VISOKA ŠKOLA ZA TURISTIČKI MENADŽMENT U ŠIBENIKU B53 ...

vus.hr

VISOKA ŠKOLA ZA TURISTIČKI MENADŽMENT U ŠIBENIKU B53 ...

VISOKA ŠKOLA ZA TURISTIČKI MENADŽMENT U ŠIBENIKU

B53: JAVNE FINANCIJE

Sati nastave Godišnje Tjedno ECTS

Ukupno 60 4

Predavanja 45 3

Seminari 15 1

6

Vježbe - -

Izvedba nastave:

Nastava se izvodi kombiniranom ("ex cathedra"/"case") metodom. Teoretski nastavni sadržaj

(50%) izlaže se metodom "ex cathedra", dok se preostali dio programskog sadržaja kolegija

izvodi "case" metodom gdje se prikazuju slučajevi koji ilustriraju teoretsku nastavu. Seminari

obuhvaćaju pripremu izrade seminarskog rada i obranu seminarskog rada. U pripremi, izradi i

kolokviju obvezno sudjeluju svi studenti grupe. U okviru svake seminarske grupe (kroz

zadane teme seminarskih radova) obrađuje se cjelokupni teoretski sadržaj predmeta. Nastava

se izvodi uz pomoć računalnih prezentacija.

Provjera znanja i ocjenjivanje prema 3.2.3 (AS1):

Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave dijela sadržaja kolegija koji se izvodi

"case" metodom, sudjelovanjem studenta u seminarima i polaganjem kolokvija. Završna

ocjena znanja studenta formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena aktivnosti

studenta na predavanjima, ocjene kolokvija i ocjene pismenog i usmenog dijela ispita. Ako

student izostane s nastave više od 30% sati predavanja, gubi sve bodove koje donose

predavanja pri formiranju konačne ocjene.

Predavanje (L):

Seminarski rad i obrana (1S):

Pismeni dio ispita (WE):

Usmeni dio ispita (OE):


10 bodova

25 bodova

35 bodova

30 bodova

100 bodova

Programski sadržaj:

Uvod: Sadržaj i funkcije javnih funkcija, Definiranje javnog sektora. Teorija javnih dobara:

Tehnička, funkcionalna i informacijska ograničenja tržišta kao mehanizma alokacije resursa i

osiguranje ponude javnih dobara. Javni prihodi: Pojam, vrste, razvoj, podjela javnih prihoda;

porezi - podjela, terminologija, načela, ciljevi oporezivanja, izbjegavanje plaćanje poreza,

prevaljivanje poreza, carine- vrste, pojam, carinska terminologija; pristojbe; doprinosi;

parafiskalni prihodi; nefiskalni prihodi. Javni rashodi: Pojam karakterakteristike, načela,

struktura, podjela i efikasnost javnih rashoda; metode evaluacije javnih rashoda; sustav

financiranja javnih rashoda u Hrvatskoj. Ekonomika javnog duga: Oblici javnog zaduženja i

njihove ekonomske posljedice, Teret javnog duga ("teorem ekvivalencie"), Javni dug i

gospodarski razvoj, Javni dug i funkcioniranje financijskih tržišta, Javni dug kao instrument

stabilizacijske politike, Dugovi zemalja u razvoju, Javni dug u Hrvatskoj. Državni proračun:

Pojam, funkcije, načela, vrste, izrada i donošenje, izvršenje i kontrola državnog proračuna.

Fiskalna politika: Uloga fiskalne politike u ekonomskoj politici Hrvatske; ekonomski efekti u

kojima se temelji djelovanje fiskalne politike. Porezni sustav u Republici Hrvatskoj: Porezni


oblici u Republici Hrvatskoj, Analiza poreza na dohodak, poreza na dobit, poreza na dodanu

vrijednost, trošarina i lokalnih poreza.

Obvezna literatura:

Jurković, P., Javne financije, Masmedija, Zagreb, 2000.

Jelčić, B., Javne financije, RRIF, Zagreb, 2001.

Dodatna literatura:

Rosen, H., Javne financije, Institut za javne financije, Zagreb, 1999.

Nikolić, N., Počela javnog financiranja, Ekonomski fakultet Split, Split, 1999.

Pomoćni nastavni materijali i oprema:

Za izvedbu nastave osigurani su pomoćni nastavni materijali: handouti za teoretski dio

predavanja koji se izvode metodom "ex cathedra" (dostupni u skriptarnici i na web

stranicama), protokoli primjera koji se rade "case" metodom (dostupni u skriptarnici i na web

stranicama). Oprema za održavanje nastave sadrži računalo, LCD projektor, SmartBoard,

zaslon.

Određivanje ECTS bodovne vrijednosti kolegija prema 3.2.2.:

Predavanje (EC) (C1):

Predavanje (CB) (C2):

Vrijeme seminara utrošeno na izlaganje asistenta (S1) (C3):

Vrijeme za polaganje kolokvija (K1) (C4):

Vrijeme potrebno za izradu seminarskog rada (S2) (C5):

Vrijeme potrebno za pripremu kolokvija (K4) (C11):

Vrijeme potrebno za pripremu ispita (E2) (C13):


Radno opterećenje za stjecanje 1 ECTS boda = 25 sati

Broj ECTS bodova za kolegij = 150 / 25 = 6

23 sata

22 * 1,5 = 33 sata

5 sati

10 sati

20 sati

5 sati

54 sata

150 sati

23 (C1) + 22 * 1,5 (C2) + 5 (C3) + 10 (C4) + 20 (C5) + 5 (C11) + 54 (C13) = 150 / 25 = 6

ECTS

Kompetencije:

Kompetencije stečene studiranjem sadržaja kolegija su: razumijevanje osnova javnih prihoda i

rashoda kao i problematike pojavljivanja javnog sektora kao subjekta na tržištu. Poznavanje

mjera i instrumenata koje država koristi u provođenju fiskalne politike. Razumijevanje osnova

proračunskog procesa kao i fiskalnog sustava i fiskalne politike u Hrvatskoj.

More magazines by this user
Similar magazines