K 311 Podkroví Knauf - SORTIM

sortim.cz

K 311 Podkroví Knauf - SORTIM

K 311

07/2009

K 311 Podkroví Knauf

K 311-2

K 311-3

K 311-4

Opláštění podkroví - dřevěná nosná konstrukce

Opláštění podkroví - kovová nosná konstrukce

Opláštění podkroví - s pružnými profily Federschiene


K 311 Podkroví

Základy dimenzování nosné konstrukce

1. Stanovení hmotnosti opláštění podkroví/podhledu v závislosti na tloušťce opláštění

V závislosti na zvolené tloušťce opláštění v mm (osa x) odečtěte v průsečíku se zakreslenou úhlopříčkou na ose Y

plošnou hmotnost opláštění podkroví/podhledu včetně spodní konstrukce v kg/m 2 .

Zatížení [kg/m2]

[kg/m2] Hmotnost opláštění podkroví / podhledu

y

50

45

30 < p ≤ 50

40

30

35

15 < p ≤ 30

≤ 15

25

20

15

11,5

x

10

30 40

45

9,5 12,5 15 18 20 25 33 36 37,5

[mm]

tloušťka opláštění

(2 x 12,5)

(18 + 15)

(18 + 18)

(25 + 12,5)

2. Přídavná zatížení

Přídavná zatížení, vyvolaná izolačními materiály, jejichž použití si vyžádalo splnění požárních a jiných předpisů (max. 0,05 kN/m = 5kg/m 2 ),

zvyšují celkovou plošnou hmotnost spodní konstrukce/opláštění podkroví a je nutno s nimi počítat při stanovení třídy zatížení.

Průsečík s úhlopříčkou stanovený podle bodu 1 musí být posunut o velikost přídavné plošné hmotnosti ve směru osy Y (nahoru).

3. Stanovené třídy zatížení

Na základě celkové plošné hmotnosti opláštění podkroví/podhledu určené v bodech 1 a 2 je nutno stanovit příslušnou třídu zatížení (kg/m 2 ).

4. Dimenzování spodní konstrukce

V závislosti na požadavcích na požární odolnost a třídu zatížení vycházejí rozteče pro spodní konstrukci:

bez požární odolnosti 1)

požární odolnost zdola 2)

vzdálenosti závěsů / upevňovacích prvků

vzdálenosti hlavních profilů / latí

(zavěšených)

a

c

podle požárně-technických požadavků - viz katalog:

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem

systémy Knauf dle ČSN EN

vzdálenosti montážních profilů / latí

(pod deskou)

b

1) podle přípustného opláštění

2) podle požárně-technických požadavků - viz katalog:

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem

systémy Knauf dle ČSN EN


zpravidla se používá závěs s únosností 0,25 kN (25 kg), při třídě zatížení > 0,30 kN/m závěs 0,40 kN (40 kg)


K 311 Podkroví

Závěsná technika, třída zatížení / zavěšování profilů

Připevňovací klip

pro CD 60x27

Připevnění na dřevěné trámy

2 x Knauf TN 3,5x35 mm nebo

2 x Knauf FN 5,1x35 mm

výška zavěšení: 34 - 54 mm (připevňovací klip + CD 60x27)

možnost vyrovnání nerovnosti do 20 mm

Ankerfix závěs 170

Rychlozávěs

pro CD 60x27

170 mm

pro dřevěnou podkonstrukci - latě

Připevnění na dřevěné trámy

Knauf šrouby s plochou hlavou

FN 5,1x35 mm

zavěšeno na

drát s okem

Přímý závěs

pro CD 60x27 / dřevěné latě 50x30 mm

Přímý závěs

podle potřebné

montážní výšky příslušně

odstřihnout nebo ohnout.

125 mm

60 mm / 50 mm

Připevnění na dřevěné trámy

2 x Knauf FN 5,1x35 mm

nebo

1 x Knauf FN 5,1x35 mm ve středu

Nonius závěs

Nonius-závěs-spodní díl

pro CD 60x27

Při celkovém zatížení

stropu ≥ 0,4 kN/m².

přišroubujte spojku k CD 60x27

šrouby do plechu LN 3,5x9 mm

na CD 60x27

zavěšení na

Nonius-závěs-spodní díl

a Nonius závlačku

Připevnění na dřevěné trámy

Knauf šrouby s plochou hlavou

FN 5,1x35 mm ve středu

Kotevní úhelník

Křížová spojka

pro CD 60x27

pro CD 60x27

při montáži ohnout

před montáží

ohnout


K 311 Podkroví

Technická data

Zavěšení Podkonstrukce Opláštění v v mm mm

Zavěšení Podkonstrukce Opláštění v mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

min. mm

min. mm

min. mm

min. mm

Rychlo Rychlo

výška výška

12,5 12,51818

18 18 25 25

připevňovací přímý přímý krokvový krokvový nonius nonius závěs závěs latě latě / profil / profil spol. spol.

+ + + + + + + +

klip klip

závěs závěs závěs170 závěs170 závěs závěs na na dřevo dřevo b b x hx h mm mm 12,5 12,51515 18 18 20 20 25 25 12,5 12,51515

18 18 12,5 12,5

Rychlo

výška

12,5 18 18 25

K311-1 K311-1 bez bez

připevňovací

podkonstrukce

přímý krokvový nonius závěs latě / profil spol.

+ + + +

klip

závěs závěs170 závěs na dřevo

50x30 50x30 b x h

30 30 mm 12,5 15 18 20 25 12,5 15 18 12,5

K311-2 K311-2 K311-1 - -bez podkonstrukce do do 100 100 - -

- -

110 110

50x30 50x30 + +

60 60

50x30 30

K311-2 -

do 100 -

-

110 60x27 60x27 50x30 + 27 27

K311-3 K311-3 7-27 7-27 do do 100 100 do do 110 110 130 130 - -

60

60x27 60x27 50x30

+ +

54 54

60x27 27

K311-4 K311-4 K311-3 Pružná Pružná 7-27

kolejnicedo 100 do 110 130 -

60x27 + 27 27

54

60x27

K311-4 Příklad výpočtu Pružná kolejnice výšky výšky K K 311-3 311-3 s s přímým závěsem (100 (100 mm), mm), montážní 60x27 profil profil 27(27 (27 mm) mm) a a opláštění (12,5 (12,5 mm) mm) = = 139,5 139,5 mm, mm,

celková výška výška podhledu je je potom přibližně 140 140 mm. mm.

mm

Příklad výpočtu výšky

mm

mm

min. mm

min. mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Fireboard- nebo

masivní deska

Fireboard- nebo

masivní deska

Fireboard- nebo

masivní deska

K 311-3 s přímým závěsem (100 mm), montážní profil (27 mm) a opláštění (12,5 mm) = 139,5 mm,

celková výška podhledu je potom přibližně 140 mm.

masivní deska (2x12,5)

masivní deska masivní (2x12,5) deska (2x12,5)

Odstupy profilů a tloušťky opláštění - obložení šikmin a podhledů

Tloušťky opláštění

Maximální vzdálenosti hlavních / / montážních

b

b

profilů profilů

bez bezpožární odolnosti

s spožární odolností

Tloušťky opláštění

Maximální vzdálenosti hlavních / montážních

b

12,5 12,5 / 2x12,5 / 2x12,5 500 500

profilů

bez požární odolnosti

s požární odolností

15 15

550 550

12,5 / 2x12,5 500

vzdálenosti profilů profilů viz viz katalog: katalog:

18 18

625 625

„Ochrana stavebních konstrukcí před před požárem“

15

550

systémy Knauf Knauf dle dle ČSN ČSN EN EN

20 20 *) *)

625 625

vzdálenosti profilů viz katalog:

18

625

„Ochrana stavebních konstrukcí před požárem“

25 25

800 800

systémy Knauf dle ČSN EN

20 *)

625

*) *) 800 800 mm mm u u přímého upevnění na na krokve krokve / trámy / trámy podle podle K K 311 311 - 1- 1

25

800

*) 800 mm u přímého upevnění na krokve / trámy podle K 311 - 1

Tloušťky opláštění

Maximální vzdálenosti hlavních / / montážních

bb

Odstupy profilů a tloušťky opláštění - předsazená stěna

profilů profilů

bez bezpožární odolnosti

s spožární odolností

Tloušťky opláštění

Maximální vzdálenosti hlavních / montážních b

12,5 12,5 / 2x12,5 / 2x12,5

625 625

profilů

bez požární odolnosti

s požární odolností

15 15

750 750

12,5 / 2x12,5

625

vzdálenosti profilů profilů viz viz katalog: katalog:

18 18

900 900

„Ochrana stavebních konstrukcí před před požárem“

15

750

systémy Knauf Knauf dle dle ČSN ČSN EN EN

20 20

1000 1000

vzdálenosti profilů viz katalog:

18

900

„Ochrana stavebních konstrukcí před požárem“

25 25

1000 1000

systémy Knauf dle ČSN EN

20

1000

25

1000

Další Další údaje údaje naleznete v v ostatních technických listech

D D 11 11 Knauf Knauf Podhledy / / W 61 61 Knauf Knauf předsazené stěny stěny


Další údaje naleznete v ostatních technických listech

D 11 Knauf Podhledy / W 61 Knauf předsazené stěny


K 311 Podkroví

Akustika: Index vzduchové neprůzvučnosti v podélném směru R L,W,R

Příklady použití

Detaily řešení podélné vzduchové neprůzvučnosti

Vážená vzduchová neprůzvučnost

- laboratorní hodnoty

při plnoplošném položení

minerální izolace tl. ≥ 100 mm

(podle DIN 4901)

Opláštění

mm

R L,w,R v dB

Opláštění střešního pláště nebo stropní konstrukce

≥ 1x 12,5

55

beze spáry

průběžný podhled

≥ 2x 12,5 56

se spárou

podhled je v napojení

na příčku připojen

přes spáru

≥ 1x 12,5 57

≥ 2x 12,5 59

přerušení podhledu

příčkou

se záklopem

z dřevěných fošen

nebo desek

minimálně

jednoduché

opláštění

≥ 12,5

≥ 67

bez

záklopu

s požární odolností

pole mezi krokvemi

je vyplněno

deskami Knauf


K 311 Podkroví

Akustika: hodnoty vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti R W,R

Sklon střechy

Uvedené akustické hodnoty platí pro sklon střechy 87°.

U horizontálně vestavěných střechách (0) se zlepší hodnota vzduchové neprůzvučnosti o 6 dB.

Pro jiné sklony střech lze provést lineární interpolaci. Z toho vychází následující tabulka:

Sklon střechy 87° 60° 45° 30° 0°

Zlepšení v dB - 2 3 4 6

Systém

Střecha s dřevěnými krokvemi / opláštěním dřevotřískovými

deskami / nebo laťováním a střešní krytinou z pálených

nebo betonových tašek.

Opláštění

Izolační vrstva Akustika

Přídavná izolační vrstva z vláknitého

materiálu tloušťky d > 4 cm

zlepšuje hodnotu vzduchové

neprůzvučnosti o min. 1 dB

Tloušťka

mm

Materiál

Tloušťka

mm

Materiál

R

w,R

dB

K 311-2

Opláštění podkroví Knauf s dřevěnou nosnou konstrukcí

12,5

43

Knauf

desky

160

Minerální

izolace

2 x

12,5

44

Knauf

12,5 160 Polystyren

desky

34


K 311 Podkroví

Akustika: hodnoty vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti R W,R

(laboratorní hodnoty)

Sklon střechy

Uvedené akustické hodnoty platí pro sklon střechy 87°.

U horizontálně vestavěných střechách (0) se zlepší hodnota vzduchové neprůzvučnosti o 6 dB.

Pro jiné sklony střech lze provést lineární interpolaci. Z toho vychází následující tabulka:

Sklon střechy 87° 60° 45° 30° 0°

Zlepšení v dB - 2 3 4 6

Systém

Střecha s dřevěnými krokvemi / opláštěním dřevotřískovými

deskami / nebo laťováním a střešní krytinou z pálených

nebo betonových tašek.

Opláštění

Izolační vrstva Akustika

Přídavná izolační vrstva z vláknitého

materiálu tloušťky d > 4 cm

zlepšuje hodnotu vzduchové

neprůzvučnosti o min. 1 dB.

Tloušťka

mm

Materiál

Tloušťka

mm

Materiál

R

w,R

dB

K 311-3

Opláštění podkroví Knauf s kovovou nosnou konstrukcí

12,5

47

Knauf

desky

18 50

160

Minerální

izolace

2 x Knauf

12,5 desky

50

2 x

18

54

Knauf

desky

12,5

160 Polystyrol

34

K 311-4

Opláštění podkroví Knauf s pružným profilem Federschiene

12,5

47

Knauf

desky

2 x

12,5

160

Minerální

izolace

50


K 311 Podkroví

Izolace přes krokve, průchody instalací, požární napojení na stěny

Izolace pod krokvemi do 100 mm

Detaily M 1:5

K 311-2-SO2 Stropní konstrukce / šikmina střechy

K 311-2-SO3 Spoj podélné hrany

papírová páska

parotěsná fólie

flexibilní rohový profil

- varianta 1

- varianta 2

papírová dodatečná páska izolace

papírová páska

parotěsná

parotěsná dodatečná

fólie

fólie

flexibilní přímý závěs rohový profil CD 60x27

parotěsná fólie - varianta 1

flexibilní rohový profil

- varianta 1

max. 12,5 cm dlouhý

- varianta 1

izolace

- varianta 2

- varianta 2

dodatečná

dodatečná

izolace

izolace

parotěsná fólie

dodatečná

dodatečná

přímý

přímý

závěs

závěs

pro

pro

CD

CD

60x27

60x27

parotěsná fólie

parotěsná - varianta fólie 2

izolace

izolace

max.

max.

12,5

12,5

cm

cm

dlouhý

dlouhý

- varianta 1

* Umístění parotěs. zábrany dle technických - manuálů varianta 1 výrobců fólií.

parotěsná fólie

parotěsná

- varianta

fólie

2

- varianta 2

* Umístění

* Umístění

parotěs.

parotěs.

zábrany

zábrany

dle

dle

technických

technických

manuálů

manuálů

výrobců

výrobců

fólií.

fólií.

přímý závěs

pro CD 60x27

max. 12,5 cm dlouhý

přímý

přímý opláštění

závěs

závěs

profil pro CD CD 60x27 60x27

max.

max.

12,5

12,5

cm

cm

dlouhý

dlouhý

opláštění

opláštění

profil CD 60x27

profil CD 60x27

Instalační rovina

napojení s požární odolností

K 311-2-SO4 Napojení na stěnu

K 311-2-SO5 Napojení na stěnu

Detaily M 1:5

UD profil 28x27

Uniflott +

požární deska

UD profil 28x27

UD profil 28x27

separační páska (možná varianta)

parotěsné napojení

parotěsné napojení

Uniflott +

požární deska

Uniflott +

požární deska

Uniflott + separační páska

separační páska (možná varianta)

separační páska (možná varianta)

parotěsné napojení

* Umístění parotěsné parotěs. napojení zábrany dle technických manuálů výrobců parotěsné fólií. napojení

parotěsné napojení

Uniflott + separační páska

Uniflott + separační páska

* Umístění

* Umístění

parotěs.

parotěs.

zábrany

zábrany

dle

dle

technických

technických

manuálů

manuálů

výrobců

výrobců

fólií.

fólií.

Požární napojení na stěny

≤ 100 mm

≤ 100 mm

≤ 100 mm

parotěsná fólie

- varianta 1

parotěsná

parotěsná

fólie

fólie

parotěsná fólie

- varianta - varianta 1 2

- varianta 1

parotěsná fólie

parotěsná fólie

- varianta 2

- varianta 2

Příklady užití - schémata


pásek požární desky

pásek požární desky

požární deska

zatmelení

požární deska

požární deska

minerální izolace

minerální izolace

požární deska

zatmelení

požární deska

požární deska

požární deska

požární deska

požární deska

zatmelení

požární deska

pásek požární desky

zatmelení

zatmelení

zatmelení

zatmelení

zatmelení

Provedení

vzduchotěsného

pásek požární desky

pásek požární desky

napojení

Provedení

Provedení

požární deska

požární deska

vzduchotěsného

vzduchotěsného

zatmelení

napojení

napojení

Podklad v místě napojení na stěnu musí

požární

být

deska

rovný, podle potřeb musí být provedeno požární vyrovnání.

Poznámka

deska

Detail provedení parotěsné fólie - dle požární deska

požární deska

zatmelení

detailů konkretního výrobce.

Podhled je nutno těsně napojit a zatmelení podložit v místě napojení.

Podklad

Podklad

v místě

v místě

napojení

napojení

na

na

stěnu

stěnu

musí

musí

být

být

rovný,

rovný,

podle

podle

potřeb

potřeb

musí

musí

být

být

provedeno

provedeno

vyrovnání.

vyrovnání.

Poznámka

Detail provedení parotěsné fólie - dle detailů konkretního výrobce.

Poznámka

pásek požární desky

požární deska

požární deska

zatmelení

minerální izolace

min. 100 mm

min. 100 mm

min. 100 mm

min. 100 mm

min. 100 mm

min. 100 mm


K 311 Podkroví

Dřevěná nosná konstrukce

Připevnění na dřevěné latě

Odstup připevňovacích bodů

Odstup Odstup připevňovacích připevňovacích bodů bodů

Odstup připevňovacích bodů

Odstup připevňovacích bodů

b

b

b

Odstup b latí

Odstup latí

latí

Odstup latí

a

a

a a a

Maximální odstupy odstupy latí latí

Maximální Maximální

• Pro nosné Pro nosné odstupy odstupy

latě (50x30 latě (50x30 latí latí latí

Maximální mm) mm)

rozměry v mm

v mm • Pouze montážní latě latě (50x30 (50 x mm) 30 mm)

rozměry

rozměry

v mm

v mm

Pro

Pro

nosné

Pro nosné nosné odstupy

latě

latě

(50x30

latě latí (50x30

mm)

mm) mm)

rozměry rozměry v

mm

mm v mm

Pouze

Pouze montážní

montážní latě

latě

latě x 30 x 30 mm) mm)

mm)

rozměry

rozměry

v mm v mm

Pro nosné latě (50x30 mm)

rozměry v mm

Pouze montážní latě (50 x 30 mm)

rozměry v mm

v mm

Osová vzdálenost Vzdálenost závěsů / a

Osová vzdálenost Vzdálenosti závěsů / a

Osová Osová vzdálenost

Vzdálenost závěsů / / a a

Osová Osová vzdálenost

Vzdálenosti závěsů / / a a

Osová Osová nosných latí

upevňovacích prvků / a

Osová montážních vzdálenost latí upevňovacích Vzdálenosti závěsů prvků / a

nosných vzdálenost latí latí Vzdálenost upevňovacích závěsů prvků / prvkůa

Osová montážních vzdálenost latí latí Vzdálenosti upevňovacích závěsů prvků / prvkůa

nosných latí upevňovacích prvků

montážních (záklop v příčném

(záklop montážních (záklop v v latí příčném latí upevňovacích upevňovacích prvků prvků

Třída zatížení kg/m² (viz. str. 2)

(záklop směru) v příčném Třída zatížení kg/m² (viz str. 2)

Třída Třída zatížení kg/m² kg/m² (viz. (viz. str. str. 2) 2)

(záklop směru) směru) v příčném

Třída Třída zatížení kg/m² kg/m² (viz (viz str. str. 2) 2)

c

1)

1)

do 15

do 30(viz. str. 2)

směru)

do 50

b

Třída do 15 zatížení kg/m² do 30 (viz str. do 2)

c c

Třída zatížení kg/m²

str. 2)

1) 1) směru)

Třída zatížení kg/m² (viz str. 2) 50 1) 1)

do do 15 15 do do 30 30 do do 50 50

b

1)

b

do do 15 15 do do 30 30 do do 50 50

c

1)

1) 1)

do 15

do do 30 30 do do 50 50

b b

do 15do 15 do 30 do 30 do 50 do 50

500

1200

950 800

500 500

1200 1200 950 950 800 800

500

1200

950 800 800

600

1150

900

750

≤ 500

1200

950 800

600 600

1150 1150 900 900 750 750

≤ 500 ≤ 500

1200 1200 950 950 800 800

600 600

1150

900 900

750

≤ 500

750

700

1050

850

700 2)

≤ 500 1200 1200 950 950 800 800

700 700

1050 1050 850 850 700 700 2) 2)

700

1050

850

700

700

2)

1050

850

700 2)

800

1050

1050

800

-

800 800

1050 800 800 - -

800

1050

800

-

625

-

900

750

800

2)

900

1050

1000

800

800

-

625 625

- -

900 900 750 750

2) 2)

1000

-

900 900

1000 800 800 - -

625

-

900

750

2)

900

1000

800

625

-

900

750

2) -

900 1000 1000950

800-

-

950

-

1000 1000

950 - -

- -

1000

950

-

-

10001100

950 900 - -

-

900

-

1100 1100

900 - -

- -

800 -

800 700

1100

900

-

-

800 800 - -

800 800 700 700

800 -

800 700

1100 1200 900 900

900 - -

- -

1200 1200

900 - -

- -

800 -

800 700

1200

900

-

-

1200 1) Použití závěsů 900třídy zatížení -40 kg

1) 1)

Použití závěsů třídy zatížení 40 40 kg kg -

1) Použití závěsů třídy nosnosti 40 kg

1) Použití 2) Neplatí pro osovou vzdálenost nosných latí 800 mm

1)

třídy 40 kg

2) 2)

Neplatí závěsů pro pro třídy osovou zatížení vzdálenost 40 kg

1) Použití závěsů třídy nosnosti 40 kg

nosných latí latí 800 800 mm mm

1) Použití závěsů třídy nosnosti 40 kg

1) 2) Použití Neplatí závěsů pro osovou třídy vzdálenost zatížení 40 nosných kg latí 800 mm

1) Použití závěsů třídy nosnosti 40 kg

2) Neplatí pro

b Osové

osovou

vzdálenosti

vzdálenost

montážních

nosných

latí

latí 800 mm

latí

viz str. 4

b b Osové vzdálenosti montážních latí viz viz str. str. 4 4

b Osové Při vzdálenosti požadavku montážních požární odolnosti latí viz str. 4

Při Při požadavku požární odolnosti

Osové vzdálenosti montážních latí, resp. druh

b Osové

Při Osové požadavku Osové vzdálenosti požární odolnosti montážních latí, latí, resp. resp. viz druh str. druh4

Osové opláštění podle požárního katalogu Knauf

Na zvláštní objednávku může být spodní konstrukce

opláštění vzdálenosti podle podle montážních požárního latí, katalogu resp. Knauf druh Knauf

Při požadavku požární odolnosti

Poznámka Na Na zvláštní objednávku může může být být spodní spodní konstrukce

opláštění podle požárního katalogu Knauf

Poznámka Na dimenzována pro jiné zatížení.

zvláštní dimenzována objednávku pro pro jiné může jiné zatížení. být spodní konstrukce

Osové vzdálenosti montážních latí, resp. druh

Poznámka

dimenzována pro jiné zatížení.

opláštění podle požárního katalogu Knauf

Na zvláštní objednávku může být spodní konstrukce

Poznámka


K 311 Podkroví

Dřevěná nosná konstrukce

Detaily M 1:5

K 311-2-KS1 Stropní část / šikmina

K 311-2-KS2 Stropní část / šikmina

Montážní lať s přímým závěsem

Montážní lať je přímo upevněna

Papírová bandáž

Montážní lať

Rychlošroub

Knauf

TN 4,5x70

Přímý závěs pro dřevěné

latě upevnit šrouby s plochou

hlavou FN 5,1x35 uprostřed, nebo

rychlošrouby Knauf

2 x TN 3,5x35

do křidélek závěsu

Samořezný

rychlošroub

TN 3,5x25

Opláštění

Rychlošroub TN

Směr montáže

Papírová

bandáž

Opláštění

deska Knauf 15 mm

Parotěsná zábrana

pokud je zapotřebí

varianta 2

Parotěsná zábrana

pokud je zapotřebí

varianta 1

Papírová bandáž

Rychlošroub TN 3,5x25

Přímý závěs

s Knauf FN 5,1x35

nebo

2 x Knauf TN 3,5x35

do křidélek závěsu

Parotěsná zábrana /

pokud je zapotřebí

- varianta 1

Knauf Uniflott + papírová

nebo skelná výztužná páska

Směr montáže

Dřevo půdní

nadezdívky

Těsné napojení

např. z Knauf

Trenwandkitt

Při požární odolnosti

Uniflott

Suchá podlaha

např. F14

10

K 311-2-SD2/-FD2 Šikmina / půdní nadezdívka

Podlaha / půdní nadezdívka

K 311-2-SD1/-FD1 Šikmina / půdní nadezdívka

Podlaha / půdní nadezdívka


K 311 Podkroví

Kovová nosná konstrukce

Připevnění na dřevěné latě

Vzdálenost závěsů /

upevňovacích prvků

Vzdálenost Vzdálenost závěsů závěsů /

Odstup

upevňovacích upevňovacích

připevňovacích

prvků prvků

bodů

Vzdálenost závěsů /

upevňovacích prvků

a a

a

b

b

Odstup montáž. b

profilů

Odstup montáž. latí

profilů

a

b

Odstup montáž. profilů

vzdálenosti nosné konstrukce

vzdálenosti nosné konstrukce

Maximální

Maximální

pro nosné odstupy

vzdálenosti

a mont. profily latí

nosné konstrukce

• Pro nosné rozměry mm

pouze montážní profily

rozměry mm

pro nosné a mont. a mont. profily

profily

rozměry mm v mm • Pouze pouze montážní profily

profily

rozměry mmv mm

Pro nosné latě (50x30 mm)

rozměry v mm

Pouze montážní latě (50 x 30 mm)

rozměry v mm

Osová Maximální vzdálenost vzdálenosti Vzdálenost nosné závěsů konstrukce

Osová vzdálenost Vzdálenost závěsů / upev. / upev. prvků

prvků

a

Vzdálenost závěsů / upev. prvků a

Osová vzdálenost

Vzdálenost závěsů / upev. prvků

a

nosných

Osová vzdálenost pro profilů nosné a mont. Vzdálenost profilyzávěsů / a

rozměry mm Osová vzdálenost pouze montážní Vzdálenosti profily závěsů / a

rozměry mm

nosných profilů Třída zatížení kg/m²

(viz str. 2)

mont. profilů

nosných latí upevňovacích Třída zatížení prvkůkg/m²

(viz str. 2)

montážních latí upevňovacích Třída zatížení prvků

kg/m² kg/m²

(viz (viz str. str. 2) 2)

c Osová c vzdálenost Vzdálenost závěsů / upev. prvků 1)

do 15 do 30

do 50

1) a (záklop v Osová 1)

do 15

do 30

do 50

do 15 do 30

do 50

bpříčnémvzdálenost

Vzdálenost závěsů / upev. prvků 1) a

do 15 do 30 do 50

nosných profilůTřída zatížení kg/m² (viz. str. 2)

směru) mont. profilů Třída zatížení kg/m² (viz str. 2)

Třída zatížení kg/m² (viz str. 2)

Třída zatížení kg/m² (viz str. 2)

1)

1)

500 c

500 c

1200 do 1200 15 do 950 950 30 do 800 50 1) b

≤ 500

do 1500

do 1200 30

do 1000 50

do 15 do 30

do 50

b do 15 do 30 do 1000 1)

50

500

1200

950 800

600

600 500

1150

1150 1200 900

900 950 750 800

625 ≤ 500

--1500

1150 1200 1150

800 1000 800

600

1150

900

750

≤ 500

1200

950 800

2)

700

700 600

1100

1100 1150

850

850 900

700 750

2)

800 625

-

-

1000 1150

1000 600 800

600

700

1050

850

700 2)

2)

2) 2)

800

800 700

1050

1050 1100

800

800 850

700

700 700

1)

1) 800 Použít závěs

závěs třídy -

třídy nosnosti

nosnosti 40

40 kg1000 600

kg

800

1050

800

-

2)

900 800

1000 1050

800 800

- 700

625 1) Použít závěs - třídy nosnosti 900 40 kg 750

8002)

900

1000

800

- -

Mont. profil s upevňovacím klipem 0,15 kN

rozměry v mm

Mont. profil upevňovacím klipem 0,15 kN rozměry v mm

1000 900

950 1000

750 800

- -

Osová vzdálenost

Vzdálenost závěsů / upev. prvků

a

1000

950

- 750 -

• Mont.

-

Osová Mont.

profil

vzdálenost profil

s upevňovacím

s upevňovacím

klipem

Vzdálenost klipem

15 kg

závěsů 0,15 / upev. kN prvků rozměry

rozměry

v mm

v mm

a

mont. profilů

2)

mont. profilů

Třída zatížení kg/m²

(viz str. 2)

1100

900

750 2)

Třída zatížení kg/m² (viz str. 2)

1100

1000

950

750

- -

900

-

-

Osová b vzdálenost Vzdálenost závěsů / upev. prvků

1) a

1100

900

750

-

800 do 15 do 30

do 50

mont. profilů -

800 700

1)

do 15 do 30 do 50

2)

Třída zatížení kg/m² (viz str. 2)

1200

1200 1100 900

900 900 -

- 750 -

- -

≤ b500

1500

1000 600 1)

do 15 do 30 do 50

1200

900

-

-

≤ 500

1500

1000 600

1) Použití 1) 1200

Použití závěsů závěsů třídy třídy zatížení 900

zatížení 40 kg

40 kg-

-

1) Použití 625 ≤ 500závěsů třídy nosnosti - 1500

40 kg

800 1000 450 600

1) 2) Použití Neplatí 2)

Neplatí pro závěsů pro osovou osovou třídy vzdálenost zatížení vzdálenost 40 nosných kg

nosných latí 800 profilů mm

800 mm

625

-

800

450

2) Neplatí 1) Použití pro osovou závěsů třídy vzdálenost zatížení nosných 40 kg profilů 800 mm

800 625

- -

600 800

- 450

2) Neplatí pro osovou vzdálenost nosných profilů 800 mm

b

800 -

600 -

b

Osové Osové vzdálenosti vzdálenosti montážních montážních latí profilů viz str. 4viz str. 4

Při

b Osové požadavku Při požadavku vzdálenosti požární požární montážních odolnosti

odolnosti profilů viz str. 4

1) 800 Použití závěsů třídy -

zatížení 40 kg600 -

bOsové Při požadavku Osové vzdálenosti vzdálenosti montážních

požární montážních latí,

odolnosti

profilů, resp. profilů druh

resp.druh viz str. 4

1) Použití závěsů třídy zatížení 40 kg

opláštění

Osové opláštění Při

podle

vzdálenosti požadavku podle požárního „Požárního katalogu

montážních požární odolnosti

katalogu Knauf

profilů, Knauf

1) Použití Na závěsů zvláštní třídy objednávku zatížení 40 může kg být spodní konstrukce

resp.druh

Poznámka

dimenzována pro jiné zatížení.

11

opláštění Osové podle vzdálenosti „Požárního montážních katalogu profilů, Knauf“ resp.druh

opláštění podle „Požárního katalogu Knauf


K 311 Podkroví

Kovová nosná konstrukce

Detaily M 1:5

K 311-3-KS1 Stropní část / šikmina

K 311-3-SD2 Stropní část / šikmina

Montážní a nosný profil CD 60x27

upevněný přímým závěsem

Nosný profil CD 60x27 s přímým závěsem

nebo upevňovacím klipem

Přímý závěs

pro CD 60x27

Papírová bandáž

Upevňovací klipy 60x27

Montážní profil

CD 60x27

Rychlošroub

Knauf

TN 3,5x35

Montážní profil

CD 60x27

Nosný profil

CD 60x27

Rychlošroub

Knauf TN 3,5x35

Úhlová spojka

pro CD 60x27

Papírová

bandáž

Parotěsná zábrana

- varianta 1

Parotěsná zábrana

- varianta 2

CD-Profil

60x27

*

Samořezný šroub. TN

Šroub do plechu

LN 3,5x9 mm

Parotěsná zábrana

- varianta 1

Opláštění

Papírová bandáž

Směr montáže

Papírová bandáž

Opláštění deska

Knauf RED 15 mm

Knauf Uniflott + papírová

nebo skelná výztužná páska

Směr montáže

2 1

Parotěs. zábrana

pokud je zapotřebí

- varianta 1

Flexibilní

profil

Flexibilní profil

je šroubem do plechu

LB 3,5x9,5 přišroubován

k profilu UD

100 nebo 200 mm

Přímý závěs

pro CD 60x27

Opláštění deska

Knauf RED 15 mm

CD-Profil 60x27

UD-Profil 28x27

Těsné napojení

např. tmelem Trennwandkitt

Suchá podlaha

např. F14

CD-Profil 60x27

UD-Profil 28x27

* Umístění parotěs. zábrany dle technických manuálů výrobců fólií.

12

K 311-3-SD3/-FD2 Šikmina / půdní nadezdívka

Podlaha / půdní nadezdívka

K 311-3-SD5/-FD1 Šikmina / půdní nadezdívka

Podlaha / půdní nadezdívka


K 311 Podkroví

Kovová nosná konstrukce s pružnými profily

Připevnění na dřevěné latě

Vzdálenost Vzdálenost upevňovacích

upevňovacích

bb

Osová Osová rozteč rozteč pružných b

profilů

Osová rozteč pružných b profilů

b

Osová Osová rozteč rozteč pružných pružných profilů profilů

Vzdálenost

bodů bodů profilů

upevňovacích

profilů

bodů bodů profilů profilů

bodů profilů

a

a

a

a

Vzdálenost upevňovacích

Vzdálenost upevňovacích

Maximální vzdálenosti pruž. profilů

rozměry v mm

Spoje desek

Osová Osová vzdálenost Vzdál. Vzdál. upevňovacích a a

profilů profilů Osová vzdálenost bodů bodů Vzdál. upevňovacích a

(v příčném (v profilů příčném Osová směru) směru)

bodů

Osová vzdálenostTřída Třída Vzdál. Vzdál.

zatížení zatížení upevňovacích

upevňovacích

kg/m² kg/m² (str. (str. 2) 2) a a

(v příčném

b b profilůsměru)

bodů

profilů

Třída bodů

15 15 zatížení kg/m²

30 30(str. 2)

(v bpříčném (v příčném směru) směru)

Třída 15 Třída zatížení zatížení kg/m² kg/m² 30 (str. 2) (str. 2)

≤ 500 ≤ 500 b b

1200 1200 15 15

950 950 30 30

≤ 500

1200

950

≤ 500 ≤ 500

1200 1200 950 950

625

-

900

625

-

900

625

-

900

625 625

- -

900 900

800

- 800

800

800

-

-

800

800

800 800

- - 800 800

Pružný profil 60x27

Pružný Upevnění Pružný profil profil 60x27 na krov 60x27

Upevnění šrouby Upevnění Pružný

na 2 krov x Knauf profil krov TN 60x27 3,5x35

šrouby

Pružný

šrouby 2 x Upevnění Knauf

profil

2 x Knauf TN

60x27

3,5x35 krov TN 3,5x35

Upevnění na krov

šrouby šrouby 2 x Knauf 2 x Knauf TN 3,5x35 TN 3,5x35

Spojky K 311-4-SO1 pružných profilů Spoj jsou čelních zavěšeny hran

na hlavách K 311-4-SO1 šroubů Spoj podélných hran

Spojky pružných profilů jsou zavěšeny na hlavách šroubů

Spojky Spojky pružných pružných profilů profilů jsou jsou zavěšeny zavěšeny na hlavách na hlavách šroubů šroubů

vzdál.

≤vzdál.

1 ≤mm

vzdál.

1 mm

≤ ≤

1 mm1 mm

Papírová bandáž

Papírová bandáž

Papírová bandáž

Papírová Papírová bandáž bandáž

Detaily M 1:5

K 311-4-D1 Napojení na zeď

UD-Profil 28x27

připevněn UD-Profil UD-Profil 28x27 přes 28x27 fólii

připevněn připevněn přes přes fólii fólii

UD-Profil UD-Profil 28x27 28x27

připevněn připevněn přes přes fólii fólii

Uniflott

Pružný profil Parotěs. zábrana

+ Uniflott separ. páska

60x27 Pružný profil pokud Parotěs. je

zábrana

+ Upevňovací + separ. páska prvky vhodné 60x27

Uniflott

Pružný profil

zapotřebí

pokud je

pro daný podklad

Parotěs. zábrana

Upevňovací

Uniflott

+ separ. prvky páska

vhodné

Pružný profil

60x27

zapotřebí pokud + je

pro pro

separ.

daný daný

páska

Upevňovací podklad

60x27

pokud je

prvky vhodné

zapotřebí

Další napojení na Upevňovací zeď pro zajištění prvky vhodné pož. odolnosti - viz zapotřebí str. 8

pro daný podklad

Další Další napojení na na pro

zeď zeď daný

pro pro podklad

zajištění pož. pož. odolnosti -- viz str. 8

Další Další napojení napojení zeď na zeď pro zajištění pro zajištění pož. pož. odolnosti odolnosti - viz - str. viz 8str. 8

13


K 311 Podkroví

Pružné profily Federschiene

Detaily M 1:5

K 311-4-KS1 Stropní část / šikmina

K 311-4-KS2 Stropní část / šikmina

Parotěsná

fólie

varianta 1

Papírová

bandáž

Opláštění

Pružný profil

Federschiene

Papírová

bandáž

Profil Federschiene

Rychlošroub Knauf

TN 3,5x35

Krokve

musí mít

dostatečnou

šířku

ca. 100 mm

Opláštění

Parotěsná

fólie

varianta 1

Rychlošroub TN

Parotěsná zábrana

je li potřebná

Profil

Federschiene

Opláštění

Papírová

bandáž

Rychlošroub TN

Upevňovací prvek

vhodný pro podklad

Rychlošroub TN

Profil Federschiene

Zdivo

půdní nadezdívky

Opláštění

K 311-4-SD2

Šikmina / půdní nadezdívka

Podlaha / půdní nadezdívka

Upevňovací prvky

vhodné pro

podklad

Umístění parotěs. zábrany

*

dle technických manuálů výrobců fólií.

Suchá podlaha

např. F13

14

K 311-4-SD1/-FD1 Šikmina / půdní nadezdívka

Podlaha / půdní nadezdívka


K 311 Podkroví

Tmelení

Strop / šikmina

Strop / šikmina

s flexiprofilem

Flexibilní profil

Šikmina / půdní

nadezdívka

s Flexiprofilem

ca. 150

ca. 150

ca. 150

ca. 150

100 nebo

200 mm

ca. ca. 150 150

ca. 150

ca. 150

Spáru přechodu mezi šikminou a stropem, půdní nadezdívkou a šikminou

resp. v místě napojení na zeď je třeba vyztužit papírovou bandáží

při upevňování desek

nekotvit ke spodní

konstrukci půdní

nadezdívky

ca. 150

flexibilní

profil

Vzdálenost okrajů upevnění Schematické náčrtky rozměry v mm

Bez podložení okraje / staticky neúčinný podklad (mont. pomůcka, pož. odolnost, protizvuková izolace)

Jednoduchý rošt

Dvojitý rošt

ca. 150

ca. 150

a

c

ca. 150

a

ca. 100 ca. 100 ca. 100

ca. 100

U provedení s profilem UD je doporučeno opláštění dodatečně přišroubovat - těsný okraj desky (viz detail A)

Konstrukční

upevnění profilu UD ve vzdálenosti do cca 1 m

Profil UD jako nosné napojení

Jednoduchý rošt

Dvojitý rošt

a

Rozteč závěsů

min. 20

a

c

Rozteč nosných prof.

min. 20

c

a

Rozteč závěsů

min 20

a

viz detail A

viz detail A

ca. 100

ca. 100

ca. 100

Profily CD zasuňte minimálně 20 mm do profilů UD.

Upevnění profilu UD upevňovacími prvky vhodnými pro daný druh podkladu.

Vzdálenost ≤ 625 mm

170

Detail A

U provedení s profilem UD je

doporučeno dodatečně opláštění

přišroubovat (těsný okraj desky)

UD 28x27

CD 60x27

b

b

Napojení opláštění na zeď

papírová bandáž + tmelící hmota, nebo

separační páska + tmelicí hmota, acryl (doporučeno) nebo

Acryl (nepoužívat ve styku 3 stran)

Další provedení napojení na zdi je možné např.

„stínovou spárou“ s ochranou rohů apod.

15


K 311 Podkroví

Spotřeba Podkroví

materiálu pro vybrané příklady K 311

Spotřeba materiálu

pro vybrané příklady

Spotřeba

Spotřeba

materiálu

materiálu

a 1 m 2 stropu

stropu

beze

beze

ztrát

ztrát a

prořezu

prořezu Uvedená množství počítaná z plochy stropu 10x10=100m

Uvedená množství počítaná plochy stropu 10x10=100m Označení

Označení

jedn.

jedn.

Množství

Množství

jako

jako

prům.

prům.

hodnota

hodnota

K311-2

K311-2

K311-3

K311-3

Cizí materiál = vytisknut kurzívou

Cizí materiál vytisknut kurzívou

2

3

4

5

Napojení

Napojení

na

na

zeď (podložení při zajištění pož. odolnosti)

zeď (podložení při zajištění pož. odolnosti)

Pásy desek Knauf


Pásy desek Knauf


0,04

0,04

-

-

-

+ Knauf - tmelicí hmota

kg

n. B.

Knauf tmelicí hmota

kg

n. B.

-

-

-

UD-Profil 28x27x0,6; 3 m dlouhý

UD-Profil 28x27x0,6; dlouhý

Upevňovací prvky vhodné pro daný podklad

Upevňovací prvky vhodné pro daný podklad

např. stropní hřeby Knauf do železobetonu

např. stropní hřeby Knauf do železobetonu

m

Ks

Ks

-

-

0,4

0,4

0,7

0,7

0,4

0,4

0,7

0,7

0,4

0,4

0,7

0,7

Spodní

Spodní

konstrukce

konstrukce

Knauf šroub s plochou hlavou FN 5,1x35 mm

Ks

Knauf šroub plochou hlavou FN 5,1x35 mm

Ks

-

3,0

3,0

1,9

1,9

2

Upevňovací klipy pro CD 60x27

Ks

Upevňovací klipy pro CD 60x27

Ks

-

1,5

1,5

-

-

nebo

nebo Přímý závěs pro CD 60x27

Přímý závěs pro CD 60x27

-

-

1,9

1,9

2

Ks

2 x šroub do plechu LN 3,5x9 mm (přišroubovaný k profilu CD)

Ks

šroub do plechu LN 3,5x9 mm (přišroubovaný profilu CD)

-

-

3,8

3,8

4

nebo

nebo Závěs Ankerfix pro CD 60x27

Ks

Závěs Ankerfix pro CD 60x27

Ks

-

-

1,9

1,9

-

nebo

nebo

Horní část noniového závěsu

Horní část noniového závěsu

-

-

1,9

1,9

2

Závlačka

Závlačka

-

-

1,9

1,9

2

Spodní díl noniového závěsu pro CD 60x27

Ks

Spodní díl noniového závěsu pro CD 60x27

Ks

-

-

1,9

1,9

2

2 x šroub do plechu LN 3,5x9 mm (přišroubovaný k profilu CD)

šroub do plechu LN 3,5x9 mm (přišroubovaný profilu CD)

-

-

-

4

CD-Profil 60x27x0,6; 4 m dlouhý

m

CD-Profil 60x27x0,6; dlouhý

-

2,1

2,1

2,1

3,4

3,4

Spojka profilů CD

Ks

Spojka profilů CD

Ks

-

0,4

0,4

0,4

0,4

0,7

0,7

Křížová spojka pro CD 60x27

Křížová spojka pro CD 60x27

-

-

-

2,7

resp.

Ks

2,7

resp. Úhlová spojka pro CD 60x27

Ks

Úhlová spojka pro CD 60x27

-

-

-

5,4

5,4

2 x Knauf samořezný šroub TN 3,5x35 mm (upevnění pružného profilu) Ks

Knauf samořezný šroub TN 3,5x35 mm (upevnění pružného profilu) Ks

-

-

-

-

Pružný profil Federschiene 60x27x0,6; 4 m dlouhý

m

Pružný profil Federschiene 60x27x0,6; dlouhý

-

-

-

-

Spojka pro pružné profily Federschiene

Ks

Spojka pro pružné profily Federschiene

Ks

-

-

-

-

Knauf samořezný šroub TN 4,5x70 mm (Upevnění nosné latě)

Ks

Knauf samořezný šroub TN 4,5x70 mm (Upevnění nosné latě)

Ks

1,9

1,9

-

-

-

Nosná lať 50x30 mm

m

Nosná lať 50x30 mm

2,1

2,1

-

-

-

Minerální vlna

Minerální vlnan. B.

n. B.

n. B.

n. B.

n. B.

n. B.

1

Desky

Desky

Knauf (viz níže)


Knauf (viz níže)


1

1

1

2

Spojení

Spojení

šrouby (upevnění desek Knauf)

šrouby (upevnění desek Knauf)

TN 3,5x25 mm

TN 3,5x25 mm

-

17

17

17

17

-

Knauf

Knauf

TN 3,5x35 mm

TN 3,5x35 mm

Ks

17

17

-

17-21

17-21

13

Samořezné

13

Samořezné TN 3,5x45 mm

Ks

šrouby

šrouby

TN 3,5x45 mm

-

-

-

-

TN 3,5x55 mm

TN 3,5x55 mm

-

-

-

17

17

Tmelení

Tmelení

Separační páska (role 50 m)

m

Separační páska (role 50 m)

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Knauf Uniflott pro ruční tmelení: 25 kg pytel resp. 5 kg pytel

Knauf Uniflott pro ruční tmelení: 25 kg pytel resp. kg pytel

Knauf Jointfiller Super při strojním tmelení, 20 kg pytel

Knauf Jointfiller Super při strojním tmelení, 20 kg pytel

kg

kg

kg

kg

0,3

0,3

0,4

0,4

0,3

0,3

0,4

0,4

0,35-

0,35-

0,5

0,5

0,4

0,4 -

0,6

0,6

0,9

0,9

-

Papírová bandáž na spáry (role 23m/75m/150m)

Papírová bandáž na spáry (role 23m/75m/150m)

m

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

Flexibilní rohový profil (100/200 mm)

Flexibilní rohový profil (100/200 mm)

m

n. B.

n. B.

n. B.

n. B.

n. B.

n. B.

n. B.

n. B.

Trennwandkitt 550 ml

Trennwandkitt 550 ml

Ks

Ks

n. B.

n. B.

n. B.

n. B.

n. B.

n. B.

n. B.

n. B.

n. B. = podle potřeby

n. B. podle potřeby

Vzhledem Vzhledem

Vzhledem k rozdílným k možnostem provedení systémů, byla

byla byla použita

použita použita tato

tato tato kriteria

kriteria kriteria pro

pro pro zjištění

zjištění zjištění množství

množství množství materiálu:

materiálu: materiálu

WHITE,

WHITE, white, RED,

RED, red, GREEN

GREEN green

Osová

Osová

vzdálenost

vzdálenost

montážních

montážních

profilů

profilů

/ latí

latí

*) Třída zatížení kg/m²

*) Třída zatížení kg/m²

K

311-2

311-2 2

do 15 kg

do 15 kg

Pouze

Pouze

montážní

montážní

lať

Knauf Platten 12,5 mm lať

Knauf Platten 12,5 mm

WHITE/GREEN resp. RED/RED GREEN

WHITE/GREEN resp. RED/RED GREEN

Vzdál. závěsů / upev. prvků

Vzdál. závěsů upev. prvků

1200 mm

1200 mm

K 311-3

311-3

4

do 30 kg

do 30 kg

Pouze

Pouze

montážní

montážní

profil

profil

Desky Knauf 15 - 25 mm

Desky Knauf 15 25 mm

WHITE/GREEN resp. RED/RED GREEN

WHITE/GREEN resp. RED/RED GREEN

Vzdál. závěsů: 1200 mm

Vzdál. závěsů: 1200 mm

16

K

311-3

311-3

3

do 15 kg

do 15 kg

Pouze

Pouze

montážní

montážní

profil

profil

Desky Knauf 12,5 mm

Desky Knauf 12,5 mm

WHITE/GREEN resp. RED/RED GREEN

WHITE/GREEN resp. RED/RED GREEN

Vzdál upev. prvků: 1500 mm

Vzdál upev. prvků: 1500 mm

K 311-3

311-3

5

do 50 kg

do 50 kg

Nosný

Nosný a

montážní

montážní

profil

profil

Knauf Platten 25 mm + 12,5 mm

Knauf Platten 25 mm 12,5 mm

RED/RED GREEN

RED/RED GREEN

Vzdál. závěsů 0,4 kN: 700 mm

Vzdál. závěsů 0,4 kN: 700 mm

Vzdál. nosných prof.: 800 mm

Vzdál. nosných prof.: 800 mm


K 311 Poznámky

17


18

K 311 Poznámky


K 311 Poznámky

19


K 311 Podkroví

Konstrukce a montáž

Pracovní postup

Opláštění z desek Knauf je upevněno dřevěnou

spodní konstrukcí z nosných latí (K311-2) nebo kovovou

spodní konstrukcí z nosných a montážních

profilů (K311-3), resp. pružných profilů Federschine

(K311-4) na hambalky resp. kleštiny, krokve

nebo boční zeď/půdní nadezdívku.

Montáž

Spodní konstrukce

• Spodní konstrukci zavěste přímými závěsy (K311-

1,2), upevňovacími klipy nebo závěsy Ankerfix

(K311-3) na dřevěné krokve nebo hambalky.

Upevnění na nosnou část stropu z jiných

materiálů: použít upevňovací prvky vhodné pro

stavební materiály.

• Upevňovací vzdálenosti závěsů - viz tabulky

K311-2, K311-3, K311-4. Zavěsit nosné

latě (K311-2) přímými závěsy, nosné

a montážní profily (K311-3) s přímými závěsy,

upevňovacími klipy, závěsy Ankerfix 170 a vyrovnat

je do roviny.

• Spojení nosný/montážní profil (K311-3) kotevními

úhelníky, nebo křížovými spojkami.

Osové vzdálenosti latí/profilů jsou uvedeny

v tabulkách K311-1, K311-2, K311-3, K311‐4.

Opláštění

• Uložte desky Knauf ve směru kolmém ke krokvím

Použitím ochranných desek Knauf - La Vita lze

dosáhnout účinného odstínění vysokofrekvenčních

elektromagnetických polí a nízkofrekvenčních

střídavých polí. V případě, že boční délka je větší

než cca. 15 m a plocha stropu je podstatně zúžena

(např. výstupky), je nutno vytvořit dilatační spáry.

/hambálkům (K311-1), nosným latím (K311-2,3),

resp. k pružným prvkům Federschinen (K311-

4).

• Příčné spáry přesadit minimálně o 400 mm

a desky našroubovat k nosným latím/profilům

(K311‐2,3).

• Desky šroubovat od středu nebo od rohu

(okrajů), aby se předešlo vnesení napětí do desek.

Desky se při šroubování pevně přitisknou

ke konstrukci.

• Vzdálenost samořezných šroubů na stropech

a šikmých částech stropu max. 170 mm, na

bočních zdech/půdní nadezdívce max. 250 mm.

• Při montáži vícevrstvého opláštění lze

šrouby pro upevnění první vrstvy rozmístit

s trojnásobně větší roztečí, pokud bude druhá

vrstva namontována ve stejný den.

Technika spárování

• Bez výztužných pásek na spáry použijte pro

Dilatační spáry v hrubé stavbě musí být dodrženy

i v obkladu. Napojení na stavební dílce, jejichž

jedna strana je součástí obvodové stěny, musí být

vzduchotěsně utěsněno.

ruční tmelení Uniflott, při použití bandáže je

vhodné pro ruční tmelení použít Fugenfüller

Leicht, nebo pro strojní tmelení je určen Jointfiller

Super. Hlavy šroubů rovněž zatmelit.

U dvojitého opláštění zatmelit též spáry první

vrstvy.

• Doporučení: Spáry mezi řezanými hranami na

podhledové straně obkladu je třeba bandážovat

výztužnou páskou bez ohledu na druh použitého

tmelu.

• Z konstrukčních důvodů je nutno vždy použít

na přechodech (strop/šikmá část stropu resp.

šikmina/půdní nadezdívka) bandáž na spáry,

která musí být vytmelena.

• Spáry vytmelte, až když neočekáváte větší

objemové změny desek, např. vlivem změn

vlhkosti nebo teploty.

Při tmelení a konstrukci nesmí teplota podkladu

klesnout pod cca 5 ºC a relativní vzdušná vlhkost

nesmí být vyšší než 65 %.

Druhy rychlošroubů Knauf pro upevnění desek na dřevěnou a kovovou spodní konstrukci

Desky tloušťka do Na dřevěné spodní konstrukci Na kovové spodní konstrukci

do 15 mm TN 3,5x35 mm TN 3,5x25 mm

18 až 25 mm TN 3,5x45 mm TN 3,5x35 mm

2 x 12,5 mm TN 3,5x35 mm + TN 3,5x45 mm TN 3,5x25 mm + TN 3,5x35 mm

Povrchová úprava

Před nátěrem, nebo provedením povrchové úpravy

je třeba sádrokartonové desky opatřit penetračním

nátěrem. Penetrační nátěr musí být zvolen

s ohledem na použitou nátěrovou hmotu/povrchovou

úpravu a je bezpodmínečně nutné se řídit

směrnicemi pro zpracování od dodavatele výrobku.

Sádrokartonové desky lze opatřit následujícícími

povrchovými úpravami:

• Nátěry:

Omyvatelné a otěruvzdorné polymerové disperzní

barvy, nátěrové hmoty s vícebarevným

efektem, olejové barvy, matné laky, alkydové

barvy, polymerové barvy, polyuretanové laky

(PUR), epoxidové laky (EP) v závislosti na

použití a požadavcích.

• Tapety:

Papírové, textilní a plastové tapety. Smějí být

používány pouze lepidla na bázi metylcelulózy.

Po tapetování papírovými tapetami se skelnými

vlákny zajistěte dostatečné větrání, aby tapety

vyschly.

• Vápenné barvy, barvy na bázi vodního skla

a silikátové barvy nejsou vhodné pro povrchovou

úpravu podkladu ze sádrokartonových desek.

• Disperzní silikátové barvy lze použít, pokud

jsou doporučeny výrobcem barev a jestliže je

přesně dodržován návod pro jejich použití.

Na plochách ze sádrokartonových desek, které

byly delší dobu vystaveny působením světla

bez povrchové úpravy, mohou nátěrem prorážet

látky způsobující zežloutnutí. Z tohoto důvodu

doporučujeme provést zkušební nátěr přes několik

desek včetně natmelených míst. Spolehlivě lze

zabránit prorážení látek způsobujících zežloutnutí

pouze použitím zvláštních penetračních nátěrů.

HOT LINE: +420 844 600 600

Tel.: +420 272 110 111

Fax: +420 272 110 301

www.knauf.cz

info@knauf.cz

Datum vydání: CZ/07/09

Knauf Praha,

Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 949,

PSČ 197 00

Právo technické změny vyhrazeno. Platí vždy aktuální vydání. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich výrobků. Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální

vlastnosti systému Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf, nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Údaje o spotřebě,

množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Všechna práva vyhrazena. Změny, přetisk a fotomechanická

reprodukce, i částečná, podléhá výslovnému souhlasu firmy Knauf.

Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systémů Knauf mohou být dosaženy pouze v případě,

že jsou používány systémové výrobky Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf.

UPOZORNĚNÍ: Vydáním nového technického listu pozbývá tento technický list platnost.

More magazines by this user
Similar magazines