Miroslaw Urbanski, DB - Procesy Inwestycyjne Sp. z oo

proinwestycje.pl

Miroslaw Urbanski, DB - Procesy Inwestycyjne Sp. z oo

31 marca 2010

Alternatywne moŜliwości finansowania projektów

energetycznych z międzynarodowych rynków finansowych

Mirosław Urbański

Członek Zarządu Deutsche Bank Polska S.A.


Spis treści

1. Rynki finansowe (DCM) - jedno ze źródeł kapitału

sektora energetycznego

2. Aktualny stan rynków finansowych/ Debt Capital

Market

3. Udział Deutsche Bank w nowych emisjach

4. Nowe emisje spółek energetycznych – opis

transakcji

2


Rynki finansowe - jedno ze źródeł kapitału sektora

energetycznego


Potrzeby inwestycyjne Polski do roku 2030

według Raportu „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”

Inwestycje w infrastrukturze i ochronie środowiska do 2030r.

mld PLN

1400

1323

1200

1000

800

600

400

200

350

400

160

200

100

100

610

700

0

Inwestycje

infrastrukturalne

Inwestycje w

energetyce

Bezpieczeństwo

energetyczne

Polski

Razem

PKB Polski

2009

Dolne oszacowanie

Górne oszacowanie

Źródło: Raport „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”


Rynki finansowe to logiczne dopełnienie luki kapitałowej

Szacowana wielkość niezbędnych inwestycji w moce wytwórcze i przesył praktycznie wyklucza

moŜliwość wygenerowania kapitału niezbędnego dla ich zrealizowania z bieŜącej działalności i

krajowego rynku kapitałowego, środków Unii Europejskiej i kredytów z MIF (szacowany Capex

zdecydowanie przerasta moŜliwości lokalnego rynku)

Potencjalnie niezbędnym kapitałem dysponują branŜowi inwestorzy zagraniczni, jednak ich

zaangaŜowanie w polski rynek jest limitowane, m. in. ze względu na:

Własne ‘kłopoty’ związane z malejącą wolną gotówką z przepływów operacyjnych, kosztami

odnawiania zabezpieczeń, niŜszą płynnością, koniecznością kontynuowania projektów

rozpoczętych przed 2-gą połową 2008,

Historyczne doświadczenia polskiej prywatyzacji – wolne I skomplikowane procesy

Administracyjne regulowanie cen, niejasne perspektywy kosztów związanych z

ograniczaniem emisji CO2 i wpływem polityki energetycznej UE

Niezbędne więc stanie się strategiczne finansowanie długiem ze źródeł komercyjnych (kredyty

bankowe, emisje obligacji, pozostałe instrumenty rynków kapitałowych) zarówno w formule

finansowania opartego o bilanse sponsora projektu jak i typowego „project finance”

Sektor energetyczny (energy / utility) znów jest dobrze postrzegany przez inwestorów

globalnych pod względem kredytowym, jednakŜe warunki rynkowe uległy zmianie w porównaniu

z okresem sprzed 2008r.(wymog transparentności aktywów, duŜy apetyt aczkolwiek selektywne

podejście do profilu ryzyka projektu).

5


Alternatywne kierunki – platforma produktowa

MoŜliwości Debt Capital Markets;

Emisje publiczne (pod programem EMTN lub one-off)

Private Placement / Emisje Prywatne

Structured Private Placement (zazwyczaj powiązane z inflacją – najbardziej popularne w

Europie Zachodniej / Francja / Hiszpania)

Emisje typu ‘Schuldschein’ – transferowalny kredyt pod prawem niemieckim lub Registered

Bond

Obligacje Zamienne (powiązane z equity)

Finansowanie typu Pre-IPO

Rynki Kredytowe / Loan Markets;

PoŜyczki syndykowane

Club deals

Kredyty bilateralne

Finansowanie na bazie ‘project finance’

Klasyczna struktura ‘project finance” z proporcją debt to equity 30 /70

6


Aktualny stan rynków finansowych – Credit market update


Fundamentalna zmiana wyceny ryzyka kredytowego, jednak marŜe

kredytowe powoli wracaja do ‘normalnosci’ (5 letni CDS)

8


Podsumowanie rynków

Wolumen nowych emisji (rating inwestycyjny)

Emisje w EUR (w mld EUR)

300

250

200

150

100

50

Emisje w GBP (w mld GDP)

50

40

30

20

10

Emisje w USD (w mld USD)

600

500

400

300

200

100

2007 2008 2009 2010

Q1 Q2 Q3 Q4

2007 2008 2009 2010

Q1 Q2 Q3 Q4

2007 2008 2009 2010

Q1 Q2 Q3 Q4


Najbardziej pracowity tydzień na rynku pierwotnym (12 marca 2010 r.) w 2010 r.

Rynki akcji stopniowo rosły przez cały tydzień w obliczu fali sprzedaŜy hurtowej i większego zainteresowania MBA. Wzrost ten został ograniczony, kiedy mocne dane z

Chin spowodowały obawy o zacieśnienie polityki przez chiński bank centralny oraz opublikowano rozczarowujące dane z USA. Indeks S&P 500 zakończył tydzień na

plusie (1,0%), a indeksy DAX i FTSE zyskały odpowiednio 1,2% i 0,5%

Sentymenty na rynku kredytowym były nadal optymistyczne a indeksy kredytowe utrzymywały trend zacieśniający Indeks iTraxx Main zakończył tydzień spadkiem o 4

pb a iTraxx Crossover o 15 pb w porównaniu z ub. tygodniem
Rynek pierwotny spółek odnotował gwałtowny wzrost podaŜy – spółki o ratingu inwestycyjnym pozyskały 7,75 mld EUR – dodatkowy wzmocniony przez podaŜ

papierów wysokodochodowych o wartości ponad 1,9 mld EUR. W rezultacie ubiegły tydzień był najbardziej pracowity jeśli chodzi o podaŜ ze strony spółek w 2010 r. Na

wszystkie nowe emisje złoŜono wysokie zapisy i większość spółek odnotowywała dobre wyniki na rynku wtórnym, pomimo oferowania niewielkich lub zerowych premii

dla nowych emisji

Ubiegłotygodniowa podaŜ pokazuje, Ŝe dynamika podaŜ-popyt jest obecnie korzystna dla emitentów; powstaje jedynie pytanie jak długo będzie utrzymywać się na tym

poziomie zanim pojawi się „niestrawność”. Rosnąca liczba spółek, które juŜ rozpoczęły lub dopiero planują objazdowe prezentacje dla inwestorów (roadshow) wskazuje,

Ŝe pula oczekujących transakcji jest nadal znacząca i wiele spółek moŜe rozpocząć proces przed przerwą Wielkanocną

Rynek dolarowy dla spółek o ratingu inwestycyjnym był równie pracowity – emitenci pozyskali ponad 16 mld USD. Koniunktura na rynku utrzymuje się na mocnym

poziomie a premie z tytułu nowych emisji wahają się od ujemnych do +10, podczas gdy księgi zamówień spotykają się z wielokrotną nadsubskrypcją. Największą

transakcją tygodnia była emisja Novartis, w ramach której spółka pozyskała 5 mld USD w trójtranszowej emisji rozłoŜonej na transze 3-letnią, 5-letnią i 10-letnią

Źródło: Dealogic

Źródło: Bloomberg, DB Global Markets Research, 15 marca 2010 r.

9


Rynek odnotowuje znaczące

zacieśnienie spreadów

kredytowych od szczytowych

poziomów w marcu 2009

Rynki akcji utrzymywały trend

spadkowy w roku 2009, ale

odnotowały silne odbicie po

marcu

Jeśli chodzi o 2010 r., rynek

pierwotny spółek wraca do gry

po powolnym początku roku,

szczególnie w segmencie

pozafinansowym

Rynek otrzymał impuls ze

strony udanej emisji Grecji,

która ograniczyła zmienność

na poziomie krajowym

W ubiegłym tygodniu podaŜ ze

strony spółek o ratingu

inwestycyjnym spoza sektora

finansowego wyniosła 7,75

mld EUR i była podzielona na

11 emitentów

Indeksy kredytowe gwałtownie

spadły

1100

800

500

iTraxx Crossover

iTraxx Main (RHS)

250

200

150

100

200

50

2008 2009 2010

Podsumowanie rynków – c.d.

Ryzyko krajowe zdominowało początek 2010r. ...wywołując implikacje dla rynków pierwotnych papierów

Ryzyko krajowe wywarło presję na rynki….

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Greece Spain Portugal

Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Oct-09 Jan-10

Niemniej gospodarka wykazywała silne oznaki odbicia, przy

ogólnie dobrych danych z IV kw. …..

Wyniki za IV kw. EUR / EPS

Misses

44%

Beats

56%

Wyniki za IV kw. USD / EPS

Misses

22%

In Line

1%

Beats

77%

dłuŜnych, kiedy emitenci odkładali planowane emisje na

przyszłość

Emisje sp. o ratingu inwestyc. w

EUR (EUR)

… a indeksy kredytowe spółek dobrze się trzymały pomimo

kryzysu…

300

70

1-Feb 8-Feb 15-Feb 22-Feb 1-Mar

0

Urenco Finance Tennet - 5-let. Tennet - 12-let. EDP Finance Ibedrola Finance ACEA Spa Alstom Edison

Źródło: Bloomberg, DB Global Markets Research, 15 marca 2010 r.

100

80

60

40

20

550

500

450

400

350

2007 2008 2009 2010

Jan Feb

iTraxx Crossov er

Emisje sp. o ratingu inwestyc.

W USD (USD)

250

200

150

100

50

2007 2008 2009 2010

Jan Feb

iTraxx Main (RHS)

…jednocześnie silny apetyt inwestorów na rynkach pierwotnych nie wykazuje oznak słabnięcia…. --- ostatnie emisje firm energ.

mln EUR

1600

1200

800

400

4.85x

5.00x

3.60x

Wielkość emisji

4.58x

7.87x

Nadsubskrypcja (RHS)

6.20x

9.00x 9.00x

120

110

100

90

80

6

4

2

0

mld EUR

10


Nowe emisje obligacji w EUR

Rynek pierwotny akcji

spółek wraca do gry po

powolnym początku i

oczekuje się, Ŝe pozostanie

mocny do Wielkanocy

Rynek otrzymał impuls ze

strony udanej emisji Grecji

tydzień wcześniej, która

ograniczyła zmienność na

poziomie krajowym

Szczególnie aktywny był

sektor energetyczny

reprezentowany przez

mocne spółki, takie jak

Iberdrola (A3/A-), Edison

(Baa2/BBB+), Acea (A-/A+) i

EDP Finance (A3/A-).

Wszystkie cztery transakcje

wyceniono wg dolnego

pułapu wstępnych widełek

cenowych dzięki bardzo

silnej nadsubskrypcji; na

rynku wtórnym nastąpiło

dodatkowe zacieśnienie

Wybrane nowe emisje obligacji spółek i SSA (kraje, podmioty międzyn. i agencje) w EUR, od początku roku 2010

Data Emitent Rating Termin wykupu Kwota (mln) Spread (pb) Kupon Sektor

10-Mar-10 Edison Baa1/BBB+ Mar-15 500 MS+85 3.250% Utility & Energy

10-Mar-10 Alstom Baa1/BBB+ Mar-20 500 MS+118 4.500% Utility & Energy

09-Mar-10 Deutsche Tele Finance Baa1/BBB+ Mar-20 500 MS+100 4.125% TMT

09-Mar-10 ACEA Spa NR/A- Mar-20 500 MS+120 4.500% Utility & Energy

09-Mar-10 Iberdrola Finance A3/A- Mar-20 500 MS+90 4.125% Utility & Energy

09-Mar-10 EDP Finance A3/A- Mar-15 750 MS+95 3.250% Utility & Energy

08-Mar-10 Telefonica EMIS Baa1/A- Mar-15 1400 MS+93 3.406% TMT

02-Mar-10 EC Aaa/AAA May-19 1500 MS+20 3.375% SSA

25-Feb-10 Unibail Rodamco A3/A Mar-15 500 MS+105 3.375% Real Estate & REITS

23-Feb-10 GECC Aa2/AA+ Feb-17 1500 MS+140 4.250% Industrials

19-Feb-10 Land Hessen NR/NR Jul-25 1000 MS+10 3.500% SSA

17-Feb-10 Spain Aaa/AA+ Jul-25 5000 MS+85 4.650% SSA

03-Feb-10 ICO Aaa/AA+ Feb-15 1000 MS+65 3.250% SSA

02-Feb-10 OMV AG A3/A- Feb-20 500 MS+105 4.375% Oil & Gas

02-Feb-10 Tennet Holdings A3/A- Feb-15 500 MS+70 3.250% Utility & Energy

02-Feb-10 Tennet Holdings A3/A- Feb-22 500 MS+100 4.500% Utility & Energy

29-Jan-10 Urenco Finance A2/A- May-17 500 MS+93 4.000% Utility & Energy

27-Jan-10 Bouygues SA NR/A- Feb-18 500 MS+88 4.000% Building & Construction

26-Jan-10 Greece A2/BBB+ Aug-15 8000 MS+350 6.100% SSA

21-Jan-10 Volkswagen A3/A- Jul-14 1000 MS+90 3.375% Automobiles & Components

14-Jan-10 Ireland Aa1/AA Oct-20 5000 MS+150 5.000% SSA

13-Jan-10 Vodafone Group Baa1/A- Jan-22 1250 MS+100 4.650% TMT

12-Jan-10 Daimler A3/BBB+ Jul-13 1000 MS+85 3.000% Automobiles & Components

12-Jan-10 Daimler A3/BBB+ Jan-17 1000 MS+110 4.125% Automobiles & Components

12-Jan-10 Gas Natural Baa2/BBB+ Jan-15 650 MS+80 3.375% Utility & Energy

12-Jan-10 Gas Natural Baa2/BBB+ Jan-18 700 MS+100 4.125% Utility & Energy

12-Jan-10 Gas Natural Baa2/BBB+ Jan-20 850 MS+110 4.500% Utility & Energy

12-Jan-10 Belgium NR/AA+ Sep-20 5000 MS+30 3.750% SSA

11-Jan-10 KfW Aaa/AAA Jan-20 5000 MS+18 3.625% SSA

11-Jan-10 BMW Finance A3/A- Jan-17 1500 MS+90 3.875% Automobiles & Components

11-Jan-10 BMW Finance A3/A- Apr-13 1000 MS+68 2.875% Automobiles & Components

Note: SSA - sovereign, supranational and agencies

EUR New Issue

Market

Termin wykupu – od 2009 Rating – od 2009

11-15 lat

6%

16-25 lat

1%

>26 lat

9%

1-5 lat

35%

BB

7%

B

11%

Inne

6%

AAA

3%

AA

13%

A

28%

6-10 lat

49%

BBB

32%

Źródło: Bloomberg; Deutsche Bank; 15 marca 2010 r.

11

Note: Deals in bold indicate DB-led issues,


Udział Deutsche Bank w nowych emisjach


2009 I poł. — Wszystkie emisje obligacji przedsiębiorstw

w Euro

2009 I poł. — Wszystkie emisje obligacji przeds. w Euro

Deutsche Bank – nagrody w obszarze walut i zarządzania

ryzykiem w 2009 r.

Poz.

Zarządzający lub Grupa


(mln)

Emisja

Udział

(%)

1 Deutsche Bank 19,597 65 10

2 BNP Paribas 19,165 70 9.8

3 SG GIB 19,011 65 9.7

4 RBS 17,016 58 8.7

5 Calyon 12,827 44 6.6

6 JP Morgan 12,168 38 6.2

7 Barclays Capital 10,975 39 5.6

8 HSBC 10,926 35 5.6

9 Citigroup 9,546 35 4.9

10 BofA Merrill Lynch 6,783 21 3.5

Źródło:

Emisje ogółem 195,200 203

Thomson Reuters

Deutsche Bank konsekwentnie jest notowana na szczycie

zestawień dla obligacji przedsiębiorstw w Euro przez 10 lat
Najlepszy doradca w zakresie ryzyka i zarządzania

gotówką w Europie Zach.

Dostawca usług Forex nr 1 (5 rok z kolei)

Najlepsza platforma E-Trading (maj 2009 Poll)

Najlepszy bank globalny w obszarze zarządzania ryzykiem

Najlepszy doradca w zakresie ryzyka w Europie Zach.

(lipiec 2009 r.)

Najlepiej skonstruowane opcje, powiązane z FX / Korelacja

Najlepsze strategie i pomysły dot. obrotu opcjami Vanilla

Najlepsza platforma ogólna (2 rok z rzędu)

Najlepsza platforma branŜowa

Najlepsza platforma detaliczna

Nagroda White Label za 2009 r.

Najlepszy bank roku w walutowych instr. pochodnych

Najlepszy bank roku w walutowych instr. pochodnych

(stycz. 2009)

Najlepszy bank dłuŜny w Europie Zachodniej

Najlepszy bank roku w walutowych instr. pochodnych

Największy bank walutowy na świecie z udziałem w rynku

20,96% Deutsche Bank:

20.96%

14.68%

10,45%

8,19%

7,32%

5,43%

DB UBS BC RBS CITI JPM

Źródło: Euromoney Foreign Exchange Poll, May 2009

13


Deutsche Bank na rynkach kap. papierów dłuŜnych

Przy wyborze

głównych

zarządzających na

potrzeby

proponowanej

transakcji, waŜne jest

dobre rozpoznanie

głównych

zarządzających przez

analizę odpowiednich

zestawień i

rankingów

branŜowych

Deutsche Bank cały

czas jest na czele

rankingów w

obszarze

międzynarodowych

emisji obligacji oraz

wszystkich emisji w

EUR

Best Lead Manager of

CEEMEA Bonds

Deutsche Bank

Wszystkie obligacje w Euro

Poz.

Poz.

Zarządzający lub Grupa

USD

(mln)

Emisja

Udział

(%)

1 Deutsche Bank 12,723 50 10.77

2 Citi 10,549 52 8.93

3 HSBC 9,280 90 7.86

4 RBS 9,121 49 7.72

5 Barclays 8,297 38 7.02

6 Credit Suisse 7,552 30 6.39

7 JP Morgan 6,500 28 5.50

8 Morgan Stanley 5,972 23 5.06

9 BNP Paribas 5,515 22 4.67

10 UBS 5,489 33 4.65

Źródło:

Zarządzający lub Grupa

USD

(mln)

Emisja

Emisje ogółem 1,086,294 1,131

Źródło: IFR Issue nr 1809 — 14 XI 2009 r.

2008 — Wszystkie międzynarodowe obligacje EM

Emisje ogółem 118,125 408

DCM Analytics

Udział

(%)

1 BNP Paribas 91,847 268 8.5

2 Deutsche Bank 85,654 254 7.9

3 HSBC 81,753 215 7.5

4 SG CIB 76,786 222 7.1

5 Barclays Capital 69,375 197 6.4

6 Calyon 63,017 169 5.8

7 RBS 57,326 175 5.3

8 JP Morgan 53,975 156 5

9 UniCredit Group 46,787 144 4.3

10 Citigroup 34,910 98 3.2

2009 YTD — Obligacje międzynarodowe CEMA

Poz.

Źródło:

Źródło:

Zarządzający lub Grupa

USD

(mln)

Emisja

Total Issues 82,661 97

Bloomberg (na dzień 17 XI 2009 r.)

Emisje ogółem 921,966 2,556

DCM Analytics (na dzień 17 XI 2009 r.)

Udział

(%)

1 Citi 8,762 24 10.60

2 Deutsche Bank 7,760 22 9.39

3 Barclays 7,310 20 8.84

4 HSBC 7,039 20 8.52

5 JP Morgan 6,331 19 7.66

6 Credit Suisse 5,976 13 7.23

7 BNP Paribas 5,638 22 6.82

8 Societe Generale 4,568 10 5.53

9 Goldman Sachs 4,552 16 5.51

10 RBS 4,487 17 5.43

2005 do 2009 YTD — Wszystkie międzynarodowe

obligacje EM

Poz.

Zarządzający lub Grupa

USD

(mln)

Emisja

Udział

(%)

1 Deutsche Bank 96,459 382 10.46

2 Citi 96,225 401 10.44

3 JP Morgan 72,560 275 7.87

4 Barclays Capital 71,044 301 7.71

5 UBS 70,248 279 7.62

6 HSBC 68,601 374 7.44

7 Credit Suisse 55,975 231 6.07

8 Bank of America Merrill 55,375 249 6.01

9 Morgan Stanley 45,265 179 4.91

10 ABN AMRO 33,882 125 3.68

14


Nowe emisje spółek energetycznych – opis transakcji

Section 5


VERBUND-International Finance B.V.

(A1 Stabilny / A Stabilny)

Gwarant: Öster. Elektrizitätswirtschafts-AG, 500 mln EUR 4,750% Obligacje z term. wykupu 2015

VERBUND

wykorzystał

pozytywny impet po

udanym wejściu

Allianda i Elia

wyceniając 6-letnią

transakcję o wartości

500 mln EUR

z niską premią

Rozkład wg rodzaju inwestorów (po alokacji)

Źródło:

Tow .

Ubezp.

11%

Banki

37%

Detal

2%

Inni

4%

Rozkład geograficzny (po alokacji)

Zarządz.

Fundusza

mi

46%

Warunki transakcji

Emitent:

Gwarant:

Rating:

Dokumentacja:

VERBUND-Internat. Finance B.V.

Österreichische Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft

A1 (stabilny) / A (stabilny)

EMTN

Data Emisji: 17 kwietnia 2009 r.

Termin Wykupu: 17 kwietnia 2015 r.

Kwota:

500 mln EUR

Kupon: 4.750%

Benchmark:

styczniu 2015 r.

Reoffer Spread vs. Benchmark: OBL + 217,4 pb

Reoffer Spread vs. Mid-swaps:

Współprowadzący Zapisy:

OBL 3,750% z terminem wykupu w

Mid-swaps EUR + 175 pb

Barclays / DB / UniCredit

NajwaŜniejsze informacje na temat transakcji

Źródło:

Płw . Iber.

4%

Włochy

4%

Szw ajcaria

5%

Wlk.

Brytania

6%

Francja

11%

Austria

21%

Inne

8%

Deutsche Bank Global Markets

Niemcy

41%

Verbund, największy wytwórca i transporter energii elektrycznej w Austrii,

jest jednym z przodujących producentów energii wodnej i jednym z

najbardziej rentownych zakładów energetycznych w Europie

Po wstępnych rozmowach cenowych z wybranymi inwestorami (widełki

pomiędzy MS +185 a MS +200), ogłoszono transakcję w formie emisji 6-

letniej obligacji benchmark w euro o maksymalnej wartości 500 mln

Po otrzymaniu niewiąŜących zamówień o wartości ok. 1,4 mld EUR w ciągu

niecałej godziny, księgi otwarto z oficjalnymi widełkami MS plus 175 – 185

pb

Księgi zamknięto kiedy zamówienia szybko wzrosły do ogólnej kwoty ok.

3,7 mld EUR. Tak wysoka nadsubskrypcja dała głównym zarządzającym

komfort przy ustalaniu ceny transakcji na poziomie MS+175 pb, a więc na

najniŜszym pułapie wstępnych widełek cenowych

Wysoka jakość austriackiego kredytobiorcy w połączeniu z nominałem 1

tys. zapewnił silny popyt ze strony inwestorów krajowych oraz

niemieckich, którzy objęli ponad 60% przydziału

16


Enel Finance

International S.A. z

sukcesem powrócił na

rynek USD z 3-

transzową emisją o

wartości 4,5 mld USD,

po przeprowadzeniu

równowaŜnej

transakcji w Euro i

GBP o wartości 6,5 mld

EUR 10 września

Enel był ostatnią

spółką na rynku USD

w 2007 r. z transakcją

inauguracyjną,

wspieraną przez

Deutsche Bank jako

współprowadzącym

zapisy

Deutsche Bank pełnił

funkcję Globalnego

Koordynatora i

Współprowadzącego

Zapisy równieŜ przy

niedawnej transakcji

europejskiej Enel

Enel Finance International S.A.

(A2 Neg / A– Stabilny / A Stabilny)

4,5 mld USD; 3-transze; transakcja w USD

Warunki transakcji

Emitent:

Enel Finance International S.A. (A2 neg / A– Stabilny / A Stabilny)

Gwarant:

Enel S.p.A.

Format:

Reguła 144A/Regulacja S

Data ogłoszenia: 30 września 2009 r.

Data Ustalenia Ceny: 30 września 2009 r.

Kwota Emisji: 4,5 mld USD

Współprow. Zapisy: Deutsche Bank, Barclays, BAML, Citi, CS, JPM, MS

Roadshow:

28, 29 września

Wykorzystanie Wpływów: Ogólne potrzeby spółki, w tym spłata obecnego zadłuŜenia

Obl. 5-letnie o stałej stopie

Kwota:

1,25 mld USD

Kupon: 3,875%

Termin wykupu: 7 X 2014

Reoffer Spread: UST+162,5 pb

Deal Background

Obl. 10-letnie o stałej stopie

Kwota:

1,75 mld USD

Kupon: 5,125%

Termin wykupu: 7 X 2019

Reoffer Spread: UST+187,5 pb

Obl. 30-letnie o stałej stopie

Kwota:

1,5 mld USD

Kupon: 6,000%

Termin wykupu: 7 X 2039

Reoffer Spread: UST+200 pb

Enel (“Spółka”) jest największą we Włoszech firmą energetyczną i drugą w Europie notowaną firmą energetyczną pod względem mocy

zainstalowanej. Jest to gracz zintegrowany, wytwarzający, prowadzący dystrybucję i sprzedający energię elektryczną i gaz. Po przejęciu hiszpańskiej

firmy energetycznej Endesa, Enel jest teraz obecny w 23 krajach, dysponując mocą wytwórczą ok. 95.400 MW i dostarczając energię elektryczną i

gaz 60,5 mln klientów

25 czerwca Enel sfinalizował przejęcie pakietu 25,01% spółki Endesa posiadanego przez Acciona, zwiększając swój udział do 92,06%.

8 lipca Enel z sukcesem zakończył ofertę akcji z prawem poboru o wartości 8 mld EUR a 13 lipca nastąpiło wykreślenie wiąŜącego się z negatywnymi

implikacjami wpisu spółki na listę creditwatch oraz potwierdzenie długoterminowego ratingu kredytowego S&P na poziomie A– , po czym nastąpiło

usunięcie z listy watch negative i potwierdzenie długoterminowego ratingu kredytowego na poziomie pojedynczego A– przez Fitch 30 lipca

W ramach planu refinansowania i przedłuŜenia średniej zapadalności skonsolidowanego zadłuŜenia Grupy, 31 lipca Rada Dyrektorów Enel

zatwierdziła emisję, do 30 czerwca 2010 r., jednej lub większej liczby obligacji dla inwestorów instytucjonalnych i/lub detalicznych, o maksymalnej

wartości 10 mld EUR

W tym kontekście, 10 września, po europejskim roadshow, Enel z sukcesem refinansował równowartość 6,5 mld EUR na rynku Euro i GBP, emitując

cztery transze obligacji 7- i 13-letnich w Euro i 15- i 31-letnich w GBP. Łączne transze w GBP (850 mln GBP - obligacje 15-letnie i 1,4 mld GBP –

obligacje 31-letnie) były największą w historii transakcją korporacyjną na tym rynku, podczas gdy cała transakcja jest trzecim pod względem wielkości

refinansowaniem na rynku europejskim w tym roku, po wcześniejszych transakcjach Roche i Pfizer w lutym i maju

17


Enel Finance International S.A.

(A2 Neg / A– Stabilny / A Stabilny) (c.d.)

4,5 mld USD; 3-transze; transakcja w USD

Po udanym

marketingu

transakcji, który

obejmował

elektroniczne

Memorandum

Ofertowe,

dwudniowy

roadshow w Nowym

Jorku, Bostonie i

Filadelfii,

telekonferencję z

inwestorami i

roadshow

Bloomberg,

transakcja

przyciągnęła wysokie

zainteresowanie przy

łącznej księdze

zamówień 9,5 mld

USD

W transakcji

uczestniczyło ponad

280 inwestorów

Warunki transakcji30 września Spółka wróciła na rynek USD, po inauguracyjnej emisji we wrześniu 2007 r., celem refinansowania dodatkowej części

swoich kredytów syndykowanych

Transakcję ogłoszono w środę 30 września o godz. 8.20 (czasu nowojorskiego), w wys. 3 mld USD, w formie trzech transz na

podstawie Reguły 144A/Regulacji S obejmującą 5-, 10- i 30-letnie obligacje o stałej stopie. Nie ustalano wstępnych widełek cenowych,

ale pogłoski na temat transakcji mówiły o okolicach T+175 dla transzy 5-letniej, T+high 100s dla transzy 10-letniej i okolicach T+200

dla transzy 30-letniej. Przed ogłoszeniem transakcji, papiery wtórne Enel notowano na poziomie T+100/90 (2013s), T+158/148

(2017s) i T+158/148 (2037s)

Marketing transakcji obejmował Elektroniczne Wstępne Memorandum Ofertowe, dwudniowy roadshow w Nowym Jorku, Bostonie i

Filadelfii, telekonferencję z inwestorami i roadshow Bloomberg

Po około dwóch godzinach, o 10.30 czasu nowojorskiego, księga zamówień była juŜ zapełniona z duŜą nadsubskrypcją przy łącznych

zamówieniach o wartości 6,5 mld USD, z równym rozbiciem na trzy transze. Oficjalne widełki cenowe opublikowano o godz. 11.05

czasu nowojorskiego w przedziale T+162,5 pb dla transzy 5-letniej, w przedziale T+187,5 pb dla transzy 10-letniej i w przedziale

T+200 pb dla transzy 30-letniej (przy czym przedział definiuje się jako ±12,5 pb). Po opublikowaniu widełek cenowych

zainteresowanie inwestorów jeszcze bardziej wzrosło, a łączne zamówienia przekroczyły 8,8 mld USD do godz. 12.20

Księgi zamówień na obligacje 10- i 30-letnich zamknięto o godz. 12.45 czasu nowojorskiego, z zamówieniami sięgającymi 3 mld USD

dla kaŜdej z nich. Transzę 5-letnią zamknięto tuŜ potem. O godz. 13.30 księga zamówień przekroczyła wartość 92 mld USD, wykazując

niewielką przewagę zainteresowania transzą 5-letnią

Transakcja została następnie uruchomiona a jej ostateczna wielkość wzrosła do 4.5 mld USD, co było sumą 1,25 mld USD dla transzy

5-letniej po cenie T+162,5 pb, 1,75 mld USD dla transzy 10-letniej po cenie T+187,5 pb, oraz 1,5 mld USD dla transzy 30-letniej po

cenie T+200 pb. Ostateczna łączna wartość księgi zamówień przekroczyła 9,5 mld USD. Ustalenie ceny nastąpiło o godz. 16.30 czasu

nowojorskiego

W księdze zamówień na 9,5 mld USD popyt o wartości 3,3 mld USD dotyczył transzy 5-letniej, 3,1 mld USD transzy 10-letniej i 3,1

mld USD transzy 30-letniej. Popyt inwestorów został zdominowany przez inwestorów długofalowych nastawionych na kupno i

trzymanie papierów, przy czym zarządzający aktywami stanowili 68,7%, zakłady ubezpieczeń i fundusze emerytalne 20,6%, banki i

banki centralne 6,8% i fundusze hedgingowe 3,7%, łącznej alokacji w księdze zamówień


Pod względem rozkładu geograficznego, 82,2% księgi zamówień przydzielono w Stanach Zjednoczonych, dalej, 16% w Europie a w

pozostałych krajach 1,8%. W transakcji uczestniczyło ponad 280 inwestorów, przy czym największe zamówienie we wszystkich

trzech transzach opiewało na 210 mln USD

18


Enel Finance International S.A. (A2 Neg /

A– Stabilny / A Stabilny) (c.d.)

4,5 mld USD; 3-transze; transakcja w USD

Rozkład inwestorów

Obl. 5-letnie o stałej stopie

Rozkład inwestorów

Obl. 10-letnie o stałej stopie

Rozkład inwestorów

Obl. 30-letnie o stałej stopie

Rozkład inwestorów

Wszystkie transze

Insurance &

Pension

Funds

20%

Others

1%

Insurance &

Pension

Funds

20%

Insurance &

Pension

Funds

22%

Insurance

& Pension

Funds

20.6%

Others

0.2%

Hedge

Funds

4%

Banks &

Central

Banks

11%

Asset

Managers

64%

Hedge Funds

4%

Banks &

Central

Banks

6%

Asset

Managers

70%

Hedge

Funds

3%

Banks &

Central

Banks

4%

Asset

Managers

71%

Hedge

Funds

3.7%

Banks &

Central

Banks

6.8%

Asset

Managers

68.7%

Rozkład geograficzny

Obl. 5-letnie o stałej stopie

Rozkład geograficzny

Obl. 10-letnie o stałej stopie

Rozkład geograficzny

Obl. 30-letnie o stałej stopie

Rozkład geograficzny

Wszystkie transze

Europe

12%

Others

3%

Others

1%

Europe

11%

Others

1%

Europe

25%

Others

1.8%

Europe

16.0%

United

States

85%

United

States

88%

United

States

74%

United

States

82.2%

Źródło:

wykresy w oparciu o ostateczną alokację

19


ZastrzeŜenie

Deutsche Bank Polska S.A. (" Bank") oświadcza, ze dane oraz informacje zawarte w niniejszej prezentacji maja

charakter wyłącznie informacyjny, a niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Bank dołoŜył naleŜytej staranności w celu zweryfikowania i zaktualizowania

informacji zamieszczonych powyŜej, jednak w Ŝadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność

ani kompletność, jak równieŜ za jakąkolwiek szkodę, jaką klient moŜe ponieść w wyniku decyzji podjętych w

oparciu o informacje zawarte w niniejszej prezentacji. Bank oświadcza, ze informacje zawarte powyŜej w Ŝadnym

przypadku nie powinny być traktowane przez klienta jako rekomendacja ani doradztwo. Bank zwraca uwagę, Ŝe

przed podjęciem decyzji o zawarciu transakcji klient powinien we własnym zakresie ocenić ryzyko ekonomiczne

transakcji, jej charakter podatkowy, księgowy oraz prawne konsekwencje mogące z niej wynikać.

Niniejsza prezentacja i jej treść stanowią własność Banku. Kopiowanie i rozpowszechnianie niniejszego dokumentu

w części lub w całości moŜliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Banku.

20

More magazines by this user
Similar magazines