(Microsoft PowerPoint - Andrzej Szyma\361ski Landis Gyr.ppt)

proinwestycje.pl

(Microsoft PowerPoint - Andrzej Szyma\361ski Landis Gyr.ppt)

Czy jest już czas na „Smart Metering” ?

Power Ring 2008

9.12.2008

Andrzej Szymański

Prezes Zarządu

Landis+Gyr

manage energy better

1 - Power Ring 2008 – Andrzej Szymański


Dyrektywa 2003/54/EG z 19.09.2003 - FAKT

…Dystrybutor energii powinien zagwarantować, że rachunek (billing)

odpowiada aktualnemu zużyciu energii w zrozumiałych dla klienta

kryteriach i jest dostarczany z częstotliwością umożliwiającą klientowi

świadome regulowanie poziomu własnego zużycia… (Dyrektywa EU)

…Eksperci od efektywnego zużycia energii dowodzą, że kombinacja

zaawansowanej technologii i zmian w zachowaniach popytowych są

kluczem do oszczędności finansowych i efektywnej ochrony środowiska

naturalnego… (Landis+Gyr)

…Ostatnie badania nad inteligentnymi systemami pomiarowymi dowodzą,

że innowacyjne programy taryfowe, nowoczesne rozwiązania pomiarowe z

bezpośrednim informowaniem odbiorcy o aktualnym zużyciu zwiększają

efektywność finansowych i środowiskowych korzyści…(Landis+Gyr)

2 - Power Ring 2008 – Andrzej Szymański


Czas już nadszedł ale….

Bariery

Motywacje

Regulator

Investor

3 - Power Ring 2008 – Andrzej Szymański


Smart Metering w Europie - projekty Landis+Gyr

Norwegia

176 000

Dania

573 400

Holandia 23 000

Niemcy 40 000

Francja

1 000

Szwajcaria

3 000

Włochy

1 525 000

Szwecja

1 200 000

4 - Power Ring 2008 – Andrzej Szymański

Słowenia 3 200

Finlandia

ia 440 550

Estonia 16 000

Czarnogóra

ra 10 000

Grecja

2 000

Czechy 2 000

Turcja

50


Smart Metering – Analiza opłacalności

przykład rynku szwajcarskiego: Analiza Zysków i Strat

Założenie: Wszyscy klienci taryfowi w Szwajcarii są w systemie AMR

Analiza Zysków i Strat

Mln CHF

Bilans Podsumowanie:

(w mln. CHF)

- Klienci osiągają

oszczędności 3-7%/rok

główne zyski

- Spółki dystrybucyjne:

mają głównie koszty

stanowiące barierę

inwestycyjną

źródło: Pöyry Energy Consulting, druga opinia dla EVU (CH) 17.01.08)

5 - Power Ring 2008 – Andrzej Szymański


Smart Metering – Business Case

Analiza zysków i strat

Bilans (w mln. CHF)

Mln CHF

Konkluzja:

+ Nie ma motywacji biznesowej dla Spółek Dystrybucyjnych

+ Potrzebne jest wsparcie Regulatora dla budowy zasad równomiernego

podziału kosztów i zysków

+ Trzeba znaleźć dodatkowe korzyści wynikające np. z jednoczesnego odczytu

różnych mediów

6 - Power Ring 2008 – Andrzej Szymański


Infrastruktura Smart Metering

Wpływ na zachowanie klienta końcowego

OSD

Klient

GPRS, PLC

Dane rzeczywiste

Monitoring/

kontrola obciążenia

RF

Świadomość

Internet

Dane historyczne

Dec-08 , 7 - Power Ring 2008 – Andrzej Szymański


Pik obciążenia – kontrola zużycia

OSD

klient

Przewidywanie

2

Zmiana taryfy

1

GPRS, PLC

Wyączenie

4

RF

Wysoka taryfa

Start

04.10.08

11:00

Alarm

Wybór urządzeń

do wyłączenia

3

Dec-08 , 8 - Power Ring 2008 – Andrzej Szymański


Jak to się robi ? - AMM w EU (1/5)

Model I

Korzyść biznesowa

Model II

Decyzja Regulatora

Model III

Kombinacja I i II

9 - Power Ring 2008 – Andrzej Szymański


Jak to się robi ? - AMM w EU (2/5)

Model I

Korzyść biznesowa

L+G:

Skandynawia (DK, FI, NO, Estonia) Najwiekszy projekt w Danii (Sydenergy):

+ Bez zaangażowania Regulatora

> 250 tyś p.p. , gaz, ciepło

+ Małe i średnie projekty, jeden duży projekt (>200 tyś p.p.)

Bez Szwecji !

Model I

Korzyść biznesowa

Austria

+ 2 duże projekty

Model II

Decyzja Regulatora

Szwecja (do 2009: 5 mln P.P.

+ Miesięczny odczyt liczników en. elektrycznej (wymóg minimum)

+ Zużycie godzinowe, jakość, rozłączanie

+ Duże projekty „pod klucz”

10 - Power Ring 2008 – Andrzej Szymański

L+G Szwecja:

+ 160 Systemów, 1 mln Punktów Pom.

+ dodatkowe. 1 mln liczników

+ największy projekt: e.on > 400k PP

+ „Turn-Key“: Instalacja i Serwis


Jak to się robi ?- AMM w EU (3/5)

Model II

Decyzja Regulatora

L+G:

+ piloty z udziałem Partnerów

+ rozwiązania - podwójne media

+ grupy standaryzujące

Holandia (do 2014: 7 mln liczn. elektrycznych + 6 mln liczn. gazu)

+ Ustalono minimalne wymagania dla urządzeń

+ Możliwość odłączania zasilania

+ Licznik elektryczny jest bramką komunikacyjną dla Systemu Centralnego

+ 2 oddzielne interfejsy komunikacyjne: dystrybutor i klient

+ 4 taryfy, Import/Export

+ Zdalny update oprogramowania firmowego urządzeń

Dystrybutor / Dostawca usług zdefiniowali standardy komunikacyjne

„Wewnętrzna międzyobiektowa – Standaryzacja DLMS“

(Kema, Eneco, Nuon, Essent, Delta) + (L+G, Actaris, Iskra, Sagem)

11 - Power Ring 2008 – Andrzej Szymański


Holandia – projekt Smart Meter

Licznik Smart , dwa źródła + terminal domowy

+ Komunikacja Mbus -

bezprzewodowa

pomiędzy urządzeniami

+ DLMS jako protokół

danych

+ Terminal konsumencki

+ Licznik elektryczny

Transmisja GPRS

Licznik typu Flex

4 niezależne

interfejsy

+ Licznik gazu

Automatyczny zawór

Kompensacja

temperaturowa

12 - Power Ring 2008 – Andrzej Szymański


Jak to się robi ? - AMM w EU (4/5 )

Model II

Decyzja Regulatora

L+G:

+ Dostawy pierwszych prototypów dla Endesa

+ Udział w normalizacji dla Iberdroli (PRIME)

Hiszpania:

+ od 1.7.07: decyzja na Smart Metering, ogółem 22 mln liczników

+ Endesa: budowa własnego licznika i technologii PLC

+ Iberdrola: definiuje normy PLC dla przyszłych aplikacji

Model II

Decyzja Regulatora

L+G:

+ Kilkanaście pilotów

+ Udział w grupach normalizacyjnych

Niemcy:

+ spodziewane prawo w 2008 !

+ trochę pilotów (> 1‘000 PP), duże wdrożenia po 2010

+ działania normalizujące w kilku grupach, niejasna sytuacja!

Model II

Decyzja Regulatora

L+G:

+ Duże projekty z Terminalem ecoMeter

UK: + Kilka pilotów opłaconych przez Rząd

+ Wymóg terminali domowych („Białe Certyfikaty“), E, G

13 - Power Ring 2008 – Andrzej Szymański


„Smart Metering” w U.K.

Inteligentny licznik – dwa źródła + terminal domowy

Gas Meter

+ Komunikacja bezprzewodowa

pomiędzy urządzeniami

+ Terminal domowy

+ Transfer danych przez GPRS

In-home

Low Power Radio

2-Way

Electricity

meter

LPR

Modem

SMS Messaging

GSM

Network

Provider

+ Funkcje przedpłaty dla obydwu

mediów

In Home Unit

In-home

Low Power 2-WayRadio

+ Standard BS

SMS Data

Data

collection/

Processing

Billing system

System Architecture TBC

14 - Power Ring 2008 – Andrzej Szymański


Jak to się robi ? - AMM w EU (5/5)

Model III

Kombinacja I/II

L+G:

+ Dostawa systemu dla miasta Rzym

+ Projekt Acea z 1.5 mln liczników z PLC

Włochy:

+ do 2010: zainstalowanych będzie 40 mln liczników elektronicznych

+ Regulator promuje i motywuje Smart Metering

+ Liczniki gazu jako następny krok w kierunku Smart Meteringu

Model III

Kombinacja I/II

Francja:

+ 2008 – 2010 Pilot: 300tyś. PP, 7tyś. koncentratorów (DC)

+ > 2010 - 2017: Instalacja 35 mln PP, 700tyś. DC

+ Regulator przekonał EdF do projektu „Smart Metering”

+ Wymagania: otwarta technologia, standaryzacja procedur

+ Edf oczekuje oferty od konsorcjum wykonawców.Wymogiem

są otwarte standardy w ramach konsorcjum.

L+G:

+ Landis+Gyr jest częścią konsorcjum dla pilota na 300‘000 PP

+ System PLC zgodny z DLMS / Normą IEC 61334

15 - Power Ring 2008 – Andrzej Szymański


„Smart Metering” we Włoszech.

Inteligentny licznik + terminal domowy

ACEA

LINK

20 kV

GSM/GPRS

DATA

CONCENTRATOR

CABINET

LENNT

PLC

MV / LV

substation

400 V

16 - Power Ring 2008 – Andrzej Szymański


Wnioski

+ „ENERGIA JEST TOWAREM, A ENERGETYKA TO OBSZAR BIZNESOWY”

- Budowa konkurencyjnego rynku energii wymaga czasu i zdecydowanego działania

- Poza giełdą, rynkiem bilansującym zawsze będą istniały umowy dwustronne

+ „ NAJWAŻNIEJSZY JEST KLIENT”

- Wszyscy mamy już prawo wyboru ,

- Przed klientem odpowiedzialny jest ten, który ma z nim podpisaną umowę na

dostawę energii

+ „INFORMACJA MOŻE BYĆ CENNIEJSZA NIŻ ENERGIA „

- Pewna informacja to podstawa skutecznych decyzji biznesowych

- Odpowiedni system pomiarowy zapewni efektywność procesów

- Z informacji trzeba umieć korzystać

- Liczy się czas reakcji

17 - Power Ring 2008 – Andrzej Szymański


Zadania dla Energetyków

+ „INWESTYCJE ZWIĘKSZAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ BIZNESOWYCH”

- Budowanie spójnych systemów AMM

- Wykorzystywanie sprawdzonych istniejących rozwiązań

- Dobieranie stabilnych partnerów

+ „ PRZEMODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH”

- Od pomiaru do rachunku – jeden ciąg procesowy,

- Obsługa systemowa – nieprodukcyjne przychody finansowe

+ „ SZYBKIE PODEJMOWANIE DECYZJI„

- Skuteczne systemy monitorowania i zbierania danych

- Detekcja uszkodzeń i szybkie usuwanie awarii

- Elastyczna architektura komunikacyjna – rezerwowanie dróg transmisji

18 - Power Ring 2008 – Andrzej Szymański


19 - Power Ring 2008 – Andrzej Szymański

Dziękuję za uwagę

More magazines by this user
Similar magazines