+ÉvªÉɪÉ-15 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ={ÉμÉEàÉÉå BÉEä ...

rajbhasha.nic.in

+ÉvªÉɪÉ-15 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ={ÉμÉEàÉÉå BÉEä ...

+ÉvªÉɪÉ-15

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ={ÉμÉEàÉÉå BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉEɪÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ |ɪÉÉäMÉ

15.1 º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉSÉÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 343 (1) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ nVÉÉÇ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ +ÉÉè® ÉÊãÉÉÊ{É BÉEä

°ô{É àÉå nä´ÉxÉÉMÉ®ÉÒ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ* ºÉƺÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå àÉå |ɪÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ,

®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ, =SSÉiÉàÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉɪÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉɪÉÉäMÉ

+ÉÉè® ºÉƺÉn BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ºÉƤÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ ®JÉä MÉA* ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ

+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉä−É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 351 àÉå ®JÉÉ MɪÉÉ ÉÊVɺÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆPÉ BÉEÉ ªÉc

BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊcxnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ɺÉÉ® ¤ÉfÃÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®ä iÉÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ

ºÉÉàÉÉÉʺÉBÉE ºÉƺBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEä*

15.2 +ÉÉÉÌlÉBÉE =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® £ÉÚàÉhbãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®oªÉ àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEä |ɪÉÉäMÉ

BÉEÉÒ |ÉɺÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +É{ÉäFÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ={ÉμÉEàÉÉå +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ/OÉÉcBÉEÉå BÉEä

¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ´ÉÉn BÉEÉ ªÉc ABÉE ºÉÉBÉDiÉ àÉÉvªÉàÉ ¤ÉxÉBÉE® =£É®ÉÒ cè*


15.4


1. BÉEÉåBÉEhÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉ{ÉÉæ®äÉxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

2.


BÉEà{ªÉÚ]®Éå {É® ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ={ÉμÉEàÉÉå/ÉÊxÉMÉàÉÉå xÉä =xÉ {É® ÉÊcxnÉÒ

ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ãÉÉäb ÉÊBÉEªÉä cé* £ÉÉ®iÉ


11.


15.14


ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉ0 VÉèºÉä ={ÉμÉEàÉÉå/ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆÉ ªÉÆjÉ/ºÉƪÉjÉÉå {É® U{Éä ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊu£ÉÉ−ÉÉÒ

°ô{É àÉå cé*


15.17


15.19


={ÉμÉEàÉÉå/ÉÊxÉMÉàÉÉå uÉ®É ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEɪÉÇBÉEãÉÉ{É

15.23 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉàɪÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉå +ÉÉè® ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä

ÉÊxÉnæÉÉå/ºÉÖZÉÉ´ÉÉå ºÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉSUÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ÉÊxÉÉÎSÉiÉ °ô{É ºÉä iÉèªÉÉ® cÖ+ÉÉ cè

+ÉÉè® ÉɪÉn ªÉcÉÒ ´ÉVÉc cè ÉÊBÉE +ÉxÉäBÉE ={ÉμÉEàÉÉå/ÉÊxÉMÉàÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä {ÉcãÉ BÉE®iÉä cÖA


ÉÊxÉBÉEÉãÉ ®cä cé*


ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉè® ÉʺÉ{ÉEÉÉÊ®Éå :

15.30 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®-

ÉÊ´ÉàÉÉÉç +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉʴɺiÉßiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ °ô{É àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ

ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE näÉ £É® àÉå ÉκlÉiÉ ={ÉμÉEàÉÉå/ÉÊxÉMÉàÉÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ

=i{ÉxxÉ cÖ

More magazines by this user
Similar magazines