Andrzej Rejner

proinwestycje.pl

Andrzej Rejner

Niezależny Operator Pomiarowy -

szanse i zagrożenia

31.03.2008

Andrzej Rejner

Vattenfall Distribution Poland SA

© Vattenfall AB


CO to jest NOP – próba definicji

Jest to niezależny (od sprzedawców, producentów) podmiot, który

jest właścicielem/zarządcą urządzeń służących do pomiaru ilości

pobranej energii i mocy, dokonuje odczytów wskazań układów,

przekazuje sprzedawcom i operatorom dane pomiarowe także

instaluje, legalizuje i wymienia układy pomiarowe/liczniki.

Może on wykonywać funkcje operatorskie dla innych mediów niż

energia elektryczna

© Vattenfall AB 2


Cele wprowadzenia NOP

1. Ułatwienie (usuwanie barier) możliwości zmiany

sprzedawcy – upłynnienie rynku.

2. Ułatwienie (tworzenie zachęt) w instalowaniu

nowoczesnych hliczników ikó ze zdalnym odczytem i

duplexową komunikacją.

3. Obniżenie kosztu (ceny) instalowania, utrzymania

układów pomiarowych, pozyskiwania i przetwarzania

danych odczytowych.

y

© Vattenfall AB 3


Podstawowe cechy NOP

1. Niezależność - jej celem jest równe traktowanie wszystkich podmiotów

zajmujących się sprzedażą energii.

2. Działalność koncesjonowana – przed wydaniem koncesji (URE)

podmiot musi być „prześwietlony”

3. NOP świadczy dodatkowe usługi dla sprzedawców i OSD (zarządzanie

popytem, dostarczanie informacji dla klientów, informowanie OSD o

nielegalnych poborach itd.)

4. NOP działa jako back-office. Nie prowadzi biur obsługi. Wszelkie

sprawy z NOP załatwia ł się poprzez front-offce ff sprzedawcy lub OSD.

© Vattenfall AB 4


NOP a obsługa klientów taryf biznesowych

Klienci taryf A i B są właścicielami (w większości) układów pomiarowych

Klienci w taryfach A i B powinni być wyposażenie w układy z transmisją danych

Czy już dziś mogą działać NOP?

• OSD pilnują swoich układów „plomby”

• Każdy OSD wybiera najlepsze dla siebie standardy techniczne i ewentualnie protokóły

transmisji danych odpowiednie dla swojego systemu IT

• Brak ofert na rynku dla pełnej usługi

Jak usunąć przeszkody i otworzyć rynek NOP?

• Wprowadzić (URE) szczegółowe standardy techniczne układów pomiarowych

• Wprowadzić jednolity wzór umowy pomiędzy OSD a NOP (zabezpieczenia, odpowiedzialność)

• Wymuszenie w instrukcjach prawa wejścia NOP

• NOP – koncesjonowaną firmą – prawie instytucją zaufania publicznego

© Vattenfall AB 5


Miejsce NOP na rynku dla taryf G i C1 wariant I

1. Czy to ułatwi zmianę sprzedawcy

2. Czy będzie to zachęta do

masowego „smart meteringu”

3. Czy będzie taniej

klient

1. TAK (zachęci pierwszy raz)

2. NIE

3. TAK

NOP

NOP

NOP

OSD

sprzedawca

© Vattenfall AB 6


Miejsce NOP na rynku taryf G i C1 wariant II

1. Czy to ułatwi zmianę sprzedawcy

2. Czy będzie to zachęta do

masowego „smart meteringu”

3. Czy będzie taniej

klient

1. TAK

2. NIE

3. Tak

OSD

NOP

NOP

NOP

sprzedawca

© Vattenfall AB 7


Miejsce OP na rynku taryf G i C1 wariant III

1. Czy to ułatwi zmianę sprzedawcy

2. Czy będzie to zachęta do

masowego „smart meteringu”

3. Czy będzie taniej

klient

1. TAK (jeżeli URE wymusi)

2. TAK (URE wymusi)

3. TAK (URE wymusi)

URE

OSD

OP

Udostępnia dane

sprzedawca

© Vattenfall AB 8


Efekty pozytywne wprowadzenia NOP

1. Możliwy benchmark kosztów i konkurencja na rynku - taniej

2. Rozwiązanie problemu dostępności danych odczytowych - sensytywna

informacja.

3. Wyspecjalizowane podmioty – wprowadzenie know-how.

4. Możliwe synergie jeżeli podmioty będą wystarczająco dynamiczne i

przejmą odczyty innych mediów

5. Możliwe przejęcie przez NOP usług billingowych dla sprzedawców i OSD.

6. NOP może świadczyć y dodatkowe usługi dla klientów wykorzystując y sieć

komunikacyjną.

© Vattenfall AB 9


Problemy z wprowadzeniem NOP

1. Wykrywanie i likwidacja NPEE

2. Co to jest układ pomiarowy (G i C1) – czy tylko licznik – czy też skrzynka – czy też

zabezpieczenia przedlicznikowe (ograniczniki mocy)?

3. Dostęp do liczników (stacje, złącza kablowe, skrzynki licznikowe) – ograniczenia wynikające

z BHP (klucze)

4. DSO traci bezpośrednią kontrolę nad zużywaną energią – bilansowanie małych obszarów dla

lokalizacji nielegalnego poboru.

5. Kto odpowiada za stan instalacji pomiędzy własnością OSD a klienta (WLZ).

6. Konieczne wprowadzanie nowych urządzeń do sieci dla transmisji danych (koncentratory,

mostki na transformatory), które muszą być utrzymywane i mogą być źródłem awarii.

7. Konieczność nowej komunikacji (koordynacji) pomiędzy OSD a NOP – czas.

8. Zwiększone koszty (nowe koszty zarządu, zwrot z zaangażowanego ż kapitału).

ł 9. Trudniejsze wykorzystanie liczników do diagnostyki sieci (wskazanie przerwy, pomiar

napięcia itd.)

10. Odpowiedzialność za przepięcia niszczące układy pomiarowe.

11. Koszty osierocone – nie zamortyzowane liczniki.

12. Konieczne regulacje prawne z dużym wyprzedzeniem i trwałość wprowadzonych rozwiązań

13. Duże zagrożenie bankructwem NOP (nie w przypadku wyboru przez OSD)

14. Kontrola jakości pracy NOP (wiarygodność)

15. Zagrożenie dla wizerunku OSD w przypadku niewłaściwego działania NOP

© Vattenfall AB 10


Operator Pomiarów w ramach Vattenfall Distribution Poland S.A. (1).

STRATEGIA,

PLANOWANIE

Dział ł Operatora Pomiarów –

Dział ł Operatora Pomiarów –

Klienci Biznesowi

Klienci Indywidualni

ODCZYTY Y

ZDALNY

ODCZYT

RĘCZNE

ODCZYTY

OBSŁUGA

TECHNICZNA :

ZAB, WYB, REKL,

ODBIORY

OBSŁUGA

TECHNICZNA :

WYM. LEG.,

NPEE, WIND.

Dział Operatora Pomiarów –

Klienci Biznesowi

Vattenfall Network

Services Poland

Vattenfall Network

Services Poland

Vattenfall Network

Services Poland

KLIENT BIZN NESOWY : TARYFY A; B ; C2

Firmy zewnętrzne wybierane

w formie przetargów

Vattenfall Network

Services Poland

Firmy zewnętrzne wybierane

w formie przetargów

KLIENT INDY YWIDUALNY Y : TARYFY C1; G

USŁUGI

LEGALIZACJI I

WZORCOWANIA

Zlecenia w formie zapytań

ofertowych

Firmy zewnętrzne wybierane

w formie przetargów

© Vattenfall AB 11


Zdalny odczyt w VDP

Zdalnie czytane liczniki:

• 55% dostarczanej energii

• 3005 punktów (60% przyłączy A, B i C2)

• Taryfa A - 81% rozliczanych zdalnie. 100% czytanych zdalnie.

• Taryfa B - 40%

• Taryfa C2 - 71%

• Wszystkie pomiary graniczne, wytwórców i transformatory 100/Sn

Do końca 2009 A, B i C2 będzie czytanych i rozliczanych zdalnie

Oferta Vattenfall partycypacja w kosztach modernizacji

– instalujemy licznik ik i urządzenia do transmisji pod warunkiem przygotowania

układu

– Bardzo nieliczni klienci korzystają z monitoringu, którego możliwość zawsze

udostępniamy

– Instalacja liczników ikó nie jest limitowana it sprzedażą ż energii przez Vattenfall

© Vattenfall AB 12


Zmiany organizacyjne rynku

klient

W

P D S

NOP

URE

© Vattenfall AB 13


Rekomendacja

• Vattenfall opowiada się za każdą modyfikacją rynku polegającą na

wykorzystaniu elementów konkurencji.

• Tworzenie NOP nie jest celem samym w sobie. Jest środkiem do osiągania innych

celów

• Smart metering będzie musiał być wprowadzany na skutek prawodawstwa

unijnego. Wprowadzenie instytucji NOP (działającego na rynku konkurencyjnym)

może spowolnić ten proces.

• Przed wprowadzeniem NOP powinny być przeprowadzone badania kosztów

operatorstwa pomiarowego w ramach regulacji OSD.

• Możliwe jest osiąganie części celów (koszty, upłynnienie rynku) metodami

zgodnymi z dziś obowiązującym prawem

• Brak jest obiektywnych referencji z wdrożeń tego systemu w innych krajach

• Regulacje systemowe (wprowadzające NOP) muszą być opracowane z dużym

wyprzedzeniem i być ć „trwałe” ł © Vattenfall AB 14


BEWS

S

WSC

P

Consolidation of GBR Energy Supply

Competition & regulation have reduced residential energy prices in real terms by

gas - 32% & electricity - 25% (since privatisation began in 1998) Source: OFGEM (regulator)

REC

S H

S P

N

N E

Y E

S D M

S S SS

S P

PGEN N EON W W U N W U W

N RWE

N EAP CSW

RWE

M

M

E M

E

L E

S

S E

S

NIE

N NP RWE

S P

GPU C GPU PGEN A C EON

D PGEN R EON

PGEN EON E H LE 247 E EDF S

LE EDF

B SS E

E LE EDF EDF

S

LE EDF

W W W H W WPD H

S S SS

EDF SCW AEP AEP

© Vattenfall AB 15

EDF

I

PPL S PPL E S USA USA E

E S O 203

‘Home’

More magazines by this user
Similar magazines