, pol. 03.01.04. Případně dojde ke

krácení dle výše úvazku pracovníka/ů.

Krácení v kapitole 01 Osobní náklady z důvodu nadbytečnosti pracovní pozice:

pol. 01.01.06 psycholog: - 109.344,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 01: 109.344,00 Kč

Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení

Pol. 03.01.01 sestava stolní PC: - 8.000,00 Kč (pol. zkrácena z důvodu překročení obvyklých cen)

Pol. 03.01.02 notebook: - 45.000,00 Kč (žadatel již v předchozím projektu nakoupil 3 ks výp. techniky a potřebným

zařízením a vybavením tedy disponuje)

Pol. 03.01.03 tiskárna: - 2.000,00 Kč (kráceno na cenu obvyklou)

Pol. 03.01.04 mobilní telefon: - 900,00 Kč (kráceno na cenu obvyklou)

Pol. 03.01.10 bourací kladivo: - 10.000,00 (bylo již zakoupeno v předchozím projektu)

Pol. 03.01.13 digitální videokamera: - 1.000,00 Kč (pol. zkrácena z důvodu překročení obvyklých cen)

Pol. 03.02.01 kancelářský balík Office : - 16.000,00 Kč (ponechány 4 ks dle počtu nakupovaných PC a kráceny na

cenu obvyklou)

Pol. 03.04.01 odborná literatura: - 6.000,00 Kč (kráceno z důvodu nadbytečnosti položky)

Pol. 03.04.02 testy – osobnost a volba povolání: - 5.000,00 Kč (kráceno z důvodu nadbytečnosti položky)

Pol. 03.04.04 drobné ruční nářadí (kladívko, šroubováky, sekyra kleště apod): - 10.000,00 Kč (nakoupeno již

v předchozím projektu)

Pol 03.04.05 lopaty, krumpáč, hrábě apod.: - 8.000,00 Kč (nakoupeno již v předchozím projektu)

Celkem kráceno v kapitole 03: 111.900,00 Kč

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 221.244,00 Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

CZ.2.17/2.1.00/35181

Dílna Via Roseta - pracoviště pro osoby

s mentálním a kombinovaným

postižením

Maximální

výše podpory

v Kč

Via Roseta o.p.s. 4 516 634,90

Podmínky realizace projektu

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Žadatel doplní specifikaci a rozsah plánovaných nových produktů „program placené zaměstnávání osob se

zdravotním postižením“ a „pracovně-tréninkový program pro osoby se zdravotním postižením“. Podle doplňujících

informací bude případně upravena hodnota ukazatele Počet nově vytvořených/inovovaných produktů a náklady na

související rozpočtové položky.

Realizační tým:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 18 (celkem 44)


Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků a zahrnutí činností spadajících do nepřímých

nákladů:

pol. 01.01.05 administrativní pracovník – snížení úvazku z 0,5 na 0,25: - 146.395,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 01: 146.395,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 146.395,00 Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

CZ.2.17/2.1.00/35184

Zvyšování adaptability osob se

zdravotním postižením, a to kvalifikací

na osvětové a informační pracovníky v

oblasti kmenových buněk z

pupečníkové krve a vytvoření 6

pracovních míst pro tyto osoby

CORD BLOOD CENTER

CZ, s.r.o.

Maximální

výše podpory

v Kč

2 830 289,00

Podmínky realizace projektu

Úprava cílové skupiny:

- Do popisu cílové skupiny bude doplněna bližší charakteristika osob se zdravotním postižením, které budou do

projektu zapojeni.

Úprava klíčových aktivit:

- V popisu klíčové aktivity č. 4 „Kurz: komunikace tématu kmenových buněk z pupečníkové krve s laickou veřejností“

bude objasněn počet zapojených osob do vzdělávání. Ve výstupech projektu je uvedeno, že výstupem aktivity je 25

osob, avšak v přehledu přímých nákladů na realizaci klíčové aktivity je počítáno s 26 osobami.

- V rámci klíčové aktivity č. 5 „Kurz: další typy kmenových buněk a jejich srovnání s kmenovými buňkami z pupečníkové

krve“ bude objasněno, zda má probíhat 4. měsíc, jak je uvedeno v popisu klíčové aktivity, či 3. měsíc, jak je uvedeno

v harmonogramu projektu.

- V rámci klíčové aktivity č. 6 „Kurz: legislativa týkající se kmenových buněk v ČR i v EU a závěrečná certifikace“ bude

objasněno kolik osob z cílové skupiny bude vybráno a bude jim nabídnuta dlouhodobá pracovní pozice. V popisu

realizace klíčové aktivity je uvedeno, že bude vybráno 5 osob z cílové skupiny, ve výstupech klíčové aktivity je již

počítáno s výběrem 6 osob z cílové skupiny.

Úprava harmonogramu:

- Celková doba realizace projektu bude zkrácena z 24 měsíců na 18 měsíců. Expertní hodnotitel považuje 24 měsíců

za neúměrně dlouhou dobu pro zapracování a otestování zkušebního provozu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

Krácení v kapitole 01 osobní náklady: z důvodu:

pol. 01.02.01 manažer projektu - krácení celkové délky realizace projektu na 18 měsíců:

- 31.212,00,- Kč

pol. 01.02.03 odborný školitel a supervizor - krácení celkové délky realizace projektu na 18 měsíců: - 155.136,00,- Kč,

pol. 01.02.02 finanční manažer – snížení úvazku z důvodu zahrnutí nepřímých nákladů v náplni práce: - 67.794,00,- Kč.

Celkem kráceno v kapitole 01: 254.142,00,- Kč.

Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení:

pol. 03.02.01 licence virtualního callcentra – krácení realizace KA 8 na 14 měsíců: -36.000,- Kč Celkem kráceno v

kapitole 03: 36.000,00,- Kč.

Krácení v kapitole 04 služby:

pol. 04.02 internetové připojení pro provoz callcentra – vypuštění položky, jedná se o nepřímý náklad: - 84.000,00,- Kč,

Celkem kráceno v kapitole 04: 84.000,00,- Kč.

Krácení v kapitole 05 přímá podpora:

pol. 05.01.01 mzdový příspěvek pro 1. osobu pracující v osvětovém a informačním callcentru - - krácení realizace KA 8

na 14 měsíců: -105.840,00,- Kč,

pol. 05.01.02 mzdový příspěvek pro 2. osobu pracující v osvětovém a informačním callcentru - - krácení realizace KA 8

na 14 měsíců: -105.840,00,- Kč,

pol. 05.01.03 mzdový příspěvek pro 3. osobu pracující v osvětovém a informačním callcentru - - krácení realizace KA 8

na 14 měsíců: -105.840,00,- Kč,

pol. 05.01.04 mzdový příspěvek pro 4. osobu pracující v osvětovém a informačním callcentru - - krácení realizace KA 8

na 14 měsíců: -105.840,00,- Kč,

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 19 (celkem 44)


pol. 05.01.05 mzdový příspěvek pro 5. osobu pracující v osvětovém a informačním callcentru - - krácení realizace KA 8

na 14 měsíců: -105.840,00,- Kč,

pol. 05.01.06 mzdový příspěvek pro 6. osobu pracující v osvětovém a informačním callcentru - - krácení realizace KA 8

na 14 měsíců: -105.840,00,- Kč,

pol. 05.02.01 stravné pro cílovou skupinu v rámci kurzu základní medicínské minimum – snížení nadhodnocené

položky na 120kč/osobu: - 2.880,00,- Kč

pol. 05.02.02 stravné pro cílovou skupinu v rámci kurzu kmenové buňky z pupečníkové krve – získávání, význam,

využití – snížení nadhodnocené položky na 120kč/osobu: - 2.880,00,- Kč

pol. 05.02.03 stravné pro cílovou skupinu v rámci kurzu komunikační dovednosti týkající se osvětové a informační

činnosti – snížení nadhodnocené položky na 120kč/osobu: - 2.880,00,- Kč

pol. 05.02.04 stravné pro cílovou skupinu v rámci kurzu legislativa týkající se kmenových buněk v ČR i v EU týkající se

kmenových buněk – snížení nadhodnocené položky na 120kč/osobu: - 2.880,00,- Kč Kč

pol. 05.02.05 stravné pro cílovou skupinu v rámci kurzu další typy kmenových buněk a jejich srovnání s kmenovými

buňkami z pupečníkové krve – snížení nadhodnocené položky na 120kč/osobu:

- 2.880,00,- Kč

Celkem kráceno v kapitole 05: 649.440,00,- Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 1.023.582,00 Kč

Registrační číslo Název projektu Žadatel

CZ.2.17/2.1.00/35193 Občanské sdružení EpiStop Komplexní pomoc

klientům s epilepsií při

vstupu na trh práce.

Maximální

výše podpory

v Kč

4 165 347,14

Podmínky realizace projektu

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Žadatel před podpisem smlouvy předloží návrh na zvýšení monitorovacích ukazatelů „Počet podpořených

osob – celkem“ a „Počet úspěšně podpořených osob“ při zachovaní požadovaných nákladů

- Žadatel před podpisem smlouvy upřesní složení cílové skupiny, která bude vykazovaná v rámci ukazatele

„Počet úspěšně podpořené osoby“

- Ukazatel „Počet nově vytvořených/inovovaných produktů“ bude snížen na hodnotu 3, do této hodnoty budou

započítány pouze následující produkty:

o metodika projektu – výstup klíčové aktivity č. 1

o internetová aplikace – výstup klíčové aktivity č. 2

o informační příručka – výstup klíčové aktivity č. 4

- Žadatel před podpisem smlouvy specifikuje název, obsah, formu a rozsah výše uvedených produktů

Realizační tým:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností

uvedených v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně

bude upraven rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši

úvazku pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek

pracovníka/pracovníků za celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze

skutečným potřebám spojeným s realizací projektu.

Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení na výši celkových úvazků realizačního týmu jich využívajících:

pol. 03.01.01 stolní PC - snížení z 2,0 na 1,6 ks : - 6.000,00 Kč,

pol. 03.01.02 notebook – snížení z 1,0 na 0,5 ks: - 7.800,00 Kč,

pol. 03.01.03 kancelářský balík – snížení z 1,0 na 0,5 ks: - 3.780,00 Kč,

pol. 03.01.04 mobilní telefon – snížení z 0,5 na 0,2 ks : - 1.620,00 Kč,

pol. 03.01.06 fotoaparát – zcela krácena z důvodu nedostatečného prokázání potřebnosti pro realizaci projektu: -

4.800,00Kč,

Celkem kráceno v kapitole 03: 24.000,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 24 000,00 Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

CZ.2.17/2.1.00/35194 Cesta k zaměstnání Svaz tělesně postižených

v České republice, o.s.

Podmínky realizace projektu

Úprava aktivit:

Maximální

výše podpory

v Kč

4 224 856,94

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 20 (celkem 44)


-KA 01 Motivace a aktivizace cílové skupiny - bude přesně stanoven počet seminářů a besed.

-KA 01 Motivace a aktivizace cílové skupiny - žadatel vysvětlí a upraví nesoulad plánovaného počtu účastníků projektu

(70) a plánované průměrné účasti 8 osob na 10 seminářích.

-KA 06 Umístění klientů na pracovní místa - žadatel upřesní, zda má vytipované zaměstnavatele a v jakých oborech či

zda se spoléhá na dodavatele služeb, kteří mají tyto pozice zajistit. Dále žadatel upřesní, jak bude vstupovat do

kontaktu se zaměstnavatelem při zprostředkování práce dodavatelem.

KA 06 Umístění klientů na pracovní místa - žadatel upřesní, co přesně obsahuje pojem řemeslné práce v souvislosti

s vytvořením pracovních míst v organizaci

Realizační tým:

Jedna pozice koordinátora (pol.: 01.01.01) bude nahrazena pozicí odborného poradce. V realizačním týmu chybí

osoba, která bude zajišťovat odborný poradenský servis klientele (souvisí zejm. s KA 07 Poradenství a individuální

podpora klientů.

Úvazek pro koordinátory (1,5) bude rozdělen mezi koordinátora a odborného poradce (2x 0,75).

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

- Před podpisem grantové smlouvy žadatel zdůvodní potřebnost položek občerstvení (pol.: 05.02.02) a cestovné (pol.

05.02.01)

- Položka 05.01 Mzdové příspěvky cílové skupině – jednotková cena 20.100,00 Kč – žadatel před podpisem grantové

smlouvy objasní, pro kolik uchazečů a na jaký úvazek je tato částka plánována.

Maximální

Registrační číslo Název projektu Žadatel

výše podpory

v Kč

CZ.2.17/2.1.00/35213

AKTIVIZACE osob se zdravotním Česká asociace pro

postižením na trhu práce - Praha psychické zdraví

2 196 177,11

Podmínky realizace projektu

Úprava aktivit:

- Před podpisem smlouvy žadatel vysvětlí, proč všech 30 účastníků nezapojí do vzdělávacích kurzů

realizovaných v klíčových aktivitách č. 5, č. 6 a č. 7 a neusiluje tak o vyšší úspěšnost. V případě, že bude moct

podpořit více účastníků za stejné náklady, kteří dokonce splní kritérium úspěšnosti, navýší se adekvátně

k tomu i hodnota indikátoru „Počet úspěšně podpořených osob“.

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Ukazatel „Počet nově vytvořených/inovovaných produktů“ bude zvýšen na hodnotu 4, do této hodnoty budou

započítány následující produkty:

o studijní opory používané v rámci Job klubu (skupinová setkání - miniškolení) v KA 3

o studijní opory ke kurzům v KA 5 – 7

- Žadatel před podpisem smlouvy specifikuje název, obsah, formu a rozsah všech nově vzniklých materiálů.

Realizační tým:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností

uvedených v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně

bude upraven rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši

úvazku pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek

pracovníka/pracovníků za celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze

skutečným potřebám spojeným s realizací projektu.

Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu překročení obvyklých mezd na položce 01.02.02:

pol. 01.02.02 Lektor/ka - Job klub – snížení na 363 Kč/hod : - 9.840,96 Kč,

Celkem kráceno v kapitole 01: 9.840,96 Kč.

Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení na výši celkových úvazků realizačního týmu jich využívajících:

pol. 03.01.01 PC sestava – snížení na 0,6 ks : - 20.160,00 Kč,

pol. 03.01.02 Kancelářský balíček– snížení na 0,6 ks: - 6.456,00 Kč,

pol. 03.01.03 Multifunkční zařízení – snížení na 0,5 ks + sníženo na cenu obvyklou: -4.080,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 03: 30.696,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 40.536,96 Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel Maximální

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 21 (celkem 44)


Uplatnění osob s poruchami

autistického spektra a s mentálním

CZ.2.17/2.1.00/35216

postižením s vazbou na Prahu na trhu

práce

Podmínky realizace projektu

SLUNEČNÍ DOMOV-

MÍSTNÍ ORGANIZACE

SPMP,PRAHA 9

výše podpory

v Kč

1 413 325,08

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Žadatel před podpisem smlouvy objasní produkty, které uvedl v žádosti, tzn. žadatel blíže specifikuje formu a

obsah tohoto produktu. V případě, že předložený návrh nebude v souladu s pravidly OPPA, bude hodnota

indikátoru „Počet nově vytvořených/inovovaných produktů“ snížena na hodnotu 0.

Realizační tým:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností

uvedených v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně

bude upraven rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

Maximální

Registrační číslo Název projektu Žadatel

výše podpory

v Kč

CZ.2.17/2.1.00/35219 Návraty krok za krokem ERGO Aktiv 5 950 078,02

Podmínky realizace projektu

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

Žadatel upřesní úvazek 185% u pozice odborný lektor – podpůrné aktivity, pol.: 1.1.6. Pokud by pozice měla být

obsazena jen jedním pracovníkem, pak bude úvazek zkrácen na 100%. Vzhledem k tomu, že maximální povolený

úvazek je 100% na osobu v rámci organizace včetně práce na projektu.

Krácení v kapitole 03 zařízení vybavení:

pol. 03.03.01 Multifunkční zařízení pro intenzivní využití – položka krácena z důvodu nedostatečného zdůvodnění

nákupu dražšího zařízení: - 10.800,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 03: 10.860,00 Kč.

Před podpisem grantové smlouvy žadatel upřesní, zda místnosti pro práci s CS jsou ve vlastnictví žadatele. Pokud

žadatel není vlastníkem, zdůvodní výši pronájmu prostor vzdělávacího a poradenského centra. Pol.. 04.01, částka

958.464,00 Kč. V případě nedostatečného zdůvodnění částky, bude nájemné zkráceno.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 10.800,00Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

CZ.2.17/2.1.00/35222

Společně to dokážeme - podpora lidí s

poruchami autistického spektra při

vstupu na trh práce

Asociace pomáhající

lidem s autismem - APLA

Praha, Střední Čechy,

o.s.

Podmínky realizace projektu

Rizika:

Žadatel doplní riziko případného prokázání neefektivity některé z aktivit a navrhne řešení.

Maximální

výše podpory

v Kč

5 658 400,32

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 22 (celkem 44)


s realizací projektu.

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy objasní potřebnost následujícího vybavení pro realizaci projektu. Zároveň

vysvětlí cenu zařízení. Položky 03.01.04, 03.01.07, 03.01.16, 03.01.17, 03.01.18, 03.01.19, 03.01.21 V případě

nedostatečného vysvětlení mohou být náklady kráceny

- Žadatel odůvodní potřebnost kapitoly 06 Křížové financování ve výši 7,7%. Vzhledem k tomu, že žadatel deklaruje

fungování svých zařízení již z minulých projektů, není zřejmé, proč by mělo dojít ke znovufinancování v rámci tohoto

projektu. V případě nedostatečného odůvodnění může dojít ke krácení.

- Z popisu klíčových aktivit a z rozpočtu projektu vyplývá, že žadatel bude modernizovat prostory, díky čemuž nebude

požadován nájem za uvedené prostory. Aby byly náklady na tuto modernizaci uznatelné, doloží v průběhu projektu

žadatel smlouvu, ve které tato podmínka bude výslovně uvedena. Dále před podpisem grantové smlouvy žadatele

objasní, jak budou náklady v položkách 06.02.01 až 06.02.04 zachyceny v účetnictví organizace.

Krácení v kapitole 01 Osobní náklady z důvodu překročení horní povolené hranice mezd ze 402 na 363 Kč/h

Pol.: 01.03.01 lektor počítačových dovedností: - 3.900,00 Kč

Pol.: 01.03.03 lektor Aj pro potřeby zaměstnání: - 9.750,00 Kč

Pol.: 01.03.04 lektor kurzů sociálních, pracovních a komunikačních dovedností: - 25.350,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 01: 39.000,00 Kč

Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení

Pol. 03.01.05 – Multifunkční zařízení pro tréninkové pracoviště pro potřeby cílové skupiny – Kráceno na cenu

standardního zařízení, nebyla zdůvodněna potřebnost dražšího zařízení: - 10.800,00 Kč

Pol. 03.04.01 - Potraviny a nápoje pro nácvik sebeobsluhy na tréninkovém pracovišti pro cílovou skupinu - jedná se o

nepřímý náklad, kráceno: - 114.000,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 03: 124.800,00 Kč

Krácení v kapitole 04 Služby z důvodu předražení následujících položek:

Pol.: 04.03 grafické služby a korektury: - 20.000,00 Kč

Pol.: 04.04 publikace pro zaměstnavatele: - 14.250,00 Kč

Pol.: 04.05 publikace – metodické příručky, pracovní listy pro cílovou skupinu: - 14.250,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 04: 48.500,00 Kč

Celkové krácení přímých nákladů projektu: 212.300,00 Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

CZ.2.17/2.1.00/35224

Cukrárna Cukrárna - rozšíření sociální

firmy Cukrárna Vesmírna, o.p.s. za

účelem jejího dlouhodobého

udržitelného rozvoje

Cukrárna Vesmírna,

o.p.s.

Maximální

výše podpory

v Kč

5 851 920,00

Podmínky realizace projektu

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

- Před podpisem grantové smlouvy bude vyjasněno, pro které členy realizačního týmu je určen počítač (pol. 03.01.06).

Položka bude případně krácena dle výše úvazku.

- Před podpisem grantové smlouvy bude ověřeno, že u pol. 04.02 propagační materiály – letáky, se jedná o podporu

cukrárny a ne o publicitu projektu. V případě publicitních materiálů bude náklad krácen.

- Před podpisem grantové smlouvy bude ověřeno, že se u pol. 04.03 rozšíření webových stránek a e-shop (30.000,00

Kč) nejedná o aktualizaci webu. Pokud ano, částka bude spadat do nepřímých nákladů projektu.

- Před podpisem grantové smlouvy bude pol. 05.01 Mzdové příspěvky cílové skupině rozepsána

jako podpoložka a bude dořešeno označení jednotky.

- Před podpisem grantové smlouvy bude vyřešeno zařazení položky 06.01.02 chlebíčková vitrína. Pol. bude případně

zařazena do kapitoly 03 Zařízení a vybavení. Položka bude přesunuta v takové výši, aby v případě přesunu nedošlo

k navýšení rozpočtu projektu.

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 23 (celkem 44)


- Před podpisem grantové smlouvy žadatel na pol. 03.01.01 Lednice a na pol. 06.01.04 Cukrářská lednice objasní

potřebnost uvedeného počtu daného zařízení. Při nedostatečném zdůvodnění budou položky náležitě kráceny.

- Před podpisem grantové smlouvy bude rozepsána pol. 06.02 Stavební úpravy na podpoložky a bude dořešeno

označení jednotky.

Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení – špatně zařazené položky 03.01.02, 03.01.03, 03.01.04, dále krácení na

cenu obvyklou pol. 03.01.06:

pol. 03.01.02 prodejní pult: - 20.000,00 Kč,

pol. 03.01.03 nerezový stůl: - 32.000,00 Kč,

pol. 03.01.04 policový systém: - 40.000,00 Kč,

pol. 03.01.06 počítač: - 2.000,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 03: 94.000,00 Kč.

Krácení v kapitole 04 Služby, jelikož materiály mohou být vytvořeny v elektronické podobě:

pol. 04.01 Tisk interních materiálů: - 20.000,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 04: 20.000,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 114.000,00 Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

CZ.2.17/2.1.00/35231

Podpora pracovního uplatnění cizinců v

Praze

META o.s. - Sdružení pro

příležitosti mladých

migrantů

Maximální

výše podpory

v Kč

5 975 412,88

Podmínky realizace projektu

Úprava aktivit:

Před podpisem grantové smlouvy žadatel popíše, jak budou probíhat skupinové aktivity job klubu, kdy a v jakých

intervalech budou realizovány.

Úprava monitorovacích ukazatelů:

Žadatel upraví monitorovací ukazatele tak, aby jedna podpořená osoba nebyla započítána vícekrát.

Realizační tým:

Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

- Před podpisem grantové smlouvy žadatel uvede důvod zapojení externích pracovníků jak do osobních nákladů, tak

v rámci služeb.

- Před podpisem grantové smlouvy bude specifikována položka 05.03 Jiné.

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 24 (celkem 44)


B. Podpora souladu pracovního a soukromého života

Registrační číslo Název projektu Žadatel

CZ.2.17/2.1.00/35003 V Acconu jako doma ACCON managers &

partners, s.r.o.

Maximální

výše podpory

v Kč

920 872,00

Podmínky realizace projektu

Úprava aktivit:

- V klíčové aktivitě 2 „Rovné příležitosti ve firemní kultuře“ není dostatečně zdůvodněn nákup položky 04.01 gender

audit. Žadatel doplní zdůvodnění. Podle doplňujících informací budou případně upraveny náklady na položku.

- Klíčová aktivita č. 5 „Vyhodnocení projektu“ bude přesunuta do měsíců 15 a 16. Celý projekt bude zkrácen na 16

měsíců. V rozpočtu tím dojde k úpravě položky 1.2.1 Vedoucí projektu.

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Žadatel doplní specifikaci a rozsah plánovaných nových produktů „zavedený systém rovných příležitostí ve firemní

kultuře“ a „nově vzniklé pracovní místo“. Podle doplňujících informací bude případně upravena hodnota ukazatele

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů a náklady na související rozpočtové položky.

- Žadatel upřesní metodiku výpočtu indikátoru Počet úspěšně podpořených osob a definuje kritérium úspěšnosti, tzn.

podmínky, za kterých bude podpořená osoba považována za úspěšně podpořenou a navrhne hodnotu tohoto ukazatele

na základě definovaného kritéria.

Realizační tým:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

- Krácení rozsahu zapojení pozice v souladu s délkou příslušných klíčových aktivit, viz úprava aktivit a rozpočet.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu zkrácení doby realizace projektu z 18 na 16 měsíců a zkrácení úvazku

z důvodu nadhodnocení:

pol. 01.02.01 vedoucí projektu – snížení z 0,4 na 0,25 úvazku: - 128.640,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 01: 128.640,00 Kč.

Krácení v kapitole 04 služby z důvodu nadhodnocení:

pol. 04.02 konzultace – náklady a zisky programů podporující rovné příležitosti žen a mužů – snížení hodinové sazby

z 800 na 400Kč: - 3.200,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 04: 3.200,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 131.840,00 Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

Maximální

výše podpory

v Kč

CZ.2.17/2.1.00/35007 Rekvalifikační kurzy pro novou pracovní Evropský kariérní institut - 3 186 674,96

kariéru

EKI

Podmínky realizace projektu

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Ukazatel „Počet úspěšně podpořených osob“ bude doplněn o definici úspěšnosti pro osoby z cílové skupiny, tedy

kritérium na jehož základě lze podpořenou osobu označit za úspěšně podpořenou.

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 25 (celkem 44)


Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

- Před podpisem grantové smlouvy bude objasněno co je zahrnuto v pol. 04.02 Výukový materiál pro účastník kurzů.

Z projektové žádosti není zřejmé, o jaké výukové materiály se jedná a zda budou nakupovány či vytvářeny v rámci

projektu.

Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení z důvodu efektivnosti čerpání zdrojů ESF. Níže uvedené zařízení bylo

žadatelem pořízeno z rozpočtu projektu realizovaného dříve

pol. 03.01.01 PC pro manažera projektu – krácení položky: - 15.600,00 Kč,

pol. 03.01.02 Notebook - využití lektorem, účastníky projektu- krácení 1 ks: - 15.600,00 Kč,

pol. 03.01.03 mobilní telefon pro manažera projektu – krácení položky: - 2.040,00 Kč,

pol. 03.01.04 Multifunkční zařízení pro standardní využití– krácení položky: - 7.200,00 Kč,

pol. 03.01.05 Kompaktní přenosný dataprojektor – krácení položky: - 13.800,00 Kč,

pol. 03.02.01 Kancelářský balík – krácení 2 ks: - 8.880,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 03: 63.120,00 Kč.

Krácení v kapitole 05 přímá podpora z důvodu nadhodnocení nákladů:

pol. 05.03.01 příspěvek na hlídání dítěte po čas kurzu – sníženo na 200 Kč/hod.: - 100.800,00Kč,

pol. 05.03.02 příspěvek na hlídání dítěte po čas kurzu – sníženo na 200 Kč/hod.: - 3.600,00 Kč,

pol. 05.03.03 příspěvek na hlídání dítěte po čas kurzu – sníženo na 200 Kč/hod.: - 10.080,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 05: 114.480,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 177.600,00 Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

CZ.2.17/2.1.00/35015

Profesní návrat vysokoškolsky

vzdělaných žen - absolventek stavební

fakulty

České vysoké učení

technické v Praze

Maximální

výše podpory

v Kč

3 919 488,00

Podmínky realizace projektu

Realizační tým:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

- Žadatel doplní kalkulaci zapojení pozice Koordinátor – lektor 1 (pol. 01.01.02) v aktivitách 2, 3, 4 a 5, pozic Lektor 2

(pol. 01.01.03) a Lektor 3 (pol. 01.03.02) v aktivitách 2 a 3, pozice Lektor 4 (pol. 01.01.04) a Lektor 5 (pol. 01.03.01)

v aktivitách 4 a 5. Podle doplňujících informací budou případně upraveny náklady na dané položky.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

- Žadatel doplní kalkulaci položek 04.01 tisk studijních podkladů a položky 04.02 příprava tisku studijních podkladů.

Podle doplňujících informací budou případně upraveny náklady na dané položky.

- Žadatel doplní kalkulaci položky 05.02.01 náklady spojené s návštěvou stavebního veletrhu - cestovné, ubytování,

vstupné v aktivitě 6. Podle doplňujících informací budou případně upraveny náklady na dané položky.

- Žadatel doplní zdůvodnění výše odvodů u členů realizačního týmu. Podle doplňujících informací budou případně

upraveny náklady na dané položky.

Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu neodůvodněné výše sazby:

pol. 01.01.02 koordinátor – lektor 1 – snížení z 55.000,00 Kč na 45.000,00 Kč za měsíc (bez odvodů): - 162.000,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 01: 162.000,00 Kč.

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 26 (celkem 44)


Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení z důvodu nedostatečného zdůvodnění potřebnosti (lze předpokládat, že

žadatel má následující položky k dispozici):

pol. 03.01.01 notebook – krácen 1ks pro realizační tým: - 15.600,00 Kč,

pol. 03.01.02 multifunkční zařízení pro standardní využití: - 7.200,00 Kč,

pol. 03.01.03 přenosný dataprojektor: - 13.800,00 Kč,

pol. 03.01.04 flipchart: - 1.920,00 Kč,

pol. 03.01.05 digitální diktafon: - 1.440,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 04: 39.960,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 201.960,00 Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

Maximální

výše podpory

v Kč

CZ.2.17/2.1.00/35034 Cesta k časově flexibilnímu zaměstnání SEMIS spol. s r.o. 2 546 748,69

Podmínky realizace projektu

Úprava aktivit:

- V rámci klíčové aktivity č. 2 žadatel před podpisem smlouvy upřesní náplň 10 odborných seminářů a jejich

časovou dotaci. Žadatel také specifikuje náklady spojené s jejich realizací.

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Žadatel před podpisem smlouvy specifikuje obsah, formu a rozsah nově vzniklého produktu „Metodika

semináře včetně metodiky ověření profesních předpokladů“, výstup klíčové aktivity č. 2

- Vzhledem k návrhu expertního hodnotitele dojde ke zpřísnění kritéria úspěšnosti, definovaného pro klíčovou

aktivitu č. 3, tzn. podmínky, za které bude podpořená osoba považovaná za úspěšně podpořenou. Kritérium

úspěšnosti bude upraveno následovně: „Za úspěšně podpořenou osobu v klíčové aktivitě č. 3 je považovaná

osoba, která absolvuje minimálně 75% výuky.

Úprava harmonogramu:

- Vzhledem k návrhu expertního hodnotitele dojde ke krácení doby realizace projektu na 18 měsíců. Žadatel

může před podpisem smlouvy navrhnout změnu harmonogramu s ohledem na zkrácenou dobu realizace

projektu.

Realizační tým:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností

uvedených v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně

bude upraven rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši

úvazku pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek

pracovníka/pracovníků za celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze

skutečným potřebám spojeným s realizací projektu.

- U položek 01.04.01 a 01.04.02 je chybně uvedena jednotka nákladu, bude upraveno před podpisem grantové

smlouvy.

Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu zkrácení doby realizace projektu o 2 měsíce se krátí doba realizace

klíčové aktivity č. 1 z 20 na 18 měsíců, tudíž i částky v osobních nákladech budou úměrně kráceny:

pol. 01.02.01 Manažer projektu – snížení úvazku z 800 hodin na 720 hodin: - 26.800,00 Kč,

pol. 01.02.02 Administrativní pracovník/ce – snížení úvazku z 960 hodin na 864 hodin: - 20.582,40 Kč,

pol. 01.02.03 Manažer aktivit – snížení ¼ úvazku, tzn. 190 hodin na 171 hodin: - 5.092,00Kč,

pol. 01.02.04 Metodik projektu – snížení 1/6 úvazku, tzn. 60 hodin na 54 hodin: - 2.814,00 Kč,

Celkem kráceno v kapitole 01: 55.288,40 Kč.

Krácení v kapitole 05 Přímá podpora z důvodu nadbytečnosti:

pol. 05.03.01 Drobné občerstvení účastníků: - 65.200,00 Kč,

Celkem kráceno v kapitole 05: 65.200,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 120.488,40 Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

CZ.2.17/2.1.00/35037

Family-friendly SVOBODA&WILLIAMS,

s.r.o.

SVOBODA & WILLIAMS

s.r.o.

Maximální

výše podpory

v Kč

1 947 563,28

Podmínky realizace projektu

Úprava aktivit:

- U klíčové aktivity 6 „Osvěta a workshopy pro obchodní partnery a další zaměstnavatele“ není zřejmý soulad

s podporovanými aktivitami výzvy, jedná se spíše o publicitu, proto bude aktivita vypuštěna a upraveny související

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 27 (celkem 44)


položky rozpočtu a monitorovací ukazatele.

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Ukazatel Počet nově vytvořených/inovovaných produktů bude snížen na hodnotu 0.

- Žadatel upřesní metodiku výpočtu indikátoru Počet úspěšně podpořených osob a definuje kritérium úspěšnosti, tzn.

podmínky, za kterých bude podpořená osoba považována za úspěšně podpořenou.

Realizační tým:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu vypuštění aktivity 6:

pol. 01.01.01 projektová manažerka – snížení úvazku z 0,5 na 0,425: - 79.596,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 01: 79.596,00 Kč.

Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení z důvodu vypuštění aktivity 6 (pol.03.01.01, 03.01.02 a 03.01.03) a

nedostatečného zdůvodnění (pol.03.02.01 a 03.04):

pol. 03.01.01 dataprojektor: - 12.500,00 Kč,

pol. 03.01.02 projekční plátno: - 4.000,00 Kč,

pol. 03.01.03 flipchartr: - 2.000,00 Kč,

pol. 03.02.01 kancelářský balík: - 4.000,00 Kč,

pol. 03.04 Výukový a výrobní materiál/pomůcky: - 100.000,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 03: 122.500,00 Kč.

Krácení v kapitole 04 služby z důvodu vypuštění aktivity 6:

pol. 04.02 Tisk brožury informující o aktivitách a výsledcích projektu a o problematice slaďování pracovního a rodinného

života: - 26.000,00 Kč,

pol. 04.04 Workshop pro zaměstnavatele a obchodní partnery: - 75.000,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 04: 101.000,00 Kč.

Krácení v kapitole 06 přímá podpora z důvodu nezpůsobilosti nákladů v rámci skupiny aktivit B výzvy:

pol. 04.01 Mzdové příspěvky cílové skupině: - 402.000,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 06: 402.000,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 705.096,00 Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

CZ.2.17/2.1.00/35039

Podpora rodičů při návratu na trh práce

z rodičovské/mateřské dovolené.

Domácí chůva pro děti ve 0-6 let

Zdravotnické zařízení

městské části Praha 4

Maximální

výše podpory

v Kč

5 405 158,72

Podmínky realizace projektu

Úprava aktivit:

- V rámci klíčové aktivity 2 „Hlídání dětí v domácnosti“ budou podpořeni pouze rodiče na MD/RD nebo po

MD/RD usilující o návrat na trh práce, kteří spadají mezi sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel nebo

samoživitele. Žadatel před podpisem smlouvy doloží způsob výběru cílové skupiny a ověření příslušnosti

k cílové skupině.

- Součástí klíčové aktivity č. 4 - Výukové kurzy pro chůvy pro děti ve věku 0-6 let- bude bilanční diagnostika pro

zájemce před začátkem kurzu domácí chůva, která by zjistila schopnosti, dovednosti, zájem a motivaci zájemců pro

jejich přijetí do kurzu a řešení v případě, že se zájemce o tuto práci ukáže jako nevhodný.

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Ukazatel „počet nově vytvořených/inovovaných produktů“ bude snížen na hodnotu 1.

Produktem bude pouze Metodika kurzu pro chůvy pro děti 0-6 let + výukové materiály. Zbylé dva plánované produkty

(15 000 hodin hlídání v rodinách, 160 hodin odborných školení) nejsou produkty v pravém slova smyslu a jejich splnění

je těžko doložitelné.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno

ve schváleném rozpočtu projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která

odpovídá celkové výši úvazku pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 28 (celkem 44)


úvazek pracovníka/pracovníků za celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze

skutečným potřebám spojeným s realizací projektu.

- Před podpisem grantové smlouvy bude objasněn náklad na položce 04.01 Aktualizace a údržba rezervačního

systému. V případě nepřímého nákladu bude hrazeno z nepřímých nákladů projektu.

Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení: za řízení a vybavení bylo pořízeno již v předchozím projektu (pol. 03.01.01,

pol. 03.01.02 (1 ks), pol. 03.01.03, pol. 03.01.04 a pol. 03.02.01):

pol. 03.01.01 notebook: - 46.800,00 Kč,

pol. 03.01.02 mobilní telefon: - 2.040,00 Kč,

pol. 03.01.03 multifunkční zařízení: - 7.200,00 Kč,

pol. 03.01.04 dataprojektor: - 13.800,00 Kč,

pol. 03.02.01 kancelářský balík: - 13.320,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 03: 83.160,00 Kč.

Krácení v kapitole 06 Křížové financování:

pol. 06.03.04 šatní skříň byla pořízena již v předchozím projektu: - 6.000,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 06: 6.000,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů o 89.160,00 Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

Maximální

výše podpory

v Kč

CZ.2.17/2.1.00/35051 Dětský klub OrangeryPark OrangeryPark, o. s. 4 307 743,87

Podmínky realizace projektu

Úprava aktivit:

- Klíčová aktivita č. 2 „Přípravné aktivity před otevřením DK“ bude prodloužena na období prvních dvou měsíců

projektu.

- Klíčová aktivita č. 3 „Organizačně provozní a personální zajištění chodu DK“ bude realizována

od 3. měsíce projektu.

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Ukazatel Počet nově vytvořených/inovovaných produktů bude snížen na hodnotu 1, produktem projektu bude pouze

„výchovně vzdělávací koncept“.

Realizační tým:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků:

pol. 01.01.01 koordinátor projektu/ředitel – snížení úvazku z 1,0 na 0,5: - 442.200,00 Kč,

pol. 01.01.02 pedagog/zástupce ředitele – snížení úvazku z 1,0 na 0,7: - 212.256,00 Kč,

pol. 01.01.03 pedagog – snížení úvazku z 1,0 na 0,7: - 180.417,60 Kč,

pol. 01.01.05 provozní pracovník – snížení úvazku z 1,0 na 0,7: - 132.660,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 01: 967.533,60 Kč.

Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení:

03.01.01 Digitální fotoaparát – krácení položky z důvodu nedostatečného zdůvodnění potřebnosti: - 4.800,00,- Kč

03.01.03 Notebook - krácení zařízení z důvodu snížení úvazku Koordinátora projektu/ředitele na 0,5: - 7.800,00,- Kč

03.02.01 Kancelářský balík - krácení zařízení z důvodu snížení úvazku Koordinátora projektu/ředitele na 0,5: - 2.220,00


Celkem kráceno v kapitole 03: 14.820.00,00 Kč.

Krácení v kapitole 04 služby z důvodu nadhodnocení položky:

pol. 04.01 nájem prostorů DK – snížení na 30.000Kč/měsíc: - 345.840,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 04: 345.840,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 1.328.193,60 Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

Maximální

výše podpory

v Kč

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 29 (celkem 44)


CZ.2.17/2.1.00/35052 Trojúhelník práce, rodina, vzdělávání v ŽÍT SPOLU o.p.s. 2 598 044,40

RC U motýlků

Podmínky realizace projektu

Úprava cílové skupiny:

- Do popisu cílové skupiny budou doplněny bližší informace ohledně způsobu oslovení cílové skupiny, tedy jak bude

moci o projektu projevit zájem a jakým způsobem bude vyhledávána a oslovována.

Úprava realizačního týmu:

- Do pracovní náplně „Metodika učebního manuálu k odborným dovednostem“, Metodika učebního manuálu k měkkým

dovednostem“ a „Metodika učebního manuálu k odborné angličtině“ bude doplněn konkrétní popis dané metodiky,

rozsah stránek, základní osnovy apod.

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Ukazatel „Počet nově vytvořených/inovovaných produktů“ bude snížen z hodnoty 8 na 4, mezi produkty bude

zahrnuto:

- 1 nově vytvořený učební manuál k odborným dovednostem

- 1 nově vytvořený učební manuál k měkkým a komunikačním dovednostem

- 1 nově vytvořený učební manuál k odborné angličtině

- 1 nově vytvořený webový portál

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

Maximální

Registrační číslo Název projektu Žadatel

výše podpory

v Kč

CZ.2.17/2.1.00/35059 Znovu do práce s podporou Klubu K2 Klub K2, o.p.s. 5 182 350,24

Podmínky realizace projektu

Úprava aktivit:

- Před podpisem grantové smlouvy bude v KA 03 Kurz péče o děti, KA 04 Kurz péče o seniory, KA 05 Kurz podnikání

v sociálních službách bude uvedeno více informací ke způsobu organizace a náplni praxí

- Před podpisem grantové smlouvy žadatel objasní, na základě čeho zvolil rekvalifikace na pracovní pozice uvedené

v popisu aktivit projektové žádosti (Kurz péče o děti, Kurz péče o seniory, Kurz podnikání v sociálních službách).

- Před podpisem grantové smlouvy žadatel ujasní, zda kurz zaměřený na péči o seniory již je akreditován či bude

akreditován v průběhu projektu, jak je naplánováno v žádosti.

- Před podpisem grantové smlouvy žadatel objasní, zda kurz sociálních dovedností již existuje a bude znovu použit

nebo zda bude vytvořen v rámci projektu z 5.výzvy.

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Ukazatel „počet nově vytvořených/inovovaných produktů“ bude snížen na hodnotu 6 vzhledem k vypuštění KA 07.

Z produktů budou vyřazeny dva sborníky novinek.

Realizační tým:

Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

- Před podpisem grantové smlouvy žadatel zdůvodní zapojení externích lektorů.

- Před podpisem grantové smlouvy žadatel doplní informace o náplni práce lektorů v rámci jednotlivých kurzů. A dále

doplní informace o rozdělení práce mezi interní a externí lektory.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

- KA 07 Celodenní seminář k aktualitám z oblasti slaďování pracovního a soukromého života není dostatečně popsána

a zdůvodněna, její realizace není nezbytná, proto bude vypuštěna.

- Před podpisem grantové smlouvy žadatel uvede sazbu na pol. 04.09 překlad a korektura standardů z němčiny pro

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 30 (celkem 44)


Školku K2 v Kč/normostrana.

- Před podpisem grantové smlouvy žadatel objasní výši částek (500 Kč/h a více)na položkách 04.07 supervize, 04.08

zpracování videí – výstup videotréninku, 04.09 překlad a korektura standardů pro Školku K2.

- Před podpisem grantové smlouvy budou zdůvodněny položky 03.01.04 – 07 dataprojektor pro kurzy, projekční plátno

mobilní, scanner přenosný – realizační tým, skartovačka – realizační tým. V případě nedostatečného zdůvodnění budou

položky kráceny nebo vypuštěny.

- Před podpisem grantové smlouvy žadatel zdůvodní potřebnost položky 04.07 supervize. V případě nedostatečného

zdůvodnění bude položka krácena nebo vypuštěna.

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy předloží rozpis jednotlivých nákladů k pol 03.01.03 kuchyňské vybavení.

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy objasní potřebnost zařízení pro projektové aktivity u pol. 03.01.06 scanner

přenosný-realizační tým a položky 03.01.07 – skartovačka realizační tým.

Krácení v kapitole 01 osobní náklady:

pol. 01.01.01 manažerka projektu: - 205.824,00 Kč (kráceno z důvodu snížení úvazku na 0,5),

pol. 01.01.02 finanční manažerka: - 373.056,00 Kč (kráceno z důvodu snížení úvazku na 0,2),

pol. 01.03.01 lektoři: - 30.800,00 Kč (kráceno z důvodu vypuštění KA 07),

pol. 01.03.02 pracovnice na hlídání dětí: - 2.400,00 Kč (kráceno z důvodu vypuštění KA 07).

Celkem kráceno v kapitole 01: 612.080,00 Kč.

Krácení v kapitole 03 zařízeni a vybavení z důvodu efektivnosti čerpání zdrojů ESF. Níže uvedené zařízení bylo

žadatelem pořízeno z rozpočtu projektu č. 32007, 2. výzva, PO2

pol. 03.01.01 Notebook vč. operačního systému – krácení položky: - 30.000,00 Kč,

pol. 03.01.04 Dataprojektor pro kurzy – krácení položky: - 13.800,00 Kč,

pol. 03.02.01 MS Office pro neziskové organizace - krácení položky: - 3.600,00 Kč.

pol. 03.02.02 antivirový program k notebookům - kráceno: - 2.400,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 03: 49.800,00 Kč.

Krácení v kapitole 04 Služby z důvodu vypuštění KA7 a nesouladu obsahu položky s 5. výzvou:

pol. 04.04 pronájem prostor celodenní semináře: - 10.080,00 Kč (z důvodu vypuštění KA 07),

pol. 04.05 lektoři na fakturu: - 12.096,00 Kč (z důvodu vypuštění KA 07),

pol. 04.06 vzdělávání zaměstnanců: - 10.800 Kč (obsah položky není v souladu s 5. výzvou),

pol. 04.10 grafické práce na sborníku novinek: - 7.200,00 Kč (kráceno z důvodu vypuštění KA 07).

Celkem kráceno v kapitole 04: 40.176,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 702.056,00 Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

CZ.2.17/2.1.00/35074

Vracíme se: chceme v práci uspět a mít

šťastný domov!

Maximální

výše podpory

v Kč

Image Lab s.r.o. 4 494 761,60

Podmínky realizace projektu

Realizační tým:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností

uvedených v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně

bude upraven rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši

úvazku pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek

pracovníka/pracovníků za celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze

skutečným potřebám spojeným s realizací projektu.

- Zvýšení procenta nepřímých nákladů z 16 % na 18 % s ohledem na pravidla nepřímých nákladů (Úprava

v souvislosti se změnou objemu přímých nákladů bez křížového financování).

Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnocené sazby vzhledem k plánovaným pracovním činnostem:

pol. 01.01.01 Manažer projektu, odborný konzultant– snížení výšky sazby z 46.000,00 na horní sazbu 34 000,00 Kč: -

176.880,00 Kč,

Celkem kráceno v kapitole 01: 176.880,00 Kč.

Krácení v kapitole 03 zařízeni a vybavení z důvodu efektivnosti čerpání zdrojů ESF. Níže uvedené zařízení bylo

žadatelem pořízeno z rozpočtu projektu č. 32396, 2. výzva, PO1

pol. 03.01.01 Notebook pro práci odborného týmu – krácení položky:- 13.000,00 Kč,

pol. 03.01.03 Dataprojektor pro výukové účely – krácení položky:- 13.800,00 Kč,

pol. 03.01.04 Multifunkční tiskárna – krácení položky:- 15.000,00 Kč,

pol. 03.02.01 MS Office do 2 notebooků – krácení 1 MS Office: - 3.700,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 03: 45.500,00 Kč.

Krácení v kapitole 04 služby z důvodu nadhodnocení položek:

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 31 (celkem 44)


pol. 04.01 Externí lektoři – snížení počtu hodin přípravy o 36 hodin; celkové snížení hodin určených pro výuku a

přípravu ze 146 na 110 hodin: - 288.000,00 Kč,

pol. 04.04 04.02 Externí koučové – řazen na rovinu „psycholog“ – snížení hodinové sazby z 1500,00 na 486,00 Kč: -

187.590,00 Kč,

pol. 04.06 Inzerce v tiskovinách MČ – krácení položky vzhledem k nedostatečnému zdůvodnění potřebnosti: -

100.000,00 Kč

pol. 04.07 Poplatek za inzerci v 10 rodičovských centrech – krácení položky vzhledem k nedostatečnému zdůvodnění

potřebnosti: - 27.000,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 04: 602.590,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 824.970,00Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

CZ.2.17/2.1.00/35086

Družina zdravého životního stylu pro

děti ze základních škol do 10 let věku

Maximální

výše podpory

v Kč

"SANG, o.s." 3 851 383,12

Podmínky realizace projektu

Úprava aktivit:

- KA 02 Přípravná fáze provozu Družiny zdravého životního stylu pro děti ze základních škol do deseti let věku – před

podpisem grantové smlouvy žadatel uvede metodiku výběru dětí do družiny a řešení případného převisu poptávky nad

reálnou kapacitou služby.

- KA 02 Přípravná fáze provozu Družiny zdravého životního stylu pro děti ze základních školy do deseti let věku – před

podpisem grantové smlouvy žadatel doloží, že počet instruktorů na svoz dětí (6) a počet instruktorů do družiny (4) bude

při využití plné kapacity (60 dětí) a při náročnosti nabízených sportovních aktivit dostatečný a bude tak zajištěna

bezpečnost dětí.

Pokud žadatel dostatečně neprokáže, že počty instruktorů jsou dostačující, počet instruktorů na svoz i do Družiny bude

navýšen.

- KA 03 Provoz Družiny zdravého životního stylu – před podpisem grantové smlouvy žadatel uvede, jakým způsobem a

jakými dopravními prostředky bude realizovat “sběr“ dětí a jakým způsobem je zajištěna bezpečnost přepravy.

- KA 03 Provoz Družiny zdravého životního stylu – před podpisem grantové smlouvy žadatel objasní, jakým způsobem

je řešeno plánované zdravé stravování dětí (zdravá svačina) a pitný režim. Dále žadatel uvede, zda součástí pobytu

v Družině je i příprava do školy vzhledem k tomu, že děti mohou v Družině setrvat až do 20 hodin.

Realizační tým:

Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

- Před podpisem grantové smlouvy žadatel uvede, jakým způsobem je zajištěno finanční řízení

projektu.

Rizika:

Před podpisem grantové smlouvy žadatel doplní riziko nenaplnění monitorovacích indikátorů a popis opatření. Dále

uvede riziko nedostatku finančních prostředků zejm. ve vztahu k přepravě a popis opatření.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

- Před podpisem grantové smlouvy bude změněn název položky 01.03.01 Instruktor sběrač na Instruktor přepravy.

Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení:

pol. 03.01.06 digitální fotoaparát: - 3.600,00 Kč (náklad není nezbytný pro realizaci projektu)

pol. 03.01.10 lakrosové hole: - 14.400,00 Kč (nedostatečné zdůvodnění plánovaného počtu 60 ks),

pol. 03.01.22 terčovnice: - 8.640,00 Kč (nedostatečné zdůvodnění plánovaného počtu 10 ks),

pol. 03.01.23 vzduchovky: - 4.800,00 Kč (pol. vyškrtnuta z důvodu ohrožení bezpečnosti dětí),

pol. 03.01.24 lapače diabolek: - 816,00 Kč (pol. vyškrtnuta v souvislosti se zrušením pol. 01.01.23),

pol. 03.01.25 foukačky: - 1.200,00 Kč (kráceno na poloviční cenu).

Celkem kráceno v kapitole 03: 33.456,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 33.456,00 Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

Maximální

výše podpory

v Kč

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 32 (celkem 44)


CZ.2.17/2.1.00/35089 Kvalifikace a poradenství pro ženy na pme service, s.r.o. 1 563 002,58

rodičovské dovolené v oblasti komerční

péče o děti

Podmínky realizace projektu

Úprava aktivit:

- KA 01 Kvalifikace a certifikace pečovatelek – budou doplněna kritéria pro výběr vhodných účastníků do kurzu

- KA 02 Poradenství a podpora při podnikání v oblasti péče o děti – možnost osobní konzultace bude standardní

volbou, tj. pokud budou zájemci chtít, mohou si domluvit osobní schůzku

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Ukazatel „počet nově vytvořených/inovovaných produktů“ bude snížen na hodnotu 1. Produktem bude pouze Manuál

pro školitele. Informační portál je chápán jako výstup, nikoli produkt projektu.

Realizační tým:

Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno

ve schváleném rozpočtu projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která

odpovídá celkové výši úvazku pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný

úvazek pracovníka/pracovníků za celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze

skutečným potřebám spojeným s realizací projektu.

- Pol. 04.01 Layout manuál, grafická úprava bude odstraněna z rozpočtu. V položce nejsou nárokovány žádné náklady.

- Před podpisem grantové smlouvy bude vyjasněna forma pracovně právního vztahu u položky 01.03.01 finanční

manažer z důvodu překročení povoleného počtu hodin na DPP.

- Před podpisem grantové smlouvy bude vyjasněna forma pracovně právního vztahu u položky 01.03.04 odborná

asistentka projektu z důvodu překročení povoleného počtu hodin na DPP.

Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu chybně stanoveného počtu hodin:

pol. 01.03.02 lektor odborné způsobilosti: - 9.750,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 01: 9.750,00 Kč.

Krácení v kapitole 02 cestovní náhrady - v rámci 5. výzvy nelze podporovat vzdělávání zaměstnanců a činnosti s tím

spojené:

pol. 02.01 cestovné pro místní personál: - 10.000,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 02: 10.000,00 Kč.

Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení dle výše úvazku koordinátorky (pol. 01.01.01):

pol. 03.01.02 notebook: - 7.800,00 Kč,

pol. 03.01.04 kancelářský balík: - 2.220,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 03: 10.020,00 Kč.

Krácení v kapitole 04 služby z důvodu nadhodnocení položky:

pol. 04.02 IT – technická koncepce, programování manuálu a následný support, podpora – běžná PC administrativa,

technická PC podpora: - 44.000,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 04: 44.000,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 73.770,00 Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

CZ.2.17/2.1.00/35092

Zřízení pobočky Ekoškolky Rozárky a

realizace rekvalifikačních kurzů pro

rodiče

Maximální

výše podpory

v Kč

Ekocentrum Podhoubí 4 761 877,65

Podmínky realizace projektu

Úprava harmonogramu:

- Harmonogram projektu je popsán na 30 měsíců, přestože je maximální délkou realizace projektu je 24 měsíců a

žadatel s touto délkou realizace projektu počítá. Harmonogram projektu bude upraven na maximálně možných 24

měsíců, aby odpovídal pravidlům 5. výzvy OPPA.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 33 (celkem 44)


pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

- Zvýšení procenta nepřímých nákladů z 16 % na 18 % s ohledem na pravidla nepřímých nákladů (Úprava v souvislosti

se změnou objemu přímých nákladů bez křížového financování).

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

- Před podpisem grantové smlouvy bude objasněna potřebnost pol. 03.01.03 fotoaparát. V případě nedostatečného

zdůvodnění budou náklady kráceny.

Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků:

pol. 01.01.01 projektový manažer 1 – snížení úvazku z 0,5 na 0,35: - 139.896,00 Kč,

pol. 01.01.02 projektový manažer 2 – snížení úvazku z 1,0 na 0,7: - 260.496,00 Kč,

pol. 01.01.03 projektový manažer 3 – vypuštění položky: - 217.080,00 Kč,

pol. 01.01.05 administrativní pracovní – vypuštění položky: - 222.868,80 Kč,

pol. 01.01.07 učitel/ka v MŠ – 2 – snížení úvazku z 1,0 na 0,75: - 130.985,00 Kč,

pol. 01.01.08 učitel/ka v MŠ – 3 – snížení úvazku z 1,0 na 0,75: - 130.985,00 Kč,

pol. 01.03.01 brigádník – roznos letáků – pracovní náplň pracovníka spadá mezi nepřímé náklady: - 2.400,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 01: 1.104.710,80 Kč.

Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení z nesprávného zařazení mezi přímé náklady a z důvodu snížení úvazku

projektového manažera 2:

pol. 03.01.01 notebook - kráceno 0,3 notebooku z důvodu krácení úvazku projektového manažera 2:

- 3.600,00 Kč

pol. 03.01.02 telefon - kráceno 0,3 telefonu z důvodu krácení úvazku projektového manažera 2:

- 315,00 Kč

pol. 03.01.49 barvy na výmalbu školky – jedná se o nepřímé náklady (zajištění opravy a údržby zařízení a vybavení a

využívaných nemovitostí): - 4.824,00 Kč,

pol. 03.01.50 nářadí na malování (igelity, malířské pásky, štětky, válečky) – jedná se o nepřímé náklady (zajištění

opravy a údržby zařízení a vybavení a využívaných nemovitostí): - 996,00 Kč,

pol.03.02.01 kancelářský balíček Office - Kráceno 0,3 balíčku z důvodu krácení úvazku projektového manažera 2: -

151,20 Kč

Celkem kráceno v kapitole 01: 9.886,20 Kč.

Krácení v kapitole 04 služby z důvodu nesprávného zařazení mezi přímé náklady:

pol. 04.03 grafický návrh letáku o školce – jedná se o nepřímé náklady (náklady na zajištění publicity pomoci z ESF): -

3.000,00 Kč,

pol. 04.04 divadelní vystoupení pro děti – den otevřených dětí – jedná se o nepřímé náklady (náklady na zajištění

publicity pomoci z ESF): - 2.500,00 Kč,

pol. 04.05 hudební vystoupení na dni otevřených dveří - jedná se o nepřímé náklady (náklady na zajištění publicity

pomoci z ESF): - 2.500,00 Kč,

pol. 04.07 zhotovení razítka – jedná se o nepřímé náklady (náklady na kancelářský materiál určený pro administraci

projektu): - 700,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 04: 8.700,00 Kč.

Krácení v kapitole 06 křížové financování z důvodu snížení úvazku projektového manažera 2:

pol. 06.03.09 - Kancelářský stůl - vedoucí školky a učitelky: - 689,40 Kč

pol. 06.03.10 - Kancelářské židle - vedoucí školky, učitelky: - 450,00 Kč

pol. 06.03.01 - Uzamykatelná skříň (osobní údaje dětí apod.): - 748,80 Kč

Celkem kráceno v kapitole 06: 1.888,20 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 1.125.185,20 Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

Maximální

výše podpory

v Kč

CZ.2.17/2.1.00/35098 Sdílená firemní školka Praha Yaro, s.r.o. 5 047 752,80

Podmínky realizace projektu

Úprava aktivit:

- Žadatel před podpisem smlouvy předloží kritéria pro výběr dětí do školky.

- Žadatel před podpisem smlouvy předloží návrh na doplnění popisu KA 2, který bude doplněn o popis způsobu řízení

projektu. V případě realizace projektu budou v popisu této klíčové aktivity uvedeny také činnosti realizačního týmu.

Dále žadatel předloží časový plán provádění činností v rámci aktivit spojených s provozem školky, vč. samotné

otevírací doby firemní školky.

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Žadatel před podpisem smlouvy jasně definuje kritérium úspěšnosti, tzn. podmínky, za kterých budou podpořené

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 34 (celkem 44)


osoby považovány za úspěšně podpořené. V souvislosti s upřesněním těchto podmínek může dojít ke změně stávající

hodnoty indikátoru „Počet úspěšně podpořených osob“.

Realizační tým:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

- Pol. 06.03.04 Sada povlečení, 06.03.05 Soupravy dětská peřinka+polštář a 06.03.06 Koberec na vstupní dvorek jsou

nesprávně zařazeny. Před podpisem smlouvy budou v rozpočtu přesunuty z kapitoly 06 Křížové financování do kapitoly

03 Zařízení a vybavení. Položky budou přesunuty v takové výši, která nepřekročí plánovaný rozpočet projektu.

- Žadatel před podpisem smlouvy zdůvodní nákup zařízení a vybavení v položce 03.01.14 fotoaparát. V případě

nedostatečného zdůvodnění bude položka krácena.

- Žadatel před podpisem smlouvy předloží kalkulaci výpočtu výše nájemného.

Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení z důvodu nadhodnocení:

pol. 03.01.15 Obnova zařízení (nové hračky, obnova výukových materiálů…) 06/2014: - 45.000,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 03: 45.000,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 45.000,00 Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

CZ.2.17/2.1.00/35109 Projekt podpory rodičů při slaďování

pracovního a rodinného života se

zaměřením na region Praha 11

Podmínky realizace projektu

Úprava aktivit:

Maximální

výše podpory

v Kč

FUTURUM 4 888 759,65

- V rámci klíčové aktivity č. 3 žadatel před podpisem smlouvy konkretizuje počet a frekvenci těchto aktivit:

o 1. Pravidelné schůzky RT v rámci projektu;

o 2. Průběžné vyhodnocování aktivit projektu;

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Žadatel před podpisem smlouvy jasně definuje kritérium úspěšnosti, tzn. podmínky, za kterých budou

podpořené osoby považovány za úspěšně podpořené.

- Ukazatel „Počet nově vytvořených/inovovaných produktů“ bude snížen na hodnotu 1, do této hodnoty budou

započítán pouze produkt:

F. vytvoření informačních materiálů pro rodiče na základě výstupů projektu.

Tento produkt bude přepracován do podoby výukových materiálů pro cílovou skupinu, tzn. žadatel blíže specifikuje

formu a obsah tohoto produktu. V případě, že předložený návrh produktu nebude v souladu s pravidly OPPA, bude

hodnota indikátoru „Počet nově vytvořených/inovovaných produktů“ snížena na hodnotu 0.

Realizační tým:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností

uvedených v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně

bude upraven rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši

úvazku pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek

pracovníka/pracovníků za celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze

skutečným potřebám spojeným s realizací projektu.

- Žadatel před podpisem smlouvy specifikuje náklady v položce 04.06. Ostatní podpůrné aktivity pro CS – 90

hodin, 32.400,00 Kč. V případě nedostatečného vysvětlení bude položka v rozpočtu krácena.

- Žadatel objasní výši nárokovaných odvodů u pracovníků realizačního týmu. Jsou požadovány odvody vyšší,

než je obvyklá sazba 34 %. V případě nedostatečného objasnění budou odvody kráceny.

- Žadatel vysvětlí potřebnost položek 3.1.3 Skartovač, 3.1.12 Mobilní telefon a 3.1.13 Digitální fotoaparát pro

projekt. V případě nedostatečného odůvodnění bude uvedené zařízení kráceno.

- Žadatel objasní, jaké konkrétní náklady se skrývají v položce 3.1.33 Speciální vybavení sociálního zařízení.

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 35 (celkem 44)


- Před podpisem grantové smlouvy bude objasněna pol. 04.05 Psychologické a personální poradenství pro CS,

aby bylo zřejmé, jaký podíl připadá na jednotlivé složky poradenství. Následně bude položka adekvátně

krácena o nepřímé náklady.

Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků:

pol. 01.01.01 Manažer projektu Benjaminek – snížení úvazku z 0,75 na 0,5: - 274.218,00 Kč,

pol. 01.02.01 Finanční manažer projektu – snížení úvazku z 1740 hodin na 570 hodin: - 267.930,00 Kč,

pol. 01.02.02 Odborný pracovník pro zajišťování aktivit pro CS – snížení úvazku z 2000 hodin na 1000 hodin: -

189.000,00 Kč,

pol. 01.03.01 Finanční manažer zahajovací části projektu 2012 – snížení úvazku z 300 hodin na 150 hodin: - 24.900,00

Kč,

Celkem kráceno v kapitole 01: 756.048,00 Kč.

Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení

pol. 03.01.02 – Multifunkční zařízení – snížení ceny na úroveň standardního

zdůvodněna potřebnost dražšího zařízení: - 10.800,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 03: - 10.800,00 Kč.

multifunkčního zařízení, nebyla

Krácení v kapitole 04 služby z důvodu nadbytečnosti, bude hrazeno z nepřímých nákladů:

pol. 04.07 Supervize řízení rizik projektu: - 16.800,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 04: 16.800,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 783.648,00 Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

CZ.2.17/2.1.00/35110 Práce a rodina - jde to! MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA

10

Podmínky realizace projektu

Maximální

výše podpory

v Kč

4 629 099,88

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Vzhledem k plánovanému počtu osob, které budou zapojené v rámci klíčové aktivity č. 1 žadatel před podpisem

smlouvy předloží návrh na zvýšení indikátorů „Počet podpořených osob – celkem“ a „Počet úspěšně podpořených

osob“ v souladu s uvedenými náklady. Žadatel zpřísní kritérium úspěšnosti. Pouhá účast cílové skupiny se jeví jako

nedostačující. Žadatel definuje kritéria úspěšnosti pro jednotlivé vzdělávací aktivity, čímž upřesní počty úspěšně

podpořených osob u jednotlivých aktivit.

- Ukazatel „Počet nově vytvořených/inovovaných produktů“ bude snížen na hodnotu 2, do této hodnoty budou

započítány pouze následující produkty:

o

o

příručka bude zaměřena na sociální dovednosti

příručka bude shrnovat informace o pracovně-právní problematice, která bude integrovat i získané

zkušenosti z poradenských aktivit.

- Žadatel před podpisem smlouvy specifikuje rozsah obou příruček.

Úprava harmonogramu:

- U klíčové aktivity č. 9 „Tvorba tématických příruček pro cílovou skupinu“ se krátí doba realizace na 2 měsíce vzhledem

k tomu, že se jedná o klasickou tvorbu výstupů projektu s charakterem výukových materiálů bez jakéhokoliv přesahu.

Žadatel před podpisem smlouvy předloží přepracovaný harmonogram.

Realizační tým:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

- Zvýšení procenta nepřímých nákladů z 16 % na 18 % s ohledem na pravidla nepřímých nákladů (Úprava v souvislosti

se změnou objemu přímých nákladů bez křížového financování).

- Žadatel před podpisem smlouvy předloží metodiku výpočtu nákladů v položce 05.03.01 Příspěvek na hlídání dětí po

dobu rekvalifikací rodičů. V případě nejasností vzhledem k počtu zapojených osob z cílové skupiny a délce trvání kurzů

může dojít ke krácení těchto nákladů.

Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků:

pol. 01.02.01 Specialista/tka-sociální pedagog/žka – snížení hodinové sazby na 250 Kč:

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 36 (celkem 44)


- 79.864,00 Kč,

pol. 01.02.02 Specialista/ka-pracovně-právní konzultant/a – snížení hodinové sazby na 250 Kč:

- 64.320,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 01: 144.184,00 Kč.

Krácení v kapitole 04 služby z důvodu neefektivnosti požadovaných nákladů:

pol. 04.09 Publikace a tisk tématických příruček včetně grafické úpravy – snížení počtu příruček z 2 400 na 120 ks: -

205.200,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 04: 205.200,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 349.384,00 Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

CZ.2.17/2.1.00/35124 Péče o blízké neznamená konec

pracovní kariéry

Podmínky realizace projektu

Maximální

výše podpory

v Kč

SocIn o.s. 5 488 104,82

Úprava klíčových aktivit:

- Klíčová aktivita č. 6 „Řízení projektu“ bude doplněna o podrobnosti o náboru členů realizačního týmu a způsobu

zajištění jejich vzájemné kooperace.

- Žadatel zváží, zda se v klíčové aktivitě č. 5 „ Podpůrný program při uplatnění na trhu práce“ nezaměří více na hledání

zaměstnání z domova u konkrétních zaměstnavatelů a nikoliv podporu osob z cílové skupiny v zahájení jejich

podnikatelské činnosti. Expertní hodnotitel považuje za velice náročné starat se o závislou osobu a zároveň rozjíždět

vlastní podnikání.

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Ukazatel „počet nově vytvořených/inovovaných produktů“ bude doplněn o definici úspěšnosti, tedy kdy lze již zapojené

osoby považovat za úspěšně podpořené.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

- Před podpisem grantové smlouvy bude objasněno, které položky rozpočtu se váží k účasti partnera

3 P, o.s.

- Před podpisem grantové smlouvy budou položky 06.01.01 a 06.01.02 přesunuty do kapitoly 6.3. Neodpisovaný

nábytek.

- pol. 04.05 Pronájem prostor na 2 co-workingová centra – žadatel před podpisem smlouvy objasní podmínky

partnerství. V případě rozporu s pravidly o partnerství definovaných v příručce OPPA, bude způsob zapojení partnera

ošetřen před podpisem smlouvy.

- celkový úvazek pracovníků uvedených na položkách 1.1.1 – 1.1.4 bude snížen na max. 1,0 úvazku.

Žadatel sám stanoví pracovníky u kterých dojde ke snížení úvazku tak, aby byla splněna výše uvedená

podmínka.

Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků:

pol. 01.01.01 manažerka projektu – snížení úvazku z 0,4 na 0,3: - 106.128,00 Kč,

pol. 01.01.02 finanční manažer – snížení úvazku z 0,4 na 0,3: - 102.912,00 Kč.

pol. 01.03.01 expert partnera NRZP – krácení odměny na cenu obvyklou : - 13.700,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 01: 222.740,00 Kč.

Krácení v kapitole 04 služby z důvodu nadhodnocení položek (snížení výše položek o 30%):

pol. 04.02 nájem školící místnost motivační kurzy: - 12.000,00 Kč,

pol. 04.05 pronájem prostor na 2 co-workingová centra): - 50.400,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 04: 62.400,00 Kč.

Krácení v kapitole 06 služby z důvodu překročení obvyklých cen

pol. 06.01.01 židle do učebny: - 3.000,00 Kč,

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 37 (celkem 44)


pol. 06.01.02 stůl na PC do učebny: - 10.000,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 06: 13.000,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 298.140,00 Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

CZ.2.17/2.1.00/35125 Zřízení univerzitní školky na VŠE v

Praze

Podmínky realizace projektu

VYSOKÁ ŠKOLA

EKONOMICKÁ V PRAZE

Maximální

výše podpory

v Kč

4 419 791,52

Úprava cílové skupiny:

- Do cílové skupiny budou zahrnuti pouze studenti VŠE, kteří jsou zároveň rodič na MD/RD nebo vracející se MD/RD

zpět do práce (do 2 let od ukončení MD/RD) a osoby vracející se po péči o závislého člena rodiny na trh práce či rodiče

samoživitelé s dětmi (do 15 let věku dítěte) a zaměstnanci/kyně VŠE s dětmi do 15 let věku dítěte. Studenti nejsou

podporovanou cílovou skupinou v prioritní ose 2 OPPA.

Úprava územní uznatelnosti cílové skupiny:

- V souvislosti se specifikací cílové skupiny, bude při výběru cílové skupiny splněna podmínka: Cílová skupina

znevýhodněných osob (rodiče na rodičovské/mateřské dovolené nebo rodiče vracející se z rodičovské/ mateřské

dovolené) musí mít trvalé bydliště v hl. m. Praze nebo se více než polovinu roku zdržovat na území hl. m. Prahy.

Úprava klíčových aktivit:

- Bude zrušena klíčová aktivita č. 4 „Zajištění a provozování služeb pro mateřskou školku“ s odůvodněním: stravovací

služby pro děti jsou nadstandardní a budou hrazeny rodiči dětí. Školení pedagogického personálu není podporovaná

aktivita v rámci 5. výzvy OPPA. Odborné konzultace týkající zařazení školky do rejstříku škol nesouvisí s realizací

projektu ani s prací s cílovou skupinou.

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Ukazatel „Počet úspěšně podpořených osob“ bude doplněn o definici úspěšnosti, která bude obsahovat vazbu na

návrat na trh práce/udržení si pracovního místa po MD/RD.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

- Bude zdůvodněna potřebnost pol. 03.01.35 konvektomat, pol. 03.01.36 mikrovlnná trouba, pol. 03.01.37 pračka a

sušička a pol. 03.01.38 žehlička + žehlicí prkno, když vaření a praní prádla zajišťuje externí firma, která je nárokována

v kapitole 04 služby.

- Bude objasněna potřebnost položek 03.01.01 až 03.01.16., 03.01.31, 03.01.32, 03.01.39. V kapitole křížové

financování bude dále vysvětlena potřebnost položek 06.01.01, 06.03.14, 06.03.15, 06.03.17 06.03.18. Z projektové

žádosti není zřejmé, k čemu bude toto zařízení využíváno. V případě nedostatečného zdůvodnění budou položky

adekvátně kráceny.

- Bude vysvětleno, jaké konkrétní vybavení bude zakoupeno v položce 03.01.39 - nerezový dřez na namáčení.

V případě, že položka spadá do kapitoly křížového financování, bude z rozpočtu vyjmuta.

- Bude objasněno pro koho jsou určeny pol. 03.01.03, 03.01.07, 06.03.04, 06.03.05, 06.03.06 a 06.03.17. Následně

budou položky adekvátně kráceny podle výše úvazku pracovníka.

- Před podpisem grantové smlouvy bude objasněna pol. 04.02 úklidové služby, zabezpečení praní a kuchyně, aby bylo

zřejmé, jaká částka připadá na jednotlivé aktivity. Dále bude objasněno, co je myšleno zabezpečením kuchyně.

V případě, že některé náklady budou identifikovány jako nepřímé, budou z rozpočtu vyjmuty.

Krácení v kapitole 04 služby:

pol. 04.01 stravovací služby – jedná se o nadstandardní službu, která není hrazena z přímých nákladů: - 272.160,00

Kč,

pol. 04.03 školení pedagogického personálu (3 osoby) – jedná se o nepodporované aktivity: - 72.000,00 Kč,

pol. 04.04 odborné konzultace – není souvislost s prací s cílovou skupinou: - 72.000,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 04: 416.160,00 Kč.

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 38 (celkem 44)


Celkové krácení přímých nákladů projektu o 416.160,00 Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

Maximální

výše podpory

v Kč

CZ.2.17/2.1.00/35141 Rodiče na start! www.scio.cz, s.r.o. 4 394 081,05

Podmínky realizace projektu

Úprava územní uznatelnosti cílové skupiny:

- Při výběru účastníků projektu bude splněna podmínka: Cílová skupina znevýhodněných osob (rodiče na

rodičovské/mateřské dovolené nebo rodiče vracející se z rodičovské/ mateřské dovolené ) musí mít trvalé bydliště v hl.

m. Praze nebo se více než polovinu roku zdržovat na území hl. m. Prahy.

Úprava klíčové aktivity:

- Do popisu klíčové aktivity č. 1 „Administrace projektu a realizační tým“ bude doplněno, jak a podle jakých kritérií

budou vybíráni osoby z cílové skupiny, pokud dojde k převisu poptávky po nabídce vzdělávání pro danou cílovou

skupinu.

Úprava harmonogramu:

- Délka realizace klíčové aktivity č. 2 „Vývoj metodiky práce s cílovou skupinou“ bude krácena z celkových 9 měsíců na

6 měsíců z důvodů neúměrné délky aktivity s ohledem na celkové trvání projektu.

- Zároveň bude krácena délka realizace klíčové aktivity č. 1 „Administrace projektu a realizační tým“ z 24 měsíců na 23

měsíců. Neodůvodněný 1 měsíc na zpracování závěrečné zprávy projektu.

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- U ukazatele „Počet úspěšně podpořených osob“ bude zpřísněno kritérium úspěšnosti na více než absolvování 50 %

kurzu v KA 3.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

- Zvýšení procenta nepřímých nákladů z 16 % na 18 % s ohledem na pravidla nepřímých nákladů (Úprava v souvislosti

se změnou objemu přímých nákladů bez křížového financování).

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

- Před podpisem grantové smlouvy bude doložena kalkulace výše pol. 04.01 pronájem prostor pro cílovou skupinu; při

nedostatečném zdůvodnění potřebnosti uvedené výše pronájmu bude položka adekvátně krácena.

Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků:

pol. 01.01.01 odborný manažer projektu – snížení úvazku z 1,0 na 0,5: - 569.500,00 Kč,

pol. 01.01.02 metodik – snížení úvazku z 1,0 na 0,5, zapojení do projektu 6 měsíců: - 241.200,00 Kč,

pol. 01.01.03 odborný asistent – snížení úvazku z 1,0 na 0,5: - 502.500,00 Kč,

pol. 01.01.04 finanční manažer – snížení úvazku z důvodu krácení KA1 o 1 měsíc: - 9.222,50 Kč,

pol. 01.03.02 odborník z praxe – snížení v důsledku krácení klíčové aktivity č. 2 o 3 měsíce:

- 47.360,00 Kč,

pol. 01.04.01 autoři textů pro metodiky – snížení v důsledku krácení klíčové aktivity č. 2 o 3 měsíce:

- 33.400,00 Kč

pol. 01.04.02 oponenti – snížení v důsledku krácení klíčové aktivity č. 2 o 3 měsíce: - 20.000,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 01: 1.423.182,50 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 1 423 182,00 Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

CZ.2.17/2.1.00/35162

Nová šance - podpora a vzdělávání

osob pečujících o závislého člena

rodiny v návratu na trh práce

ADULT MEDI

CONSULTING s.r.o

Podmínky realizace projektu

Úprava aktivit:

KA 03 Bilanční diagnostika – popis aktivity bude sladěn s harmonogramem realizace.

Maximální

výše podpory

v Kč

4 012 945,55

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 39 (celkem 44)


Úprava monitorovacích ukazatelů:

Bude upraven počet úspěšně podpořených osob tak, aby každá úspěšně podpořená osoba byla započítána jen jednou.

Realizační tým:

Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

Krácení v kapitole 01 Osobní náklady z důvodu snížení mzdy na mzdu obvyklou:

pol. 01.02.02 Psycholog: - 25.181,28 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 01: 25.181,28 Kč.

Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení z důvodu nedoložení potřebnosti nákladů pro realizaci projektu (pol.

03.01.01, pol. 03.01.04, pol. 03.01.05, pol. 03.01.06). Položka 03.01.02 je krácena dle výše úvazku pracovníka, pro

kterého je dané vybavení určeno.

pol. 03.01.01 notebook : - 60.480,00 Kč,

pol. 03.01.02 mobilní telefon: - 714,00 Kč,

pol. 03.01.04 přenosný dataprojektor: - 13.200,00 Kč,

pol. 03.01.05 plátno mobilní: - 4.200,00 Kč,

pol. 03.01.06 digitální fotoaparát: - 4.560,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 03: 83.154,00 Kč.

Krácení v kapitole 04 Služby z důvodu chybějícího popisu aktivit, kde není uvedena vazba na pol. 04.02 pronájem

kanceláře na ind. aktivity:

pol. 04.02 pronájem kanceláře na ind. aktivity: - 36.960,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 04: 36.960,00 Kč.

Krácení v kapitole 06 Křížové financování dle výše úvazku odborného asistenta a cílové skupiny

pol. 06.03.01 stůl pracovní kancelářský: - 2.100,00 Kč,

pol. 06.03.02 židle kancelářská: - 840,00 Kč,

Celkem kráceno v kapitole 06: 2.940,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 148.235,28 Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

CZ.2.17/2.1.00/35169

Ruku v ruce - vzdělávání a praxe,

rodina a práce!

Maximální

výše podpory

v Kč

Pro rodinu, o.p.s. 3 830 846,40

Podmínky realizace projektu

- Před podpisem grantové smlouvy žadatel doloží zájem cílové skupiny o projekt a klíčové aktivity.

Úprava harmonogramu:

- Vzhledem k návrhu expertního hodnotitele dojde ke krácení celkové doby realizace projektu na 20 měsíců.

Klíčové aktivity č. 2 a č. 3 byly v žádosti naplánovány souběžně na 20 měsíců, tudíž doba realizace těchto

dvou aktivit bude krácena na 18 měsíců. Žadatel před podpisem smlouvy předloží upravený harmonogram

s ohledem na zkrácenou dobu realizace projektu,

Realizační tým:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností

uvedených v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně

bude upraven rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši

úvazku pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek

pracovníka/pracovníků za celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze

skutečným potřebám spojeným s realizací projektu.

- Žadatel před podpisem smlouvy specifikuje metodiku výpočtu nákladů v položce 05.02.01 Stravné pro CS.

Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků a krácení doby realizace na 20 měsíců:

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 40 (celkem 44)


pol. 01.01.01 Projektový manažer – snížení z 24 na 20 měsíců: - 91.120,00 Kč,

pol. 01.01.02 Finanční manažer/ka – snížení úvazku z 0,3 na 0,2 na 20 měsíců: - 145.792,00 Kč,

pol. 01.02.01 Odborný garant a metodik vzdělávání a poradenství – snížení z 24 na 20 měsíců:

- 128.640,00 Kč,

pol. 01.02.02 Koordinátor/ka vzdělávacích programů – snížení z 24 na 20 měsíců: - 55.744,00 Kč,

pol. 01.03.01 Odborní lektoři - Lektor práce s rodinou – snížení z 1280 na 960 hodin: - 107.200,00 Kč,

pol. 01.03.02 Lektor "Řízení NNO" – snížení z 384 na 288 hodin: - 32.160,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 01: 560.656,00 Kč.

Krácení v kapitole 04 služby z důvodu nedostatečného zdůvodnění potřebnosti pro realizaci projektu:

pol. 04.01 Externí supervizor projektu: - 115.200,00 Kč,

pol. 04.05 Audit: - 30.000,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 04: 145.200,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 705.856,00 Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

CZ.2.17/2.1.00/35195

Zaměstnání po rodičovské dovolené:

jak ho získat a jak si ho udržet

NSG Morison

Outsourcing a.s.

Maximální

výše podpory

v Kč

2 773 472,00

Podmínky realizace projektu

Úprava aktivit:

- Žadatel před podpisem smlouvy upřesní rozsah cílové skupiny, která bude zapojena do klíčové aktivity č. 3.

Do projektu může být zapojena pouze oprávněná cílová skupina.

Na základě předložených informací můžou být upraveny hodnoty ukazatelů „Počet podpořených osob –

celkem“ a „Počet úspěšně podpořených osob“.

- Žadatel před podpisem smlouvy upřesní rozsah vzdělávání pro vybraný počet osob z cílové skupiny, která

bude zapojena do klíčové aktivity č. 4. V souvislosti s předloženým vysvětlením může dojít k úpravě dotčených

položek v rozpočtu.

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy upřesní hodnotu indikátoru „Počet nově vytvořených/inovovaných

produktů“. Dále žadatel blíže specifikuje jejich formu a obsah. V případě, že předložený návrh produktů

nebude v souladu s pravidly OPPA, bude hodnota indikátoru „Počet nově vytvořených/inovovaných produktů“

adekvátně snížena na hodnotu.

Realizační tým:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností

uvedených v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně

bude upraven rozpočet projektu

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši

úvazku pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek

pracovníka/pracovníků za celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze

skutečným potřebám spojeným s realizací projektu.

- Žadatel před podpisem smlouvy specifikuje metodiku výpočtu nákladů v položkách:

o 04.03 KA 2 - Tvorba a správa webových stránek "Jak získat a udržet zaměstnání"

o 04.08 KA 2 - Příprava manuálů a webu/konzultace realizačnímu týmu – 450 Kč/hod. (88 hodin)

- Žadatel před podpisem smlouvy specifikuje výší nákladů v položce 04.03 KA 2 - Tvorba a správa webových

stránek "Jak získat a udržet zaměstnání", která část připadá na tvorbu a která část na správu webových

stránek.

- Žadatel před podpisem smlouvy vysvětlí potřebnost položek 03.01.10 KA 1 - Vázací stroj manuální pro

přípravu pracovních materiálů, 3.01.11 KA 1 - Digitální diktafon pro manažerku, koordinátorku, asistentku

školení, 03.04.01 KA 1 - Výukové filmy (Přijímací pohovor, Komunikace ve firmě). V případě nedostatečného

odůvodnění bude uvedené zařízení kráceno.

Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu překročení cen obvyklých:

pol. 01.03.01 Pracovně právní poradce – snížení hodinové sazby z 450,00 na 363,00 Kč:

- 20.880,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 01: 20.880,00 Kč.

Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení na výši celkových úvazků realizačního týmu jich využívajících:

pol. 03.01.01 KA 1 - Notebook s operačním systémem pro manažerku – snížení na 0,2 ks:

- 10.400,00 Kč,

pol. 03.01.02 KA 1 - Notebook s operačním systémem pro koordinátoru – snížení na 0,2 ks:

- 10.400,00 Kč,

pol. 03.01.03 KA 1 - Notebook s operačním systémem pro HR kouče, IT kouče a Pracovně právního poradce – snížení

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 41 (celkem 44)


na 0,2 ks: - 10.400,00 Kč,

pol. 03.02.01 KA 1 - MS Office - 5ks – snížení na 2,6 ks: - 8.880,00 Kč,

pol. 03.02.05 KA 2 - Brožura pro cílovou skupinu (vzdělávací texty), 64,70 Kč/ks - 500 ks – snížení počtu příruček z 500

na 150 ks: - 22.645,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 03: 62.725,00 Kč.

Krácení v kapitole 04 služby za účelem hospodárnosti:

pol. 04.02 KA 2 - Nábor cílové skupiny prostřednictvím diskusních skupin a pracovních portálů, informace o termínech

školení a motivace k jejich návštěvě – krácení položky z důvodu duplicity s činností asistentky školení: - 150.000,00 Kč,

pol. 04.04 KA 2 - Doména.cz - krácení nepřímých nákladů: - 468,00 Kč.

pol. 04.05 KA 2 - Hosting - krácení nepřímých nákladů: - 8.140,00 Kč.

pol. 04.06 KA 2 - Technická podpora webu - krácení nepřímých nákladů: - 10.560,00 Kč.

pol. 04.07 KA 2 - Mobilní připojení - krácení nepřímých nákladů: - 6.160,00 Kč.

pol. 04.14 KA 3 - Pronájem školících místností (7.000 Kč/den s konferenčním vybavením bez kamery) - 45 dní –

snížení nákladů: - 157.500,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 05: 332.828,00 Kč.

Krácení v kapitole 05 přímá podpora z důvodu nadhodnocení:

pol. 05.02.01KA 3 - Stravné, cestovné a ubytování cílové skupiny - krácení položky: - 191.850,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 01: 191.850,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 608.283,00 Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

CZ.2.17/2.1.00/35200

Podpora rodičovství jako integrální

součásti pracovního života

MINISTERSTVO

SPRAVEDLNOSTI

Maximální

výše podpory

v Kč

2 708 331,20

Podmínky realizace projektu

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Ukazatel „Počet úspěšně podpořených osob“ bude doplněn o definici úspěšnosti, tedy kritérium na základě kterého je

možné považovat podpořené osoby za úspěšně podpořené.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

- Před podpisem grantové smlouvy bude rozklíčována položka 06.02.01 Rekonstrukce místnosti a hygienického

zařízení určených pro dětskou skupinu včetně nákupu dětských umývadel tak, aby bylo zřejmé, co bude z této položky

hrazeno.

- Před podpisem grantové smlouvy bude objasněna potřebnost pol. 03.01.06 stolní sestava PC a 1 ks pol. 03.02.01

Kancelářský balík, MS Office. Z projektové žádosti není zřejmé pro koho bude určena, pro oba vychovatele je

nakupován notebook (pol. 03.01.01). V případě nedostatečného zdůvodnění budou položky adekvátně kráceny. Dále

bude zdůvodněna potřebnost následujících položek – 03.01.03 - Kompaktní přenosný dataprojektor, 03.01.04 - Plátno

k dataprojektoru, 03.01.05 – Tabule/flipchart, 03.01.07 CD přehrávač/rádio.

- Před podpisem grantové smlouvy příjemce zdůvodní výši odvodů (35%) u pracovníků realizačního týmu.

- Před podpisem grantové smlouvy bude proveden přesun položek chybně zařazených v kapitole 6. Křížové

financování do kapitoly 3. Zařízení a vybavení v takové výši, aby nedošlo k navýšení rozpočtu projektu.

Maximální

Registrační číslo Název projektu Žadatel

výše podpory

v Kč

CZ.2.17/2.1.00/35204

ZAJÍC - zřízení dětské skupiny pro děti

s poruchami autistického spektra a

zdravé děti předškolního věku

Asociace pomáhající

lidem s autismem - APLA

Praha, Střední Čechy,

o.s.

5 000 169,12

Podmínky realizace projektu

Harmonogram:

- Před podpisem grantové smlouvy žadatel objasní, jak je možné zahájit všechny klíčové aktivity v prvním měsíci

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 42 (celkem 44)


projektu, když na stavební úpravy prostor a jejich zařizování (KA 01) žadatel počítá 6 měsíců.

Žadatel harmonogram případně upraví dle skutečnosti.

Realizační tým:

Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

- Před podpisem grantové smlouvy žadatel zdůvodní potřebnost položek 03.01.07 interaktivní panel, 03.01.11 digitální

fotoaparát, 03.01.12 digitální videokamera, 03.01.17 externí pevný disk na ukládání dat a 03.01.19 skartovač.

V případě nedostatečného zdůvodnění budou položky adekvátně kráceny.

- Před podpisem grantové smlouvy bude ujasněno, pro koho jsou určeny položky 03.01.15 notebook, 03.01.16 mobilní

telefon a 03.02.01 software - kancelářský balíček. Položky budou případně kráceny dle výše úvazku.

- Před podpisem grantové smlouvy žadatel odůvodní výši ceny u pol. 03.01.14 elektronická chůvička. V případě

nedostatečného zdůvodnění bude položka adekvátně krácena.

- Před podpisem grantové smlouvy žadatel objasní, zda se u vyjmenovaných položek nejedná pouze o modernizaci

stávajícího zařízení pol. 06.02.03 Modernizace elektroinstalace a osvětlení, pol. 06.02.07 Výměna interiérových dveří:

vznik posuvných, pol. 06.02.09 Výmalba a obklady stěn. Položky budou o případné nepřímé náklady adekvátně

sníženy.

- Před podpisem grantové smlouvy žadatel vyčíslí revizi u pol. 06.02.06 Instalace plynových rozvodů a revize. Položky

bude o případné nepřímé náklady adekvátně snížena.

- Před podpisem grantové smlouvy žadatel vyčíslí, jaký počet stolků je součástí sestavy na pol. 06.03.01 pracovní

stolky – sestava.

Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení na cenu zařízení pro standardní využití z důvodu nezdůvodněné potřeby

dražšího vybavení

Pol. 03.01.18 multifunkční zařízení (kopírka, tiskárna, skener): - 10.800,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 03: 10.800,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 10.800,00 Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

CZ.2.17/2.1.00/35209

Překážka je příležitost - nový start pro

rodiče samoživitele

Maximální

výše podpory

v Kč

Spiralis 4 925 584,77

Podmínky realizace projektu

Realizační tým:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností

uvedených v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně

bude upraven rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši

úvazku pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek

pracovníka/pracovníků za celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze

skutečným potřebám spojeným s realizací projektu.

- V popisu klíčové aktivitě č. 3 „BLOK TRÉNINKŮ B“ je rozepsán obsah vzdělávacích aktivit do tří dnů, 3. den je

vč. závěrečného hodnocení. Související náklady v položkách počítají se čtyřdenním školením ve 4 cyklech.

Žadatel vysvětlí nesoulad. V popisu klíčové aktivitě č. 4 „BLOK TRÉNINKŮ C“ je rozepsán obsah

vzdělávacích aktivit do tří dnů, 3. den vč. závěrečného hodnocení. Související náklady v položkách počítají

s pětidenním školením ve 4 cyklech. V případě nedostatečného zdůvodnění budou dotčené položky, tj.

náklady na školicí dny, hlídání dětí a náklady na pronájem školicích místností adekvátně krácené vzhledem k

počtu dní školení uvedenému v popisech klíčových aktivit.

Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků:

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 43 (celkem 44)


pol. 01.01.02 Koordinátor rozvoje cílové skupiny – snížení úvazku z 0,8 na 0,5: - 288.000,00 Kč,

pol. 01.01.03 Koordinátor pro trh práce – snížení úvazku z 0,8 na 0,5: - 288.000,00 Kč,

pol. 01.02.01 lektor bloku A (zároveň tutor) – snížení počtu hodin z 652 na 560: - 44.750,64 Kč,

pol. 01.02.02 Lektor bloku C (zároveň tutor) – snížení počtu hodin z 508 na 448: - 36.967,92 Kč,

pol. 01.02.02 Lektor bloku C (zároveň tutor) – snížení počtu hodin z 580 na 504: - 29.185,20 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 01: 686.903,76 Kč.

Krácení v kapitole 04 služby z důvodu nadhodnocení úvazku:

pol. 04.01 finanční manažer externista – snížení úvazku z 0,25 na 0,2: - 48.000,04 Kč,

pol. 04.07 závěrečná konference pro cílovou skupinu a média: aktivita na hraně s publicitou; v případě realizace bude

hrazeno z nepřímých nákladů: - 100.000,01 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 04: 148.000,05 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 834.903,81 Kč.

Registrační číslo Název projektu Žadatel

Maximální

výše podpory

v Kč

CZ.2.17/2.1.00/35212 Práce a život v rovnováze II. o.s. MUM 4 122 963,93

Podmínky realizace projektu

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

- Před podpisem grantové smlouvy bude uvedeno, zda náklad na položce 03.01.01 stolní sestava PC je určen pro CS.

Pokud je i pro realizační tým, bude kráceno dle výše úvazků. V souvislosti s tím může být krácena položka 03.02.01

Kancelářský balík SW.

- Před podpisem grantové smlouvy bude objasněna potřebnost položky 03.01.06 skartovač a její využití v projektu.

Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení z důvodu, že zařízení bylo již pořízeno v předchozím projektu (pol. 03.01.02,

pol. 03.01.04, pol. 03.02.01):

pol. 03.01.02 notebook: - 15.600,00 Kč,

pol. 03.01.04 multifunkční zařízení pro intenzivní využití: - 18.000,00 Kč,

pol. 03.02.01 kancelářský balík SW: - 4.440,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 03: 38.040,00 Kč.

Krácení v kapitole 04 Služby z důvodu nepovinné položky, kterou příjemce hradí z nepřímých nákladů:

pol. 04.02 audit projektu : - 42.000,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 04: 42.000,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 80.040,00 Kč.

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 44 (celkem 44)


Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 22/56 ze dne 13. 12. 2012

A. Podpora souladu pracovního a soukromého života

Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel

1. CZ.2.17/2.1.00/35180 Komunitní zahrada: bezpečné místo

pro trénink a pracovní začlenění osob

se zkušeností s duševním

onemocněním

Podmínky realizace projektu

Úprava aktivit:

Maximální

výše podpory

v Kč

KOKOZA, o.p.s. 2 411 162,60

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Ukazatel Počet nově vytvořených/inovovaných produktů bude snížen na hodnotu 3, do této hodnoty budou započítány

pouze následující produkty: „metodika“, „pracovní manuál“ a „informační brožura“. Žadatel doplní rozsah a počet kusů

těchto produktů a specifikuje obsah produktu „Informační brožura“. Podle doplňujících informací bude případně dále

upravena hodnota ukazatele Počet nově vytvořených/inovovaných produktů a náklady na související rozpočtové

položky.

Realizační tým:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

Krácení v kapitole 04 služby z důvodu zahrnutí nepodporovaných aktivit:

pol. 04.02 vzdělávací a osvětové video (osvěta není podporovanou aktivitou): -12.000,00 Kč,

Celkem kráceno v kapitole 04: 12.000,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 12.000,00 Kč.

Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel

2. CZ.2.17/2.1.00/35185 Atelier Letná - trénink kreativních

schopností a dovedností

Občanské sdružení

SALET

Maximální

výše podpory

v Kč

4 879 826,40

Podmínky realizace projektu

Cílová skupina:

- Před podpisem grantové smlouvy žadatel zváží, zda by nebylo vhodnější zaměřit se jen na jednu část CS vzhledem

k tomu, že CS je vymezena široce.

- Před podpisem grantové smlouvy žadatel uvede, jaký bude zvolen přístup pro získání CS pro zapojení se do projektu

a jakým způsobem bude CS motivována k udržení se v projektu.

Úprava aktivit:

- Před podpisem grantové smlouvy žadatel zváží, zda klíčové aktivity - KA 02 Atelier Letná – pronájem NP, KA 04 Job

klub, teorie a praxe, KA 05 Tréninková pracovní místa - jsou vhodně zvolené vzhledem k práci s cílovou skupinou a

v souvislosti s tím zváží zařazení dvou nových KA – sociální poradenství a sociální rehabilitace.

Harmonogram:

- Před podpisem grantové smlouvy žadatel uvede do souladu harmonogram s nastavenými klíčovými aktivitami.

Úprava monitorovacích ukazatelů:

Ukazatel „počet nově vytvořených/inovovaných produktů“ bude snížen na hodnotu 0.

Vznik kreativního výtvarného atelieru nelze chápat jako nově vytvořený produkt.

Realizační tým:

Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

OPPA – PO2 – Příloha 2 strana 1 (celkem 16)


ozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu.

- Před podpisem grantové smlouvy bude rozepsána pol. 03.04.01 výrobní materiál a pomůcky. V případě nepřímých

nákladů bude kráceno.

- Před podpisem grantové smlouvy bude položka 06.03.04 Malířský stojan přesunuta do kapitoly 3. Zařízení a

vybavení. Položka bude přesunuta v takové výši, která nepřekročí plánovaný rozpočet projektu.

Krácení v kapitole 01 Osobní náklady z důvodu snížení úvazků na 0,5:

Pol. 01.01.03 pracovní asistent: - 365.520,00 Kč

Pol. 01.01.04 pracovní asistent: - 317.520,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 01: 683.040,00 Kč

Krácení v kapitole 02 Cestovní náhrady - nedostatečné zdůvodnění nákladu a nesoulad s obsahem 5. výzvy

Pol. 02. 01 cestovné pro místní personál: - 80.000,00 Kč

Celekm kráceno v kapitole 02: 80.000,00 Kč

Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení z důvodu výše úvazku pracovníků:

Pol. 03.01.02 notebook: - 7.800,00 Kč

Pol. 03.02.01 kancelářský balík: - 2.220,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 03: 10.020,00 Kč

Krácení v kapitole 06 Křížové financování, požadované židle a stoly již byly nakoupeny v předchozím projektu a žadatel

tedy tímto vybavením disponuje.

Pol. 06.03.01 pracovní stůl: - 25.920,00 Kč

Pol. 06.03.02 pracovní židle: - 12.480,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 06: 38.400,00 Kč

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 811.460,00 Kč.

Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel

3. CZ.2.17/2.1.00/35149 Vzdělání a tréninkové zaměstnání pro

osoby s mentálním nebo

kombinovaným postižením

Maximální

výše podpory

v Kč

A MANO s.r.o. 4 772 904,52

Podmínky realizace projektu

Úprava aktivit:

- Žadatel před podpisem smlouvy objasní návaznost klíčových aktivit č. 3, č. 4 a č. 5. Na základě předložených

informací může dojít k úpravě harmonogramu realizace těchto klíčových aktivit

- Žadatel před podpisem smlouvy v klíčové aktivitě č. 4 upřesní náplň jednotlivých vzdělávacích okruhů a jejich

časovou dotaci.

- U klíčové aktivity č. 8 „Závěrečná konference“ není zřejmý soulad s podporovanými aktivitami výzvy, proto

bude aktivita vypuštěna a související položky rozpočtu budou kráceny. Hodnota ukazatele „Počet nově

vytvořených produktů“ se nemění. Náklady na vytvoření výstupů uvedených v klíčové aktivitě budou hrazeny

z nepřímých nákladů.

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Žadatel před podpisem smlouvy upřesní složení cílové skupiny a její rozsah. Do projektu může být zapojena

pouze oprávněná cílová skupina. Na základě předložených informací bude upřesněna hodnota ukazatele

„Počet podpořených osob – celkem“.

Realizační tým:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností

uvedených v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně

bude upraven rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši

úvazku pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek

pracovníka/pracovníků za celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze

skutečným potřebám spojeným s realizací projektu.

- Před podpisem grantové smlouvy bude objasněna potřebnost pořízení pol. 03.01.02 trezor pro obchod.

OPPA – PO2 – Příloha 2 strana 2 (celkem 16)


Z projektové žádosti není zřejmá potřebnost položky. V případě nedostatečného zdůvodnění bude položka

adekvátně krácena.

- Žadatel před podpisem smlouvy vysvětlí, které z položek 03.01.03 Notebook pro administraci projektu a

03.01.06 Mobilní telefon pro komunikaci s klienty, bude využívat který člen z realizačního týmu. V souvislosti

s předloženým vysvětlením může dojít k úpravě i položek 03.02.02 MS Office a 03.02.03 Antivirový program.

- Žadatel na svých webových stránkách uvádí, že dne 1.8.2011 byl zahájen provoz tréninkového obchodu. Před

podpisem smlouvy žadatel zdůvodní potřebnost nákladů na zřízení tréninkového obchodu uvedeného

v žádosti. V případě nedostatečného vysvětlení budou veškeré náklady spojené se zřízením obchodu kráceny.

- Žadatel před podpisem smlouvy objasní podmínky partnerství. V případě rozporu s pravidly o partnerství

definovaných v příručce OPPA, bude způsob zapojení partnera řádně ošetřen.

- Žadatel před podpisem smlouvy předloží metodiku výpočtu nákladů v položkách rozpočtu:

o 04.02 Nájemné učebny pro vzdělávací aktivity = 76.000,00 Kč,

o 04.03 Nájemné tréninkového obchodu = 489.600,00 Kč,

o

o

05.02.01 Stravné pro klienty na odborné praxi = 28.800,00 Kč,

05.02.02 Příspěvek na cestovné pro klienty, kteří pro cestu na KA nemohou, kvůli postižení použít

MHD = 40.000,00 Kč.

V případě nedostatečného vysvětlení může v těchto položkách dojít ke krácení.

- Žadatel před podpisem smlouvy předloží výčet činností spojených s náklady v položce 04.01 Drobné stavební

úpravy obchodu pro tréninkové zaměstnání/odbornou praxi. V souvislosti s předloženým vysvětlením může

dojít k úpravě této položky.

- Pol. 06.03.04 Odpadkové koše na tříděný odpad - sada 3ks a pol. 06.03.06 Osvětlení prodejních regálů jsou

nesprávně zařazeny. Před podpisem smlouvy budou v rozpočtu přesunuty z kapitoly 06 Křížové financování

do kapitoly 03 Zařízení a vybavení. Položky budou přesunuty v takové výši, která nepřekročí plánovaný

rozpočet projektu.

Krácení v kapitole 01 osobní náklady: dle rozsahu zapojení jednotlivých pozic v souladu s vypuštěním klíčové aktivity č.

8:

pol. 01.01.01 Lektor – snížení o 5% úvazku - 28.990,50 Kč,

pol. 01.01.02 Manažer – snížení o 5% úvazku - 53.868,00 Kč,

pol. 01.01.03 Odborný metodik - supervizor – snížení o 5% úvazku - 25.564,50 Kč,

Celkem kráceno v kapitole 01: 108.423,- Kč.

Krácení v kapitole 04 Služby: vzhledem k reálně plánované době realizace v klíčové aktivitě č. 5:

pol. 04.03 Nájemné tréninkového obchodu – sníženo z 24 měsíců na 20 měsíců: - 81.600,00 Kč,

- po vysvětlení metodiky výpočtu nákladů a případného krácení doby realizace klíčové aktivity č. 5, může v položce

dojít k dalšímu krácení,

pol. 04.04 Pronájem prostor a techniky na konferenci se základním občerstvením – krácení z důvodů vypuštění aktivity

8: - 108.000,00 Kč,

pol. 04.05 Výroba sborníku/výstupů z projektu na konferenci vč. distribuce – krácení z důvodů vypuštění aktivity 8: -

14.400,00 Kč,

Celkem kráceno v kapitole 04: 204.000,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 312.423,00 Kč.

Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel

4. CZ.2.17/2.1.00/35152 Zapojení uživatelů péče do

Centrum pro rozvoj

vzdělávání v oblasti péče o duševního péče o duševní

zdraví

zdraví

Maximální

výše podpory

v Kč

1 107 712,51

Podmínky realizace projektu

- Před podpisem grantové smlouvy bude objasněno, zda se jedná v případě odborníků s vlastní zkušeností a lektory

s vlastní zkušeností o stejné osoby z cílové skupiny. V případě, že se jedná o stejné osoby z cílové skupiny, jeví se

zapojení osob z cílové skupiny do realizačního týmu jako neodůvodněné a není zcela jasné nárokování mzdových

příspěvků pro cílovou skupinu, když jsou již tyto osoby z cílové skupiny zaměstnáni formou DPP u žadatele. V případě,

že se bude jednat o stejné osoby z cílové skupiny, bude pro ně zvolena podpora pouze jednou formou zaměstnání a to

buď na DPP v rámci realizačního týmu nebo pomocí mzdových příspěvků cílové skupině.

- Dále bude před podpisem upraveno zařazení položek 03.04.01 Grafická úprava učebních materiálů - vzdělávací

moduly a 03.04.02 Tisk učebních materiálů - vzdělávací moduly, které svým charakterem spadají do kapitoly 4. Služby.

Úprava cílové skupiny:

- Popis cílové skupiny bude doplněn o kritéria výběru osob z cílové skupiny a zdůvodnění zapojení právě 10 osob

z cílové skupiny, které budou podpořeni.

Úprava rozpočtu

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

OPPA – PO2 – Příloha 2 strana 3 (celkem 16)


celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

- Bude upřesněn rozsah vytvořených učebních materiálů (položky 03.04.01 a 03.04.02), v případě nejasného

objasnění, bude položka adekvátně krácena.

Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnocení sazby:

pol. 01.03.01 odborník s vlastní zkušeností – zpracování výukového modulu – snížení sazby na 200 Kč/1h: - 60.000,00

Kč.

Celkem kráceno v kapitole 01: 60.000,00 Kč.

Krácení v kapitole 03 zařízení vybavení:

pol. 03.01.01 Notebook pro realizační tým - poměrná část – položka snížena dle výše úvazku pracovníků realizačního

týmu: - 3.358,13 Kč

pol. 03.02.01 Kancelářský balík - poměrná část – položka snížena dle výše úvazku pracovníků realizačního týmu:-

895,50 Kč

Celkem kráceno v kapitole 03: 4.253,63 Kč.

Krácení v kapitole 05 přímá podpora z důvodu nadhodnocení sazby, mzdové příspěvky cílové skupině jsou zamýšleny

jako příspěvek pro zaměstnavatele, nikoliv pro použití úhrady celé mzdy cílové skupině:

pol. 05.01.01 lektor s vlastní zkušeností – výuka – snížení sazby na 200 Kč/1h: - 9.000,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 01: 9.000,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 73.235,63 Kč.

Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel

5. CZ.2.17/2.1.00/35111 Podpora nezaměstnaných osob 50+

při začleňování na trh práce v oblasti

sociálních služeb

MĚSTSKÁ ČÁST

PRAHA 10

Maximální

výše podpory

v Kč

5 215 406,40

Podmínky realizace projektu

Realizační tým:

Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

Rizika:

Před podpisem grantové smlouvy žadatel uvede riziko a opatření pro případ, že kurz úspěšně absolvuje více než 60

uchazečů, pro které je připraveno tréninkové místo.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

- Před podpisem grantové smlouvy žadatel objasní položku 05.03.02 Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství,

pokud by se jednalo o nepřímý náklad, bude položka dodatečně zkrácena.

Krácení v kapitole 04 Služby z důvodu dostupnosti kurzu na trhu za nižší cenu a dále z důvodu nedostatku informací o

délce a rozsahu kurzu

Pol. 04.01. Rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách: - 300.000,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 01: 300.000,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 300.000,00 Kč.

Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel

6. CZ.2.17/2.1.00/35228 Podpora migrantům při vstupu na trh

práce v Praze

Podmínky realizace projektu

Maximální

výše podpory

v Kč

InBáze Berkat, o.s. 3 367 683,72

OPPA – PO2 – Příloha 2 strana 4 (celkem 16)


- Žadatel plánuje zahájit realizaci projektu 1. 1. 2012, před podpisem grantové smlouvy bude upřesněno, zda již žadatel

zahájil realizaci, v případě, že nezahájil, tak jaké je plánované datum zahájení realizace projektu.

Úprava klíčových aktivit:

- V rámci klíčové aktivity č. 2 „Pracovní poradenství“ nebude poskytováno právní poradenství klientům projektu v rámci

přímých nákladů projektu. Potřebnost specializovaného právního poradenství není v projektové žádosti dostatečně

zdůvodněno. Dále bude v rámci klíčové aktivity č. 2 „Pracovní poradenství“ upřesněno zaměření rekvalifikačních kurzů

tak, aby byla jasná návaznost rekvalifikace na budoucí pracovní uplatnění osoby z cílové skupiny. Dále budou doplněny

podrobné údaje o rozsahu služeb poskytovaných osobám z cílové skupiny, tedy časová dotace, frekvence apod.

- V rámci klíčové aktivity č. 5 „Podpůrné služby“ nebude realizováno psychoterapeutické poradenství v rámci přímých

nákladů projektu. Psychoterapie je podle současného právního stavu součástí zdravotnictví a zdravotnické služby

nejsou podporovanými aktivitami v rámci prioritní osy 2 OPPA. Dále budou do popisu aktivity doplněny informace

ohledně rozsahu jednotlivých aktivity, tedy časová dotace, frekvence apod.

Úprava realizačního týmu:

- V rámci realizačního týmu budou sjednoceny položky rozpočtu jednotlivých členů realizačního týmu, aby byly shodné

jak v části realizační tým, tak v rozpočtu.

- Pracovní náplň pozice 01.01.02 „Pracovní poradce“ bude rozšířena o pracovní náplň Sociální asistentky projektu a

koordinátora vzdělávacích a podpůrných programů při zachování plánovaných nákladů.

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Ukazatel „Počet nově vytvořených/inovovaných produktů“ bude snížen z hodnoty 2 na hodnotu 1 a bude započítám

pouze produkt: Systém podpory podnikání ve formě komplexního poradenství, zahrnujícího vzdělávací modul,

individuální konzultace s následnou možností zajištění rekvalifikací, živnostenského listu a dalších kroků vedoucích k

postupnému naplňování podnikatelského plánu.

- v rámci ukazatele „Počet podpořených osob“ bude objasněna plánovaná hodnota. Podle pravidel OPPA se každá

podpořená osoba započítává pouze jednou, bez ohledu na počet podpor, které v rámci realizace projektu získala. Není

zcela zřejmé, zda žadatel míní zapojit do projektu 80 konkrétních osob nebo započítával jednotlivé podpory.

- Ukazatel „Počet úspěšně podpořených osob“ bude upraven tak, aby byla každá úspěšně podpořená osoba

započítána pouze jednou, tedy v souladu s pravidly OPPA. Žadatel upřesní celkový počet úspěšně podpořených osob.

V rámci tohoto ukazatele bude navýšen počet osob, které v projektu získají zaměstnání na hodnotu 10.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

- Zvýšení procenta nepřímých nákladů z 16 % na 18 % s ohledem na pravidla nepřímých nákladů (Úprava v souvislosti

se změnou objemu přímých nákladů bez křížového financování).

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

- Žadatel objasní jaké konkrétní náklady spadají pod položku 05.03.03 Nostrifikace, aprobační zkoušky. Dále budou

popsány činnosti, které s tímto nákladem souvisejí. V případě, že náklady budou spadat do nákladů nepřímých, bude

položka krácena.

Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků:

pol. 01.01.01 vedoucí projektu – snížení úvazku z 1,0 na 0,5: - 546.720,00 Kč,

pol. 01.01.03 sociální asistentka projektu – pozice bude sloučena s pol. 01.01.02 pracovní poradce: - 212.256,00 Kč,

pol. 01.01.04 koordinátor vzdělávacích a podpůrných aktivit - pozice bude sloučena s pol. 01.01.02 pracovní poradce: -

431.480,00 Kč,

pol. 01.01.05 finanční manažer projektu – snížení úvazku z 0,5 na 0,3: - 205.824,00 Kč,

pol. 01.01.06 administrativní asistentka – položka zrušena vlivem nedostatečné zdůvodnění potřebnosti pracovníka: -

250.848,00 Kč,

pol. 01.03.01 psychoterapeut - položka zrušena vlivem nedostatečné zdůvodnění potřebnosti pracovníka: - 176.400,00

Kč.

Celkem kráceno v kapitole 01: 1.823.528,00 Kč.

Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení z důvodu nadhodnocení položky:

pol. 03.02.01 kancelářský software: - 1.656,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 03: 1.656,00 Kč.

Krácení v kapitole 04 služby nesprávného zařazení položky mezi přímé náklady:

pol. 04.02 Spotřeba energií spojená s nájmem prostor - pracovní poradenství: - 70.863,00 Kč,

pol. 04.04 Spotřeba energií spojená s nájmem prostor - podpůrné programy: - 28.359,00 Kč,

pol. 04.06 Spotřeba energií spojená s nájmem prostor pro praxi: - 14.400,00 Kč,

OPPA – PO2 – Příloha 2 strana 5 (celkem 16)


pol. 04.09 právní poradenství klientům projektu – není dostatečně zdůvodněna potřebnost v projektu : - 230.400,00 Kč,

pol. 04.11 Zaměstnanci v přímé práci s klienty – vzdělávání – vzdělávání členů realizačního týmu není podporovanou

aktivitou v rámci 5. výzvy OPPA: - 23.994,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 04: 368.016,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 2.193.200,00 Kč.

Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel

7. CZ.2.17/2.1.00/35054 Program tréninkového zaměstnávání

v Toulcově dvoře

ZÁJMOVÉ

SDRUŽENÍ

TOULCŮV DVŮR

Maximální

výše podpory

v Kč

4 343 300,20

Podmínky realizace projektu

Úprava aktivit:

Aktivita 08 - Vzdělávání pracovního týmu - bude vyškrtnuta, protože její obsahové zaměření není v souladu se

zněním 5. výzvy OPPA pro druhou prioritní osu.

Úprava monitorovacích ukazatelů:

Ukazatel „počet nově vytvořených/inovovaných produktů“ bude snížen na hodnotu 2. Do této hodnoty budou započítány

pouze následující produkty:

1) Program tréninkového zaměstnání (Součástí bude počet pracovních míst)

2) Rukodělná dílna

Úprava rozpočtu:

Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

Zvýšení procenta nepřímých nákladů z 16 % na 18 % s ohledem na pravidla nepřímých nákladů (Úprava v souvislosti

se změnou objemu přímých nákladů bez křížového financování).

Před podpisem grantové smlouvy bude ověřeno, zda se na položkách 03.01.06. (el. hrnčířský kruh), 03.01.07 (radiátor),

03.01.08 (závěsné zářivkové svítidlo) nejedná o investici. Může dojít ke krácení.

Krácení v kapitole 01 Osobní náklady v souvislosti s krácením úvazků členů realizačního týmu na úvazek 0,4 (pol.

01.01.02, 01.01.03, 01.01.04) a z důvodu krácení na úvazek 0,5 (pol. 01.01.06)

Pol. 01.01.02 pracovní terapeut: -320.528,00 Kč

Pol. 01.01.03 koordinátor projektu: -199.392,00 Kč

Pol. 01.01.04 sociální pracovník: -308.200,00 Kč

Pol. 01.01.06 vedoucí tréninkové pozice pracovník rukodělné dílny: -353.760,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 01: 1.181.880,00 Kč

Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení z důvodu snížení úvazků (pol. 3.1.11), z důvodu nedostatečného zdůvodnění

potřebnosti položek (pol. 3.1.2, 3.1.5, 3.2.1)

Pol. 03.01.02 notebooky: - 54.600,00 Kč

Pol. 03.01.05 mobilní telefon: -7.140,00 Kč

Pol. 03.01.11 tabule: -1.344,00 Kč

Pol. 03.02.01 SW kancelářský balík: -15.540,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 03: 78.624,00 Kč

Krácení v kapitole 04 Služby z důvodu vyjmutí klíčové aktivity 8.

Pol. 04.01 supervize: -79.200,00 Kč

Pol. 04.02 vzdělávání–účastnické poplatky, lektorné (8 osob x 3 vzdělávací kurzy): -72.000,00 Kč

Pol. 04.03 Vzdělávací seminář na míru: -50.400,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 04: 201.600,00 Kč

Krácení v kapitole 06 Křížové financování kráceno na výši úvazků realizačního týmu, který dané vybavení využívá

Pol. 6.3.1. Stůl pracovní kancelářský: -16.500,00 Kč

Pol. 6.3.2. Kancelářská židle (real. tým i klienti): -10.920,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 06: 27.420,00 Kč

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 1.489.524,00 Kč.

Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel

Maximální

výše podpory

v Kč

OPPA – PO2 – Příloha 2 strana 6 (celkem 16)


8. CZ.2.17/2.1.00/35131 PINEL -

Fokus Praha, o.s. 3 954 746,38

rozvoj schopností nutných pro uplatně

ní na běžném trhu práce u lidí s

dlouhodobým duševním onemocnění

m

Podmínky realizace projektu

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Ukazatel „Počet nově vytvořených/inovovaných produktů“ bude snížen na hodnotu 2, do této hodnoty budou

započítány pouze následující produkty:

o Příručka Tréninkového klubu obsahující 8 tematických pracovních listů,

o Publikace shrnující zkušenosti klientů ze zaměstnání na běžném trhu práce.

- Žadatel před podpisem smlouvy jasně definuje kritérium úspěšnosti, tzn. podmínky, za kterých budou

podpořené osoby považovány za úspěšně podpořené. V souvislosti s upřesněním těchto podmínek může dojít

k navýšení stávající hodnoty indikátoru „Počet úspěšně podpořených osob“.

Realizační tým:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností

uvedených v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně

bude upraven rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši

úvazku pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek

pracovníka/pracovníků za celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze

skutečným potřebám spojeným s realizací projektu.

- Zvýšení procenta nepřímých nákladů z 16 % na 18 % s ohledem na pravidla nepřímých nákladů (Úprava

v souvislosti se změnou objemu přímých nákladů bez křížového financování).

Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků:

pol. 01.01.02 Provozní manažer – snížení úvazku ze 100 na 50%: - 402.000,00 Kč,

pol. 01.01.03 Finanční manažer – snížení úvazku z 50 na 25%: - 201.000,00 Kč,

pol. 01.01.06 Pracovní konzultant – vypuštění položky z důvodu nadbytečnosti : - 678.040,00 Kč,

pol. 01.01.08 Pracovní konzultant – vypuštění položky z důvodu nadbytečnosti : - 416.070,00 Kč,

Celkem kráceno v kapitole 01: 1.697.110,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 1.697.110,00 Kč.

Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel

9. CZ.2.17/2.1.00/35081 Kavárna "Předsudky? Nemáme!" -

inovativní sociální podnik

Lilla handmade,

s.r.o.

Maximální

výše podpory

v Kč

5 686 938,80

Podmínky realizace projektu

Úprava aktivit:

- V klíčové aktivitě 1 „Vyhledání vhodných prostor, vybavení Kavárny „Předsudky? Nemáme!““ není zřejmý důvod

nákupu položek 03.01.17 Notebook do Kavárny, 03.01.19 Telefon do Kavárny a 03.02.03 Kancelářský balík do

notebooku do Kavárny. Žadatel doplní zdůvodnění. Dále žadatel doplní kalkulaci položek 03.01.20 Mapa prostor

Kavárny pro nevidomé a 06.02.01 Stavební úpravy prostor (zajištění pohybu osob na invalidním vozíku). Podle

doplňujících informací budou případně upraveny náklady na položky.

- V klíčové aktivitě 3 „Proškolení zaměstnanců a zaměstnankyň Kavárny „Předsudky? Nemáme!“ – profesní vzdělávání

a průběžné konzultace“ není zřejmá kalkulace položky 04.01 Kurz Systém HACCP. Žadatel doplní kalkulaci. Podle

doplňujících informací budou případně upraveny náklady na položku.

Realizační tým:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena a následně bude upraven

rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy zdůvodní výši ceny a počet jednotek na položce 03.01.06 Lednice

v kuchyni.

OPPA – PO2 – Příloha 2 strana 7 (celkem 16)


Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení na výši celkových úvazků realizačního týmu jich využívajících:

pol. 03.01.18 telefon pro realizační tým – snížení na 2,8 ks : - 360,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 03: 360,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 360,00 Kč.

B. Začleňování znevýhodněných osob

Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel

1. CZ.2.17/2.1.00/35151 Vzdělávání rodičů - příprava vstupu

nebo návratu rodičů s malými dětmi

na trh práce

Vysoká škola

chemickotechnologická

v

Praze

Maximální

výše podpory

v Kč

2 157 072,10

Podmínky realizace projektu

Úprava územní uznatelnosti cílové skupiny:

- Při výběru účastníků projektu bude splněna podmínka: Cílová skupina znevýhodněných osob (rodiče na

rodičovské/mateřské dovolené nebo rodiče vracející se z rodičovské/ mateřské dovolené) musí mít trvalé bydliště v hl.

m. Praze nebo se více než polovinu roku zdržovat na území hl. m. Prahy.

Úprava aktivit:

- Celková délka projektu bude zkrácena na 17 měsíců. Žadatel předloží harmonogram upravený podle zkrácení

projektu. Na základě upraveného harmonogramu mohou být případně upraveny náklady na související rozpočtové

položky.

Úprava monitorovacích ukazatelů:

Realizační tým:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

- Žadatel doplní kalkulaci zapojení pozic Lektor bloku 2 (pol. 01.02.05), Lektor bloku 3 (pol. 01.02.06), Lektor jazyků

(pol. 01.02.07), Lektor bloku 5 (pol. 01.02.09), Autor výukových textů 2 (pol. 01.03.01), Redaktor (pol. 01.03.02),

Programátor PDF obsahu (pol. 01.03.03), Autor výukových textů 3 (pol. 01.03.04) a Autor výukových textů 5 (pol.

01.03.05) v jednotlivých aktivitách. Podle doplňujících informací budou případně upraveny náklady na dané položky.

- Krácení rozsahu zapojení pozice v souladu s délkou příslušných klíčových aktivit, viz úprava aktivit a rozpočet.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu zkrácení doby realizace projektu z 24 na 17 měsíců a z důvodů zrušení

pozic (odborní garanti a administrativní asistentka):

pol. 01.02.01 manažer - koordinátor projektu – snížení počtu hodin: - 60.032,00 Kč,

pol. 01.02.02 odborný garant aktivity 2 – vyškrtnutí pozice: - 84.420,00 Kč,

pol. 01.02.03 odborný garant aktivity 3 – vyškrtnutí pozice: - 84.420,00 Kč,

pol. 01.02.04 odborný garant aktivity 4 – vyškrtnutí pozice: - 64.320,00 Kč,

pol. 01.02.08 odborný garant aktivity 5 – vyškrtnutí pozice: - 84.420,00 Kč,

pol. 01.02.10 manažer projektu – snížení počtu hodin: - 54.028,80 Kč,

pol. 01.02.11 finanční manažer projektu – snížení počtu hodin: - 54.028,80 Kč,

pol. 01.02.12 odborně organizační pracovnice – snížení počtu hodin: - 48.025,60 Kč,

pol. 01.02.13 administrativní asistentka – vyškrtnutí pozice: - 135.072,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 01: 668.767,20 Kč.

Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení z důvodu nedostatečného zdůvodnění potřebnosti (lze předpokládat, že

žadatel má následující položky, potřebné k vzdělávání cílové skupiny, k dispozici):

pol. 03.01.01 skartovač: - 1.680,00 Kč,

pol. 03.01.02 kancelářský laminátor: - 960,00 Kč,

pol. 03.01.03 multifunkční zařízení: - 18.000,00 Kč,

OPPA – PO2 – Příloha 2 strana 8 (celkem 16)


pol. 03.01.04 externí HD 2,5" 1000GB pro zálohování dat: - 6.000,00 Kč,

pol. 03.01.05 notebook: - 46.800,00 Kč,

pol. 03.01.06 interaktivní projektor: - 39.600,00 Kč,

pol. 03.01.07 dotykový LCD panel 42": - 79.200,00 Kč,

pol. 03.01.08 vizualizér se stojanem: - 19.200,00 Kč,

pol. 03.01.09 přenosné plátno: - 4.560,00 Kč,

pol. 03.01.10 profesionální prezentér: - 3.960,00 Kč,

pol. 03.01.11 digitální videokamera: - 8.400,00 Kč,

pol. 03.01.12 PC střihová karta: - 1.950,00 Kč,

pol. 03.01.13 přenosný LCD miniprojektor: - 9.840,00 Kč,

pol. 03.01.14 dotykový LCD panel 23": - 6.960,00 Kč,

pol. 03.01.15 projektová plánovací tabule: - 8.160,00 Kč,

pol. 03.01.16 flipchart: - 3.840,00 Kč,

pol. 03.01.17 CD přehrávač: - 6.720,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 03: 265.830,00 Kč.

Krácení v kapitole 05 přímá podpora z důvodu nedostatečného zdůvodnění potřebnosti

pol. 05.02.01 stravné na workshopy: - 18.000,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 05: 18.000,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 952.597,20 Kč.

Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel

2. CZ.2.17/2.1.00/35036 Akademická dětská skupina Národní Středisko

společných činností

AV ČR, v.v.i.

Maximální

výše podpory

v Kč

2 981 337,94

Podmínky realizace projektu

Úprava územní uznatelnosti cílové skupiny:

- Žadatel doplní přesný popis cílové skupiny, zejména s ohledem na podporované cílové skupiny a jejich územní

uznatelnost.

- Při výběru účastníků projektu bude splněna podmínka: Cílová skupina znevýhodněných osob (rodiče na

rodičovské/mateřské dovolené nebo rodiče vracející se z rodičovské/ mateřské dovolené) musí mít trvalé bydliště v hl.

m. Praze nebo se více než polovinu roku zdržovat na území hl. m. Prahy. Cílová skupina zaměstnanci/kyně s dětmi (do

15 let věku dítěte) musí svoji pracovní (resp. ekonomickou) činnost vykonávat z více než 50 % na území hl. m. Prahy.

Úprava aktivit:

- Klíčová aktivita 1 „Příprava DS Národní“ bude prodloužena na délku 3 měsíce, tedy na 1.-3.měsíc projektu. V rozpočtu

budou upraveny související položky.

- Klíčová aktivita 3 „Výchovná a vzdělávací činnost předškolního zařízení“ bude zkrácena na délku 21 měsíců, tedy na

4.-24.měsíc projektu. V rozpočtu budou upraveny související položky.

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Žadatel doplní informaci, jak dospěl k hodnotám monitorovacích ukazatelů. Podle doplňujících informací bude

případně upravena hodnota ukazatele Počet podpořených osob a Počet úspěšně podpořených osob.

Realizační tým:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

- Snížení procenta nepřímých nákladů na polovinu z 18 % na 9 % s ohledem na pravidla nepřímých nákladů (Úprava

v souvislosti se změnou objemu podílu služeb na celkových přímých nákladech).

- Žadatel doplní kalkulaci položky 04.01 provoz centra – platba za dodávku komplexních pedagogických služeb. Podle

doplňujících informací budou případně upraveny náklady na položku.

- Před podpisem grantové smlouvy bude upraveno zařazení položek 06.03.13 a 06.03.14, budou přesunuty do kapitoly

03 zařízení a vybavení (za podmínky nepřekročení celkového rozpočetu projektu).

- Dále bude před podpisem grantové smlouvy upraveno zařazení položky 06.02.07, bude přesunuta do kapitoly 04

OPPA – PO2 – Příloha 2 strana 9 (celkem 16)


služby. Žadatel zároveň rozklíčuje, jaká částka připadá na dopravu a jaká na stěhování. V případě dopravného se jedná

o nepřímý náklad a bude kráceno.

Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků:

pol. 01.02.01 manažer projektu – snížení úvazku z 0,5 na 0,2: - 260.496,00 Kč,

pol. 01.02.02 provozní a hospodářský manažer – snížení úvazku z 0,5 na 0,1: - 270.144,00 Kč,

pol. 01.02.03 odborný garant – snížení úvazku z 0,5 na 0,2: - 221.904,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 01: 752.544,00 Kč.

Krácení v kapitole 04 služby:

pol. 04.01 provoz centra - platba za dodávku komplexních pedagogických služeb – krácení z důvodu zkrácení aktivity

z 22 na 21 měsíců: - 80.000,00 Kč,

pol. 04.02 webové stránky projektu s rezervačním systémem - tvorba webových stránek vč. Rezervačního systému –

žadatel rezervačním systémem disponuje z aktuálně realizovaného projektu a nezdůvodňuje potřebnost dalšího: -

50.000,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 04: - 130.000,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 882.544,00 Kč.

Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel

3. CZ.2.17/2.1.00/35140 Návrat rodiče do přípravy a realizace

staveb

Nadace pro rozvoj

architektury a

stavitelství

Maximální

výše podpory

v Kč

3 441 229,36

Podmínky realizace projektu

Úprava aktivit:

- V rámci klíčové aktivity č. 3 žadatel před podpisem smlouvy objasní obsah, formu a rozsah speciálních kurzů

pro přípravu k autorizačním zkouškám, o které má být doplněn základní vzdělávací program.

- V rámci klíčové aktivity č. 2 žadatel před podpisem smlouvy specifikuje název, obsah, formu a rozsah školících

materiálů

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Žadatel před podpisem smlouvy upřesní kritérium úspěšnosti, tzn. podmínky, za kterých bude podpořená

osoba považována za úspěšně podpořenou.

Úprava harmonogramu:

- Žadatel před podpisem smlouvy předloží přepracovaný harmonogram, ve kterém ujasní délku realizace

jednotlivých klíčových aktivit.

Realizační tým:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností

uvedených v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně

bude upraven rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši

úvazku pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek

pracovníka/pracovníků za celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze

skutečným potřebám spojeným s realizací projektu.

- Žadatel před podpisem smlouvy předloží jasné a relevantní zdůvodnění potřebnosti provedení úprav, vč.

metodiky výpočtu nákladů vyčíslených v položce 06.02.01 Stavební úpravy pro dětský koutek a konzultační

místnost.

- Žadatel vysvětlí potřebnost položek 03.01.04 Telefon, 03.01.03 Velkokapacitní archivační paměť, 03.01.06 TV

a přehrávač DVD, 03.02.02 Software pro webové stránky, a 03.03.01 SW pro E-learning a webináře.

V případě nedostatečného odůvodnění bude uvedené zařízení kráceno.

Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení na výši celkových úvazků realizačního týmu jich využívajících:

pol. 03.01.01 03.01.02 Tablet pro realizační tým – náklad přiřazen ke KA1. Krácení ceny vzhledem k úvazku pracovníků

- snížení z 2,0 na 1,1 ks. Zároveň kráceno v souvislosti s 10 % zapojením pracovníků do KA1: - 27.216,00 Kč,

Celkem kráceno v kapitole 03: -27.216,00 Kč.

Krácení v kapitole 05 přímá podpora z důvodu nedostatečného zdůvodnění potřebnosti:

pol. 05.02.01 Stravování: krácení položky: - 109.200,00 Kč,

pol. 05.02.02 Cestovné: krácení položky: - 72.000,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 05: 181.200,00 Kč.

OPPA – PO2 – Příloha 2 strana 10 (celkem 16)


Celkové krácení přímých nákladů projektu o 208.416,00 Kč.

Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel

4. CZ.2.17/2.1.00/35069 Rodičovská dovolená jako "nová

příležitost"

Maximální

výše podpory

v Kč

Communio, s.r.o. 1 082 791,60

Podmínky realizace projektu

Úprava harmonogramu:

- Vzhledem k návrhu expertního hodnotitele dojde ke krácení doby realizace projektu celkem na 15 měsíců. Klíčové

aktivity č. 3 a č. 4 byly v žádosti naplánovány na 12 měsíců. Tato doba bude krácena o 9 měsíců. Žadatel před

podpisem smlouvy předloží upravený harmonogram s ohledem na zkrácenou dobu realizace projektu.

Realizační tým:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

- Žadatel před podpisem smlouvy zdůvodní nákup zařízení a vybavení v položkách 03.01.02 kamera a 03.01.04

fotoaparát. V případě nedostatečného zdůvodnění budou položky kráceny.

Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu zkrácení doby realizace projektu ze 17 na 15 měsíců, tudíž i adekvátní

částky v osobních nákladech budou úměrně kráceny:

pol. 01.02.01 Manažer projektu – snížení úvazku ze 17 na 15 měsíců: - 40.200,00 Kč,

pol. 01.02.02 Asistent projektu – snížení úvazku ze 17 na 15 měsíců: - 19.296,00 Kč,

pol. 01.02.03 Odborný garant – snížení úvazku ze 17 na 15 měsíců: - 16.080,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 01: 75.576,00Kč.

Krácení v kapitole 04 služby vzhledem k nedostatečnému zdůvodnění potřebnosti:

pol. 04.03 brožura pro cílovou skupinu – sníženo z 500 na 150 ks: - 21 000,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 04: 21.000,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 96.576,00 Kč.

Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel

Maximální

výše podpory

v Kč

5. CZ.2.17/2.1.00/35161 Aktivní rodiče! "Shambala o.s." 4 194 116,01

Podmínky realizace projektu

Cílová skupina:

Před podpisem grantové smlouvy žadatel uvede způsob získání cílové skupiny.

Úprava aktivit:

- KA 02 Zahrada je pro nás radost – před podpisem grantové smlouvy žadatel upřesní, jak bude probíhat praktická část

kurzu zahradního designu v v zimním období. Dále žadatel uvede, jakým způsobem může CS využít nabyté znalosti a

dovednosti z kurzu, případně zda žadatel sám nabídne uplatnění či jeho zprostředkování.

- KA 03 Job Klub – zástupci CS se kromě účasti v rekvalifikačním kurzu či kurzu vzdělávání povinně zúčastní i KA 03

Job Klubu.

- KA 03 Job Klub – žadatel doloží, že nastavený počet jednoho lektora pro tuto aktivitu pokryje případně i druhou

skupinu účastníků. Pokud nebude doloženo, bude otevřena jen jedna skupina a zároveň splněna podmínka, že všichni

účastníci KA 01 a KA 02 zúčastní KA 03.

- KA 01 English is easy a KA 02 Zahrada je pro nás radost budou sladěny s harmonogramem.

- KA 02 Zahrada je pro nás radost – žadatel uvede alespoň rámcový program motivačních zájezdů a dále uvede, jak

budou účastníci při studiu hodnoceni a na základě jakých kritérií budou vybráni nejlepší účastníci pro cestu do UK.

- KA 05 – Aktivní rodičovství – projektová příručka – KA bude z důvodu neefektivnosti vyškrtnuta

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Před podpisem grantové smlouvy žadatel doloží, že každou podpořenou osobu započítává pouze jednou.

- Počet nově vytvořených/inovovaných produktů bude snížen na hodnotu 3. Z důvodu vyřazení KA 05 aktivní

rodičovství – projektová příručka bude příručka vyřazena i z produktů.

OPPA – PO2 – Příloha 2 strana 11 (celkem 16)


Realizační tým:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu.

Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným s realizací projektu.

- Zvýšení procenta nepřímých nákladů z 16 % na 18 % s ohledem na pravidla nepřímých nákladů (Úprava v souvislosti

se změnou objemu přímých nákladů bez křížového financování).

- Před podpisem grantové smlouvy bude objasněno, pro koho je určeno 6 ks mobilů (pol. 03.01.02) a případně

adekvátně kráceno.

- Před podpisem grantové smlouvy bude objasněn účel nákupu zboží na položkách 03.01.06 digitální fotoaparát,

03.01.07 digitální videokamera, 03.01.10 skartovač a pol. 03.01.11 digitální diktafon. V případě nedostatečného

zdůvodnění budou položky kráceny či vyškrtnuty.

- Před podpisem grantové smlouvy bude pol. 03.04.12 - 03.04.15 uveden způsob stanovení jednotkové ceny. V případě

nedostatečného zdůvodnění budou položky kráceny či vyškrtnuty.

- Před podpisem grantové smlouvy bude na pol. 05.02.01 Motivační cesta pro absolventy zahradního designu do GB,

léto 2013,2014 (91.200,00 Kč) zdůvodněn počet osob a položka bude rozepsána do jednotlivých nákladů.

- Před podpisem grantové smlouvy bude na pol. 05.02.02 Motivační cesta pro absolventy kurzu Aj do GB, léto 2013,

2014 (96.000,00 Kč) zdůvodněn počet osob a položka bude rozepsána do jednotlivých nákladů.

Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení:

pol. 03.01.01 notebook: - 70.200,00 Kč (1 ntb vyškrtnut z KA 02 – není zřejmé, pro koho je určen, dále krácení ntb dle

úvazku administrativního asistenta a pro DPČ),

pol. 03.01.02 mobilní telefon: - 7.140,00 Kč (kráceno dle úvazku administrativního asistenta a pro zaměstnance na

DPČ),

pol. 03.01.09 CD přehrávač: - 1.680,00 Kč (škrtnut CD přehrávač z KA 02 – není popsána potřebnost),

pol. 03.02.02 Výukový e-learningový software na AJ: - 48.000,00 Kč (kráceno z důvodu neefektivnosti v projektu),

pol. 03.04.03 tvrdé desky A3:- 10.944,00 Kč (jedná se o nepřímý náklad),

pol. 03.04.04 RHS Encyklopedie zahradních rostlin: - 17.040,00 Kč (snížen počet z 12 ks na 2 ks),

pol. 03.04.06 kovové pravítko k řezání: - 3.300,00 Kč (snížen počet z 24 ks na 2 ks),

pol. 03.04.07 řezací podložka Maped A3: - 12.513,60 Kč (snížen počet z 24 ks na 2 ks),

pol. 03.04.08 kružítko rotring giant set: - 4.608,00 Kč (částka krácena na běžnou cenu 100 Kč/ks),

pol. 03.04.10 milimetrový papír A3 – blok: - 13.824,00 Kč (náklad patří do nepřímých nákladů projektu),

pol. 03.04.11 pauzovací papír A3, blok 250 listů: - 48.000,00 Kč (náklad patří do nepřímých nákladů projektu),

pol. 03.04.16 projektová příručka: - 90.000,00 Kč (kráceno v souvislosti s vyškrtnutím KA 05).

Celkem kráceno v kapitole 03: 327.249,60 Kč.

Krácení v kapitole 05 Přímá podpora:

pol. 05.02.01 Motivační cesta pro absolventy zahradního designu do GB, léto 2013,2014: - 91.200,00 Kč (kráceno na

částku odpovídající 1x10 osobám, jak je uvedeno popisu projektu),

pol. 05.02.02 Motivační cesta pro absolventy kurzu Aj do GB, léto 2013, 2014: - 96.000,00 Kč (kráceno na částku

odpovídající 1x10 osobám, jak je uvedeno v popisu projektu),

pol. 05.02.03 stravné pro účastníky kurzů: - 218.880 Kč (kráceno z důvodu nadbytečnosti nákladu).

Celkem kráceno v kapitole 05: 406.080,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 733.329,60 Kč.

Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel

6. CZ.2.17/2.1.00/35025 Život je hra, ve které chcete vyhrávat ICV - Institut

certifikovaného

vzdělávání s.r.o.

Maximální

výše podpory

v Kč

4 371 975,52

Podmínky realizace projektu

Cílová skupina:

Před podpisem grantové smlouvy žadatel doloží, že oslovenou cílovou skupinou budou jen rodiče na MD/RD či do dvou

let od ukončení MD/RD a nikoli osoby nezaměstnané.

Úprava aktivit:

- KA určené pro CS (KA 02,03,04,05) budou doplněny a konkretizovány tak, aby odrážely aspekty situací, kterým čelí

výhradně rodiče na MD/RD

- KA 01 Organizační zajištění a příprava projektu- bude konkrétně specifikována spolupráce s úřady práce.

OPPA – PO2 – Příloha 2 strana 12 (celkem 16)


- Před podpisem grantové smlouvy žadatel sladí harmonogram s načasováním aktivit

Realizační tým:

Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

- Před podpisem grantové smlouvy žadatel uvede zástupnost členů realizačního týmu.

- Před podpisem grantové smlouvy bude pracovní náplň chybějící pozice finančního manažera včleněna do pracovní

náplně manažera projektu. Tato pracovní povinnost bude také součástí náplně práce asistenta projektu, který by měl

manažera zastupovat v době jeho nepřítomnosti na pracovišti.

- Před podpisem grantové smlouvy žadatel doloží, že realizační tým je dostačující pro úspěšnou realizaci projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

- Před podpisem grantové smlouvy žadatel rozepíše jednotlivé kurzy ve všech plánovaných bězích do počtu hodin.

- Před podpisem grantové smlouvy žadatel uvede počet jednotek na položkách v kapitole 03 Zařízení a vybavení (pol.

03.04.01, 03.04.02, 03.04.03) a v kapitole 04 Služby (pol. 04.01-04.14). Dále bude uveden počet jednotek v kapitole 05

Přímá podpora na položkách 05.02.01 a 05.03.01. Dle doplněných informací může dojít ke krácení.

- Před podpisem grantové smlouvy bude na základě upřesnění hodinové dotace kurzů posouzena efektivita položky

05.03.01 hlídání dětí.

- Před podpisem grantové smlouvy bude uvedeno lektorné za hodinu na pol. 04.01, 04.02, 04.03, 04.05, 04.06, 04.07 a

04.08. Poté bude posouzena efektivita položky, pol. bude případně krácena.

Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení z důvodu výše úvazku manažera projektu (0,4) a asistenta projektu (0,4):

pol. 03.01.01 Notebook: - 2.600,00 Kč,

pol. 03.02.01 MS Office: - 740,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 03: 3.340,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 3.340,00 Kč.

Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel

7. CZ.2.17/2.1.00/35203 Baby Office - coworkingové centrum s

miniškolkou na podporu slaďování

rodinného a pracovního života

Maximální

výše podpory

v Kč

Hana Krejčí 3 580 820,06

Podmínky realizace projektu

Úprava cílové skupiny:

- Cílová skupina bude upravena podle pravidel v 5. výzvě 2. prioritní osy OPPA. Zaměstnanci/kyně s dětmi (do 15 let

věku dítěte) mohou být podpořeni pouze aktivitami rozvoj služeb péče o děti do 10 let věku a zaváděním flexibilních

forem organizace práce, vzdělávání není pro tuto část cílové skupiny povoleno. Žadatel objasní, kolik osob z cílové

skupiny představují zaměstnanci/kyně s dětmi (do 15 let věku dítěte). Zaměstnanci/kyně s dětmi (do 15 let věku dítěte)

budou podpořeni pouze v rámci klíčové aktivity č. 1 „Baby Office – coworkingové centrum s miniškoličkou“.

Úprava klíčových aktivit:

- Klíčová aktivita č. 1 „Baby Office – coworkingové centrum s miniškoličkou“ bude doplněna o informace týkající se

provozu sdílené kanceláře miniškolky a dětského klubu tzn. kolik dní v týdnu budou otevřeny. Zároveň budou do klíčové

aktivity doplněny informace ohledně předpokládané velikost prostor centra.

- V rámci klíčové aktivity č. 4 „Řízení a evaluace projektu“ nebude závěrečná konference realizována z přímých

nákladů, bude však realizována v rámci publicity projektu a náklady s ní spojené budou uhrazeny z nepřímých nákladů

projektu

Úprava harmonogramu:

- V rámci klíčové aktivity č. 1 „Baby Office – coworkingové centrum s miniškoličkou“ bude zkrácena délka provozu

sdílené kanceláře, miniškolky a dětského koutku z 23 měsíců na 21 měsíců. V projektové žádosti nejsou uvedeny

jednoznačné informace, že má žadatel vytipovaný nějaký objekt a jeden měsíc na rozjezd sdílené kanceláře, miniškolky

a dětské klubu se jeví jako nereálný.

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- U ukazatele „Počet úspěšně podpořených osob“ není nastavená definice úspěšnosti (60% docházka) dostatečná a

bude upravena tak, aby za úspěšně podpořenou osobu byla považována osoba, která zpracován či prezentuje svůj

podnikatelský záměr.

OPPA – PO2 – Příloha 2 strana 13 (celkem 16)


Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši úvazku

pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za

celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným

s realizací projektu.

- Zvýšení procenta nepřímých nákladů z 16 % na 18 % s ohledem na pravidla nepřímých nákladů (Úprava v souvislosti

se změnou objemu přímých nákladů bez křížového financování).

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností uvedených

v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně bude upraven

rozpočet projektu.

- Před podpisem grantové smlouvy bude rozklíčována pol. 06.03.01 KA1: miniškolka a dětský klub - konkrétní vybavení

bude specifikováno dle typu prostor Baby Office. V případě nedostatečného rozpisu nákladů bude položka adekvátně

krácena.

- Před podpisem grantové smlouvy bude vyjasněna forma občerstvení hrazená z položek 04.07 a 04.08. V případě, že

se bude jednat o nepřímý náklad, budou položky kráceny.

Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnocení a neefektivity úvazků:

pol. 01.01.01 manažer projektu – snížení úvazku z 0,5 na 0,3: - 192.960,00 Kč,

pol. 01.01.02 provozní manažer – snížení úvazku z 1,0 na 0,5 a krácení aktivity 1 na 21 měsíců: - 522.600,00 Kč,

pol. 01.01.03 asistentka Baby Office – snížení úvazku z 1,0 na 0,5 z důvodu částečného překryvu pracovní náplně

s provozním manažerem a krácení aktivity 1 na 21 měsíců: - 278.720,00 Kč,

pol. 01.02.01 lektor miniškolky – sníženo z důvodu krácení provozu miniškolky na 21 měsíců: - 48.240,00 Kč,

pol. 01.02.02 evaluátor a metodik projektu – snížení úvazku vzhledem k popisu pracovní náplně z 0,5 na 0,2: -

143.539,20 Kč, u této položky bude dále vyjasněna výše odvodů a nedostatečného zdůvodnění dále krácena,

pol. 01.02.03 vedoucí miniškolky – snížení úvazku z důvodu provozu miniškolky pro 6 dětí z 0,75 na 0,2 a krácení

aktivity 1 na 21 měsíců : - 349.740,00 Kč,

pol. 01.03.01 asistentka hlídání dětí/lektorka dětského klubu– sníženo z důvodu krácení provozu miniškolky na 21

měsíců: -11.960,00 Kč.

pol. 01.03.02 KA4: webmaster – snížení na 50 % z důvodu nadhodnocení úvazku: - 75.000,00 Kč,

pol. 01.03.03 KA4: ekonom – snížena mzda na mzdy obvyklé: - 11.100,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 01: 1.633.859,20 Kč.

Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení:

pol. 03.01.01 KA1/KA4 notebook (4*kancelář + 1*asistentka/recepce+1*provozní +1*projekt.manažer) – kráceno dle

výše úvazků pracujících s tímto vybavením: - 16.320,00 Kč,

pol. 03.01.02 Ka4: mobilní telefon : - 3.060,00 Kč,

pol. 03.01.03 KA1-kopírka pro sdílenou kancelář – překročena obvyklá cena: - 7.200,00 Kč,

pol. 03.01.04 KA1-tiskárna pro sdílenou kancelář – překročena obvyklá cena: - 1.800,00 Kč,

pol. 03.02.01 KA1_KA4 MS Office - kancel.balík – kráceno dle výše úvazků pracujících s tímto vybavením: - 7.548,00

Kč,

pol. 03.04.01 KA1:"office balíček" pro kancelář (toner,papíry, kancel.potřeby) 4* kancelář * 22 měsíců – jedná se o

nepřímé náklady: - 84.480,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 03: 120.408,00 Kč.

Krácení v kapitole 04 služby:

pol. 04.01 KA1: pronájem (sdílené kanceláře včetně zasedačky, recepce+zázemí) - sníženo z důvodu krácení provozu

miniškolky na 21 měsíců: 38.400,00 Kč,

pol. 04.02 KA1:provozní náklady (energie) _sdílené kanceláře – jedná se o nepřímé náklady: - 138.000,00 Kč,

pol. 04.03 KA1:nájem _prostory miniškolka - sníženo z důvodu krácení provozu miniškolky na 21 měsíců: 19.200,00 Kč,

pol. 04.04 KA2+ KA3:Odborné lektorské služby (semináře - 3 hodiny) KA2 (40x) + KA 3 (23x) – snížení nadhodnocené

sazby z 1000 Kč/ho. Na 600 kč/hod. : - 113.400,00 Kč,

pol. 04.05 KA1: internet_sdílená kancelář (vč. nákladů zapojení) – jedná se o nepřímé náklady: - 33.120,00 Kč,

pol. 04..06 KA4 : nájem závěr.konference projektu – konference pro širokou veřejnost není podporovanou aktivitou

v rámci 5. výzvy PO2 OPPA, bude hrazena z nepřímých nákladů projektu: 24.000,00 Kč,

pol. 04.09 KA4_občerstvení _závěrečná konference – konference pro širokou veřejnost není podporovanou aktivitou

v rámci 5. výzvy PO2 OPPA, bude hrazena z nepřímých nákladů projektu: 14.280,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 04: 380.400 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 2.134.667,20 Kč.

OPPA – PO2 – Příloha 2 strana 14 (celkem 16)


Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel

8. CZ.2.17/2.1.00/35018 Inspirace a impulsy pro rodiče

hledající soulad mezi prací a rodinou

Maximální

výše podpory

v Kč

Občanská inspirace 1 666 114,92

Podmínky realizace projektu

Úprava cílové skupiny:

- V popisu cílové skupiny bude jednoznačně vyspecifikováno pro jakou cílovou skupinu je projekt určen, zda

pouze pro rodiče na RD/MD nebo vracející se z RD/MD a osoby vracející se po péči o závislého člena

rodiny, rodiče samoživitelé nebo i pro zaměstnanci/kyně s dětmi (do 15 let věku). Informace v jednotlivých

částech projektové žádosti se liší. Dále bude doplněna bližší specifikace potřeba a bariér, se kterými se

musí rodiče potýkat, podrobnější kvalitativní charakteristiky a jednoznačné vymezení cílové skupiny.

Žadatel doplní, jak bude řešit individuální potřeby a různé stupně vzdělání cílové skupiny.

Úprava harmonogramu:

- Přípravná fáze projektu plánovaná na 3 měsíce bude zkrácena na 1 měsíc s ohledem na činnosti, které

v této přípravné fázi probíhají – personální zajištění, pracovní plány, nastavení kontrolingu, příprava týmu,

zpracování harmonogramu, zabezpečení technického vybavení, příprava PR kampaně oslovení cílové

skupiny. Celková doba realizace se tak sníží na 22 měsíců.

Úprava klíčových aktivit:

- Klíčová aktivita č. 2 „Cyklus přednášek a workshopů“ bude doplněna o kritérium úspěšnosti absolvování 1

modulu, jaké jsou nároky na výukové prostory, počet osob, který se modulu může zúčastnit a jaká je

plánovaná hodnota počtu účastníků, důkladně popsáno zapojení lektorů a návaznost na monitorovací

ukazatele. Vlivem tohoto upřesnění dojde k úpravě rozpočtu s ohledem na vyjasnění délky realizace

aktivity.

- Klíčová aktivita č. 3 „Hlídání dětí pro účastníky projektu“ č. 4 „Svépomocná podpůrná skupina pro rodiče“

bude doplněna o podrobný popis zajištění realizace, kvantifikaci výstupů, odůvodnění požadovaných

nákladů, aby bylo zřejmé, jak žadatel k dané ceně dospěl. Dále bude doplněna frekvence využívání služeb

hlídání a setkávání svépomocné skupiny a časová dotace těchto aktivit. Vlivem tohoto upřesnění dojde

k úpravě rozpočtu s ohledem na vyjasnění délky realizace aktivity.

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Ukazatel „Počet nově vytvořených/inovovaných produktů“ bude snížen z hodnoty 11 na hodnotu 10, s tím

že bude započteno pouze 10 sylabů k přednáškám a to z důvodu vyjmutí evaluace (odborníka ba evaluační

studii) z nákladů projektu, jelikož nemá oporu v popisu klíčových aktivit.

- Ukazatel „Počet podpořených osob“ bude doplněn o popis svépomocných skupin a přednášek.

- Ukazatel „Počet úspěšně podpořených osob“ bude doplněn o definici úspěšnosti, aby bylo zřejmé, kdy

daná podpora splnila svůj účel a lze podpořené osoby považovat za úspěšné.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném

rozpočtu projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá

celkové výši úvazku pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný

úvazek pracovníka/pracovníků za celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí

odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným s realizací projektu.

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností

uvedených v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a

následně bude upraven rozpočet projektu.

- Bude objasněno který z členů realizačního týmu bude využívat pol. 03.01.02 mobilní telefon, následně

bude položka krácena podle výše úvazku pracovníka.

- Bude objasněna potřebnost pol. 03.01.06 digitální fotoaparát, 03.01.08 CD přehrávač a 03.01.09

Skartovač. Z popisu aktivit není zřejmé, k čemu budou tyto zařízení využívána. V případě nedostatečného

zdůvodnění, budou položky adekvátně kráceny.

Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků a krácení KA1 na 22 měsíců:

pol. 01.01.01 manažer projektu – snížení úvazku z 0,6 na 0,3 a krácení KA1 na 22 měsíců: - 351.241,80Kč,

pol. 01.01.02 odborná asistentka – krácení KA1 na 22 měsíců: - 41.940,00 Kč

pol. 01.02.01 finanční manažer – snížení úvazku z 0,2 na 0,1 a krácení KA1 na 22 měsíců: - 104.847,60

OPPA – PO2 – Příloha 2 strana 15 (celkem 16)


Kč,

pol. 01.03.06 odborník na evaluační studii – pozice zrušena z důvodu nedostatečné opory v textu klíčových

aktivit ani v popisu náplně práce (není zdůvodněna nezbytnost pro projekt): - 12.600,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 01: 510.629,40 Kč.

Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení z důvodu překročení cen obvyklých:

pol. 03.01.01 notebook: - 7.800,00 Kč,

pol. 03.01.02 mobilní telefon: - 680,00 Kč,

pol. 03.01.03 multifunkční zařízení – sken tisk, kopírování: - 1.200,00 Kč,

pol. 03.01.04 kompaktní přenosný dataprojektor: - 2.300,00 Kč,

pol. 03.01.05 plátno: - 400,00 Kč,

pol. 03.01.06 digitální fotoaparát: - 800,00 Kč,

pol. 03.01.07 flipchart: - 320,00 Kč,

pol. 03.01.08 CD přehrávač: - 280,00 Kč,

pol. 03.01.09 Skartovač: - 280,00 Kč,

pol. 03.01.10 digitální diktafon: - 240,00 Kč,

pol. 03.02.01 SW kancelářský balíček: - 2.200,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 03: 16.520,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 527.149,40 Kč.

OPPA – PO2 – Příloha 2 strana 16 (celkem 16)


Důvodová zpráva k tisku Z-1411

Dne 22. května 2012 Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 682/2012 schválila vyhlášení páté

výzvy k předkládání projektových žádostí v rámci prioritní osy 2 „Podpora vstupu na trh

práce“ Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA). Tato výzva byla následně dne

23. května 2012 vyhlášena. Na výzvu bylo vyčleněno celkem 250 mil. Kč, z toho 150 mil. Kč

na skupinu aktivit A „Začleňování znevýhodněných osob“ a 100 mil. Kč na skupinu aktivit B

„Podpora souladu pracovního a soukromého života“.

Projektové žádosti byly v rámci výzvy přijímány v období od 23. května 2012 do 1. srpna

2012. Celkem bylo přijato 236 projektových žádostí s celkovými požadavky ve výši 1 086 mil

Kč, z toho 141 žádostí ve skupině aktivit A za 673 mil. Kč a 95 žádostí ve skupině aktivit B

za 413 mil. Kč.

Po ukončení příjmu žádostí bylo zahájeno jejich několikastupňové posuzování podle

metodiky hodnocení, která je stanovena v Operačním manuálu OPPA schváleném Radou

hl. m. Prahy usnesením č. 2046 ze dne 18. prosince 2007, v platném znění.

Do 3. září 2012 probíhalo formální posouzení projektových žádostí, které prováděli

pracovníci FON MHMP na základě kritérií stanovených Operačním manuálem OPPA. Při

formálním posouzení se hodnotí úplnost projektové žádosti, podpis oprávněnou osobou,

soulad s pravidly OPPA a textem výzvy. Nejčastějším důvodem vyřazení žádostí

ve formálním posouzení byla chyba v harmonogramu realizace (pozdní ukončení projektu).

V rámci formálního posouzení bylo vyřazeno celkem 21 projektových žádostí, z toho 11 ve

skupině aktivit A a 10 ve skupině aktivit B.

Další fází hodnocení je expertní posouzení, které bylo dokončeno 12. října 2012. Toto

hodnocení bylo zajišťováno prostřednictvím externích hodnotitelů, což jsou odborníci

s dlouholetou praxí v oboru věcného zaměření prioritní osy, kteří byli vyškoleni v metodice

hodnocení projektů (potřebnost projektu, schopnost žadatele uskutečnit projekt a dosáhnout

stanovených cílů, efektivita nákladů ve vztahu k cílům projektu atd.) a zavázali se přistupovat

k hodnocení žádostí nestranně a nezaujatě. Každá žádost byla hodnocena 2 nezávislými

hodnotiteli, kteří byli náhodně vybráni z databáze vyškolených hodnotitelů vedené FON

MHMP. Pokud se výroky hodnotitelů významně lišily (o více než 25 bodů), bylo provedeno

hodnocení třetím hodnotitelem (arbitrem). Výsledné hodnocení je průměrem z počtu bodů

hodnocení po vyloučení extrémního hodnocení. Maximální možný počet bodů je 100,

vyřazeny byly žádosti, které získaly méně než 50 bodů. V rámci expertního posouzení bylo

v prioritní ose 2 vyřazeno celkem 17 žádostí ve skupině aktivit A a 9 žádostí ve skupině

aktivit B.

Po ukončení expertního posouzení se žádostmi zabývala dne 27. listopadu 2012 výběrová

komise. Výběrová komise projednala nejlépe bodově hodnocené projekty, jejichž

kumulovaná podpora požadovaná z OPPA dosahuje 150 % alokace výzvy. Výběrová komise

je složena ze zástupců FON MHMP, věcně příslušných odborů MHMP, spolupracujících

ministerstev, zástupce Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, Úřadu práce hl. m.

Prahy a odborníků na problematiku integrace sociálně vyloučených skupin. Všichni členové

výběrové komise byli proškoleni v metodice práce komise. Podkladem pro jednání výběrové

komise byly výstupy z expertního posouzení a předložené žádosti o finanční podporu.

Hlavním úkolem výběrové komise bylo posoudit potřebnost realizace navrhovaných projektů,

OPPA – PO2 strana 1 (celkem 3)


odstranit duplicity, rozhodnout o vhodnosti projektu k financování a stanovit podmínky pro

realizaci projektů.

Celkem se výběrová komise zabývala 85 projektovými žádostmi (seznam těchto žádostí je

uveden v příloze č. 1 důvodové zprávy). Řada projektů měla v některých položkách rozpočtu

nehospodárné požadavky, případně pro některé náklady chybělo dostatečné zdůvodnění,

z těchto důvodů výběrová komise doporučila snížení požadované podpory. Výběrová komise

rovněž doporučila, aby FON MHMP zahájil jednání s žadateli grantových projektů

doporučených k financování o podmínkách uzavření smlouvy při zohlednění stanovených

podmínek a v případech, kdy to bude vhodné, jednal o snížení celkové podpory z veřejných

zdrojů. Cílem je zajištění efektivního nakládání s veřejnými prostředky a se zdroji z rozpočtu

EU.

Výběrová komise doporučila Radě hl. m. Prahy a Zastupitelstvu hl. m. Prahy k financování

celkem 60 projektů (34 projektů ve skupině aktivit A, 26 projektů ve skupině aktivit B)

v maximální výši požadované podpory 253,1 mil. Kč. Seznam projektů doporučených

k financování a podmínky pro realizaci jsou uvedeny v příloze č. 1 usnesení Zastupitelstva hl.

m. Prahy.

Vzhledem k tomu, že celková požadovaná suma projektů vhodných k financování byla vyšší

než částka alokovaná pro 5. výzvu (250 mil. Kč), navrhla výběrová komise v souladu

s Operačním manuálem OPPA zařazení projektů s nižším bodovým ohodnocením do

zásobníku individuálních grantových projektů. Zásobník obsahuje 17 projekty (9 projektů ve

skupině aktivit A, 8 projektů ve skupině aktivit B), v maximální výši podpory 59,2 mil. Kč.

Projekty zařazené do zásobníku budou podpořeny dle uvedeného pořadí za předpokladu

úspory finančních prostředků při uzavírání grantových smluv schválených projektů např.

z důvodu odstoupení od realizace projektu některým z úspěšných žadatelů či z důvodů snížení

rozpočtu po aplikaci stanovených podmínek pro realizaci. Seznam projektů zařazených do

zásobníku a podmínky pro realizaci jsou uvedeny v příloze č. 2 usnesení Zastupitelstva hl. m.

Prahy.

Výběrová komise rozhodla, že 8 projektových žádostí není vhodných k financování.

Identifikace projektových žádostí a důvody pro nevhodnost těchto žádostí k financování jsou

uvedeny v příloze č. 3 důvodové zprávy.

Projektové žádosti

Skupina aktivit A

Počet žádostí

(v ks)

Skupina aktivit B

Počet žádostí

(v ks)

Celkem

Počet žádostí

(v ks)

Objem

žádostí

(v mil. Kč)

- projednávané výběrovou

komisí

49 36 85 337,9

- doporučené

k financování

34 26 60 253,1

- zařazené do zásobníku

projektů

9 8 17 59,2

- nevhodné k financování 6 2 8 25,6

Základní informace o projektech projednávaných výběrovou komisí jsou uvedeny v příloze

č. 2 důvodové zprávy.

Výbor pro informatiku a EU fondy Zastupitelstva hl. m. Prahy projednal Informaci o

průběhu hodnocení a výběru projektových žádostí předložených v 5. výzvě v rámci prioritní

OPPA – PO2 strana 2 (celkem 3)


osy 2 „Podpora vstupu na trh práce“ OPPA na svém zasedání dne 6. prosince 2012. Výbor

vzal informaci na vědomí a doporučil Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit podporu pro

projektové žádosti podle návrhu a za podmínek doporučených výběrovou komisí. Rada hl. m.

Prahy odsouhlasila podporu pro projektové žádosti dne 11. prosince 2012.

Zastupitelstvu hl. m. Prahy je navrhováno, aby schválilo maximální výši podpory z OPPA a

podmínky realizace pro grantové projekty.

Přílohy

Příloha č. 1 – Seznam projektů projednávaných výběrovou komisí

Příloha č. 2 – Shrnutí procesu výběru projektů projednávaných výběrovou komisí

Příloha č. 3 – Projekty nevhodné k financování podle výběrové komise

OPPA – PO2 strana 3 (celkem 3)


Příloha č. 1 důvodové zprávy – Seznam projektů projednávaných výběrovou komisí

A. Podpora souladu pracovního a soukromého života

Registrační číslo Název projektu Žadatel

CZ.2.17/2.1.00/35001

TaBageta - podpora lidí s mentálním

handicapem

Startujeme, o.p.s.

Evropský kariérní institut

CZ.2.17/2.1.00/35006 Perspektiva pro padesátileté

- EKI

Metropolitní univerzita

CZ.2.17/2.1.00/35011 Pracovní místa pro zdravotně postižené

Praha, o.p.s.

Podpora zaměstnávání Romů v Praze "Občanské sdružení

CZ.2.17/2.1.00/35014

(2013-2014)

SLOVO 21"

Příprava na požadavky trhu práce a

přímá podpora při nalezení zaměstnání

CZ.2.17/2.1.00/35031 a sociální stabilizace pro ženy ohrožené SANANIM

drogovou závislostí v konfliktu se

zákonem

CZ.2.17/2.1.00/35032

Chráněné a integrační pracoviště ve

VFN v Praze - Kateřinská zahrada II

Podpora legálního a kvalifikovaného

CZ.2.17/2.1.00/35035

zaměstnání cizinců v Praze

Spolu do zaměstnání - Podpora

CZ.2.17/2.1.00/35050 mladých lidí po odchodu z ústavní

výchovy při uplatnění na trhu práce

VŠEOBECNÁ

FAKULTNÍ

NEMOCNICE V PRAZE

Poradna pro integraci,

občanské sdružení

Občanské sdružení

Letní dům

Celkové

náklady

projektu

(Kč)

Stav po

výběrové

komisi

5 343 470,62 Doporučen k

financování

2 616 328,18 Nevhodný k

financování

4 731 338,40 Doporučen k

financování

5 949 129,60 Doporučen k

financování

4 859 971,49 Doporučen k

financování

5 508 770,82 Doporučen k

financování

5 314 688,48 Doporučen k

financování

3 056 544,51 Doporučen k

financování

CZ.2.17/2.1.00/35053 ALMA work and go ALMA FEMINA o. s. 4 266 795,71 Doporučen k

financování

CZ.2.17/2.1.00/35054

Program tréninkového zaměstnávání v ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ

5 996 353,04 Zásobník

Toulcově dvoře

TOULCŮV DVŮR

projektů

CZ.2.17/2.1.00/35058

STUDEO II. - bez bariér studovat, bez

Občanské sdružení TAP 5 687 462,14 Doporučen k

bariér pracovat

financování

CZ.2.17/2.1.00/35079 Chci mít svůj podnik

Organizace pro pomoc

uprchlíkům, o.s.

4 368 429,83 Nevhodný k

financování

CZ.2.17/2.1.00/35081

CZ.2.17/2.1.00/35083

CZ.2.17/2.1.00/35091

Kavárna "Předsudky? Nemáme!" -

inovativní sociální podnik

Tréninková restaurace jako sociální

podnik pro integraci znevýhodněných

osob na trhu práce

Podpora začleňování osob s těžkým

zrakovým postižením na pracovní trh

Lilla handmade, s.r.o.

FAIRWAY, o.s.

Okamžik - sdružení pro

podporu nejen

nevidomých

Občanské sdružení

Borůvka

5 687 356,40 Zásobník

projektů

5 999 986,40 Nevhodný k

financování

5 953 038,34 Doporučen k

financování

CZ.2.17/2.1.00/35094 Pracuji, tedy jsem!

5 900 056,96 Doporučen k

financování

CZ.2.17/2.1.00/35096 S námi máte šanci Via Lucis Praha, o.s. 4 169 916,43 Doporučen k

CZ.2.17/2.1.00/35100

CZ.2.17/2.1.00/35111

50+ - podpora návratu nezaměstnaných

osob, starších padesáti let, na trh práce

Podpora nezaměstnaných osob 50+ při

začleňování na trh práce v oblasti

sociálních služeb

OBČANSKÉ

SDRUŽENÍ MARTIN

MĚSTSKÁ ČÁST

PRAHA 10

financování

3 632 586,58 Doporučen k

financování

5 563 406,40 Zásobník

projektů

Tranzitní program jako předpoklad k

CZ.2.17/2.1.00/35114

Rytmus o.s.

5 236 657,60 Doporučen k

pracovnímu uplatnění

financování

CZ.2.17/2.1.00/35115 Sociální podnikání v Praze 14 SP Černý Most, s.r.o. 5 441 415,70 Doporučen k

CZ.2.17/2.1.00/35120

Obchod s hračkami jako sociální firma

zaměstnávající osoby se zdravotním

znevýhodněním

Barbora Vignerová

Mazancová

financování

5 683 054,27 Doporučen k

financování

CZ.2.17/2.1.00/35122

Zkuste učit váš jazyk: Cizinci jako lektoři Centrum pro integraci

1 601 984,52 Doporučen k

jazyků

cizinců

financování

CZ.2.17/2.1.00/35128 E daj kamel buťi - Máma chce práci Člověk v tísni, o.p.s. 5 979 468,75 Doporučen k

financování

PINEL -

CZ.2.17/2.1.00/35131

Rozvoj schopností nutných pro uplatněn

Fokus Praha, o.s. 5 856 364,38 Zásobník

í na běžném trhu práce u lidí s

projektů

dlouhodobým duševním onemocněním

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 1 (celkem 5)


Registrační číslo Název projektu Žadatel

Vznik širší sítě česko-vietnamských

CZ.2.17/2.1.00/35135

asistentů

Multifunkční prostor Bez konce -

CZ.2.17/2.1.00/35137 tréninkové zaměstnání osob

ohrožených sociální exkluzí

Kavárna Afrika: tréninková kavárna pro

CZ.2.17/2.1.00/35147 pracovní integraci afrických imigrantů a

azylantů

VOLONTÉ CZECH,

o.p.s.

"Etincelle, o.s."

HUMANITAS AFRIKA

o.s.

Vzdělání a tréninkové zaměstnání pro Občanské sdružení

CZ.2.17/2.1.00/35148 osoby s mentálním nebo kombinovaným MARTIN při OU pro

postižením

žáky s více vadami

Vzdělání a tréninkové zaměstnání pro

CZ.2.17/2.1.00/35149 osoby s mentálním nebo kombinovaným A MANO s.r.o.

postižením

CZ.2.17/2.1.00/35152

Zapojení uživatelů péče do vzdělávání v Centrum pro rozvoj

oblasti péče o duševního zdraví péče o duševní zdraví

CZ.2.17/2.1.00/35156 Vzděláváním k zaměstnání

"Občanské sdružení

Baobab"

CZ.2.17/2.1.00/35165 Začleňování osob na trh práce

Středisko křesťanské

pomoci Horní Počernice

Komunitní zahrada: bezpečné místo pro

CZ.2.17/2.1.00/35180 trénink a pracovní začlenění osob se KOKOZA, o.p.s.

zkušeností s duševním onemocněním

CZ.2.17/2.1.00/35181

CZ.2.17/2.1.00/35184

CZ.2.17/2.1.00/35185

CZ.2.17/2.1.00/35193

Dílna Via Roseta - pracoviště pro osoby

s mentálním a kombinovaným

postižením

Zvyšování adaptability osob se

zdravotním postižením, a to kvlalifikací

na osvětové a informační pracovníky v

oblasti kmenových buněk z

pupečníkové krve a vytvoření 6

pracovních míst pro tyto osoby

Atelier Letná - trénink kreativních

schopností a dovedností

Komplexní pomoc klientům s epilepsií

při vstupu na trh práce.

CZ.2.17/2.1.00/35194 Cesta k zaměstnání

Via Roseta o.p.s.

CORD BLOOD

CENTER CZ, s.r.o.

Občanské sdružení

SALET

Občanské sdružení

EpiStop

Svaz tělesně

postižených v České

republice, o.s.

Celkové

náklady

projektu

(Kč)

Stav po

výběrové

komisi

3 279 089,26 Doporučen k

financování

5 532 932,60 Doporučen k

financování

4 381 089,12 Doporučen k

financování

5 870 501,57 Doporučen k

financování

5 135 315,20 Zásobník

projektů

1 194 151,79 Zásobník

projektů

3 919 603,37 Doporučen k

financování

5 999 828,18

Doporučen k

financování

2 429 322,60 Zásobník

projektů

4 689 381,00 Doporučen k

financování

4 038 115,76 Doporučen k

financování

5 814 976,00 Zásobník

projektů

4 193 667,14 Doporučen k

financování

4 224 856,94 Doporučen k

financování

CZ.2.17/2.1.00/35213

AKTIVIZACE osob se zdravotním Česká asociace pro

postižením na trhu práce - Praha psychické zdraví

CZ.2.17/2.1.00/35215

Začleňování osob sluchově postižených Medical Healthcom

na trh práce

spol.s r.o.

CZ.2.17/2.1.00/35216

Uplatnění osob s poruchami

SLUNEČNÍ DOMOVautistického

spektra a s mentálním

MÍSTNÍ ORGANIZACE 1 413 325,08 Doporučen k

postižením s vazbou na Prahu na trhu

financování

SPMP,PRAHA 9

práce

CZ.2.17/2.1.00/35219 Návraty krok za krokem ERGO Aktiv 5 962 606,02 Doporučen k

CZ.2.17/2.1.00/35222

CZ.2.17/2.1.00/35224

CZ.2.17/2.1.00/35228

CZ.2.17/2.1.00/35230

CZ.2.17/2.1.00/35231

Společně to dokážeme - podpora lidí s

poruchami autistického spektra při

vstupu na trh práce

Cukrárna Cukrárna - rozšíření sociální

firmy Cukrárna Vesmírna, o.p.s. za

účelem jejího dlouhodobého

udržitelného rozvoje

Podpora migrantům při vstupu na trh

Asociace pomáhající

lidem s autismem -

APLA Praha, Střední

Čechy, o.s.

Cukrárna Vesmírna,

o.p.s.

InBáze Berkat, o.s.

práce v Praze

Návrat na trh práce, aneb "Profesionální

Klub Slunečnice, o.s.

prarodič"

Podpora pracovního uplatnění cizinců v

Praze

META o.s. - Sdružení

pro příležitosti mladých

migrantů

2 244 010,72 Doporučen k

financování

4 175 407,82 Nevhodný k

financování

financování

5 904 668,32 Doporučen k

financování

5 984 160,00 Doporučen k

financování

5 854 953,64 Zásobník

projektů

2 520 083,52 Nevhodný k

financování

5 975 412,88 Doporučen k

financování

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 2 (celkem 5)


Registrační číslo Název projektu Žadatel

CZ.2.17/2.1.00/35235 Romodrom pro podporu zaměstnání

"Občanské sdružení

Romodrom"

Celkové

náklady

projektu

(Kč)

Stav po

výběrové

komisi

4 910 478,72 Nevhodný k

financování

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 3 (celkem 5)


B. Začleňování znevýhodněných osob

Registrační číslo Název projektu Žadatel

CZ.2.17/2.1.00/35003 V Acconu jako doma

ACCON managers &

partners, s.r.o.

CZ.2.17/2.1.00/35007 Rekvalifikační kurzy pro novou pracovní Evropský kariérní institut

kariéru

- EKI

CZ.2.17/2.1.00/35015 Profesní návrat vysokoškolsky České vysoké učení

vzdělaných žen - absolventek stavební technické v Praze

fakulty

CZ.2.17/2.1.00/35018 Inspirace a impulsy pro rodiče hledající

soulad mezi prací a rodinou

CZ.2.17/2.1.00/35025 Život je hra, ve které chcete vyhrávat

Občanská inspirace

ICV - Institut

certifikovaného

vzdělávání s.r.o.

CZ.2.17/2.1.00/35034 Cesta k časově flexibilnímu zaměstnání SEMIS spol. s r.o.

CZ.2.17/2.1.00/35036 Akademická dětská skupina Národní Středisko společných

činností AV ČR, v.v.i.

CZ.2.17/2.1.00/35037 Family-friendly SVOBODA&WILLIAMS, SVOBODA &

s.r.o.

WILLIAMS s.r.o.

CZ.2.17/2.1.00/35039 Podpora rodičů při návratu na trh práce Zdravotnické zařízení

z rodičovské/mateřské dovolené. městské části Praha 4

Domácí chůva pro děti ve 0-6 let

CZ.2.17/2.1.00/35051 Dětský klub OrangeryPark OrangeryPark, o. s.

CZ.2.17/2.1.00/35052 Trojúhelník práce, rodina, vzdělávání v

RC U motýlků

CZ.2.17/2.1.00/35059 Znovu do práce s podporou Klubu K2

ŽÍT SPOLU o.p.s.

Klub K2, o.p.s.

CZ.2.17/2.1.00/35069 Rodičovská dovolená jako "nová Communio, s.r.o.

příležitost"

CZ.2.17/2.1.00/35074 Vracíme se: chceme v práci uspět a mít Image Lab s.r.o.

šťastný domov!

CZ.2.17/2.1.00/35086 Družina zdravého životního stylu pro "SANG, o.s."

děti ze základních škol do 10 let věku

CZ.2.17/2.1.00/35089 Kvalifikace a poradenství pro ženy na pme service, s.r.o.

rodičovské dovolené v oblasti komerční

péče o děti

CZ.2.17/2.1.00/35092 Zřízení pobočky Ekoškolky Rozárky a Ekocentrum Podhoubí

realizace rekvalifikačních kurzů pro

rodiče

CZ.2.17/2.1.00/35098 Sdílená firemní školka Praha

Yaro, s.r.o.

CZ.2.17/2.1.00/35109 Projekt podpory rodičů při slaďování

pracovního a rodinného života se

zaměřením na region Praha 11

CZ.2.17/2.1.00/35110 Práce a rodina - jde to!

CZ.2.17/2.1.00/35124 Péče o blízké neznamená konec

pracovní kariéry

CZ.2.17/2.1.00/35125 Zřízení univerzitní školky na VŠE v

Praze

CZ.2.17/2.1.00/35140 Návrat rodiče do přípravy a realizace

staveb

CZ.2.17/2.1.00/35141 Rodiče na start!

CZ.2.17/2.1.00/35151 Vzdělávání rodičů - příprava vstupu

nebo návratu rodičů s malými dětmi na

trh práce

CZ.2.17/2.1.00/35161 Aktivní rodiče!

FUTURUM

MĚSTSKÁ ČÁST

PRAHA 10

SocIn o.s.

VYSOKÁ ŠKOLA

EKONOMICKÁ V

PRAZE

Nadace pro rozvoj

architektury a

stavitelství

www.scio.cz, s.r.o.

Vysoká škola chemickotechnologická

v Praze

Celkové

náklady

projektu

(Kč)

Stav po

výběrové

komisi

1 076 443,20 Doporučen k

financování

3 396 242,96 Doporučen k

financování

4 157 800,80 Doporučen k

financování

2 288 151,22 Zásobník

projektů

4 375 916,72 Zásobník

projektů

2 688 925,00 Doporučen k

financování

4 221 141,80 Zásobník

projektů

2 779 576,56 Doporučen k

financování

5 507 624,32 Doporučen k

financování

5 775 435,84 Doporučen k

financování

2 598 044,40 Doporučen k

financování

5 996 735,20 Doporučen k

financování

1 196 751,28 Zásobník

projektů

5 375 544,40 Doporučen k

financování

3 890 861,20 Doporučen k

financování

1 655 051,19 Doporučen k

financování

5 987 925,87 Doporučen k

financování

5 099 952,80 Doporučen k

financování

5 997 791,33 Doporučen k

financování

4 955 926,00 Doporučen k

financování

5 831 867,22 Doporučen k

financování

4 910 860,32 Doporučen k

financování

3 687 160,24 Zásobník

projektů

5 970 496,80 Doporučen k

financování

3 281 136,79 Zásobník

projektů

"Shambala o.s."

4 973 691,63 Zásobník

projektů

CZ.2.17/2.1.00/35162 Nová šance - podpora a vzdělávání ADULT MEDI 4 187 333,98 Doporučen k

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 4 (celkem 5)


Registrační číslo Název projektu Žadatel

Celkové

náklady

projektu

(Kč)

Stav po

výběrové

komisi

osob pečujících o závislého člena rodiny CONSULTING s.r.o

financování

v návratu na trh práce

CZ.2.17/2.1.00/35169 Ruku v ruce - vzdělávání a praxe, Pro rodinu, o.p.s.

4 663 756,48 Doporučen k

rodina a práce!

financování

CZ.2.17/2.1.00/35170 Děti nejsou překážkou

CONTRAST

Nevhodný k

CONSULTING PRAHA, 2 023 953,90 financování

spol. s r.o.

CZ.2.17/2.1.00/35195 Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak NSG Morison

3 491 245,94 Doporučen k

ho získat a jak si ho udržet

Outsourcing a.s.

financování

CZ.2.17/2.1.00/35200 Podpora rodičovství jako integrální MINISTERSTVO

2 708 331,20 Doporučen k

součásti pracovního života

SPRAVEDLNOSTI

financování

CZ.2.17/2.1.00/35203 Baby Office - coworkingové centrum s Hana Krejčí

miniškolkou na podporu slaďování

5 998 152,32 Zásobník

projektů

rodinného a pracovního života

CZ.2.17/2.1.00/35204 ZAJÍC - zřízení dětské skupiny pro děti

s poruchami autistického spektra a

zdravé děti předškolního věku

CZ.2.17/2.1.00/35206 PROJEKT ASISTENT

CZ.2.17/2.1.00/35209 Překážka je příležitost - nový start pro

rodiče samoživitele

CZ.2.17/2.1.00/35212 Práce a život v rovnováze II.

Asociace pomáhající

lidem s autismem -

APLA Praha, Střední

Čechy, o.s.

SIMP, o.s.

Spiralis

o.s. MUM

5 012 913,12 Doporučen k

financování

4 739 106,15 Nevhodný k

financování

5 894 073,19 Doporučen k

financování

4 217 411,13 Doporučen k

financování

OPPA – PO2 – Příloha 1 strana 5 (celkem 5)


Příloha č. 2 důvodové zprávy – Shrnutí procesu výběru projektů projednávaných výběrovou komisí

A. Začleňování znevýhodněných osob na trh práce

Číslo a název prioritní osy:

17.2 Podpora vstupu na trh práce

Číslo výzvy: 05

Žadatel:

Právní forma žadatele:

Statutární zástupce žadatele:

Registrační číslo:

Název projektu:

Náklady projektu celkem (dle

žádosti):

Stručný obsah projektu:

Startujeme, o.p.s.

Obecně prospěšná spol.

Mgr. Jakub Knězů

CZ.2.17/2.1.00/35001

TaBageta - podpora lidí s mentálním handicapem

5 343 470,62

Projekt pekařství TaBageta navazuje na dosavadní projekty a zkušenosti organizace se zaměstnáváním lidí s

mentálním postižením a jejich sociální inkluzí.

Projekt umožní zaměstnat v průběhu realizace více jak 30 osob s mentálním postižením a přispěje

konkrétními aktivitami k posílení integrace handicapované minority do společnosti. Plánované klíčové aktivity

pomohou k jejich dalšímu rozvoji a získání nových pracovních zkušenost. Díky pracovním smlouvám a

odpovídajícím mzdám zvýšíme životní standard handicapovaných zaměstnanců. Projekt má díky

zkušenostem organizace vysoký potenciál pro svoji udržitelnost.

Jednotlivé dílčí cíle projektu:

1. realizace sociálního podniku pekařství s kavárnou TaBageta, který přispěje k vytvoření pracovních míst pro

osoby s mentálním postižením a zároveň bude lokálním producentem kvalitního pečiva a zákusků.

2. zaměstnání 30 osob s mentálním postižením v průběhu realizace projektu. Každý ze zaměstnanců s

postižením bude mít možnost pracovat v pekařství 10 měsíců, aby získal praktickou zkušenost a znalost

pracovního prostředí.

3. realizace tranzitního programu, kde je hlavním cílem zprostředkovat osobám s postižením zaměstnání u

běžného zaměstnavatele potom, co v provozu našeho pekařství získá znalosti, zkušenosti a praxi a bude

možné nabídnout tyto nově získané kompetence potenciálním zaměstnavatelů.

4. osvěta většinové společnosti příklady dobré praxe

K úspěšné realizaci projektu využijeme již navázanou aktivní spolupráci s poskytovateli sociálních služeb v

Praze - s domovem Sulická a domovem Vlašská, zřizované hl. městem Praha, kdy již nyní zaměstnáváme

jejich klienty. Zaměstnání nabídneme i těm lidem s postižením, kteří jsou evidováni místně příslušnými

sociálními odbory jednotlivých městských částí. I po ukončení financování projektu z dotací budeme

postupovat stejně - nabízet práci dalším zájemcům, klientům pražských domovů, či lidem s handicapem v

rodinné péči.

1


Cílové skupiny:

Projekt je zaměřen na cílovou skupinu osob s mentálním postižením, a to

převážně s lehkou mírou retardace. Tato cílová skupina je prostřednictvím

svého postižení ohrožena vyšší mírou nezaměstnanosti, než jak je tomu u

většinové společnosti. U zaměstnavatelů se často setkávají s předsudky,

které je předem diskvalifikují a následně i demotivují pro další hledání

pracovního uplatnění.

Lidé z cílové skupiny, které chceme zapojit do projektu, žijí v chráněných

bydleních nebo přímo u poskytovatelů sociálních služeb v regionu města

Prahy (Domov Sulická, Domov Vlašská). S těmito poskytovateli již máme

zkušenosti a navázanou spolupráci při zaměstnávání lidí s hendikepem.

Uvědomujeme si, že i mezi lidmi s postižením jsou lidé staršího věku

(50+), kteří hledají práci obtížněji než jejich mladší kolegové. Práce v

TaBagetě je vhodná pro jakoukoliv věkovou skupinu, a proto chceme

alespoň čtvrtinu podpořených z věkové skupiny starších padesáti let.

Lehký stupeň mentálního postižení: Postižení dovedou v nejlepším případě

2


uvažovat na úrovni dětí středního školního věku. Respektují některá pravidla

logiky, ale nejsou schopni uvažovat abstraktně, i v jejich verbálním projevu

chybí většina abstraktních pojmů, užívají jen konkrétní označení. Jsou

schopni se učit, zvládnou výuku ve zvláštní, resp. pomocné škole. Většinu

osob na horní hranici lehké mentální retardace lze využít na práci, která

vyžaduje spíše praktické než teoretické schopnosti, včetně nekvalifikované

nebo málo kvalifikované manuální práce. V sociokulturním kontextu, kde

se klade malý důraz na teoretické znalosti, nemusí mírný stupeň retardace

působit žádný problém.

Středně těžký stupeň mentálního postižení: Uvažování postižených lze

přirovnat k myšlení předškolního dítěte. Dovedou se učit jen mechanicky,

především na praktické úrovni. Jsou schopni zvládnout běžné návyky a

jednoduché dovednosti. U jedinců zařazených do této kategorie se pomalu

rozvíjí chápání a užívání řeči a jejich konečné schopnosti v této oblasti jsou

omezené. V dospělosti jsou středně retardovaní obvykle schopni vykonávat

jednoduchou manuální práci, jestliže jsou úkoly pečlivě strukturovány a

jestliže je zajištěn odborný dohled.

Absolutní počet mentálně postižených v naší populaci není znám. Uvádí

se, že mentální retardací trpí asi 3% našich občanů. Podle některých

pedagogicko-psychologických výzkumů je intelektově podprůměrných

10-15% dětí školního věku. Těžce mentálně postižených je asi 0,1% v

populaci. Obdobné relace bývají uváděny i ve statistikách ostatních

evropských zemí.

Partneři projektu:

Závěry výběrové komise:

Úprava aktivit:

-KA 03 Oslovení a výběr cílové skupiny - před podpisem grantové smlouvy bude uveden způsob oslovení cílové

skupiny: na základě čeho budou zájemci do projektu vybíráni, jakým způsobem budou motivováni v zapojení

se do projektu.

- Před podpisem grantové smlouvy žadatel uvede do souladu informaci o počtu úspěšně podpořených osob

uvedených v KA 06 a v kapitole 11 Monitorovací ukazatele. Ve výstupu KA 06 Provoz sociální firmy je uvedena

hodnota 15 zaměstnaných osob s mentálním handicapem. V kapitole Monitorovací ukazatele je hodnota 32

úspěšně podpořených osob, které budou zaměstnány v pekařství.

Harmonogram:

- žadatel zváží délku trvání KA 07 Tranzitní program. A to v souvislosti s tím, že podpora při hledání

navazujícího zaměstnání či po nástupu do něj se může protáhnout dle individuálních potřeb klienta.

Realizační tým:

Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností

uvedených v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně

bude upraven rozpočet projektu.

- Žadatel doloží, že kapacita realizačního týmu je dostačující pro úspěšnou realizaci projektu. Zejména doloží,

že výše úvazku projektového koordinátora 0,4 (pol. 01.01.04) není podhodnocena vzhledem k rozsahu jeho

činnosti.

- Žadatel doloží, že výše odpracovaných hodin psychologa (pol. 01.03.01) je dostačující vzhledem k potřebám

projektu.

- Žadatel doloží, že počet asistentů pro práci s cílovou skupinou je dostačující a obsáhnou i podporu klientů při

hledání návazného pracovního uplatnění.

- Žadatel předloží způsob, jakým bude zajištěna finanční správa projektu.

Pokud nebude některá z požadovaných složek realizačního týmu doložena tak, aby nebyla ohrožena úspěšná

realizace projektu, žadatel složku doplní a uhradí z nepřímých nákladů či vlastních zdrojů.

3


Rizika realizace:

Žadatel podrobněji rozpracuje opatření k jednotlivým rizikům realizace. Dále žadatel doplní riziko nepřiznání

finanční podpory z Úřadu práce a uvede opatření.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši

úvazku pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek

pracovníka/pracovníků za celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze

skutečným potřebám spojeným s realizací projektu.

Pol. 01.01.01 Provozní/pracovní asistent - před podpisem grantové smlouvy bude vyřešena výše odvodů a

případně snížen rozpočet.

Pol.03.04.01 Tréninkové vybavení pro cílovou skupinu - před podpisem grantové smlouvy bude upřesněn obsah

položky

Pol.03.04.02 Tisk a laminace metodiky pro CS - před podpisem grantové smlouvy bude ověřeno, zda se

nejedná o službu. Položka bude případně přesunuta do kapitoly 04 Služby.

Pol. 04.06 Nájem prostor pekařství - před podpisem grantové smlouvy bude ověřena oprávněnost nárokování

DPH

Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení dle výše úvazku zaměstnanců projektu využívajících toto vybavení

Pol. 03.01.01 mobilní telefon: - 1.224,00 Kč,

Pol. 03.01.09 notebook: - 9.360,00 Kč,

Celkem kráceno v kapitole 03: 10.584,00 Kč.

Krácení v kapitole 04 Služby - obsah položky spadá do nepřímých nákladů projektu

Pol. 04.07 Audit projektu: - 36.000,00 Kč,

Celkem kráceno v kapitole 04: 36.000,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 46.584,00 Kč.

Doporučení projektu k podpoře: Ano

Doporučená výše celkových

nákladů:

5 289 433,18

4


Číslo a název prioritní osy:

17.2 Podpora vstupu na trh práce

Číslo výzvy: 05

Žadatel:

Právní forma žadatele:

Statutární zástupce žadatele:

Registrační číslo:

Název projektu:

Náklady projektu celkem (dle

žádosti):

Stručný obsah projektu:

Evropský kariérní institut - EKI

Sdruž.(svaz,spolek,spol

PhDr. Marta Boučková

CZ.2.17/2.1.00/35006

Perspektiva pro padesátileté

2 616 328,18

V hlavním městě Praze bylo ke konci roku 2011evidováno ÚP hl. m. Prahy 8.325 nezaměstnaných osob

starších 50ti let věku, z nichž 5.964 mělo střední vzdělání.

Jde o skupinu, pro kterou je obtížné najít nové dlouhodobé zaměstnání. Osoby starší 50ti let vykazují o 117

dní delší čas strávený v evidenci ÚP než mladší věkové skupiny. (zdroj ČSÚ a www.mpsv.cz )

Nezaměstnané osoby starší 50ti let mají na trhu práce výrazné handicapy. Mezi nejvýznamnější patří

především úroveň dosaženého vzdělání. Chybí jim zejména motivace k dalšímu vzdělávání a sebedůvěra v jeho

zvládnutí. Toto vše se pak naprosto zátěžově projeví v neaservitní sebeprezentaci ve chvíli, kdy jsou nuceni si

znovu začít hledat práci.Nezaměstnaní nedisponují prostředky potřebnými k financování svého dalšího

vzdělávání, které by pomohlo tyto handicapy odstranit. Stejně tak na území hl. m. Prahy není dostatek

ucelených vzdělávacích programů, které zohledňuji výrazná specifika vzdělávání a učení osob nad 50 let, u

kterých je nutné velmi intenzivně pracovat s jejich motivací.

Cílem projektu je zlepšit postavení na trhu práce pro 108 nezaměstnaných osob straších 50ti let. Tyto osoby

absolvují TRÉNINKOVÝ PROGRAM (akt. č. 1) zaměřený na zlepšení asertivního prosazení se na trhu práce.

40 osob s největším zájmem i odpovídajícím potenciálem absolvuje i jeden z rekvalifikačních kurzů

PERSONALISTA nebo PROJEKTOVÝ MANAŽER (akt. č. 2) akreditovaných MŠMT ČR.

Pro aktivizaci vnitřní motivace a zvládnutí nových informací a dovedností je skupinové vzdělávání podpořeno i

INDIVIDUÁLNÍMI KONZULTACEMI (akt. č. 3).

DOPROVODNÁ OPATŘEDNÍ (akt. č. 4) odstraňují zbylé finanční zatížení účastníků projektu. Aktivity jsou

provázány, logicky navazují a tvoří komplexní celek zohledňující práci s osobami staršími 50ti let.

Realizační tým je tvořen z odborníků, kteří mají se vzděláváním cílové skupiny několikaleté zkušenosti i

odpovídající odbornost.

Projekt realizuje žadatel.

Cílové skupiny:

Počet nezaměstnaných osob starších 50ti let věku evidovaných na ÚP hl.

m. Prahy byl ke konci roku 2011 8.325 osob, z nichž 5.964 má střední

vzdělání. Oproti stavu z let před ekonomickou krizí se snížil podíl osob,

které jsou evidovány nejkratší dobu a zvýšil se podíl osob, které jsou

evidovány více než 1 rok a méně než 2 roky. Průměrná délka evidence

nezaměstnaných se v roce 2011 navýšila o 44 dnů oproti roku 2010, tzn.

303 dnů. V roce 2011 se snížila doba evidence na ÚP u osob, které

úspěšně absolvovali rekvalifikační kurz, v průměru o tři měsíce (zdroj

ĆSÚ).Vzhledem ke zvoleným aktivitám projektu, projekt cílí na skupinu

osob starších 50ti let s ukončeným středním vzděláním. Počítá se

zapojením 108 osob, se kterými bude intenzivně a individuálně pracovat.

Nezaměstnané osoby starší 50ti let mají na trhu práce výrazné handicapy.

Mezi nejvýznamnější patří především úroveň dosaženého vzdělání,

chybějící dovednosti v používání nových technologií, nedostatečné

počítačové a jazykové znalosti, nižší fyzická zdatnost, častější zdravotní

problémy, zatíženost stereotypy a také menší ochota se dále vzdělávat.

5


Chybí jim zejména motivace k dalšímu vzdělávání a sebedůvěra v jeho

zvládnutí. Toto vše se pak naprosto zátěžově projeví v neasertivní

sebeprezentaci ve chvíli, kdy jsou nuceni si znovu začít hledat práci.

Vzhledem k tomu, že v současné době dávají zaměstnavatelé přednost

spíše aktuálnosti vzdělání před praxí, je zřejmé, že tyto osoby jsou v

nevýhodě, pokud si nedoplňovaly nebo nerozšiřovaly poznatky ze svého

oboru prostřednictvím dalšího vzdělávání. V době jejich přípravy na povolání

ještě celá řada studijních oborů nebo vzdělávacích předmětů buď vůbec

neexistovala nebo měla obsah odpovídající tehdejšímu stavu poznání.

Všechna tato specifika negativně ovlivňují možnosti řešení jejich

nezaměstnanosti. Zvýše uvedených důvodu se často stávají dlouhodobě

nezaměstnanými.

Specifická charakteristika osob nad 50 let z pohledu pracovní síly:

K silným stránkám patří: zkušenosti,praxe, odbornost, osobnostní

vlastnosti ( spolehlivost, názorová stabilita, odpovědnost, rozvážnost,

vyzrálost osobnosti), vztah k vykonávané práci ( profesní čest, zájem o

práci, znalost problému, orientace v oboru), vztah k firmě (loajalita),

kontakty, priority ( vyřešené osobní problémy, konec honby za kariérou,

ujasněné priority uspokojení), vztahy a jednání ( zralý přístup k lidem,

zvládnutí emocí, rozvážnost, obezřetnost)

K slabým stránkám patří: mentální produktivita (psychofyzické změny -

vnímání, rozhodování, soustředění; zhoršující se smyslové vnímání - zrak,

sluch; menší krátkodobá paměť, pomalé rozhodování, menší schopnost

učit se, delší doba reakce, zlozvyky, stereotypy), motivace (ztráta

sebevědomí a sebedůvěry, ztráta pracovní aspirace - flegmatičnost, nižší

ochota se profesně vzdělávat, nižší motivace pro výkon) výkonnost (

snížená operativnost, rychlost, snížený fyzický výkon, unavitelnost,

snížená adaptační schopnost organizmu, snížení pohyblivosti, stres,

pomalejší pracovní tempo, méně elánu), zdravotní stav ( vysoká

nemocnost, zdravotní omezení, vyšší ohrožení nemocí), přizpůsobivost (

menší kreativita, nedůvěra k novinkám, rutina), vztah k nové technice (

předstih vývoje před jejich pochopením, nižší počítačová gramotnost a

ovládání nových technologií), jednání vztahy ( změny v jednání a chování -

snížená tolerance ke druhým; negativní emoční problémy - výbušnost,

úzkost, deprese; nižší přizpůsobivost), ostatní ( podcenění rizika v

důsledku přecenění praxe a zkušeností, nižší nároky na práci a její

finanční ohodnocení v důsledku strachu ze ztráty zaměstnání, větší

ohrožení úrazem, neochota k týmové práci, menší schopnost udržet krok s

mladšími zaměstnanci ( zdroj www.mpsv.cz )

Z výše uvedeného vyplývá, že důležité pro cílovou skupinu je umět

prezentovat svoje profesní schopnosti a přesvědčit zaměstnavatele o svých

přednostech a kvalitách, ale i se vzdělávat a adaptovat na současné

požadavky trhu práce.

Partneři projektu:

Závěry výběrové komise:

V projektové žádosti není dostatečně prokázána potřebnost projektu. Rekvalifikační kurzy "Personalista/tka" a

"Projektový manažer/ka", které jsou plánované v rámci projektu, jsou nabízeny i úřady práce a jinými

agenturami. V projektové žádosti není nijak zdůvodněna potřebnost financování z veřejných zdrojů. Jedinou

přidanou hodnotou projektu je hrazení jízdného cílové skupině projektu a nabídka konzultací. Projekt je

zaměřen na poskytnutí dvou typů rekvalifikačních kurzů cílové skupině a dále již neřešení, zda si cílová

skupina pracovní místa nalezne či nikoliv, chybí tak jednoznačná návaznost na pracovní trh a pracovní

uplatnění cílové skupiny na trhu práce. S ohledem na absenci informací týkající se pracovního uplatnění, není

deklarováno, že podpora z OPPA splní svůj účel. Projektová žádost také neobsahuje zdůvodnění výběru

rekvalifikačních kurzů. Zároveň jsou nesprávně nastaveny monitorovací ukazatele. Hodnotící komise se

vzhledem ke kvalitě ostatních projektových žádostí rozhodla projekt z výše uvedených důvodů nepodpořit. Byla

6


dána přednost projektů, které mají aktivity zaměřené přímo na pracovní uplatnění na trh práce.

Doporučení projektu k podpoře: Ne

Doporučená výše celkových

nákladů:

0,00

7


Číslo a název prioritní osy:

17.2 Podpora vstupu na trh práce

Číslo výzvy: 05

Žadatel:

Právní forma žadatele:

Statutární zástupce žadatele:

Registrační číslo:

Název projektu:

Náklady projektu celkem (dle

žádosti):

Stručný obsah projektu:

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Obecně prospěšná spol.

JUDr. Marek Beneš

CZ.2.17/2.1.00/35011

Pracovní místa pro zdravotně postižené

4 731 338,4

Potřeba projektu vychází z informací z veřejných vládních dokumentů, výstupů z programu CIP EQUAL,

JPD3, OPPA a zejména z realizace projektů žadatele (Vytvoření tréninkových pracovišť pro osoby s těžkým

zdravotním postižením - JPD3 a Pracovní trénink pro zdravotně postižené - OPPA) a partnera, který se

dlouhodobě zabývá problematikou zaměstnávání zdravotně postižených. Cílová skupina zdravotně

postižených si potřebuje osvojit klíčové dovednosti uplatnitelné na trhu práce prostřednictvím vzdělávání, dále

potřebuje získat motivaci pro získání a udržení práce, osvojit si pracovní návyky pomocí tréninku, přístup k

možnostem udržování znalostí, získávání informací o trhu práce a poradenství v rámci vzdělávání a tréninku.

Projektové aktivity toto vše umožňují.

Cílová skupina jsou osoby s tělesným postižením (vozíčkáři, osoby těžce se pohybující aj.). V Praze, z

hlediska registrovaných uchazečů o práci, se odhaduje počet osob s tělesným postižením na 1600.

Cílem projektu je zlepšit postavení čtyřiceti občanů s tělesným postižením za účelem zlepšení dostupnosti

zaměstnání a umožnění jejich účast na trhu práce a zároveň prakticky napomoci v odbourávání bariér v

zaměstnávání těchto osob. Tento cíl bude naplněn pomocí následujících výstupů:

40 kariérních plánů osob s tělesným postižením,

40 účastníků absolvuje 7 kurzů neprofesního (obecného) vzdělávání, za účelem získání klíčových dovedností,

40 účastníků absolvuje trénink v rozsahu až 20 měsíců v oblasti pracovních dovedností,

25 zaměstnavatelů se seznámí se specifiky tělesně postižených osob v rámci workshopu.

Výstupy budou dosaženy pomocí těchto aktivit:

Projektový management (MUP a NFOZP)

Zapojení účastníků z cílové skupiny (MUP a NFOZP)

Nábor, výběr a vybavení tréninkových pracovišť(MUP)

Diagnostika účastníků a zpracování kariérního plánu (MUP)

Realizace kurzů neprofesního (obecného) vzdělávání (NFOZP a MUP)

Seminář se zaměstnavateli (MUP a NFOZP)

Realizace pracovního tréninku (MUP a NFOZP).

Cílové skupiny:

Cílová skupina je tvořena osobami s tělesným postižením (vozíčkáři, osoby

těžce se pohybující, osoby s roztroušenou sklerózou aj). V Praze nejsou k

dispozici validní statistické údaje o počtu a struktuře osob s tělesným

postižením. Podle statistik Úřadů práce je v Česku zaměstnáno 114,3 tisíc

OZP. Dalších více jak 63 tis. je jich registrovaných jako žadatelů o práci.

Celkem je však v Česku na 650 tisíc postižených. Do této skupiny patří

také občané, kterým je přiznán statut osoby s tělesným postižením, ale

mají takové zdravotní omezení, které neomezuje jejich uplatnění na trhu

práce. Počet uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením na území

hl. m. Prahy bylo k 31.12.2011 dle dostupných údajů Úřadu práce hl.m.

Prahy celkem 2490, lze předpokládat, že podobně jako na celostátní

úrovni se liší celkový počet OZP, které jsou zaměstnané a které nejsou v

evidenci úřadů práce. Počet OZP, které nepracují tedy může dle odhadů

8


přesahovat počet uváděný Úřadem práce cca 2,5krát.

Potřeby této skupiny na poli pracovní integrace lze pojmenovat takto:

1. Osvojení klíčových dovedností, potřebných na trhu práce prostřednictvím

neprofesního (obecného) vzdělávání

2. Získání motivačních předpokladů pro získání a udržení práce

prostřednictvím podporované integrace na reálných pracovištích

3. Osvojení pracovních návyků pomocí tréninku v rámci obvyklého

pracovního prostředí

4. Přístup k možnostem udržování znalostí a získávání informací o trhu

práce

5. Kvalitní bilanční diagnostika a osobní poradenství v rámci vzdělávání a

tréninku.

Tyto informace byly získány z veřejných dokumentů (Statistika ÚP Praha,

MPSV ČR), z výstupů z projektů v rámci prioritní osy 1 a 4 programu CIP

EQUAL a prioritní osy 2 JPD3 a zejména z realizace řady projektů

žadatele a jeho partnera.

Jak již bylo uvedeno, nejsou k dispozici validní odhady velikosti cílové

skupiny na území hl. města Prahy. Z hlediska registrovaných uchazečů,

osob tělesným postižením, se počet osob odhaduje na 2500.Projekt je

připraven pro osoby s tělesným postižením, kteří nejsou zapojení na trhu

práce (zejména nezaměstnaní a studenti posledních ročníků vysoké školy)

a kteří usilují o získání trvalého pracovního poměru v oblasti administrativní

a jiné kancelářské práce. Při výběru účastníků projektu budou, s ohledem

na charakter pracovišť a navržených pracovních pozic, preferování zejména

ti, kteří mají alespoň maturitní zkoušku.

V projektu bude zapojeno 40 osob jako cílová skupina.

Partneři projektu:

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Závěry výběrové komise:

Úprava klíčových aktivit:

- Klíčová aktivita č. 3 Výběr tréninkových pracovišť a pracovní trénink bude doplněna o podrobný popis

způsobu motivace zaměstnavatelů k účasti na semináři a také k vytvoření tréninkového místa pro cílovou

skupinu.

Úprava harmonogramu:

- Klíčová aktivita č. 4 Diagnostika účastníků a zpracování kariérního plánu bude prodloužena z 12 měsíců na

15 měsíců, čímž bude umožněno i účastníkům přijatých do projektu v posledních měsících klíčové aktivity č. 2

Výběr tréninkových pracovišť a pracovní trénink absolvovat diagnostiku a zpracovat svůj kariérní plán.

Úprava realizačního týmu:

- Do pracovní náplně Metodika tréninkových pracovišť budou doplněny průběžné osobní návštěvy a konzultace

se zaměstnavateli, kteří budou tréninková pracovní místa provozovat.

- Do pracovní náplně Poradce pro cílovou skupinu bude doplněna průběžná podpora zaměstnaným osobám na

tréninkových pracovních místech formou konzultace s cílovou skupinou min 1x 2 měsíce, které by měl sám

poradce pro cílovou skupinu iniciovat. Dále bude mimo jiné navštěvovat tréninkového pracoviště min. 1x za 6

měsíců, tedy častěji něž navrhuje žadatel (2x za 10 měsíců).

- Kontakt s mentory, kterou zajišťuje jak Metodik tréninkových pracovišť, tak Poradce pro cílovou skupinu

bude zajišťovat pouze jeden z členů realizačního týmu, žadatel zvolí, který z těchto dvou členů realizačního

týmu to bude.

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Před podpisem grantové smlouvy bude vyjasněno, jaký je rozdíl mezi zastřešujícími tréninkovými pracovišti,

které žadatel uvádí v komentáři k nově vytvořeným/inovovaným produktům a tréninkovými pracovišti, které uvádí

v popisu klíčových aktivit.

- Ukazatel Počet úspěšně podpořených osob bude snížen z hodnoty 40 na 36 úspěšně podpořených osob.

Zároveň bude upravena definice úspěšnosti tak, že za úspěšně podpořenou osobu bude považována osoba,

9


která odpracuje na tréninkovém pracovním místě celkem 80 hodin po dobu 5 měsíců.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši

úvazku pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek

pracovníka/pracovníků za celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze

skutečným potřebám spojeným s realizací projektu.

- Zvýšení procenta nepřímých nákladů z 16 % na 18 % s ohledem na pravidla nepřímých nákladů (Úprava v

souvislosti se změnou objemu přímých nákladů bez křížového financování).

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností

uvedených v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně

bude upraven rozpočet projektu.

- Před podpisem grantové smlouvy budou vyjasněny vyšší sazby odvodů u pol. 01.02.01, 01.02.02, 01.02.03,

01.02.04, 01.02.05 a 01.02.06 než je standardních 34%. V případě nedostatečného zdůvodnění budou položky

adekvátně kráceny.

- Bude vyjasněno zařazení pol. 01.02.04 Metodik tréninkových pracovišť, který je dle projektové žádosti

zaměstnancem partnera. Partner je však v projektu uveden bez finančního podílu. Na základě dodatečných

informací od žadatele bude v případě rozporu s pravidly OPPA položka krácena.

Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení u kterého lze předpokládat, že jím již žadatel disponuje a je

plánováno pro členy týmu zapojené na velmi malý úvazek:

pol. 03.01.01 notebook - nakoupeno již v minulém projektu: - 62.400,00 Kč,

pol. 03.01.02 multifunkční zařízení pro standardní využití - nakoupeno již v minulém projektu: - 7.200,00 Kč,

pol. 03.01.03 běžná tiskárna pro 1 PC - nakoupeno již v minulém projektu: - 3.000,00 Kč,

pol. 03.02.01 kancelářský balík - nakoupeno již v minulém projektu: - 17.760,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 90.360,00 Kč.

Doporučení projektu k podpoře: Ano

Doporučená výše celkových

nákladů:

4 706 288,40

10


Číslo a název prioritní osy:

17.2 Podpora vstupu na trh práce

Číslo výzvy: 05

Žadatel: "Občanské sdružení SLOVO 21"

Právní forma žadatele:

Statutární zástupce žadatele:

Registrační číslo:

Sdruž.(svaz,spolek,spol

Mgr. Vladimír Drábek

CZ.2.17/2.1.00/35014

Název projektu: Podpora zaměstnávání Romů v Praze (2013-2014)

Náklady projektu celkem (dle

žádosti):

Stručný obsah projektu:

5 949 129,6

Projekt "Podpora zaměstnávání Romů v Praze (2013 - 2014)" navazuje na úspěšné projekty zaměřené na

zaměstnávání Romů, které v předchozích letech realizovalo o.s. Slovo 21 ve spolupráci s o.s. Romea. V

letech 2005 - 2008 proběhl projekt o.s. Slovo 21 "Podpora Romů v Praze", jehož významným partnerem bylo

hl. m. Praha. Dále pak návazný projekt "Podpora zaměstnávání Romů v Praze" financovaný z OPPA, který

byl úspěšně ukončen v roce 2011.

Projekt reaguje na potřebu zlepšení situace v oblasti zaměstnávání pražských Romů, kteří se potýkají s

nejvyšší nezaměstnaností ze všech kategorií místních obyvatel. Na základě analyzování dosavadních

zkušeností budeme v předkládaném projektu pokračovat v používaných metodách a aktivitách, které jsou

zaměřeny na vytváření podmínek pro odstranění diskriminace a nerovnosti na trhu práce, jimž je romská

komunita vystavována nejmasivněji ze všech skupin. Oproti předchozímu projektu je tento inovován přidáním

nové klíčové aktivity - Diagnostika pracovních předpokladů, která zajistí efektivnější práci s cílovou skupinou,

využíváním softwarové databáze pro práci s klienty a zajištěním podporovaného zaměstnávání.

Projekt je určen pro pražské Romy, kteří se připravují či mají zájem o vstup/návrat na trh práce, pro pražské

zaměstnavatele a majoritní společnost.

Projektové aktivity jsou nastaveny tak, aby skrze jejich realizaci došlo ke zvýšení počtu zaměstnaných Romů

v Praze, navýšení úrovně motivace k uplatnění/udržení se na trhu práce, úrovně kvalifikace a k zajištění

mechanismů k dlouhodobému setrvání v zaměstnání.

Cíle budou dosaženy těmito klíčovými aktivitami:

oslovování potenciálních klientů, diagnostika pracovních předpokladů, motivační kurzy, rekvalifikační kurzy,

zprostředkování práce. Všechny aktivity byly osvědčeny jako přínosné v průběhu realizace předchozích

projektů EQUAL a OPPA.

Realizátorem je o. s. Slovo 21, partnerem je o.s. Romea, projekt bude realizován také v úzké spolupráci s MČ

Praha 14.

Cílové skupiny:

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou pražští Romové připravující se nebo

mající zájem o vstup, setrvání či návrat na trh práce.

Podle studie Petra Víška z roku 2008 žije v HMP cca 17.200 Romů, z

nichž je cca 9.100 práceschopných (a z toho 42% nezaměstnaných = cca

3.800 osob).

Specifikace cílových skupin dle aktivit:

- Oslovování potenciálních klientů, Diagnostika pracovních předpokladů,

Zprostředkování práce

Za pomoci těchto aktivit budou osloveni zástupci pražské romské

komunity mající zájem o vstup či návrat na trh práce, pro které bude

zajištěna asistence a pomoc při hledání pracovního místa.

Cílovou skupinu zde tedy představují všichni práceschopní pražští Romové

(ženy i muži ve věku od 15 - 55 let).

Do této aktivity bude zapojeno: min. 80 osob

- Motivační kurzy

11


Míra motivace k uplatnění/udržení se na trhu práce a celoživotnímu

vzdělávání je u pražské romské komunity velice nízká, a to jak z důvodu

demotivačního systému sociálních dávek, tak i z důvodu nízké sociální

adaptability této specifické skupiny. U nezaměstnaných Romů je potřeba

systematicky zvyšovat podpůrnými a specificky nastavenými aktivitami

míru motivace k celoživotnímu vzdělávání a nalezení stabilního zaměstnání.

Rovněž u studujících Romů jsou takové motivační aktivity potřebné.

Zajišťují totiž to, aby Romové pokračovali ve vzdělávání či měli sami zájem

o získání pracovního místa a dlouhodobější setrvání v zaměstnání. Cílovou

skupinou budou jak romští muži, tak i ženy ve věku 15 - 55 let.

Do této aktivity bude zapojeno: 20 účastníků, kteří projdou motivačními

kurzy

- Rekvalifikační kurzy

Tato aktivita bude zaměřena na vzdělávání pražských Romů (získání či

zvyšování kvalifikace s cílem zvýšení šancí na pracovní uplatnění) v

návaznosti na zjištěnou poptávku na trhu práce. Prostřednictvím přímé

komunikace s cílovou skupinou a aktuální poptávky na trhu práce bude

zjištěna konkrétní potřeba rekvalifikačních kurzů. Cílovou skupinou budou

jak romští muži, tak i ženy ve věku 19 - 55 let.

Do této aktivity bude zapojeno: 40 účastníků

Další cílové skupiny projektu

- Potenciální zaměstnavatelé - vzhledem k tomu, že hlavní cílovou

skupinou jsou pražští Romové, kteří by v průběhu projektu měli získat a

udržet si zaměstnání, nepřímou cílovou skupinu představují také

potenciální zaměstnavatelé. Zapojení této cílové skupiny do projektu bude

vycházet z využívání databáze a přímých kontaktů vytvořených v rámci

předchozího projektu "Podpora zaměstnávání Romů v Praze (2010-2012)"

a samozřejmě také z navazování kontaktů nových.

Počet zapojených pražských zaměstnavatelů: 30

- Majoritní společnost

Tato cílová skupina bude zapojena do projektu nepřímo, a to zejména

skrze mediální výstupy projektu s cílem zvýšení objektivní informovanosti o

pražských Romech a o situaci na trhu práce.

Partneři projektu:

ROMEA

Závěry výběrové komise:

Úprava aktivit:

- U KA 03 Diagnostika pracovních předpokladů se součet osobních profilů klientů a personálních diagnostik

bude rovnat počtu podpořených osob.

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Ukazatel „počet nově vytvořených/inovovaných produktů“ bude snížen na hodnotu 0. Žadatelem nastavené

produkty (zejm. Diagnostika pracovních předpokladů, Podporované zaměstnávání) nelze dle pravidel OPPA

považovat za produkty.

Realizační tým:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností

uvedených v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně

bude upraven rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši

úvazku pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek

12


pracovníka/pracovníků za celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze

skutečným potřebám spojeným s realizací projektu.

- Před podpisem grantové smlouvy žadatel objasní nutnost nákupu speciální databáze (pol. 03.02.02).

- Před podpisem grantové smlouvy žadatel ujasní, pro koho je určen notebook (pol. 03.01.01), 1x PC sestava

(pol. 03.01.02), 1x tiskárna (pol. 03.01.03) a v souvislosti s tím 2x kancelářský software (pol. 03.02.01). Pokud

žadatel neprokáže potřebnost, budou položky odstraněny či adekvátně zkráceny dle úvazku pracovníka.

- Před podpisem grantové smlouvy žadatel objasní, jaké prostory a k jakému účelu je nutné pronajímat pol.

04.02 a 04.04.

Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení - krácení na cenu obvyklou

pol. 03.01.01 Notebook: - 2.000,00 Kč

pol. 03.01.02 PC sestava: - 4.000,00 Kč

pol. 03.01.03 Tiskárna: - 1.000,00 Kč

pol. 03.02.01 Kancelářský software: - 900,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 03: 7.900,00 Kč

Krácení v kapitole 04 Služby - položka 04.05 bezplatná telefonní linka pro klienty spadá do nepřímých nákladů

projektu

pol. 04.05 bezplatná telefonní linka pro klienty: - 60.000,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 04: 60.000,00 Kč

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 67.900,00 Kč.

Doporučení projektu k podpoře: Ano

Doporučená výše celkových

nákladů:

5 870 365,60

13


Číslo a název prioritní osy:

17.2 Podpora vstupu na trh práce

Číslo výzvy: 05

Žadatel:

Právní forma žadatele:

Statutární zástupce žadatele:

Registrační číslo:

Název projektu:

Náklady projektu celkem (dle

žádosti):

Stručný obsah projektu:

SANANIM

Sdruž.(svaz,spolek,spol

PaedDr. Martina Richterová Těmínová

CZ.2.17/2.1.00/35031

Příprava na požadavky trhu práce a přímá podpora při nalezení zaměstnání

a sociální stabilizace pro ženy ohrožené drogovou závislostí v konfliktu se

zákonem

4 859 971,49

Projekt je zaměřen na vytvoření systematického přístupu péče o ženy ohrožené drogovou závislostí ukončující

trest odnětí svobody, který zahrnuje cílenou přípravu na návrat na svobodu a je spojený s přípravou vstupu na

trh práce před ukončením výkonu trestu odnětí svobody (VTOS). Po výstupu bude následovat přímá podpora

při nalezení zaměstnání a sociální podpora. Vyústěním bude propojení programů péče před a po VTOS jako

doplněni služeb, kterými se zaměřujeme na zlepšeni integrace žen.

Projekt staví na úspěšně zavedených postupech práce v oblasti zaměstnávání a sociální stabilizace bývalých

uživatelů návykových látek v rámci Pracovní a sociální agentury o.s. SANANIM (PSA) a programu

Psychosociální podpory a asistence pro uživatele drog v konfliktu se zákonem (COKUZ) při jejich integraci do

společnosti.

Přestože se problematice zaměstnávání osob s drogovou kariérou věnujeme soustavně přes 6 let. Výsledky

práce ukazují, že některým skupinám osob je třeba věnovat soustavnější pozornost. Jde právě o ženy se

zkušeností s drogovou závislostí, která je v řadě případů spojena s kriminalitou. Ženy služeb využívají méně a

s výrazně menší úspěšností než muži, a proto je třeba zavést vhodný systém péče a metodické přístupy.

Ze současné praxe vyplývá, že služby zohledňující potřeby žen-matek, jako jsou např. otázky převzetí dítěte

do péče, řešení problémů se zneužíváním či týráním, řešení témat rodinného soužití, je potřebné zohlednit a

probírat ruku v ruce s otázkami pracovního uplatnění a celkové sociální situace žen z této cílové skupiny.

Projektem se proto plánujeme zaměřit na zavedení tohoto systému péče - metod práce. Nejprve počáteční

přípravou žen před koncem výkonu trestu formou skupin a individuální práce (celkem 60 - 90 žen). Následovat

bude skupinová příprava formou specificky rozšířených job klubů a přímá podpora vstupu na trh práce

(celkem 36 - 44 žen) ve spojení s adekvátní sociální podporou.

Cílové skupiny:

Cílovou skupinu tvoří ženy ohrožené drogovou závislostí ve VTOS před

propuštěním na svobodu a následně po propuštění, které užívaly návykové

látky nebo jsou v konfliktu se zákonem v souvislosti s problémovým

užíváním návykových látek. V r. 2011 bylo odsouzeno 19 284 mužů a 1

303 žen. Propuštěno bylo v r. 2011 15 313 osob a do věznic nastoupilo 16

583 osob.

Velikost cílové skupiny lze odhadovat z počtu osob odsouzených za

trestný čin spojený s nelegálními drogami (3 164 mužů a 179 žen v

r.2011), dále z počtu evidovaných drogově závislých osob ve věznicích (v r.

2011 - 11 534 osob, ženy tvoří přibližně 7%). Ve Věznici SnS bylo

evidováno 384 žen (Statistická ročenka VS ČR 2011). Studie provedené v

r. 2010 NMS a VS ČR mezi 2 000 respondenty ve 36 věznicích v ČR uvádí,

že zkušenosti s nelegální drogou má celkem 52,2% osob. Ve srovnání s

obecnou populací je úroveň zkušeností s návykovými látkami u osob ve

VTOS výrazně vyšší, a to jak u žen, tak mužů. S ohledem na nejvyšší

počty nově evidovaných uživatelů návykových látek v Praze a nejvyšší

odhady prevalence problémových uživatelů návykových látek pro r. 2011 v

14


Partneři projektu:

Závěry výběrové komise:

Praze 11 300 osob (v ČR 39 200 osob), ženy tvoří v této skupině osob

přibližně 40%, dochází k zvýšení výskytu rizikového recidivního chování.

Lze tedy předpokládat, že výrazné procento osob ve VTOS s anamnézou

drogové závislosti spadá do regionu hl. m. Prahy. Ve věznici SnS má

průměrně trvalé bydliště v hl.m. Praze 10-16% žen, viz níže. Souhrnně se

dá předpokládat, že cílová skupina tvoří několik stovek žen v regionu hl. m.

Prahy. PSA bez specifického zaměření na ženy, pracovala v posledních

dvou letech s 50 ženami po VTOS.

Ve věznici SnS bylo k 31.12.2011 umístěno 799 žen, což činí 61% z

celkového počtu odsouzených žen. 10-16% žen má trvalé bydliště v hl. m.

Praze. Přes 45-60% vězněných má zkušenosti s drogou, v r. 2011 to bylo

384 žen z celkového počtu 799 a v r. 2010 396 žen z 690. Data z oddělení

Velké Přílepy nejsou s ohledem na otevření v r. 2011 evidována.Kapacita

oddělení 51 žen, s předpokladem umisťování žen blížících se konci VTOS.

Cílová skupina není jednotná z pohledu motivace ke změně životního stylu.

Ze statistik projektu COKUZ a PSA vyplývá, že přibližně každá 4. osoba

bez zařazení do systematického podpůrného projektu je schopna využít

poskytovaných služeb a pokusit se o změnu životního stylu.

Základní charakteristiky cílové skupiny:

- věk 18-55let, majoritu tvoří ženy mezi 30-40 roky

- většina dlouhodobě nezaměstnané

- 43 % dokončené pouze základní vzdělání a 43% vyučeno bez maturity

- u 2/3 vede drogová a trestní recidiva k nepodmíněnému trestu odnětí

svobody

- hlavní handicapy pro integraci a vstup na trh práce jsou problémové

užívání drog, opakovaná zkušenost s vězněním, záznam v RT,

nedostatečné sociální zázemí, chybějící pracovní návyky a sociální

dovednosti, neexistující programy zaměřené na specifika těchto žen

(řešení mateřských otázek, zneužívání apod.), nekomplexní propojení

služeb v průběhu VTOS a po výstupu.

Potřeby jsou dlouhodobě sledovány v rámci poskytovaných služeb PSA

(2005-2012), z výstupů seminářů realizovaných ve věznicích ČR v r.

2010-12 (projekt: Podpora vstupu na trh práce, OPPA,

CZ.2.17/2.1.00/32326), doplněny o data z Analýzy potřeb kriminálních

uživatelů drog v Praze (Morávek; 2008); VZ projektu COKUZ; (2011) a data

publikovaná ve sborníku z konference Ženy a drogy (2009):

- startovní hmotná a sociální stabilizace po VTOS

- podpora při zajištění zaměstnávání,

- posílení kompetencí pro jednání s úřady, zaměstnavateli

- individuální vedení

- specifický program provázání stabilizace žen (matek), zaměstnání a

prevence návratu k rizikovému chování.

Plánováno zařazení 30-45 žen/rok (60-90 celkem) do skupinových aktivit a

individuální práce před koncem VTOS a 18-22 žen/rok (36-44 celkem), s

kterými bude pracováno po VTOS. Pro získání těchto osob bude dle

zkušeností osloven 2-3x větší počet žen než bude počet zařazených do

projektu).

Vězeňská služba České republiky

Vězeňská služba České republiky

Úprava zapojení a motivace cílové skupiny:

- Do popisu zapojení a motivace cílové skupiny budou podrobněji rozepsány motivační nástroje, které jsou již v

projektové žádosti uvedeny a budou také doplněny další motivační nástroje sloužící k udržení cílové skupiny v

projektu.

Úprava klíčových aktivit:

15


- Klíčové aktivity č. 1 "Zavedení systematické přípravy pro návrat na svobodu před ukončením VTOS zaměřené

na požadavky trhu práce", č. 2 "Sociální podpora a stabilizace bezprostředně po výstupu z VTOS" a č. 3

"Pracovní poradenství a podpora při přímém vstupu na trh práce" budou doplněny o podrobnější průběh

realizace jednotlivých klíčových aktivit např. plánované počty osob v jednotlivých skupinách, počty setkání,

frekvence práce s cílovou skupinou apod.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši

úvazku pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek

pracovníka/pracovníků za celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze

skutečným potřebám spojeným s realizací projektu.

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností

uvedených v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně

bude upraven rozpočet projektu.

- Výše uvedené DPH u položek 05.02.01 a 05.02.02. bude před podpisem grantové smlouvy vyjasněna a

případně krácena.

Krácení v kapitole 02 cestovní náhrady z důvodu nezdůvodnění potřeby účasti realizačního týmu na

zahraničních konferencích:

pol. 02 cestovní náhrady: - 23.500,00 Kč,

Celkem kráceno v kapitole 02: 23.500,00 Kč.

Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení:

pol. 03.01.01 PC - snížení na cenu obvyklou: - 2.400,00 Kč,

pol. 03.01.02 notebook - snížení na cenu obvyklou: - 2.400,00 Kč,

pol 03.02.01 software pro PC a notebook - snížení na cenu obvyklou: - 3.120,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 03: 7.920,00 Kč.

Krácení v kapitole 04 služby:

pol. 04.02 - snížení z důvodu neobjasnění potřeby účasti na zahraniční konferenci: - 14.000,00 Kč,

Celkem kráceno v kapitole 04: 14.000,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 45.420,00 Kč.

Doporučení projektu k podpoře: Ano

Doporučená výše celkových

nákladů:

4 807 284,29

16


Číslo a název prioritní osy:

17.2 Podpora vstupu na trh práce

Číslo výzvy: 05

Žadatel:

Právní forma žadatele:

Statutární zástupce žadatele:

Registrační číslo:

Název projektu:

Náklady projektu celkem (dle

žádosti):

Stručný obsah projektu:

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

Příspěvková organizace

Mgr. Dana Jurásková Ph.D., MBA

CZ.2.17/2.1.00/35032

Chráněné a integrační pracoviště ve VFN v Praze - Kateřinská zahrada II

5 508 770,82

Projekt je připraven jako komplexní pracovně-sociálně-rehabilitační program pro duševně nemocné klienty. Je

zaměřen na zlepšování kvality života duševně nemocných, se záměrem vytvořit v Kateřinské zahradě v areálu

Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) prostor pro pracovní aktivity i relaxaci, kde se klienti

Psychiatrické kliniky (PK) v přirozeném zázemí budou setkávat mezi sebou, s rodinnými příslušníky a

návštěvníky zahrady.

Cílem projektu je provozovat a rozvíjet službu, která je nezbytnou součástí komplexní péče o duševně

nemocné, vyloučené ze společnosti a vyřazené z trhu práce. Během trvání projektu zajistíme pravidelný

program pro 450 osob a udržíme 12 tréninkových prac.míst pro osoby se zdravotním postižením.

Cílovou skupinu tvoří pacienti PK VFN. Jedná se o klienty se závažným duševním onemocněním v ústavní a

zejména ambulantní péči, kteří nejsou schopni se uplatnit na běžném trhu práce, jsou invalidizovaní,

dlouhodobě nezaměstnaní, sociálně izolovaní.

Klíčové aktivity projektu tvoří přímé služby napomáhající integraci cílové skupiny do společnosti, a to

především provozováním chráněného pracoviště a integračního centra systematického a cíleného poradenství.

Realizací projektu dosáhneme toho, že klient dostane komplexní služby podle jeho aktuálního zdravotního

stavu - lůžkovou i ambulantní péči, psychoterapii, sociální a pracovní rehabilitaci, což je výhodnější i

efektivnější pro klienta i terapeutický tým.

Chráněná dílna bude pro část klientů možností prac. rehabilitace v rámci režimové léčby a v ambulantní péči

rovněž určitým typem dlouhodobějšího zaměstnání. Činnost Integračního centra bude zaměřena na sociálně

rehabilitační aktivity, podporu sociálních kontaktů, sociální poradenství, konzultace s psychiatrem,

psychologem. Ve spádové oblasti (Praha 1, 2, 3, 10) není chráněná dílna zaměřená na osoby se závažným

duševním onemocněním. Realizace projektu tak zaplňuje bílé místo v nabídce existujících sociálních služeb.

Projekt bude realizován žadatelem.

Cílové skupiny:

Cílovou skupinou jsou klienti Psychiatrické kliniky VFN v Praze.

Zaměřujeme se na klienty se závažným duševním onemocněním v ústavní

a zejména v ambulantní péči, kteří nejsou schopni se uplatnit na běžném

trhu práce, jsou invalidizováni nebo dlouhodobě nezaměstnaní, sociálně

izolovaní.

Duševní porucha, byť zaléčená, je ve vysokém procentu faktorem, který

výrazněji než somatické postižení znevýhodňuje nemocného v

sociálně-ekonomické sféře jeho bytí. Vzhledem k samotné dynamice a

symptomatologii nemoci s tím pacient sám není schopen účelně bojovat,

stahuje se do sebe, citlivě vnímá stigmatizaci diagnózou, objektivně i

subjektivně.

U klientů se závažným duševním onemocněním má pracovní začlenění

významnou úlohu i z toho důvodu, že jsou u nich výrazně omezeny

možnosti životní seberealizace, bývá ohrožena realizace partnerského

vztahu i rodičovství.

Možnost pracovat v chráněném prostředí, v kolektivu, kde jsou nároky

17


přiměřené schopnostem klienta, a jsou dané podmínky pro jeho větší pocit

jistoty, pravidelnost, dodržování řádu, všeobecného přijetí, možnosti

navazování sociálních vazeb atd., je pro většinu ze zaměstnaných klientů

zásadní. Chráněná dílna a integrační centrum jsou místem, kde se klienti

mohou realizovat a znovu nabýt pocit sebehodnoty, který se nemocí ztratil

a bývá často paradoxně snižován i v jejich rodinách.

Klíčové aktivity projektu tvoří přímé služby napomáhající integraci cílové

skupiny do společnosti, a to především vytvořením chráněného pracoviště

a integračního centra systematického a cíleného poradenství. Kontaktní

práce, zavedení programu pro získávání nezbytných sociálních dovedností

cílové skupiny a také zprostředkování dalších sociálních služeb je

předpokladem pro možnost integrace této cílové skupiny na trh práce.

Součástí projektu je i cílená komplexní pomoc mladým lidem v jejich

integraci do společnosti a na trh práce. Pomáháme také k odstranění

některých předsudků majoritní společnosti, které jsou zakořeněny vůči

duševně nemocným.

Spádovou oblastí jsou obvody Praha 1, 2, 3 a 10. V r. 2011 bylo na

Psychiatrické klinice VFN realizováno celkem 1515 hospitalizací (698

hospitalizací mužů, tj. 46% a 817 hospitalizací žen, tj. 54%).

Celkem 454 hospitalizací (muži 223, ženy 231), tj. 30% bylo pro

onemocnění schizofrenního okruhu, 256 hospitalizací (muži 114, ženy

142), tj. 17% pro afektivní poruchy.

V ambulantní péči Psychiatrické kliniky VFN je v současné době evidováno

(počet aktivních ambulantních karet) 8498 pacientů převážně z Prahy

(muži 3072, ženy 5426).

(zdroj: Nemocniční informační systém MEDEA)

Struktura cílové skupiny je tvořena v širokém generačním a diagnostickém

spektru pacienty Psychiatrické kliniky VFN - lidé trpící neurotickými

poruchami, afektivními poruchami, duševním onemocněním schizofrenního

okruhu, poruchami osobnosti, duševními poruchami způsobenými užíváním

psychoaktivních látek, organickými duševními poruchami, poruchami

příjmu potravy, atd. Zpravidla se jedná o dlouhodobě psychicky nemocné.

Během trvání projektu plánujeme zapojit do programu pracovní rehabilitace

v Chráněné dílně celkem 62 klientů. Z toho 50 klientů hospitalizovaných

nebo v ambulantní péči a 12 klientů se zdravotním znevýhodněním bude

zaměstnáno na poloviční úvazek na dohodu o pracovní činnosti po dobu

minimálně 6 měsíců.

V programu Integračního centra plánujeme podpořit 400 klientů.

Celkem tedy plánujeme podpořit 462 klientů.

Ve spádové oblasti PK VFN (Praha 1, 2, 3, 10) není žádná CHD zaměřená

na osoby se závažným duševním onemocněním. Realizace projektu

zaplňuje bílé místo v nabídce sociálních služeb.

Realizací projektu dosáhneme toho, že klient dostane komplexní služby v

závislosti na jeho aktuálním zdravotním stavu - lůžkovou i ambulantní péči,

psychoterapii, sociální a pracovní rehabilitaci, což je výhodnější i

efektivnější pro klienta i pro terapeutický tým.

Partneři projektu:

Závěry výběrové komise:

Úprava aktivit:

Klíčová aktivita č. 3 "Integrační centrum" bude upravena, aby byla zaměřená pouze na sociálně rehabilitační

aktivity, volnočasové aktivity (společenské hry, promítání filmů, sportovní aktivity na zahradě, společné

tématické vycházky) nejsou podporovanými aktivitami 2. prioritní osy OPPA a nemohou být hrazeny z přímých

nákladů projektu. Finální úprava rozpočtu, převážně výše úvazku na terapeuta integračního centra (pol.

01.02.02), bude provedena před podpisem grantové smlouvy dle dodatečných informací poskytnutých

žadatelem.

18


Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši

úvazku pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek

pracovníka/pracovníků za celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze

skutečným potřebám spojeným s realizací projektu.

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností

uvedených v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně

bude upraven rozpočet projektu.

Doporučení projektu k podpoře: Ano

Doporučená výše celkových

nákladů:

5 508 770,82

19


Číslo a název prioritní osy:

17.2 Podpora vstupu na trh práce

Číslo výzvy: 05

Žadatel:

Právní forma žadatele:

Statutární zástupce žadatele:

Registrační číslo:

Název projektu:

Náklady projektu celkem (dle

žádosti):

Stručný obsah projektu:

Poradna pro integraci, občanské sdružení

Sdruž.(svaz,spolek,spol

Petra Kratošková DiS.

CZ.2.17/2.1.00/35035

Podpora legálního a kvalifikovaného zaměstnání cizinců v Praze

5 314 688,48

Projekt se zaměřuje na podporu znevýhodněné skupiny na trhu práce - cizinců ze 3. zemí (azylantů a

imigrantů s různým pobytovým statusem na území ČR), kteří žijí v Praze. V Praze žije téměř polovina všech

cizinců žijících v ČR. Vstupní podpora, kterou tato jazykově, kulturně a sociálně znevýhodněná skupina lidí

má, je však na území ČR i Prahy nedostatečná. Projekt se zaměřuje na 2 skupiny cizinců. Jedná se o

skupiny, na které nejsou zaměřeny specificky cílené podpůrné mechanizmy: cizince, kteří pracují nelegálně a

cizince, kteří pracují výrazně pod svojí dosaženou kvalifikaci. Jedná se přitom o početné skupiny, což

potvrzují jednak statistické údaje z interní databáze Poradny pro integraci (PPI) i výsledky Průzkumu sociální

situace cizinců na území Hl. m. Prahy, který v roce 2010 realizovala PPI.

Cílem projektu je pomoct cizincům najít uplatnění na trhu práce. Aktivity projektu jsou přizpůsobeny potřebám

cílové skupiny a zaměřují se buď na podporu nelegálně pracujících cizinců při jejich vstupu na legální trh

práce nebo na podporu cizinců pracujících výrazně pod svojí kvalifikaci při získávání zaměstnání, které

odpovídá jejich kvalifikaci, nebo je na přiměřené úrovni. Aktivity projektu jsou nastaveny s ohledem na potřeby

cílové skupiny definované během dlouholeté praxe PPI (PPI poskytuje služby cizincům od r.1998) a v rámci

výše zmíněného Průzkumu situace cizinců v Praze. Projekt má za cíl realizovat tato opatření:

- vstupní pracovní diagnostiky každé zapojené osoby a navazující individuální plán

- realizace komplexního poradenského programu

- realizace doplňujících vzdělávacích kurzů, které jsou pro začlenění na trh práce nevyhnutné (kurz češtiny,

pracovního minima a práce na PC)

- individuální psychologická podporu

- podporu při získávání pracovního uplatnění, včetně přímé podpory 10ti osob formou mzdových příspěvků

- oslovování zaměstnavatelů a přibližování problematiky zaměstnávání cizinců a tím podpora vstupu cizinců na

trh práce.

Cílové skupiny:

Cílovou skupinou projektu jsou azylanti a migranti - cizinci ze 3. zemí s

trvalým pobytem, nebo jiným typem pobytového statusu v hl. městě Praze.

V případě, že cizinci mají jiný typ pobytového statusu než trvalý pobyt,

zdržují se nejméně polovinu roku na území hl. města Prahy. K listopadu

2011 žilo v Praze celkem 96 768 cizinců ze 3. zemí (statistiky MVČR).

Jedná se tudíž o velice početnou skupinu.

Projekt se zaměří na cizince, kteří již nějakou dobu na území Prahy

pobývají, nebude pracovat s nově příchozími. Do projektu budou zapojeni

cizinci, kteří budou mít minimálně základní znalost českého jazyka.

Z hlediska věkové struktury bude projekt pracovat s cizinci v rozmezí 18 ?

64 let. Osoby ve věkovém rozmezí mezi 18-24 let věku však budou

vzhledem ke specifikům CS (nedosáhly zatím vysokou kvalifikaci a

pracovní zkušenosti) zapojeny převážně do aktivit zaměřených na

získávání legálního zaměstnání.

V případě cizinců, kteří pracují výrazně pod svojí kvalifikaci, se jedná o

cizince, kteří pracují nejméně 2 stupně pod úrovní dosaženého vzdělání a

20


profesní kvalifikace, například mají VŠ titul, nebo SŠ s maturitou a/nebo

vykonávali odpovědnou a ceněnou pracovní pozici v zemi původu a v ČR

pracují v dělnických profesích, úklidových službách apod.Projekt reaguje

na potřeby CS, které byly identifikovány PPI v návaznosti na dlouhodobou

práci s cizinci (praxe v oboru již 14 let) a Průzkum sociální situace cizinců

na území Hl.m.Prahy realizovaný PPI:

A) v obecné rovině patří mezi zásadní potřeby cizinců:

- jazykové vzdělávání a vylepšení češtiny na co nejlepší úroveň

- proškolení v práci na PC a zvládnutí základních operací (práce s textovým

editorem, psaní e-mailů, vyhledávání pracovní nabídky na internetu a

reakce na ni, aj.)

- seznámení se základy pracovního práva, právy a povinnostmi v

zaměstnání

B) nelegálně zaměstnaní cizinci

- základní informace o právech a povinnostech zaměstnance a

zaměstnavatele a naučit se s těmito informacemi pracovat

- zajištění právní ochrany cizinců-zaměstnanců (vyplácení mzdy,

dodržování zákonem stanovené délky pracovní doby, důstojné ubytovací

podmínky - častokrát jsou cizinci zaměstnavatelem nuceni bydlet v jím

provozovaných ubytovnách nesplňujících hygienické normy, aj.)

- motivace cizinců a pochopení přínosů, které pro ně vstup na legální trh

práce znamená

- pomoc se zajištěním legálního pracovního místa

C) cizinci zaměstnaní výrazně pod úrovní své kvalifikace

- motivace pro hledání odpovídajícího uplatnění a získání důvěry k české

společnosti

- psychologická pomoc, řešení dlouhodobých frustrací

- seznámení se sociokulturním kontextem pro výkon vybrané pozice

- přímá pomoc s hledáním pracovního uplatnění

Projekt reflektuje potřeby CS. Aktivity projektu zaměřené na 2 cíle - legální

zaměstnání a zaměstnání odpovídající kvalifikaci - jsou přizpůsobeny těmto

specifickým potřebám. Dále projekt pracuje s každou osobou individuálně

a vychází z její znalostí a potřeb a přizpůsobuje intenzitu a rozsah

podpory.

Celkem bude v rámci projektu podpořených 80 osob. Počet byl stanoven v

návaznosti na průměrné počty klientů PPI, kteří spadají do cílové skupiny.

Zároveň bylo přihlíženo k potřebě intenzivní individuální práce s každým

klientem.

Partneři projektu:

Závěry výběrové komise:

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- V žádosti je nastaven indikátor "Počet úspěšně podpořených osob" na hodnotu 10. Žadatel doplní definici

kritérium úspěšnosti o další podmínku, za které bude podpořená osoba považována za úspěšně podpořenou.

Podmínka zní, že mezi úspěšně podpořené osoby budou zahrnuty i osoby, které úspěšně absolvují kurz.

Vzhledem k tomu bude hodnota indikátoru adekvátně navýšena.

Realizační tým:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností

uvedených v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně

bude upraven rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši

úvazku pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek

21


pracovníka/pracovníků za celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze

skutečným potřebám spojeným s realizací projektu.

- Zvýšení procenta nepřímých nákladů z 16 % na 18 % s ohledem na pravidla nepřímých nákladů (Úprava v

souvislosti se změnou objemu přímých nákladů bez křížového financování).

Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků:

pol. 01.01.01 hlavní manažer - snížení úvazku z 1,0 na 0,5: - 473.149,60 Kč,

pol. 01.01.02 finanční manažer - snížení úvazku z 0,5 na 0,2: - 221.793,00 Kč,

pol. 01.01.04 Právník - snížení úvazku z 0,5 na 0,4: - 103.503,40 Kč,

pol. 01.01.05 Pracovník pro komunikaci se zaměstnavateli - snížení úvazku z 0,5 na 0,4: - 68.020,92 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 01: 866.466,92 Kč

Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení

pol. 03.01.02 Dokovací stanice k notebooku (2ks): - 4.800,00 Kč - potřebnost nákladu není zdůvodněna

Celkem kráceno v kapitole 03: 4.800,00 Kč.

Krácení v kapitole 04 služby:

pol. 04.06 video-spoty (2 ks): - 180.000,00 Kč - není prokázán dostatečný efekt, navíc budou informace i v

tištěné podobé

pol. 04.10 kurz PC: - 51.840,00 Kč - 8 hod shledaná expertem jako nedostatečná kapacita kurzu

pol. 04.12 audit: - 39.600,00 Kč - není nutné pro realizaci projektu - lze hradit z NN

Celkem kráceno v kapitole 04: 271.440,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 1.142.706,92 Kč.

Doporučení projektu k podpoře: Ano

Doporučená výše celkových

nákladů:

4 057 926,87

22


Číslo a název prioritní osy:

17.2 Podpora vstupu na trh práce

Číslo výzvy: 05

Žadatel:

Právní forma žadatele:

Statutární zástupce žadatele:

Registrační číslo:

Název projektu:

Náklady projektu celkem (dle

žádosti):

Stručný obsah projektu:

Občanské sdružení Letní dům

Sdruž.(svaz,spolek,spol

doc. PhDr. Mireia Ryšková ThD.

CZ.2.17/2.1.00/35050

Spolu do zaměstnání - Podpora mladých lidí po odchodu z ústavní výchovy

při uplatnění na trhu práce

3 056 544,51

Projektem reagujeme na situaci mladých lidí, kteří po dosažení plnoletosti odcházejí z ústavní výchovy. Často

se pak potýkají s problémy zejména v oblasti práce, někdy do té míry, že v samostatném životě po odchodu

z ústavní péče selhávají. Aktivity se zaměřují na zlepšení obecných i velmi specifických kompetencí a

odstranění bariér tak, aby si účastníci projektu našli a udrželi pracovní místo.

Hlavním cílem projektu je podpořit mladé lidi, odcházející z ústavní výchovy bez nebo s min. praxí, různými

druhy pracovních zkušeností. Umožnit účastníkům zisk potřebných kompetencí a zkušeností vedoucích k

zisku a udržení vhodného zaměstnání.

V rámci projektu bude nabídnuto zaměstnání cílové skupině formou tzv. prostupného zaměstnávání. V případě

že taková forma nebude u některých účastníků nutná, bude cílem projektu, aby si tito účastníci našli

nepodporované zaměstnání. Prostupné zaměstnávání je forma, kdy budou účastníci dle schopností a na

základě profesní diagnostiky zapojeni do různých forem zaměstnávání (stáž, brigáda, podporované

zaměstnání-pracovní smlouva). U podporovaného zaměstnání budou využity mzdové příspěvky pro

zaměstnavatele. Jedním z cílů projektu je navázat spolupráci se zaměstnavateli, vytvořit síť zaměstnavatelů

prostupného zaměst. pro cílovou skupinu.

Další aktivitou jsou podpůrné Job skupiny, pravidelná setkání pro účastníky projektu, s cílem sdílet pracovní

zkušenosti, zážitky a problémy mezi samotných účastníků a nabídnout témat. vzdělávací bloky.

Projektu se zúčastní 50 osob, min. 30 z nich podepíše během trvání projektu prac. smlouvu, 15 si udrží

zaměst. i po ukončení zkuš. doby. Ve spolupráci se zaměstnavateli vznikne 15 nových brigád. míst, 15

nových prac. podporovaných míst (PS) min. ve 3 různých oborech činnosti. 20 účastníků využije možnosti

mzdového příspěvku. 10 účastníků bude podpořeno nabídkou dalšího vzdělávání. Úspěch aktivit podpoří

zapojení pracovních poradců, pracovních asistentů, profesních diagnostiků a specialisty na trh práce.

Cílové skupiny:

Cílovou skupinou projektu jsou osoby do 26 let věku opouštějící ústavní

zařízení nebo vyrůstající bez rodin, které jsou těsně (cca 1 rok) před

odchodem ze zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo z takového zařízení

odešly a jsou nezaměstnaní. Tito mladí lidé mají oproti svým vrstevníkům,

kteří vyrůstají v přirozeném prostředí rodiny, ztíženou situaci, neboť se

musí velmi brzy postavit na "vlastní nohy" a začít žít samostatný život.

Často z dětského domova nebo výchovného ústavu odcházejí, aniž by si

uvědomovali, co vše běžný život obnáší. Je zřejmé, že velkým problémem

po odchodu ze zařízení je pro mladé dospělé získání stálého zaměstnání.

Malé množství pracovních zkušeností v kombinaci s často velmi nízkým

vzděláním snižuje možnost uplatnění na trhu práce. Velmi malá nebo

žádná pracovní zkušenost přináší zásadní mezery v pracovních návycích

(pravidelná docházka do zaměstnání, adekvátní omluva důvodu

nepřítomnosti, zvládání pracovního stresu, komunikace se

zaměstnavatelem apod.). Zároveň se ukazuje, že sami mladí lidé mnohdy

nevědí jakou práci hledat, nerozumí názvům pracovních pozic, neznají

právní rámec pracovních smluv a nevědí na koho se obrátit o pomoc.V

23


Praze je v současnosti zřízeno 5 dětských domovů a výchovných ústavů,

ve středočekém kraji je 18 dětských domovů a 2 výchovné ústavy (MHMP

dlouhodobě uvádí, že pražská kapacita je nedostatečná, proto jsou děti a

mládež často umisťování i mimo hl.m. Prahu, kam se po odchodu z

ústavní výchovy vracejí).

Ve školním roce 2011/2012 bylo v zařízeních pro výkon ústavní a ochrané

výchovy na území ČR umístěno celkem 7150 děti a mládeže, z toho ve

věku od 15 do 18 let 2553, nad 18 let 852. Z celkového počtu 7150

umístěných dětí a mládeže bylo po ukončení povinné školní docházky

celkem 3135 dětí a mládeže, z toho 2644 na střední škole nebo v učení,

12 bylo aktuálně v rekvalifikačním kurzu nebo rekvalifikační kurz v tomto

školním roce dokončilo, jen 53 dětí a mladých lidí pokračovalo dále ve

studiu na VŠ nebo VOŠ, pouze 13 mladých lidí z celkového počtu 852 nad

18let bylo v zaměstnání.

Ve školním roce 2011/2012 bylo v Praze ze dvou pražských výchovných

ústavů trvale propuštěno 62 mladých lidí, z toho získalo 7 střední vzdělání,

5 střední vzdělání s výučním listem, 0 střední vzdělání s maturitní

zkouškou, nikdo neprošel rekvalifikačním kurzem. U 3 pražských dětských

domovů jsou statistiky obdobné. (zdroj: ročenka MŠMT)

Partneři projektu:

Závěry výběrové komise:

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Žadatel upřesní metodiku výpočtu indikátoru Počet úspěšně podpořených osob a definuje kritérium

úspěšnosti, tzn. podmínky, za kterých bude podpořená osoba považována za úspěšně podpořenou.

Realizační tým:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností

uvedených v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně

bude upraven rozpočet projektu.

- Žadatel předloží návrh na zapojení sociálního pracovníka nebo jiné zajištění sociálního poradenství a pomoci v

průběhu realizace projektu.

- Žadatel specifikuje položku 01.01.05 a 06 Pracovní poradce, doplní rozsah zapojení v KA1, KA3, KA4 a KA5.

V žádosti není popsán rozsah podpory pro jednu podpořenou osobu, ani zdůvodnění celkové rozsahu zapojení

dané pozice do projektu. Podle doplňujících informací budou upraveny náklady na položky.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši

úvazku pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek

pracovníka/pracovníků za celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze

skutečným potřebám spojeným s realizací projektu.

Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení

U zařízení a vybavení využívaného realizačním týmem na výši odpovídající celkové výši úvazku pracovníků

realizačního týmu zapojených do projektu:

pol. 03.01.02 stolní počítače pro pracovní poradce a manažera projektu - snížení dle úvazků ze 2 na 1,5: -

7.800,00 Kč,

pol. 03.01.03 notebook pro pracovního poradce - snížení dle úvazků z 1 na 0,5: - 7.800,00 Kč,

pol. 03.02.01 software - kancelářský balík - snížení dle úvazků ze 3 na 2: - 4.440,00 Kč.

Krácení položek zařazených chybně mimo kapitolu Křížové financování:

pol. 03.01.05, 06, 07 a 08 nábytek: -77.400,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 03: 97.440,00 Kč.

Krácení v kapitole 04 služby z důvodu nezpůsobilosti cílové skupiny v aktivitě (vzdělávání pracovního týmu není

v souladu se zněním 5. výzvy OPPA pro druhou prioritní osu):

24


pol. 04.01 Školení a kurzy - odborná školení pro zaměstnance projektu: - 60.000,00 Kč,

Celkem kráceno v kapitole 04: 60.000,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 157.440,00 Kč.

Doporučení projektu k podpoře: Ano

Doporučená výše celkových

nákladů:

2 870 765,31

25


Číslo a název prioritní osy:

17.2 Podpora vstupu na trh práce

Číslo výzvy: 05

Žadatel: ALMA FEMINA o. s.

Právní forma žadatele:

Statutární zástupce žadatele:

Registrační číslo:

Název projektu:

Náklady projektu celkem (dle

žádosti):

Stručný obsah projektu:

Sdruž.(svaz,spolek,spol

Mgr. Kateřina Halfarova

CZ.2.17/2.1.00/35053

ALMA work and go

4 266 795,71

Posláním projektu "ALMA WORK AND GO" je umožnit ženám, které jsou z důvodu své závislosti na alkoholu

ohroženy na trhu práce, obnovit ztracené pracovní a sociální návyky. Cílem projektu je formou Job klubu a

podpůrnými aktivitami zvýšit zaměstnatelnost těchto osob, podpořit a rozvinout schopnost nalezení práce,

udržení se na pracovní trhu a navázání užší spolupráce s potencionálními zaměstnavateli. CS jsou zájemci o

zaměstnání,kterým se věnuje zvýšená péče na trhu práce: fyzické osoby, které se ocitly v obtížných

poměrech z důvodu své závislosti, dlouhodobě nezaměstnané a starší 50 let věku.

Projekt spočívá v přímé práci s klientkami formou komplexních aktivizačních programů, složených z

jednotlivých návazných poradenských programů, kde prioritou je Job klub s návazností na podpůrné aktivity. V

Praze existuje jediné nezdravotnické zařízení pro tuto CS, Centrum následné péče ALMA, které provozuje

žadatel projektu. Zaměstnávání žen závislých na alkoholu je doposud nepovšimnutým, až tabuizovaným

tématem. Přitom při trvalé abstinenci nejvíce napomáhají faktory, jako je fungující rodina, spokojenost v

zaměstnání a dlouhodobé využívání podpůrných služeb vedoucích k udržení abstinence a celkové

resocializaci. Dle naší zkušenosti z dříve realiz. projektu našly uplatnění na trhu práce klientky, které byly

většinou před léčbou ze závislosti zaměstnané. Velké procento klientek však uplatnění na trhu práce

nenachází především proto, že mají kromě závislosti další handikap - jsou na MD/RD pečující o malé děti

nebo dlouhodobě nezaměstnané, mají další zdravotní znevýhodnění (psychiatrické či somatické onemocnění),

jsou v předdůchodovém věku. Tyto složitější případy klientek potřebují intenzivnější péči zaměřenou primárně

na získání zaměstnání. Dlouhodobá nezaměstnanost prokazatelně vede k narušení abstinence.

Výstupy projektu: 200 podpořených osob; 150 úspěšně podpořených osob

Cílové skupiny:

Projekt bude zaměřen na znevýhodněné osoby:

1) ženy závislé na alkoholu

2) ženy ohrožené závislostí

3) nezaměstnané osoby starší 50 let ohrožené závislostí nebo závislé na

alkoholu.

ad 1) ženy závislé na alkoholu, které prošly ústavní či ambulantní léčbou a:

- mají silně narušené osobní vztahy, tzn. rodinné, partnerské, přátelské, aj.

- během své léčby často nahlédly či si pojmenovaly příčiny svého pití a

jsou odhodlány tyto příčiny řešit či výrazným způsobem změnit způsob

svého života, který k pití alkoholu přispíval nebo je dokonce jednou z příčin

závislosti.

- jsou často nezaměstnané (v důsledku nadměrného pití alkoholu ztratily

zaměstnání) nebo např. vzhledem k vyššímu věku (cca 45 až důchodový

věk) nemohou zaměstnání najít, což bylo jedním z faktorů, proč začaly

nadměrně pít.

- mají špatný psychický stav, deprese, úzkosti, nízké sebevědomí, různé

druhy strachů a obav, pocity osamocenosti, atd. (důsledek nadměrného

pití alkoholu i nepříznivé životní situace, do které se kvůli svému pití

dostaly), pocity viny a studu.

26


- mají špatný zdravotní stav.

Mnoho žen bývá často závislých na svém okolí (manželovi) - patří sem

hlavně ženy na rodičovské dovolené či ženy v domácnosti. Těmto ženám

chybí jejich vlastní osobní život, který je podřízen hlavně potřebám okolí

(dětí, manžela).

Potřeby CS:

- podpora v začlenění do normálního života (KA 01 - 05)

- podpora ve zvládání zátěžových a stresových situací(KA 01 - 05)

- psychická podpora - zvyšování sebevědomí a podpora jejich kompetencí

(KA 01 - 05)

- sociálně právní podpora (KA 01, KA 02, KA 03)

- podpora se vstupem na otevřený trh práce (KA 01 - 05)

ad 2) ženy ohrožené závislostí

Tyto ženy nahlíží, že jsou závislé na alkoholu, chtějí abstinovat, z různých

důvodů nemohou nebo nechtějí nastoupit do léčby (ústavní či ambulantní).

Důvody jsou různé, patří sem např.: strach ze ztráty zaměstnání,

nemožnost opustit zaměstnání na delší dobu, strach ze zhoršené finanční

situace. Někdy žena nechce opustit na delší dobu svoji rodinu nebo do

léčby nechce nastoupit z vlastního rozhodnutí, s tím, že závislost zvládne

sama. Často za tím stojí strach z velkých institucí a nemocničních

zařízení a podřízení se systému nebo žena nechce, aby se okolí

dozvědělo, že má problémy s alkoholem.

Charakteristika těchto žen je velmi podobná jako u těch, které prošly

ústavní léčbou:

- Narušené osobní vztahy.

- Špatný psychický stav.

- Absence osobního života, vlastních zájmů, koníčků a přátel.

- Neschopnost si delší dobu udržet zaměstnání.

- Závislost na svém okolí (finanční i psychická).

- Selhávání v zátěžových či stresových situacích.

Potřeby CS:

- podpora v abstinenci a mapování životních situací (KA 01 - 05)

- podpora ve zvládání zátěžových a stresových situací (KA 01 - 05)

- psychická podpora - zvyšování sebevědomí a podpora jejich kompetencí

(KA 01 - 05)

- sociálně právní podpora (KA 01, KA 02, KA 03)

- podpora se vstupem na otevřený trh práce (KA 01 - 05)

ad 3) nezaměstnané osoby starší 50 let ohrožené závislostí nebo závislé

na alkoholu.

Tato skupina žen se dělí na dvě podskupiny:

a) ženy, které jsou v důsledku věkového stereotypu diskriminovány na trhu

práce a jsou tedy sekundárně ohroženy závislostí na alkoholu (alkohol jako

špatná volba řešení nepříznivé situace)

b) ženy, které jsou v důsledku závislosti na alkoholu neúspěšné na trhu

práce (alkohol jako spouštěč a příčina).

Obě tyto skupiny jsou však s ohledem na trh práce diskriminovány věkem.

Proto vyžadují zvýšenou péči jak už preventivní či následnou.

Partneři projektu:

Závěry výběrové komise:

Úprava aktivit:

- KA 01 Job klub ALMA - před podpisem grantové smlouvy bude uvedeno, jak dlouho budou moci klientky

využít účasti v job klubu před tréninkovým či jiným zaměstnáním.

27


- KA 03 Edukační semináře "Už vím"- před podpisem grantové smlouvy žadatel vyjasní, kolik konzultací týdně

bude poskytnuto.

- KA 03 Edukační semináře "Už vím?"- před podpisem grantové smlouvy žadatel zváží, zda účast na 3

seminářích z dvaceti je pro klienty efektivní. Žadatel zváží navýšení počtu seminářů pro splnění docházky.

- KA 04 Tréninková pracovní místa - před podpisem grantové smlouvy žadatel zváží dostatečnost tréninkového

zaměstnání na DPP 4 hodiny týdně po 6 měsíců.

- KA 01 - 06 - před podpisem grantové smlouvy žadatel uvede, pro které ze tří cílových podskupin jsou určeny

jednotlivé KA.

Realizační tým:

Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností

uvedených v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně

bude upraven rozpočet projektu.

- před podpisem grantové smlouvy žadatel zváží, zda by vzhledem ke kontinuální práci s 200 osobami nebylo

vhodnější zapojit tři odborné pracovníky a manažerku dohromady na 3 celé úvazky.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši

úvazku pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek

pracovníka/pracovníků za celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze

skutečným potřebám spojeným s realizací projektu.

- před podpisem grantové smlouvy žadatel zdůvodní vyšší mzdu u pol. 01.01.06 sociální terapeutka. V případě

nedostatečného zdůvodnění bude mzda zkrácena na mzdu obvyklou.

- před podpisem grantové smlouvy žadatel zdůvodní náklad na položce 04.06 (tisk publikace Práce a Já) a na

položce 04.07 (Editace, korektura a grafická úprava publikace).

V případě nedostatečného zdůvodnění nákladů, budou položky odstraněny.

Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení - dané položky byly pořízeny již v předchozím projektu:

Pol. 03.01.01 PC stolní sestava pro cílovou skupinu: - 15.600,00 Kč

Pol. 03.01.02 notebook: - 46.800,00 Kč

Pol. 03.01.03 mobilní telefon: - 6.120,00 Kč

Pol. 03.01.04 multifunkční zařízení pro intenzivní využití: - 18.000,00 Kč

Pol. 03.01.08 digitální fotoaparát: - 4.800,00 Kč

Pol. 03.02.01 kancelářský balík: - 17.760,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 03: 109.080,00 Kč

Krácení v kapitole 04 Služby - náklad v položkách 04.04 a 04.05 spadá do nepřímých nákladů projektu

Pol. 04.04 Audit: - 42.000,00 Kč

Pol. 04.05 Realizace závěrečné odborné konference: - 144.000,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 04: 186.000,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 295.080,00 Kč.

Doporučení projektu k podpoře: Ano

Doporučená výše celkových

nákladů:

3 918 601,31

28


Číslo a název prioritní osy:

17.2 Podpora vstupu na trh práce

Číslo výzvy: 05

Žadatel:

Právní forma žadatele:

Statutární zástupce žadatele:

Registrační číslo:

Název projektu:

Náklady projektu celkem (dle

žádosti):

Stručný obsah projektu:

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ TOULCŮV DVŮR

Zájm.sdružení práv.osob

Ing. Lenka Skoupá

CZ.2.17/2.1.00/35054

Program tréninkového zaměstnávání v Toulcově dvoře

5 996 353,04

Hlavním cílem projektu je zahájit program tréninkového zaměstnávání v Toulcově dvoře, určený pro osoby se

zdravotním znevýhodněním. Pro naplnění tohoto cíle zlepšíme dostupnost zaměstnání pro zdravotně

znevýhodněné a zvýšíme jejich účast na otevřeném trhu práce.

V rámci projektu vznikne 5 tréninkových pozic - pracovník rukodělné dílny, ošetřovatel zvířat, pokojská,

asistent Infocentra, administrativní pracovník.

Nově zařídíme rukodělnou dílnou a zajistíme vybavení ostatních pracovišť.

Na pracovních pozicích bude zaměstnáno současně 8 - 13 klientů na pracovní smlouvu, délka tréninkového

zaměstnání bude 4 - 9 měsíců.

Zařazení na pracovní pozici, individuální rozvrh pracovních činností a tvorbu pracovních plánů pro jednotlivé

klienty zajistí pracovní tým složený z pracovního terapeuta, sociálního pracovníka a vedoucích tréninkových

míst. Jednotliví klienti budou docházet 1 - 4 x týdně na 4 - 6 hodin podle individuálních možností.

V průběhu tréninkového zaměstnávání budou klienti procházet pravidelným hodnocením.

Při ukončení tréninkového zaměstnávání proběhne s klientem závěrečná schůzka, kde se vyhodnotí práce

klienta, jeho získané znalosti, dovednosti a dosažené cíle. Písemné výstupní hodnocení bude dokladem o

praxi a vodítkem pro potenciální zaměstnavatele pro vhodné pracovní zařazení klienta.V posledních měsících

tréninku si klienti za pomoci odborného týmu vyhledávají vhodné zaměstnání, sociální pracovník pomáhá

klientům s oslovením potenciálních zaměstnavatelů.

Tréninkové zaměstnání rozvíjí a upevňuje pracovní návyky a dovednosti, slouží k získávání znalostí a

komunikačních dovedností a usnadňuje integraci. Součástí projektu je vzdělávání realizačního týmu zaměřené

např. na prohlubování profesních kompetencí v práci s cílovou skupinou a efektivní komunikaci. K zajištění

kvality programu a k předcházení rizik spojených s projektem napomáhá pravidelná týmová supervize.

Cílové skupiny:

Cílovou skupinou "Programu tréninkového zaměstnávání" jsou osoby se

zdravotním postižením ve věku 18 - 62 let, které ztratily nebo dosud

nenabyly pracovní návyky a dovednosti, popřípadě přišly o předchozí

zaměstnání a nyní o získání zaměstnání usilují, hledají uplatnění na trhu

práce. Dle údajů zveřejněných ČSÚ bylo k 31. 12. 2011 na úřadech práce

na území hl. m. Prahy evidováno 1.337 OZP jako uchazečů o zaměstnání,

což je pouze část evidovaná úřady práce, nezahrnuje všechny osoby z

cílové skupiny, které mají zájem o práci. Při vstupu nebo návratu do

zaměstnání potřebuje tato cílová skupina zvýšenou péči, strukturované

vedení a odborné poradenství. Individuální přístup, příznivé prostředí pro

učení a případná odborná rada jsou hlavními potřebami zdravotně

znevýhodněných pracovníků.

Osoby se zdravotním postižením jsou na trhu práce významně hůře

uplatnitelné. Chybí jim pracovní návyky a dovednosti, obtížně se adaptují v

novém prostředí, jsou méně flexibilní a jejich zapracování po delší době bez

zaměstnání je náročné z hlediska administrativního i přímo na pracovišti.

V projektu se zaměřujeme na cílovou skupinu klientů (OZP), kteří pracovní

29


předpřípravu potřebují před nástupem do běžného zaměstnání. Pracovní

pozice jsou vhodné pro osoby s mentálním, duševním, fyzickým i

kombinovaným postižením. Zařazení na konkrétní pozici navrhuje pracovní

terapeut a koordinátor, jsou zvážena rizika i přínos tréninkového

zaměstnání pro konkrétního klienta ještě před jeho přijetím do programu.

Při oslovování cílové skupiny se zaměřujeme především na absolventy škol

s postižením, OZP po dlouhodobé pracovní neaktivitě a OZP neúspěšné v

hledání nebo udržení si práce.

Absolventům škol s postižením, kteří vstupují na trh práce, chybí

zkušenost se zaměstnáním, praxe a často také časově náročné vyřízení

potřebných dokladů OZP.Lidé, kteří se OZP stali až v průběhu pracovního

života a vracejí se do zaměstnání po delší pracovní neaktivitě (z důvodu

léčby nebo zhoršení zdravotního stavu), mají zájem oživit si pracovní

návyky. Chtějí si vyzkoušet své možnosti v podpůrném prostředí a vyhledat

si zaměstnání do budoucna na základě odzkoušení své kondice v

tréninkovém zaměstnání. Při návratu na trh práce mívají tito pracovníci

problémy s odhadem vlastních možností, přetěžují se, což vede ke

zhoršení zdravotního stavu a dalšímu výpadku z pracovního života. Podpora

sebevědomí pracovníka OZP a získání náhledu na své schopnosti a

možnosti je součástí tréninkového zaměstnávání.

OZP neúspěšné v hledání nebo udržení si práce zapojíme do tréninkového

zaměstnání s cílem rozvinout pracovní dovednosti, získání náhledu na svou

situaci a ucházení se o vhodné běžné zaměstnání na trhu práce.

Na tréninkových pracovních místech klienti získají potřebné zkušenosti a

rozvinou své dovednosti, což jim usnadní pracovní integraci.

V rámci projektu zapojíme do 13 pracovních tréninkových míst uchazeče

podle jejich zájmu. Tréninkové zaměstnání trvá 4 - 9 měsíců dle dohody při

vstupu do programu. Předpokládáme nejméně 2 různé osoby na každé

pracovní pozici v průběhu trvání projektu. Za dobu realizace projektu

předpokládáme zapojení celkem 31 - 35 klientů z cílové skupiny do

programu tréninkového zaměstnávání.

Partneři projektu:

Závěry výběrové komise:

Úprava aktivit:

Aktivita 08 - Vzdělávání pracovního týmu - bude vyškrtnuta, protože její obsahové zaměření není v souladu se

zněním 5. výzvy OPPA pro druhou prioritní osu.

Úprava monitorovacích ukazatelů:

Ukazatel "Počet nově vytvořených/inovovaných produktů" bude snížen na hodnotu 2. Do této hodnoty budou

započítány pouze následující produkty:

1) Program tréninkového zaměstnání (Součástí bude počet pracovních míst)

2) Rukodělná dílna

Úprava rozpočtu:

Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši

úvazku pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek

pracovníka/pracovníků za celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze

skutečným potřebám spojeným s realizací projektu.

Zvýšení procenta nepřímých nákladů z 16 % na 18 % s ohledem na pravidla nepřímých nákladů (Úprava v

souvislosti se změnou objemu přímých nákladů bez křížového financování).

Před podpisem grantové smlouvy bude ověřeno, zda se na položkách 03.01.06. (el. hrnčířský kruh), 03.01.07

(radiátor), 03.01.08 (závěsné zářivkové svítidlo) nejedná o investici. Může dojít ke krácení.

30


Krácení v kapitole 01 Osobní náklady v souvislosti s krácením úvazků členů realizačního týmu na úvazek 0,4

(pol. 01.01.02, 01.01.03, 01.01.04) a z důvodu krácení na úvazek 0,5 (pol. 01.01.06)

Pol. 01.01.02 pracovní terapeut: -320.528,00 Kč

Pol. 01.01.03 koordinátor projektu: -199.392,00 Kč

Pol. 01.01.04 sociální pracovník: -308.200,00 Kč

Pol. 01.01.06 vedoucí tréninkové pozice pracovník rukodělné dílny: -353.760,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 01: 1.181.880,00 Kč

Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení z důvodu snížení úvazků (pol. 3.1.11), z důvodu nedostatečného

zdůvodnění potřebnosti položek (pol. 3.1.2, 3.1.5, 3.2.1)

Pol. 03.01.02 notebooky: - 54.600,00 Kč

Pol. 03.01.05 mobilní telefon: -7.140,00 Kč

Pol. 03.01.11 tabule: -1.344,00 Kč

Pol. 03.02.01 SW kancelářský balík: -15.540,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 03: 78.624,00 Kč

Krácení v kapitole 04 Služby z důvodu vyjmutí klíčové aktivity 8.

Pol. 04.01 supervize: -79.200,00 Kč

Pol. 04.02 vzdělávání?účastnické poplatky, lektorné (8 osob x 3 vzdělávací kurzy): -72.000,00 Kč

Pol. 04.03 Vzdělávací seminář na míru: -50.400,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 04: 201.600,00 Kč

Krácení v kapitole 06 Křížové financování kráceno na výši úvazků realizačního týmu, který dané vybavení

využívá

Pol. 6.3.1. Stůl pracovní kancelářský: -16.500,00 Kč

Pol. 6.3.2. Kancelářská židle (real. tým i klienti): -10.920,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 06: 27.420,00 Kč

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 1.489.524,00 Kč.

Doporučení projektu k podpoře: Ano

Doporučená výše celkových

nákladů:

4 343 300,20

31


Číslo a název prioritní osy:

17.2 Podpora vstupu na trh práce

Číslo výzvy: 05

Žadatel:

Právní forma žadatele:

Statutární zástupce žadatele:

Registrační číslo:

Název projektu:

Náklady projektu celkem (dle

žádosti):

Stručný obsah projektu:

Občanské sdružení TAP

Sdruž.(svaz,spolek,spol

Šimon Ornest

CZ.2.17/2.1.00/35058

STUDEO II. - bez bariér studovat, bez bariér pracovat

5 687 462,14

Uplatnění lidí se zdravotním postižením (ZP) na trhu práce (TP) a jejich konkurenceschopnost je velmi nízká

(viz.aktuál.info MPSV,NÚV). Cílem projektu je max. ekonom. nezávislost člověka se ZP. Je třeba, aby

vzdělávací instituce zaměřená na práci s lidmi se ZP plnila zároveň funkci aktivního prostředníka mezi zájemci

o studium/práci a zaměstnavateli. Tuto funkci v projektu Studeo II. splníme:

- připravíme a zrealizujeme kurzy dalšího vzdělávání dle akt. potřeb (obecné i odborné kurzy) - témata

zvolena na základě monitoringu u zaměstnavatelů 2012

- poskytneme klientům se ZP individuální motivující podporu a reálné info o možnosti jejich uplatnění na TP

(zkuš.lektoři, mentor, externí kariérový poradce)

- poskytneme potřebné info. zaměstnavatelům, co reálně obnáší zaměstnat osoby se ZP.

Zrealizujeme konkrétně nové kurzy pro min. 40 osob se ZP:

- blok A (softskills 108h, IT 108h, angličtina 400h) absolvují všichni

- v bloku B (účetnictví 450h, reklama 450h, postprodukce 450h, zprac.zvuk.záznamu 450h) si každý vybere 1

odborné zaměření

Po proškolení zajistíme pracovní stáže u zaměstnavatelů adekvátně dle výběru oboru v bloku B (min. 10 hod

/os). Očekáváme, že stáž absolvuje 30 osob ze 40.

Nakonec podpoříme klienty v uzavření pracovního kontraktu ve vystudovaném oboru. Očekáváme, že kontrakt

získá 10 osob ze 40.

Průběžně zajistíme jak max. info. našich klientů o TP, tak zaměstnavatelů o specifikách zaměstnávání osob

se ZP. K tomu účelu bude vytvořen leták (tišť. i el.).

Projekt je pro osoby se ZP s trvalým/dlouhodobým pobytem na území hl.m.Prahy. Primárně je pro studenty a

absolventy škol pražského Jedličkova ústavu s min. ukončenou ZŠ (věk 15+). Rozhodující pro zapojení

zájemce do projektu je jeho motivace najít práci.

Cílů dosáhneme navázáním na aktivity v dosavadních projektech JPD3 a OPPA a zejm. aktualizací kurzů dle

reálné poptávky zaměstnavatelů.

Aktivity realizujeme sami jako žadatel (zkušený realizač.tým vč.lektorů) ve spolupráci s partnerem Jedličkův

ústav

Cílové skupiny:

Partneři projektu:

Závěry výběrové komise:

Úprava cílové skupiny:

- celkem 40 osob se zdravotním postižením, mimo závažná mentální

postižení a psychické poruchy

- předpokládáme zájem jak studentů z Jedličkova ústavu (předpoklad

85%), tak osob mimo Jedličkův ústav (předpoklad 15%)

- omezení z hlediska dosaženého vzdělání a věku: minimálně ukončená

základní škola a věk 15+ (hlavní kritérium výběru je ovšem motivace zapojit

se do vzdělávání a následných aktivit na trhu práce)

Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola

32


- Popis cílové skupiny bude doplněn o bližší popis cílové skupiny na území hl. m. Prahy a bude doplněno

zdůvodnění zapojení vzorku 40 zájemců z cílové skupiny.

Úprava klíčových aktivit:

- V klíčové aktivitě č. 3 "Vzdělávání B hard skills: účetní, reklama, postprodukce - Studeo" je uveden rozsah

jednoho běhu vzdělávání 8 měsíců, v kapitole 7 Harmonogram jsou běhy v rozmezí 5 měsíců. Bude sjednocen

rozsah jednoho běhu vzdělávání na 5 měsíců, aby byl v souladu s rozsahem běhu uvedeném v kapitole 7

Harmonogram.

Realizační tým:

- V kapitole 8 Realizační tým, bude u pracovních pozic formou DPČ:

pol. 01.02.01 lektor soft skills

pol. 01.02.02 lektor IT

pol. 01.02.03 lektor angličtiny

pol. 01.02.04 lektor účetnictví

pol. 01.02.05 lektor reklama

pol. 01.02.06 lektor postprodukce

pol. 01.02.07 lektor zpracování zvukového záznamu

upravena výše úvazku v souladu s rozpočtem.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši

úvazku pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek

pracovníka/pracovníků za celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze

skutečným potřebám spojeným s realizací projektu.

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností

uvedených v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně

bude upraven rozpočet projektu.

- Před podpisem grantové smlouvy bude objasněna podoba informačního letáku pro zaměstnavatele a nábor

cílové skupiny, aby bylo zřejmé, že se nejedná o nepřímé náklady. V případě nedostatečného objasnění budou

náklady související s vytvořením, tiskem a distribucí informačního letáku kráceny.

Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnocení výše úvazků, žadatel plánoval 1xnásobek hodin

na skupinovou výuku:

pol. 01.02.01 lektor soft skills - snížení počtu hodin: - 17.495,17 Kč,

pol. 01.02.02 lektor IT - snížení počtu hodin: - 17.495,17 Kč,

pol. 01.02.03 lektor angličtiny - snížení počtu hodin: - 48.596,78 Kč,

pol. 01.02.04 lektor účetnictví - snížení počtu hodin: - 43.250,27 Kč,

pol. 01.02.05 lektor reklama - snížení počtu hodin: - 43.250,27 Kč,

pol. 01.02.06 lektor postprodukce - snížení počtu hodin: - 43.250,27 Kč,

pol. 01.02.07 lektor zpracování zvukového záznamu - snížení počtu hodin: - 43.250,27 Kč,

Celkem kráceno v kapitole 01: 256.588,20 Kč.

Krácení v kapitole 04 služby z důvodu zařazení položek spadající mezi nepřímé náklady - zajištění publicity

pomoci z ESF:

pol. 04.01 inzerce v tištěných médiích zaměřených na komunikaci s cílovou skupinou (média: běžná,

specializovaná na ZP): - 20.000,16 Kč,

pol. 04.02 lektor inzerce v elektronických médiích zaměřených na komunikaci s cíl.skupinou (média: běžná,

specializovaná na ZP): - 20.000,16 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 04: 40.000,32 Kč.

- pol. 04.05 pronájem prostor JUŠ - žadatel před podpisem smlouvy objasní podmínky partnerství. V případě

rozporu s pravidly o partnerství definovaných v příručce OPPA, bude způsob zapojení partnera ošetřen před

podpisem smlouvy.

33


Celkové krácení přímých nákladů projektu o 296.588,52 Kč.

Doporučení projektu k podpoře: Ano

Doporučená výše celkových

nákladů:

5 343 419,45

34


Číslo a název prioritní osy:

17.2 Podpora vstupu na trh práce

Číslo výzvy: 05

Žadatel:

Právní forma žadatele:

Statutární zástupce žadatele:

Registrační číslo:

Název projektu:

Náklady projektu celkem (dle

žádosti):

Stručný obsah projektu:

Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s.

Sdruž.(svaz,spolek,spol

JUDr. Martin Rozumek

CZ.2.17/2.1.00/35079

Chci mít svůj podnik

4 368 429,83

Cílem projektu je podpora dlouhodobě nezaměstnaných cizinců (migrantů a azylantů), registrovaných na ÚP

hl. m. Prahy, v nalezení nového pracovního uplatnění. V kontextu založení samostatné výdělečné činnosti a v

souladu s využitím inovativních metod chceme podpořit cílovou skupinu ve vstupu do podnikatelské sféry a

pomoci jí při nalezení a vytvoření vlastních pracovních míst. Vstup do podnikání bude podporován skrze

individuální dovednost, schopnosti a motivaci cílové skupiny. Projekt klientům nabídne odborné vzdělání

zaměřené na základy podnikání, dále informační servis ohledně zahájení a průběhu jejich podnikání. Mezi

klíčové aktivity patří i následná doprovodná opatření obsahující např. přímou asistenci, poradenství odborníků,

právní a sociální poradenství, rekvalifikační kurzy, odborné zkoušky, aj. Pro využití konzultací v průběhu

přípravy na podnikání, odborných přednášek a setkávaní bude v prostorách žadatele založen Job klub. V

průběhu projektu budou pořizovány audio a video záznamy, které budou využity při tvorbě sběrného

dokumentu a publikace o průběhu projektu, jejichž smyslem je podpořit další znevýhodněné osoby při vstupu

do podnikání.

Předpokládaný počet podpořených osob je 50, úspěšně podpořených 20. Realizace projektu bude probíhat od

1.2.2013 do 31.12.2014. V roce 2013 bude vybrána první skupina, 25 osob, která projde výběrovým řízením a

následně bude vybráno 10 - 12 cizinců do 8 týdenního vzdělávacího kurzu Základy podnikaní. Po skončení

kurzu bude probíhat 6 měsíční přímá asistence, která cílovou skupinu povede k úspěšné realizaci vlastního

podnikatelského záměru. V roce 2014 tento proces bude opakován s dalšími 25 cizinci. Cílová skupina bude

během realizace projektu zapojena do všech klíčových aktivit. Neúspěšným zájemcům bude poskytnuto

informační minimum ohledně podnikání, způsobu hledání volných pracovních míst a konzultace.

Cílové skupiny:

Cílovou skupinou (CS) projektu jsou ženy a muži - migranti a azylanti ze

třetích zemí (tzn. mimo EU a EHS) s pobytovým statusem: trvalý pobyt,

resp. udělený azyl (či jiná forma mezinárodní ochrany dle zákona o azylu,

které jsou z hlediska práv a povinností identické s trvalým pobytem).

Migranti cílové skupiny musí být evidováni na ÚP hl. m. Prahy jako

uchazeči o zaměstnání déle než 6 měsíců. Dle naší zkušenosti je cílová

skupina na trhu práce znevýhodněna 1/ zejména nízkou úrovní znalosti

českého jazyka, 2/ nedostatečným povědomím o právech a povinnostech v

pracovním poměru, 3/ nedostatkem informací o dalších formách

zaměstnání, podnikání apod. a 4/ předsudky či diskriminací ze strany

zaměstnavatelů, které i přes značnou motivaci CS, nevede k zlepšení

ekonomického statusu. Charakteristikou CS je odlišné státní občanství,

národnost či etnicita, neuznané vzdělání a ve spojitosti s nízkým sociálním

statusem neschopnost zvýšit nebo změnit svou kvalifikaci. CS má

schopnosti a dovednosti využít jako jednu z forem alternativní pracovní

seberealizace soukromé podnikání, ale pro úspěšné podnikaní jim chybí

znalost podnikatelského prostředí i orientace v právech a povinnostech vůči

státu.

Nábor klientů do projektu proběhne na začátku každého roku realizace

35


projektu. V přípravné fázi se počítá s aktivním oslovováním CS na úřadech

práce městských částí i v dalších institucích. Dále budou oslovení klienti

docházející do Organizace pro pomoc uprchlíkům a budou osloveni i

cizinci v soukromí. Do projektu se zařadí cizinci, kteří budou splňovat

základní kritéria - pobytový status, aktuální situace (nezaměstnaní,

motivovaní a s vizí podnikatelského plánu). Předpokládáme počet 20 plně

podpořených osob (žen a můžu) a 50 komplexně informovaných osob.

Během realizace projektu bude zajištěno hlídání dětí. CS bude během

realizace projektu zapojena do všech klíčových aktivit.

Partneři projektu:

P3 - People, Planet, Profit, o.p.s.

Závěry výběrové komise:

V projektové žádosti není dostatečně prokázána potřebnost projektu. V projektové žádosti není jednoznačně

popsána vazba na pracovní uplatnění cílové skupiny po absolvování projektu. Projekt je zaměřen na vzdělávání

cílové skupiny v založení a rozvoji vlastního podnikání. Klíčové aktivity projektu počítají pouze s vyškolením

cílové skupiny a její individuální podpoře. Projekt končí ve fázi, kdy cílová skupina představí svůj podnikatelský

záměr, který s pomocí job coachem v průběhu realizace projektu vytvoří a není již nijak rozpracována

asistence při samotném založení a rozvoji podnikatelské činnosti osob z cílové skupiny. Není tedy nijak

zajištěno, že cílová skupina opravdu vstoupí na trh práce a založí vlastní podnikání. Žadatel plánuje do projektu

zapojit 50 osob z cílové skupiny, avšak kurzů se účastní pouze 20 z nich. Projektová žádost neobsahuje

kritéria výběru těchto 20 klientů a ani informace, jak bude do projektu zapojeno zbývajících 30 osob z cílové

skupiny. Projektová žádost obsahuje i klíčové aktivity, které spadají svým charakterem mezi nepřímé náklady,

jedná se o klíčovou aktivitu č. 4 "Informační kampaň projektu" a klíčovou aktivitu č. 6 "Konference Cizinci a

jejich uplatnění na trhu práce". Projekt obsahuje také chyby v monitorovacích ukazatelích a harmonogramu

projektu. Hodnotící komise se vzhledem ke kvalitě ostatních projektových žádostí rozhodla projekt z výše

uvedených důvodů nepodpořit. Byla dána přednost projektů, které mají aktivity zaměřené přímo na pracovní

uplatnění na trh práce.

Doporučení projektu k podpoře: Ne

Doporučená výše celkových

nákladů:

0,00

36


Číslo a název prioritní osy:

17.2 Podpora vstupu na trh práce

Číslo výzvy: 05

Žadatel:

Právní forma žadatele:

Statutární zástupce žadatele:

Registrační číslo:

Název projektu:

Náklady projektu celkem (dle

žádosti):

Stručný obsah projektu:

Lilla handmade, s.r.o.

Společnost s r.o.

Alena Pešanová

CZ.2.17/2.1.00/35081

Kavárna "Předsudky? Nemáme!" - inovativní sociální podnik

5 687 356,4

Realizací předkládaného projektu vytvoříme inovativní sociální podnik - Kavárnu "Předsudky? Nemáme!", v

rámci kterého budeme cílové skupině osob po výkonu trestu odnětí svobody poskytovat tréninkové

zaměstnání.

Potřebnost projektu dokládáme jednak oficiálními statistikami a jednak profesními zkušenostmi zejména

manažerky projektu, která byla v úzkém kontaktu s cílovou skupinou v rámci dlouhodobých odborných

stážích ve věznicích Pankrác a Vinařice.

Osoby po opuštění věznice musí řešit celou řadu závažných skutečností: a) sociální problémy: práce, dluhy,

invalidita, bydlení; b) osobní problémy: rodina, závislosti, psychopatologie, smysl života. Dle dosavadních

odborných zkušeností je získání pracovního uplatnění osob s kriminální minulostí pro dosažení jejich úspěšné

resocializace naprosto zásadní.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění jeho hlavního cíle, který koresponduje se specifickým cílem prioritní

osy 2 OPPA. Cílem projektu je umožnit zástupcům/kyním cílové skupiny zapojit se znovu do společnosti a

zejména se uplatnit na otevřeném trhu práce, a to prostřednictvím cílené, komplexní a individuální podpory po

celou dobu jejich působení v Kavárně.

Stanovených cílů projektu dosáhneme vytvořením a provozem sociálního podniku - Kavárny "Předsudky?

Nemáme!". V průběhu projektu zaměstnáme celkem 20 osob z cílové skupiny. Zástupcům/kyním cílové

skupiny budeme poskytovat velmi komplexní a individuální podporu - zaškolení nezbytná nejen pro jejich

zaměstnání v Kavárně, individuální i skupinová podpora, asistence a motivace při hledání nového zaměstnání,

atp.

Hlavní zodpovědnost za řízení a úspěšnou realizaci projektu, který je v trvání 20 měsíců, ponese společnost

Lilla handmade, s.r.o. Pro kvalitní zajištění vzdělávání a dalších aktivit (pronájem prostor, tvorba internetových

stránek, atp.) budou do projektu zapojeni i externí dodavatelé.

Výstupem projektu bude vytvoření inovativního sociálního podniku, v rámci kterého podpoříme 20 osob z CS, z

toho 14 úspěšně.

Cílové skupiny:

Cílová skupina jako celek je tvořena osobami po výkonu trestu odnětí

svobody.

Dle Statistické ročenky Vězeňské služby České republiky za rok 2011 lze

jako typickou osobu ve výkonu trestu odnětí svobody charakterizovat

následovně: je to muž ve věku 30-40 let, který má základní vzdělání nebo

střední vzdělání bez maturity, ve VTOS je na dobu 1-2 roků, a to za trestný

čin krádeže, a navíc ve VTOS není poprvé.

Je tedy zřejmé, že zástupci/kyně cílové skupiny - osoby po výkonu trestu

odnětí svobody - mají návrat na trh práce značně ztížen, jsou to osoby,

které jsou na trhu práce znevýhodněny z celé řady objektivních i

subjektivních důvodů.

Konkrétně lze uvést např.:

- ztráta pracovních návyků

- ztráta profesních znalostí a dovedností

37


- ztráta motivace k práci

- nebezpečí recidivy trestného chování

- dlouhodobý pobyt mimo řádný občanský život - téměř polovina

odsouzených osob je odsouzena na dobu 1 roku až 5 let

- vícenásobná znevýhodnění: a) etnická menšina; b) nízké vzdělání - více

jak 80 % vězněných osob má základní vzdělání nebo výuční list (poměr je

cca 50:50); c) bez pracovních zkušeností; atp.

- záznam v trestním rejstříku

- rodinné problémy

- finanční problémy

- problémy s ubytováním

- nebezpečí bezdomovectví

- změny na trhu práce po dobu VTOS

Na základě výše uvedených znevýhodnění jsme odvodili potřeby cílové

skupiny, a to ve vztahu k návratu na trh práce:

- získání nových znalostí a dovedností

- zvýšení sebevědomí, motivace a ochoty k práci

- obnovení pracovních návyků

- orientace na aktuálním pracovním trhu

K 20. 7. 2012 je v českých věznicích celkem 23 369 osob, z toho je 21

010 ve VTOS. Na území hl. m. Prahy se nachází dvě věznice: Vazební

věznice Praha Pankrác, Vazební věznice Praha Ruzyně. Při realizaci

projektu budeme primárně spolupracovat s těmito dvěma věznicemi. Ve

věznici Pankrác bylo k 20. 7. 2012 celkem 732 osob ve VTOS, ve věznici

Ruzyně to bylo 449 osob ve VTOS.

Projekt jsme připravili pro ty osoby cílové skupiny, které opustily výkon

trestu odnětí svobody a které nemají stálé zaměstnání.

Vzhledem k tomu, že projekt je projektem pilotním a rovněž vzhledem k

tomu, že v rámci sociálního podniku není možné zaměstnat velký počet

osob, není účelné a efektivní zapojit do realizace projektu všechny osoby

cílové skupiny. Na základě našich dosavadních zkušeností a rovněž na

základě připraveného konceptu sociálního podniku zapojíme do projektu v

průběhu jeho realizace 20 osob cílové skupiny, a to ve 2 cyklech vždy po

10 osobách.

Partneři projektu:

Závěry výběrové komise:

Úprava aktivit:

- V klíčové aktivitě 1 "Vyhledání vhodných prostor, vybavení Kavárny "Předsudky? Nemáme!" " není zřejmý

důvod nákupu položek 03.01.17 Notebook do Kavárny, 03.01.19 Telefon do Kavárny a 03.02.03 Kancelářský

balík do notebooku do Kavárny. Žadatel doplní zdůvodnění. Dále žadatel doplní kalkulaci položek 03.01.20

Mapa prostor Kavárny pro nevidomé a 06.02.01 Stavební úpravy prostor (zajištění pohybu osob na invalidním

vozíku). Podle doplňujících informací budou případně upraveny náklady na položky.

- V klíčové aktivitě 3 "Proškolení zaměstnanců a zaměstnankyň Kavárny "Předsudky? Nemáme!!" profesní

vzdělávání a průběžné konzultace? není zřejmá kalkulace položky 04.01 Kurz Systém HACCP. Žadatel doplní

kalkulaci. Podle doplňujících informací budou případně upraveny náklady na položku.

Realizační tým:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností

uvedených v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena a následně

bude upraven rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši

úvazku pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek

38


pracovníka/pracovníků za celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze

skutečným potřebám spojeným s realizací projektu.

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy zdůvodní výši ceny a počet jednotek na položce 03.01.06 Lednice v

kuchyni.

Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení na výši celkových úvazků realizačního týmu jich využívajících:

pol. 03.01.18 telefon pro realizační tým - snížení na 2,8 ks : - 360,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 03: 360,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 360,00 Kč.

Doporučení projektu k podpoře: Ano

Doporučená výše celkových

nákladů:

5 686 938,80

39


Číslo a název prioritní osy:

17.2 Podpora vstupu na trh práce

Číslo výzvy: 05

Žadatel:

Právní forma žadatele:

Statutární zástupce žadatele:

Registrační číslo:

Název projektu:

Náklady projektu celkem (dle

žádosti):

Stručný obsah projektu:

FAIRWAY, o.s.

Sdruž.(svaz,spolek,spol

Mgr. Lucie Kratochvílová

CZ.2.17/2.1.00/35083

Tréninková restaurace jako sociální podnik pro integraci znevýhodněných

osob na trhu práce

5 999 986,4

Hlavním cílem předkládaného projektu je zlepšení postavení znevýhodněných osob na trhu práce. Projekt je

zaměřený na více cílových skupin (osoby se zdravotním postižením, osoby závislé, osoby do 26 let věku

opouštějící ústavní zařízení, nezaměstnaní nad 50 let a oběti trestné činnosti), přičemž všichni účastníci

projektu získají nabídku komplexních služeb podle svých individuálních potřeb.

Pro realizaci hlavního cíle projektu vznikne na území hlavního města Prahy pod hlavičkou občanského

sdružení FAIRWAY sociální podnik, který nabídne kvalitní služby a asistenci při hledání zaměstnání, cílené a

na trhu práce žádané typy rekvalifikací a tréninková pracovní místa s přímou podporou a reálnou možností

získat odpovídající praxi a následně také stálé pracovní místo. V rámci klíčových aktivit bude úspěšně

podpořeno celkem 102 účastníků projektu ze všech cílových skupin.

Jedním z hlavních cílů projektu je vznik tréninkové (nekuřácké) restaurace jako prostoru pro získávání

odborných pracovních dovedností a praxe, který zároveň nabídne podporu znevýhodněných osob v kontextu s

jejich bezprostřední vzájemnou interakcí, spoluprací na pracovišti, v příležitosti navázat nové kontakty a také

stykem s širokou veřejností při činnostech spojených se zaměstnáním a při různých neformálních setkáních.

Vzájemné působení těchto faktorů by mělo výrazně pomoci cílovým skupinám na cestě k jejich

plnohodnotnému zapojení do společnosti.

Koncept tréninkové restaurace, která nabídne prostor pro získání tréninkového a následně stálého pracovního

místa pro více cílových skupin, je nejen v rámci hlavního města Prahy, ale také celé České republiky, zcela

originálním a inovativním. Doposud vznikaly projekty tréninkového zaměstnávání v úzkém propojení a

návaznosti na dlouhodobou sociální práci neziskových organizací s orientací na jednu nebo dvě cílové

skupiny, pro které byla v rámci vedlejší podnikatelské činnosti vytvořena chráněná či tréninková pracovní

místa.

Cílové skupiny:

1. osoby se zdravotním postižením - V ČR je 1.015 tis. osob se zdravotním

postižením a 128 tis. osob s chronickým duševním onemocněním (ČSÚ

2008). Podle údajů MPSV činil v roce 2011 v Praze podíl osob se

zdravotním postižením 7,6 % všech uchazečů o zaměstnání (1.337 osob).

Příčiny nezaměstnanosti této cílové skupiny souvisí často s nedostatečně

motivující legislativou zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.

Dalšími problémy jsou předsudky a neinformovanost na straně

zaměstnavatelů, charakter práce a pracovního prostředí. U samotných

osob se ZP je často problémem nízké vzdělání a kvalifikace, nízké

sebevědomí, špatná schopnost orientace na trhu práce a nízké sociální

dovednosti.

2. osoby závislé a ohrožené závislostmi - Podle expertních odhadů

(Sananim o.s.) je v ČR 400 tis. osob závislých na alkoholu a 10. až 20.tis.

osob závislých na jiných drogách, než je alkohol a tabák. V Praze jsou

počty závislých od roku 2006 v rozpětí od 8.000 do 11.000 (údaje z živé

kartotéky evidují ty, kteří využili nějakou službu, ÚZIS ČR). Mezi hlavní

potíže této cílové skupiny a příčiny jejího sociálního vyloučení patří

40


především nedostatek prevence a podpory rodiny. Vyloučení z trhu práce

je dalším velkým problémem a je ovlivněno mnoha faktory --- nízké

vzdělání, nedostatečná kvalifikace, nejisté bydlení a velmi často vysoká

míra zadluženosti.

3. osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení - Na konci roku 2009

bylo podle statistiky MŠMT (které uvádí jako zdroj svých dat Ústav pro

informace ve vzdělávání) celkem 7.820 dětí a mladistvých umístěných v

zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Statistiky ÚP v Praze

uvádějí k 31.12.2009 v této kategorii (absolventi škol a mladiství) 1.601

nezaměstnaných uchazečů o práci. Situace této cílové skupiny na trhu

práce je většinou komplikována nízkým vzděláním a kvalifikací

(nedokončení SŠ, ZŠ vzdělání, nedostatečné znalosti a dovednosti).

Velkým problémem pro tuto cílovou skupinu je také bydlení.

4. nezaměstnané osoby nad 50 let - Cílová skupina osob nad 50 let

zahrnuje jednak uchazeče o zaměstnání, kteří spadají do této věkové

kategorie, a také specifickou skupinu zaměstnanců, která je více ohrožena

ztrátou zaměstnání a nezaměstnaností než ostatní věkové kategorie

zaměstnanců. Podle statistik MPSV bylo na konci roku 2011 v Praze

7.355 nezaměstnaných ve věku 50-59 let. Mezi hlavní příčiny vyloučení

skupiny těchto osob z trhu práce patří nižší úroveň vzdělání a kvalifikace

(či zcela chybějící kvalifikace). Problémem jsou také často představy osob

nad 50 let o zaměstnání a činnostech, které jsou s ním spojeny (např.

neochota vykonávat určité činnosti), a snížené schopnosti přizpůsobit se

stylu a způsobu práce, které mohou někteří zaměstnavatelé od svých

zaměstnanců vyžadovat. Významným problémem je stále diskriminace na

straně zaměstnavatelů, která je založena na přetrvávajících předsudcích o

této cílové skupině (např. neumí pracovat s PC, jsou často nemocní,

apod.).

5. oběti trestné činnosti - Podle statistik Policie ČR se stalo v roce 2010

obětí trestné činnosti 44.519 osob, z toho asi 10.500 v Praze. Bílý kruh

bezpečí, o.s., které nabízí pomoc obětem a svědkům trestné činnosti, v

roce 2010 poskytlo služby téměř 1.000 osob. Oběti trestné činnosti, oběti

domácího násilí, oběti obchodu s lidmi a osoby komerčně zneužívané jsou

ohroženy jak sociálním vyloučením, tak vyloučením z trhu práce. Jako

hlavní příčiny sociálního vyloučení této skupiny byly identifikovány

následující faktory: nedostatek podpory při sociální integraci, stigmatizace

cílových skupin, pomalý právní systém, které je dále komplikován poplatky

při trestním řízení a nedostatkem speciálně vyškoleného personálu pro

práci s oběťmi či nedostupností psychologické pomoci. V neposlední řadě

má negativní vliv na situaci této cílové skupiny nezaměstnanost a problémy

s bydlením. K těmto problémům se přidávají specifické problémy, např.

špatný psychický stav a psychické následky násilí.

Partneři projektu:

Závěry výběrové komise:

V projektové žádosti není dostatečně prokázána potřebnost projektu. Projekt je zaměřen na širokou cílovou

skupinu bez ohledu na jejich odlišné problémy a potřeby. Tyto problémy a potřeby nejsou pro jednotlivé

zapojené cílové skupiny v projektové žádosti dostatečně popsány a ani samotná kombinace jednotlivých

cílových skupin není vhodně zvolena. Zároveň jednotlivé klíčové aktivity projektu nejsou nastaveny s ohledem

na různorodost cílové skupiny. Žadatel nerozdělil klíčové aktivity projektu podle jednotlivých cílových skupin.

Rozděleny jsou pouze aktivity týkající se vzniku tréninkových pracovních míst pro cílovou skupinu osoby se

zdravotním postižení a zbývající čtyři cílové skupiny (osoby závislé o ohrožené závislostmi, osoby do 26 let

věku opouštějící ústavní zařízení, nezaměstnané osoby nad 50 let a oběti trestné činnosti) podporuje žadatel

společně v rámci jedné klíčové aktivity, bez ohledu na jejich specifické potřeby. V projektové žádosti není

popsáno a zdůvodněno zapojení takto široké cílové skupiny. Hodnotící komise se shodla, že z takto

nejednoznačně nastaveného projektu není patrný přínos pro cílovou skupinu, jelikož se nezohledňuje jejich

41


specifické potřeby. V projektové žádosti se vyskytují také chybně nastavené monitorovací ukazatele a

nadhodnocené pracovní úvazky členů realizačního týmu a zařízení a vybavení určené pro realizační tým.

Hodnotící komise se vzhledem ke kvalitě ostatních projektových žádostí rozhodla projekt z výše uvedených

důvodů nepodpořit. Byla dána přednost projektů, které mají aktivity zaměřené přímo na pracovní uplatnění na

trh práce.

Doporučení projektu k podpoře: Ne

Doporučená výše celkových

nákladů:

0,00

42


Číslo a název prioritní osy:

17.2 Podpora vstupu na trh práce

Číslo výzvy: 05

Žadatel:

Právní forma žadatele:

Statutární zástupce žadatele:

Registrační číslo:

Název projektu:

Náklady projektu celkem (dle

žádosti):

Stručný obsah projektu:

Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých

Sdruž.(svaz,spolek,spol

Ing. Miroslav Michálek

CZ.2.17/2.1.00/35091

Podpora začleňování osob s těžkým zrakovým postižením na pracovní trh

5 953 038,34

Základním cílem projektu je podpora nevidomých a jinak těžce zrakově postižených osob při začleňování na

trh práce.

Realizaci projektu považujeme za potřebnou, neboť:

- Nezaměstnanost těžce zrakově postižených osob patří k nejvyšším, přitom jejich koncentrace je v Praze

největší z ČR.

- Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti této cílové skupiny vyžaduje specializované služby a vzdělávání,

které však obvykle nejsou v nabídce Úřadů práce ani jiných zařízení.

Cílovou skupinou projektu jsou těžce zrakově postižené osoby z hl. m. Prahy v produktivním věku se zájmem

o získání nebo udržení pracovního místa.

Aktivity a výstupy projektu:

1. individuální poradenství, koučování, supervize (podpora "šitá na míru" pro jednotlivce při překonávání

problémů na pracovním trhu spojených s handicapem)

2. kurzy, semináře a workshopy (vzdělávání s cílem získání nových pracovních kompetencí)

3. tréninková práce lektorů a řemeslníků hmatového modelování v keramické dílně Hmateliér (výuka nových

řemeslníků, výroba na zakázku např. zahradní keramiky)

4. tréninková práce konzultantů začleňování nevidomých (získání dovedností vedením besed, seminářů,

školením zaměstnanců, poradenstvím pro odstranění bariér)

5. příprava sociálního podniku (zejména vytvoření funkčního marketingu, zpracování strategických dokumentů

a projektu transformace dílny Hmateliér na sociální podnik).

Plánujeme zapojení 30 klientů, kteří se mohou zapojit do více aktivit projektu.

Projekt bude realizován žadatelem, který má dlouhodobé zkušenosti s danou tématikou. Bude realizován bez

partnerů a jeho součástí je nákup služeb od dodavatelů.

Cílové skupiny:

Cílovou skupinou projektu jsou osoby s těžkým zrakovým postižením v

produktivním věku 19 - 63 let na území hl. m. Prahy.

Těžké zrakové postižení je široká škála zrakových vad od slabozrakosti až

po úplnou slepotu. Přitom nerozhoduje, zda je osoba zrakově postižená od

narození či osleplá v průběhu života, ani typ zrakové vady.

Těžké zrakové postižení způsobuje omezení ve zvládání základních

životních potřeb (tak důsledky postižení definuje např. zákon o sociálních

službách). Nejvíce v oblasti mobility a orientace, dále pak v oblasti péče o

domácnost. Kromě základních životních potřeb jsou lidé s těžkým

zrakovým postižením limitováni i v oblasti vyšších potřeb (dle typologie

potřeb Abrahama Maslowa) - jde o potřeby uznání a seberealizace. V praxi

to znamená, že mají podstatně ztížené pracovní uplatnění, které bývá

způsobeno:

- výrazně nízkým počtem profesí vhodných pro osoby se zrakovým

postižením

- potřebou uzpůsobení pracovního místa

43


- nižším výkonem ve srovnání s vidícími při činnostech, které vyžadují

zrakovou kontrolu (i přesto, že je lze kompenzovat vhodnými

kompenzačními pomůckami).

Podle dostupných zdrojů se mezi osoby s těžkým zrakovým postižením

řadí 0,6 až 1,5 % populace. Pokud vycházíme z průměrné hodnoty, pak se

v ČR jedná o zhruba 100.000 obyvatel. Z uvedené skupiny je asi 12 %

osob zcela nevidomých. Zdroj kvantitativních údajů: SONS:

www.bliendfriendly.cz, 15. 7. 2012.

V Praze přitom dlouhodobě dochází k soustřeďování nevidomých původně

žijících mimo Prahu, kteří zde zůstávají po dovršení školní docházky a

studia ve speciálních školách. To je způsobeno především lépe

vyhovujícími podmínkami pro život se zrakovým postižením (lepší

geografická dostupnost běžných i specializovaných služeb, méně

architektonických a technických bariér, širší nabídka možností pro osobní

a profesní uplatnění apod.). Lze tedy odhadovat, že v Praze je soustředěno

okolo 15.000 lidí s těžkým zrakovým postižením, z toho cca 2.000 lidí

nevidomých.

Potřeby cílové skupiny:

Pro získání vhodného zaměstnání potřebují osoby s těžkým zrakovým

postižením informace, nové dovednosti a v některých případech podporu

profesionálních pracovníků (informace o vzdělávání, pomůckách,

sociálně-právní informace, zapracování atd.).

Dále pak při hledání a snaze o udržení pracovního uplatnění jsou často

nuceni překonávat následující vnitřní i vnější překážky a problémy:

a) prostorovou orientaci a samostatný pohyb na pracoviště a na pracovišti

b) ovládání pracovních nástrojů a přístrojů

c) absenci zrakového kontaktu s kolegy

d) komunikační bariéry způsobené dlouhodobou absencí pracovní

zkušenosti

e) nedostatek sebevědomí a pocitu vlastní hodnoty.

Přitom body a) a b) lze zvládnout za kvalifikované pomoci odborných

pracovišť poskytujících sociální služby pro osoby se zrakovým postižením

(Tyfloservis, o.p.s., PRRSZP Dědina, o.p.s.). Na dovednosti potřebné pro

zvládání bodů c), d) a e) je přímo zaměřen tento projekt.

Náš projekt je připraven pro nevidomé a těžce slabozraké ve věku 19 - 63

let, kteří:

- již vyvíjejí úsilí o získání nebo udržení pracovního místa a narážejí na výše

zmíněné problémy plynoucí z důsledků zrakového handicapu

- chtějí získávat nové pracovní kompetence pro samostatnou ekonomickou

činnost (oblast marketingu, komunikace se zákazníkem apod.)

- chtějí získávat nové pracovní kompetence pro vybrané profese (lektor

nebo řemeslník hmatového modelování, konzultant začleňování

nevidomých).

Nabídku služeb projektu předložíme:

- prostřednictvím kontaktních pracovišť úřadů práce

- prostřednictvím specializovaných konferencí pro nevidomé "Pha Info",

"VIS-IMP" aj.

- klientům z vlastní databáze o. s. Okamžik (cca 160 osob).

Vzhledem k tomu, že práce s nevidomými neumožňuje vytváření větších

skupin a vyžaduje vyšší podíl asistenčních činností, bude do projektu

zapojeno 30 podpořených osob opakovaně využívajících aktivity projektu.

Partneři projektu:

Závěry výběrové komise:

Úprava aktivit:

Nebude realizována KA 05 Příprava sociálního podniku. Aktivita není v souladu s obsahem 5 výzvy. Tréninková

44


práce 1 klienta na pozici asistent marketingu (pol. 05.01.03) a internetového obchodu bude z KA 05 přesunuta

a vykonávána v rámci KA 03 Tréninková práce ve Hmateliéru.

Realizační tým:

Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností

uvedených v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně

bude upraven rozpočet projektu.

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Ukazatel "Počet nově vytvořených/inovovaných produktů" bude snížen na hodnotu 2, do této hodnoty budou

započítány pouze následující produkty:

1x Marketingový plán Hmateliéru

1x Strategický plán rozvoje

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši

úvazku pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek

pracovníka/pracovníků za celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze

skutečným potřebám spojeným s realizací projektu.

- Zvýšení procenta nepřímých nákladů z 16 % na 18 % s ohledem na pravidla nepřímých nákladů (Úprava v

souvislosti se změnou objemu přímých nákladů bez křížového financování).

Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků (pol. 01.01.03, 01. 01.05, 01.01.06) a z

důvodu vyjmutí KA 5 (pol. 01.01.06 a 01.02.02)

Pol.. 01.01.03 vedoucí dílny Hmateliér: - 241.200,00 Kč

Pol.: 01.01.05 vedoucí vzdělávacích aktivit: - 361.800,00 Kč

Pol.: 01.01.06 manažer marketingu: - 562.800,00 Kč

Pol.: 01.02.02 koordinátor transformace: - 111.360,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 01: 1.277.160,00 Kč

Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení dle výše úvazku odborného asistenta, pro kterého je dané zařízení

nakupováno (pol. 03.01.02) a dále z důvodu vyjmutí KA 5 (pol. 03.01.05)

Pol.: 03.01.02 - sestava stolní PC, A4: - 7.020,00 Kč

Pol.: 03.01.04 - mobilní telefon pro manažera marketingu: - 1.428,00 Kč

Pol.: 03.01.05 - mobilní telefon pro koordinátora transformace: - 510,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 03: 8.958,00 Kč

Krácení v kapitole 04 Služby v souvislosti s vyjmutím aktivity č. 5 (pol.: 04.07, 04.08)

Pol.: 04.07 - konzultace k transformaci sociálního podniku AK 5: - 13.992,00 Kč

Pol.: 04.08 - konzultace a facilitace ke zpracování strategického plánu A5: - 27.984,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 04: 41.976,00 Kč

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 1.328.094,00 Kč.

Doporučení projektu k podpoře: Ano

Doporučená výše celkových

nákladů:

4 488 526,01

45


Číslo a název prioritní osy:

17.2 Podpora vstupu na trh práce

Číslo výzvy: 05

Žadatel:

Právní forma žadatele:

Statutární zástupce žadatele:

Registrační číslo:

Název projektu:

Náklady projektu celkem (dle

žádosti):

Stručný obsah projektu:

Občanské sdružení Borůvka

Sdruž.(svaz,spolek,spol

Marcela Lankgramerová

CZ.2.17/2.1.00/35094

Pracuji, tedy jsem!

5 900 056,96

Obsahem projektu je realizace 2. běhů tréninkového programu pro osoby s tělesným postižením, v rámci

kterého budou klienti pracovat na placených tréninkových místech v TA KAVÁRNĚ nebo v OBCHŮDKU

BORŮVKA a budou tak získávat pracovní zkušenosti, mít příležitost k osobnímu rozvoji a k získání placeného

zaměstnání po skončení tréninkového programu u dalších zaměstnavatelů.

Cílem je podpořit 20 osob, z nichž si 10 najde po skončení účasti v tréninkovém programu zaměstnání.

Tento projekt navazuje na zkušenosti, které již máme s realizací tréninkových míst. Od roku 2007 jsme

podpořili celkem 36 osob na tréninkových místech v TA KAVÁRNĚ a v OBCHŮDKU BORŮVKA (ve spolupráci

s Jedličkovým ústavem). Celkem 18 klientů si díky našim aktivitám našlo práci.

Současnou podobu programu chceme na základě získaných zkušeností modifikovat a to:

a) Rozšířením služeb zaměstnanosti - podpora pracovních míst formou příspěvku na mzdu jako motivačního

nástroje pro potencionální zaměstnavatele

b) Rozšířením našich služeb o následnou podporu po ukončení účasti v tréninkovém programu - formou

krátkodobých brigád v rámci naší organizace pro klienty, kteří zatím nenašli dlouhodobé uplatnění (zástupy

za nemocné pracovníky programu, účast na mimořádných venkovních či večerních akcích)

c) Individuálním nastavením délky účasti v tréninkovém programu na základě možností jednotlivých klientů

(minimálně 6, maximálně 15 měsíců - v průměru v žádosti uvádíme 12 měsíců na klienta, pokud některý

odejde dříve, bude na jeho místo vybrán další vhodný kandidát).

Projekt je naplánován na 24 měsíců.

Cílovou skupinou projektu jsou osoby s tělesným postižením - dle naší

dosavadní zkušenosti se bude nejčastěji jednat o klienty s dětskou

mozkovou obrnou, epilepsií, po úrazech, klienty s neurologickými

diagnózami. Projekt poskytne podporu celkem 20 klientům ve dvou bězích

tréninkového programu s průměrnou délkou trvání 12 měsíců.

Cílové skupiny:

I když se postižení a individuální potřeby našich klientů v mnohém liší

následující body lze označit za společné jmenovatele:

a) Nejčastěji mají dokončené středoškolské vzdělání s maturitou nebo

učební obor, vzhledem k jejich postižení je často obor, který mají

vystudovaný NEVHODNÝ pro další zaměstnání, nebo kvalita dané

kvalifikace NEODPOVÍDÁ NÁROKŮM TRHU PRÁCE (např. obor šička pro

klientky, které nemohou vykonávat souvislou manuální práci v sedě,

administrativní pracovník aj.)

b) Převážná část klientů nemá za sebou ŽÁDNOU DLOUHODOBĚJŠÍ

PRACOVNÍ ZKUŠENOST, ANI ZKUŠENOST S BRIGÁDOU. Někteří se

pokoušeli reagovat na inzerát, absolvovali pohovor, ale nebyli opakovaně

přijati, tato opakovaná negativní zkušenost je demotivovala v dalším hledání

uplatnění.

c) Ti, kteří již mají pracovní zkušenosti, často pracovali na postech téměř

46


Partneři projektu:

Závěry výběrové komise:

Úprava monitorovacích ukazatelů:

bez práce, které byly vytvářeny k tomu, aby měl zaměstnavatel splněn

počet lidí se ZTP, nedá se proto hovořit o skutečné pracovní zkušenosti.

Pro klienty po úrazech, kteří se musí učit žít se svým novým/omezeným

tělem, jsou jejich předchozí kvalifikace a zkušenosti ne vždy relevantním

současným možnostem.

d) Chybějící ZÁKLADNÍ PRACOVNÍ NÁVYKY a jejich hlavními slabinami

jsou: pomalejší přizpůsobení se požadovanému pracovnímu tempu,

plánování času - pozdní příchody, nedodržování pravidel,(ne)omlouvání se

při absenci, málo vlastni iniciativy - čekání na pokyn, málo vlastní

samostatnosti.

e) Další překážkou pro uplatnění na otevřeném trhu práce je kromě

fyzického hendikepu, také častý STRACH, PODCEŇOVÁNÍ, NÍZKÉ

SEBEVĚDOMÍ A SEBEHODNOCENÍ, se kterými se setkáváme téměř u

všech klientů. Tyto skutečnosti pak mohou vést k tomu, že klient na

pracovní nabídku ani nezkusí zareagovat. Na druhou stranu v praxi jsme si

ověřili, že pokud je klientům poskytnuta podpora, mají velkou chuť zapojit

se do práce, umí překonat svoje fyzická omezení, nedostatek pracovních

zkušeností, a jsou ochotni a schopni učit se novým dovednostem.

f) Výběr pracovních míst, která neodpovídají možnostem jednotlivce je

častým důvodem, proč bývají klienti odmítáni. Opakované neúspěchy pak

mohou vyústit v demotivaci a nechuti hledat další pracovní uplatnění.

Zajímavé výsledky, které potvrzují výše uvedené body, přináší analýza

Národního ústavu pro vzdělávání (Trhlíková, Jana: Absolventi škol se

zdravotním postižením a trh práce, Zpráva z průzkumu mezi školami a

zaměstnavateli , NUOV, Praha 2011).

"..značný podíl absolventů středních škol se zdravotním postižením se při

vstupu na pracovní trh potýká s vysokou mírou nejistoty nejen v souvislosti

se samotným postižením a případnými fyzickými či psychickými bariérami

a předsudky, ale vyjadřuje i obavy z nedostatečné praxe, úrovně získaných

kompetencí a schopnosti zvládnout požadavky zaměstnání. " (str.12)

Kritéria výběru klientů - tréninkového programu se mohou účastnit v

podstatě všichni klienti s tělesným postižením, kteří:

a) jsou připraveni absolvovat 6-15 měsíční tréninkový program

b) mohou i přes svoje různá omezení pracovat v prostředí kavárny nebo

obchůdku

c) jsou motivováni po absolvování programu hledat další uplatnění na

otevřeném trhu práce

d) jsou v současné době nezaměstnaní

e) mají trvalé bydliště na území hl.m. Prahy nebo se zde více než polovinu

roku zdržují

Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola

Grafton Recruitment s.r.o.

Realizační tým:

- Žadatel předloží návrh na zapojení finančního manažera nebo jiné zajištění finančního řízení v průběhu

realizace projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši

úvazku pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek

pracovníka/pracovníků za celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze

47


skutečným potřebám spojeným s realizací projektu.

Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazku:

pol. 01.01.01 Vedoucí tréninkového programu - snížení úvazku z 0,6 na 0,4: -218.688,00 Kč

pol. 01.03.01 Koordinátor pro partnera JÚŠ: - 8.288,00 Kč (kráceno na obvyklou mzdu)

Celkem kráceno v kapitole 01: 226.976,00 Kč

Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení, protože žadatel zakoupil totožné zařízení v předchozím projektu (pol.

03.01.01) a dále není zdůvodněn nákup multifunkčního zařízení pro intenzivní použití, kráceno tedy na

standardní (pol. 03.01.02):

pol. 03.01.01 notebook: -31.200,00 Kč,

pol. 03.01.02 multifunkční zařízení: -10.800,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 03: 42.000,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 268.976,00 Kč.

Doporučení projektu k podpoře: Ano

Doporučená výše celkových

nákladů:

5 588 044,80

48


Číslo a název prioritní osy:

17.2 Podpora vstupu na trh práce

Číslo výzvy: 05

Žadatel:

Právní forma žadatele:

Statutární zástupce žadatele:

Registrační číslo:

Název projektu:

Náklady projektu celkem (dle

žádosti):

Stručný obsah projektu:

Via Lucis Praha, o.s.

Sdruž.(svaz,spolek,spol

Ing. Lucie Speratová

CZ.2.17/2.1.00/35096

S námi máte šanci

4 169 916,43

Projekt je zaměřen na začleňování osob se zdravotním postižením na trh práce. Hlavním cílem projektu je

zvýšit zaměstnatelnost a zlepšit postavení cílové skupiny na trhu práce prostřednictvím komplexního

programu vycházejícího z identifikovaných potřeb cílové skupiny. Koncepci projektu jsme připravili na základě

našich zkušeností s prací s cílovou skupinou. Potřebnost jednotlivých aktivit projektu a zájem cílové skupiny

o účast v projektu jsme ověřili vlastním dotazníkovým průzkumem.

Cílovou skupinou projektu jsou osoby se zdravotním postižením (dle zákona č. 435/2004 Sb.) zařazené v

evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR. Jde se o osoby ve věku 18-64 let, které mají trvalé bydliště

v hl. m. Praze anebo se více než polovinu roku na území hl. m. Prahy zdržují. Pracovní uplatnění je pro tuto

cílovou skupinu velmi důležité nejen z ekonomických důvodů, ale také z hlediska psychiky, budování

sebedůvěry a sociálního začlenění.

V předkládaném projektu připravíme 36 účastníků na návrat na otevřený trh práce. Nezaměstnané osoby se

zdravotním postižením získají díky tomuto projektu bilanční a pracovní diagnostiku, individuální a skupinové

poradenství, motivační kurz, tři rekvalifikační kurzy a praxi v oboru. Součástí projektu je zajištění pracovního

uplatnění ve spolupracujících firmách pro 9 účastníků projektu a podpora při hledání a udržení pracovního

uplatnění pro všechny účastníky.

Žadatelem je Via Lucis Praha, o.s. a spolupracující organizací projektu je Nadace Charty 77.

Projekt potrvá 24 měsíců.

Cílové skupiny:

Cílovou skupinou projektu jsou osoby se zdravotním postižením, včetně

osob duševně nemocných, které jsou zároveň uchazeči o zaměstnání.

Jedná se o osoby ve věku 18-64 let, které mají trvalé bydliště v hl. m.

Praze anebo se více než polovinu roku zdržují na území hl. m. Prahy.

Osobou se zdravotním postižením je dle zákona č. 435/2004 Sb., o

zaměstnanosti osoba, která je orgánem sociálního zabezpečení uznána

invalidní ve třetím stupni (osoby s těžším zdravotním postižením) nebo

invalidní v prvním nebo druhém stupni. Těmto osobám se dle zákona

poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce.

Cílová skupina projektu má ztížený přístup na trh práce, proto potřebuje

komplexní program, který bude respektovat specifické potřeby této cílové

skupiny a umožní individuální přístup k jednotlivým účastníkům projektu

(osobám s různým typem a stupněm postižení). Všechny aktivity projektu

jsou nastaveny tak, aby odpovídaly potřebám dané cílové skupiny a mohly

být přizpůsobeny (obsahem, metodami i způsobem organizace) také

individuálním možnostem každého účastníka, které budou mimo jiné

diagnostikovány v KA 2. Také pracovní místa, která účastníci projektu

získají (KA 8), budou ve všech ohledech přizpůsobena potřebám cílové

skupiny, což bude možné prakticky ověřit v rámci KA 7.

Vzhledem k charakteru vybraných rekvalifikačních kurzů předpokládáme,

že účastníci budou mít převážně tyto typy postižení:

49


- lehké postižení horních končetin

- lehké postižení dolních končetin

- omezenou lokomoci (vč. vozíčkářů)

- chronická onemocnění

- lehké duševní nemoci

Typ a míra postižení je jedním z kritérií výběru účastníků a jejich zařazení

do rekvalifikačních kurzů.

Specifické potřeby cílové skupiny dobře známe, neboť jsme s touto

skupinou v kontaktu a členové realizačního týmu s ní dlouhodobě pracují.

Provedli jsme také vlastní dotazníkový průzkum.Údaje o velikosti a

relevantních charakteristikách cílové skupiny:

a) Posílení postavení nezaměstnaných zdravotně postižených občanů na

trhu práce na území Prahy

- v květnu 2006 bylo v Praze 2 672 OZP zařazených v evidenci uchazečů o

zaměstnání

- v Praze tvoří OZP přibližně 12% všech uchazečů o zaměstnání, jedná se

cca o 3 000 OZP z celkového počtu cca 24 000 uchazečů o zaměstnání

(údaje za období 2003-2006)

- nejméně polovina nezaměstnaných OZP spadá do kategorie dlouhodobě

nezaměstnaných, zpravidla se jedná o osoby starší a osoby s nízkou

kvalifikací

b) Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním

postižením na období 2010-2014

- na konci roku 2009 bylo v ČR v evidenci uchazečů o zaměstnání 68 000

OZP

c) Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007

- na konci roku 2006 byl v ČR cca 1 milion OZP, což je 9,87% populace

- ženy tvoří ve skupině OZP cca 52%

- přibližně 38% OZP starších 15ti let má základní vzdělání, 44% střední

vzdělání a 8% vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání (10%

respondentů vzdělání neuvedlo)

- osoby s tělesným postižením tvoří přibližně 36% OZP, osoby s vnitřním

postižením 38% a osoby s duševním postižením 8%

- příčinou zdravotního postižení je v 69% nemoc, v 11% vrozené vady, v 6%

úraz

- 41% OZP má postižení středně těžké, 30% těžké, 19% lehké a 10%

postižení velmi těžké

- 44% OZP je zcela soběstačných a 35% potřebuje pomoc jen několik

hodin denně

V projektu bude podpořeno 50 osob, z toho 36 osob se zúčastní

komplexního programu na zvýšení zaměstnatelnosti. Předpokládáme, že

29 osob bude úspěšně podpořeno, tzn. absolvuje všechny aktivity

programu v požadovaném rozsahu a kvalitě. Z nich pak 9 účastníků získá

pracovní uplatnění u spolupracujících firem. Počet účastníků projektu

odpovídá kapacitě žadatele, charakteru klíčových aktivit a rozsahu

projektu.

Předpokládáme, že cca 70% účastníků projektu budou ženy (25 osob),

převažovat bude věková kategorie 31-50 let a účastníci se SŠ vzděláním.

Partneři projektu:

Závěry výběrové komise:

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Ukazatel "Počet nově vytvořených/inovovaných produktů" bude snížen na hodnotu 1 a to Motivační kurz.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

50


projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši

úvazku pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek

pracovníka/pracovníků za celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze

skutečným potřebám spojeným s realizací projektu.

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností

uvedených v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně

bude upraven rozpočet projektu.

Krácení v kapitole 03 zařízení vybavení:

pol. 03.01.01 notebook - Manažer projektu (KA1) - položka snížena dle výše úvazku manažera: - 3.406,00 Kč

pol. 03.01.02 notebook- Administrativní asistent - položka snížena dle výše úvazku administrativního asistenta:

- 8.632,00 Kč,

pol. 03.01.03 mobilní telefon - Manažer projektu - položka snížena dle výše úvazku manažera:

- 445,40 Kč

pol. 03.01.04 mobilní telefon - Administrativní asistent - položka snížena dle výše úvazku administrativního

asistenta: - 1.128,80 Kč

pol. 03.02.01 kancelářský balík - Manažer projektu - položka snížena dle výše úvazku manažera:

- 969,40 Kč

pol. 03.02.02 kancelářský balík - Administrativní asistent - položka snížena dle výše úvazku administrativního

asistenta: - 2.456,80 Kč

pol. 03.01.11 digitální fotoaparát - položka vypuštěna z důvodu nedostatečného zdůvodnění potřebnosti: -

4.800,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 03: 21.838,40 Kč.

Krácení v kapitole 04 služby z důvodu zařazení položek spadající mezi nepřímé náklady - zajištění publicity

pomoci z ESF:

pol. 04.07 oslovení cílové skupiny - inzerce v tištěných médiích (KA 1): - 38.400,00 Kč,

pol. 04.08 oslovení cílové skupiny - inzerce na internetových portálech pro OZP (KA 1): - 16.800,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 04: 55.200,00 Kč.

Krácení v kapitole 06 Křížové financování:

Pol. 06.03.01 židle kancelářská (KA1) - položka snížena dle úvazků manažera projektu a a administrativního

asistenta: - 1.852,00 Kč

Pol. 06.03.02 stůl pracovní kancelářský (KA1) - položka snížena dle úvazků manažera projektu a a

administrativního asistenta: - 4.167,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 06: 6.019,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 83.057,40 Kč.

Doporučení projektu k podpoře: Ano

Doporučená výše celkových

nákladů:

4 072 992,12

51


Číslo a název prioritní osy:

17.2 Podpora vstupu na trh práce

Číslo výzvy: 05

Žadatel:

Právní forma žadatele:

Statutární zástupce žadatele:

Registrační číslo:

Název projektu:

Náklady projektu celkem (dle

žádosti):

Stručný obsah projektu:

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN

Sdruž.(svaz,spolek,spol

Ing. Marika Aufová

Ing. Jaroslava Šimonová

CZ.2.17/2.1.00/35100

50+ - podpora návratu nezaměstnaných osob, starších padesáti let, na trh

práce

3 632 586,58

Podpora návratu na trh práce znevýhodněných skupin osob je jedním z nosných témat sociální politiky EU a

jednou z podmínek dosažení hospodářského růstu. Toto téma je zakotveno v prioritách Evropské komise - v

Plánu pro dosažení rovného postavení , který byl schválen v roce 2006.

Projekt realizací svých aktivit podporuje návrat na trh práce jedné ze znevýhodněných skupin obyvatel -

nezaměstnaných osob, starších padesáti let.

Cílem projektu je umožnit návrat na trh práce těmto osobám prostřednictvím vzdělávání v kombinaci s

tréninkem pracovních dovedností a obnovení pracovních návyků.

Projekt je plánován pro 40 osob z cílové skupiny, kterým bude umožněno získání kvalifikace pracovníka v

sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči o seniory a osoby se zdravotním postižením,

osvojení základů podnikání a vedení daňové evidence, získání základních znalostí práce s PC a získání

odborné praxe v rámci treninkového zaměstnání v různých typech zařízení sociálních služeb.

Výstupem projektu bude 40 podpořených osob s kvalifikací a praxí, schopných uplatnit se na trhu práce

nejenom jako pracovníci v sociálních službách - zaměstnanci, ale především jako sebezaměstnaní - osoby

samostatně výdělečně činné, což chápeme jako inovativní prvek.

Dalším výstupem bude informativní publikace, která by srozumitelným způsobem poskytla základní informace

pro zájemce o poskytování sociálních služeb jsko osoby samostatně výdělečně činné.

Projekt bude realizován žadatelem, partnerem bez finanční účasti bude Česká asociace pečovatelské služby.

Cílové skupiny:

Cílová skupina : nezaměstnané osoby starší 50 let

1. obecná charakteristika:

- nízká kvalifikace,

- zastaralá kvalifikace nebo kvalifikace pro ustupující obor, neodpovídající

požadavkům současnosti,

- omezená schopnost dále se vzdělávát,

- omezená schopnost přizpůsobit se změnám (nové informační systémy a

technologie),

- nízká konkurenceschopnost na trhu práce,

- nízká motivace ke změnám vzhledem kblížícímu se důchodovému věku,

- často péče o blízkou osobu se sníženou soběstačností, znemožňující

vyšší pracovní nasazení nebo práci na plný úvazek,

- často rezignace na svůj další profesní i osobnostní rozvoj,

- často ztráta sebedůvěry a schopnosti se prosadit,

- možné zdravotní problémy, odrazující potenciální zaměstnavatele.

2. potřeba cílové skupiny:

- možnost vzdělávání a získání kvalifikace v perspektivní oblasti, kde se

významněji nesetkávají s náročnými technologiemi a informačními

systémy,

- zvýšení komunikačních, sebeprezentačních a odborných dovedností,

- kontak s pracovním prostředím, zabraňující ztrátě pracovních návyků,

52


- získání základních znalostí práce s PC,

- zvýšení sebedůvěry.

3. Projekt je určen pro vybraných 40 osob z cílové skupiny, které splňují

územní uznatelnost a které mají zájem pracovat a vzdělávat se v oblasti

sociální péče.

4. Do projektu bude zapojeno 40 osob z cílové skupiny, které budou

vybrány ve výběrovém řízení, kde bude zohledněno:

- délka doby v evidenci žadatelů o práci,

- zájem o práci v oboru sociální péče,

- zdravotní stav, umožňující práci na pozici pracovníka v sociálních

službách v přímé péči o seniory a osoby se zdravotním postižením,

- péče o osobu blízkou

5.způsob zjištťování potřeb cílové skupiny:

žadatel vychází z vlastní zkušenosti s počty žadatelů o zaměstnání na

pozice pracovníků v sociálních službách, především žen, kteří při snižování

zaměstnanců podnikatelských subjektů i úřadů v důsledku finanční krize

ztratili zaměstnání. Pro tyto většinou delší dobu nezaměstnané osoby bylo

již nemožné najít si zaměstnání v původním oboru a jako vhodná možnost

se jim jevila právě pozice pracovníka v sociálních službách z důvodu

nenáročnosti na zvládání nových informačních systému a vlastní

zkušenosti s péčí o blízkou osobu.

Partneři projektu:

Česká asociace pečovatelské služby, občanské sdružení

Závěry výběrové komise:

Úprava aktivit vč. harmonogramu:

- Klíčová aktivita č. 2 "Nábor cílové skupiny" bude rozdělena na 2 etapy. Nábor 1.skupiny - 20 osob proběhne v

1.a 2. měsíci realizace projektu. Navazující klíčová aktivita č. 3 "vzdělávání podpořených osob cílové skupiny"

bude pro tuto skupinu zahájena ve 3. měsíci realizace projektu a skončí v 6. měsíci. Nábor 2. skupiny - 20

osob proběhne těsně před zahájením vzdělávacích aktivit určených této skupině, tzn. v 6. měsíci realizace a

vzdělávací aktivity pro tuto skupinu proběhnou v 7. až 10. měsíci realizace.

- V souvislosti s úpravou doby realizace klíčové aktivity č. 3 bude upravena doba realizace navazujících

klíčových aktivit č. 4 a č. 5. Pro 1. skupinu proběhnou tyto aktivity ve 4.až 6. měsíci realizace a pro 2. skupinu

v 8. až. 10. měsíci realizace.

- V souvislosti s výše uvedenými úpravami harmonogramu dojde také ke zkrácení doby realizace klíčové

aktivity č. 1 "Řízení projektu" o 3 měsíce, tzn. celková doba realizace projektu je stanovena na 11 měsíců.

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Žadatel před podpisem smlouvy jasně definuje kritérium úspěšnosti, tzn. podmínky, za kterých budou

podpořené osoby považovány za úspěšně podpořené.

Realizační tým:

- Žadatel před podpisem smlouvy upraví smluvní vztahy členů realizačního týmu tak, aby byly v souladu s

pravidly OPPA, tzn. všichni členové realizačního týmu budou uzavírat pracovně-smluvní vztah se žadatelem a

ne partnerskou organizací.

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností

uvedených v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně

bude upraven rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši

úvazku pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek

pracovníka/pracovníků za celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze

skutečným potřebám spojeným s realizací projektu.

53


- Žadatel před podpisem grantové smlouvy zdůvodní výši nárokovaných odvodů u osobních nákladů, které jsou

uplatňovány v nestandardní výši 38 % hrubé mzdy. V případě nedostatečného vysvětlení budou dodatečně

kráceny.

Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků a krácení celkové doby realizace projektu

ze 14 na 11 měsíců

pol. 01.01.01 administrativní asistent - snížení úvazku z 0,5 na 0,2: - 172.473,60 Kč,

pol. 01.02.01 koordinátor projektu - snížení úvazku z 0,3 na 0,2: - 93.976,00 Kč

pol. 01.02.02 finanční manažer - snížení úvazku z 0,3 na 0,1: - 145.662,80Kč.

Celkem kráceno v kapitole 01: 412.112,40 Kč.

Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení na výši celkových úvazků realizačního týmu jich využívajících a kvůli

nezdůvodnění potřebnosti dražšího zařízení (pol. 03.01.06):

pol. 03.01.01 sestava stolní PC - pro administrativního asistenta - snížení z 0,5 na 0,2 ks : - 4.316,00 Kč,

pol. 03.01.02 notebook - pro koordinátora projektu - snížení úvazku z 0,5 na 0,2: - 4.316,00 Kč,

pol. 03.01.04 mobilní telefon - snížení z 0,5 na 0,2 ks : - 564,40 Kč,

pol. 03.01.06 multifunkční zařízení pro intenzivní využití - Kráceno na cenu standardního zařízení, nebyla

zdůvodněna potřebnost dražšího stroje: - 10 800,00 Kč

pol. 03.02.01 kancelářský balík - pro administrativního asistenta - snížení z 0,5 na 0,2 ks: - 1.228,40 Kč,

pol. 03.02.03 kancelářský balík - pro koordinátora projektu ? snížení z 0,3 na 0,2: - 340,40Kč,

Celkem kráceno v kapitole 03: 21.565,20 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 433.677,60 Kč.

Doporučení projektu k podpoře: Ano

Doporučená výše celkových

nákladů:

3 120 847,01

54


Číslo a název prioritní osy:

17.2 Podpora vstupu na trh práce

Číslo výzvy: 05

Žadatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

Právní forma žadatele:

Statutární zástupce žadatele:

Registrační číslo:

Název projektu:

Náklady projektu celkem (dle

žádosti):

Stručný obsah projektu:

Obec nebo m.část hl.m.

Ing. Milan Richter

CZ.2.17/2.1.00/35111

Podpora nezaměstnaných osob 50+ při začleňování na trh práce v oblasti

sociálních služeb

5 563 406,4

Cílem projektu je podpořit cílovou skupinu (CS) nezaměstnaných osob starších 50 let v uplatnění na trhu

práce tím, že jim zajistíme rekvalifikaci (pracovník v sociálních službách), odborná školení, pracovní praxi

formou tréninkových pracovních míst a zprostředkování vhodného zaměstnání.

Cílů dosáhneme nastavenými klíčovými aktivitami projektu:

- Oslovení a výběr osob z CS do projektu

- Spolupráce s Úřadem práce České republiky

- Rekvalifikační kurz pro činnost pracovníka v sociálních službách

- Specializované kurzy

- Příprava CS na trh práce

- Tréninková pracovní místa

- Podpora vstupu na trh práce

Projekt propojuje dva současné problémy - zvýšenou nezaměstnanost osob nad 50 let a nedostatek

kvalifikovaného personálu na pozici pracovníka v sociálních službách.

Osoby podpořené projektem budou mít vzhledem ke specifickému a komplexně zaměřenému vzdělání lepší

pozici pro vstup a uplatnění na trhu práce. Úspěšným absolvováním rekvalifikace a pomocí tréninkových

pracovních míst získají tyto osoby kvalifikaci, praktické dovednosti a zkušenosti, možnost přímého uplatnění

u spolupracujících organizací, což zvýší jejich šanci uplatnit se na trhu práce.

Projekt tak kombinuje vzdělávání znevýhodněných osob na trhu práce (nezaměstnaných starších 50 let),

podpůrné aktivity při vstupu na trh práce a trénink pracovních dovedností, což povede k rozšíření možností

pracovního uplatnění CS.

Výstupy projektu:

- Zajištění rekvalifikace pro minimálně 60 osob

- Zajištění specializovaného školení minimálně pro 60 osob

- Zajištění tréninkového pracovního místa minimálně pro 60 osob

- Poskytnutí sociální a poradenské pomoci

- Úzká spolupráce s Úřadem práce České republiky

- Úzká spolupráce s poskytovateli sociálních služeb

- Zprostředkování vzniku společensky účelných pracovních míst Úřadem práce ČR

- Vyhotovení inovativního produktu - příručka Příklad dobré praxe (o spolupráci obce s Úřadem práce České

republiky a s neziskovými organizacemi)

Cílové skupiny:

Předkládaný projekt s názvem Podpora nezaměstnaných osob 50+ při

začleňování na trh práce v oblasti sociálních služeb budou realizovat

pracovníci sociálního odboru MČ Praha 10. Tito pracovníci mají bohaté

zkušenosti s řešením sociální situace této CS. Zkušenosti pracovníků

sociálního odboru s CS vyplývají zejména z dlouhodobé sociální práce na

úseku dávek pomoci v hmotné nouzi, kterou pracovníci sociálního odboru

vykonávali do 31.12.2011. S výkonem uvedené agendy souviselo nejen

rozhodování o dávkách pomoci v hmotné nouzi, ale i přímá práce s

55


klientem, která zahrnovala řešení konkrétní situace, pomoc s hledáním

zaměstnání, psychickou podporu, apod.

Kromě rozhodování o dávkách vykonává tuto činnost sociální odbor i

nadále.

Pracovníci sociálního odboru (realizátoři tohoto projektu) mají osobní

zkušenosti s tím, že osoby starší 50 let se problematicky uplatňují na trhu

práce a často zůstávají dlouhodobě nezaměstnané. Tyto skutečnosti mají

za následek nejen existenční strádání, ale i v některých případech

psychické problémy, které spolu s věkem budou postupně narůstat a

mohou vést až k sociálnímu vyloučení.

Na základě toho si velmi dobře uvědomujeme, že se jedná o rizikovou CS

osob i s ohledem na to, že jejich současná nezaměstnanost a stav bez

příjmu ovlivní jejich budoucnost - výši dávek důchodového pojištění. V

souvislosti s výše uvedeným patří tato CS dle zákona č. 435/2004 Sb., o

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, do kategorie osob, kterým je

věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání. V současné době

se stále častěji setkáváme u CS s nárůstem ageismu.

V rámci zjišťování potřeb CS jsme připravili dotazník, ve kterém jsme

zájemcům stručně představili klíčové aktivity projektu a požádali je o

předání kontaktních údajů osob, které projevily zájem o zapojení do

projektu. V této souvislosti jsme navázali spolupráci s Úřadem práce ČR,

kontaktním pracovištěm Úřadu práce ČR v Praze 10. Pracovníkům úřadu

práce pro Prahu 10 jsme předali dotazníky pro CS projektu. Současně

probíhala spolupráce sociálních pracovníků ÚMČ Praha 10 a jejich klientů,

tedy CS, se kterými tyto dotazníky vyplňovali osobně. Z celkového počtu

200 distribuovaných dotazníků se nám vrátilo 132 vyplněných dotazníků od

osob, které projevily zájem o rekvalifikaci, případně o nabízené tréninkové

zaměstnání. Sběrná místa pro dotazníky byla dvě (pracoviště úřadu práce

pro Prahu 10 a pracoviště odboru sociálního ÚMČ Praha 10).

Ke dni 23.7.2012 evidoval Úřad práce ČR, krajská pobočka pro hlavní

město Prahu celkem 33 400 nezaměstnaných osob, z tohoto počtu bylo k

tomuto datu evidováno 9 235 osob starších 50 let.

Jak již bylo uvedeno, k tomuto datu evidoval Úřad práce ČR, kontaktním

pracovištěm Úřadu práce ČR v Praze 10, celkem 4 203 nezaměstnaných

osob v regionu Prahy 10, z tohoto počtu bylo k tomuto datu evidováno 1

103 osob starších 50 let, tedy CS projektu.

Z predikce demografického vývoje je možné deklarovat rostoucí trend

zastoupení osob starších 50 let v populaci. Následně je možné s

přihlédnutím k již dříve specifikovanému odhadu demografického vývoje

(viz. zdůvodnění potřebnosti projektu) celkově říci, že se na území MČ

Prahy 10 bude bohužel CS početně rozšiřovat.

Partneři projektu:

Závěry výběrové komise:

Realizační tým:

Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností

uvedených v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně

bude upraven rozpočet projektu.

Rizika:

Před podpisem grantové smlouvy žadatel uvede riziko a opatření pro případ, že kurz úspěšně absolvuje více

než 60 uchazečů, pro které je připraveno tréninkové místo.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši

56


úvazku pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek

pracovníka/pracovníků za celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze

skutečným potřebám spojeným s realizací projektu.

- Před podpisem grantové smlouvy žadatel objasní položku 05.03.02 Zdravotní průkaz pracovníka v

potravinářství, pokud by se jednalo o nepřímý náklad, bude položka dodatečně zkrácena.

Krácení v kapitole 04 Služby z důvodu dostupnosti kurzu na trhu za nižší cenu a dále z důvodu nedostatku

informací o délce a rozsahu kurzu

Pol. 04.01. Rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách: - 300.000,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 01: 300.000,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 300.000,00 Kč.

Doporučení projektu k podpoře: Ano

Doporučená výše celkových

nákladů:

5 215 406,40

57


Číslo a název prioritní osy:

17.2 Podpora vstupu na trh práce

Číslo výzvy: 05

Žadatel:

Právní forma žadatele:

Statutární zástupce žadatele:

Registrační číslo:

Název projektu:

Náklady projektu celkem (dle

žádosti):

Stručný obsah projektu:

Rytmus o.s.

Sdruž.(svaz,spolek,spol

Mgr. Pavla Baxová

CZ.2.17/2.1.00/35114

Tranzitní program jako předpoklad k pracovnímu uplatnění

5 236 657,6

Projekt usiluje o zlepšení postavení mladých lidí (16-26 let) převážně s mentálním postižením při přechodu ze

školy na otevřený trh práce na území Hlavního města Prahy. Hlavním cílem projektu je rozvoj pracovních a

sociálních dovedností, které jsou při hledání a udržení si práce klíčové a odpovídají současným potřebám

zaměstnavatelů. Jedná se o velmi ucelený a komplexní program, který reaguje na specifické potřeby mladých

lidí s postižením.

Projekt přinese cílové skupině především:

- zvýšení a trénink základních pracovních a sociálních dovedností v rámci praxí a individuálních konzultací,

- zvýšení počítačových, komunikačních a sociálních dovedností v rámci vzdělávacích kurzů dle vlastního

výběru z nabídky organizace žadatele,

- orientaci ve vlastních možnostech pracovního uplatnění,

- znalosti současného trhu práce.

Organizace žadatele díky projektu rozšíří a zkvalitní poskytování Tranzitního programu. V rámci projektu bude

zavedena nová pozice Specialisty pro práci se zaměstnavateli a bude vypracována Metodika Tranzitního

programu.

Projekt prostřednictvím svých aktivit přímo podpoří 42 osob - mladých lidí převážně s mentálním postižením ve

věku 16 -26 let.

Projekt klade důraz na individuální podporu cílové skupiny na základě individuálních plánů zpracovaných

společně s účastníkem projektu, rodinou a zástupci školy. Individuální plány jsou podkladem pro trénink a

nácvik dovedností v rámci praxí, vzdělávacích kurzů a individuálních konzultací s poradcem/kyní.

Projekt vytváří specifické metody pro podporu cílové skupiny, rozvíjí spolupráci cílové skupiny se

zaměstnavateli, medializuje téma prostřednictvím workshopů.

Zásadním a efektivním způsobem přispívá ke snížení znevýhodnění cílové skupiny na trhu práce.

Cílové skupiny:

Cílovou skupinou projektu jsou mladí lidé (do 26 let) se zdravotním

(převážně s mentálním) postižením, kteří se vzdělávají v praktických

školách nebo jsou integrovaní v jiných typech běžných školských zařízení.

Tyto osoby jsou v posledním či předposledním ročníku školy a mají zájem

se připravovat na přechod ze školy na trh práce.

Podle posledních zveřejněných údajů (k 30.9.2010) Ústavu pro informace

ve vzdělávání bylo ve školním roce 2010/2011 v na území Hlavního města

Prahy 23 středních škol vzdělávajících studenty se zdravotním postižením,

na kterých se během školního roku vzdělávalo 1411 studentů. Počet

studentů posledního ročníku není dohledatelný, pouze odhadem můžeme

uvést přibližný počet 450 studentů za 1 školní rok. Z tohoto počtu

podpoříme během 24 měsíců trvání projektu 42 studentů.

Specifikem cílové skupiny v oblasti trhu práce je, že vyžaduje vysoce

individuální přístup při přípravě na budoucí zaměstnání. Je potřeba vytvářet

specifické podmínky na tréninkových pracovištích, v rámci kterých cílová

skupina vyžaduje vyšší podporu při osamostatňování.

58


Dalšími specifiky jsou:

- potíže s cestováním

- potíže v komunikaci

- potíže s navazování sociálních vazeb

- pomalejší pracovní tempo

- snížená schopnost porozumění zadaným úkolům

- obtížná pozitivní sebeprezentace

- potíže v osamostatňování.

S těmito specifiky budeme pracovat v rámci individuálních schůzek (KA 2),

skupinových aktivit (KA 4) a individuálních praxí (KA 3) pomocí nácviku

potřebných dovedností a zvyšování nutných schopností k jednoduššímu

uplatnění na trhu práce.

Partneři projektu:

Závěry výběrové komise:

Úprava aktivit:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy jasně specifikuje průběh realizace klíčové aktivity č. 7, tj. plán

workshopů , kde bude upřesněn počet dnů, kdy budou workshopy probíhat, dále počet workshopů na den a

jejich konkrétní tematické zaměření. V souvislosti s předloženými informacemi může dojít k úpravě dotčených

položek rozpočtu.

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Ukazatel "Počet nově vytvořených/inovovaných produktů" bude snížen na hodnotu 2, do této hodnoty budou

započítány pouze produkty:

1) Metodika Tranzitního programu

2) Rozšíření možnosti vzdělávání cílové skupiny

- tento produkt bude před podpisem smlouvy objasněn, tzn. žadatel blíže specifikuje formu a obsah tohoto

produktu. V případě, že předložený návrh produktu nebude v souladu s pravidly OPPA, bude hodnota

indikátoru ":Počet nově vytvořených/inovovaných produktů" snížena na hodnotu 1.

Úprava harmonogramu:

- Zkrácení doby realizace klíčové aktivity č. 1 "Vypracování metodiky práce s cílovou skupinou v rámci

Tranzitního programu (včetně metodiky IP)" o 10 měsíců. Celkově bude klíčová aktivita realizování po dobu 5

měsíců z důvodu, že žadatel na základě rozsáhlých zkušeností s tranzitními programy jistě disponuje i

relevantními metodikami. Na doporučení expertního hodnotitele bude realizace této klíčové aktivity posunuta do

závěrečné fáze realizace projektu, aby mohl metodik plnit další úkoly (workshopy). V návaznosti na zkrácení

doby realizace této klíčové aktivity bude adekvátně snížen úvazek metodika.

Realizační tým:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností

uvedených v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně

bude upraven rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši

úvazku pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek

pracovníka/pracovníků za celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze

skutečným potřebám spojeným s realizací projektu.

Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků a překročení cen obvyklých

pol. 01.01.01 Poradce/kyně - snížení úvazku z 325 na 280 %: - 318.384,00 Kč,

pol. 01.01.03 Metodik - pro KA 1 určeno 30 % úvazku metodika - krácení doby KA 1 na 5 měsíců : -

90.048,00 Kč

59


pol. 01.03.01 Lektoři kurzu Finanční gramotnost - snížení hodinové sazby z 450,00 na 363,00 Kč: - 9.570,00

Kč,

pol. 01.03.02 Lektoři kurzu Práce na počítači - snížení hodinové sazby z 450,00 na 363,00 Kč:

- 19.140,00 Kč,

pol. 01.03.03 Lektoři kurzu Sociální a komunikační Dovednost - snížení hodinové sazby z 450,00 Kč na 363,00

Kč: - 9.570,00 Kč,

01.03.04 Konzultant k metodice - snížení hodinové sazby z 450,00 na 363,00 Kč: - 1.740,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 01: 448 452,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 448 452,00 Kč.

Doporučení projektu k podpoře: Ano

Doporučená výše celkových

nákladů:

4 716 453,28

60


Číslo a název prioritní osy:

17.2 Podpora vstupu na trh práce

Číslo výzvy: 05

Žadatel:

Právní forma žadatele:

Statutární zástupce žadatele:

Registrační číslo:

SP Černý Most, s.r.o.

Společnost s r.o.

Boris Ležal

CZ.2.17/2.1.00/35115

Název projektu: Sociální podnikání v Praze 14

Náklady projektu celkem (dle

žádosti):

Stručný obsah projektu:

5 441 415,7

Hlavním cílem projektu je podpoření komplexní práce v sociálně vyloučených lokalitách MČ Prahy 14 pomocí

vytvoření platformy pro podporované zaměstnávání nezaměstnaných etnických menšin, nezaměstnaných

osob starších 50 let a osob po (ve) výkonu trestu žijící na území Prahy 14. Tito lidé mají většinou pouze

základní vzdělání, jsou velmi apatičtí vůči okolí a společnosti a dlouhou dobu se jim nedaří zajistit si jakékoliv

zaměstnání. Proto jsou tito lidé prakticky bez reálné šance získat a udržet si dlouhodobější zaměstnání za

standardních podmínek běžného trhu práce.

Předpokladem je, že zapojením do projektu:

- získá podporované zaměstnání u sociální firmy a bude mu následně pomoženo nalézt stálé zaměstnání na

trhu práce,

- bude kvalifikovaným pracovníkem, zvýší si svou stávající kvalifikaci či získá novou,

- zaměstnáním jednoho člena z rodiny získávají morální hodnoty, určité sociální jistoty, také ostatní členové

rodiny, dobrý příklad zasahuje i široké okolí adepta,

- by měl být schopen člověk dostát svým závazkům v oblasti bydlení.

V obecné rovině předpokládáme, že projekt bude mít pozitivní dopad do sociálně vyloučených lokalit, tj.

projekt přispěje ke zvýšení kvality života cílové skupiny, tím dojde i ke zvýšení kvality mezilidských vztahů

mezi obyvateli částí městské části, kde se sociálně vyloučené lokality vyskytují.

Hlavním smyslem realizace projektu je:

- Vytvoření pracovních příležitostí pro získání pracovních návyků v sociálním podniku na nově vytvořených

pracovních místech pro 20 osob (doba podporovaného zaměstnávání až po 9 měsíců)

- Realizace dalších podpůrných integračních aktivit (sociální práce v terénu a poradenství při hledání

zaměstnání).

Cílové skupiny:

Cílovou skupinou jsou etnické menšiny, nezaměstnané osoby starší 50 let

a osoby po (ve) výkonu trestu žijící na území městské části Prahy 14,

společným znakem pro tyto skupiny je jejich sociální vyloučení a z toho

pramenící následná nezaměstnanost.

Místní etnická komunita se vyznačuje nízkou úrovní vzdělanosti, a z toho

vyplývající vysokou mírou nezaměstnanosti.

Složení obyvatelstva MČ Praha 14 je národnostně a etnicky různorodé. V

souvislosti s rozsáhlou sídlištní výstavbou, která proběhla v posledních 20

letech, se zde vytvořila početná romská komunita čítající podle našich

odhadů cca 2000 osob. Podle Analýzy sociálně vyloučených romských

lokalit a komunit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti z

roku 2006 jsou na území MČ Praha14 dvě sociálně vyloučené romské

lokality.

První lokalita - Odhadovaný počet obyvatel činí 100 až 150 osob. Většina

obyvatel má pouze základní vzdělání (70%), s uvedeným počtem

koresponduje i vysoká míra nezaměstnanosti, která je rovněž odhadovaná

na 70%.

61


Partneři projektu: Městská část Praha 14

Závěry výběrové komise:

Druhá lokalita - Odhadovaný počet obyvatel činí 150 až 200 osob. Většina

obyvatel má pouze základní vzdělání (75%). Míra nezaměstnanosti je

odhadována na 30%.

V sociálně vyloučených lokalitách žije dle uvedené analýzy a našich

odhadů cca 400 osob. Tento počet se mění podle pohybu rodin - výměny

bytů, výpovědi z bytů či nově ubytování. Z valné většiny se jedná o Romy.

V souladu s přípravou projektu byla provedena malá anketa v cílové

skupině. Byl vybrán náhodný vzorek ve všech sociálně vyloučených

lokalitách. Celkem bylo osloveno 31 rodin. Z těchto 31 oslovených rodin

bylo ochotno vyplnit dotazník s pracovníkem MČ Praha 14 celkem 20

rodin. Z dotazů vyplynulo, že z 20 respondentů je jich 15 nezaměstnaných

a všichni chtějí pracovat. Drtivá většina z respondentů uvedla, že při hledání

práce by potřebovali pomoci nebo zvýšit svou kvalifikaci. 21% tazatelů má

vzdělání na úrovni střední odborné školy, zbytek pouze ukončené základní

vzdělání. V rámci průzkumu 30% tazatelů odpovědělo, že práci již mají. Ze

zbytku 70% tazatelů, kteří jsou nezaměstnaní, 90% těchto

nezaměstnaných odpovědělo, že mají zájem na hledání práce a jsou

ochotni se zúčastnit projektů, které jim práci pomohou najít či jim zvýší

šanci na vyhledání práce.

Nezaměstnaných osob starších 50 let stále přibývá, tento negativní trend

je dán zejména předsudky zaměstnavatelů, kteří dají přednost mladším

uchazečům bez ohledu na kvality a zkušenosti uchazečů starších. Dalším

handicapem pro tyto osoby je nízká znalost nebo prakticky neznalost

práce na PC a s dalšími novými komunikačními technologiemi (Internet,

e-mailová komunikace apod.)

Osoby po (ve) výkonu trestu se často setkávají s předsudky a neochotou

zaměstnavatelů, často již ztratili své pracovní návyky a dají přednost

podpoře v hmotné nouzi než hledání nového zaměstnání.

V drtivé většině případů se bude jednat o osoby bez pravidelných

pracovních návyků, které se musí naučit pracovat v kolektivu (respektovat

kolegy, pracovat týmově...), respektovat vedení (často dochází k ukončení

pracovních poměrů těchto osob z důvodu konfliktů, nepochopení...), z

tohoto důvodu je také nastaven počet úspěšně podpořených osob pouze

na 20 osob, aby byla zajištěna maximální podpora osobám včetně jejich

motivace a koučinku.

Realizační tým:

Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností

uvedených v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně

bude upraven rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši

úvazku pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek

pracovníka/pracovníků za celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze

skutečným potřebám spojeným s realizací projektu.

Doporučení projektu k podpoře: Ano

Doporučená výše celkových

nákladů:

5 441 415,70

62


Číslo a název prioritní osy:

17.2 Podpora vstupu na trh práce

Číslo výzvy: 05

Žadatel:

Právní forma žadatele:

Statutární zástupce žadatele:

Registrační číslo:

Název projektu:

Náklady projektu celkem (dle

žádosti):

Stručný obsah projektu:

Barbora Vignerová Mazancová

Živnostník nezaps. v OR

Bc. Barbora Vignerová Mazancová

CZ.2.17/2.1.00/35120

Obchod s hračkami jako sociální firma zaměstnávající osoby se

zdravotním znevýhodněním

5 683 054,27

Cílem projektu je vytvoření sociální firmy HRAČKOTÉKA, která bude zaměstnávat osoby s tělesným,

mentálním a kombinovaným postižením. Sociální firma vznikne z dobře zavedeného obchodu s hračkami,

který má svou zákaznickou základnu. Dosud HRAČKOTÉKA fungovala pouze jako internetový obchod

nabízející edukační a kreativní hračky z papíru a dřeva. V rámci projektu vznikne kamenná prodejna a sklad,

kde budou pracovat lidé z cílové skupiny.

První aktivita je zaměřena na trénink pracovních dovedností. Během projektu projde tímto tréninkem 21 osob s

tělesným, mentálním a kombinovaným postižením. Trénink bude obsahovat nácvik konkrétních pracovních

úkonů potřebných pro provoz obchodu a nácvik sociálních a komunikačních dovedností. Pracovní trénink bude

probíhat po celou dobu projektu. Do tréninku budou zapojeni vždy tři klienti po dobu tří měsíců. Po celou dobu

pracovního tréninku bude klientům poskytovat pracovní konzultantka a pracovní asistent přiměřenou

individuální podporu (dostatek času, adaptace prostředí, kompenzační pomůcky, psychosociální podpora

atd.). Po absolvování tréninku získá klient osvědčení. Díky získaným dovednostem v prostředí reálné firmy

budou tito lidé lépe připraveni na vstup na otevřený trh práce. Klientům, kteří projdou tréninkem pracovních

dovedností bude buď nabídnuto pracovní místo v sociální firmě HRAČKOTÉKA nebo mu bude nabídnuta

spolupráce v programu podporované zaměstnávání v občanském sdružení Asistence (partner projektu).

V rámci druhé aktivity vzniknou v sociální firmě HRAČKOTÉKA 4 pracovní místa pro lidi z cílové skupiny.

Pracovní pozice budou přizpůsobeny individuálním schopnostem klientů. Nabídka nově vytvořených

pracovních pozic - prodavač, skladník, obsluha internetového obchodu, správce webových stránek a úklidové

práce.

Trénink pracovních dovedností i pracovní místa budou udržena i po skončení projektu.

Projekt bude realizován ve spolupráci s občanským sdružením Asistence.

Cílové skupiny:

Cílovou skupinou projektu jsou osoby s tělesným, mentálním a

kombinovaným postižením. Jedná se zejména o osoby s dětskou

mozkovou obrnou (DMO), osoby po poškození mozku a míchy, osoby s

lehkou až středně těžkou mentální retardací. Osoby z této cílové skupiny

jsou zpravidla více či méně závislé na pomoci jiné osoby. Míra jejich

závislosti se odvíjí od závažnosti a specifik jejich postižení. Potřebná

podpora tak bývá velice individuální. Lidé s tělesným postižením potřebují

podporu především v soběstačnosti. Sem patří schopnost obstarat si své

základní životní potřeby, jako je používání toalety, osobní hygiena,

oblékání, stravování, ale i nakupování a péče o domácnost. Lidé s lehkým

mentálním postižením soběstačnost většinou zvládají, ale potřebují zase

podporu v samostatnosti. Sem patří schopnost samostatně uvažovat,

plánovat si denní aktivity, organizovat si práci, hospodařit s penězi atd.

Lidé s kombinovaným postižením potřebují často podporu v soběstačnosti i

v samostatnosti. V rámci projektu se každému z klientů dostane

dostatečné a specifické podpory potřebné pro zdárné zvládnutí pracovních

úkonů. Každý klient se bude pravidelně scházet s pracovní konzultantkou.

63


Společně vytvoří představu o pracovní náplni klienta a poté bude následovat

individuální trénink pracovních dovedností. Společně také stanoví délku

pracovní doby, kompenzační pomůcky či adaptaci prostředí. Konzultantka

bude klienta dále podporovat jak na individuálních konzultacích, tak na

skupinových setkáváních - job klub. Analýzu potřeb cílové skupiny v oblasti

zaměstnávání jsme zpracovali ve spolupráci s úřady práce a partnerem

projektu Asistence o.s., který má dlouholeté zkušenosti s podporovaným

zaměstnáváním této cílové skupiny. Na základě analýzy předpokládáme,

že se do projektu aktivně zapojí 21 osob s tělesným, mentálním a

kombinovaným postižením, kteří absolvují trénink pracovních dovedností a

tím si zvýší možnosti pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce.

Trénink pracovních dovedností bude ve stejné formě pokračovat i po

skončení projektu. 4 osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným

postižením získají pracovní místo v sociální firmě HRAČKOTÉKA. Tato

pracovní místa budou udržena i po skončení projektu. Celkovou velikost

cílové skupiny v Praze nelze přesně určit, ale dle údajů ČSÚ a NRZP

odhadujeme, že zde žije přibližně 1800 osob s tělesným, mentálním a

kombinovaným postižením, kteří jsou v produktivním věku a hledají pracovní

uplatnění.

Partneři projektu:

Asistence o.s.

Závěry výběrové komise:

Úprava cílové skupiny:

- Do popisu cílové skupiny bude doplněna kvantifikace cílové skupiny a její rozdělení podle charakteristik. Kolik

osob s daným znevýhodněním bude do projektu zapojeno.

Úprava klíčových aktivit:

- Do popisu klíčových aktivit č. 1 Trénink pracovních dovedností, č. 3 Job klub, č. 4 Pracovní hodnocení

ergodiagnostika a č. 6 Deník Jsem v práci! a DVD Jsem v práci! bude doplněn podrobný popis rozsahu aktivit a

jejich výstupů.

- Dále bude do klíčové aktivity č. 3 Job klub doplněn plánovaný počet setkání, plánovaný počet zapojených

klientů a bude objasněno, co představuje výstup klíčové aktivity: podpora zaměstnanců a příjemné prostředí.

- Klíčová aktivita č. 4 Pracovní hodnocení ergodiagnostika bude doplněna o plánovaný počet záznamů ze

setkání a jak bude měřitelně dokázáno zlepšení pracovních dovedností a návyků zaměstnanců.

- V rámci klíčové aktivity č. 6 Deník Jsem v práci! a DVD Jsem v práci! nebude realizováno vytvoření DVD s

názvem Jsem v práci!, jelikož se jedná o osvětové video a tato aktivita není v rámci 5. výzvy PO2 OPPA

podporována. V návaznosti na zrušení činnosti dojde ke snížení počtu monitorovacích indikátorů.

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Žadatel před podpisem smlouvy objasní produkty :Tréninkový program pracovních dovedností, Job klub a 4

tréninková pracovní místa v sociální firmě HRAČKOTÉKA, tzn. žadatel blíže specifikuje formu a obsah tohoto

produktu. V případě, že předložený návrh nebude v souladu s pravidly OPPA, bude hodnota indikátoru Počet

nově vytvořených/inovovaných produktů snížena na hodnotu 1.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši

úvazku pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek

pracovníka/pracovníků za celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze

skutečným potřebám spojeným s realizací projektu.

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností

uvedených v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně

bude upraven rozpočet projektu.

- Před podpisem grantové smlouvy bude doloženo zapojení odborného pracovníka/pracovníků partnera o.s.

64


Asistence, který má poskytovat metodickou garanci a poradenskou činnost v projektu. V realizačním týmu

není žádný zaměstnanec partnera zapojen.

- Před podpisem grantové smlouvy bude objasněno komu je určena pol. 03.01.01, pol. 03.01.02, pol. 03.01.04,

pol. 03.02.01., pol. 06.03.02 a pol. 06.03.03; poté budou náklady kráceny podle výše úvazku pracovníka.

Krácení v kapitole 04 služby:

pol. 04.02 výroba audiovizuálního DVD: nepřímý náklad: - 24.000,00 Kč,

Celkem kráceno v kapitole 04: 24.000,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 24.000,00 Kč.

Doporučení projektu k podpoře: Ano

Doporučená výše celkových

nákladů:

5 655 214,27

65


Číslo a název prioritní osy:

17.2 Podpora vstupu na trh práce

Číslo výzvy: 05

Žadatel:

Právní forma žadatele:

Statutární zástupce žadatele:

Registrační číslo:

Název projektu:

Náklady projektu celkem (dle

žádosti):

Stručný obsah projektu:

Centrum pro integraci cizinců

Sdruž.(svaz,spolek,spol

Mgr. Zuzana Ramajzlová

CZ.2.17/2.1.00/35122

Zkuste učit váš jazyk: Cizinci jako lektoři jazyků

1 601 984,52

Cílem projektu je podpořit nezaměstnané imigranty a azylanty v Praze a umožnit jim začlenit se na pracovní

trh prostřednictvím zvýšení kvalifikace v rámci kurzu lektorských dovedností, získání praxe v jazykové výuce v

českém prostředí a podpory v rámci poskytování pracovního poradenství. Projekt reaguje na tíživou situaci

cílové skupiny nezaměstnaných imigrantů a azylantů na trhu práce v ČR, zaměřuje se na ty cizince, kteří

mají pedagogické (a příbuzné) vzdělání a/nebo pedagogickou praxi. Usiluje o využití pedagogických znalostí

a zkušeností, které cizinci z řad cílové skupiny již mají a zároveň využívá potenciálu předkladatelské

organizace týkající se dlouholeté zkušenosti s realizací nízkoprahových kurzů češtiny pro cizince a

komplexní přípravou lektorů pro tyto kurzy. Projekt je proto specificky zacílen na cizince, kteří již mají

kvalifikaci či zkušenosti v oblasti vzdělávání ze země původu a kteří hovoří rusky nebo vietnamsky. Těm pak

nabízí možnost zvýšení či aktualizace své kvalifikace absolvováním kurzu, získání potřebné praxe v

nízkoprahovém kurzu vietnamštiny a ruštiny realizovaném předkladatelskou organizací a využití služby

pracovního poradce pro nalezení pracovního uplatnění. V rámci projektu je rovněž umožněna účast zájemcům,

kteří potřebují zajistit hlídání dětí. Kurz lektorských dovedností pro výuku cizího jazyka v nízkoprahovém kurzu

bude sestaven na základě stávajícího KLD pro lektory češtiny pro cizince, bude modifikován a v rámci

projektu bude podána žádost o jeho akreditaci jako rekvalifikačního kurzu. Výstupem projektu bude tedy 20

účastníků KLD pro výuku cizího jazyka a následných praxí (min 15 úspěšných absolventů), a rovněž samotný

vytvořený kurz lektorských dovedností, který může být v budoucnu replikován nebo využit pro vyškolení

lektorů jiného cizího jazyka. Získané dovednosti a znalosti umožní účastníkům projektu učit nejen v

nízkoprahových jazykových kurzech, ale mohou nalézt další uplatnění v jazykových školách nebo individuální

výuce.

Cílové skupiny:

Cílovou skupinou projektu jsou nezaměstnaní cizinci či cizinci pracující v

oblasti, která neodpovídá jejich kvalifikaci, žijící na území hl.m. Prahy, kteří

hovoří ruským nebo vietnamským jazykem a mají alespoň miminální

pedagogické či příbuzné vzdělání a/nebo praxi. V rámci projektu bude

vybráno minimálně 20 účastníků projektu z řad cílové skupiny, kteří se

zúčastní kurzu lektorských dovedností a následných praxí. Při výběru bude

posouzena úroveň jejich pedagogického (či příbuzného) vzdělání a/nebo

praxe, znalost českého jazyka (nezbytná pro absolvování kurzu

lektorských dovedností) a znalost vietnamského nebo ruského jazyka.

Cílová skupina projektu byla specifikována na základě poptávky ze strany

cizinců např. (v rámci projektů pracovního poradenství evidujeme 70% ze

zájemců z řad rusky hovořících cizinců), reálné možnosti nabídky praxe

(CIC realizuje nízkoprahový kurz vietnamštiny a bude otvírat nízkoprahový

kurz ruštiny) a dalšího pracovního uplatnění (odezva na NPK ve

vietnamštině ze strany účastníků, jazyky nejpočetnějších imigrantských a

cizineckých komunit v ČR).Osoby z této cílové skupiny jsou při vstupu na

český trh práce znevýhodněny celou řadou faktorů, nemohou uplatnit

vzdělání a praxi ze země původu, často pečují o děti či jiné členy

66


domácnosti, neumí dostatečně jazyk, nemohou využít sociálních sítí.

Dochází ke kumulaci bariér, především u cizinců, kteří hledají zaměstnání

po mateřské či rodičovské dovolené, nebo pečují o postiženého člena

rodiny. Mohou mít i další omezení jako je věk, zdravotní problémy apod.

Cizinci obecně se stále setkávají s nedůvěrou zaměstnavatelů, kteří raději

dávají přednost českým kandidátům z důvodu nedostatečné znalosti

jazyka, z obav z neporozumění nebo z byrokratické zátěže spojené se

zaměstnáváním cizinců. Stává se, že cizinec nalezne zaměstnání, ale

jakmile dojde k nějakému běžnému problému, zaměstnavatelé se častěji

uchýlí k ukončení pracovního poměru namísto k řešení. Ochotu českých

zaměstnavatelů zaměstnávat cizince také negativně ovlivnila ekonomická

krize.

Žadatel vypracoval v předchozím roce analýzu potřeb cílové skupiny ve

vztahu k trhu práce a v několika realizovaných projektech zaměřených na

rozvoj lidských zdrojů provedl evaluaci projektových aktivit. Z výstupů

vyplynulo, že kromě vzdělávacích akvit cílová skupina potřebuje také

možnost praxe a návaznost na konkrétní pracovní uplatnění.

Projekt je koncipován tak, aby korespondoval s těmito potřebami cílové

skupiny.

Partneři projektu:

Závěry výběrové komise:

Realizační tým:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností

uvedených v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně

bude upraven rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši

úvazku pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek

pracovníka/pracovníků za celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze

skutečným potřebám spojeným s realizací projektu.

- Žadatel upřesní, které pozice budou využívat notebook (položky 03.01.01 a 03.02.01). Podle doplňujících

informací budou případně upraveny náklady na tyto položky.

Doporučení projektu k podpoře: Ano

Doporučená výše celkových

nákladů:

1 601 984,52

67


Číslo a název prioritní osy:

17.2 Podpora vstupu na trh práce

Číslo výzvy: 05

Žadatel:

Právní forma žadatele:

Statutární zástupce žadatele:

Registrační číslo:

Název projektu:

Náklady projektu celkem (dle

žádosti):

Stručný obsah projektu:

Člověk v tísni, o.p.s.

Obecně prospěšná spol.

Ing. Jan Kamenický

CZ.2.17/2.1.00/35128

E daj kamel buťi - Máma chce práci

5 979 468,75

Projekt představuje ucelený program, který přinese osobám z cílové skupiny možnost zvýšení kvalifikace a

zaměstnání na dobu nejméně 5 měsíců, dále pak stabilizaci finanční a bytové situace. Projekt navazuje na

dosavadní práci žadatele a důraz je kladen na jeho dlouhodobou udržitelnost. Projekt je postaven jako

komplexní záměr pomoci osobám ze znevýhodněného prostředí získat vzdělání a kvalifikaci a následně

zaměstnání, pokud možno trvalého rázu a pomáhá rodinám vytvořit takové vnitřní prostředí, které jim umožní

si zaměstnání udržet a rozvíjet své vzdělání.

Projekt je v prvé řadě určen pro mladé matky, příslušnice romské etnické menšiny. A v dalších cílech je určen

širokému spektru osob, zahrnující více podporovaných cílových skupin výzvy.

Úspěšně bude cíle dosaženo, pokud se v projektu podaří:

1) Pracovat s 220 klienty v rámci dluhového a pracovního poradenství a u nejméně 110 klientů budou úspěšně

ukončeny jejich zakázky.

2) Doučovat nejméně 30 dospělých osob,jedenkrát týdně 2 hodiny po dobu nejméně 5 měsíců.

3) Z doučovaných osob zprostředkovat nebo poskytnout rekvalifikaci nejméně 26 osobám, z nichž bude 24

úspěšných (ukončí rekvalifikační kurz).

4) Z nich pak zaměstnat 12 osob ve zvoleném oboru, na dobu nejméně 5 měsíců včetně měsíce placené

praxe v rámci rekvalifikačního kurzu.

Základními výstupy projektu budou osoby podpořené v rámci jednotlivých aktivit (zvýšená kvalifikace,

zaměstnání, stabilizace rodin).

Cíle budou naplňovány prostřednictvím činnosti pracovních poradců, zprostředkovatelů rekvalifikací a

vzdělávání a dluhových poradců, kteří mají zkušenost v terénní sociální práci.

Rekvalifikační kurzy budou poskytnuty externím dodavatelem (tato služba bude vybrána poptávkovým řízením

tak, aby byla pro projekt co nejméně zatěžující) resp. budou poskytnuty žadatelem v rámci jím

akreditovaných rekvalifikačních kurzů. Zaměstnání bude poskytováno předškolními a školními zařízeními na

území hl.m.Prahy. Záměr projektu je podporován radnicemi v MČ Praha 5 a 8

Cílové skupiny:

Cílovou skupinou projektu jsou sociálně znevýhodnění Romové žijící v

Praze. Jedná se tedy o příslušníky romské etnické menšiny. Tato skupina

je zároveň ohrožena různými závislostmi (zejména gamblingem,

alkoholem, drogami včetně pervitinu a heroinu). V některých případech se

také jedná o osoby po výkonu trestu. Projekt se zaměřuje zejména na

mladé romské matky (ve věku 18 až 40 let). Tyto ženy představují

specifickou cílovou skupinu, na kterou se zaměřujeme v návaznosti na

specifickou zkušenost, ke které program s těmito klientkami došel. V

prostředí sociálního vyloučení je největší odpovědnost kladena právě na

ženy, které kromě výchovy dětí a všech domácích prací stále častěji

přebírají i roli hlavních živitelek. Muži v produktivním věku ve velké míře

nadužívají alkohol a propadají závislosti na hracích automatech, v důsledku

čehož nejsou schopni si udržet stabilní zaměstnání. Ženy naproti tomu

přerušily své vzdělávání zejména v důsledku velmi brzkého těhotenství a

68


mají zájem ve vzdělání pokračovat. Je pro ně však velmi obtížné zvyšovat

svou kvalifikaci a zároveň zajišťovat potřebný příjem rodiny a chod

domácnosti. Proto navrhovaný projekt spojuje zaměstnání s rekvalifikací a

stabilizací situace rodiny a je svými podmínkami a časovou i celkovou

náročností této cílové skupině šitý na míru. Práce s touto specifickou

cílovou skupinou je v naší praxi vůbec nejúspěšnější, klientky jsou většinou

velmi motivované a spolehlivé a získanou práci si udrží dlouhodobě. Širší

aktivity projektu (stabilizace finanční a bytové situace rodiny, rekvalifikace)

budou poskytovány všem dospělým z cílové skupiny. V Praze žije podle

odhadů několik tisíc Romů ohrožených sociálním znevýhodněním, přesná

čísla nejsou k dispozici. Velká většina má pouze základní vzdělání, méně

častý je výuční list, vyšší vzdělání velmi výjimečné. Nejsilněji je cílová

skupina zastoupena v těchto pražských čtvrtích - Smíchov, Karlín, Žižkov,

Černý Most, Lehovec, Barrandov a v Holešovice.Definovaná cílová skupina

vzešla z analýzy dlouholeté terénní sociální práce, z práce kariérních,

dluhových a pracovních poradců a v neposlední řadě z klubové činnosti

naší společnosti. V rámci přípravy projektu byly přímo osloveny ženy v

rámci Klubu matek, dále byla provedeno dotazování v rámci TSP práce a v

klientských rodinách v rámci kariérního poradenství. Celkem bylo od

vyhlášení výzvy osloveno 98 osob. Většina z dotázaných žen v plánované

cílové skupině se vyjádřila, že stojí o plánovaný projekt, který by jim

umožnil nalézt zaměstnání i v oborech, ke kterým v současné době nemají

kvalifikaci. Rekvalifikace v oborech asistent pedagoga, vychovatel dětí do

15 let a pracovník v sociálních službách se osloveným ženám jeví, jako

zajímavé z několika důvodů, z nichž nejdůležitější je možnost zkrácené

pracovní doby (jednodušší organizace hlídání svých dětí), prestiž v

rodinném okolí, možnost pomoci v širší rodině (týká se zejména oboru

asistent pedagoga).

Na základě celkové analýzy, byly navrženy počty rekvalifikovaných a

zaměstnaných osob.

Partneři projektu:

Závěry výběrové komise:

Realizační tým:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností

uvedených v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně

bude upraven rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši

úvazku pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek

pracovníka/pracovníků za celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze

skutečným potřebám spojeným s realizací projektu.

Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení na výši celkových úvazků realizačního týmu jich využívajících a na

ceny obvyklé:

pol. 03.01.01 notebook: snížení na 4,6: - 10.200,00 Kč,

pol. 03.01.02 mobilní telefon: snížení na 4,6: -1.200,00 Kč,

pol. 03.02.01 software: snížení na 4,6: - 1.400,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 03: 12.800,00 Kč.

Žadatel dále specifikuje využití těchto položek realizačním týmem (využití jednotlivými členy) a na základě

těchto informací budou případně upraveny náklady na tyto rozpočtové položky.

Krácení v kapitole 04 služby z důvodu nedostatečného zdůvodnění potřebnosti (pol.04.01 a 04.02) a překrývání

s náplní pracovních pozic v realizačním týmu (pol.04.04):

69


pol. 04.01 Tisk studijních materiálů pro cílovou skupinu: - 12.000,00 Kč,

pol. 04.03 Správa databázového systému ARUM: - 7.200,00 Kč,

pol. 04.04 Právní služby: - 48.000,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 04: 67.200,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 80.000,00 Kč.

Doporučení projektu k podpoře: Ano

Doporučená výše celkových

nákladů:

5 886 668,75

70


Číslo a název prioritní osy:

17.2 Podpora vstupu na trh práce

Číslo výzvy: 05

Žadatel:

Právní forma žadatele:

Statutární zástupce žadatele:

Registrační číslo:

Název projektu:

Náklady projektu celkem (dle

žádosti):

Stručný obsah projektu:

Fokus Praha, o.s.

Sdruž.(svaz,spolek,spol

Eva Fajmanová

CZ.2.17/2.1.00/35131

PINEL - Rozvoj schopností nutných pro uplatnění na běžném trhu práce

u lidí s dlouhodobým duševním onemocněním

5 856 364,38

Název projektu odkazuje na Philippa Pinela, francouzského lékaře, zakladatele psychiatrie, který na přelomu

18. a 19.století "sňal okovy duševně nemocným" a zavedl léčbu prací. Cílem projektu je podpořit lidi s

dlouhodobým duševním onemocněním v překonávání překážek (okovů) v jejich přístupu na trh práce. Projekt

ve svých aktivitách sleduje tyto základní principy:

P - pružnost (programu, poskytované podpory, pracovníků v přímé péči)

I - individuální přístup ke klientům, jejich potřebám a schopnostem, individuálně nastavené programy

N - návaznost programů na sebe u jednotlivých aktivit, včetně jejich prostupnosti

E - efektivita podpory pracovníků směrem ke klientům a individuálně nastaveným cílům

L - léčebný účinek - aktivity budou mít na zřeteli léčebný efekt, budou tedy působit ve svém dopadu podpůrně

v tzv. "recovery" (úzdravném, zotavujícím) procesu.

Projekt je určen pro osoby s dlouhodobou duševní nemocí (DDN), žijící na území hlavního města Prahy.

Lidé s DDN potřebují komplexní a kontinuální podporu při hledání a udržení si zaměstnání.

Cílem projektu je rozvoj znalostí a dovedností potřebných pro uplatnění těchto osob na běžném trhu práce.

Výstupem projektu bude vytvoření 9ti udržitelných tréninkových pracovních míst, Tréninkový kurz a klub

Hledám práci!

Těchto cílů a výstupů dosáhneme individuální, pružnou, intenzivní, dlouhodobou a efektivní podporou osob s

DDN při hledání a udržení si zaměstnání na běžném trhu práce.

Plánované aktivity budou realizovat odborní zaměstnanci Fokusu Praha, tedy pouze žadatel.

Cílové skupiny:

Cílovou skupinou projektu jsou lidé s dlouhodobým duševním

onemocněním z Prahy ve věku od 18ti let do doby pobírání starobního

důchodu. Celosvětové statistiky uvádějí (Světová zdravotnická organizace

WHO, WFMH), že v každé generaci jsou 2 - 3 % obyvatel trpících těžkými

psychickými poruchami, z toho víc než polovina vyžaduje dlouhodobou

péči. Podle odhadů tuto dlouhodobou péči v Praze potřebuje cca 27 000

lidí a obdobné služby 80 000 lidí s jiným duševním onemocněním (zdroj:

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, 2007).

Lidé s dlouhodobým duševním onemocněním mají potíže v oblastech

psychické stability, komunikace a sociálních dovedností, při navazování a

rozvíjení mezilidských vztahů, při získávání a udržení si zaměstnání a s tím

související finanční situací, v oblasti samostatného bydlení, v udržení si

pracovních dovedností a obecně v orientaci ve stále rostoucích nárocích

běžného života a jeho zabezpečení.

Na základě dlouholetých zkušeností získaných každodenním kontaktem s

lidmi s dlouhodobým duševním onemocněním, jsme si uvědomili, že mezi

základní potřeby těchto lidí patří stabilní zázemí pro rozvoj sociálních

vztahů, samostatné bydlení, schopnost pracovat a možnost být

zaměstnán a oceňován, potřeba autonomie a ochrany práv, a po

propuštění z ústavní péče potřeba plánované a koordinované dlouhodobé

71


podpory v přirozeném prostředí.Nemožnost či neschopnost pracovat se pro

lidi s dlouhodobým duševním onemocněním stává velmi zřetelným a

citlivým handicapem, který vrcholí invalidizací. Přiznání invalidního důchodu

dává lidem s dlouhodobým duševním onemocněním určitou míru sociální

jistoty, je však stigmatizující omezením plnohodnotného pracovního

zařazení. Tito lidé tak ztrácí svůj sociální status, možnost vyššího

životního standardu, osobnostního rozvoje a rozvoje sociálních vztahů. Je

prokázáno, že možnost pracovat brzdí rozvíjení a zhoršování některých

symptomů nemoci a stává se prevencí relapsů onemocnění a následných

rehospitalizací. (Becker, D.R., and R.E.Drake. 2003. A working life for

people with severe mental illness. New York: Oxford University Press;

Drake R. E. , M.R. Merrens, and D.W. Lynde. 2005. Evidence-based

mental health practice: A textbook, 1st ed. New York: Norton)

Partneři projektu:

Závěry výběrové komise:

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Ukazatel Počet nově vytvořených/inovovaných produktů bude snížen na hodnotu 2, do této hodnoty budou

započítány pouze následující produkty:

o Příručka Tréninkového klubu obsahující 8 tematických pracovních listů,

o Publikace shrnující zkušenosti klientů ze zaměstnání na běžném trhu práce.

- Žadatel před podpisem smlouvy jasně definuje kritérium úspěšnosti, tzn. podmínky, za kterých budou

podpořené osoby považovány za úspěšně podpořené. V souvislosti s upřesněním těchto podmínek může dojít

k navýšení stávající hodnoty indikátoru Počet úspěšně podpořených osob.

Realizační tým:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností

uvedených v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně

bude upraven rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši

úvazku pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek

pracovníka/pracovníků za celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze

skutečným potřebám spojeným s realizací projektu.

- Zvýšení procenta nepřímých nákladů z 16 % na 18 % s ohledem na pravidla nepřímých nákladů (Úprava v

souvislosti se změnou objemu přímých nákladů bez křížového financování).

Krácení v kapitole 01 osobní náklady z důvodu nadhodnocení úvazků:

pol. 01.01.02 Provozní manažer: snížení úvazku ze 100 na 50%: - 402.000,00 Kč.

pol. 01.01.03 Finanční manažer: snížení úvazku z 50 na 25%: - 201.000,00 Kč.

pol. 01.01.06 Pracovní konzultant: vypuštění položky z důvodu nadbytečnosti : - 678.040,00 Kč.

pol. 01.01.08 Pracovní konzultant: vypuštění položky z důvodu nadbytečnosti : - 416.070,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 01: 1.697.110,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 1.697.110,00 Kč.

Doporučení projektu k podpoře: Ano

Doporučená výše celkových

nákladů:

3 954 746,38

72


Číslo a název prioritní osy:

17.2 Podpora vstupu na trh práce

Číslo výzvy: 05

Žadatel:

Právní forma žadatele:

Statutární zástupce žadatele:

Registrační číslo:

Název projektu:

Náklady projektu celkem (dle

žádosti):

Stručný obsah projektu:

VOLONTÉ CZECH, o.p.s.

Obecně prospěšná spol.

Ing. Daniel Kolář

CZ.2.17/2.1.00/35135

Vznik širší sítě česko-vietnamských asistentů

3 279 089,26

Předmětem projektu je příprava a realizaci programu pro cílovou skupinu (CS) osob znevýhodněných na trhu

práce-Vietnamců-imigrantů z odlišného sociokultur. prostředí. VOLONTÉ CZECH o.p.s (dále Žadatel) spolu s

Klubem Hanoi o.p.s. (Partner) reagují tímto projektem jednak na rostoucí požadavky řady veřejných i

podnikatel. subjektů (MPSV, MV, Policie ČR, Integrační centra pro cizince ČR, Charita ČR, Dům

národnostních menšin, automobilové podniky řady TRW, advokátní kanceláře aj.) na zajištění kvalifikovaného

oboujazyčného česko-vietnamského asistenta, dále na požadavky samotných Vietnamců, kteří spolupracují s

Partnerem na řadě projektů jako volontéři, ale chybí jim odborný základ pro výkon pozic čs.-vietnamských

asistentů. To je také důvod, proč v současné době Partner řešil na MŠMT žádost o akreditaci rekvalif. kurzu

Lektor/ka v oblasti interkulturního vzdělávání, který CS v počtu 30 osob v rámci projektu rovněž absolvuje.

Dalšími aktivitami projektu je vytvoření a podpora 2 tréninkových pracovních míst u Partnera, kde si CS na

částečné úvazky bude moci v praxi ověřit nové znalosti v oblasti tlumočení, lektorské činnosti, interkulturní

asistence, práva, komunikace, mediace aj. Současně je záměrem celého projektu zajistit pracovní uplatnění

pro úspěšné absolventy a dále jim poskytnout potřebné poradenství, proto je samostatnou aktivitou projektu i

zaměstnání 12 osob jako reakce na průběžný monitoring požadavků a jednání s možnými zaměstnavateli,

které čs.-vietnamské asistenty potřebují. Jak Žadatel, tak Partner mají zkušenosti s projekty ESF. Žadatel

realizuje v rámci projektu OP LZZ "Čeština pro cizince" program zaměřený na výuku ČJ, jehož nedílnou

součástí je i blok Sociální integrace. Doposud prošlo tímto programem 240 Vietnamců. Partner úspěšně

spolurealizoval projekt v rámci OPPA (2009-2011) Integrační vzdělávání vietnam. migrantů v Praze. Žadatel

sestavil zkušený realizační tým (RT), jehož členem je jako odb. garant/lektor předseda klubu Hanoi Mgr. J.

Kocourek.

Cílové skupiny:

Cílová skupina v počtu 30 osob je složena z Vietnamců - tedy osob z

odlišného sociokulturního prostředí, z nichž někteří již mají trvalý pobyt,

protože se zde i narodili, a další část (20%) v ČR má dlouhodobý pobyt.

Jedná se o cizince, kteří jsou již vzdělaní českým systémem a odlišné

sociokulturní prostředí tvoří jejich komunita a hlavně rodina a právě

ambivalence obou kultur. Jejich rodiče jsou v naprosté většině Vietové,

pocházející především z venkova a větších měst bývalého severního

Vietnamu, nejvíce z chudších provincií Nghe An a Ha Tinh, dále Hung Yen,

Hai Duong a pak delty Rudé řeky. Cílová skupina je tedy složena z osob

ohrožených ztrátou sociální identity, která může vést k jejich úplnému

sociálnímu vyloučení jak ze společnosti, tak trhu práce ČR, pokud se pro

ně nevytvoří odpovídající odborné zázemí a nebude jim zprostředkován

zájem možných zaměstnavatelů s cílem je trvale integrovat a následně

udržet na trhu práce. Cílová skupina (18-26 let) je právě nyní ve věku, kdy

je nutné řešit rozvoj identity a nastavit konkrétní kompetence. Cílovou

skupinu tvoří 80% žen, dokončené středoškolské vzdělání má 90% osob,

absolventi VŠ 10%. Ovládají český jazyk slovem i písmem, vykonávají

většinou jen administrativní práce, ne odborné. Partner již 8 let vede

73


interkulturní poradnu pro Vietnamce a realizuje pro ně v rámci různých

projektů výzkumy a integrační a kvalifikační vzdělávání. Při realizaci těchto

aktivit zařazuje do realizačních týmů mladé Vietnamce-volontéry, kteří mají

zájem podílet se na daných projektech. Nicméně výpomoc těchto

dobrovolníků je zatím pouze administrativního charakteru, neboť jim chybí

odborný základ. V současné době se z těchto cca 80 neoficiálních

spolupracovníků vygenerovala skupina cca 30-35 osob, se kterými je

Partner v pravidelném telefonickém, mailovém a osobním kontaktu a ověřil

si jejich zájem absolvovat akreditovaný kurz se záměrem stát se

česko-vietnamským asistentem na trhu práce. Tato cílová skupina v počtu

30 bude zapojena do projektu, je reálná, ověřitelná a doplnitelná o možné

další zájemce v případě neúčasti některé osoby.

Partneři projektu:

KLUB HANOI

Závěry výběrové komise:

Úprava klíčových aktivit:

- Před podpisem grantové smlouvy bude objasněna délka realizace klíčové aktivity č. 4 Podpora vzniku

tréninkových pracovních míst u Partnera, která je v popisu realizace projektu uvedena na 11 měsíců (5/2013 -

3/2014). V přehledu přímých nákladů na realizaci klíčové aktivity je uvedeno, že bude probíhat zaměstnávání

osob z cílové skupiny pouze 9 měsíců. Žadatel uvádí i konkrétní měsíce, kdy bude cílovou skupinu

zaměstnávat a to 5/2013 - 2/2014, což je však 11 měsíců. Není tedy zřejmé, jaká bude délka realizace této

klíčové aktivity.

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Ukazatel Počet úspěšně podpořených osob bude doplněn o další definici úspěšnosti, která se bude týkat

pracovního uplatnění osob z cílové skupiny. Žadatel také doplní, kolik osob bude podpořeno umístěním na

tréninkové pracovní místo.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši

úvazku pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek

pracovníka/pracovníků za celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze

skutečným potřebám spojeným s realizací projektu.

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností

uvedených v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně

bude upraven rozpočet projektu.

- Před podpisem grantové smlouvy bude objasněna potřebnost pol. 03.01.05, 03.01.06 a 03.01.07. V popisu

klíčových aktivit není jejich potřebnost nijak zdůvodněna. V případě nejednoznačného zdůvodnění budou

položky kráceny.

- Před podpisem grantové smlouvy bude objasněn počet hodin zapojení Odborného garanta/interního lektora

Mgr. Jiřího Kocourka do projektu. V rozpočtu je nárokováno 456 hodin zapojení do projektu, v realizačním týmu

je uvedeno 496 hodin zapojení do projektu.

- Před podpisem grantové smlouvy bude objasněna pol. 04.06 Nákup služeb psychologa, personalisty,

sociologa, aby bylo zřejmé, jaký podíl připadá na jednotlivé pracovníky. Následně bude položka adekvátně

krácena o nepřímé náklady.

Krácení v kapitole 03 zařízení a vybavení:

pol. 03.01.01 sestava stolní PC : sníženo dle souhrnného úvazku členů realizačního týmu: - 5.250,00 Kč,

pol. 03.01.04 notebook pro odborného garanta a interního lektora: sníženo dle úvazků odborného garanta a

interního lektora: - 10.920,00 Kč,

pol. 03.01.08 USB flash disk: sníženo dle souhrnného úvazku členů realizačního: - 1.526,22 Kč,

pol. 03.02.01 kancelářský balík: sníženo dle souhrnného úvazku členů realizačního týmu: - 4.662,00 Kč.

Celkem kráceno v kapitole 01: 22.358,22 Kč.

74


Celkové krácení přímých nákladů projektu o 22.358,22 Kč.

Doporučení projektu k podpoře: Ano

Doporučená výše celkových

nákladů:

3 252 706,56

75


Číslo a název prioritní osy:

17.2 Podpora vstupu na trh práce

Číslo výzvy: 05

Žadatel:

Právní forma žadatele:

Statutární zástupce žadatele:

Registrační číslo:

Název projektu:

Náklady projektu celkem (dle

žádosti):

Stručný obsah projektu:

"Etincelle, o.s."

Sdruž.(svaz,spolek,spol

Mgr. Jakub Knězů

CZ.2.17/2.1.00/35137

Multifunkční prostor Bez konce - tréninkové zaměstnání osob ohrožených

sociální exkluzí

5 532 932,6

Předkládaný projekt Multifunkční prostor Bez konce spojuje zaměstnávání rizikových skupin na trhu práce

(osob s mentálním postižením a nezaměstnaných starších 50-ti let) a lokálně zaměřené podnikání s cílem

udržitelnosti po ukončení projektu.

Chceme vytvořit provoz kavárny s knihovnou (multifunkční prostor). Knihovní fond pro knihovnu nám věnuje

Barbara Nesvadbová, spisovatelka a novinářka, z pozůstalosti po svém otci Josefu Nesvadbovi. V rámci

provozu kavárny vytvoříme 12 pracovních míst pro osoby s mentálním postižením na částečné úvazky (12*0,4

úvazku) na pozicích pomocných barmanů. V knihovně, která je přímo propojená s provozem kavárny,

vytvoříme dvě pracovní místa pro osoby nezaměstnané starší 50-ti let a to na pozici samostatných knihovníků.

Prostřednictvím partnera projektu Městské části Praha 5 budeme v kavárně pořádat bezplatné kurzy pro

občany Prahy 5 ohrožené exkluzí, a to podle potřeb partnera projektu, předpokládáme, že min. dvakrát týdně.

Jejich struktura bude odpovídat závěrům komunitního plánu Prahy 5 a potřebám těchto osob.

Cíle projektu:

1. vytvořit dvanáct pracovních míst pro osoby s mentálním postižením na pozicích pomocných barmanů v

provozu kavárny

2. vytvořit dvě pracovní místa pro osoby nezaměstnané starší 50-ti let na pozici samostatného knihovníka

3. provozovat kavárnu s knihovnou podle principů sociálního podniku (podnikání prospěšné sociální inkluzi,

místnímu komunitní a ekonomickému růstu s důrazem na udržitelný rozvoj)

4. proškolit osoby z cílových skupin na dané pracovní pozice

K úspěšné realizaci projektu využijeme již navázanou aktivní spolupráci s poskytovateli sociálních služeb v

Praze - s domovem Sulická a domovem Vlašská. I po ukončení financování projektu z dotací budeme

postupovat stejně - nabízet práci dalším zájemcům, klientům pražských domovů, či lidem s handicapem v

rodinné péči. Pro vyhledání nezaměstnaných osob starších 50-ti let navážeme spolupráci s místně

příslušným Úřadem práce ČR.

Cílové skupiny:

Projekt je zaměřen na dvě odlišné cílové skupiny.

1. Osoby s mentálním postižením, a to převážně s lehkou a také střední

mírou retardace. Tato cílová skupina je prostřednictvím svého postižení

ohrožena vyšší mírou nezaměstnanosti, než jak je tomu u většinové

společnosti. U zaměstnavatelů se často setkávají s předsudky, které je

předem diskvalifikují a následně i demotivují pro další hledání pracovního

uplatnění. Lidé s postižením mají svoje limity, ale na druhou stranu mají i

schopnosti, které je možné dále rozvíjet a podpořit tak, aby mohli být

užiteční.

Lidé s cílové skupiny, které chceme zapojit do projektu, žijí v chráněných

bydleních nebo přímo u poskytovatelů sociálních služeb v regionu města

Prahy (Domov Sulická, Domov Vlašská).

Lehký stupeň mentálního postižení: Postižení dovedou v nejlepším případě

uvažovat na úrovni dětí středního školního věku. Respektují některá pravidla

logiky, ale nejsou schopni uvažovat abstraktně, i v jejich verbálním projevu

76


Partneři projektu: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5

Závěry výběrové komise:

chybí většina abstraktních pojmů, užívají jen konkrétní označení. Jsou

schopni se učit, zvládnou výuku ve zvláštní, resp. pomocné škole. Většinu

jedinců na horní hranici lehké mentální retardace lze zaměstnat prací,

která vyžaduje spíše praktické než teoretické schopnosti, včetně

nekvalifikované nebo málo kvalifikované manuální práce. V sociokulturním

kontextu, kde se klade malý důraz na teoretické znalosti, nemusí mírný

stupeň retardace působit žádný problém.

Středně těžký stupeň mentálního postižení: Uvažování postižených lze

přirovnat k myšlení předškolního dítěte. Dovedou se učit jen mechanicky,

především na praktické úrovni. Jsou schopni zvládnout běžné návyky a

jednoduché dovednosti. U jedinců zařazených do této kategorie se pomalu

rozvíjí chápání a užívání řeči a jejich konečné schopnosti v této oblasti jsou

omezené. V dospělosti jsou středně retardovaní obvykle schopni vykonávat

jednoduchou manuální práci, jestliže jsou úkoly pečlivě strukturovány a

jestliže je zajištěn odborný dohled.2. Osoby nezaměstnané starší 50-ti let

jsou jednou z největší diskriminovaných skupin na trhu práce. Podle

aktuálních statistik je více než 50% z této části populace bez práce.

Dochází u nich ke kumulaci bariér vstupu na trh práce - nízký stupeň

vzdělání, zdravotní omezení, nízké sebevědomí nebo neznalost práce s

počítačem. Dále mají malou úspěšnost při hledání práce, existují i obory,

ve kterých nemají téměř žádnou šanci.

Rostoucí nezaměstnanost mezi lidmi nad 50 let se týká celé republiky,

nejhorší je ale v Praze, kde je zdaleka největší konkurence na trhu práce.

Argumentem zaměstnavatelů proti zaměstnávání starších lidí bývá obava z

nižšího pracovního tempa lidí nad 50 let a jejich menší schopnosti

přizpůsobení a učení se, vyšší nemocnosti, dále se některé firmy také

obávají, že by starší zaměstnanec nezapadl do jejich mladého kolektivu.

Naše zkušenosti se zaměstnáváním osob z této cílové skupiny jsou spíše

opačné - velkou výhodou těchto osob jsou jejich zkušenosti, nadhled, ale i

loajalita k zaměstnavateli. Věk odchodu do důchodu se stále prodlužuje,

lidí hledajících ve vyšším věku práci tak bude i v budoucnu přibývat.

Lidé ve věkové skupině 50-64 let tvoří 1/3 nezaměstnaných vůbec (cca 140

tis. osob), kdy nejhorší situace v této skupině je právě v Praze, jak jsme již

zmiňovali výše, kvůli velké konkurenci (například absolventy) při obsazování

volných pracovních míst.

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Žadatel před podpisem smlouvy objasní produkt „tréninkové pracoviště kavárny“, tzn. žadatel blíže

specifikuje formu a obsah tohoto produktu. V případě, že předložený návrh nebude v souladu s pravidly

OPPA, bude hodnota indikátoru „Počet nově vytvořených/inovovaných produktů“ snížena na hodnotu 0.

- Hodnoty ukazatele „Počet podpořených osob-celkem“ a „Počet úspěšně podpořených osob“ ze skupiny

50+ budou před podpisem smlouvy ujasněny vzhledem k návrhu expertního hodnotitele o zvážení

navýšení počtu podpořených osob ze skupiny 50+ ze 4 na hodnotu 6 pří zachování nákladů nebo snížení

počtu úspěšně podpořených osob ze skupiny 50+ ze 4 na hodnotu 2.

Úprava harmonogramu:

- Vzhledem k návrhu expertního hodnotitele dojde ke krácení doby realizace klíčové aktivity č. 3 pro

zachování stejných podmínek pro oba běhy, tzn. oba běhy absolvují 2 měsíce školení a následně 9

měsíců tréninkové praxe v kavárně. Vzhledem ke krácení doby realizace stěžejní klíčové aktivity o 3

měsíce, dojde tak ke zkrácení celkové doby realizace projektu o 3 měsíce

- Před podpisem smlouvy žadatel předloží upravený harmonogram, ve kterém také zapracuje posuny

v relevantních klíčových aktivitách, a to následovně:

o U klíčové aktivity č. 1 „Oslovení a výběr osob s mentálním postižením“ dojde ke změně pro

oslovování a výběr osob pro druhý běh, posun z 11.měsíce na 10.měsíc doby realizace.

77


o

o

o

U klíčové aktivity č. 2 „Školení a trénink osob s mentálním postižením“ dojde ke změně počátku

školení a tréninku osob pro druhý běh, posun z 12.-13.měsíce na 11.-12.měsíc doby realizace.

U klíčové aktivity č. 5 „Tranzitní program“ dojde k posunu z 23.-24.měsíce na 20.-21.měsíc doby

realizace projektu.

Celkově tak bude realizace klíčových aktivit č. 3, č. 4., č. 5 a č. 6 ukončena k 21. měsíci realizace

projektu.

Realizační tým:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností

uvedených v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a

následně bude upraven rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném

rozpočtu projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která

odpovídá celkové výši úvazku pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je

souhrnný úvazek pracovníka/pracovníků za celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA

musí odpovídat pouze skutečným potřebám spojeným s realizací projektu

- Žadatel před podpisem smlouvy objasní podmínky partnerství. V případě rozporu s pravidly o partnerství

definovaných v příručce OPPA, bude způsob zapojení partnera ošetřen před podpisem smlouvy.

- V žádosti na str. 15 žadatel uvádí, že se s partnerem předběžně dohodli na možném snížení nájemné

částky po ukončení financování z OPPA. Žadatel proto před podpisem smlouvy předloží podrobnou

kalkulaci nákladů pronájmu prostor od partnera vyplývajících z uvedené dohody.

- U pozice Psycholog, položka rozpočtu 01.03.01 Psycholog, před podpisem smlouvy žadatel předloží

časovou kalkulaci hodin u této pozice vzhledem ke krácení doby realizace o 3 měsíce. Krácení bude

následně zapracováno do rozpočtu smlouvy.

- Vzhledem k úpravě harmonogramu realizace projektu dojde ke krácení dalších dotčených položek

rozpočtu:

Krácení v kapitole 01 Osobní náklady z důvodu snížení doby realizace projektu o 3 měsíce:

pol. 01.01.01 Projektový manažer/provozní kavárny – sníženo z 24 na 21 měsíců: - 120.600,00 Kč

pol. 01.01.02 Pracovní asistent/barman – sníženo z 23 měsíců na 20 měsíců: - 84.420,00 Kč

pol. 01.01.03 Pracovní asistent/barman – sníženo z 21 měsíců na 18 měsíců: - 84.420,00 Kč

pol. 01.01.04 Projektový koordinátor – sníženo z 24 na 21 měsíců: - 66.330,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 01: 355.770,00 Kč.

Krácení v kapitole 04 Služby:

pol.. 04.01 Nájem prostor pro kavárnu a sci-fi knihovnu: – sníženo z 23 měsíců na 20 měsíců: - 164.880,00 Kč

pol. 04.02 Výmalba prostor – tento náklad byl krácen, neboť se jedná o nepřímý náklad. Jedná se o opravu, či

údržbu majetku: - 39.600,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 04: 204.480,00 Kč.

Krácení v kapitole 05 Přímá podpora:

pol. 05.01.01 Mzdové příspěvky cílové skupině (2 osoby na úvazek 0,5/měsíc), 75% celkového nákladu mzdy –

sníženo z 21 měsíců na 18 měsíců: - 45.225,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 05: 45.225,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 605 475,00 Kč.

Doporučení projektu k podpoře: Ano

Doporučená výše celkových

nákladů:

4 830 581,60

78


Číslo a název prioritní osy:

17.2 Podpora vstupu na trh práce

Číslo výzvy: 05

Žadatel:

Právní forma žadatele:

Statutární zástupce žadatele:

HUMANITAS AFRIKA o.s.

Sdruž.(svaz,spolek,spol

Mgr. Bc. Ivana Lehkoživová B.A.

Registrační číslo:

Název projektu:

Náklady projektu celkem (dle

žádosti):

Stručný obsah projektu:

CZ.2.17/2.1.00/35147

Kavárna Afrika: tréninková kavárna pro pracovní integraci afrických

imigrantů a azylantů

4 381 089,12

Cílem projektu je zlepšit šance imigrantů a azylantů pocházejících ze zemí Afriky, jež mají povolení k

trvalému pobytu na území ČR, na otevřeném trhu práce. Jedná se o cílovou skupinu, která se při začleňování

na trh práce potýká s vážnými problémy a diskriminací vzhledem k odlišnému rasovému a sociokulturnímu

původu. Na území hl. m. Prahy dosud neexistuje žádný projekt, který by řešil tuto problematiku a zabýval se

rozvojem lidského potenciálu této cílové skupiny.

Bude založena tréninková kavárna důstojně prezentující africkou gastronomii a kulturu, kde bude vytvořeno 5

pracovních míst pro cílovou skupinu a kde bude probíhat pracovně tréninkový program spočívající v praktické

přípravě pro práci v pohostinských službách. Nedílnou součástí projektu bude intenzivní jazyková příprava a

rozvoj měkkých dovedností účastníků projektu. Po dobu trvání projektu bude tuto komplexní přípravu postupně

absolvovat celkem 15 osob.

Občanské sdružení Humanitas Afrika chce kavárnu provozovat i po ukončení financování z OPPA jako

sociální firmu nabízející cílové skupině možnost získat řádnou pracovní zkušenost v České republice a trénink

základních pracovních návyků a dovedností očekávaných českými zaměstnavateli.

Cílové skupiny:

Cílovou skupinou jsou imigranti a azylanti z afrických zemí žijící na území

hl. m. Prahy minimálně 6 měsíců a maximálně 5 let, jež mají povolení k

trvalému pobytu v ČR. Mohou tedy legálně pracovat a mají na trhu práce

stejná práva jako občané ČR, ale přesto jsou nezaměstnaní, protože jen

velmi těžko konkurují českým žadatelům o zaměstnání. Zaměstnanci

kavárny rekrutovaní z této cílové skupiny tedy budou pocházet ze stejného

sociokulturního prostředí, tj. ze zemí Afriky, případně jiných kulturně

blízkých neevropských zemí (např. Kuba, karibské země apod.).

Co se týče statistik, PhDr. Andrea Gerstnerová (viz zdroj uvedený v sekci

zdůvodnění potřebnosti projektu) ve své disertační práci uvádí, že v prosinci

2007 žilo v ČR 3 372 osob z afrických zemí s trvalým i dlouhodobým

pobytem (1610 ze zemí subsaharské Afriky). Tento počet podle veřejně

dostupných údajů Policie ČR pozvolna stoupá, neboť v září 2011 to bylo 4

309 osob. Autorka dále uvádí, že 44% imigrantů a azylantů ze zemí

subsaharské Afriky žijících v ČR pobývá na území hl. m. Prahy. Účast v

projektu dané cílové skupině pokryje na jedné straně základní potřebu

zajištění obživy a zároveň potřebu osvojit si předpoklady nezbytně nutné k

získání pracovního místa na místním trhu práce, tj. zvládnutí komunikační

znalosti českého jazyka a hlavních pracovních návyků a dovedností

vyžadovaných českými zaměstnavateli. Podle brainstormingu provedeného

při přípravě žádosti v rámci africké komunity je skloubení těchto dvou

aspektů pro úspěšnost projektu stěžejní.

Kapacita projektu bude omezena počtem pracovních míst v kavárně.

Každých 6 měsíců bude zahájen nový běh pracovně tréninkového

programu, vždy pro skupinu 5 osob. Celkem počítáme se zaměstnáním 15

79


Partneři projektu:

imigrantů a azylantů.

Závěry výběrové komise:

Úprava aktivit:

- V rámci klíčové aktivitě č. 4 Zaškolování na pracovních pozicích bude upřesněn rozsah pracovní doby v

tréninkové kavárně, aby bylo jasné, zda se jedná o zaměstnávání na plný úvazek či nikoliv.

Úprava monitorovacích ukazatelů:

- Ukazatel Počet nově vytvořených/inovovaných produktů byl v žádosti stanoven na hodnotu 2. U produktu

komplexní tréninkový program žadatel před podpisem smlouvy specifikuje název, obsah, formu a rozsah nově

vzniklého materiálu. Dále žadatel objasní produkt pracovně tréninkové pracoviště kavárny, tzn. žadatel blíže

specifikuje formu a obsah tohoto produktu. V případě, že předložený návrh nebude v souladu s pravidly OPPA,

bude hodnota indikátoru Počet nově vytvořených/inovovaných produktů snížena na hodnotu 1.

- Ukazatel Počet podpořených osob - celkem byl v žádosti nastaven na hodnotu 15 a Počet úspěšně

podpořených osob na hodnotu 12 za podmínky, že podpořená osoba úspěšně absolvuje závěrečnou praktickou

zkoušku v rámci klíčové aktivity č. 4 a bude mít splněnou docházku na jazykové kurzy a workshopy měkkých

dovedností na 80%. Žadatel doplní definici kritérium úspěšnosti o další podmínku, za které bude podpořená

osoba považována za úspěšně podpořenou. Podmínka zní, že mezi úspěšně podpořené osoby budou zahrnuty

i osoby, které budou v projektu zaměstnány (viz Výstupy klíčové aktivity č. 3), čímž se navýší hodnota

indikátoru Počet úspěšně podpořených osob na hodnotu 15. Hodnota indikátoru Počet podpořených osob

celkem bude na doporučení expertního hodnotitele navýšena na hodnotu 18.

Úprava harmonogramu:

- Doba realizace klíčové aktivity č. 3 není v souladu s dobou uvedenou v Harmonogramu. Dále realizace klíčové

aktivity č. 6 by měla být na doporučení expertního hodnotitele realizovaná vždy na počátku každého běhu,

nikoliv až v jeho druhé polovině. Před podpisem smlouvy tedy žadatel předloží upravený harmonogram, který

bude v souladu s informacemi podanými v žádosti a bude respektovat návrh expertního hodnotitele.

Realizační tým:

- Žadatel před podpisem grantové smlouvy specifikuje v úvazcích členů realizačního týmu rozsah činností

uvedených v pracovní náplni a spadajících do nepřímých nákladů. Tato část úvazku bude krácena, a následně

bude upraven rozpočet projektu.

Úprava rozpočtu:

- Náklady na případný nákup zařízení a vybavení (včetně nábytku), které není uvedeno ve schváleném rozpočtu

projektu, využívaného realizačním týmem projektu jsou způsobilé pouze do výše, která odpovídá celkové výši

úvazku pracovníka/pracovníků zapojených do realizace projektu. Rozhodující je souhrnný úvazek

pracovníka/pracovníků za celou dobu realizace projektu. Financování nákladů z OPPA musí odpovídat pouze

skutečným potřebám spojeným s realizací projektu.

Krácení v kapitole 03 Zařízení a vybavení z důvodu chybného zařazení položky spadající do kapitoly 6. Křížové

financování, které nelze navyšovat

Pol. 3.1.1. Nerez stůl pracovní jednodřez s pracovní plochou: - 9.600,00 Kč

Celkem kráceno v kapitole 03: 9.600,00 Kč

Před podpisem smlouvy žadatel upřesní metodiku výpočtu nákladů uvedených v položkách:

Pol. 04.03 Pronájem provozovny pro tréninkovou kavárnu 360.720,00 Kč,

Pol. 05.01.01 Odměny na pracovní pozici servírka/číšník/barista 635.040,00 Kč,

Pol. 05.01.02 Odměny na pracovní pozici výpomoc v kuchyni 393.120,00 Kč.

Celkové krácení přímých nákladů projektu o 9.600,00 Kč.

Doporučení projektu k podpoře: Ano

Doporučená výše celkových

nákladů:

4 369 761,12

80


Číslo a název prioritní osy:

17.2 Podpora vstupu na trh prá