Andrzej Werkowski

proinwestycje.pl

Andrzej Werkowski

DEBATA

Białe Certyfikaty

Mechanizmy rozwoju efektywności

STANOWISKO PRZEMYSŁU

Andrzej Werkowski

Prezes Zarządu IEPiOE

Przewodniczący FORUM CO2

Ministerstwo Gospodarki, 14 lipca 2009 roku

1


OBSZARY UTRATY KONKURENCYJNOŚCI – wzrost kosztów energii elektrycznej.

Efektywność

energetyczna

Prezes

URE

UNIA EUROPEJSKA

Polityka energetyczna

Kolorowe certyfikaty

Prezes

URE

Efektywność

energetyczna

sprawność

potrzeby

własne

koszt

produkcji

koszty stałe

pracy

pozostałe

koszty zmienne

paliwa

pozostałe

marŜa

elektrowni

rynkowa

transferowa

Energia „czarna”

koszt

elektrowni

marŜa

ryzyka

ofertowe

rynkowe

finansowe

kredytowe

koszty

obrotu

hurtowego

marŜa

ryzyka

ofertowe

rynkowe

profilu

wolumenu

finansowe

kredytowe

zielone

czerwone

Ŝółte

detalicznego

Akcyza

Efektywność

energetyczna

Straty

Prezes

URE

dystrybucyjne

Przesył

koszty

przesyłu

Dystrybucja

koszty

dystrybucji

Usługi dystrybucyjne

stała stawka sieciowa

nośnik - moc umowna

zmienna stawka sieciowa

nośnik – energia

abonament

Korzystanie z KSE

opłata systemowa

jakościowa

Straty

przesyłowe

Usługi przesyłowe

stała stawka sieciowa

nośnik - moc umowna

zmienna stawka sieciowa

nośnik – energia

abonament

Korzystanie z KSE

opłata systemowa

jakościowa

opłata rozliczeniowa

opłata rynkowa

2


Krajowa polityka energetyczna prowadzi do

likwidacji energochłonnych gałęzi przemysłu

• Nośnikiem kosztów generowanych przez polską politykę

energetyczną jest zuŜywana energia elektryczna, co

powoduje wyjątkowo niekorzystną kumulację tych

kosztów u duŜych przemysłowych odbiorców energii

elektrycznej (podatek akcyzowy, finansowanie

wysokosprawnej kogeneracji, OZE, a obecnie takŜe

efektywność energetyczna)

• JuŜ obecnie, jeszcze bez udziału „Białych

Certyfikatów”, koszty te sięgają kilkunastu procent

ceny energii elektrycznej

Białe Certyfikaty, Debata, 14 lipca 2009 roku

3


Krajowa polityka energetyczna prowadzi do

likwidacji energochłonnych gałęzi przemysłu

• Odwlekanie wdroŜenia w Polsce rozwiązań stosowanych

obecnie przez inne kraje UE, które róŜnicują obciąŜenia

w zaleŜności od wielkości i charakteru zuŜycia energii,

będzie prowadziło do trwałej utraty konkurencyjności

polskich firm i upadku zakładów energochłonnych lub

przenoszenia ich produkcji za granicę, co w

konsekwencji spowoduje utratę przez budŜet państwa

znacznych przychodów z tytułu podatków (CIT, VAT)

oraz konieczność wypłacania zasiłków dla tysięcy

pracowników, którzy stracą miejsca pracy.

• Proces likwidacji jest nieodwracalny!

Białe Certyfikaty, Debata, 14 lipca 2009 roku

4


Koszt energii elektrycznej dla energochłonnego

przemysłowego odbiorcy energii w Polsce i w Niemczech

Pomimo niŜszych cen energii „czarnej” odbiorca niemiecki płaci mniej,

gdyŜ nie obciąŜają go koszty polityki energetycznej państwa

5


Koszt energii elektrycznej dla róŜnych grup odbiorców

energii w Hiszpanii

EUR/MWh

Przemysł

energochłonny

6


Pytanie nie brzmi „Czy ?”, ale „Jak ?”

• Nie ma rozsądnej alternatywy dla strategii rozwoju

stymulującej systematyczną i trwałą poprawę

efektywności energetycznej polskiej gospodarki

• Dyskusja nad rozwiązaniami szczegółowymi powinna

dotyczyć w szczególności:

– Spójności programu poprawy efektywności energetycznej z

Polityką energetyczną Polski do 2030 roku

– Koordynacji programu z działaniami, związanymi z wdraŜaniem

postanowień Pakietu Klimatyczno – Energetycznego UE

– Zapewnienia wiarygodności programu oraz skuteczności w

osiąganiu zakładanych efektów i celów

– Identyfikacji i aktywacji dostępnych źródeł finansowania

– RozłoŜenia kosztów wdraŜania programu w sposób nie

pogarszający konkurencyjności energochłonnych gałęzi

przemysłu

Białe Certyfikaty, Debata, 14 lipca 2009 roku

7


Czy „białe” nie powielą błędów „zielonych”?

• Cały koszt funkcjonowania systemu zielonych

certyfikatów jest przenoszony poprzez wyŜszą cenę

energii elektrycznej na odbiorcę końcowego, a zatem

jego skutki są najbardziej odczuwalne przez

energochłonne branŜe przemysłowe – jest to de facto

system fiskalny

• System nie zachęca do budowy nowych źródeł energii

odnawialnej, gdyŜ w głównej mierze dotuje istniejące

duŜe elektrownie wodne oraz elektrownie systemowe,

które uruchomiły współspalanie (tylko 29% środków z

systemu trafiło do producentów niezaleŜnych)

Białe Certyfikaty, Debata, 14 lipca 2009 roku

8


Czy „białe” nie powielą błędów „zielonych”?

• Brak programu modernizacji sieci przesyłowych w celu

umoŜliwienia bieŜącego przyłączania nowych źródeł

energii odnawialnej (szczególnie dotyczy to energetyki

wiatrowej)

• Brak skoordynowanych działań ze strony MG, MSP i URE

w celu ukrócenia praktyk Operatorów Systemów

Przesyłowych wobec deweloperów, polegających na

wydłuŜaniu procedur administracyjnych i piętrzeniu

trudności technicznych

Białe Certyfikaty, Debata, 14 lipca 2009 roku

9


Uwagi do projektu ustawy o efektywności

energetycznej [1]

• Cele w zakresie poprawy efektywności energetycznej

powinny być zdefiniowane dla całej gospodarki w

oparciu o załoŜenia Polityki energetycznej Polski do

2030 roku oraz najlepszą posiadaną wiedzę w zakresie

krajowego potencjału oszczędności energii, a w tym:

– Zadania dla uŜytkowników końcowych

• Przemysł

• Sektor energetyczny

• Gospodarstwa domowe

• Sektor publiczny

– Zadania dla wytwarzania energii elektrycznej

– Zadania dla przesyłu i dystrybucji

– Zadania dla transportu

Białe Certyfikaty, Debata, 14 lipca 2009 roku

10


Uwagi do projektu ustawy o efektywności

energetycznej [2]

• Określenie maksymalnego poziomu wsparcia dla sektora

energetycznego na 20% środków przeznaczonych na

wspieranie inwestycji w efektywność energetyczną

– Ograniczenie strat sieciowych 10%

– Poprawa sprawności wytwarzania 10%

• Przypisanie Prezesowi URE odpowiedzialności za

poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw

dystrybucyjnych i wyposaŜenie go w odpowiednie

narzędzia umoŜliwiające skuteczne oddziaływanie na te

przedsiębiorstwa

• Włączenie NFOŚiGW oraz KAPE do realizacji programu

Białe Certyfikaty, Debata, 14 lipca 2009 roku

11


Uwagi do projektu ustawy o efektywności

energetycznej [3]

• Wyeliminowanie potencjalnych sporów kompetencyjnych

pomiędzy MG i MSP w zakresie poprawy efektywności

energetycznej w obszarze wytwarzania energii

• Brak wyraźnego wskazania podmiotu odpowiedzialnego

za poprawę sprawności wytwarzania energii

elektrycznej.

• Brak wskazania podmiotu odpowiedzialnego za poprawę

efektywności energetycznej końcowych uŜytkowników

energii elektrycznej

• Daleko idące delegacje dla Ministra Gospodarki –

projekty głównych rozporządzeń wykonawczych powinny

być dyskutowane razem z projektem ustawy

Białe Certyfikaty, Debata, 14 lipca 2009 roku

12


Wnioski końcowe [1]

• Ustawa zmierza w dobrym kierunku, ale trzeba

starannie przedyskutować i uściślić jej poszczególne

zapisy, uwzględniając uwagi zgłaszane przez przemysł

• NaleŜy opracować Narodowy Program Oszczędzania

Energii, w który wpisze się dyskutowana obecnie

ustawa o efektywności energetycznej

• Równolegle z Systemem Białych Certyfikatów powinny

pojawić się inne źródła finansowania działań proefektywnościowych

– GIS – Fundusze UE

– Domestic offset – Kapitał prywatny

(ETS Non ETS)

Białe Certyfikaty, Debata, 14 lipca 2009 roku

13


Wnioski końcowe [2]

• Nie wolno powielić błędów popełnionych przy realizacji

Programu Zielonych Certyfikatów

• NaleŜy zapewnić szeroką płaszczyznę dialogu z

przemysłem – FORUM CO2 kilkakrotnie proponowało

powołanie przy Radzie Ministrów stałego komitetu

ekspertów ds. wdraŜania Pakietu Klimatyczno –

Energetycznego i podtrzymuje swój wniosek

• Bez Europejskiego Przemysłu nie sprostamy wyzwaniom

polityki klimatycznej i nie ograniczymy globalnych emisji,

a jedynie je wyeksportujemy, a potem będziemy

importować

• CZAS !

Białe Certyfikaty, Debata, 14 lipca 2009 roku

14


Dziękuję za uwagę

Kontakt

Andrzej Werkowski

Prezes Zarządu

JES Energy Sp. z o.o.

Ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa

Tel. kom. +48 695 777 883

email: andrzej.werkowski@jes-energy.com.pl

Białe Certyfikaty, Debata, 14 lipca 2009 roku

15

More magazines by this user
Similar magazines