Skříně s protipožární odolností - Rittal

rittal.sk

Skříně s protipožární odolností - Rittal

Skříně s protipožární odolností

ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY


Protipožární skříně

Ekonomické projektové řešení pro Vaši bezpečnost

Jsme Váš silný partner v protipožárním

zabezpečení staveb a technického zařízení.

Ze speciálních zákaznických požadavků

vyvíjíme a vyrábíme individuální řešení dle

zadaných rozměrů. Obtížné místní výchozí

situace nebo speciální provedení nevidíme

jako problém, nýbrž jako vítanou výzvu.

Společně s našimi vysoce kvalifikovanými

zaměstnanci se považujeme za garanta

vysoké kvality a odbornosti. Otestujte nás!

Rádi pro Vás na základě individuálního

požadavku zpracujeme optimální řešení.

Vaše požadavky na nás

• yPřizpůsobení stavebních objektů požárně

technickým předpisům

• yVytvoření únikových a záchranných cest

• yZajištění zachování funkčnosti důležitých

bezpečnostních zařízení

• yMinimalizace škod způsobených

požárem (lidských a materiálních)

• yNejrychlejší detekce kouře a požáru

• ySnížení následných nákladů po požáru

(výrobní a uživatelské případy)

Naše produktová řešení

• yPožárně odolné skříně

• yVolně stojící a nástěnné skříně SECURUS

• yBezpečnostní systém včasné detekce

kouře a požáru ve skříních SECURUS 90

• yProtipožární uzávěry k vestavbě do

šachetních a zděných stěn

• yPředsazené dveře

• yDveře šachetních stěn

• ySystémové dělící příčky s uzávěry

revizních otvorů

Náš kompletní servis

• yKompetentní poradenství v projektech

• yPlánování a konstrukce

• yVýroba v Německu dle nejvyšších

kvalitativních standardů

• yPrvotřídní zpracování

• yInstalace, zákaznické služby a servis dle

požadavků

Naše reference

• yNemocnice, pečovatelské domy

• yVzdělávací zařízení

• yVýrobní haly, elektrárny

• yObytné domy, výškové budovy

• yParkovací domy

• ySprávní a kancelářské budovy

• ySpolečenská a obchodní centra

2 Rittal – Protipožární skříně


Protipožární skříně

Obsah

Předpisy / zkoušky.........................................................................................4

Nástěnné skříně na omítku SECURUS AWS 30.........................................10

Nástěnné skříně na omítku SECURUS AWS 90.........................................12

Samostatně stojící skříně SECURUS SVS 30............................................14

Samostatně stojící skříně SECURUS SVS 90............................................16

Nástěnné skříně pod omítku SECURUS UWS 30......................................18

Nástěnné skříně pod omítku SECURUS UWS 90......................................19

Telekomunikační rozváděče SECURUS RVF 30........................................20

Ranžírovací rozváděče SECURUS RVS 30................................................21

Oblasti použití..............................................................................................22

Rittal – Protipožární skříně 3


Protipožární skříně

Zákonné požadavky

Základní požadavky na stanovení stavebně technického vybavení a požární bezpečnosti

staveb je formulováno v MBO (vzorová směrnice) a normách ČSN EN 73 0810

a ČSN EN 73 0848.

Vzorový stavební řád MBO § 14 „Protipožární ochrana“

Stavební zařízení je nutno uspořádat, vybudovat, změnit a udržovat tak, aby bylo

zamezeno vzniku požáru, rozšíření ohně a šíření kouře/požáru, a aby byla v případě

požáru umožněna záchrana lidí a zvířat a umožněno účinné hašení.“

MBO § 40 „Elektrické rozvodné systémy, instalační šachty a kanály“

„(1) Vedení smí procházet součástmi uzavírajícími prostor, pro něž je předepsána určitá

požární odolnost, pouze v případě, že není nutné se dostatečně dlouhou dobu obávat

rozšíření požáru nebo jsou proti tomu učiněna opatření; (...)

(2) V potřebných schodištních prostorách, v prostorách podle § 35 odst. 3 věta 3

a v potřebných chodbách jsou elektrické rozvodné systémy přípustné pouze tehdy,

jestliže lze chodby po dostatečně dlouhou dobu využít v případě požáru jako únikovou

a záchrannou cestu.“

(M)LAR (vzorová) směrnice pro vedení 3.2.2

„Měřicí zařízení a rozváděče je nutno oddělit

a) od potřebných schodištních prostor a východů do venkovního prostoru alespoň

pomocí komponentů zabraňujících šíření požáru z nehořlavých materiálů; otvory

v těchto konstrukčních dílech je nutno uzavřít alespoň ohnivzdornými uzávěry

s těsněním po obvodu; doba odolnosti proti požáru musí být alespoň 30 minut;

b) od potřebných chodeb pomocí konstrukčních dílů z nehořlavých materiálů

s kompaktním povrchem; otvory v těchto konstrukčních dílech je nutno uzavřít uzávěry

z nehořlavých materiálů s kompaktním povrchem.“

(M)LAR (vzorová) směrnice pro vedení 5.1.1

„Elektrické rozvodné systémy pro bezpečnostně technická zařízení a vybavení

předepsaná stavebním řádem musí být provedeny nebo odděleny pomocí

konstrukčních dílů tak, aby bezpečnostně technická zařízení a vybavení zůstala

v případě požáru funkční dostatečně dlouhou dobu (zachování funkčnosti). Toto

zachování funkčnosti musí zůstat zaručeno při případné interakci s jinými zařízeními,

vybaveními nebo jejich díly.“

(M)LAR (vzorová) směrnice pro vedení 5.2.2

Rozváděče pro elektrické rozvodné systémy se zachováním funkčnosti (...) musí

(a) „být umístěny ve vlastních prostorách nepoužívaných pro jiné účely, které jsou od

ostatních prostor odděleny stěnami, stropy a dveřmi s požární odolností podle potřebné

doby zachování funkčnosti a – s výjimkou dveří – z nehořlavých materiálů,

(b) být odděleny skříní, pro kterou je prostřednictvím stavebně technického dokladu

o použitelnosti prokázána funkce elektrotechnických instalací rozváděče v případě

požáru po potřebnou dobu zachování funkčnosti nebo

c) být obklopeny konstrukčními díly (včetně jejich uzávěrů), jejichž požární odolnost

odpovídá potřebné době zachování funkčnosti, a jsou (s výjimkou uzávěrů)

z nehořlavých materiálů, přičemž musí být zajištěno, že bude zaručena funkce

elektrotechnických instalací rozváděče v případě požáru po dobu zachování

funkčnosti.“

4 Rittal – Protipožární skříně


Protipožární skříně

Ekonomická řešení s bezpečností

Již v roce 1997 jsme společně s kooperačním partnerem zahájili vývoj a výrobu

protipožárních skříní. S naší konstrukcí jsme se vydali celosvětově na novou cestu, neboť

jsme poprvé vyvinuli rozváděčovou skříň pro elektrotechniku z nehořlavých, žáruvzdorných

protipožárních desek třídy stavebních materiálů A. Inovace celého projektu obdržela

uznání dokonce i od spolkového ministerstva hospodářství. Po úspěšném dokončení

protipožárních zkoušek jsme rovněž jako první podnik provedli typové zkoušky (TSK) dle

DIN EN 60439.

V červnu roku 1999, tudíž ještě dlouho předtím, než se směrnice MLAR 3/2000 objevila

v definitivní podobě, a než naši současní konkurenti představili na trhu svoje inovované

výrobky, jsme uvedli na trh náš skříňový systém SECURUS. Z těchto prvních vyvinutých

výrobků je odvozeno mnoho dalších nápadů, které zákazník dnes zná jako předsazené

dveře a dělicí příčky v různých provedeních, a které nabízí také konkurence, i když s různými

modifikacemi. Mezitím jsme využili zkušenosti s projekty a provedli optimalizaci výrobků.

Originální skříně SECURUS představují pro zákazníka špičkové výrobky, které splňují

všechny požadavky. Naši odborníci disponují dlouholetými zkušenostmi a se svými

odbornými znalostmi spojují v jedinečné kombinaci požadavky na preventivní stavební

protipožární ochranu s požadavky elektrotechniky.

Svěřte svůj projekt partnerovi zdatnému a zkušenému v oblasti protipožární ochrany.

Komplikovaná výchozí situace v místě instalace? Potřebujete výrobu na zakázku?

Rádi vypracujeme řešení přizpůsobené Vašim speciálním požadavkům. Poskytneme Vám

kompetentní a přívětivé poradenství, jakož i kompletní servisní služby.

Kompletní servis

z jedné ruky

Plánování...

−−

Kompetentní projektové

odborné poradenství

−−

Předběžné a prováděcí plánování

Zkušební protokoly a certifikace dle ČSN a DIN

Kvalita a bezpečnost stavebních produktů určených k protipožární ochraně je určena

na základě protipožárních zkoušek dle DIN 4102–2 a souvisejících EN-norem, vydaných

zkušebními, kontrolními a certifikačními orgány. O produktu je vystavena zkušební, resp.

klasifikační zpráva, která slouží jako podklad ke stavebnímu povolení, všeobecnému

stavebně-technickému osvědčení a nebo jednotlivým případům.

Výroba...

−−

Výroba v Německu podle

nejvyššího standardu kvality

−−

Podniková kontrola výroby

Montáž...

−−

Instalace / montáž

(pokud je požadována)

−−

Zákaznický servis a údržba

Rittal – Protipožární skříně

5


Protipožární skříně

Zkouška požární

odolnosti – tepelná expozice

z vnitřního prostoru skříně

Skříně před zahájením zkoušky osazené termočlánky

Specifikace zkoušky:

• yTestováno a certifikováno autorizační

osobou PAVUS, a.s., Praha

• yZkouška požární odolnosti byla provedena

ve Veselí nad Lužnicí ve svislé stěnové

peci světlosti 3000 × 3000 × 1500 mm

• yCílem zkoušky bylo prokázání zachování

celistvosti a izolace

• yUrčení měřících bodů – termočlánků

Zkušební pec s hořáky

Parametry testovaných skříní:

• yNástěnná skříň AWS 30 řady SECURUS

• yVolně stojící skříň SVS 30 řady SECURUS

• yKabelové průchodky s osazenou kabeláží

• ySkříně osazené funkční ventilací

instalovanou ve dveřním systému

Pohled do zkušební pece

Výsledky zkoušek:

• yProtipožární jednokřídlové a dvoukřídlové

skříně AWS 30 a SVS 30 řady SECURUS

s ventilačními mřížkami i bez nich dosáhly

klasifikace protipožární odolnost EI 30 dle

ČSN EN 73 0810 a ČSN EN 1634–1

• yHodnocení druhu konstrukce DP1 dle

ČSN EN 73 0810

• ySkříně jsou dále certifikovány dle

DIN 4102 na základě protipožárních

zkoušek v německém zkušebním institutu

MPA a DIBt

Po 93 minutách…

Rittal – Protipožární skříně


Protipožární skříně

Zkouška požární

odolnosti – tepelná expozice

z vnějšího prostoru skříně

Specifikace zkoušky:

• yTestováno a certifikováno autorizační

osobou PAVUS, a.s., Praha

• yZkouška požární odolnosti byla provedena

ve Veselí nad Lužnicí ve svislé stěnové

peci světlosti 3000 × 3000 × 1500 mm

• yCílem zkoušky bylo prokázání zachování

celistvosti a izolace

• yUrčení měřících bodů – termočlánků

Skříně před zahájením zkoušky osazené

termočlánky uvnitř

Pohled do zkušební pece před zkouškou

Parametry testovaných skříní:

• yNástěnná skříň AWS 30 řady SECURUS

• yVolně stojící skříň SVS 30 řady SECURUS

• yRanžírovací rozvaděč RVS 30 řady

SECURUS

• yKabelové průchodky s osazenou kabeláží

• ySkříně osazené funkční ventilací

instalovanou ve dveřním systému

Pohled do zkušební pece před zkouškou

Výsledky zkoušek:

• yProtipožární jednokřídlové a dvoukřídlové

skříně AWS 30, SVS 30 a RVS 30 řady

SECURUS byly testovány na odolnost při

požáru s ověřenými teplotami do 90 minut

dle ČSN EN 1363–1

• ySkříně jsou dále certifikovány dle

DIN 4102 na základě protipožárních

zkoušek v německém zkušebním institutu

MPA a DIBt

Rittal – Protipožární skříně

Pohled do zkušební pece během zkoušky


Protipožární skříně

SECURUS AWS / SVS

Nástěnná skříň

SECURUS AWS

Volně stojící skříň

SECURUS SVS

Konstrukční materiál včetně

povrchové úpravy v nehořlavém

provedení

Konstrukce

• yKonstrukční materiál nejvyšší požární

odolnosti

• yKombinace několika vrstev požárně

odolného materiálu

• yTřída stavebních materiálů DP1 dle

ČSN EN 73 0810, část 1

• yPovrchová úprava světle šedá,

podobná RAL 7035

Otočná rukojeť

Provedení dveří

• yDveře na vnitřní straně s odstupňovanou

drážkou

• yDvoubodové zamykání pomocí

otočné rukojeti

• yMožnost instalace bezpečnostní

půlválcové vložky

• yJednokřídlé provedení pro 1 a 2 pole,

dvoukřídlé provedení pro 3 pole,

pro SVS až 4 pole

• yNerezový závěs s odnímatelným čepem

Závěs dveří

8 Rittal – Protipožární skříně


Protipožární skříně

SECURUS AWS / SVS

Kabelové průchodky

Kabelové průchodky KE 30 ze shora

• yKabelová průchodka s integrovaným

modulem

• yPrůřez: 250 × 65 mm

• yVolitelně KE spodním či bočním dílem

KE 30

Kabelové průchodky KE 90 ze shora

• yKabelová průchodka s předsazeným

modulem a odnímatelným předním

panelem

• yPrůřez: 250 × 65 mm

• yVolitelně KE spodním či bočním dílem

KE 90

Ventilační systém

• yVolitelně otvor pro ventilaci, uzávěr dle volby

• ys termickým uzavíracím zařízením (BVT)

• ys elektronickou detekcí kouře

a uzávěrem studeného kouře (BVA)

Systém těsnění

• yVícevrstvý požárně a kouři odolný těsnící

systém po celém obvodu skříně

Sokl

• ySokl protipožární skříně SECURUS SVS

s integrovaným pojízdným podstavcem

• yOdnímatelný čelní díl

Rittal – Protipožární skříně

9


Nástěnné skříně na omítku AWS 30

t

EI

30

odo l nos

Pož á rn í

©EAS

DP1

Druh konst rukce

Druh konstrukce

©EAS

• Vícevrstvá žáruvzdorná kombinace materiálů

• Požární odolnost EI 30 dle ČSN EN 73 0810 a ČSN EN 1634–1

• Druh konstrukce DP1 dle ČSN EN 73 0810

• Odolnost při požáru s ověřenými teplotami do 90 minut

dle ČSN EN 1363–1

• Čelní povrch světle šedý, podobný RAL 7035

• Dveře na vnitřní straně s odstupňovanou drážkou

• Vícestupňový těsnicí systém

• Systém nepropustnosti proti kouři

• Splňuje všechny požadavky aktuální směrnice (M) LAR

• Dvoubodové blokování pomocí sklopné pákové rukojeti

• Možnost vestavby polocylindrické vložky dle DIN

• Dveřní závěs vpravo (na přání vlevo)

• Šířka pro 1 a 2 pole (jednodveřová), dveřní závěs vpravo

(na přání vlevo)

• Šířka pro 3 pole (dvoudveřová)

• Volitelně možnost dveřní ventilace

• Stupeň krytí IP44, třída ochrany II

• Horní kabelová průchodka: rozměr 250 × 65 mm

Nástěnné skříně na omítku AWS 30

Obj. číslo

Klasifikace

ČSN EN, DIN

Vnější rozměr

V × Š × H [mm]

Norm. roz. pole

V × Š × H [mm]

Hmotnost

[kg]

XCZ AWS 30 – 1/4 – 200 EI 30 DP1 708 × 358 × 296 600 × 250 × 200 49 1 × 4RE 48 46

XCZ AWS 30 – 1/5 – 200 EI 30 DP1 858 × 358 × 296 750 × 250 × 200 59 1 × 5RE 60 56

XCZ AWS 30 – 1/6 – 200 EI 30 DP1 1 008 × 358 × 296 900 × 250 × 200 68 1 × 6RE 72 65

XCZ AWS 30 – 1/8 – 200 EI 30 DP1 1308 × 358 × 296 1200 × 250 × 200 87 1 × 8RE 96 85

XCZ AWS 30 – 2/4 – 200 EI 30 DP1 708 × 608 × 296 600 × 500 × 200 74 2 × 4RE 96 75

XCZ AWS 30 – 2/5 – 200 EI 30 DP1 858 × 608 × 296 750 × 500 × 200 88 2 × 5RE 120 90

XCZ AWS 30 – 2/6 – 200 EI 30 DP1 1008 × 608 × 296 900 × 500 × 200 102 2 × 6RE 144 105

XCZ AWS 30 – 2/8 – 200 EI 30 DP1 1 308 × 608 × 296 1200 × 500 × 200 129 2 × 8RE 192 136

XCZ AWS 30 – 3/4 – 200 EI 30 DP1 708 × 858 × 296 600 × 750 × 200 98 3 × 4RE 144 104

XCZ AWS 30 – 3/5 – 200 EI 30 DP1 858 × 858 × 296 750 × 750 × 200 116 3 × 5RE 180 124

XCZ AWS 30 – 3/6 – 200 EI 30 DP1 1008 × 858 × 296 900 × 750 × 200 135 3 × 6RE 216 145

Další rozměry a provedení bez zadní stěny na vyžádání.

Počet

řad

Počet

TE

PV [W]

teor.*

* přibližné hodnoty, bez ventilace, s volným zavěšením na stěně.

Je nutno pamatovat na dodržení mezního nárůstu teploty podle platné normy DIN VDE 0660 část 500, 507, 509.

10

Rittal – Protipožární skříně


Protipožární skříně

Nástěnné skříně na omítku AWS 30

Obj. číslo

Klasifikace

ČSN EN, DIN

Vnější rozměr

V × Š × H [mm]

Norm. roz. pole

V × Š × H [mm]

Hmotnost

[kg]

Počet

řad

Počet

TE

PV [W]

teor.*

XCZ AWS 30 – 1/4 – 230 EI 30 DP1 708 × 358 × 326 600 × 250 × 230 52 1 × 4RE 48 50

XCZ AWS 30 – 1/5 – 230 EI 30 DP1 858 × 358 × 326 750 × 250 × 230 63 1 × 5RE 60 60

XCZ AWS 30 – 1/6 – 230 EI 30 DP1 1 008 × 358 × 326 900 × 250 × 230 73 1 × 6RE 72 70

XCZ AWS 30 – 1/8 – 230 EI 30 DP1 1308 × 358 × 326 1200 × 250 × 230 93 1 × 8RE 96 91

XCZ AWS 30 – 2/4 – 230 EI 30 DP1 708 × 608 × 326 600 × 500 × 230 78 2 × 4RE 96 80

XCZ AWS 30 – 2/5 – 230 EI 30 DP1 858 × 608 × 326 750 × 500 × 230 93 2 × 5RE 120 95

XCZ AWS 30 – 2/6 – 230 EI 30 DP1 1008 × 608 × 326 900 × 500 × 230 107 2 × 6RE 144 111

XCZ AWS 30 – 2/8 – 230 EI 30 DP1 1308 × 608 × 326 1200 × 500 × 230 136 2 × 8RE 192 143

XCZ AWS 30 – 3/4 – 230 EI 30 DP1 708 × 858 × 326 600 × 750 × 230 104 3 × 4RE 144 110

XCZ AWS 30 – 3/5 – 230 EI 30 DP1 858 × 858 × 326 750 × 750 × 230 122 3 × 5RE 180 131

XCZ AWS 30 – 3/6 – 230 EI 30 DP1 1008 × 858 × 326 900 × 750 × 230 141 3 × 6RE 216 152

XCZ AWS 30 – 1/4 – 300 EI 30 DP1 708 × 358 × 396 600 × 250 × 300 60 1 × 4RE 48 58

XCZ AWS 30 – 1/5 – 300 EI 30 DP1 858 × 358 × 396 750 × 250 × 300 72 1 × 5RE 60 70

XCZ AWS 30 – 1/6 – 300 EI 30 DP1 1008 × 358 × 396 900 × 250 × 300 83 1 × 6RE 72 82

XCZ AWS 30 – 1/8 – 300 EI 30 DP1 1308 × 358 × 396 1200 × 250 × 300 106 1 × 8RE 96 106

XCZ AWS 30 – 2/4 – 300 EI 30 DP1 708 × 608 × 396 600 × 500 × 300 88 2 × 4RE 96 91

XCZ AWS 30 – 2/5 – 300 EI 30 DP1 858 × 608 × 396 750 × 500 × 300 104 2 × 5RE 120 108

XCZ AWS 30 – 2/6 – 300 EI 30 DP1 1008 × 608 × 396 900 × 500 × 300 120 2 × 6RE 144 125

XCZ AWS 30 – 2/8 – 300 EI 30 DP1 1308 × 608 × 396 1200 × 500 × 300 151 2 × 8RE 192 160

XCZ AWS 30 – 3/4 – 300 EI 30 DP1 708 × 858 × 396 600 × 750 × 300 117 3 × 4RE 144 123

XCZ AWS 30 – 3/5 – 300 EI 30 DP1 858 × 858 × 396 750 × 750 × 300 136 3 × 5RE 180 146

XCZ AWS 30 – 3/6 – 300 EI 30 DP1 1008 × 858 × 396 900 × 750 × 300 156 3 × 6RE 216 169

XCZ AWS 30 – 1/4 – 400 EI 30 DP1 708 × 358 × 496 600 × 250 × 400 66 1 × 4RE 48 58

XCZ AWS 30 – 1/5 – 400 EI 30 DP1 858 × 358 × 496 750 × 250 × 400 79 1 × 5RE 60 70

XCZ AWS 30 – 1/6 – 400 EI 30 DP1 1008 × 358 × 496 900 × 250 × 400 91 1 × 6RE 72 82

XCZ AWS 30 – 1/8 – 400 EI 30 DP1 1308 × 358 × 496 1200 × 250 × 400 117 1 × 8RE 96 106

XCZ AWS 30 – 2/4 – 400 EI 30 DP1 708 × 608 × 496 600 × 500 × 400 97 2 × 4RE 96 91

XCZ AWS 30 – 2/5 – 400 EI 30 DP1 858 × 608 × 496 750 × 500 × 400 114 2 × 5RE 120 108

XCZ AWS 30 – 2/6 – 400 EI 30 DP1 1 008 × 608 × 496 900 × 500 × 400 132 2 × 6RE 144 125

XCZ AWS 30 – 2/8 – 400 EI 30 DP1 1308 × 608 × 496 1200 × 500 × 400 166 2 × 8RE 192 160

XCZ AWS 30 – 3/4 – 400 EI 30 DP1 708 × 858 × 496 600 × 750 × 400 129 3 × 4RE 144 123

XCZ AWS 30 – 3/5 – 400 EI 30 DP1 858 × 858 × 496 750 × 750 × 400 150 3 × 5RE 180 146

XCZ AWS 30 – 3/6 – 400 EI 30 DP1 1008 × 858 × 496 900 × 750 × 400 172 3 × 6RE 216 169

XCZ AWS 30 – 3/8 – 400 EI 30 DP1 1308 × 858 × 496 1203 × 750 × 400 220 3 × 8RE 288 245

Další rozměry a provedení bez zadní stěny na vyžádání.

Ventilační systém

Č. výr.

typ

Klasifikace

ČSN EN, DIN

Popis

BVT EI 30 DP1 Ventilační otvor ø 100, uzávěr s uzavíracím zařízením, tepelná aktivace

BVA EI 30 DP1 Ventilační otvor ø 100, uzávěr s elektron. detekcí kouře + uzávěr studeného kouře

VEN – Ventilátor 230 V / 50 Hz

PV – Výpočet ztrátového výkonu

SECURUS 90 Zkouš. VdS Bezpečnostní systém pro včasné rozpoznání kouře a požáru (vyžádejte si prosím samostatný ceník)

Příslušenství

Č. výr.

typ

Rozměr

pole

Popis

KES 1 Dodatečné kabelové průchodky 2 × ø 45 mm, 4 × ø 25 mm, 1 × ø 32 mm, 23 × ø 20 mm

* přibližné hodnoty, bez ventilace, s volným zavěšením na stěně.

Je nutno pamatovat na dodržení mezního nárůstu teploty podle platné normy DIN VDE 0660 část 500, 507, 509.

Rittal – Protipožární skříně 11


Nástěnné skříně na omítku AWS 90

t

EI

90

odo l nos

Pož á rn í

©EAS

DP1

Druh konst rukce

Druh konstrukce

©EAS

• Vícevrstvá žáruvzdorná kombinace materiálů

• Požární odolnost EI 90 dle ČSN EN 73 0810 a ČSN EN 1634–1

• Druh konstrukce DP1 dle ČSN EN 73 0810

• Odolnost při požáru s ověřenými teplotami do 90 minut

dle ČSN EN 1363–1

• Čelní povrch světle šedý, podobný RAL 7035

• Dveře na vnitřní straně s odstupňovanou drážkou

• Vícestupňový těsnicí systém

• Systém nepropustnosti proti kouři

• Splňuje všechny požadavky aktuální směrnice (M) LAR

• Dvoubodové blokování pomocí sklopné pákové rukojeti

• Možnost vestavby polocylindrické vložky dle DIN

• Dveřní závěs vpravo (na přání vlevo)

• Šířka pro 1 a 2 pole (jednodveřová), dveřní závěs vpravo

(na přání vlevo)

• Šířka pro 3 pole (dvoudveřová)

• Volitelně možnost dveřní ventilace

• Stupeň krytí IP44, třída ochrany II

• Horní kabelová průchodka: rozměr 250 × 65 mm

Nástěnné skříně na omítku AWS 90

Obj. číslo

Klasifikace

ČSN EN, DIN

Vnější rozměr

V × Š × H [mm]

Další rozměry a provedení bez zadní stěny na vyžádání.

* Uvedená výška 165 mm je bez kabelového modulu.

Norm. roz. pole

V × Š × H [mm]

Hmotnost

[kg]

XCZ AWS 90 – 1/4 – 200 EI 90 DP1 708* × 358 × 296 600 × 250 × 200 56 1 × 4RE 48 46

XCZ AWS 90 – 1/5 – 200 EI 90 DP1 858* × 358 × 296 750 × 250 × 200 66 1 × 5RE 60 56

XCZ AWS 90 – 1/6 – 200 EI 90 DP1 1 008* × 358 × 296 900 × 250 × 200 75 1 × 6RE 72 65

XCZ AWS 90 – 1/8 – 200 EI 90 DP1 1 308* × 358 × 296 1200 × 250 × 200 95 1 × 8RE 96 85

XCZ AWS 90 – 2/4 – 200 EI 90 DP1 708* × 608 × 296 600 × 500 × 200 85 2 × 4RE 96 75

XCZ AWS 90 – 2/5 – 200 EI 90 DP1 858* × 608 × 296 750 × 500 × 200 99 2 × 5RE 120 90

XCZ AWS 90 – 2/6 – 200 EI 90 DP1 1 008* × 608 × 296 900 × 500 × 200 113 2 × 6RE 144 105

XCZ AWS 90 – 2/8 – 200 EI 90 DP1 1 308* × 608 × 296 1200 × 500 × 200 141 2 × 8RE 192 136

XCZ AWS 90 – 3/4 – 200 EI 90 DP1 708* × 858 × 296 600 × 750 × 200 114 3 × 4RE 144 104

XCZ AWS 90 – 3/5 – 200 EI 90 DP1 858* × 858 × 296 750 × 750 × 200 132 3 × 5RE 180 124

XCZ AWS 90 – 3/6 – 200 EI 90 DP1 1008* × 858 × 296 900 × 750 × 200 151 3 × 6RE 216 145

Počet

řad

Počet

TE

PV [W]

teor.**

** přibližné hodnoty, bez ventilace, s volným zavěšením na stěně.

Je nutno pamatovat na dodržení mezního nárůstu teploty podle platné normy DIN VDE 0660 část 500, 507, 509.

12

Rittal – Protipožární skříně


Protipožární skříně

Nástěnné skříně na omítku AWS 90

Obj. číslo

Klasifikace

ČSN EN, DIN

Vnější rozměr

V × Š × H [mm]

Norm. roz. pole

V × Š × H [mm]

Hmotnost

[kg]

Počet

řad

Počet

TE

PV [W]

teor.**

XCZ AWS 90 – 1/4 – 230 EI 90 DP1 708* × 358 × 326 600 × 250 × 230 60 1 × 4RE 48 50

XCZ AWS 90 – 1/5 – 230 EI 90 DP1 858* × 358 × 326 750 × 250 × 230 70 1 × 5RE 60 60

XCZ AWS 90 – 1/6 – 230 EI 90 DP1 1 008* × 358 × 326 900 × 250 × 230 80 1 × 6RE 72 70

XCZ AWS 90 – 1/8 – 230 EI 90 DP1 1 308* × 358 × 326 1200 × 250 × 230 100 1 × 8RE 96 91

XCZ AWS 90 – 2/4 – 230 EI 90 DP1 708* × 608 × 326 600 × 500 × 230 90 2 × 4RE 96 80

XCZ AWS 90 – 2/5 – 230 EI 90 DP1 858* × 608 × 326 750 × 500 × 230 104 2 × 5RE 120 95

XCZ AWS 90 – 2/6 – 230 EI 90 DP1 1008* × 608 × 326 900 × 500 × 230 119 2 × 6RE 144 111

XCZ AWS 90 – 2/8 – 230 EI 90 DP1 1 308* × 608 × 326 1200 × 500 × 230 148 2 × 8RE 192 143

XCZ AWS 90 – 3/4 – 230 EI 90 DP1 708* × 858 × 326 600 × 750 × 230 120 3 × 4RE 144 110

XCZ AWS 90 – 3/5 – 230 EI 90 DP1 858* × 858 × 326 750 × 750 × 230 138 3 × 5RE 180 131

XCZ AWS 90 – 3/6 – 230 EI 90 DP1 1 008* × 858 × 326 900 × 750 × 230 157 3 × 6RE 216 152

XCZ AWS 90 – 1/4 – 300 EI 90 DP1 708* × 358 × 396 600 × 250 × 300 68 1 × 4RE 48 58

XCZ AWS 90 – 1/5 – 300 EI 90 DP1 858* × 358 × 396 750 × 250 × 300 79 1 × 5RE 60 70

XCZ AWS 90 – 1/6 – 300 EI 90 DP1 1 008* × 358 × 396 900 × 250 × 300 90 1 × 6RE 72 82

XCZ AWS 90 – 1/8 – 300 EI 90 DP1 1 308* × 358 × 396 1200 × 250 × 300 113 1 × 8RE 96 106

XCZ AWS 90 – 2/4 – 300 EI 90 DP1 708* × 608 × 396 600 × 500 × 300 100 2 × 4RE 96 91

XCZ AWS 90 – 2/5 – 300 EI 90 DP1 858* × 608 × 396 750 × 500 × 300 116 2 × 5RE 120 108

XCZ AWS 90 – 2/6 – 300 EI 90 DP1 1 008* × 608 × 396 900 × 500 × 300 131 2 × 6RE 144 125

XCZ AWS 90 – 2/8 – 300 EI 90 DP1 1 308* × 608 × 396 1200 × 500 × 300 163 2 × 8RE 192 160

XCZ AWS 90 – 3/4 – 300 EI 90 DP1 708* × 858 × 396 600 × 750 × 300 133 3 × 4RE 144 123

XCZ AWS 90 – 3/5 – 300 EI 90 DP1 858* × 858 × 396 750 × 750 × 300 152 3 × 5RE 180 146

XCZ AWS 90 – 3/6 – 300 EI 90 DP1 1 008* × 858 × 396 900 × 750 × 300 172 3 × 6RE 216 169

Další rozměry a provedení bez zadní stěny na vyžádání.

* Uvedená výška 165 mm je bez kabelového modulu.

Ventilační systém

Č. výr.

typ

Klasifikace

ČSN EN, DIN

Popis

BVT EI 90 DP1 Ventilační otvor ø 100, uzávěr s uzavíracím zařízením, tepelná aktivace

BVA EI 90 DP1 Ventilační otvor ø 100, uzávěr s elektron. detekcí kouře + uzávěr studeného kouře

VEN – Ventilátor 230 V / 50 Hz

PV – Výpočet ztrátového výkonu

SECURUS 90 Zkouš. VdS Bezpečnostní systém pro včasné rozpoznání kouře a požáru (vyžádejte si prosím samostatný ceník)

Příslušenství

Č. výr.

typ

Rozměr

pole

Popis

KES 1 Dodatečné kabelové průchodky 2 × ø 45 mm, 4 × ø 25 mm, 1 × ø 32 mm, 23 × ø 20 mm

** přibližné hodnoty, bez ventilace, s volným zavěšením na stěně.

Je nutno pamatovat na dodržení mezního nárůstu teploty podle platné normy DIN VDE 0660 část 500, 507, 509.

Rittal – Protipožární skříně 13


Samostatně stojící skříně SVS 30

t

EI

30

odo l nos

Pož á rn í

©EAS

DP1

Druh konst rukce

Druh konstrukce

©EAS

• Vícevrstvá žáruvzdorná kombinace materiálů

• Požární odolnost EI 30 dle ČSN EN 73 0810 a ČSN EN 1634–1

• Druh konstrukce DP1 dle ČSN EN 73 0810

• Odolnost při požáru s ověřenými teplotami do 90 minut

dle ČSN EN 1363–1

• Čelní povrch světle šedý, podobný RAL 7035

• Dveře na vnitřní straně s odstupňovanou drážkou

• Vícestupňový těsnicí systém

• Systém nepropustnosti proti kouři

• Splňuje všechny požadavky aktuální směrnice (M) LAR

• Dvoubodové blokování pomocí sklopné pákové rukojeti

• Možnost vestavby polocylindrické vložky dle DIN

• Dveřní závěs vpravo (na přání vlevo)

• Šířka pro 1 a 2 pole (jednodveřová), dveřní závěs vpravo

(na přání vlevo)

• Šířka pro 3 a 4 pole (dvoudveřová)

• Volitelně možnost dveřní ventilace

• Stupeň krytí IP44, třída ochrany II

• Horní kabelová průchodka: rozměr 250 × 65 mm

• Integrovaný pojízdný podstavec

Samostatně stojící skříně SVS 30

Obj. číslo

Jiné rozměry na vyžádání.

Klasifikace

ČSN EN, DIN

Vnější rozměr

V × Š × H [mm]

Norm. roz. pole

V × Š × H [mm]

Hmotnost

[kg]

XCZ SVS 30 – 1/10 – 200 EI 30 DP1 1713 × 358 × 296 1500 × 250 × 200 112 1 × 10RE 120 104

XCZ SVS 30 – 1/11 – 200 EI 30 DP1 1 863 × 358 × 296 1650 × 250 × 200 122 1 × 11RE 132 114

XCZ SVS 30 – 1/12 – 200 EI 30 DP1 2013 × 358 × 296 1800 × 250 × 200 132 1 × 12RE 144 124

XCZ SVS 30 – 2/10 – 200 EI 30 DP1 1713 × 608 × 296 1500 × 500 × 200 164 2 × 10RE 240 166

XCZ SVS 30 – 2/11 – 200 EI 30 DP1 1 863 × 608 × 296 1650 × 500 × 200 178 2 × 11RE 264 181

XCZ SVS 30 – 2/12 – 200 EI 30 DP1 2013 × 608 × 296 1800 × 500 × 200 192 2 × 12RE 288 198

XCZ SVS 30 – 3/10 – 200 EI 30 DP1 1713 × 858 × 296 1500 × 750 × 200 216 3 × 10RE 360 227

XCZ SVS 30 – 3/11 – 200 EI 30 DP1 1 863 × 858 × 296 1650 × 750 × 200 234 3 × 11RE 396 248

XCZ SVS 30 – 3/12 – 200 EI 30 DP1 2013 × 858 × 296 1800 × 750 × 200 252 3 × 12RE 432 269

XCZ SVS 30 – 4/10 – 200 EI 30 DP1 1 713 × 1 108 × 296 1500 × 1 000 × 200 267 4 × 10RE 480 289

XCZ SVS 30 – 4/11 – 200 EI 30 DP1 1 863 × 1 108 × 296 1650 × 1 000 × 200 290 4 × 11RE 528 315

XCZ SVS 30 – 4/12 – 200 EI 30 DP1 2 013 × 1 108 × 296 1800 × 1000 × 200 312 4 × 12RE 576 341

XCZ SVS 30 – 1/10 – 230 EI 30 DP1 1713 × 358 × 326 1500 × 250 × 230 120 1 × 10RE 120 112

XCZ SVS 30 – 1/11 – 230 EI 30 DP1 1 863 × 358 × 326 1650 × 250 × 230 130 1 × 11RE 132 122

XCZ SVS 30 – 1/12 – 230 EI 30 DP1 2 013 × 358 × 326 1800 × 250 × 230 140 1 × 12RE 144 133

XCZ SVS 30 – 2/10 – 230 EI 30 DP1 1713 × 608 × 326 1500 × 500 × 230 172 2 × 10RE 240 175

XCZ SVS 30 – 2/11 – 230 EI 30 DP1 1 863 × 608 × 326 1650 × 500 × 230 187 2 × 11RE 264 190

XCZ SVS 30 – 2/12 – 230 EI 30 DP1 2013 × 608 × 326 1800 × 500 × 230 201 2 × 12RE 288 206

XCZ SVS 30 – 3/10 – 230 EI 30 DP1 1 713 × 858 × 326 1500 × 750 × 230 224 3 × 10RE 360 237

XCZ SVS 30 – 3/11 – 230 EI 30 DP1 1863 × 858 × 326 1650 × 750 × 230 243 3 × 11RE 396 258

XCZ SVS 30 – 3/12 – 230 EI 30 DP1 2013 × 858 × 326 1800 × 750 × 230 262 3 × 12RE 432 280

XCZ SVS 30 – 4/10 – 230 EI 30 DP1 1 713 × 1 108 × 326 1500 × 1 000 × 230 277 4 × 10RE 480 300

XCZ SVS 30 – 4/11 – 230 EI 30 DP1 1 863 × 1 108 × 326 1650 × 1 000 × 230 300 4 × 11RE 528 326

XCZ SVS 30 – 4/12 – 230 EI 30 DP1 2 013 × 1 108 × 326 1800 × 1 000 × 230 323 4 × 12RE 576 353

Počet

řad

Počet

TE

PV [W]

teor.*

14

Rittal – Protipožární skříně


Protipožární skříně

Samostatně stojící skříně SVS 30

Obj. číslo

Klasifikace

ČSN EN, DIN

Vnější rozměr

V × Š × H [mm]

Norm. roz. pole

V × Š × H [mm]

Hmotnost

[kg]

Počet

řad

Počet

TE

PV [W]

teor.*

XCZ SVS 30 – 1/10 – 300 EI 30 DP1 1713 × 358 × 396 1500 × 250 × 300 136 1 × 10RE 120 130

XCZ SVS 30 – 1/11 – 300 EI 30 DP1 1 863 × 358 × 396 1650 × 250 × 300 147 1 × 11RE 132 142

XCZ SVS 30 – 1/12 – 300 EI 30 DP1 2013 × 358 × 396 1800 × 250 × 300 159 1 × 12RE 144 154

XCZ SVS 30 – 2/10 – 300 EI 30 DP1 1713 × 608 × 396 1500 × 500 × 300 191 2 × 10RE 240 195

XCZ SVS 30 – 2/11 – 300 EI 30 DP1 1863 × 608 × 396 1650 × 500 × 300 207 2 × 11RE 264 212

XCZ SVS 30 – 2/12 – 300 EI 30 DP1 2013 × 608 × 396 1800 × 500 × 300 222 2 × 12RE 288 230

XCZ SVS 30 – 3/10 – 300 EI 30 DP1 1713 × 858 × 396 1500 × 750 × 300 245 3 × 10RE 360 260

XCZ SVS 30 – 3/11 – 300 EI 30 DP1 1863 × 858 × 396 1650 × 750 × 300 265 3 × 11RE 396 283

XCZ SVS 30 – 3/12 – 300 EI 30 DP1 2013 × 858 × 396 1800 × 750 × 300 285 3 × 12RE 432 306

XCZ SVS 30 – 4/10 – 300 EI 30 DP1 1 713 × 1 108 × 396 1500 × 1000 × 300 300 4 × 10RE 480 325

XCZ SVS 30 – 4/11 – 300 EI 30 DP1 1 863 × 1 108 × 396 1650 × 1000 × 300 324 4 × 11RE 528 353

XCZ SVS 30 – 4/12 – 300 EI 30 DP1 2 013 × 1108 × 396 1800 × 1000 × 300 348 4 × 12RE 576 381

XCZ SVS 30 – 1/10 – 400 EI 30 DP1 1 713 × 358 × 496 1500 × 250 × 400 150 1 × 10RE 120 156

XCZ SVS 30 – 1/11 – 400 EI 30 DP1 1863 × 358 × 496 1650 × 250 × 400 162 1 × 11RE 132 170

XCZ SVS 30 – 1/12 – 400 EI 30 DP1 2013 × 358 × 496 1800 × 250 × 400 175 1 × 12RE 144 184

XCZ SVS 30 – 2/10 – 400 EI 30 DP1 1 713 × 608 × 496 1500 × 500 × 400 210 2 × 10RE 240 225

XCZ SVS 30 – 2/11 – 400 EI 30 DP1 1863 × 608 × 496 1650 × 500 × 400 228 2 × 11RE 264 244

XCZ SVS 30 – 2/12 – 400 EI 30 DP1 2 013 × 608 × 496 1800 × 500 × 400 244 2 × 12RE 288 263

XCZ SVS 30 – 3/10 – 400 EI 30 DP1 1713 × 858 × 496 1500 × 750 × 400 270 3 × 10RE 360 294

XCZ SVS 30 – 3/11 – 400 EI 30 DP1 1 863 × 858 × 496 1650 × 750 × 400 292 3 × 11RE 396 319

XCZ SVS 30 – 3/12 – 400 EI 30 DP1 2013 × 858 × 496 1800 × 750 × 400 314 3 × 12RE 432 349

XCZ SVS 30 – 4/10 – 400 EI 30 DP1 1 713 × 1108 × 496 1500 × 1000 × 400 330 4 × 10RE 480 363

XCZ SVS 30 – 4/11 – 400 EI 30 DP1 1 863 × 1 108 × 496 1650 × 1000 × 400 356 4 × 11RE 528 393

XCZ SVS 30 – 4/12 – 400 EI 30 DP1 2 013 × 1 108 × 496 1800 × 1000 × 400 383 4 × 12RE 576 422

XCZ SVS 30 – 1/10 – 500 EI 30 DP1 1 713 × 358 × 596 1500 × 250 × 500 165 1 × 10RE 120 181

XCZ SVS 30 – 1/11 – 500 EI 30 DP1 1 863 × 358 × 596 1650 × 250 × 500 178 1 × 11RE 132 197

XCZ SVS 30 – 1/12 – 500 EI 30 DP1 2 013 × 358 × 596 1800 × 250 × 500 192 1 × 12RE 144 213

XCZ SVS 30 – 2/10 – 500 EI 30 DP1 1713 × 608 × 596 1500 × 500 × 500 231 2 × 10RE 240 253

XCZ SVS 30 – 2/11 – 500 EI 30 DP1 1863 × 608 × 596 1650 × 500 × 500 250 2 × 11RE 264 275

XCZ SVS 30 – 2/12 – 500 EI 30 DP1 2 013 × 608 × 596 1800 × 500 × 500 269 2 × 12RE 288 297

XCZ SVS 30 – 3/10 – 500 EI 30 DP1 1713 × 858 × 596 1500 × 750 × 500 296 3 × 10RE 360 326

XCZ SVS 30 – 3/11 – 500 EI 30 DP1 1863 × 858 × 596 1650 × 750 × 500 321 3 × 11RE 396 353

XCZ SVS 30 – 3/12 – 500 EI 30 DP1 2 013 × 858 × 596 1800 × 750 × 500 345 3 × 12RE 432 380

XCZ SVS 30 – 4/10 – 500 EI 30 DP1 1 713 × 1108 × 596 1500 × 1000 × 500 363 4 × 10RE 480 398

XCZ SVS 30 – 4/11 – 500 EI 30 DP1 1 863 × 1 108 × 596 1650 × 1000 × 500 392 4 × 11RE 528 430

XCZ SVS 30 – 4/12 – 500 EI 30 DP1 2 013 × 1108 × 596 1800 × 1000 × 500 421 4 × 12RE 576 463

Jiné rozměry na vyžádání.

Ventilační systém

Č. výr.

typ

Klasifikace

ČSN EN, DIN

Popis

BVT EI 30 DP1 Ventilační otvor ø 100, uzávěr s uzavíracím zařízením, tepelná aktivace

BVA EI 30 DP1 Ventilační otvor ø 100, uzávěr s elektron. detekcí kouře + uzávěr studeného kouře

VEN – Ventilátor 230 V / 50 Hz

PV – Výpočet ztrátového výkonu

SECURUS 90 Zkouš. VdS Bezpečnostní systém pro včasné rozpoznání kouře a požáru (vyžádejte si prosím samostatný ceník)

Příslušenství

Č. výr.

typ

Rozměr

pole

Popis

KES 1 Dodatečné kabelové průchodky 2 × ø 45 mm, 4 × ø 25 mm, 1 × ø 32 mm, 23 × ø 20 mm

* přibližné hodnoty, bez ventilace, volně stojící.

Je nutno pamatovat na dodržení mezního nárůstu teploty podle platné normy DIN VDE 0660 část 500, 507, 509.

Rittal – Protipožární skříně 15


Samostatně stojící skříně SVS 90

t

EI

90

odo l nos

Pož á rn í

©EAS

DP1

Druh konst rukce

Druh konstrukce

©EAS

• Vícevrstvá žáruvzdorná kombinace materiálů

• Požární odolnost EI 90 dle ČSN EN 73 0810 a ČSN EN 1634–1

• Druh konstrukce DP1 dle ČSN EN 73 0810

• Odolnost při požáru s ověřenými teplotami do 90 minut

dle ČSN EN 1363–1

• Čelní povrch světle šedý, podobný RAL 7035

• Dveře na vnitřní straně s odstupňovanou drážkou

• Vícestupňový těsnicí systém

• Systém nepropustnosti proti kouři

• Splňuje všechny požadavky aktuální směrnice (M) LAR

• Dvoubodové blokování pomocí sklopné pákové rukojeti

• Možnost vestavby polocylindrické vložky dle DIN

• Dveřní závěs vpravo (na přání vlevo)

• Šířka pro 1 a 2 pole (jednodveřová), dveřní závěs vpravo

(na přání vlevo)

• Šířka pro 3 a 4 pole (dvoudveřová)

• Volitelně možnost dveřní ventilace

• Stupeň krytí IP44, třída ochrany II

• Horní kabelová průchodka: rozměr 250 × 65 mm

• Integrovaný pojízdný podstavec

Samostatně stojící skříně SVS 90

Obj. číslo

Jiné rozměry na vyžádání.

Klasifikace

ČSN EN, DIN

Vnější rozměr

V × Š × H [mm]

* Uvedená výška 165 mm je bez kabelového modulu.

Norm. roz. pole

V × Š × H [mm]

Hmotnost

[kg]

XCZ SVS 90 – 1/10 – 200 EI 90 DP1 1713* × 358 × 296 1500 × 250 × 200 120 1 × 10RE 120 104

XCZ SVS 90 – 1/11 – 200 EI 90 DP1 1 863* × 358 × 296 1650 × 250 × 200 129 1 × 11RE 132 114

XCZ SVS 90 – 1/12 – 200 EI 90 DP1 2013* × 358 × 296 1800 × 250 × 200 139 1 × 12RE 144 124

XCZ SVS 90 – 2/10 – 200 EI 90 DP1 1713* × 608 × 296 1500 × 500 × 200 176 2 × 10RE 240 166

XCZ SVS 90 – 2/11 – 200 EI 90 DP1 1 863* × 608 × 296 1650 × 500 × 200 190 2 × 11RE 264 181

XCZ SVS 90 – 2/12 – 200 EI 90 DP1 2013* × 608 × 296 1800 × 500 × 200 204 2 × 12RE 288 198

XCZ SVS 90 – 3/10 – 200 EI 90 DP1 1713* × 858 × 296 1500 × 750 × 200 232 3 × 10RE 360 227

XCZ SVS 90 – 3/11 – 200 EI 90 DP1 1 863* × 858 × 296 1650 × 750 × 200 250 3 × 11RE 396 248

XCZ SVS 90 – 3/12 – 200 EI 90 DP1 2013* × 858 × 296 1800 × 750 × 200 268 3 × 12RE 432 269

XCZ SVS 90 – 4/10 – 200 EI 90 DP1 1 713* × 1 108 × 296 1500 × 1000 × 200 288 4 × 10RE 480 289

XCZ SVS 90 – 4/11 – 200 EI 90 DP1 1 863* × 1 108 × 296 1650 × 1 000 × 200 310 4 × 11RE 528 315

XCZ SVS 90 – 4/12 – 200 EI 90 DP1 2 013* × 1 108 × 296 1800 × 1 000 × 200 333 4 × 12RE 576 341

Počet

řad

Počet

TE

PV [W]

teor.**

** přibližné hodnoty, bez ventilace, volně stojící.

Je nutno pamatovat na dodržení mezního nárůstu teploty podle platné normy DIN VDE 0660 část 500, 507, 509.

16

Rittal – Protipožární skříně


Protipožární skříně

Samostatně stojící skříně SVS 90

Obj. číslo

Klasifikace

ČSN EN, DIN

Vnější rozměr

V × Š × H [mm]

Norm. roz. pole

V × Š × H [mm]

Hmotnost

[kg]

Počet

řad

Počet

TE

PV [W]

teor.**

XCZ SVS 90 – 1/10 – 230 EI 90 DP1 1713* × 358 × 326 1500 × 250 × 230 127 1 × 10RE 120 112

XCZ SVS 90 – 1/11 – 230 EI 90 DP1 1863* × 358 × 326 1650 × 250 × 230 137 1 × 11RE 132 122

XCZ SVS 90 – 1/12 – 230 EI 90 DP1 2 013* × 358 × 326 1800 × 250 × 230 147 1 × 12RE 144 133

XCZ SVS 90 – 2/10 – 230 EI 90 DP1 1 713* × 608 × 326 1500 × 500 × 230 184 2 × 10RE 240 175

XCZ SVS 90 – 2/11 – 230 EI 90 DP1 1863* × 608 × 326 1650 × 500 × 230 198 2 × 11RE 264 190

XCZ SVS 90 – 2/12 – 230 EI 90 DP1 2 013* × 608 × 326 1800 × 500 × 230 213 2 × 12RE 288 206

XCZ SVS 90 – 3/10 – 230 EI 90 DP1 1 713* × 858 × 326 1500 × 750 × 230 240 3 × 10RE 360 237

XCZ SVS 90 – 3/11 – 230 EI 90 DP1 1 863* × 858 × 326 1650 × 750 × 230 259 3 × 11RE 396 258

XCZ SVS 90 – 3/12 – 230 EI 90 DP1 2 013* × 858 × 326 1800 × 750 × 230 278 3 × 12RE 432 280

XCZ SVS 90 – 4/10 – 230 EI 90 DP1 1713* × 1 108 × 326 1500 × 1000 × 230 298 4 × 10RE 480 300

XCZ SVS 90 – 4/11 – 230 EI 90 DP1 1 863* × 1108 × 326 1650 × 1000 × 230 321 4 × 11RE 528 326

XCZ SVS 90 – 4/12 – 230 EI 90 DP1 2 013* × 1108 × 326 1800 × 1000 × 230 344 4 × 12RE 576 353

XCZ SVS 90 – 1/10 – 300 EI 90 DP1 1 713* × 358 × 396 1500 × 250 × 300 143 1 × 10RE 120 130

XCZ SVS 90 – 1/11 – 300 EI 90 DP1 1 863* × 358 × 396 1650 × 250 × 300 155 1 × 11RE 132 142

XCZ SVS 90 – 1/12 – 300 EI 90 DP1 2013* × 358 × 396 1800 × 250 × 300 166 1 × 12RE 144 154

XCZ SVS 90 – 2/10 – 300 EI 90 DP1 1 713* × 608 × 396 1500 × 500 × 300 203 2 × 10RE 240 195

XCZ SVS 90 – 2/11 – 300 EI 90 DP1 1 863* × 608 × 396 1650 × 500 × 300 218 2 × 11RE 264 212

XCZ SVS 90 – 2/12 – 300 EI 90 DP1 2013* × 608 × 396 1800 × 500 × 300 234 2 × 12RE 288 230

XCZ SVS 90 – 3/10 – 300 EI 90 DP1 1713* × 858 × 396 1500 × 750 × 300 261 3 × 10RE 360 260

XCZ SVS 90 – 3/11 – 300 EI 90 DP1 1 863* × 858 × 396 1650 × 750 × 300 281 3 × 11RE 396 283

XCZ SVS 90 – 3/12 – 300 EI 90 DP1 2013* × 858 × 396 1800 × 750 × 300 301 3 × 12RE 432 306

XCZ SVS 90 – 4/10 – 300 EI 90 DP1 1 713* × 1108 × 396 1500 × 1000 × 300 320 4 × 10RE 480 325

XCZ SVS 90 – 4/11 – 300 EI 90 DP1 1 863* × 1 108 × 396 1650 × 1000 × 300 345 4 × 11RE 528 353

XCZ SVS 90 – 4/12 – 300 EI 90 DP1 2 013* × 1108 × 396 1800 × 1000 × 300 369 4 × 12RE 576 381

Jiné rozměry na vyžádání.

* Uvedená výška 165 mm je bez kabelového modulu.

Ventilační systém

Č. výr.

typ

Klasifikace

ČSN EN, DIN

Popis

BVT EI 90 DP1 Ventilační otvor ø 100, uzávěr s uzavíracím zařízením, tepelná aktivace

BVA EI 90 DP1 Ventilační otvor ø 100, uzávěr s elektron. detekcí kouře + uzávěr studeného kouře

VEN – Ventilátor 230 V / 50 Hz

PV – Výpočet ztrátového výkonu

SECURUS 90 Zkouš. VdS Bezpečnostní systém pro včasné rozpoznání kouře a požáru (vyžádejte si prosím samostatný ceník)

Příslušenství

Č. výr.

typ

Rozměr

pole

Popis

KES 1 Dodatečné kabelové průchodky 2 × ø 45 mm, 4 × ø 25 mm, 1 × ø 32 mm, 23 × ø 20 mm

** přibližné hodnoty, bez ventilace, volně stojící.

Je nutno pamatovat na dodržení mezního nárůstu teploty podle platné normy DIN VDE 0660 část 500, 507, 509.

Rittal – Protipožární skříně 17


Nástěnné skříně pod omítku UWS 30

t

EI

30

odo l nos

Pož á rn í

©EAS

• Vícevrstvá žáruvzdorná kombinace materiálů

• Třída stavebních materiálů A2 dle DIN 4102, část 1

• Čelní povrch světle šedý, podobný RAL 7035

• Požární odolnost dle DIN 4102 část 2

• Zachování funkčnosti v souladu s DIN 4102, část 12

• Izolace proti požárnímu zatížení v souladu s DIN 4102, část 11

• Dveře na vnitřní straně s odstupňovanou drážkou

• Vícestupňový těsnicí systém

• Systém nepropustnosti proti kouři

• Splňuje všechny požadavky aktuální směrnice (M) LAR

• Dvoubodové blokování pomocí sklopné pákové rukojeti

• Možnost vestavby polocylindrické vložky dle DIN

• Dveřní závěs vpravo (na přání vlevo)

• Šířka pro 1 a 2 pole (jednodveřová), dveřní závěs vpravo

(na přání vlevo)

• Šířka pro 3 pole (dvoudveřová)

• Volitelně možnost dveřní ventilace

• Stupeň krytí IP44, třída ochrany II

Nástěnné skříně pod omítku UWS 30

Obj. číslo

Jiné rozměry na vyžádání.

Klasifikace

ČSN EN, DIN

Vnější rozměr

V × Š × H [mm]

Norm. roz. pole

V × Š × H [mm]

Hmotnost

[kg]

XCZ UWS 30 – 1/4 – 116 E30; I30 725 × 375 × 200 600 × 250 × 116 43 1 × 4RE 48 40

XCZ UWS 30 – 1/5 – 116 E30; I30 875 × 375 × 200 750 × 250 × 116 50 1 × 5RE 60 44

XCZ UWS 30 – 1/6 – 116 E30; I30 1025 × 375 × 200 900 × 250 × 116 57 1 × 6RE 72 47

XCZ UWS 30 – 1/8 – 116 E30; I30 1325 × 375 × 200 1200 × 250 × 116 72 1 × 8RE 96 61

XCZ UWS 30 – 2/4 – 116 E30; I30 725 × 625 × 200 600 × 500 × 116 63 2 × 4RE 96 50

XCZ UWS 30 – 2/5 – 116 E30; I30 875 × 625 × 200 750 × 500 × 116 73 2 × 5RE 120 53

XCZ UWS 30 – 2/6 – 116 E30; I30 1025 × 625 × 200 900 × 500 × 116 83 2 × 6RE 144 61

XCZ UWS 30 – 2/8 – 116 E30; I30 1325 × 625 × 200 1200 × 500 × 116 104 2 × 8RE 192 70

XCZ UWS 30 – 3/4 – 116 E30; I30 725 × 875 × 200 600 × 750 × 116 82 3 × 4RE 144 107

XCZ UWS 30 – 3/5 – 116 E30; I30 875 × 875 × 200 750 × 750 × 116 96 3 × 5RE 180 118

XCZ UWS 30 – 3/6 – 116 E30; I30 1025 × 875 × 200 900 × 750 × 116 109 3 × 6RE 216 127

Počet

řad

Počet

TE

PV [W]

teor.*

* přibližné hodnoty, bez ventilace.

Je nutno pamatovat na dodržení mezního nárůstu teploty podle platné normy DIN VDE 0660 část 500, 507, 509.

18

Rittal – Protipožární skříně


Nástěnné skříně pod omítku UWS 90

t

EI

90

odo l nos

Pož á rn í

©EAS

• Vícevrstvá žáruvzdorná kombinace materiálů

• Třída stavebních materiálů A2 dle DIN 4102, část 1

• Čelní povrch světle šedý, podobný RAL 7035

• Požární odolnost dle DIN 4102 část 2

• Zachování funkčnosti v souladu s DIN 4102, část 12

• Izolace proti požárnímu zatížení v souladu s DIN 4102, část 11

• Dveře na vnitřní straně s odstupňovanou drážkou

• Vícestupňový těsnicí systém

• Systém nepropustnosti proti kouři

• Splňuje všechny požadavky aktuální směrnice (M) LAR

• Dvoubodové blokování pomocí sklopné pákové rukojeti

• Možnost vestavby polocylindrické vložky dle DIN

• Dveřní závěs vpravo (na přání vlevo)

• Šířka pro 1 a 2 pole (jednodveřová), dveřní závěs vpravo

(na přání vlevo)

• Šířka pro 3 pole (dvoudveřová)

• Volitelně možnost dveřní ventilace

• Stupeň krytí IP44, třída ochrany II

Nástěnné skříně pod omítku UWS 90

Obj. číslo

Jiné rozměry na vyžádání.

Klasifikace

ČSN EN, DIN

Vnější rozměr

V × Š × H [mm]

Norm. roz. pole

V × Š × H [mm]

Hmotnost

[kg]

XCZ UWS 90 – 1/4 – 116 E90; I90 725 × 375 × 200 600 × 250 × 116 45 1 × 4RE 48 40

XCZ UWS 90 – 1/5 – 116 E90; I90 875 × 375 × 200 750 × 250 × 116 52 1 × 5RE 60 44

XCZ UWS 90 – 1/6 – 116 E90; I90 1025 × 375 × 200 900 × 250 × 116 59 1 × 6RE 72 47

XCZ UWS 90 – 1/8 – 116 E90; I90 1325 × 375 × 200 1200 × 250 × 116 74 1 × 8RE 96 61

XCZ UWS 90 – 2/4 – 116 E90; I90 725 × 625 × 200 600 × 500 × 116 65 2 × 4RE 96 50

XCZ UWS 90 – 2/5 – 116 E90; I90 875 × 625 × 200 750 × 500 × 116 75 2 × 5RE 120 53

XCZ UWS 90 – 2/6 – 116 E90; I90 1025 × 625 × 200 900 × 500 × 116 85 2 × 6RE 144 61

XCZ UWS 90 – 2/8 – 116 E90; I90 1325 × 625 × 200 1200 × 500 × 116 106 2 × 8RE 192 70

XCZ UWS 90 – 3/4 – 116 E90; I90 725 × 875 × 200 600 × 750 × 116 84 3 × 4RE 144 107

XCZ UWS 90 – 3/5 – 116 E90; I90 875 × 875 × 200 750 × 750 × 116 98 3 × 5RE 180 118

XCZ UWS 90 – 3/6 – 116 E90; I90 1025 × 875 × 200 900 × 750 × 116 111 3 × 6RE 216 127

Počet

řad

Počet

TE

PV [W]

teor.*

* přibližné hodnoty, bez ventilace.

Je nutno pamatovat na dodržení mezního nárůstu teploty podle platné normy DIN VDE 0660 část 500, 507, 509.

Rittal – Protipožární skříně

19


Telekomunikační rozváděče RVF 30

E

30

Ce

l

i s t vos

t

©EAS

• Skříň pro montáž na omítku z pozinkovaného ocelového plechu

• Čtyři závěsy pro upevnění na stěnu

• Červené víko se šroubovým uzávěrem

• Zavedení jednotlivých kabelů pomocí prorážecí průchodky

• Obložení protipožárními deskami a intumescentním materiálem

• Vhodné pro všechny běžné kabely E30

• Osazeno montážní vanou pro připojovací lišty LSA

• Testováno na zachování funkčnosti dle DIN 4102 T12

• Všeobecné stavebně technické povolení je k dispozici

• Ihned k dodání ze skladu

• Včetně upevňovacího materiálu

Telekomunikační rozváděče RVF 30

Obj. číslo

Klasifikace

ČSN EN, DIN

Vnější rozměr

V × Š × H [mm]

Vnitřní rozměr

V × Š × H [mm]

Max.

instalace

Hmotnost

[kg]

Počet kabelových

průchodek

XCZ RVF 30 – 155 – 105 E30 250 × 200 × 130 155 × 105 × 85 20 DA 6,00 8 × M20 / 2 × M40

XCZ RVF 30 – 255 – 155 E30 350 × 250 × 130 255 × 155 × 85 60 DA 8,00 24 × M20 / 2 × M40

XCZ RVF 30 – 355 – 155 E30 450 × 345 × 130 355 × 155 × 85 100 DA 10,00 24 × M20 / 2 × M40

XCZ RVF 30 – 355 – 355 E30 450 × 450 × 130 355 × 355 × 85 200 DA 17,00 40 × M20 / 4 × M40

XCZ RVF 30 – 605 – 355 E30 700 × 450 × 130 605 × 355 × 85 400 DA 25,00 40 × M20 / 4 × M40

20

Rittal – Protipožární skříně


Ranžírovací rozváděče RVS 30

E

30

Ce

l

i s t vos

t

©EAS

• Odolnost při požáru s ověřenými teplotami do 90 minut dle

ČSN EN 1363–1

• Skříň pro montáž na omítku z pozinkovaného ocelového plechu

• Čtyři závěsy pro upevnění na stěnu

• Červené víko se šroubovým uzávěrem

• Zavedení jednotlivých kabelů pomocí prorážecí průchodky

• Obložení protipožárními deskami a intumescentním materiálem

• Vhodné pro všechny běžné kabely E30

• Osazeno nosnou lištou DIN a uzemňovacím kabelem

• Všeobecné stavebně technické povolení DIBt

• Ihned k dodání ze skladu

• Včetně upevňovacího materiálu

Ranžírovací rozváděče RVS 30

Obj. číslo

Klasifikace

ČSN EN, DIN

Vnější rozměr

V × Š × H [mm]

Vnitřní rozměr

V × Š × H [mm]

Hmotnost

[kg]

Počet kabelových průchodek

XCZ RVS 30 – 082 – 082 E30 175 × 175 × 100 82 × 82 × 44 3,00 4 × M20

XCZ RVS 30 – 155 – 155 E30 250 × 250 × 130 155 × 155 × 85 6,00 8 × M20 / 4 × M40

XCZ RVS 30 – 255 – 155 E30 350 × 250 × 130 255 × 155 × 85 8,00 10 × M20 / 6 × M40

XCZ RVS 30 – 405 – 255 E30 500 × 350 × 130 405 × 255 × 85 15,00 22 × M20 / 8 × M40 / 3 × M50

XCZ RVS 30 – 405 – 405 E30 500 × 500 × 130 405 × 405 × 85 21,00 22 × M20 / 8 × M40 / 4 × M50

XCZ RVS 30 – 655 – 405 E30 750 × 500 × 130 655 × 405 × 85 28,00 32 × M20 / 6 × M40 / 5 × M50

Rittal – Protipožární skříně

21


Protipožární skříně

Oblasti použití

Izolace proti požárnímu

zatížení

V případě požáru musí být únikové

a záchranné cesty budovy alespoň po

dobu 30, resp. 90 minut bez kouře a ohně,

aby bylo zaručeno bezpečné opuštění

a evakuace budovy.

Zachování funkčnosti

V případě požáru musí bezpečnostně

technická zařízení a vybavení, jako je např.

bezpečnostní osvětlení nebo zařízení na

odsávání kouře, zůstat funkční dostatečně

dlouho – alespoň 30 nebo 90 minut.

To zajistí protipožární skříně SECURUS.

Elektrotechnické zkoušky:

• yDIN EN 60439–1, IEC60439, IEC60529

• yzkouška oteplení

• yosvědčení o izolačních vlastnostech

• yosvědčení o odolnosti proti zkratu

• yosvědčení o účinnosti elektr. obvodu

ochranného vodiče

• yosvědčení o stupni krytí IP

Požární zkoušky:

• ydodržení platných norem protipožární

ochrany DIN 4102, ČSN EN 73 0810

a ČSN EN 1634–1, ČSN EN 1363–1

• yzkouška nepropustnosti pro šířící se kouř

• ysplnění kritérií vzorové směrnice pro

vedení (MLAR)

Rittal – Protipožární skříně


Protipožární skříně

Oblasti použití: zachování

funkčnosti

Příklad odborné instalace v elektrické

provozní místnosti nebo v technické

centrále.

Vzájemné spojení skříní se používá

v případě, že jsou zapotřebí příčná

propojení (např. řídicí vedení) mezi více

skříněmi.

Zařízení pro odsávání kouře v technické

centrále budovy. Toto zařízení řídí

klapky pro odvod kouře rozmístěné

po celé budově. Řídicí komponenty

musí být projektovány, instalovány

a propojeny kabely ve skříni E90, podle

aktuální směrnice (M)LAR 2005/5.3.1.b)

(bezpečnostní zařízení pro strojní zařízení

pro odsávání kouře).

Rittal – Protipožární skříně


Protipožární skříně

Oblasti použití: izolace proti

požárnímu zatížení

1. obr.: Změna využití na rehabilitační

klinice vedla k nutnosti příslušné sanace

protipožární ochrany. Proto musela být stará

rozvodná zařízení odstraněna.

…před

po…

2. obr.: V nových protipožárních skříních

SECURUS UWS byly umístěny různé

funkce v příslušných skříních pro AV, SV

a FM.

Patrová skříň na chodbách nemocnice,

sestávající ze samostatně stojících skříní

a nástavných skříní pro výšku místnosti

(= 3 metry!) v EI 90 série SECURUS,

unikátního systému na trhu, který je testován

a schválen do konstrukční výšky 3 m. Skříně

lze sestavit jako kombinaci a elektrotechnicky

vzájemně propojit kabely.

…před

po…

Rittal – Protipožární skříně


Protipožární skříně

Další protipožární technická

řešení pro Vaši bezpečnost

Předsazené dveře

• yJednokřídlové nebo dvoukřídlové

předsazené dveře pro montáž před

stávající vestavěné elektrické rozvody

nebo před šachtu

• yPrimární ochranné cíle: požární uzávěr,

ochrana před kouřem

• yMnoho variant instalace se všeobecnou

stavebně technickou zkouškou (na omítku

a pod omítku) v různých velikostech

a optických provedeních

• yPřístup k zadní instalaci je zajištěn

• yInteligentní lehká konstrukce pro rychlou

a bezproblémovou montáž

• yNehořlavé protipožární desky, třída

stavebních materiálů DP1

• yPraktické a levné

• yPrvotřídní zpracování

Systém dělicích stěn

• yŽáruvzdorné stěnové segmenty až ke

stropu s integrovanými 1–2 křídlovými

revizními dvířky

• yNa přání s ventilačními otvory

• yPřístup k zadní instalaci je zajištěn

• yOptimální přizpůsobení stávající struktuře

budovy

• yMožnost libovolného umístění stěnových

prvků, také přes roh

• yŘadové propojení v neomezené šířce

• yInteligentní lehká konstrukce

• yNehořlavé protipožární desky, třída

stavebních materiálů DP1

• yMnoho různých velikostí, povrchů

a optických provedení

• yPraktické a levné

Bezpečnostní systém

• yKontrola provozních teplot

• yCo nejrychlejší včasné rozpoznání kouře

a požáru přímo v rozváděčové skříni

• yZískání času pro zahájení obranných

opatření

• yMinimalizace škod způsobených požárem

• yZnačné snížení případných následných

nákladů na požár, jako jsou výpadky

výroby a využití

• yBezpečná a ekonomická ochrana lidských

životů a věcných hodnot

SECURUS APT

SECURUS UPT

SECURUS STW

SECURUS 90

Rittal – Protipožární skříně


Protipožární skříně

Poznámky

26

Rittal – Protipožární skříně


Protipožární skříně

Poznámky

Rittal – Protipožární skříně 27


RITTAL s. r. o.

Mokráň záhon 4 • 821 04 Bratislava

Tel.: +421 2 32333911 • Fax: +421 2 32333910

E-mail: rittal@rittal.sk • www.rittal.sk

ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY

More magazines by this user
Similar magazines