otevřít - Profil zadavatele

profilzadavatele.cz

otevřít - Profil zadavatele

Zateplení objektu MŠ Mládežnická V Kunovicích u Uh. Hradiště

Dokumentace pro realizaci stavby

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ MLÁDEŽNICKÁ

V KUNOVICÍCH U UH. HRADIŠTĚ

Mládežnická 1321 , Kunovice

Dokumentace pro realizaci stavby

1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1 Název a místo stavby

ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ

MLÁDEŽNICKÁ

V KUNOVICÍCH U UH. HRADIŠTĚ

Mládežnická č.p. 1321

Kunovice 686 04

parc.č. 994

k.ú. Kunovice

1.2 Účel stavby Zateplení objektu MŠ

1.3 Investor Město Kunovice

nám. Svobody 361

Kunovice 686 04

1.4 Dodavatel Dodavatelsky

1.5 Projektant UH IPON,s.r.o.

Pod Valy 314,Kunovice 686 04

IČO 25589164, DIČ CZ25589164

Ing. Marek Fiala,tel.608 88 99 36

uhipon@seznam.cz

kancelář: areál nemocnice

J.E.Purkyně 365, budova č. 14

Uh. Hradiště, tel 572 557 891

1.6 Kontroloval Ing. Marek Fiala

ČKAIT – 1005536

- Místo a datum vypracování V Uherském Hradišti dne 06.03.2013

UH IPON,s.r.o.,Pod Valy 314,Kunovice 686 04, 608 88 99 36, 723 541 439,572 55 78 91,fax 572 55 15 99,uhipon@seznam.cz


A. ÚČEL OBJEKTU

Zateplení objektu MŠ Mládežnická V Kunovicích u Uh. Hradiště

Dokumentace pro realizaci stavby

Stávající objekt mateřské školy je rozsáhlá pavilónová budova. MŠ v ulici Mládežnická č.p.

1321 , poz. parcela č. 994 k.ú. Kunovice, byla kolaudována v roce 1966.

Pavilon č. 1 je plně využíván pro provoz školky. V pavilon č. 2 je mimo oddělení vlastní

školky umístěna Základní umělecká škola a knihovna. V přízemí pavilonu č. 2 je

umístěno technické zázemí, tj. kuchyně, prádelna, kotelna a skladové prostory.

Budovu MŠ v současné době navštěvuje cca 130 žáků, personál tvoří 17 osob. ZUŠ

navštěvuje cca 50 žáků a pracuje zde 6 pracovníků.

B. ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Jedná se o dvě budovy, které jsou propojeny spojovacím krčkem. Objekt č. 2 s hlavním

vstupem je ve tvaru písmene L, dvoupodlažní podsklepený. Střecha nad přední částí

objektu je plochá, krytina PE folie, střecha směrem ke spojovacímu krčku je sedlová s

mírným spádem, krytina asfaltový šindel.

Objekt č. 1 na východní straně areálu má tvar obdélníka, je dvoupodlažní, částečně

podsklepený. Střecha plochá, krytina PE folie. Spojovací krček se nachází mezi objektem č.

1 a objektem č. 2. Je jednopodlažní podsklepený, střecha plochá, krytina živičná, vchodové

dveře a prosklené stěny jsou hliníkové.

Hlavní vstup do objektu je řešen ze strany západní přes nově vybudovanou rampu. Přístup

na zahradu je řešen dvěma vstupy, a to přes spojovací krček po vnějším betonovém

schodišti a dále z chodby pavilonu č. 2 přes rampu.

Ze suterénu je přímý východ z kotelny venkovním schodištěm na zahradu a východ z

prostoru kuchyně na severní straně areálu, který zároveň slouží k zásobování kuchyně.

Obvodové konstrukce jsou zděné, střechy jsou převážně ploché jednoplášťové, pouze

střecha nástavby je sedlová s mírným sklonem. Okna jsou převážně dřevěná zdvojená, v

krčku a podzemních podlažích jsou ocelová jednoduchá. Omítka břizolitová zachovalá, sokl

omítka betonová škrabaná, římsa objektu ZUŠ je obložena dřevem. U objketu č. 1 jsou

patrny na fasádě trhliny v místech atiky.

Konstrukce jsou původní nezateplené a výrazně nesplňují současné požadavky kladené na

tepelně-technické vlastnosti konstrukcí normou ČSN 730 540 :2-2011. Pouze střechy byly v

letech 2004 a 2005 spolu s opravou hydroizolace zatepleny polystyrenem EPS tl. 60 mm.

Oplechování atiky je provedeno poplastovaným plechem, který je součástí systému

hydroizolace stávajících plochých střech.

Oplechování balkonů, parapetů, říms, stříšek, podokapních žlabů a svodů je z pozink.

plechů opatřených nátěrem.

Stávající ocelové konstrukce - (zábradlí , požární žebříky, mříže v oknech …) jsou

opatřeny nátěrem.

± 0,000 = osazena v úrovni vstupu

Mateřská škola je napojena na všechny ing. sítě. Při provádění zateplení nedojde

k dotčení inženýrských sítí uložených v zemi.

Upozornění:

V případě zjištění nějakých defektů stávajících konstrukcí, které by se objevily na fasádě,

ve výšce, která není nyní detailně dostupná, bude zavolán statik, který případné anomálie

prohlédne a upřesní další postup.

Během prací je nutné zajistit přístup do budovy!

UH IPON,s.r.o.,Pod Valy 314,Kunovice 686 04, 608 88 99 36, 723 541 439,572 55 78 91,fax 572 55 15 99,uhipon@seznam.cz


Zateplení objektu MŠ Mládežnická V Kunovicích u Uh. Hradiště

Dokumentace pro realizaci stavby

C. KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY APOD.

Se neřeší

D. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU

1. DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

Budou provedeny demontáže

- všech dřevěných a ocelových výplní obvodového pláště

- demontáž zábradlí na severní straně areálu

- požárních žebříků

- jednotlivých ocelových konstrukcí ( nadstřešení východu z kotelny, nadstřešení vhozu do

sklepních prostor pavilonu č. 1)

- stávajícíh betonových okapových chodníků

- hromosvodu

- oplechování parapetů , stříšek, říms

- větracích mřížek

- podhledy nad vstupní terasou

- jednotlivých vrstev podlahy terasy v obj. č.2

2. OPRAVY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

-zateplení neprůsvitného pláště budovy ETIC tl. 120 mm, 20 -40 mm ostění, nadpraží

-klempířské výrobky – odstranění stávajících, nové poplastovaný plech

-ocelové konstrukce - demontáž zábradlí naseverní straně objektu, požárních žebříků ,

jednotlivých ocelových konstrukcí-

( nadstřešení východu z kotelny,nadstřešení vhozu do sklepních

prostor pavilonu č.1)

montáž nových konstrukcí- nadstřešení východu z kotelny,

zábradlí.

Jednotlivé drobné ocelové prvky osazené na fasádě budou

nahrazeny novými - materiál žárový pozink.

-výplně otvorů - výměna oken a dveří- nová okna plastová, otevíravá sklápěcí, se

součinitelem prostupu tepla U= 0,77 W /(m².K)

Vchodové dveře v hliníkovém rámu s přerušeným tepelným

mostem součinitel prostupu tepla U=1,10W/(m².K)

Krček – nové dveře dvoukřídlové plastové, součinitel prostupu

tepla U=1,10W/(m².k), stávající okna hliníková budou nahrazena

okny plastovýmí se součinitelem prostupu tepla U= 0,77 W /(m².K)

viz výkr. č. 15

Vchodové dveře 1. PP jednokřídlové nové plastové částečně

prosklené, plné, 1.NP jednokřídlové v hliníkovém rámu z ½

prosklené.

-výměna větracích mřížek

-nová skříň HUP

-nové hromosvody

UH IPON,s.r.o.,Pod Valy 314,Kunovice 686 04, 608 88 99 36, 723 541 439,572 55 78 91,fax 572 55 15 99,uhipon@seznam.cz


Zateplení objektu MŠ Mládežnická V Kunovicích u Uh. Hradiště

Dokumentace pro realizaci stavby

-odvětrávací potrubí plynovodu a vodovodní trubky od kolektorů budou uloženy do

chráničky pod fasádu

- nový okapový chodník bude proveden po celém obvodu budovy, povrchová úprava –

betonová dlažba 50/50/4

- úprava podlahy na terase - zateplení, nová povrchová úprava

- úprava hydroizolace suterénu

- vyhřívání střešních vpustí

- úprava trhlin na fasádě na pav.č. 1

- zateplení střechy spojovacího krčku

- stěrka na vstupu do budovy, na rampě a bočním schodišti

3. STAVEBNĚ- TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

Stavební úpravy proběhnou v tomto pořadí: Demontáž klempířských prací a ocelových

výrobků, vybourání stávajících výpní otvorů a následně osazení nových výplní, oprava

stávající omítky fasády a ostění, oprava trhlin atiky, odstranění ventilačních mřížek.

Dále bude provedeno odstrabění okapového chodníku, úprava izolace suterénu, položení

drenážního potrubí, zásyp a položení nového okapového chodníku, úprava anglického

dvorka.

Zateplení objektu bude provedeno kontaktním certifikovaným zateplovacím systémem

s tepelnou izolací tvořenou stabilizovaným pěnovým polystyrenem EPS tl. 120 mm,

λ= 0,038 W/(m2.K), deskami na bázi fenolické pěny tl. 70 mm, 30 mm, λ= 0,021W/(m.K)),

podhled říms nad hlavními vstupy dude zateplen minerální vatou tl. 120 mm, povrchová

úprava (dekorativní omítkovina se zrnem 1,5 mm, odstín barevné řešení plochy

upřesněno investorem před zahájením stavby ), sokl dude zateplen polystyrenem XPS

tl. 120 mm zatažený 500 mm pod úroveň terénu, povrchová úprava mozaika. Dále bude

provedena tepelná izolace střechy spojovacího krčku plystyrenem EPS tl. 100 mm

kladeným na stávající živičnou krytinu. Krytina je navržena Pe folie tl. 1,50 mm,

oplechování systémové součást dodávky krytiny.

Ostění oken, dveří se zateplí dle místních podmínek deskami na bázi fenolitické pěny

v tl. 20 – 40 mm.

Nakonec proběhnou práce klempířské, osazení nových a upravených ocelových

konstrukcí, hromosvodu a natěračské a dokončovací práce.

Všechny práce budou provedeny dle technologických předpisů výrobců materiálů.

Stávající osvětlení, čidla topení a jiné prvky osazené na stáv. fasádě budou demontovány

a opět osazeny na novou fasádu.

Vnější parapety a klempířské výrobky budou provedeny z poplastovaného plechu nové

ocelové konstrukce budou s povrchovou úpravou žárový pozink, žebříky a zábradlí budou

opatřeny nově nátěrem.

Vybouraný materiál bude odvezen na skládku.

3.1 ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ

Obvodový plášť MŠ bude zateplen kontaktním certifikovaným zateplovacím systémem

s tepelnou izolací tvořenou stabilizovaným pěnovým polystyrenem na bázi polystyrenu

EPS, tl. 120 mm, sokl polystyren XPS tl. 120 mm, v místě vstupní terasy a vstupu do

kotelny bude plášť zateplen deskami na bázi fenolické pěny tl. 70, 30 mm, ostění,

nadpraží oken a dveří se zateplí dle místních podmínek deskami na bázi fenolické pěny

v tl. 20 – 40 mm, podhled říms nad vstupy bude zateplen minerální vatou tl. 120 mm,

povrchová úprava dekorativní omítkovina se zrnem 1,5 mm, odstín, barevné řešení plochy

upřesněno investorem.

UH IPON,s.r.o.,Pod Valy 314,Kunovice 686 04, 608 88 99 36, 723 541 439,572 55 78 91,fax 572 55 15 99,uhipon@seznam.cz


Zateplení objektu MŠ Mládežnická V Kunovicích u Uh. Hradiště

Dokumentace pro realizaci stavby

Zateplení bude provedeno montážní technologií ve skladbě + skryté hmoždinky

- penetrace

- lepící tmel

- stabilizovaný pěnový polystyren ( EPS, XPS, deska fenolická pěna, minerální vata)

- stěrkový tmel

- armovací tkanina vtlačena do stěrky

- penetrace

- tenkovrstvá probarvená omítkovina

Zateplení střechy spojovacího krčku je navrženo polystyrenem EPS tl. 100 mm loženým

na stávající živičnou krytinu, nová krytina Pe folie, oplechování systénové součást dodávky

krytiny. Zateplení atiky je navrženo polystyrenem XPS + dřevoštěpkovádeska.

Zateplení obvodového pláště bude provedeno od soklu až po oplechování atiky.

Zateplení soklu bude zataženo 500 mm pod úroveň terénu.

Vodorovné a svislé lišty jsou součástí dodávky zateplení.

Úprava římsy ZUŠ je navržena obklad deskami cementotřískovými, polystyrenem EPS

tl. 20 mm, povrchová úprava dekorativní omítka

3. VÝPLNĚ OTVORŮ

Bude provedena výměna všech výplní otvorů - výměna oken a dveří.

Nová okna plastová, otevíravá sklápěcí, barva bílá se součinitelem prostupu tepla

U=0,77 W / (m².K)

Vchodové dveře na západní straně objektu prosklené v hliníkovém rámu s přerušeným

tepelným mostem, součinitel prostupu tepla U=1,10W/(m².K)

Krček - dveře prosklené plastové součinitel prostupu tepla U=1,10 W/(m².k), okna plastová

součinitel prostupu tepla U=0,77W/(m².K) nahrazují stávající prosklené stěny.

Vchodové dveře jednokřídlové 1.NP v hliníkovém rámu, s přerušeným tepelným mostem,

barva bílá, 1/2 prosklená.

Vchodové dveře jednokřídlové 1.PP plastové, barva bílá, prosklené, plné.

Při výměně dveří zůstane zachována šířka křídel a způsob otvírání – dveře, které slouží

k úniku osob z objektu, musí mít ve směru úniku kování, které umožní jejich otevření bez

prodlení a použití jakýchkoliv nástrojů – paniková klika (platí to i v případě, že jsou dveře

za provozu uzamčené).

Vnější parapety plech poplastovaný

Vnitřní parapety systémové, barva bílá.

Zateplení ostění, nadpraží a parapetů nesmí bránit otevírání oken a balkónových dveří.

Nová okna v suterénu budou zasklena bezpečnostním sklem viz. výkres pohledů.

Větrací mřížky budou odstraněny a nahrazeny novými plastovými,

Větrací mřížky střešní konstrukce budou demontovány.

3.3. TESAŘSKÉ A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

Objekty jsou zastřešeny plochou střechou - krytina PE folie, oplechování atiky

poplastovaný plech součást zastřešení - stávající, šikmá střecha – krytina asfaltový šindel,

oplechování šikmého okraje bude provedono nově. Při rekonstrukci střech v roce 2004 a

2005 bylo provedeno zateplení polystyrenem v tl. 60 mm. Vzhledem k jejich stáří není

vhodné tyto konstrukce nově zateplovat /dle doporučení ENERGETICKÉHO AUDITU pro.

UH IPON,s.r.o.,Pod Valy 314,Kunovice 686 04, 608 88 99 36, 723 541 439,572 55 78 91,fax 572 55 15 99,uhipon@seznam.cz


Zateplení objektu MŠ Mládežnická V Kunovicích u Uh. Hradiště

Dokumentace pro realizaci stavby

MŠ Mládežnická, Kunovice u Uh. Hradiště / i přesto, že neplní normové požadavky.

Spojovací krček – stávající krytina živičná, bude provedeno zateplení střechy

polystyrenem EPS tl. 100 mm, nová krytina PE folie tl. 1,5 mm, zateplení atiky je navrženo

polystyrenem XPS tl. 80 mm + dřevoštěpková deska. Oplechování atiky, zdiva je součást

dodávky krytiny.

Bude provedeno zateplení stropu v místnosti expanzní nádoby na střeše pavilonu č. 2

polystyrenem XPS tl. 100 mm, pochůzí vrstva je navržena deska cementotřísková

tl. 24 mm.

Vpusti budou zabezpečeny proti zamrzání el. automatickou ochranou střešních vpustí,

napojení bude na el. rozvod.

3.4. NÁTĚRY

Nezateplované části objektu budou přestěrkovány a finální úprava povrchu bede shodná s

povrchovou úpravou celého objektu – dekorativní omítka, barevný odstím dle investora.

Ocelové zábradlí na hlavní přístupové rampě zůstane bezezměn stávající.

Ocelové dveře - vstup do přístavku, prostor pro expanzní nádoby - budou očištěny, nově

natřeny.

Stávající zábradlí na jižní straně objektu a terasy bude očištěno a nově natřeno.

Žebříky budou demontovány, očištěny, nově natřeny a opět namontovány po provedení

fasády na prodloužené konzoly.

Nátěry ocelových konstrukcí budou provedeny – ve třech vrstvách 2 x základ, 1x email

odstín bude upřesněn investorem před zahájením prací.

3.5. KLEMPÍŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE

Bude provedeno nové oplechování parapetů, podokapních žlabů, odpadních svodů,

atiky, říms, střechy a krajových částí šikmé střechy – materiál poplastovaný plech.

Ocelové zábradlí na severní straně objektu ( u kuchyně a anglického dvorku) je navrženo

nové, povrchová úprava žárový pozink.

Ochrané mříže na oknech suterénu jsou navrženy ocelové s nátěrem. Madlo na severní

fasádě areálu je navrženo nové, povrchová úprava žárový pozink.

Nosná konstrukce zastřešení vstupu do kotelny je navržena z ocelových tenkostěnných

profilů 50/50/4, výplň tahokov, povrchová úprava žárový pozink, sloupky budou ukotveny

do stávající betonové podezdívky ( základu), povrchová úprava nátěr, střešní konstrukce

bude kotvena do zdiva stávajícího objektu, zastřešení plech tvarovaný s povrchovou

úpravou.

Nové větrací mřížky jsou navrženy plastové, barvy bílé.

Požární žebříky stávající opatřeny nátěrem.

Stávající HUP skříň je navržena nová, částečně zapuštěná do fasády.

Klempířské konstrukce budou provedeny dle ČSN 73 0636.

3.6. HROMOSVOD

Hromosvod je navržen nový na všech objektech areálu viz. samostatný projekt

hromosvodu.

Bude provedena revize hromosvodů a uzemňovacích tyčí dle ČSN 62 305-3

Viz. projekt hromosvodu.

UH IPON,s.r.o.,Pod Valy 314,Kunovice 686 04, 608 88 99 36, 723 541 439,572 55 78 91,fax 572 55 15 99,uhipon@seznam.cz


Zateplení objektu MŠ Mládežnická V Kunovicích u Uh. Hradiště

Dokumentace pro realizaci stavby

3.7 OKAPOVÝ CHODNÍK, ANGLICKÝ DVOREK, OPĚRNÁ STĚNA

Po obvodu všech objektů bude proveden nový okapový chodník

Stávající okapový chodník – beton, betonová dlažba, vyosévky a přírodní kámen uložený

v betonu bude vybourán po celém obvodu všech objektů.

skladba okapového chodníku bez ohraničení

betonová dlažba kladena do betonu 500/500/40 MM

betonová mazanina

80 – 100 MM

hutněná štěrkodrť 16-32 MM 100 MM

skladba zpevněné plochy – zámková dlažba – ohraničena zahradními obrubníky

zámková dlažba

lože z kameniva

prostý beton

kamenivo hrubé drcené

60 mm

50 mm

150 mm

300 mm

Anglický dvorek

Narušený beton bude po úroveň upraveného terénu vybourán a následně nově

nabetonován betonem C 12/15, propojení se stávající betonovou zdí bude ocelovými trny.

Stěny budou otryskovány a vyspraveny sanační stěrkou – maltou na beton s hydraulickými

pojivy, s přísadami, určenou na jemné a celoplošné vyspravení betonových konstrukcí v

tloušťkách do 4 mm.

Opěrná stěna

Plocha opěrné stěny bude otryskována a vyspravena sanační stěrkou – maltou na beton

s hydraulickými pojivy, s přísadami, určenou na jemné a celoplošné vyspravení

betonových konstrukcí v tloušťkách do 4 mm.

Horní hrana zídky bude oplechována poplastovaným plechem.

3.8 TERASA

Bude provedena oprava podlahové konstrukce terasy v objektu č.2. Budou odstraněny

jednotlivé vrstvy podlahy až na betonovou mazaninu.Tato konstrukce bude zateplena,

polystyrenem ve spádu tl. 160 - 220 mm a dále bude vrstva cementového potěru tl. 50

mm, izolace folie povlakové tl. 1,5 mm z jedné strany s geotextilií. Vrchní vrstva je

navržena dlažba uložena na podložkách. Vyspádování bude provedeno směrem k

vpusti, kde dešťová voda

bude odvedena přes atikové zdivo do svodu na fasádě.

Zateplení atiky je navrženo polystyrenem XPS tl. 80 mm + dřevoštěpková deska,

oplechování systémové součástí dodávky krytiny.

UH IPON,s.r.o.,Pod Valy 314,Kunovice 686 04, 608 88 99 36, 723 541 439,572 55 78 91,fax 572 55 15 99,uhipon@seznam.cz


3.9 PODHLED , PODLAHA VSTUPU

Zateplení objektu MŠ Mládežnická V Kunovicích u Uh. Hradiště

Dokumentace pro realizaci stavby

Stávající podhledové desky budou odstraněny. Podhled římsy nad všemi vstupy bude

zateplen minerální vatou tl. 50 -120 mm. Finální úprava dekorativní omítkovina, ( odstín,

barevné řešení plochy upřesněno investorem ).

Podlaha hlavního vstupu - bude provedeno přerušení tepelného mostu PIR tvrzenou

pěnou do drážky 50/50mm, podlaha nová stěrka se vsypem.

4. ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

Zateplované stěny jsou rozčleněny na několik barevných ploch schválených investorem

(viz. výkresová dokumentace). Barevné odstíny jsou určeny investorem.

5. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při stavební činnosti budou používány běžné stavební materiály a výrobky, které dodavatel

stavby doloží atest o nezávadnosti a pro zdraví a pro životní prostředí – ovzduší, vodu či

kontaminaci půdy.

Odvoz odpadů při demontáži nevyhovujících výrobku si dodavatel stavby zajistí v rámci

vlastní stavební činnosti.

Během výstavby bude omezeno na nejnižší míru obtěžování nadměrným hlukem,

vibracemi a prachem, který nelze vyloučit v průběhu demontáže.

Navrhovaná stavba nemá negativní dopad na životní prostředí v jeho okolí. Po ukončení

stavební činnosti bude okolí uvedeno do původního stavu.

Realizace stavby bude ohleduplná a šetrná k vysoké zeleni.

Dále viz POV.

6. LIKVIDACE ODPADŮ

Veškeré obaly od používaných hmot a materiálů, jakož i stavební suť, musí stavební firma

likvidovat požadovaným způsobem, tzn. odvést na příslušnou skládku odpadů.

7. BEZPEČNOST PRÁCE

Pracovníci firmy jsou na stavbě povinni dodržovat vyhlášku ČUPB

a ČBU č 591/2006 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních prací i

ve znění pozdějších změn a doplňků.

Stavební práce budou prováděny pouze pracovníky proškolenými a splňujícími podmínky

podrobné a zdravotní způsobilosti.Všechny výrobky, výrobní a technická zařízení

používaná během výstavby musí splňovat požadavky Zákona 22/1997 Sb. v platném

znění včetně příslušných nařízení vlády.

Budou dodrženy pokyny a přepisy pro provádění zateplovacího systému a všech dalších

výrobku na stavbě.

UH IPON,s.r.o.,Pod Valy 314,Kunovice 686 04, 608 88 99 36, 723 541 439,572 55 78 91,fax 572 55 15 99,uhipon@seznam.cz


Zateplení objektu MŠ Mládežnická V Kunovicích u Uh. Hradiště

Dokumentace pro realizaci stavby

E. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Úspora energie a ochrana tepla

a) energetická náročnost budov

b) energetická spotřeba stavby

(v samostatné příloze)

F. ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ A

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM

Zemní práce a základové konstrukce vzhledem k charakteru stavby nejsou řešeny

G. VLIV OBJEKTU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při stavební činnosti budou používány běžné stavební materiály a výrobky, které dodavatel

stavby doloží atest o nezávadnosti a pro zdraví a pro životní prostředí – ovzduší, vodu či

kontaminaci půdy.

Odvoz odpadů při demontáži nevyhovujících výrobku si dodavatel stavby zajistí v rámci

vlastní stavební činnosti.

Během výstavby bude omezeno na nejnižší míru obtěžování nadměrným hlukem,

vibracemi a prachem, který nelze vyloučit v průběhu demontáže.

Navrhovaná stavba nemá negativní dopad na životní prostředí v jeho okolí. Po ukončení

stavební činnosti bude okolí uvedeno do původního stavu. Realizace stavby bude

ohleduplná a šetrná k vysoké zeleni. Veškeré obaly od používaných hmot a materiálů, j

akož i stavební suť, musí stavební firma likvidovat požadovaným způsobem, tzn. recyklace

nebo odvést na příslušnou skládku odpadů.

H. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Dopravní napojení mateřské školy je stávající z ul. Mládežnická.

I. OCHRANA OBJEKTU PŘED VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ A

PROTIRADONOVÁ OCHRANA

Radonový průzkum není dokládán vzhledem k charakteru stavby.

J. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Stavba je navržena v souladu s obecně platnými požadavky pro výstavbu.

Vypracoval: Irena Blažková

UH IPON,s.r.o.,Pod Valy 314,Kunovice 686 04, 608 88 99 36, 723 541 439,572 55 78 91,fax 572 55 15 99,uhipon@seznam.cz


Zateplení objektu MŠ Mládežnická V Kunovicích u Uh. Hradiště

Dokumentace pro realizaci stavby

PARAMETRY VÝPLNÍ OTVORŮ

Požadavek poznámka doložení pozn.

Plastový systém s min. počtem komor 6 ANO

Stavební výška rámů otvorových výplní min.80 mm řez

bez použití rozšiřovacích profilů

Stavební hloubka rámů otvorových výplní min.90mm řez

Stavební hloubka křídla otvorových výplní min.100mm řez

tl. stěn hlavního

Plastový profil třídy „A“ dle ČSN 12608:2003 profilu /pohledová plocha) Potvzení výrobce profilu

rovna nebo větší 2,8mm

Součinitel prostupu tepla rámů plastových max Uf=1,0W/(m2*K) Certifikát CV-11-0550/Z

otvorových výplní

Provedení podkladového profilu min. 5 komor, ANO

spoj s rámem okna vytěsněn izolantem

Zasklení otvorových výplní skly složenými ze tří max. Ug=0,5 W/(m2*K) CE-AGC

tabulí a s dvěma komorami, vyplněny inertními plyny

Provedení kování – celeobvodové kování s

minimálně dvěma bezpečnostními body

ANO

Výztuž rámů otvorových výplní-uzavřená tl. stěny výztuže = nebo Certifikát CV-0550/Z

obvodová výztuž

větší 1,50mm

Výztuž křídel otvorových výplní tl.stěny výztuže = nebo Certifikát CV-0550/Z

větší 2,0mm

Provedení otvorových výplní-křídla

otevíravá, sklopná s mikroventilací nebo

štěrbinovým větráním

Balkonové dveře s příčkou

ANO

ANO

Použití středového těsnění u všech otvorových výplní ANO

Spojení okna a balkonových dveří pomocí spojovacího

prvku , který obsahuje kovovou výztuž ANO

U všech otvorových výplní použití vnitřního plast. ANO nebo

parapetu také dřevotřískové

Zabudování otvorových výplní v souladu s platnými TNI 74 6077:2011 ANO

požadavky na zabudování

UH IPON,s.r.o.,Pod Valy 314,Kunovice 686 04, 608 88 99 36, 723 541 439,572 55 78 91,fax 572 55 15 99,uhipon@seznam.cz


Zateplení objektu MŠ Mládežnická V Kunovicích u Uh. Hradiště

Dokumentace pro realizaci stavby

Odolnost proti zatížení větrem min. tř. C4(jedno,dvou a tř. kř. okno) prohlášení o shodě

(EN 12211/EN 122210)

(dle osvědčení CE-ZSTV-

12-036/1,2a3)

min. tř. C2 (jedno a dvoukříd. dveře) prohlášení o shodě

(dle osvědčení CE-ZSTV-

12-036/1,2a3)

Reakce na oheň (EN 13501-1+A1) min. tř. D Protokol o klasifikaci reakce

na oheň

Vodotěsnost (EN 1027/EN12208) tř. E1800-tříkřídlové okno prohlášení o shodě

(dle osvědčení CE-ZSTV-

12-036/1,2a3)

Odolnost proti nárazu ( EN 13049) min. tř. 3- tříkříd. okno prohlášení o shodě

(dle osvědčení CE-ZSTV-

12-036/1,2a3)

Únosnost bezpečnostních zařízení funkční bez deformací prohlášení o shodě

(EN 14609 nebo EN 948/ (tříkříd. okno , dvoukříd. (dle osvědčení CE-ZSTV-

EN 14351-1+A1) balkonové dveře) 12-036/1,2a3)

Akustické vkastnosti ( EN ISO140-3 min. RW=35 dB ( platí pro prohlášení o shodě

nebo EN 14351-1+A1; příloha B) celé okno o cel. Ploše = nebo (dle osvědčení CE-ZSTVmenší

2,7 m2)

12-036/1,2a3)

Součinitel prostupu tepla plastového max. Uw=0,77 W/(m2*K) prohlášení o shodě

okna ( EN ISO 12567-1 nebo

(dle osvědčení CE-ZSTV-

EN ISO 12567-2)

12-036/1,2a3)

Radiační (sálavé) vlastnosti součinitel prostupu solární CE-AGC

zasklení (EN 410) energie (solární faktor)g = 47

světelný součinitel prostupu

CE-AGC

Tv = 69

Průvzdušnost ( EN 1026/ EN32207) min. tř.4 – tříkříd.okno prohlášení o shodě

dvoukřídlové balkonové

(dle osvědčení CE-ZSTVdveře

12-036/1,2a3)

Ovládací síly ( EN 12046-1/ EN 13115) tř. 1 -tříkřídlové okno prohlášení o shodě

dvoukřídlové balkonové

(dle osvědčení CE-ZSTVdveře

12-036/1,2a3)

Mechanická pevnost – svislé zatížení min. tř.4 – tříkříd.okno prohlášení o shodě

( EN 14608/ EN 13115) dvoukřídlové balkonové (dle osvědčení CE-ZSTVdveře

12-036/1,2a3)

Mechanická pevnost – svislé kroucení min. tř.4 – tříkříd.okno prohlášení o shodě

zatížení ( EN 14608/ EN 13115) dvoukřídlové balkonové (dle osvědčení CE-ZSTVdveře

12-036/1,2a3)

UH IPON,s.r.o.,Pod Valy 314,Kunovice 686 04, 608 88 99 36, 723 541 439,572 55 78 91,fax 572 55 15 99,uhipon@seznam.cz

More magazines by this user
Similar magazines