04.07.2014 Views

zvláštní ustanovení a přihláška - Barum Czech Rally Zlín

zvláštní ustanovení a přihláška - Barum Czech Rally Zlín

zvláštní ustanovení a přihláška - Barum Czech Rally Zlín

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Propozice jízdy pravidelnosti zařazené do MČR - PHV

30. srpna 2003

ZLÍNSKÁ JÍZDA PRAVIDELNOSTI

I. Ročník

Pořádá Zlínský veterán car club při rallye autoklubu v AČR

Soutěž je pořádána v souladu s pravidly MČR-PHV

Místem konání je Zlín v rámci Barum Rally Zlín

1


Vážení přátelé historických vozidel.

Dovolujeme si Vás pozvat na I. ročník Zlínské jízdy pravidelnosti, která se

uskuteční dne 30.srpna 2003 ve Zlíně. Soutěž je pořádaná v rámci 33. ročníku

populární Barum rallye Zlín a soutěžní trasa bude na jedné z rychlostních zkoušek.

Trasa jízdy pravidelnosti bude uzavřená a pojede se po soutěžících rallye,čímž docílíme

jedinečného zážitku a atmosféry,kterou prožívají samotní jezdci rallye.Ostatní trasa

soutěže povede po silnicích I. a II. třídy okolím Zlína . Celková trasa nepřesáhne 60 km.

Soutěž je určena pro auta vyrobená v letech 1931 – 1982 a pro pozvané mladší

ročníky.Pořadatel má právo výběru vozidel. Účastník – řidič se musí při přejímce

prokázat řidičským průkazem pro danou skupinu motorových vozidel. Automobily musí

být v řádném technickém stavu podle platných zákonů a musí mít platnou SPZ a k ní

platné osvědčení o klubové testaci (žlutý dvojlist, pokud zatím není vydán mateřským

klubem, v letošním roce jej nahradí technická přejímka na startu soutěže), případně

platný průkaz HV a ZSPZ. Samozřejmostí je zaplacená pojistka. Bez těchto náležitostí

nebudou stroje přijaty v žádném případě do startu soutěže. Soutěžící pojedou na vlastní

nebezpečí a během celé soutěže se musí řídit pokyny pořadatelů a podmínkami

soutěže. Při jízdě musí dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikací (na

uzavřených i neuzavřených komunikacích).V případě porušení pokynů, podmínek nebo

pravidel silničního provozu, může být soutěžící vyloučen.

Program závodu:

Od 8.00 do 9.30 hod

od 10.00 hod

Od 11.00 do 12.00 hod

Od 12.30 do 13.30 hod

Od 14.00 do 15.00 hod

Od 15.30 do 16.00 hod

Od 17.00 hod

Příjezd účastníků na Náměstí Míru ve Zlíně. Prezentace

a technická přejímka vozidel bude v prostoru před radnicí

(na opozdilce nelze brát z organizačních důvodů ohled)

Start soutěže sjezdem ze startovní rampy Barum Rally Zlín

SÚ č.1(jízda zručnosti)

První jízda pravidelnosti.

Oběd

Druhá jízda pravidelnosti.

Příjezd vozidel na Náměstí míru.Výstava vozidel.

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen

účastníkům.

2


Soutěž pravidelnosti:

Jízda pravidelnosti spočívá ve vyhodnocení rozdílů časů, potřebných k projetí

daného úseku trati.

Je zakázáno v soutěži pravidelnosti automobilů používat při jízdě časoměrného

elektrického nebo elektronického vybavení vozidel nebo vědomě přerušit jízdu účelovým

zastavením na trati soutěže.V cíli trasy se nezastavuje.Vozidla s přívěsem nebo

doprovodná nejsou připuštěna. Rozdíl časů obou jízd se hodnotí. Vítězem se stává

účastník, který docílí nejmenší rozdíl ze dvou měřených jízd. Pro určení absolutního

vítěze soutěže bude rozdíl časů převeden na body následně: 0,1 vteřina je rovna 1TB.

Na start se musí posádka dostavit s vozidlem opatřeným startovním číslem (dodá

pořadatel). Startuje se podle čísel, nejnižší číslo startuje jako první. Startovní interval

mezi jednotlivými vozy je jedna minuta (interval může být ředitelem soutěže upraven).

Start je pevný v motorem v chodu. Posádka, která se dostaví na start opožděně

bude zatížena trestnými body a dle aktuální situace může dostat nový startovní čas. Při

velkém časovém zpoždění bude účastník vyřazen ze soutěže.

Při poruše nebo havárii HV jsou účastníci spolu s pořadatelskou službou podél trati

povinni odstavit vozidlo tak,aby nebránilo průjezdu dalším účastníkům.Po průjezdu

posledního HV musí být vozidlo odstraněno z trati rychlostní zkoušky rally.

Vítězem jízdy pravidelnosti pro dané skupiny, nebo absolutním vítězem jízdy

pravidelnosti se stává účastník, který docílil nejmenší rozdíl ze dvou měřených jízd.

V případě stejného rozdílu rozhodují o umístnění následující zásady v tomto pořadí:

a)lepší je účastník,který startuje s vozidlem dříve vyrobeným

b)lepší je účastník,který startuje s vozidlem o nižším zdvihovém objemu motoru

c)lepší je účastník,který měl štěstí při losování

Hodnocení soutěže:

a)opožděný příjezd na start jízd pravidelnosti ……………..…..... 100 TB/každou min

b)zastavení v jízdě pravidelnosti ………………………………..... 500 TB

c)používání elektronického časoměrného zařízení ……….……. 500 TB

d)použití rádiových pojítek a dorozumívajících prostředků…....... 500 TB

e)vynechání nebo nesplnění SÚ,každý úkol jízdy zručnosti

(poražená kuželka,minutí prkna apod.),............…..................... 10 TB

f)nesportovní chování,bezohlednost …....................................... 100 až 500 TB (nebo

rozhoduje hlavní rozhodčí ve spolupráci s ředitelem soutěže vyloučení)

Hodnocení SÚ zručnosti:

Spočívá ve splnění úkolů.

Hodnocení soutěže:

Vyhodnocení jízdy pravidelnosti:

Kategorie AUTO do roku výroby 1945 1,2,3 místo

nad rok výroby 1945 1,2,3 místo

Dále budou vyhodnocené tyto kategorie:

a)absolutní vítěz soutěže dle nejmenšího počtu dosažených TB

AUTO do roku výroby 1945 1, 2, 3 místo

AUTO nad rok výroby 1945 1, 2, 3 místo

b)nejstarší automobil

c)nejvzdálenější účastník po vlastní ose

3


Startovné:

Vozidla do roku výroby 1945

Vozidla do roku výroby 1960

Vozidla od roku výroby 1961

zdarma

100 Kč za vozidlo

200 Kč za vozidlo

Z vkladu jsou hrazeny startovní čísla, ceny pro vítěze jednotlivých kategorií,

oběd pro řidiče a spolujezdce, sportovní a technické zabezpečení,odtahová služba.

Oběd pro další členy posádky je možné dokoupit při prezentaci.

Protesty:

Protest může podat pouze účastník sportovního podniku.

Lze podat dva druhy protestu:

a)proti jinému soutěžícímu nebo průběhu etapy. Ten je nutné podat v písemné podobě

v cíli soutěže. Nejpozději však do 30 minut po dojetí posádky, která protest podává.

b)proti předběžným výsledkům soutěže. Ten je nutné podat písemně nejpozději do

30 minut po vyvěšení předběžných výsledků řediteli nebo hlavnímu rozhodčímu.

Protest je nutné doložit v písemné podobě a s poplatkem 500,- Kč.

Poplatek přijímá ředitel soutěže a je v případě uznání protestu vrácen v plné výši

účastníkovi, který protest podal. V opačném případě propadá ve prospěch pořadatele.

Přihlášky:

Vyplněné přihlášky zasílejte na níže uvedenou adresu nejpozději do 15.08.2003.

Na základě Vaší zaslané přihlášky Vám písemně nebo telefonicky potvrdíme účast

na naší soutěži a zároveň Vám bude přidělené startovní číslo, které bude zároveň

dokladem o přijetí Vašeho vozidla do soutěže.

Nepotvrzené přihlášky nebudeme akceptovat při prezentaci.

Vklad zaplatíte v den soutěže při prezentaci.

Maximální počet vozidel: 50

Pořadatelský sbor:

Ředitel závodu:

Miloslav Regner

Hlavní rozhodčí:

Vlastimil Lobiš

Hlavní lékař:

Mudr. Lubomír Nečas

Vedoucí trati pravidelnosti:

Antonín Smažinka

Technická přejímka:

Petr Linhart

Vedoucí soutěžních úkolů:

Stanislav Matějka

Péče o jezdce:

Ing. Petr Kabát

Nominovaný sportovní komisař AVCC AČR:

4


Adresa:

Zlínský veterán car club

Při RALLYE AUTO KLUBU v AČR

Hornomlýnská 3715

P.O.BOX 278

760 01 Zlín

Kontakt:

Antonín Smažinka

Tel: 577 437 024, 577 210 677

fax:577 210 907

e-mail:autoskola@rallyzlin.cz

Během soutěže: Antonín Smažinka 606 861 496

5


Přihláška na I. ročník zlínské jízdy pravidelnosti

konané dne 30. srpna 2003

Soutěžní posádka:

Údaje o řidiči:

Příjmení:…………………………..

Jméno:………………….. Pseudonym:………...…..

Adresa:…………………………………………..

Klub: ……………………………………………..

Tel,fax: ………………………………….

E – mail:……………………..……...….

Při zájmu o hodnocení:

nejvzdálenější účastník po vlastní ose - uveďte místo výjezdu:...............................

Údaje o spolujezdci:

Příjmení:…………………………

Jméno:………………….. Pseudonym:…….……….

Adresa:……………………………………………

Jména dalších členů posádky ( u dětí uveďte věk)..........................................................

Soutěžní vozidlo:

Značka / typ:.................................................................... Rok výroby:...........................

Výkon:..................HP

Obsah:................. ccm

Počet válců:..............................

Max.rychlost........................... km/hod

Další zajimavosti o vozidle:...............................................................................................

Číslo identifikačního průkazu FIVA:..................................................................................

( průkaz shodnosti FIA, průkaz historického vozidla,osvědčení o klubové testaci )

Zvláštní přání:....................................................................................................................

PROHLÁŠENÍ

Potvrzujeme,že jsme se seznámili s propozicemi a vklad ve výši ............... Kč

uhradíme při prezentaci 30.srpna 2003.

Jsme si vědomi, že se účastníme výše uvedené akce na vlastní nebezpečí,

budeme se řídit propozicemi, pokyny pořadatelů a v případě poškození sebe, svých

členů posádky nebo vozidla nebudeme po pořadatelích vymáhat náhradu škody.

V.................................. dne ............................. Podpis účastníka:...................................

6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!