13.07.2014 Views

Diplomové práce obhájené v júni 2003 na Katedre knižničnej a ...

Diplomové práce obhájené v júni 2003 na Katedre knižničnej a ...

Diplomové práce obhájené v júni 2003 na Katedre knižničnej a ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DIPLOMOVÉ PRÁCE OBHÁJENÉ V JÚNI <strong>2003</strong><br />

NA KATEDRE KNIŽNIÈNEJ A INORMAÈNEJ<br />

VEDY UK V BRATISLAVE<br />

Na konci akademického roku <strong>2003</strong>/04 bolo <strong>na</strong> katedre KKIV<br />

UK obhájených 17 diplomových prác. Jed<strong>na</strong> z nich – práca<br />

Petra Weisenbachera bola ocenená Cenou rektora „za<br />

vynikajúcu diplomovú prácu“. Práce sú radené abecedne,<br />

pod¾a mien autorov. Pri menách školite¾ov nie sú uvádzané<br />

vedecké hodnosti a akademické tituly.<br />

Ja<strong>na</strong> Gelenekyová: Digitál<strong>na</strong> knižnica pre deti.<br />

Školite¾: Ele<strong>na</strong> Sakálová.<br />

Práca sa zaoberá funkciami detských knižníc, vz ahom detí<br />

k médiám a detskými vyh¾adávacími stratégiami v digitálnom<br />

prostredí. A<strong>na</strong>lyzuje existujúce digitálne knižnice pre deti<br />

a prináša vlastný návrh digitálnej detskej knižnice.<br />

Zuza<strong>na</strong> Haruš áková: Knižnica ako komunitné centrum.<br />

Školite¾: An<strong>na</strong> Èabrunová.<br />

Práca sa zaoberá funkciami knižníc v súèasnej spoloènosti,<br />

hlavne funkciou komunitného centra. Na základe vlastného<br />

výskumu verejných knižníc <strong>na</strong> Slovensku autorka <strong>na</strong>vrhuje<br />

model knižnice ako komunitného centra.<br />

Matej Kimlièka: Knižnièné katalógy v ére sie ových informaèných<br />

zdrojov.<br />

Školite¾: Jaroslav Šušol.<br />

Autor mapuje funkèné zmeny knižnièných katalógov súvisiace<br />

s poskytovaním prístupu k elektronickým zdrojom, vymedzuje<br />

druhy katalógov v sieti, princípy kooperatívnej katalogizácie,<br />

štandardy a nástroje (<strong>na</strong>jmä Z39.50).<br />

Katarí<strong>na</strong> Kormúthová: Návrh marketingovo-propagaènej<br />

komunikácie knižnice <strong>na</strong> príklade Univerzitnej knižnice<br />

v Bratislave.<br />

Školite¾: Pavol Rankov.<br />

Autorka vychádza z koncepcie marketingovej komunikácie<br />

neziskových organizácií a aplikuje ju <strong>na</strong> knižniènú organizáciu.<br />

Na základe situaènej a<strong>na</strong>lýzy Univerzitnej knižnice vypracovala<br />

návrh marketingovo-propagaènej komunikácie.<br />

Erika Kováèová: Prieskumy používate¾ov katalógov v zahranièí<br />

a <strong>na</strong> Slovensku.<br />

Školite¾: Zora Jurèacková.<br />

Práca sa zaoberá katalógmi ako nástrojmi efektívneho vyu-<br />

žívania informácií. A<strong>na</strong>lyzuje prieskumy ich používate¾ov<br />

v zahranièí od tridsiatych rokov 20. storoèia do súèasnosti<br />

a porovnáva ich so slovenskými prieskumami.<br />

Lenka Kováèová: Výz<strong>na</strong>m a vplyv stredoškolskej literárnej<br />

výchovy <strong>na</strong> èítanie vysokoškolákov.<br />

Školite¾: Pavol Rankov.<br />

Autorka sa zaoberá teoretickými otázkami èítania a jednotlivými<br />

faktormi literárnej výchovy. Interpretuje výsledky svojho<br />

dotazníkového prieskumu, kde zvláštnu pozornos venovala<br />

aj funkciám knižníc pri literárnej výchove.<br />

Linda Lipovská: Knižnice a zrakovo postihnuté deti.<br />

Školite¾: Ele<strong>na</strong> Sakálová.<br />

Práca sa zaoberá špecifikami èítania a dokumentov pre zrakovo<br />

postihnutých vrátane zvukových a elektronických. A<strong>na</strong>lyzuje<br />

knižniènú prácu so zrakovo postihnutými de mi vo<br />

svete a <strong>na</strong> Slovensku.<br />

Mária Petrù: Interpersonál<strong>na</strong> komunikácia knihovník – používate¾<br />

vo verejnej knižnici.<br />

Školite¾: Pavol Rankov.<br />

Práca sleduje psychologický profil knihovníka a jeho vplyv<br />

<strong>na</strong> komunikáciu <strong>na</strong> pracovisku. V druhej èasti interpretuje<br />

výsledky vlastného prieskumu interpersonálnej komunikácie<br />

v konkrétnej verejnej knižnici.<br />

Peter Svièek: World Wide Web Konzorcium a jeho úloha<br />

pri rozvoji a štandardizácii internetu.<br />

Školite¾: Soòa Makulová.<br />

Práca predstavuje World Wide Web Konzorcium od jeho založenia<br />

po súèasnos vrátane úloh pri štandardizácii a vrátane<br />

organizaènej štruktúry. Podrobne sa zaoberá sémantickým<br />

webom, metadátami a iniciatívou Dublin Core.<br />

Lucia Starovecká: WWW dizajn a metódy hodnotenia webových<br />

stránok.<br />

Školite¾: Soòa Makulová.<br />

Práca prináša základné teoretické poz<strong>na</strong>tky o www dizajne<br />

a hodnotení stránok. Rozoberá výhody a nevýhody grafickej<br />

<strong>na</strong>vigácie, zaoberá sa informaènou architektúrou a používate¾sky<br />

orientovaným web dizajnom.<br />

DO VAŠEJ POZORNOSTI<br />

KNIŽNICA — ROÈ.4, È.10 (<strong>2003</strong>)..................................................................................................<br />

515


PAVOL RANKOV / DIPLOMOVÉ PRÁCE OBHÁJENÉ V JÚNI <strong>2003</strong> NA KATEDRE KNIŽNIÈNEJ<br />

A INORMAÈNEJ VEDY UK V BRATISLAVE<br />

DO VAŠEJ POZORNOSTI<br />

Marek Šmátrala: Kritériá a hodnotenie webových stránok<br />

knižníc.<br />

Školite¾: Soòa Makulová.<br />

Práca sa zaoberá informaènou architektúrou webového sídla,<br />

metadátami a klasifikáciou. Navrhuje model webového<br />

sídla knižnice. Pod¾a tabu¾ky Scorecard hodnotí webové sídla<br />

siedmich národných knižníc.<br />

Pavol Špáni: Informaèné zabezpeèenie periodika.<br />

Školite¾: Jela Steinerová.<br />

Autor sumarizuje priame, dokumentové a elektronické informaèné<br />

zdroje pre žur<strong>na</strong>listov. Vymedzuje dokumentaèné<br />

oddelenie periodika a vytvára model informaèného zabezpeèenia<br />

redakcie.<br />

Zuza<strong>na</strong> Špilbergerová: Marketingová a<strong>na</strong>lýza knižnice Juraja<br />

ándlyho v Tr<strong>na</strong>ve.<br />

Školite¾: Ele<strong>na</strong> Sakálová.<br />

Autorka vypracovala vlastnú marketingovú a<strong>na</strong>lýzu konkrétnej<br />

knižnice vrátane rozboru makroprostredia a mikroprostredia<br />

– èinnosti knižnice, používate¾ov, fondu. Venuje sa aj komunikaènej<br />

politike, podujatiam a ediènej èinnosti knižnice.<br />

Marcela Tarcalová: Legislatívne zabezpeèenie knižniènoinformaèných<br />

procesov v kontexte Európskej únie.<br />

Školite¾: An<strong>na</strong> Èabrunová.<br />

Autorka sleduje a porovnáva legislatívu súvisiacu s èinnosou<br />

knižníc <strong>na</strong> národnej a európskej úrovni. Venuje sa konkrétnym<br />

rámcovým programom EÚ a možnostiam vstupu<br />

odbornej komunity do legislatívnych procesov.<br />

Ja<strong>na</strong> Verèeková: Zmeny vo vedeckej komunikácii pod vplyvom<br />

elektronizácie.<br />

Školite¾: An<strong>na</strong> Èabrunová.<br />

Autorka sa zaoberá vedeckou komunikáciou v informaènej<br />

spoloènosti. A<strong>na</strong>lyzuje výsledky svojho výskumu, v ktorom<br />

rozoberala aktuálne zmeny vedeckej komunikácie vo vybraných<br />

ústavoch SAV.<br />

Peter Weisenbacher: Výchova k mediálnej gramotnosti.<br />

Školite¾: An<strong>na</strong> Èabrunová.<br />

Práca sa zaoberá chápaním pojmu, vývojom a súèasnými<br />

teoretickými koncepciami mediálnej gramotnosti (media literacy).<br />

Navrhuje koncepciu mediálnej gramotnosti pre základné,<br />

stredné a vysoké školy <strong>na</strong> Slovensku.<br />

Natália Zimanová: Interakcia èlovek – informácia v informaènej<br />

spoloènosti.<br />

Školite¾: Jela Steinerová.<br />

Autorka identifikuje základné problémy informaèného správania<br />

èloveka s dôrazom <strong>na</strong> vplyv prostredia, osobnosti<br />

a vyh¾adávanie informácií. Uskutoènila prieskum informaèného<br />

správania študentov.<br />

Pavol Rankov<br />

POÏAKOVANIE TIBOROVI HUSZÁROVI<br />

Výz<strong>na</strong>mný slovenský fotograf Tibor Huszár venoval slovenským knižniciam knihy, ktoré nielen autorsky<br />

spracoval, ale aj pripravil <strong>na</strong> vydanie v minulých rokoch. Ide o slovenskú a anglickú verziu knihy<br />

Koloman Sokol a o knihu New York-City of Tolerance. Oba tituly postupne expedujeme do regionálnych<br />

verejných a do humanitne zameraných vedeckých a akademických knižníc.<br />

Chceme sa aj týmto spôsobom poïakova majstrovi Huszárovi za ve¾kolepý dar, ktorý nám dáva<br />

možnos spoz<strong>na</strong> tvorbu nielen Koloma<strong>na</strong> Sokola, ale aj samotného Tibora Huszára.<br />

PhDr. An<strong>na</strong> Križanová, Slovenská národná knižnica Martin<br />

516 ................................................................................................. KNIŽNICA — ROÈ.4, È.10 (<strong>2003</strong>)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!