13.07.2014 Views

Potomkovia Platyovcov a Mórica Beňovského

Potomkovia Platyovcov a Mórica Beňovského

Potomkovia Platyovcov a Mórica Beňovského

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

POTOMKOVIA PLATYOVCOV A MÓRICA BEŇOVSKÉHO<br />

Júlia Hautová<br />

V posledných dvoch desaťročiach sa viacerí autori v príspevkoch o Móricovi Beňovskom<br />

venovali aj jeho potomkom, pravda len po praslici, keďže jeho synovia zomreli. Odvádzali ich<br />

však len od jednej z jeho dvoch dcér, Žofie. 1<br />

Cieľom tohto príspevku je tieto závery vyvrátiť a priblížiť aj potomkov druhej, staršej Beňovského<br />

dcéry Anny Zuzany Rozálie, ktorá sa narodila 19. januára 1779 v Beckovskej Vieske, 2<br />

ktorú po smrti Mórica Beňovského zdedila jeho manželka a dcéry. 3 Svedčia o tom aj neskoršie<br />

záznamy v pozemkovej knihe Beckovskej Viesky, 4 kde sú uvedení ako majitelia jeho vnučka<br />

Apolónia aj s manželom Ladislavom Platym. 5<br />

1<br />

Roku 2001 publikovali Miroslav MUSIL a Ladislav ŠVIHRAN v týždenníku Život v piatich pokračovaniach<br />

Príbeh najväčšieho slovenského dobrodruha Mórica Beňovského. Keďže sa, aj keď len okrajovo,<br />

venovali aj jeho rodine, veľmi ma zaujali najmä pasáže o jeho potomkoch. Uvádzajú „…K rodu Beňovskovcov<br />

sa na Slovensku hlásia viacerí…, ale dokázateľne jestvuje len jeden. Je to potomok staršej Beňovského<br />

dcéry Žofie – pani Alžbeta Ambrózyová … ktorá sa však novinárom vyhýba, a tak sa ďalšie stopy<br />

končia…“. K takémuto záveru dospeli aj autori príspevkov, ktoré odzneli na konferencii pri príležitosti<br />

250. výročia narodenia Mórica Beňovského, konanej v roku 1996 vo Vrbovom a publikovaných v zborníku<br />

Móric Beňovský, cestovateľ, vojak, kráľ.<br />

2<br />

Genealogické údaje uvedené v tomto príspevku sme čerpali zo zbierok cirkevných matrík ŠA BA, matrík<br />

narodených, sobášených a zomretých R.-k. farského úradu v Beckove, i. j. 37 – 40, 42, 43; Ev. a. v. farského<br />

úradu v Beckove, i. j. 44 – 46; R.-k. farského úradu v Novej Vsi nad Váhom, i. j. 1167, 1168, 1569; Ev. a. v.<br />

farského úradu v Trenčíne, i. j. 2361 – 2372; R.-k. farského úradu vo Veselom, i. j. 2642, R.-k. farského<br />

úradu v Borovciach, i. j. 92 a Ev. a. v. farského úradu vo Vrbovom, i. j. 2754.<br />

3<br />

Beckovská Vieska bola pôvodne súčasťou rozsiahleho beckovského panstva, ktorého dedičkami sa po vymretí<br />

mužských potomkov rodu Bánfi Pavlom Bánfim na základe listiny kráľa Ferdinanda z 26. novembra<br />

1648 stali príslušníčky 6 ženských línií rodu. Prostredníctvom nich prešli rozsiahle majetky tohto panstva<br />

do vlastníctva rodov Esterháziovcov z Galanty, Nádasdyovcov – Erdődyovcov (svoj podiel majetkov z beckovského<br />

panstva predali v roku 1886 židovským viedenským bankárom), Drugetovcov z Humenného,<br />

Rátkaiovcov, Súňogovcov a Pongrácovcov. Medzi dedičmi Drugetovcov, línie Ladislava Révaiho a jeho<br />

manželky Alžbety Drugetovej, z ktorej pochádzala matka M. Beňovského Rozália Révaiová, nachádzame<br />

na genealogických tabuľkách uvedenú ako nielen ju s manželom Samuelom Beňovským, ale aj jej syna<br />

Mórica s manželkou Hönschovou (tu je uvedená ako Rozália), jej dcéru Rozáliu Beňovskú s manželom<br />

Donátom Sakmárim, dcéru Rozálie Apolóniu Sakmáriovú s manželom Ladislavom Platym a ich synov<br />

Arpáda a Eduarda. Panovník touto listinou zároveň potvrdil majetkové práva kuriálnych zemianskych<br />

rodín na ich dedičné majetky v beckovskom panstve, medzi inými aj rodine Medňanskovcov na majetky<br />

vo Vieske (Kisfalu). Vzhľadom na problémy s pravdivosťou Beňovského vyhlásení (napr. známy problém<br />

s dátumom jeho narodenia) zostáva otvorená otázka, či Beckovskú Viesku spolu s kúriou kúpil, alebo ju<br />

spolu s ďalšími majetkami zdedil po svojej matke Rozálii Révaiovej práve z jej zdedeného podielu majetkov<br />

beckovského panstva. Bližšie pozri REVICKÝ, Bartolomej. A boldogságos Szűzről czimzett Vág-Újhelyi<br />

prépostság története, s. 92 – 132.<br />

4<br />

ŠA BA, pobočka Trenčín, fond Okresný súd v Novom Meste nad Váhom, pozemno-knižné oddelenie, i. j. 47.<br />

5<br />

Dátumom 19. decembra 1868 však začínajú v pozemkovej knihe početné záznamy o postupnom prechode<br />

jednotlivých častí tohto majetku na veriteľov Apolónie, medzi ktorými dominujú Bergerovci z Trenčína<br />

a Tauberovci z Nového Mesta nad Váhom. Tauberovci sa napokon v 80. rokoch 19. storočia stali majiteľmi<br />

všetkých nehnuteľností <strong>Platyovcov</strong> vrátane Beňovského kúrie. O tom, že Apolónia, ale aj jej synovia Eugen<br />

a Arpád si požičiavali vysoké sumy, svedčia ich početné občianskoprávne spory s veriteľmi, ktoré sa<br />

zachovali vo fondoch Krajského súdu v Trenčíne (1849 – 1860), Župného súdu v Trenčíne (1861 – 1871)<br />

a Mestského delegovaného okresného súdu v Trenčíne (1856 – 1860). Majetky Tauberovcov prešli za Slo-<br />

375


Júlia Hautová<br />

Mladšia dcéra Žofia sa narodila pravdepodobne počas pobytu Beňovskovcov v Paríži v roku<br />

1781. Tento údaj sme overovali v matrike zomretých farského úradu v Borovciach pod dátumom<br />

16. 2. 1817, ktorý viacerí autori uvádzajú ako dátum jej smrti. Pod týmto dátumom však<br />

nie je záznam o jej smrti, ale o úmrtí jej manžela Rudolfa Očkaia. Matrika sobášených uvádza,<br />

že R. Očkai a Sofia Beňovská uzavreli manželstvo 13. januára 1800 v Borovciach. V matrike<br />

narodených som tiež našla záznam o narodení ich syna Gustáva Maurícia Františka Ferdinanda<br />

26. 8. 1802, ako jeho krstní rodičia sú zaznamenaní František Révai z Boroviec a jeho manželka<br />

Anna Révaiová. Tento záznam je však z neznámych príčin preškrtnutý. Gustáv zomrel v Očkove<br />

9. februára 1881. Z ich ďalších detí matrika zaznamenáva 24. marca 1805 Máriu Rozáliu Sofiu,<br />

ktorej krstnými rodičmi boli tiež spomenutí Révaiovci a napokon 2. júna 1816 Sofiu Annu Zuzanu,<br />

ktorá sa podľa matriky sobášených vydala 30. decembra 1838 za Gustáva Gyciho, statkára<br />

z Malých Oponíc.<br />

Vráťme sa však k staršej Beňovského dcére Rozálii. Ako som už uviedla, narodila sa 19. januára<br />

1779 v Beckovskej Vieske. Vydala sa za Donáta Várady Sakmáriho, čo potvrdzuje záznam<br />

v matrike narodených farského úradu v Beckove z l. februára 1802, keď sa im narodila dcéra<br />

Apolónia Rudolfa Petrina. Jej krstnými rodičmi boli Rudolf Očkai a jeho manželka Sofia Beňovská.<br />

Zomrela 37 ročná 29. októbra 1816 v Beckovskej Vieske na tuberkulózu. Jej matka,<br />

Zuzana Beňovská Hönschová, narodená 16. októbra 1747 v Spišskej Sobote ju prežila o desať<br />

rokov. Zomrela 1. marca 1826 tiež v Beckovskej Vieske.<br />

Beňovského 19 ročná vnučka Apolónia Rudolfa Petrina Várady Sakmáriová sa vydala<br />

25. septembra 1821 za 32 ročného Ladislava Platyho. Beckovská matrika sobášených uvádza<br />

ženícha ako zemepána v Malých Zlievciach v Novohradskej stolici, s predikátom z Paludze. Bol<br />

príslušníkom 14. generácie rodu liptovských <strong>Platyovcov</strong>. 6<br />

Pochádzal z Jánovej vetvy, ktorej členovia sa v priebehu 18. storočia usadili aj v južnejších<br />

stoliciach Uhorska. Jánov potomok v 4. generácii Ladislav získal prostredníctvom svojej druhej<br />

manželky Kataríny Pajorovej majetok v Borovciach a tu sa narodili aj ich deti Anton (7. 1.<br />

1724), Mikuláš (25. 10. 1725), Štefan (1728), Ján (1730) a Jozef (1732). Dôležitý je Mikuláš,<br />

ktorý mal štyroch synov – Ľudovíta, Ladislava, Daniela a Mikuláša. Ladislav, ktorý bol hlavným<br />

sudcom Novohradskej stolice, mal s manželkou Zuzanou Plachyovou syna Ladislava, údajne<br />

narodeného v roku 1790 v Horných Sľažanoch, slúžneho Novohradskej stolice, manžela Beňovského<br />

vnučky Apolónie.<br />

venskej republiky na štát. V roku 1941 evanjelická cirkev a. v. odkúpila v Beckovskej Vieske od štátu veľkú<br />

časť pozemkov aj s Beňovského kúriou. V roku 1960 bola pripojená k obci Kočovce. Svoje majetky v k. ú.<br />

Beckovskej Viesky získala cirkev po roku 1990 v rámci reštitúcií spať do svojho vlastníctva. Pozemky prenajala<br />

a ruiny kúrie musela napokon zbúrať.<br />

6<br />

Bol príslušníkom rodu <strong>Platyovcov</strong>, ktorého počiatky spadajú do roku 1317, keď jeho najstarší členovia<br />

– Otmár, Peter, Filip a Martin, synovia Marka, dostali od Karola Róberta za zásluhy v boji proti Matúšovi<br />

Čákovi Trenčianskemu donáciu na Paludzu v Liptovskej stolici, 17. septembra 1363 od Ľudovíta I. donáciu<br />

na Diviaky v Turčianskej stolici a v roku 1412 dostali Platyovci od kráľa Žigmunda donáciu aj na Diakovú<br />

a oravskú Čimhovú. V roku 1438 im majetky v liptovskej Paludzi, turčianskych Diviakoch, Hornom<br />

a Dolnom Kalníku, Diakovej a oravskej Čimhovej potvrdil aj kráľ Albert. Členovia rodu pôsobili v tomto<br />

období najmä v službách panovníka, neskôr ako župní úradníci. Z obdobia stredoveku je najznámejším<br />

členom rodu Juraj, ktorý bol dvoranom kráľa Vladislava II. a tento mu v roku 1509 udelil za poskytnutie<br />

pôžičky 4000 forintov bratislavské županstvo a šopronský kapitanát do času, kým mu pôžičku nesplatí.<br />

Bratia Michal a Ján dostávajú generálne potvrdenie spomenutých majetkov 9. mája 1560 od kráľa Ferdinanda<br />

I. V tomto období sa rod <strong>Platyovcov</strong> začína členiť na dve základné vetvy – Jánovu a Michalovu.<br />

Bližšie pozri HAUTOVÁ, Júlia. Platyovci v stredovekom Liptove, Turci a na Orave, s. 64 – 73.<br />

376


POTOMKOVIA PLATYOVCOV A MÓRICA BEŇOVSKÉHO<br />

Rok 1821 nás vracia do Beckovskej Viesky, do kúrie Beňovského, kde sa v rokoch 1826<br />

– 1840 narodilo ich deväť detí, z ktorých sa len Vojtech nedožil dospelosti, pretože ako polročný<br />

zomrel na šarlach. V Beňovského kúrii zostal z týchto detí žiť Arpád (* 9. 10. 1831) so svojou<br />

manželkou Gabrielou Lukáčiovou z Rákoša (sobáš uzavreli 31. 8. 1863), s ktorou mali 16 detí,<br />

z toho jedny dvojičky, dievčatá. Dospelosti sa ich však dožilo len osem, medzi nimi aj Koloman,<br />

(* 3. 11. 1871). V Beckovskej Vieske sa posledná narodila 13. 1. 1885 Kamila a nasledujúci Vojtech<br />

sa 12. 5. 1887 narodil už v Trenčíne.<br />

Apolónia Várady Sakmáriová zomrela 24. 9. 1891 v Beckovskej Vieske a svojho manžela Ladislava<br />

Platyho prežila takmer o tri desaťročia. <strong>Potomkovia</strong> Beňovského dcéry Rozálie a Ladislava<br />

Platyho postupne Beckovskú Viesku opustili. Príčina je veľmi prozaická. O svoj majetok<br />

v Beckovskej Vieske, ktorý dávali postupne do zálohu, prišli. V rodine sa traduje, že ho „prekartovala“<br />

práve vnučka M. Beňovského Apolónia. Či príčinou straty majetkov v Beckovskej<br />

Vieske boli skutočne hazardné hry Apolónie, nemôžeme dokázať, archívne dokumenty uložené<br />

v Štátnom archíve v Bytči a Štátnom archíve v Bratislave, pobočke v Trenčíne však dosvedčujú,<br />

že práve Apolónia začala zálohovať rodinný majetok v Beckovskej Vieske za vysoké sumy, ktoré<br />

si postupne požičiavala a nevracala. 7<br />

Spomenutý Koloman Platy, ktorý mal vo Vrbovom obchod s koloniálnym tovarom, sa už<br />

ako starý mládenec oženil s Júliou Gavorovou (* 12. 4. 1893), dcérou trenčianskeho pernikára.<br />

Podľa matričných údajov Gavorovci bývali hneď v susedstve jeho rodičov v Trenčíne. Mali spolu<br />

tri deti, Elenu (* 1. 4. 1917), Vojtecha (* 14. 1. 1922, krátko po narodení zomrel) a Mikuláša,<br />

* 5. 2. 1923. Koloman však už 24. 4. l926 zomrel a jeho manželka Júlia sa odsťahovala s dcérou<br />

Elenou a synom Mikulášom z Vrbového do Trenčína k svojej sestre Hedvige. Ich dcéra Elena<br />

sa vydala za ThDr. Júliusa Cibulku z Pukanca, s ktorým mala šesť detí a syn Mikuláš sa oženil<br />

v roku 1948 s Etelou Csefánovou zo Sládkovičova, s ktorou mal dve deti, dcéru Júliu a syna<br />

Mikuláša. Práve tento Mikuláš Platy je posledným žijúcim mužským potomkom <strong>Platyovcov</strong><br />

na Slovensku. Početní Platyovci žijú dnes najmä v Maďarsku, Rakúsku, Rumunsku, Amerike,<br />

Kanade aj v Austrálii.<br />

7<br />

Štátny archív v Bytči, fond Krajský súd v Trenčíne (1849 – 1860), i. j. 51; fond Župný súd v Trenčíne (1861<br />

–1871), i. j. 102, 107, 112, 119, 125; Mestský delegovaný súd v Trenčíne (1856 – 1860), i. j. 150.<br />

377


Júlia Hautová<br />

PRÍLOHA<br />

genealogická tabuľka potomkov Mórica Beňovského a <strong>Platyovcov</strong><br />

Móric Beňovský<br />

1746 – 1786<br />

Zuzana Hönschová<br />

1750 – 1826<br />

Rozália<br />

1779 – 1816<br />

Donát Váradi Sakmári<br />

Apolónia<br />

1802 – 1881<br />

Ladislav Platy<br />

1790 – 1863<br />

Žofia<br />

?1781 –1817<br />

Rudolf Očkai<br />

Rudolf<br />

Albertina<br />

?<br />

Július<br />

1830 – 1891<br />

Vojtech<br />

1833 – 1834<br />

Oto<br />

1827 – ?<br />

Arpád<br />

1831 – 1911<br />

Gejza<br />

1840 – 1913<br />

Etela<br />

1835 – ?<br />

Gabriela Hutiraiová-Lukáčiová<br />

1848 – 1910<br />

Rozália<br />

*1865<br />

Teodor<br />

1870 – 1911<br />

Koloman<br />

1871 – 1926<br />

Júlia Gavorová<br />

1893 – 1962<br />

Oskar Ladislav<br />

1873 – 1883 *1875<br />

Paula<br />

1877 – 1879<br />

Alexander<br />

1879 – 1917<br />

Kamila<br />

*1885<br />

Etela<br />

?<br />

Július Cibulka<br />

1908 – 1985<br />

Elena<br />

1917 – 1977<br />

Etela Csefánová<br />

*1926<br />

Mikuláš Platy<br />

1923 – 1987<br />

Július<br />

1935<br />

Elena<br />

1936 – 1993<br />

Milica<br />

*1940<br />

Milan<br />

*1943<br />

Darina<br />

*1945<br />

Ľubica<br />

*1953<br />

Júlia<br />

*1949<br />

Mikuláš<br />

*1957<br />

Jana Martin Peter<br />

*1960 *1965 *1970<br />

Zuzana<br />

*1962<br />

Miroslav<br />

*1965<br />

Katarína<br />

*1968<br />

Vladimír<br />

*1972<br />

Miriam<br />

*1975<br />

Dana Peter<br />

*1969 *1972<br />

Andrej<br />

*1979<br />

Juraj<br />

*1983<br />

Michal<br />

*1974<br />

Zuzana Ivana<br />

*1976 *1981<br />

Lenka<br />

*1987<br />

378


POTOMKOVIA PLATYOVCOV A MÓRICA BEŇOVSKÉHO<br />

Archívne pramene<br />

Štátny archív Bratislava, pobočka Trenčín, fond Okresný súd v Novom Meste nad Váhom, pozemno-knižné<br />

oddelenie.<br />

Štátny archív Bratislava, Zbierka cirkevných matrík, matriky narodených, sobášených a zomretých<br />

rim .-kat. farského úradu v Beckove.<br />

Štátny archív Bratislava, Zbierka cirkevných matrík, matriky narodených, sobášených a zomretých,<br />

ev. a. v. farského úradu v Beckove.<br />

Štátny archív Bratislava, Zbierka cirkevných matrík, matriky narodených, sobášených a zomretých,<br />

rim.-kat. farského úradu v Novej Vsi nad Váhom.<br />

Štátny archív Bratislava, Zbierka cirkevných matrík, matriky narodených, sobášených a zomretých,<br />

ev. a. v. farského úradu v Trenčíne.<br />

Štátny archív Bratislava, Zbierka cirkevných matrík, matriky narodených, sobášených a zomretých,<br />

rim.-kat. farského úradu vo Veselom<br />

Štátny archív Bratislava, Zbierka cirkevných matrík, matriky narodených, sobášených a zomretých,<br />

rim.-kat. farského úradu v Borovciach.<br />

Štátny archív Bratislava, Zbierka cirkevných matrík, matriky narodených, sobášených a zomretých,<br />

ev. a. v. farského úradu vo Vrbovom.<br />

Štátny archív v Bytči, fond Krajský súd v Trenčíne.<br />

Štátny archív v Bytči, fond Župný súd v Trenčíne.<br />

Štátny archív v Bytči, Mestský delegovaný súd v Trenčíne.<br />

Zoznam bibliografických odkazov<br />

HAUTOVÁ, Júlia. Platyovci v stredovekom Liptove, Turci a na Orave. In Slovenská archivistika,<br />

2008, č. 1, s. 64 – 73.<br />

REVICKÝ, Bartolomej. A boldogságos Szűzről czimzett Vág-Újhelyi prépostság története. Trencsén<br />

: Skarnitzl X. Ferencznél, 1897. 249 s.<br />

The descendants of Maurice Benyovszky and the Platy family<br />

Móric Beňovský ( Maurice Benyovszky), a well-known Slovak adventurer and King of Madagascar,<br />

had five children with his wife Zuzana (nee Hönsch) but only two his daughters Rozália and Žofia<br />

lived their adult age. So far the only living descendants of Maurice Benyovszky in Slovakia mentioned<br />

in literary resources have been considered those through his daughter Žofia. The present article is devoted<br />

to the descendants of his older daughter Rozália, who lived in Maurice Benyovszky´s mansion in<br />

Beckovská Vieska, and the Platy family allied by marriage of his granddaughter Apolónia Várady-Szakmáry<br />

with Ladislav Platy in 1821. The article provides information on Maurice Benyovszky´s estate<br />

in Beckovská Vieska and its destiny. Beckovská Vieska was part of the Beckov estate, since 1960 it has<br />

belonged to the village of Kočovce lying in the vicinity of Nové Mesto nad Váhom.<br />

379


Júlia Hautová<br />

Die Sprösse von Móric Beňovsky und die Familie Platy<br />

Móric Beňovský, der bekannte slowakische Abenteurer und König von Madagaskar, hatte mit seiner<br />

Ehefrau Zuzana Hönsch fünf Kinder, von denen nur zwei seine Töchter Rozália und Žofia das<br />

Erwachsensein erreichten. Bisher wurden bekannt und in der Literatur nur Sprösse seiner Tochter<br />

Žofia angeführt. Sie wurden für einzige lebende Sprösse von Móric Beňovsky in der Slowakei gehalten.<br />

Dieser Beitrag ist den Sprössen seiner älteren Tochter Rozália gewidmet, die in Beckovská Vieska in<br />

Kurie von M. Beňovský und der Familie Platy lebten. Mit der Familie Platy verbanden sie sich durch<br />

Heirat seiner Enkeltochter Apolónia Várady – Sakmári mit Ladislav Platy im Jahre 1821. Der Beitrag<br />

informiert auch über das Schicksal des Eigentums von Móric Beňovský im Dorf Beckovská Vieska,<br />

das Bestandteil der Herrschaft Beckov gewesen ist und seit dem Jahre 1960 hat zum unweit von Nové<br />

Mesto nad Váhom liegenden Dorf Kočovce gehören.<br />

380

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!