Linka na výrobu individualizovaných směsí müsli - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

Linka na výrobu individualizovaných směsí müsli - Fondy EU v Praze

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

V RÁMCI OPPK

Linka na výrobu individualizovaných směsí müsli pro projekt

Klíčová modernizace provozu společnosti Mixit s.r.o.“

Mixit s.r.o., Linka na výrobu individualizovaných směsí müsli 1


Obsah

1. Zadavatel ....................................................................................................................... 3

2. Název zakázky ............................................................................................................... 3

3. Předmět zakázky ............................................................................................................ 3

3.1. Vymezení předmětu zakázky .................................................................................. 3

4. Technické požadavky zakázky ....................................................................................... 5

5. Místo a termín plnění zakázky ........................................................................................ 5

5.1. Místo plnění ............................................................................................................ 5

5.2. Termín plnění .......................................................................................................... 5

6. Požadavky na splnění kvalifikace ................................................................................... 5

6.1. Základní a profesní kvalifikační předpoklady, prokázání oprávnění k podnikání ...... 5

6.2. Technické kvalifikační předpoklady ......................................................................... 6

6.3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady ...................................................... 6

7. Cena a platební podmínky .............................................................................................. 6

8. Způsob hodnocení a požadovaný obsah nabídek .......................................................... 7

8.1. Způsob hodnocení nabídek ..................................................................................... 7

8.2. Požadovaný obsah nabídek .................................................................................... 7

9. Místo a čas podání nabídky, lhůty a další pravidla podání nabídek ................................ 9

10. Variantnost nabídek .................................................................................................... 9

11. Základní informace o zadavateli a pověřené osobě .................................................... 9

12. Servisní podmínky .....................................................................................................10

13. Podmínky pro uchazeče ............................................................................................10

14. Práva zadavatele, další podmínky pro uchazeče .......................................................10

Mixit s.r.o., Linka na výrobu individualizovaných směsí müsli 2


1. Zadavatel

Zadavatel Název Mixit s.r.o.

Sídlo U Dubu 53, Praha 4, 14700

IČO 24836451

Kontaktní osoba

Kontaktní údaje pro

dodatečné informace a

zadávací dokumentaci

Ing. Martin Wallner, MBA

Kontaktní adresa Mixit s.r.o., Ohradní 65,

14000 Praha 4

Telefon 606 494 935

E-mail

martin@mixit.cz

2. Název zakázky

Linka na výrobu individualizovaných směsí müsli pro projekt

Klíčová modernizace provozu společnosti Mixit s.r.o.“

Společnost prohlašuje, že se nejedná o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona

č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, nýbrž se řídí Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele

verze 1.6 platné k 1.7.2012.

3. Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je:

3.1. Vymezení předmětu zakázky

Předmětem zakázky je dodávka výrobní linky umožňující plynulou výrobu

individualizovaných směsí müsli, cereálií a sypkých instantních kaší z 90 surovin (vločky,

semena, sušené ovoce, oříšky, čokoládové komponenty) v množství minimálně 8 kusů 750

gramových balení za 1 minutu provozu.

Celá linka bude řízena signálem ze systému objednávek (eshop) určujícím podobu

individuálního mixu. Na základě tohoto signálu systém vyhodnotí objednávku a rozhodne,

které proudy budou dávkovat surovinu. Také bude možné zadat složení mixu pomocí touch

panelu. Každý produkt má svůj pevně daný proud váhy a násypku. Vše je natolik variabilní, že

finální dávka se může skládat ze všech nebo pouze z jediného komponentu.

Mixit s.r.o., Linka na výrobu individualizovaných směsí müsli 3


Centrální dopravník postupně projíždí pod proudy a každá komponenta je nadávkována do

jeho příslušné části. Obsah každé části dopravníku je poté dopraven do balícího stroje, kde je

naplněn do sáčku. Sáček bude mít proložené boky, aby se snadněji vkládal do tubusu

(papírové dutinky).

Hotový sáček pokračuje dále po odsunovém dopravníku. Tiskárna etiket vytiskne příslušnou

etiketu a etiketovačka ji nalepí na sáček. Na této etiketě je pouze základní informace

identifikující mix (jméno/ID mixu a druh tubusu, případně číslo objednávky).

Takto připravený sáček dojede na konec linky, kde ho odebere obsluha a podle informace na

etiketě vloží do příslušného tubusu. Zároveň druhá tiskárna vytiskne samolepící etiketu,

kterou obsluha odebere a ručně nalepí na tubus. Na této etiketě může být jakákoliv

informace (složení mixu, obsah nutričních hodnot atd.)

Výstupem výrobní linky může být i naplněný sáček již vložený do papírového tubusu (tzn.

obalu) pokud toto řešení linka nabízí.

Výkon celé linky při nepřetržitém provozu je minimálně 8 individuálních mixů za minutu.

Žádáme o předložení komplexní nabídky na dodávku v rozsahu:

- Sestava minimálně 90 proudů, z nichž každý je osazen liniovou váhou se zásobníkem

a dávkovačem 1 . Z toho:

o 30 proudů se zásobníkem 50-100 litrů

o 60 proudů se zásobníkem 20-50 litrů

- Dopravník spojující v jednotlivých segmentech všechny proudy v jeden tok až do

balícího zařízení (každý segment dopravníku = 1 finální směs/produkt)

- Balící zařízení (balení do sáčků o průměru 16 cm vložitelných do tubusu šíře 99 mm)

- Software propojující výrobní linku a její řízení s webovým či offline rozhraním

společnosti Mixit, které bude předávat receptury jednotlivých mixů v elektronickém

formátu.

- Dotykový displej pro ruční ovládání výrobní linky

- Tiskárna na základní sáčkový štítek

- Tiskárna na finální štítek na tubus (konečný produkt).

- Zprovoznění technologie v provozovně zadavatele

- Zaškolení obsluhy/zaměstnanců zadavatele (5 lidí)

- Bezplatný servis po dobu trvání záruky

Nabídková cena výrobní linky musí zahrnovat kompletní a konečné funkční řešení výrobní

linky bez nutnosti dalších investic do ní samotné (kromě přívodu el.energie, vzduchu,

vody apod.).

Pozn.:

1 Orientační seznam surovin s jejich specifikacemi je přílohou č.2 zadávací dokumentace

Mixit s.r.o., Linka na výrobu individualizovaných směsí müsli 4


Výrobní linka musí splňovat předpisy BOZP platné v ČR a EU. Dále musí být použité

materiály pro výrobu linky vhodné pro potravinářský provoz.

Výrobní linka musí být v budoucnu rozšiřitelná o další dávkovací proudy, v případně

potřeby musí být možnost výměny balícího zařízení (kvůli jiným rozměrům či koncepci

obalu).

4. Technické požadavky zakázky

Výrobní linka musí být provozuschopná v prostoru 6 x 24 m.

Kapacita výrobní linky musí být minimálně 8 kusů individuálních cereálních mixů za 1 minutu

provozu. Výstupem z výrobní linky je zavařený pytlík s kompletním cereálním mixem dle

elektronického zadání.

5. Místo a termín plnění zakázky

5.1. Místo plnění

Místem plnění zakázky je provozovna společnosti na adrese: Mixit s.r.o., Ohradní 65, 140 00 Praha 4,

Česká republika.

5.2. Termín plnění

5.2.1 Nejzazší termín podpisu smlouvy s dodavatelem je 8.6.2013

5.2.2 Nejzazší termín dodávky je 30. 9. 2013, v tomto termínu musí být funkční technologie

instalována v provozovně zadavatele.

6. Požadavky na splnění kvalifikace

V případě nepředložení kteréhokoli z požadovaných dokladů v níže uvedených v bodech, nebo

předložení neplatného dokladu může zadavatel uchazeče vyzvat k nápravě.

Uchazeč prokáže splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím předložení:

6.1. Základní a profesní kvalifikační předpoklady, prokázání oprávnění k podnikání

6.1.1 Čestného prohlášení, že uchazeč ke dni podání nabídky splňuje kvalifikační předpoklady

uvedené v § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. Toto prohlášení je přílohou číslo 2 této

zadávací dokumentace a musí být podepsáno statutárním orgánem předkládající společnosti.

Žadatel doloží v originále podepsaném statutárním orgánem.

6.1.2 Výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů. Žadatel doloží prostou kopii podepsanou

statutárním orgánem.

Mixit s.r.o., Linka na výrobu individualizovaných směsí müsli 5


6.1.3 Živnostenský(é) list(y) a koncesní listinu(y). Žadatel doloží prostou kopii podepsanou

statutárním orgánem.

6.2. Technické kvalifikační předpoklady

6.2.1 Seznam alespoň 3 obdobných dodávek poskytnutých v posledních 3 letech s uvedením

rozsahu, doby plnění a kontaktních osob, u nichž je možné tyto informace ověřit.

6.2.2 Schopnost dodání technologie do 4 měsíců od uzavření kupní smlouvy, přičemž kupní

smlouva musí být uzavřena nejpozději do 8.6.2013.

6.3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

6.3.1 Čestné prohlášení, že uchazeč není v současné době v jiných smluvních vztazích dlužníkem

vůči zadavateli zakázky.

6.3.2 Kopie platné pojistné smlouvy pojištění odpovědnosti za škody z provozní činnosti, přičemž

minimální výše pojistné částky musí činit 12.000.000 Kč.

6.3.3 Obrat společnosti v roce předminulém v ČR.

6.3.4 Obrat společnosti v roce minulém v ČR.

7. Cena a platební podmínky

7.1 Cena musí být zpracována v korunách českých (Kč).

7.2 Musí být uvedena: celková cena bez DPH, samostatně vyčíslená DPH a celková cena s DPH.

7.3 Dále musí být uvedena kalkulace celkové nabídkové ceny v minimálním rozdělení na jednotlivá

zařízení:

- Jednotlivé dávkovací proudy (příp. soustavy proudů)

- Dopravníky

- Balící zařízení

- Tiskárny

- Projekt

7.4 Uvedené ceny nechť zahrnují veškeré náklady související s plněním předmětu zakázky.

7.5 Platba za provedenou dodávku bude rozdělena na tři části. První část ve výši maximálně 30%

bude uhrazena po podpisu smlouvy na základě řádné faktury vystavené vybraným uchazečem se

splatností minimálně 14 dní. Druhá, resp. třetí část bude uhrazena v okamžiku otestování funkční

technologie zadavatelem u dodavatele, resp. po realizaci dodávky a zprovoznění technologie

Mixit s.r.o., Linka na výrobu individualizovaných směsí müsli 6


v provozovně zadavatele na základě řádných faktur vystavených vybraným uchazečem se

splatností minimálně 14 dní.

8. Způsob hodnocení a požadovaný obsah nabídek

8.1. Způsob hodnocení nabídek

Cílem výběrového řízení je nákup zařízení, které bude schopné na základě plynulého elektronického

výstupu z webu či interní aplikace zadavatele namíchat z 90 samostatných surovin (ovoce, oříšky,

vločky, čokoládové komponenty atd.) individualizované směsi müsli a zabalit je do samostatného

uzavřeného sáčku. Nabídky budou hodnoceny podle následujících kriterií, která jsou seřazena

sestupně podle stupně významu – váhy, který jim zadavatel přisuzuje:

1)

2)

3)

Dílčí hodnotící kritérium váha v %

Nabídková cena (bez DPH) v Kč. Nejnižší cena bude hodnocena

jako nejlepší.

Schopnost reakce v případě nutnosti servisních oprav (v hodinách).

Nejkratší doba bude hodnocena jako nejlepší.

Poskytnutá záruka v měsících. 2 a více let záruky je hodnoceno

jako nejlepší.

85

5

10

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé

jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost

předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má

nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která

vznikne násobkem váhy a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro číselně

vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, například cena

nabídky, doba provádění, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem váhy

a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

8.2. Požadovaný obsah nabídek

Nabídka musí obsahovat:

- krycí list, který je Přílohou č. 1 této zadávací dokumentace,

- obsah a číslování jednotlivých listů,

- požadavky na splnění kvalifikace (bod č. 6 této zadávací dokumentace),

- popis způsobu provedení zakázky,

- popis nabízeného řešení vč. grafické vizualizace výrobní linky (nákres a 3D perspektiva)

- nabídkovou cenu zpracovanou (v souladu s bodem 7 této zadávací dokumentace),

- termín plnění (v souladu s bodem 5.2 této zadávací dokumentace),

- délka poskytované záruky

- rychlost servisní reakce v hodinách

Mixit s.r.o., Linka na výrobu individualizovaných směsí müsli 7


- návrh kupní smlouvy včetně smluvních sankcí v případě neplnění povinností kteroukoliv ze

smluvních stran podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Součástí smlouvy s

dodavatelem bude závazek uchazeče, že v souladu s pravidlem č. 1 bod 3.2. Nařízení

Komise(ES) č.448/2004 ze dne 10. 3. 2004, poskytne orgánům provádějícím audit a kontrolu

všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností. Uchazeč dále potvrdí, že si je

vědom, že dle § 2 e) zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě v platném

znění, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- návrh servisní smlouvy (reflektující parametry uvedené v této zadávací dokumentaci),

- další informace relevantní pro realizaci dodávky

Mixit s.r.o., Linka na výrobu individualizovaných směsí müsli 8


9. Místo a čas podání nabídky, lhůty a další pravidla podání nabídek

9.1. Lhůta pro podání nabídek končí dnem 27. 5. 2013, příjem nabídek bude ukončen ve

12:00 hodin.

9.2. Nabídka musí být vyhotovena písemnou formou v českém jazyce ve 2 exemplářích

(originál-kopie), v uzavřené obálce zřetelně označené nápisem „Výběrové řízení - Linka

na výrobu individualizovaných směsí müsli“ a nápisem „NEOTVÍRAT!“. K písemné formě

bude dodána i elektronická verze nabídky na CD.

9.3. Každý jednotlivý list (včetně přebalových listů, či listů oddělujících) nabídky bude

v pravém dolním rohu viditelně a čitelně označen pořadovým číslem listu a na prvním

listě bude údaj o celkovém počtu listů.

9.4. Nabídku je možné podat osobně nebo doporučeně poštou tak, aby byl dodržen nejzazší

termín odevzdání viz bod 9.1 (za podání nabídky se považuje její doručení zadavateli,

nikoli její odeslání).

9.5. Nabídky, které nebudou doručeny ve stanovené lhůtě viz. bod 9.1, nebudou do

výběrového řízení zařazeny.

9.6. Místem pro podání nabídek je provozovna Mixit s.r.o., Ohradní 65, Praha 4, 14000,

Česká republika, přízemí, recepce.

9.7. Otevírání obálek a hodnocení nabídek hodnotící komisí proběhne bez zbytečného

odkladu.

9.8. Uchazeči jsou vázáni nabídkou 90 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení

lhůty pro podání nabídek.

9.9. Podáním nabídky uchazeč potvrzuje, že je oprávněn zadavateli sdělit všechny informace

v ní obsažené a odpovídá za všechny důsledky nepravdivosti takového tvrzení.

9.10. Uchazeč má před podáním nabídky možnost prohlédnout prostory zadavatele. Vhodný

termín prohlídky bude sjednán dle možností stran.

10. Variantnost nabídek

Variantnost nabídek se nepřipouští.

11. Základní informace o zadavateli a pověřené osobě

Jméno společnosti: Mixit s.r.o.

Sídlo společnosti: U Dubu 53, Praha 4, 14700, Česká republika

IČ: 24836451

DIČ:

CZ24836451

Kontaktní osoba pověřená jednáním s uchazeči: Ing. Martin Wallner, MBA, tel. 606 494 935, email.

martin@mixit.cz

Mixit s.r.o., Linka na výrobu individualizovaných směsí müsli 9


12. Servisní podmínky

12.1. Zadavatel požaduje zahájení servisních oprav nejpozději do 24 hodin v případě závad

bránících provozu a do 48 hodin v případě závad nebránících provozu. Dodavatel je

povinen závady v termínu neprodleně odstranit. Počtem hodin se rozumí absolutní

počet hodin od nahlášení poruchy, bez ohledu na pracovní dobu, dny pracovního klidu či

svátky.

12.2. Minimální garantovaná délka pozáručního servisu je 60 měsíců od dodávky.

12.3. Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byl podepsaný návrh servisní smlouvy, za

účelem prokázání schopnosti následné údržby, podpory dodávané zakázky a

komplexnosti poskytovaných služeb.

13. Podmínky pro uchazeče

13.1. Tato zadávací dokumentace se poskytuje pouze za účelem zpracování nabídky pro

záměr zadání zakázky, uchazeč není oprávněn ji použít k jakýmkoli jiným účelům.

13.2. Uchazeč je povinen zachovávat mlčenlivost o obsahu této zadávací dokumentace, není

oprávněn ji dále kopírovat ani ji předat třetím osobám.

13.3. Podmínky uvedené v zadávací dokumentaci jakož i ve veškeré dokumentaci související

s výběrovým řízením jsou pro uchazeče závazné.

13.4. Lhůta pro podání případných upřesňujících dotazů od uchazečů je do 21.5.2013 do

12:00 hodin.

13.5. Dotazy budou podány výhradně písemnou formou prostřednictvím e-mailu na adresu

martin@mixit.cz. V dotazu musí být specifikována osoba tazatele, uvedena firma, IČO,

sídlo firmy.

13.6. Na všechny dotazy bude odpovězeno všem uchazečům, kteří obdrželi zadávací

dokumentaci současně výhradně prostřednictvím e-mailu, na adresu, kterou uchazeč

uvedl a to ve lhůtě 48 hodin po ukončení lhůty pro podání dotazů.

14. Práva zadavatele, další podmínky pro uchazeče

14.1. Uchazeč předkládá svou nabídku bezplatně, z předané nabídky nelze uplatňovat vůči

zadavateli žádné nároky.

14.2. Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů na zpracování nabídky.

14.3. Zadavatel předložené nabídky nevrací a ponechává si je jako doklad o průběhu

výběrového řízení.

14.4. Zadavatel má právo zrušit výběrové řízení nebo veškeré přijaté nabídky odmítnout bez

uvedení důvodu.

Mixit s.r.o., Linka na výrobu individualizovaných směsí müsli 10


14.5. Zadavatel má právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

14.6. Zadavatel má právo ověřovat a upřesňovat údaje uváděné v nabídkách a jednat

s uchazečem za účelem získání dalších doplňujících informací potřebných k určení pořadí

výhodnosti nabídek.

14.7. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat po vybrání nejvhodnější nabídky o konečném znění

smlouvy o dílo (návrhem smlouvy o dílo zařazeným v nabídce nevzniká právní vztah).

14.8. Účastníkům výběrového řízení nevzniká žádný nárok na úhradu nákladů spojených

s účastí ve výběrovém řízení.

V Praze, dne ______

………………………………..

Ing. Martin Wallner, MBA

jednatel

Mixit s.r.o., Linka na výrobu individualizovaných směsí müsli 11


Příloha číslo 1:

K R Y C Í L I S T N A B Í D K Y

Identifikace zájemce o zakázku „Linka na výrobu individuálních směsí müsli“

Uchazeč: .....................................................................

Sídlo 2 : ......................................................................

Telefon / mobilní telefon: ………………………………….

Fax:……………………………………………………… E-mail: ………………………………………………………

Identifikační číslo: ............................ Daňové identifikační číslo: ............................

Rodné číslo 3 : .............................................

Celková nabídková cena bez DPH: ..........................

DPH: ……..……………………………………………

Celková nabídková cena včetně DPH: ……………….

Shrnutí nabídky:

Dílčí hodnotící kritérium

1) Nabídková cena (bez DPH) v Kč.

2) Schopnost reakce v případě nutnosti servisních oprav v hodinách.

3) Poskytnutá záruka v měsících.

4) Doba potřebná k dodání dodávky v týdnech (od podpisu smlouvy).

Nabídka

Počet listů nabídky: .............................................

Čestně prohlašuji, že ke dni podání nabídky uchazeč splňuje kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 zákona

č.137/2006 Sb.

V ……………................................... dne ….........................

…........................…...........................................

Jméno osoby oprávněné jednat za uchazeče

…........................…...........................................

Podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

2 v případě fyzické osoby místo podnikání

3 vyplňuje se jen v případě, že uchazeč je fyzická osoba

Mixit s.r.o., Linka na výrobu individualizovaných směsí müsli 12


Příloha číslo 2:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o splnění základních kvalifikačních předpokladů

PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Linka na výrobu individualizovaných směsí müsli“

Já níže podepsaný čestně prohlašuji, že dodavatel …………..… (obchodní firma) splňuje základní kvalifikační

předpoklady v souladu s ustanovením § 53 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a to tak, že:

● nikdo ze statutárních zástupců dodavatele ani jiná osoba dodavatele nebyl pravomocně odsouzen pro trestný

čin – blíže specifikováno v § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona

● nikdo ze statutárních zástupců dodavatele ani jiná osoba dodavatele v posledních 3 letech nenaplnil

skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu - § 53 odst.

1 písm. c) zákona

● vůči majetku dodavatele neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě

nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo

zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů - § 53 odst. 1 písm. d)zákona

● dodavatel není v likvidaci - § 53 odst. 1 písm. e) zákona

● dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky - § 53 odst. 1 písm. f) zákona

● dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění - § 53 odst. 1 písm. g)

zákona

● dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

zaměstnanosti - § 53 odst. 1 písm. h)

● dodavatel ani odpovědný zástupce dodavatele odpovídající za činnost dodavatele nebyl v posledních 3 letech

pravomocně disciplinárně potrestán ani mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních

právních předpisů - § 53 odst. 1 písm. i) zákona

● dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek - § 53 odst. 1 písm. j) zákona

V……………………. dne …………

____________________________

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele

Upozornění pro dodavatele: 1. Pro písmeno f, g) a h): V případě, že je zájemcem zahraniční dodavatel, musí

toto prohlášení doplnit o prohlášení vztahující se jak k České republice, tak k zemi sídla, místa podnikání či

bydliště dodavatele;

Mixit s.r.o., Linka na výrobu individualizovaných směsí müsli 13


Příloha číslo 3:

O R I E N T A Č N Í S E Z N A M S U R O V I N 4

Nazev_zbozi

1 dávka

Měrná

váha/litr

litrů/1

dávka pozn.

Corn flakes v čokopolevě 50 360 0,14

Vláknina 50 171 0,29

Corn flakes v jogurtu 50 358 0,14

Slunečnice 40 560 0,07

Lněná semena 35 636 0,06

Dýňové semeno 40 496 0,08

Kávové boby v čoko polevě 50 626 0,08

Konopná semena bio 40 515 0,08

Rýžové vločky bio (křupavé) 50 521 0,10

Sezam 40 535 0,07

Sojové vločky bio 50 440 0,11

ovesné vločky 100 400 0,25

ovesné lupínky 100 240 0,42

pšeničné vločky 100 400 0,25

ječné vločky 100 400 0,25

žitné vločky 100 400 0,25

čokokrispies 100 400 0,25

špaldové vločky 100 276 0,36

corn flakes 30 207 0,14

pohankové vločky 35 336 0,10

Špaldové pukance medové bio 20 178 0,11

amaranth 15 118 0,13

ovesné vločky jemné 100 400 0,25

sušené mléko 100 prašné, sypké

kakaové extrudované kuličky 20 111 0,18

kakaové polštářky 35 224 0,16

rýžová kaše 100 120 0,83 prašné, sypké

4HIT čoko 100 276 0,36

Jáhlovka (bezlepková) 100 120 0,83 prašné, sypké

Jahody (lyofilizované) 10 56 0,18

Kokosové lupínky 35 172 0,20

Jablko 25 103 0,24

Maliny (lyofilizované) 10 95 0,11

Mandle plátky 40 389 0,10

4 Orientační seznam surovin s jejich specifikacemi a měrnou váhou na litr objemu. Konečný produkt je vždy kombina

dávek těchto surovin až do celkové váhy 400-750g (dle typu cereálního základu).

Mixit s.r.o., Linka na výrobu individualizovaných směsí müsli 14


Banán (medový) 45 418 0,11

Kešu 45 498 0,09

Brusinky 40 551 0,07

Corn Flakes s medem a oříšky 50 163 0,31

Čokoládové hobliny hořké 50 351 0,14

Kiwi (lyofilizované) 15 97 0,15

Pekanové ořechy 50 416 0,12

Ananas 40 416 0,10

Broskev (lyofilizovaná) 15 111 0,14

Čokoládové hobliny mléčné 50 389 0,13

Goji 35 390 0,09

Rozinky 60 494 0,12

Lískové ořechy 50 515 0,10

Makadamové ořechy 45 482 0,09

Borůvky 40 613 0,07

Švestka 50 482 0,10

Mango 50 502 0,10

Vlašské ořechy 40 437 0,09

Ostružiny (lyofilizované) 10 120 0,08

Višně 45 529 0,09

Banán (lyofilizovaný) 15 127 0,12

Para ořechy 45 542 0,08

Fíky 50 493 0,10

Mandle celé 45 515 0,09

Pistácie 35 528 0,07

Čokoládové hobliny bílé 50 316 0,16

Meruňka bio 50 553 0,09

Moruše 30 400 0,08

Meloun žlutý (Cantaloupe) 50 539 0,09

Papaya 50 509 0,10

Datle 50 521 0,10

Černý rybíz (lyofilizovaný) 10 150 0,07

Angrešt (lyofilizovaný) 10 82 0,12

Lískové oříšky v čoko polevě 50 629 0,08

Třešně bio (lyofilizované) 15 223 0,07

Arašídy 50 610 0,08

Brusinky v karobu 50 752 0,07

Pomeranč dužina a kůra (lyofil.) 10 95 0,11

Meruňková jádra 45 515 0,09

Piniové ořechy 30 540 0,06

Kakaové 100% boby drcené 35 452 0,08

Burisony 15 111 0,14

Mixit s.r.o., Linka na výrobu individualizovaných směsí müsli 15


Lentilky 40 793 0,05

Haribo medvídci 50 724 0,07

Zázvor 15 793 0,02

Mák 30 553 0,05

Skořice 2

Vanilka 2

Physalis 40

Třtinový cukr 40

Černý rybíz v jogurtu 50

Kávová zrna 15

Kokosový cukr bio 20

Mixit s.r.o., Linka na výrobu individualizovaných směsí müsli 16

More magazines by this user
Similar magazines