Karta wideo o wysokiej wydajnosci Du˝a pojemnoĘį ... - SanDisk

sandisk.com

Karta wideo o wysokiej wydajnosci Du˝a pojemnoĘį ... - SanDisk

Karta wideo o wysokiej wydajności

Du˝a pojemnoÊç

Wysoka wydajnoÊç

SanDisk, logo SanDisk oraz Store Your World in Ours sà znakami

handlowymi firmy SanDisk Corporation zarejestrowanymi w Stanach

Zjednoczonych i innych krajach. Znak oraz logo SanDisk Video HD sà

znakami handlowymi SanDisk Corporation. Znaki oraz loga MagicGate,

Mark2, Memory Stick oraz Memory Stick PRO Duo sà znakami towarowymi

firmy Sony Corporation. Logo SDHC jest znakiem handlowym. Inne nazwy

marek wymienione w niniejszym dokumencie zosta∏y podane wy∏àcznie

w celu identyfikacji i mogà stanowiç znaki handlowe zastrze˝one ich

w∏aÊciciela (w∏aÊcicieli).

Ý 2008 SanDisk Corporation. Wszelkie prawa zastrze˝one.

www.sandisk.com

Rejestracja obrazu w rozdzielczoÊci Full HD 1080

80-11-01538

02/08


HD

Karta wideo o wysokiej wydajności

Karta SDHC

Zapisz swoje wspomnienia w wysokiej

rozdzielczoÊci!

Karta pami´ci SanDisk Video HD² jest kartà, na której mo˝esz polegaç:

szybka, bardzo wydajna, zoptymalizowana do nagrywania pi´knych

kolorowych, wysokiej jakoÊci cyfrowych obrazów wideo. To karta o du˝ej

pojemnoÊci i elastycznoÊci nagrywania w ró˝nych jakoÊciach z jakoÊcià

HD w∏àcznie (wysoka rozdzielczoÊç). Szybki transfer danych to ta

cecha tej karty, która sprawi, i˝ nie b´dziesz sp´dza∏ d∏ugich chwil przy

swoim komputerze czekajàc na pojawienie si´ Twoich nagraƒ. Ponadto,

za∏àczone kasetki i etykietki pozwolà Ci na stworzenie w∏asnej biblioteki

filmowej.

Przybli˝one czasy nagrywania*

13 Mb/s (HD High) 9 Mb/s (HD Standard) 6 Mb/s (HD Extended)

4 GB** 40 minut* 60 minut*

90 minut*

8 GB** 80 minut* 120 minut*

180 minut*

Karta Memory Stick PRO Duo

PODSTAWOWE CECHY

Karta jest szybka, wysokiej wydajnoÊci, zoptymalizowana do

nagrywania obrazów wideo wysokiej rozdzielczoÊci

Skorzystaj ze wszystkich funkcji swojej kamery, w∏àcznie z

nagrywaniem w rozdzielczoÊci full 1080 HD

Dobrze wspó∏pracuje z bogatymi w funkcje nowoczesnymi

kamerami wysokiej rozdzielczoÊci oraz kamerami cyfrowymi

Skorzystaj z technologii wysokiej rozdzielczoÊci w ró˝nych

formatach takich jak AVCHD, H.264 oraz inne standardowe

Do kamery za∏àczone sà kasetki i etykietki, pozwalajàce

przechowywaç i organizowaç biblioteczk´ obrazów wideo

Produkt z do˝ywotnià gwarancjà, na którym mo˝na polegaç

Karty SanDisk Video HD SDHC² sà kompatybilne z wielu

kamerami SDHC

Karty SanDisk Video HD Memory Stick PRO Duo² sà

kompatybilne z kamerami wysokiej rozdzielczoÊci firmy Sony

Przybli˝one czasy nagrywania*

4 GB**

8 GB**

15 Mb/s (HD High)

30 minut*

60 minut*

9 Mb/s (HD Standard)

60 minut*

120 minut*

5 Mb/s (HD Extended)

90 minut*

180 minut*

* Pokazane w tabeli czasy nagrywania sà czasami przybli˝onymi. Faktyczny

czas nagrywania dla danej karty jest ró˝ny w zale˝noÊci od modelu,

rozdzielczoÊci, kompresji oraz zawartoÊci.

** 1 gigabajt (GB) = 1 miliard bajtów. Niektóre z wymienionych pojemnoÊci nie

sà dost´pne dla przechowywania danych. 8 bitów = 1 bajt.

More magazines by this user
Similar magazines