Technický list - SORTIM

sortim.cz

Technický list - SORTIM

PM 232

Omítky pro ruční a strojní

zpracování – sádrové

Technický list PM 232

01/2011

Uniglatt

Sádrová stěrka

Struktura materiálu

Sádrová stěrka Uniglatt je suchá směs, která se

vyrábí na bázi syntetické sádry s příměsí modifikačních

příměsí. Výrobek odpovídá normě

EN13279-1:2005 „Sádrová pojiva a sádrové malty.

Část 1: Definice a požadavky“ a rozsahu požadavků

v ní stanovených, které mají vliv na splnění

základních požadavků stavebních objektů.

Sádrová stěrka Uniglatt se řadí mezi sádrové stěrky

a malty se speciálním určením typu C6/20/2

Sádrová tenkovrstvá omítka dle normy EN13279-

1:2005. Na tento výrobek je vydáno CE prohlášení

o shodě.

Rozsah použití

Sádrová stěrka Uniglatt se používá ke stěrkování

interiérů jako poslední dokončovací vrstva. Sádrová

stěrka Uniglatt je tvárná a jednoduchá pro

zpracování. Je pro ni typická prodloužená doba

tuhnutí a dobrá přilnavost k podkladu.

Sádrová stěrka Uniglatt se nepoužívá na podklady

dřevěné, kovové či z umělé hmoty. Povrch vytvořený

sádrovou stěrkou Uniglatt představuje ideální

podklad pro malování či tapetování.

Speciální vlastnosti

■ prášková forma, připravená k rozmíchání

■ na bázi sádry

■ velmi poddajná

■ vydatná

■ prodloužená doba tuhnutí

■ dobrá přilnavost

■ s jejím použitím lze získat velmi hladké

povrchy

■ minerální materiál, který je z biologického

pohledu bezpečný


Uniglatt

Sádrová stěrka

Příprava

Příprava podkladu

Podklad musí být stabilní, suchý, zbavený prachu,

zbytku barev a jiných nečistot a nesmí být zmrzlý. Při

omítání dodržujte platné normy pro navrhování a

provádění omítek (ČSN EN 13914 – 1; ČSN

EN 13914 – 2 ). Povrchy určené ke stěrkování

musejí být dostatečně suché (max. 3 % zbytkové

vlhkosti).

Sádrová stěrka Uniglatt se nanáší jako poslední dokončovací

vrstva a to na již dříve připravený podklad.

V případě velmi nasákavých podkladů se doporučuje

ošetřit je penetračním prostředkem „Knauf

Tifengrund“, který neobsahuje rozpouštědla.

Příprava malty

Sádrovou stěrku Uniglatt postupně vsypte do čisté

vody (20 kg pytel do cca 11,2 l vody, 10 kg pytel

do cca 5,6 l vody, 5 kg pytel do cca 2,8 l vody),

počkejte, dokud sádra nenasákne vodou, následně

ji mechanicky nebo ručně míchejte, dokud nevznikne

homogenní hmota s konsistencí husté

smetany. Nepřidávejte žádné další příměsi, protože

by mohly změnit vlastnosti Uniglattu.

Připravenou maltu je nutné spotřebovat do 60 minut.

Nespotřebovaná malta, která začíná tuhnout, se už

nehodí k druhotné přípravě, a je zapotřebí ji vyhodit.

Použití při min. teplotě povrchu +5 °C.

Způsob použití

Při stěrkování se malta rovnoměrně nanáší pomocí

nerezového hladítka ve vrstvě od 0,0 mm do

3 mm a je nutné ji silně tisknout k podkladu.

Hmota se nanáší na stěnu v pruzích ve směru od

podlahy ke stropu, tj. pohybem hladítka zespodu

nahoru. Strop zase v pruzích ve směru od okna

dál do místnosti tak, že hladítko táhneme ve směru

od sebe. Vzniklé nepřesnosti se opět tence

zatřou a po zaschnutí přebrousí. Během schnutí

je zapotřebí se vyvarovat přímému slunečnímu

záření a průvanu, je důležité zabezpečit správné

větrání a provětrávání místností. Použité nářadí

(vrtačka s míchadlem, plastový kbelík, ocelové

hladítko, špachtle, atd.) bezodkladně po použití

umýt vodou.

Speciální doporučení

Příprava sádrové stěrky Uniglatt pod malířské nátěry

a tapety: Před dalšími úpravami je nutné

zkontrolovat, jestli povrch zhotovený sádrovou

stěrkou Uniglatt je dostatečně suchý (vlhkost max.

1 %) a zbavený prachu. Penetrační prostředek je

nutné přizpůsobit druhu nanášeného malířského

nátěru nebo tapety. K tomu se hodí penetrační

prostředky např. KNAUF Tiefengrund.

Spotřeba materiálu

cca 1,2 kg na 1 m 2 při vrstvě o tloušťce 1 mm

Uskladnění

Skladovat na suchém místě na dřevěné paletě

v neprodyšně uzavřených pytlích, chránit před

vlhkem. Poškozené pytle přesypat a přednostně

zpracovat. Doba použití je 6 měsíců od data

výroby vyznačeného na obalu.

Údaje k objednávce

Pytel 20 kg, Výrobek č. 137628

Pytel 10 kg, Výrobek č. 184242

Pytel 5 kg, Výrobek č. 184241

R a S věty

DRÁŽDIVÝ, výstražný symbol

nebezpečnosti Xi

Identifikace nebezpečných

složek: Síran vápenatý

R-věty: R 36

Dráždí oči

S-věty: S 2

Uchovávejte mimo dosah dětí

S 24/25

Zamezte styku s kůží a očima

S 26

Při zasažení oka okamžitě důkladně vypláchněte

vodou a vyhledejte lékařskou

pomoc

S 46

V případě požití okamžitě vyhledejte

lékařskou pomoc a ukažte tento obal

nebo štítek

Platnost: od 1. 1. 2011

Tímto vydáním jsou nahrazeny veškeré předchozí technické listy v plném rozsahu.

HOT LINE: +420 844 600 600

Tel.: +420 272 110 111

Fax: +420 272 110 301

www.knauf.cz

info@knauf.cz

Datum vydání: CZ/01/11

Knauf Praha, spol. s r. o.

Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 949,

PSČ 197 00

Právo technické změny vyhrazeno. Platí vždy aktuální vydání. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich výrobků. Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální

vlastnosti systému Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf, nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Údaje o spotřebě,

množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Všechna práva vyhrazena. Změny, přetisk a fotomechanická

reprodukce, i částečná, podléhá výslovnému souhlasu firmy Knauf.

Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systémů Knauf mohou být dosaženy pouze v případě,

že jsou používány systémové výrobky Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf.

UPOZORNĚNÍ: Vydáním nového technického listu pozbývá tento technický list platnost.

More magazines by this user
Similar magazines