Δράσεις του ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραμμα «Χτίζοντας το Μέλλον

renewablesb2b.com

Δράσεις του ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραμμα «Χτίζοντας το Μέλλον

∆ράσεις του ΥΠΕΚΑ:

το Πρόγραµµα

«Χτίζοντας το Μέλλον»

∆ρ Γιώργος Αγερίδης

Μηχανολόγος Μηχανικός

∆ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας

Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας -

Κ.Α.Π.Ε.

e-mail: gayer@cres.gr

Ηµερίδα «Εξοικονόµηση Ενέργειας στα Κτίρια»

Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο,

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2011


Άξονες της Εθνικής ενεργειακής

πολιτικής

Οι κύριοι άξονες της Εθνικής ενεργειακής πολιτικής

συνοψίζονται στα ακόλουθα:

– Ασφάλεια εφοδιασµού

– ∆ιαφοροποίηση ενεργειακών πηγών

– Βελτίωση της παραγωγικότητας και της

ανταγωνιστικότητας µέσω επενδύσεων σε

καθαρές ενεργειακές τεχνολογίες, διασφαλίζοντας

την περιφερειακή ανάπτυξη

– Προστασία του περιβάλλοντος

Ηµερίδα «Εξοικονόµηση Ενέργειας στα Κτίρια»

Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο,

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2011


Για την Ελλάδα µέχρι το 2020

Το Πακέτο 20 – 20 – 20

• ΑΠΕ: 18% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας. Στα τέλη του

2009 ο στόχος αναπροσαρµόστηκε στο 20%

• Εθνικός στόχος ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ: 40%

• Υποχρεωτικός στόχος 10% για βιοκαύσιµα στις µεταφορές

• Εξοικονόµηση 20% πρωτογενούς ενέργειας

• Έµφαση στη δηµοπράτηση δικαιωµάτων εκποµπών – η

ηλεκτροπαραγωγή δεν παίρνει κανένα δικαίωµα δωρεάν

• Τοµείς εκτός 2003/87/ΕΚ, µείωση κατά 4% των εκποµπών

του 2005 (66,7 εκ. τον.)

• Τοµείς εντός 2003/87/ΕΚ, όπως όλα τα Κράτη Μέλη, µείωση

κατά 1,74% ετησίως

Ηµερίδα «Εξοικονόµηση Ενέργειας στα Κτίρια»

Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο,

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2011


Τελική κατανάλωση ενέργειας ανά κλάδο

Ευρώπη των 25

Ελλάδα

Πηγή: «Panorama of Energy», Eurostat 2007

Ηµερίδα «Εξοικονόµηση Ενέργειας στα Κτίρια»

Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο,

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2011


∆υναµικό ενεργειακής αποδοτικότητας

στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα

Εκτιµάται ότι µέχρι το 2020 µπορούν να εξοικονοµηθούν σηµαντικά

ποσά ενέργειας στους κύριους τοµείς κατανάλωσης ενέργειας:

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ελλάδα

τοµέας

ενεργειακή

κατανάλωση

(Mtoe)

2005

ενεργειακή

κατανάλωση

(Mtoe)

2020

(χωρίς

µέτρα)

δυναµικό

εξοικονόµησης

ενέργειας

(Mtoe)

2020

δυναµικό

εξοικονόµησης

ενέργειας

(Mtoe)

2020

δυναµικό

εξοικονόµησης

ενέργειας

(Mtoe)

2020

οικιακός

280

338

91

27%

29%

τριτογενής

(εµπορικά

κτίρια)

157

211

83

30%

30%

µεταφορές

332

405

105

26%

36%

βιοµηχανία

(εκτός ETS)

297

382

95

25%

15%

Ηµερίδα «Εξοικονόµηση Ενέργειας στα Κτίρια»

Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο,

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2011


Σηµερινή κατάσταση

Εάν δεν ληφθούν µέτρα στον τοµέα της κατασκευής και των

οικοδοµικών υλικών, και η αγορά συνεχίσει να λειτουργεί όπως ήταν

µέχρι τώρα, εκτιµάται ότι µέχρι το 2020 θα ξοδευτούν 21 δις ευρώ για

ενεργειακές επεµβάσεις, ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχει αύξηση της

κατανάλωσης ενέργειας κατά 19% σε σχέση µε το 2010 και οι Έλληνες

πολίτες θα πληρώσουν 70 δις ευρώ για να καλύψουν τις ενεργειακές

τους ανάγκες.

Σε όλα αυτά δεν προσµετράται το κόστος επίτευξης της µείωσης των

εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου ή αγοράς δικαιωµάτων εκποµπών

από τη διεθνή αγορά για να επιτύχει η χώρα του περιβαλλοντικούς της

στόχους σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές της δεσµεύσεις.

Παράλληλα µε τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά αυτά θέµατα, υπάρχει

και µια σηµαντική κοινωνική διάσταση, αφού η κατάσταση του

κτιριακού αποθέµατος στην Ελλάδα, µε τους πολίτες χαµηλού

εισοδήµατος να ζουν σε ακατάλληλα κτίρια, οδηγεί σε κοινωνική

ανισότητα στην κατανάλωση ενέργειας (ενεργειακή φτώχια) και εκθέτει

περισσότερο τους οικονοµικά αδύναµους στις επιπτώσεις των ακραίων

καιρικών φαινοµένων.

Ηµερίδα «Εξοικονόµηση Ενέργειας στα Κτίρια»

Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο,

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2011


Εθνικές δράσεις

Εθνική νοµοθεσία:

• ΚΕΝΑΚ και Ενεργειακοί Επιθεωρητές

• Σχέδιο ∆ράσης για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα – Σ∆ΕΑ

Προγράµµατα ΕΣΠΑ:

• ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

• Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον

• Επιδεικτικά Βιοκλιµατικά Σχολεία

• Πρότυπα Επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ΑΠΕ και ΕΞΕ σε δηµόσια κτίρια

• Πράσινος Τουρισµός

• Χτίζοντας το Μέλλον (δεν έχει προκηρυχθεί)

• Ενεργειακή αναβάθµιση σχολικών κτιρίων (δεν έχει προκηρυχθεί)

• Πράσινες Γειτονιές (δεν έχει προκηρυχθεί)

• Αστικές Βιοκλιµατικές Αναπλάσεις (δεν έχει προκηρυχθεί)

Ηµερίδα «Εξοικονόµηση Ενέργειας στα Κτίρια»

Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο,

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2011


«Χτίζοντας το Μέλλον»

Το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» είναι ένα µεγάλο και

πρωτοποριακό Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα, που φιλοδοξεί

στη διάρκεια της επόµενης δεκαετίας να µειώσει σηµαντικά

την ενεργειακή κατανάλωση των ελληνικών νοικοκυριών

και των εµπορικών κτιρίων, µειώνοντας ταυτόχρονα το

ενεργειακό τους κόστος.

Παράλληλα, θα αποτελέσει ένα ανοικτό παράθυρο στην

κοινωνία, ώστε:

• να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών,

• να µειωθεί το κόστος διαβίωσης,

• να αυξηθεί η οικονοµική δραστηριότητα στον

κατασκευαστικό τοµέα,

• να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της κατασκευαστικής

βιοµηχανίας και να δηµιουργηθεί µεγάλος αριθµός νέων

θέσεων εργασίας.

Ηµερίδα «Εξοικονόµηση Ενέργειας στα Κτίρια»

Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο,

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2011


«Χτίζοντας το Μέλλον»

Ηµερίδα «Εξοικονόµηση Ενέργειας στα Κτίρια»

Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο,

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2011


«Χτίζοντας το Μέλλον»

Το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον – Παρεµβάσεις

Μεγάλης Κλίµακας» θα καλύψει τις δράσεις του πρώτου

επιπέδου, µε την προώθηση ενεργειακά προηγµένων και

τεχνολογικά ώριµων συστηµάτων και προϊόντων σε ευρείας

κλίµακας εφαρµογές, δηµιουργώντας συνθήκες αγοράς για

την κάλυψη όλου του κτιριακού αποθέµατος της χώρας.

Τα άλλα δύο επίπεδα του Ολοκληρωµένου Καινοτόµου

Προγράµµατος «Χτίζοντας το Μέλλον» καλύπτονται από

σειρά άλλων δράσεων που είτε είναι σε εξέλιξη, είτε θα

ξεκινήσουν σύντοµα, ώστε να αντιµετωπιστεί το σύνολο

των απαιτήσεων της µείωσης της κατανάλωσης ενέργειας

στον κτιριακό τοµέα.

Ηµερίδα «Εξοικονόµηση Ενέργειας στα Κτίρια»

Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο,

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2011


«Χτίζοντας το Μέλλον

επιδεικτικά έργα»

Ηµερίδα «Εξοικονόµηση Ενέργειας στα Κτίρια»

Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο,

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2011


«Χτίζοντας το Μέλλον

παρεµβάσεις µεγάλης κλίµακας»

Κύριοι στόχοι του Προγράµµατος είναι η συνεισφορά:

• στην επίτευξη των εθνικών στόχων για εξοικονόµηση

ενέργειας κατά 20% µέχρι το 2020, µε την δηµιουργία

κτιρίων χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης, και

• στην παραπέρα ανάπτυξη, εξειδίκευση και διασφάλιση

της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των κατασκευών

και της βιοµηχανίας δοµικών υλικών και ενεργειακών

προϊόντων και υπηρεσιών της χώρας.

Ηµερίδα «Εξοικονόµηση Ενέργειας στα Κτίρια»

Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο,

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2011


«Χτίζοντας το Μέλλον

παρεµβάσεις µεγάλης κλίµακας»

Οι κύριοι αυτοί στόχοι, εξειδικεύονται στους ακόλουθους:

• ενεργειακοί και περιβαλλοντικοί στόχοι:

– σηµαντική µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιριακού

τοµέα και αναβάθµιση της περιβαλλοντικής του ποιότητας

• κοινωνικοί στόχοι:

– σηµαντική µείωση της οικονοµικής επιβάρυνσης των ιδιοκτητών

για την ενεργειακή αναβάθµιση των κτιρίων τους

• οικονοµικοί στόχοι:

– σηµαντική µείωση του λειτουργικού κόστους των κτιρίων,

• αναπτυξιακοί στόχοι:

– δηµιουργία νέου, σύγχρονου και παγκοσµίως ανταγωνιστικού

οικονοµικού αντικειµένου για τον κατασκευαστικό κλάδο και την

εγχώρια βιοµηχανία δοµικών υλικών και ενεργειακών προϊόντων

που παρουσιάζουν µεγάλη παραµένουσα αξία,

– δηµιουργία σηµαντικού αριθµού νέων µόνιµων θέσεων εργασίας

και παράλληλα τη συµβολή στη διατήρηση θέσεων εργασίας σε

µια κρίσιµη περίοδο για την ελληνική οικονοµία.

Ηµερίδα «Εξοικονόµηση Ενέργειας στα Κτίρια»

Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο,

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2011


«Χτίζοντας το Μέλλον

παρεµβάσεις µεγάλης κλίµακας»

∆ιαδικασία υλοποίησης

Το Πρόγραµµα αποτελεί µια σύµπραξη ανάµεσα:

• στο δηµόσιο τοµέα,

• την κατασκευαστική βιοµηχανία και

τους πολίτες,

και απευθύνεται τόσο στα κτίρια κατοικίας, όσο και στα

εµπορικά κτίρια:

Ηµερίδα «Εξοικονόµηση Ενέργειας στα Κτίρια»

Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο,

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2011


Παρεµβάσεις στον οικιακό τοµέα

Ηµερίδα «Εξοικονόµηση Ενέργειας στα Κτίρια»

Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο,

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2011


Παρεµβάσεις στον εµπορικό τοµέα

Ηµερίδα «Εξοικονόµηση Ενέργειας στα Κτίρια»

Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο,

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2011


Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και επιµέρους

συστηµάτων, καθώς και η προσδοκώµενη απόδοσή τους,

θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις που απορρέουν από

την εφαρµογή του ΚΕΝΑΚ ή να τις υπερβαίνουν.

Εφόσον η προσφορά από τον αντίστοιχο κλάδο ξεπεράσει

ποσοτικά τα παραπάνω όρια, αυτά θα µπορούσαν να

αυξηθούν ανάλογα.

Ηµερίδα «Εξοικονόµηση Ενέργειας στα Κτίρια»

Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο,

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2011


Η φιλοσοφία του Προγράµµατος δεν είναι:

• η µέχρι τώρα κλασική επιδότηση των καταναλωτών για

την κάλυψη µέρους του κόστους των επεµβάσεων ή

• οι φοροαπαλλαγές ή

• η επιδότηση µέρους του επιτοκίου κεφαλαίου δανεισµού

για την πραγµατοποίηση ενεργειακών επενδύσεων.

Το Πρόγραµµα, αντίθετα, επιδιώκει τη συνειδητή

συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων (πολίτες, διαχειριστές,

έµποροι, βιοµηχανία, βιοτεχνία, εγκαταστάτες και

συντηρητές):

• εξασφαλίζοντας συνθήκες υγιούς ανταγωνισµού,

• εξασφάλιση των καταναλωτών για το αποτέλεσµα της

οικονοµικής τους επιβάρυνσης και

• εξασφάλιση των κατασκευαστών, εµπόρων και

εγκαταστατών από αθέµιτο ανταγωνισµό που

στρεβλώνει την αγορά.

Ηµερίδα «Εξοικονόµηση Ενέργειας στα Κτίρια»

Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο,

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2011


Οι επιδιώξεις αυτές θα επιτευχθούν µε τέσσερις

στοχευµένους (κύριους) άξονες δράσεων και έναν οριζόντιο

(υποστηρικτικό), οι οποίοι αποτελούν τη συνεισφορά του

∆ηµόσιου τοµέα στο Πρόγραµµα:

Κύριοι άξονες:

• Εκστρατεία ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης

• Πιστοποίηση – βάση δεδοµένων µε πιστοποιηµένα

προϊόντα και υποστήριξη διαδικασίας πιστοποίησης

όσων επιθυµούν να ενταχθούν

• Εθελοντικές συµφωνίες

• Ποιοτικός έλεγχος

Υποστηρικτικός άξονας:

διαχείριση (σχεδιασµός, συντονισµός και εποπτεία

δράσεων) και αξιολόγηση προγράµµατος

Ηµερίδα «Εξοικονόµηση Ενέργειας στα Κτίρια»

Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο,

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2011


Ο ιδιωτικός τοµέας θα αναλάβει:

• Nα προσφέρει σηµαντικές και πραγµατικές εκπτώσεις προς τους

πολίτες για προκαθορισµένο αριθµό ή ποσότητα προϊόντων.

• Να δεχτεί πλήρη έλεγχο από τις επίσηµες αρχές των

προσφερόµενων τιµολογίων µε βάση τα επίσηµα βιβλία τους.

• Να διασφαλίσει την ποιότητα και τον ποιοτικό έλεγχο των

προσφερόµενων υπηρεσιών και προϊόντων.

• Να δεχτεί και να συνεισφέρει στον ποιοτικό έλεγχο των έργων–

δράσεων και των επιµέρους χαρακτηριστικών τους, που θα

πραγµατοποιείται από τις επίσηµες αρχές.

• Να δεχτεί σε εθελοντική βάση να παρέχει, εφόσον δύναται, λευκά

πιστοποιητικά στους πολίτες ή και συµβόλαια εγγυηµένης

απόδοσης.

Με δεδοµένο ότι το Πρόγραµµα στηρίζεται σε εθελοντικές

συµφωνίες, µόνο αυτοί που επιθυµούν να συµβληθούν µε

τους παραπάνω όρους, θα περιλαµβάνονται στους

επίσηµους καταλόγους του Προγράµµατος.

Ηµερίδα «Εξοικονόµηση Ενέργειας στα Κτίρια»

Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο,

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2011


Ως προς την υλοποίηση, κάθε παρέµβαση θα προκηρυχτεί

και θα εκτελεστεί ανεξάρτητα από τις υπόλοιπα, ώστε να

υπάρξει µεγαλύτερη ευελιξία στη συνολική υλοποίηση του

Προγράµµατος.

Η διαχείριση του Προγράµµατος γίνεται από το ΚΑΠΕ, σε

συνεργασία µε τις αντίστοιχες επαγγελµατικές ενώσεις

ή/και µε εταιρίες του κλάδου.

Τέλος, αξιοποιείται η τεχνογνωσία και εµπειρία ειδικών

επιστηµόνων από τον ακαδηµαϊκό και τεχνικό χώρο, οι

οποίοι συντονίζουν Ειδικές Επιτροπές που έχουν συσταθεί

υπό την εποπτεία του ΚΑΠΕ, µε στόχο την αρτιότερη και

πληρέστερη υλοποίηση της κάθε παρέµβασης.

Ηµερίδα «Εξοικονόµηση Ενέργειας στα Κτίρια»

Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο,

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2011


Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης

Η υλοποίηση του Προγράµµατος είναι άµεση:

Η προετοιµασία ξεκίνησε από το τέλος του 2010 και µέσα στον

Ιούνιο του 2011 θα προκηρυχτούν όλες οι παρεµβάσεις.

Η πρώτη φάση του Προγράµµατος θα ολοκληρωθεί σε δύο

χρόνια από την έναρξή της.

Με βάση τα αποτελέσµατα της πρώτης φάσης, θα

προκηρυχτεί στη συνέχεια η δεύτερη φάση του

Προγράµµατος, που θα περιλαµβάνει πολλαπλάσιες

παρεµβάσεις, κυρίως σε εµπορικά κτίρια, ενώ στη φάση

αυτή θα χρησιµοποιηθούν πρόσθετα εργαλεία, όπως τα

συµβόλαια εγγυηµένης απόδοσης και τα λευκά

πιστοποιητικά.

Το Πρόγραµµα θα ολοκληρωθεί το 2020.

Ηµερίδα «Εξοικονόµηση Ενέργειας στα Κτίρια»

Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο,

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2011


Ευχαριστώ

για την προσοχή σας

Ηµερίδα «Εξοικονόµηση Ενέργειας στα Κτίρια»

Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο,

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2011

More magazines by this user
Similar magazines