kliknij - Profi-Tool.pl

profi.tool.pl

kliknij - Profi-Tool.pl

Tester amortyzatorów


Nie zawsze wielkoœæ rozstrzyga o przydatnoœci

Tester amortyzatorów S-A-T USB jest przeznaczony do badania sprawnoœci

amortyzatorów w stanie zabudowanym i pozwala na zmniejszenie czasoch³onnoœci i

kosztów takich badañ. To precyzyjne urz¹dzenie wykorzystuj¹ce zasadê pomiaru

odleg³oœci przy pomocy ultradŸwiêków jest przydatne w ka¿dym warsztacie

diagnostycznym, a optymalne warunki obs³ugi i wygoda u¿ytkowania

umo¿liwiaj¹ szybkie zaznajomienie siê z urz¹dzeniem.

Wymierne korzyœci dla warsztatu

Tester amortyzatorów S-A-T USB pozwala na sprawne

wykrycie uszkodzonych amortyzatorów! Dla klientów

oznacza to wy¿sze bezpieczeñstwo, a dla warsztatu

wiêksze obroty, dziêki zleceniom wymiany

uszkodzonych amortyzatorów.

Naszym celem jest

sprawna

diagnostyka

Przekonywaj¹ca technika

Diagnostykê amortyzatorów mo¿na podejmowaæ w warsztacie lub poza nim, gdy¿ tester nie

wymaga zasilania z sieci. Tester S-A-T USB wykorzystuje mikroprocesor 32-bitowy i jest

wyposa¿ony w wyœwietlacz ciek³okrystaliczny, szybk¹ i solidn¹ drukarkê termiczn¹ oraz port USB.

Uzyskane dane mo¿na poddaæ ocenie bez pomocy komputera lub z u¿yciem komputera dane z

pomiarów mo¿na zobrazowaæ w postaci odpowiednich wykresów graficznych i wydrukowaæ.

£atwe do zrozumienia protoko³y z pomiarów mo¿na wykorzystaæ jako przekonywaj¹cy argument w

rozmowach z klientami.

Rozstrzygaj¹cy czynnik

Tester amortyzatorów S-A-T USB jest

dostarczany z oprogramowaniem komputerowym

zawieraj¹cym liczne przydatne funkcje:

- wszystkie nastawienia mo¿na podejmowaæ

przez klikniêcie mysz¹

- wprowadzenia tekstowe s¹ dokonywane z

klawiatury

- mo¿liwoœæ przygotowania pomiarów na

komputerze PC

- prosta wymiana danych miêdzy komputerem

PC i testerem S-A-T USB

- mo¿liwoœæ równoczesnego przetwarzania do

25 rekordów danych

- automatyczne przyporz¹dkowanie wyników

testów przejêtych poprzez funkcjê importu

- przejrzysta archiwizacja danych pojazdów,

wyników pomiarów i danych klientów

- wydruk wyników w formacie DIN-A4 na

papierze z firmowym logo

- mo¿liwoœæ importu ju¿ istniej¹cych baz danych

z danymi klientów

- funkcja aktualizacji online, zapewniaj¹ca

wykorzystanie oprogramowania zawsze w

najnowszej wersji

Inwestycja z perspektywami

Stosunkowo niskie koszty zakupu, utrzymania i

konserwacji testera amortyzatorów S-A-T USB

zapewniaj¹ szybk¹ amortyzacjê inwestycji. W

przeci¹gu krótkiego czasu tester staje siê

niezbêdnym narzêdziem pracy przyczyniaj¹cym

siê do zwiêkszenia obrotów warsztatu.

Dalsze informacje dostêpne s¹ pod adresem

www.m-tronic-dt.de


Zakres dostawy

Walizeczka

Tester sprawnoœci amortyzatorów S-A-T USB

Zewnêtrzny nadajnik ultradŸwiêków EUS-40

Zasilacz sieciowy

500 arkuszy papieru do termodrukarki

przewód ³¹cz¹cy USB 1,8 m

Oprogramowanie bazy danych

kompatybilne z

Win98SE/W2K/XP/X64

Dane techniczne

Wymiary urz¹dzenie podstawowe: 15,7 x 10,0 x 8,5 cm

Wymiary - walizeczka: 40,0 x 11,0 x 30,0 cm

Masa urz¹dzenia podstawowego: 720 g

Masa ³¹czna z walizeczk¹ i wyposa¿eniem dodatkowym: 2,65 kg

Napiêcie zasilania przy zasilaniu z wbudowanego akumulatora: 8,4V

Napiêcie zasilania przy zasilaniu z sieci: 100-240V ~50-60Hz

Wyœwietlacz: 128 x 64 pikseli

Drukarka termiczna: drukarka wierszowa 288 dpl

Spe³nia wymagania dyrektywy RoHS 2002/95/WE

Zmiany techniczne zastrze¿one

Kontakt

M-Tronic Design and Technology GmbH

Im Großen Gunterstal 8

66440 Blieskastel

Niemcy

Tel.: +49 (0)6842 - 96125-0

Fax: 6842 - 96125-99

+49 (0)

www.m-tronic-dt.de

info@m-tronic-dt.de

More magazines by this user
Similar magazines