VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 - Strabag AG

strabag.se

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 - Strabag AG

www.strabag.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011


2 • VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011


OBSAH

Úvodní slovo předsedy představenstva 3

Profil společnosti 4

Základní údaje o společnosti 4

Organizační struktura 4

Jediný akcionář 4

Statutární orgány společnosti (k 31. 12. 2011) 5

Hospodaření společnosti v roce 2011 5

Výběr staveb dokončených v roce v roce 2011 6

Vztahy mezi propojenými osobami 8

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 8

Ochrana životního prostředí 8

Certifi kované systémy řízení 8

Kvalita 9

Zaměstnanost a bezpečnost práce 10

Údaje o skutečnostech mezi datem závěrky a datem výroční zprávy 10

Zpráva dozorčí rady 11

Účetní závěrka 13

Rozvaha v plném rozsahu 14

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu 16

Cash fl ow 17

Přehled o změnách vlastního kapitálu 19

Příloha k účetní závěrce společnosti STRABAG a.s. 20

Používané účetní metody, obecné účetní zásady 23

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty a způsoby oceňování 29

Zpráva nezávislého auditora 48

Titulní strana: Krajská pobočka VZP Jihlava

Sadská - okružní křižovatka

VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011 • 1


2 • VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011


ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY

PŘEDSTAVENSTVA

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

PROFIL SPOLEČNOSTI

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Vážení akcionáři, obchodní přátelé, kolegové,

hospodářská situace v České republice byla i v uplynulém roce významně poznamenána pokračující

nejistotou na evropských trzích a s ní související neochotou soukromých subjektů ke stavebním investicím.

Také vláda pokračovala v úsporných opatřeních a nezměnil se ani přístup k investorské přípravě v oblasti

velkých dopravních staveb. Není tedy s podivem, že pro nás ohlédnutí za uplynulým rokem není příliš

radostné. V porovnání s rokem 2008 činil propad stavebního trhu již 11 % a vyhlídky do blízké budoucnosti

neslibují žádné zlepšení. Rok 2012 bude ve znamení dalšího propadu stavebního sektoru. Ze statistických

údajů vyplývá, že v loňském roce poklesla i průměrná hodnota jedné stavební zakázky, což souvisí zejména

s úbytkem velkých veřejných zakázek, především pak v dopravním stavitelství.

Nedostatek stavební zakázky a malá poptávka přirozeně vyústily v tvrdý konkurenční boj, který dotlačil ceny

až za hranice rentability. Za této situace se naše společnost musela v loňském roce soustředit především

na opatření směřující ke snižování nákladů a optimalizaci kapacit. Tato opatření byla nezbytná, chceme-li se

vypořádat s negativními vnějšími vlivy a posílit svou konkurenceschopnost.

Nepodařilo se nám zabránit určitému poklesu tržeb a bohužel došlo i ke snížení počtu zaměstnanců.

Je však potěšitelné, že se nám i přes celkově nepříznivý vývoj našeho oboru podařilo v roce 2011 dosáhnout

provozních výsledků srovnatelných s rokem 2010. Věřím, že přijatá organizační opatření pomohou

společnosti úspěšně překlenout těžké období a udržet si přední postavení na českém stavebním trhu.

Chtěl bych touto cestou vyjádřit díky všem zaměstnancům za jejich pracovní nasazení i loajalitu a za to,

že dělají vše proto, aby se společnost STRABAG úspěšně rozvíjela a její jméno bylo nadále synonymem

úspěchu a kvality. Děkuji také všem zákazníkům a obchodním partnerům za jejich důvěru, kterou nám

prokazují.

Ing. Jaroslav Katzer

Rekonstrukce objektů České spořitelny Budějovická, Praha

VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011 • 3


PROFIL SPOLEČNOSTI

Základní údaje o společnosti

Obchodní firma: STRABAG a.s.

Sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

Identifikační číslo: 608 38 744

DIČ: CZ 608 38 744

Obchodní rejstřík: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

oddíl B, vložka 7634

Hlavní obor činnosti je ve smyslu § 2 stanov společnosti provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

tel: +420 222 868 111

e-mail:

pr@strabag.com

http:

www.strabag.cz

Organizační struktura

Společnost STRABAG a.s. má prostřednictvím svých závodů regionální zastoupení v celé České republice.

V oblasti dopravního stavitelství působí odštěpné závody Praha, České Budějovice, Brno, Ostrava

a Vysočina, v oblasti pozemního a inženýrského stavitelství odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství

Praha. Závody se dále člení na oblasti a provozní jednotky.

Společnost nemá organizační složky.

Jediný akcionář

Základní kapitál společnosti činí 1 119 600 000,- Kč a je rozvržen na 1000 kusů kmenových akcií na

jméno se jmenovitou hodnotou 10 000,- Kč a 11 096 kmenových akcií na jméno se jmenovitou hodnotou

100 000,- Kč. Jediným akcionářem společnosti je Bau Holding Beteiligungs AG (9800 Spittal an der Drau,

Ortenburgerstrasse 27, Rakouská republika)

Výstavba dálnice D3 - stavba 0308A

4 • VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011


ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

PROFIL SPOLEČNOSTI

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Statutární orgány společnosti (k 31.12.2011)

Představenstvo

Předseda představenstva:

Členové představenstva:

Ing. Jaroslav Katzer

den vzniku funkce: 1. ledna 2009

den vzniku členství v představenstvu: 22. listopadu 2007

Ing. Jarmila Považanová

den vzniku členství v představenstvu: 31. května 2004

Miroslav Božetický

den vzniku členství v představenstvu: 1. ledna 2009

Walter Egger

den vzniku členství v představenstvu: 9. ledna 2008

Ing. Josef Krátký

den vzniku členství v představenstvu: 1. ledna 2009

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady:

Členové dozorčí rady:

Ing. Fritz Oberlerchner

den vzniku funkce: 15. května 2001

den vzniku členství v dozorčí radě: 15. května 2001

Mag. Hannes Truntschnig

den vzniku členství v dozorčí radě: 20. června 2011

Zdeněk Ptačovský

den vzniku členství v dozorčí radě: 21. června 2002

Hospodaření společnosti v roce 2011

Představenstvo se v průběhu roku pravidelně zabývalo fi nanční, ekonomickou a obchodní situací

společnosti, jakož i otázkami jejího dalšího rozvoje. V reakci na celkový pokles stavební zakázky ve všech

segmentech odvětví, přijalo vedení společnosti celou řadu opatření směřujících k optimalizaci kapacit

a maximální efektivitě ve všech oblastech hospodaření.

Ve světle celkově nepříznivé situace v oboru stavebnictví poznamenané pokračující recesí skončilo

hospodaření společnosti uspokojivě. Díky zakázkám získaným v předchozích obdobích a především díky

snižování materiálních a osobních nákladů, se podařilo dosáhnout provozních výsledků srovnatelných

s rokem 2010 a meziročního zlepšení výsledku fi nančního hospodaření. Negativním důsledkem současné

situace ve stavebnictví je nicméně pokles tržeb o 12 %. Pokles stavební zakázky se projevil i v oblasti

zaměstnanosti. V roce 2011 došlo ke snížení počtu zaměstnanců, a to zejména v dělnických profesích.

Celkový vývoj hospodaření společnosti potvrdil obchodní, fi nanční i technickou sílu společnosti a její

schopnost vypořádat se s aktuální hospodářskou situací, zejména se zostřeným konkurenčním bojem.

Vzhledem k pokračující stagnaci poptávky ze strany soukromých investorů a rozsáhlým úsporám veřejného

sektoru v oblasti dopravního stavitelství nelze očekávat v oboru našeho podnikání oživení a i nadále bude

nutné čelit důsledkům jeho propadu.

VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011 • 5


PROFIL SPOLEČNOSTI

Výběr staveb dokončených v roce v roce 2011

Dopravní stavitelství:

- rychlostní silnice R55 Otrokovice - Hulín

- dálnice D2 – oprava vozovky v prostoru býv. hraničního přechodu Břeclav

- silnice I/27 – Plzeň, Tyršův sad – Sukova

- silnice I/55 Přerov – Lověšice

- silnice I/11 Ostrava – Havířov

- silnice II/330, 334 a 611 Sadská – okružní křižovatka

- modernizace silnice III/3211 Rychnov nad Kněžnou – Lokot

- II/336 Zruč nad Sázavou – most ev. č. 336-008, opěrná zeď

- Hluboká nad Vltavou – most ev. č. 146-002 přes Vltavu

- Jaroměřice – most ev. č. 36615-1

- revitalizace centra města Aš – rekonstrukce Masarykova náměstí

- integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov, 1. etapa

- regenerace sídliště – zóna Šumbark, Havířov

- OC Hornbach Ostrava – Jih – napojení areálu na příjezdové komunikace, zastávky, chodníky,

vybudování zásobovacího dvora, parkovacích ploch

- středisko MAN – Mošnov

- rozšíření splaškové kanalizace II – Dobrá

- vodní tok Sedlnice – stavba č. 5671

- cyklistická stezka Lipno – Přední Výtoň

- cyklistická stezka a in-line dráha, revitalizace území v bývalém vojenském areálu v Bruntále

- cyklistická stezka Hrabová, Ostrava

- přestavba areálu 2JCP v Račicích na moderní výrobní halu

- kanalizace a čistírna odpadních vod Litovel

- vodní dílo Plumlov – odtranění sedimentů

- dostavba kanalizace Šternberk

- sběrný dvůr odpadu Moravský Písek

Hluboká nad Vltavou - most ev. č. 146-002

6 • VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011


ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

PROFIL SPOLEČNOSTI

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Bytový dům Biskupská č.8, Brno

Pozemní a inženýrské stavitelství:

- výstavba nové administrativní budovy KP VZP ČR Jihlava (Stavba roku Kraje Vysočina 2011)

- rekonstrukce administrativní budovy ÚP VZP ČR Příbram

- Česká spořitelna Praha 4, Olbrachtova – úpravy 2. NP úsek 6500

- rekonstrukce poboček České Spořitelny a.s., např. ČS Hořice, ČS Premier Brno,

ČS Premier v Celnici 5

- rekonstrukce Polyfunkčního domu Jungmannovo náměstí 767, Praha

- OD SCONTO České Budějovice

- realizace fotovoltaických elektráren, např. FVE Stará Obora, FVE Zbudov, FVE Bruzovice

- stavební úprava č.p. 282 – 2. etapa, závody SQS Nová Paka

- průmyslový provoz pro výrobu kovaných výrobků – Rychlokovací stroj Vítkovice

- novostavba servisního střediska MAN, Mošnov

- rozšíření budovy 4 v areálu společnosti BROSE

- výrobní a skladová hala společnosti Johnson Controls Inc. Žatec

- komerční zóna Dobrovíz, hala SO 04

- výrobní a skladová hala pro fi rmu FACEA

- zateplení ZŠ Heyrovského, Brno

- bytový objekt P011 Brno, Biskupská 8

- rodinné domy Hvozdec

VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011 • 7


PROFIL SPOLEČNOSTI

Vztahy mezi propojenými osobami

Mezi společností STRABAG a.s. a ostatními ovládanými společnostmi v koncernu Bau Holding Beteiligungs

AG byla dne 20. 12. 2001 uzavřena ovládací smlouva a z tohoto důvodu představenstvo společnosti

STRABAG a.s. nezpracovává zprávu o vztazích mezi ovládanou a ovládající společností a o vztazích mezi

ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou ve smyslu ust. § 66a

odst. 9 obchodního zákoníku.

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

Společnost STRABAG a.s. nemá vlastní výzkumnou základnu. V oblasti výzkumu a vývoje však spolupracuje

s ostatními koncernovými fi rmami, zejména se společností TPA ČR, s.r.o. V roce 2011 byly se společností

TPA realizovány tři úkoly v oblasti výzkumu a vývoje.

Jednalo se o použití přísady Butacit jako náhrady asfaltu v asfaltových směsích, který byl ukončen pokládkou

zkušebních úseků vozovek a ploch. Výsledky pokusu budou sledovány v následujících letech.

Dalším výzkumným úkolem byla recyklace starých podkladních vrstev vozovky za pomoci pěnoasfaltu.

Výsledky tohoto vývoje jsou již běžně aplikovány na koncernových stavbách a tento úkol byl prezentován

v odborné literatuře v ČR i zahraničí.

V roce 2011 byl zahájen také výzkum výztuhy asfaltového souvrství kevlarovými vlákny, který je ve stádiu

rozpracování.

Ochrana životního prostředí

Uvědomujeme si, že každá stavba je zásahem do přirozeného životního prostředí. Jako stavební fi rma

proto silně vnímáme svou zodpovědnost za vliv naší činnosti na přírodu a při realizaci každého projektu

podnikáme kroky k tomu, abychom minimalizovali negativní dopady na životní prostředí při realizaci staveb.

Pozornost věnujeme zejména snižování energetických a surovinových nároků a snižování produkce odpadů.

Přístup k ochraně životního prostředí spočívá v pochopení a uvědomění si vlastní odpovědnosti při

každodenní práci. Závazek chránit životní prostředí je vyhlášen v enviromentální politice, která je veřejně

přístupná a všichni zaměstnanci mají o ní povědomí.

V roce 2003 společnost STRABAG a.s. zavedla a certifi kovala systém environmentálního managementu

a je držitelem certifi kátu dle normy ČSN EN ISO 14001:2005. Dále je od roku 2008 nepřetržitě držitelem

osvědčení EMAS dle Nařízení EP a Rady č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému

Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS).

Úkolem systému environmentálního managementu je trvale plnit požadavky státní legislativy a státní správy

v oblasti životního prostředí s cílem trvalého snižování dopadů podnikatelských aktivit do životního prostředí,

a tak zlepšovat environmentální profi l společnosti. Na základě určení a vyhodnocení relevantních aspektů

společnost každoročně stanovuje environmentální cíle, které slouží jako hlavní nástroj pro naplňování

environmentální politiky. Environmentální cíle jsou rozpracovávány do programů a stanovují měřitelné úkoly

vedoucí ke snižování dopadů na životní prostředí v souladu s principy trvale udržitelného vývoje společnosti.

Certifikované systémy řízení

Společnost STRABAG a.s. má zavedené a certifi kované čtyři systémy managementu, které společně

vytvářejí integrovaný systém řízení. Tyto systémy podléhají interním a externím auditům a jsou každoročně

přezkoumávány vrcholovým vedením společnosti. Certifi kační orgán v pravidelných intervalech zavedené

systémy prověřuje a potvrzuje plnění požadavků předepsaných v normách a schopnost dosahovat

stanovených cílů.

Osoby odpovědné za řízení kvality, bezpečnost práce, bezpečnost informací, ochranu životního prostředí

a zacházení s nebezpečnými látkami jsou odpovídajícím způsobem školeny, jmenovány do funkcí

8 • VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011


ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

PROFIL SPOLEČNOSTI

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

a vybaveny pravomocemi v okruhu jejich odpovědnosti tak, aby zůstal zachován řád a byl podporován další

rozvoj systémů řízení.

Zásadou zaměstnanců společnosti STRABAG a.s. je zlepšování kvality staveb, zlepšování životního prostředí

a bezpečnosti práce na stavbách společnosti tak, aby byl spokojen především zákazník.

Kvalita

Kvalita našich služeb je základní hodnotou našeho podnikání. Systém managementu kvality společnosti

STRABAG a.s. vychází z organizační struktury STRABAG SE. Díky tomu můžeme plně využívat koncernové

know-how, technické, informační, fi nanční i výrobní zázemí. Systém managementu kvality společnosti

STRABAG a.s. má tak zásadní návaznost na systém STRABAG SE.

Tento systém naplňuje veškeré požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009 a defi nuje všechny procesy

ve společnosti, které jsou systematicky rozvíjeny a doplňovány tak, aby byla zajištěna maximální kvalita

stavebních prací pro plnou spokojenost zákazníka a zároveň i naplněny veškeré požadavky vyplývající

z platných norem, právních a jiných předpisů.

Při všech probíhajících procesech je kladen mimořádný důraz na dodržování bezpečnosti práce, ochranu

zdraví pracovníků a minimalizaci nepříznivých dopadů na životní prostředí.

Systém managementu kvality je budován zásadně jako plně dokumentovaný, postupně se rozvíjející systém

se zabudovanými kontrolními nástroji a zpětnými vazbami, včetně nástrojů na jeho další zlepšování. Ten

funguje jako soubor procesů, které se vzájemně doplňují a jsou provázány zpětnými vazbami tak, aby byla

prokázána funkčnost daného systému a aby jej bylo možno neustále zlepšovat.

Prováděním prací v nejvyšší kvalitě naplňujeme oprávněné požadavky našich zákazníků na kvalitu staveb

a zajišťujeme tak růst výkonů naší společnosti. Při budování systému managementu kvality vycházíme

ze zásad přesného specifi kování požadavků zákazníků a vytváření pozitivního prostředí pro práci našich

zaměstnanců. Právě jejich kvalifi kace a schopnosti nám umožňují dosahovat nejvyšší kvality služeb, neustále

se zlepšovat a pružně reagovat na měnící se tržní podmínky. I proto věnujeme maximální péči výběru našich

zaměstnanců, jejich motivaci a podpoře jejich osobního rozvoje dalším vzděláváním.

Od roku 2001 je společnost STRABAG a.s. držitelem platného certifi kátu systému managementu

kvality (nyní podle ČSN EN ISO 9001:2009) pro provádění staveb pozemního, inženýrského a dopravního

stavitelství. V certifi kátech pro jednotlivá odvětví (pozemní a inženýrské stavitelství a dopravní a inženýrské

stavitelství) jsou certifi kovány všechny klíčové technologie, které společnost využívá při provádění

všech staveb.

Silnice I/11 Ostrava - Havířov

VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011 • 9


PROFIL SPOLEČNOSTI

Zaměstnanost a bezpečnost práce

Společnost STRABAG a.s. vnímá profesionální kvality svých zaměstnanců jako základ úspěšného rozvoje

společnosti, klade proto zvláštní důraz na jejich odborný rozvoj a příznivé pracovní podmínky.

V oblasti zaměstnanosti je naší prioritou udržet si dobré zaměstnance na všech úrovních organizace,

podporovat je v rozvoji a nabídnout jim dostatečně motivující podmínky.

V roce 2011 došlo v důsledku poklesu stavební zakázky k poklesu počtu zaměstnanců o 14 %.

STRABAG a.s. zaměstnával v roce 2011 průměrně 2216 osob, z toho 1460 v dělnických profesích a 756

v technicko-hospodářských profesích.

Vedení společnosti STRABAG a.s. se hlásí k zásadám dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví

zaměstnanců při jejich činnosti. Od vedoucích zaměstnanců se očekává, že budou pravidla BOZP nejen

znát a předávat dál, ale že je vezmou za své a že je budou důsledně prosazovat.

Společnost se opírá o certifi kovaný systém řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci podle

normy ČSN OHSAS 18001:2008. Byla vyhlášena politika BOZP, která defi nuje celkové záměry a směrování

společnosti v oblasti bezpečnosti. Obsahuje závazek na snižování pracovních úrazů a poškození zdraví.

Pro každou činnost jsou vytipována rizika, která se důslednými opatřeními eliminují. Měřítkem úspěšného

zavedení systému managementu BOZP je činnost bez pracovních úrazů, nehod a havárií.

Trvalou pozornost věnuje společnost implementaci Etického kodexu STRABAG, který je souhrnem

základních pravidel chování a jednání zaměstnanců společnosti.

Údaje o skutečnostech mezi datem závěrky a datem

výroční zprávy

Po konci rozvahového dne (31.12.2011) nenastaly nebo nebyly známy žádné podstatné skutečnosti, které by

ovlivnily pohled na činnost účetní jednotky.

Cyklostezka Hrabová

Krajská pobočka VZP Jihlava

10 • VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011


ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

PROFIL SPOLEČNOSTI

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Zpráva dozorčí rady obchodní společnosti STRABAG a.s.

se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ: 608 38 744,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B., vložka 7634

Dozorčí rada dohlížela pravidelně na činnost představenstva a sledovala uskutečňování podnikatelské

činnosti společnosti. Při svých kontrolách, kdy jí byly předkládány všechny doklady a záznamy týkající se

činnosti společnosti, nezjistila, že by tyto byly vedeny v rozporu s právními předpisy, stanovami a pokyny

valné hromady. Dozorčí rada konstatuje, že spolupráce s představenstvem je na vysoké úrovni, když veškerá

požadovaná vysvětlení byla podána včas a v dostatečném rozsahu.

Na svém posledním jednání přezkoumala dozorčí rada řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2011

a konstatuje, že účetnictví je vedeno tak, že účetní závěrka sestavená na jeho základě podává věrný obraz

předmětu účetnictví a fi nanční situace společnosti. Dozorčí rada vzala na vědomí zprávu a hodnocení

auditora TPA Horwath Notia Audit s.r.o. (č. osvědčeni 080).

Dále přezkoumala návrh na vypořádání hospodářského výsledku, který jí předložilo představenstvo

společnosti, a navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku za rok 2011 a vypořádání

hospodářského výsledku podle návrhu předloženého představenstvem.

Návrh představenstva, aby ze zisku společnosti za rok 2011 ve výši 417.065.155,70 Kč byla převedena částka

1.500.000,00 Kč do sociálního fondu a zbývající částka ve výši 415.565.155,70 Kč byla převedena na účet

nerozděleného zisku minulých let, schvaluje, neboť to odpovídá právním předpisům a stanovám společnosti.

Dozorčí rada rovněž schvaluje návrh představenstva, aby neuhrazená ztráta minulých let byla započítána

na zůstatek nerozděleného zisku minulých let a poté aby ze zůstatku nerozděleného zisku byla akcionáři

vyplacena dividenda ve výši 8.485,17 Kč na jednu kmenovou akcii ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč

a 84.851,73 Kč na jednu kmenovou akcii ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč.

V Praze dne 12. 05. 2012

Ing. Fritz Oberlerchner Mag. Hannes Truntschnig Zdeněk Ptačovský

předseda dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady

VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011 • 11


12 • VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011


ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Rozvaha v plném rozsahu 14

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu 16

Přehled o peněžních tocích 17

Přehled o změnách vlastního kapitálu 19

Příloha k účetní závěrce společnosti STRABAG a.s. 20

Používané účetní metody, obecné účetní zásady 23

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty a způsoby oceňování 29

Tyršův sad - Sukova, Plzeň

VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011 • 13


ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

k 31. 12. 2011

v celých tisících CZK

Řádek

Běžné

období

Minulé

období

Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 13 134 860 -2 062 861 11 071 999 11 136 427

B. Dlouhodobý majetek 3 144 215 -1 831 777 1 312 438 1 342 726

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 527 -527 0 0

1 Zřizovací výdaje 82 -82 0 0

3 Software 445 -445 0 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek 2 637 585 -1 767 522 870 063 898 472

1 Pozemky 155 877 155 877 157 185

2 Stavby 562 725 -192 138 370 587 306 125

Samostatné movité věci a soubory

3

movitých věcí

1 906 629 -1 573 480 333 149 398 337

6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 294 294 294

7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 6 944 6 944 32 978

9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 5 116 -1 904 3 212 3 553

III. Dlouhodobý finanční majetek 506 103 -63 728 442 375 444 254

1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 488 199 -60 000 428 199 430 078

Podíly v účetních jednotkách pod

2

podstatným vlivem

14 176 14 176 14 176

3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 3 728 -3 728 0 0

C.Oběžná aktiva 9 783 644 -231 084 9 552 560 9 601 187

I. Zásoby 221 156 0 221 156 466 586

1 Materiál 6 433 6 433 113 613

2 Nedokončená výroba a polotovary 214 722 214 722 352 972

4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 1 1 1

II. Dlouhodobé pohledávky 347 714 0 347 714 427 146

1 Pohledávky z obchodních vztahů 190 005 190 005 215 800

8 Odložená daňová pohledávka 157 709 157 709 211 346

III. Krátkodobé pohledávky 6 383 252 -231 084 6 152 168 6 315 690

1 Pohledávky z obchodních vztahů 3 321 939 -231 084 3 090 855 3 139 947

Pohledávky za společníky, členy družstva

4

a za účastníky sdružení

15 037 15 037 7 718

6 Stát - daňové pohledávky 86 097 86 097 64 279

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 20 143 20 143 160 820

8 Dohadné účty aktivní 70 002 70 002 67 694

9 Jiné pohledávky 2 870 034 2 870 034 2 875 232

IV.Krátkodobý finanční majetek 2 831 522 0 2 831 522 2 391 765

1 Peníze 1 370 1 370 2 888

2 Účty v bankách 2 830 152 2 830 152 2 388 877

D.Časové rozlišení 207 001 0 207 001 192 514

I. 1 Náklady příštích období 10 173 10 173 29 055

3 Příjmy příštích období 196 828 196 828 163 459

14 • VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011


ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

PROFIL SPOLEČNOSTI

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Řádek Běžné období Minulé období

PASIVA CELKEM 11 071 999 11 136 427

A.Vlastní kapitál 4 351 485 4 450 608

I. Základní kapitál 1 119 600 1 119 600

1 Základní kapitál 1 119 600 1 119 600

II. Kapitálové fondy 757 277 757 277

1 Emisní ážio 704 318 704 318

2 Ostatní kapitálové fondy 52 959 52 959

III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 230 927 221 149

1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 226 653 216 936

2 Statutární a ostatní fondy 4 274 4 213

IV. Výsledek hospodaření minulých let 1 826 616 2 352 582

1 Nerozdělený zisk minulých let 2 078 163 2 598 490

2 Neuhrazená ztráta minulých let -251 547 -245 908

V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 417 065 0

B. Cizí zdroje 6 269 708 5 790 513

I. Rezervy 1 312 132 1 174 047

4 Ostatní rezervy 1 312 132 1 174 047

II. Dlouhodobé závazky 387 988 431 665

1 Závazky z obchodních vztahů 291 181 274 643

4

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům

sdružení

96 807 157 022

III. Krátkodobé závazky 4 569 588 4 184 801

1 Závazky z obchodních vztahů 2 606 445 2 433 487

2 Závazky - ovládající a řídící osoba 0 30 059

4

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům

sdružení

2 726 0

5 Závazky k zaměstnancům 65 884 72 569

6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 31 891 32 355

7 Stát - daňové závazky a dotace 118 232 12 122

8 Krátkodobé přijaté zálohy 5 927 38 237

10 Dohadné účty pasivní 861 229 600 961

11 Jiné závazky 877 254 965 011

C.Časové rozlišení 450 806 895 306

2 Výnosy příštích období 450 806 895 306

VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011 • 15


VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011

v celých tisících CZK

Řádek Běžné období Minulé období

II. Výkony 14 933 664 16 069 757

1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 15 070 970 17 186 571

2 Změna stavu zásob vlastní činnosti -138 250 -1 133 537

3 Aktivace 944 16 723

B. Výkonová spotřeba -13 392 019 -14 526 253

1 Spotřeba materiálu a energie -3 070 451 -3 807 909

2 Služby -10 321 568 -10 718 344

+ Přidaná hodnota 1 541 645 1 543 504

C. Osobní náklady -1 100 532 -1 344 409

1 Mzdové náklady -778 834 -996 664

3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění -310 214 -331 252

4 Sociální náklady -11 484 -16 493

D. Daně a poplatky -20 053 -21 397

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku -172 309 -225 226

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 48 375 21 205

1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 47 257 19 923

2 Tržby z prodeje materiálu 1 118 1 282

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu -8 646 -4 885

1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku -8 646 -4 885

G.

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní

oblasti a komplexních nákladů příštích období

-149 082 306 086

IV. Ostatní provozní výnosy 332 267 259 324

H. Ostatní provozní náklady -31 509 -109 349

* Provozní výsledek hospodaření 440 156 424 853

VII. Výnosy z dlouhodobého fi nančního majetku 0 27 254

1

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních

jednotkách pod podstatným vlivem

0 27 254

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve fi nanční oblasti 0 -60 000

X. Výnosové úroky 75 651 83 580

N. Nákladové úroky -33 269 -26 866

XI. Ostatní fi nanční výnosy 142 186 33 137

O. Ostatní fi nanční náklady -87 292 -100 493

* Finanční výsledek hospodaření 97 276 -43 388

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost -120 367 -82 248

1 Daň z příjmů za běžnou činnost (splatná) -66 730 -1 153

2 Daň z příjmů za běžnou činnost (odložená) -53 637 -81 095

* * Výsledek hospodaření za běžnou činnost 417 065 299 217

* * * Výsledek hospodaření za účetní období 417 065 299 217

Výsledek hospodaření před zdaněním 537 432 381 465

16 • VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011


PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

PROFIL SPOLEČNOSTI

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011

v celých tisících CZK

Řádek Běžné období Minulé období

P.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na

začátku účetního období

2 391 765 3 151 621

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 537 432 331 623

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 252 213 263 283

A.1.1. Odpisy stálých aktiv 172 309 225 226

A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv 148 901 -1 148

A.1.2.1. Změna stavu opravných položek 10 816 0

A.1.2.2. Změna stavu rezerv 138 085 -1 148

A.1.3. (Zisk) ztráta z prodeje stálých aktiv -38 611 0

A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 0

A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky a vyúčtované výnosové úroky -42 382 0

A.1.5.1. Vyúčtované nákladové úroky 33 269 0

A.1.5.2. Vyúčtované výnosové úroky -75 651 0

A.1.6. Úpravy o ostatní nepeněžní operace 11 996 39 205

A.*

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,

změnami provozního kapitálu a mimořádnými položkami

789 645 594 906

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu 272 311 -953 254

A.2.1.

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a časového

rozlišení aktivního

152 018 104 815

A.2.2.

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti

a časového rozlišení pasivního

-125 137 -2 104 552

A.2.3. Změna stavu zásob 245 430 1 046 483

A.2.4. Změna stavu krátkodobého fi nančního majetku 0 0

A.**

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním

a mimořádnými položkami

1 061 956 -358 348

A.3. Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků -33 269 0

A.4. Přijaté úroky 75 651 3 496

A.5.

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně

za minulá období

249 0

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy 0 0

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 0 0

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 1 104 587 -354 852

B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -151 724 -68 627

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 47 257 0

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0

B.4. Přijaté dividendy a podíly na zisku 0 0

B.5. Přijaté úroky 0 0

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -104 467 -68 627

C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků -43 677 314 889

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky -516 686 -651 266

(pokračování)

VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011 • 17


PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Řádek Běžné období Minulé období

C.2.1.

Zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, event. rezervního

fondu včetně složených záloh na toto zvýšení

9 717 16 804

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům 0 0

C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 0

C.2.4. Úhrada ztráty společníky 0 0

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů -271 903 -18 070

C.2.6.

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně srážkové

daně vztahující se k těmto nárokům

-254 500 -650 000

C.3. Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků 0 0

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -560 363 -336 377

F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 439 757 -759 856

D. Rozdíl D=P+F-R 0 0

R.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na

konci období

2 831 522 2 391 765

18 • VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011


PŘEHLED O ZMĚNÁCH

VLASTNÍHO KAPITÁLU

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

PROFIL SPOLEČNOSTI

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

za období od 1.1.2011 do 31. 12. 2011

v celých tisících CZK

Základní

kapitál

a vlastní

akcie

Emisní ážio

Fondy

z přecenění

a přepočtů

Ostatní

kapitálové

fondy

Rezervní

fond

Ostatní fondy

ze zisku

Nerozdělené

výsledky

hospodaření

Celkem

Stav k 31. 12. 2009 1 119 600 704 318 0 52 959 188 385 3 979 2 478 558 4 547 799

Transakce

s vlastníky celkem

0 0 0 0 0 0 -335 707 -335 707

Dividendy / podíly na

zisku

-650 000 -650 000

Výsledek hospodaření

za běžné období

314 293 314 293

Čisté nerealizované

zisky (ztráty) celkem

0 0 0 0 25 818 234 -27 318 -1 266

Ostatní -1 266 -1 266

Překlasifi kace

a přesuny

25 818 1 500 -27 318 0

Stav k 31. 12. 2010 1 119 600 704 318 0 52 959 214 203 4 213 2 115 533 4 210 826

Transakce

s vlastníky celkem

0 0 0 0 2 733 0 139 365 142 098

Dividendy / podíly na

zisku

-254 500 -254 500

Transakce

z titulu fúze

2 733 -23 200 -20 467

Výsledek hospodaření

za běžné období

417 065 417 065

Čisté nerealizované

zisky (ztráty) celkem

0 0 0 0 9 717 61 -11 217 -1 439

Ostatní -1 439 -1 439

Překlasifi kace

a přesuny

9 717 1 500 -11 217 0

Stav k 31. 12. 2011 1 119 600 704 318 0 52 959 226 653 4 274 2 243 681 4 351 485

VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011 • 19


PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

SPOLEČNOSTI STRABAG a.s.

1 Popis účetní jednotky

Firma:

STRABAG a.s.

IČ: 60838744

Založení / Vznik: Zápis do obchodního rejstříku proběhl dne 1.3.1994

Sídlo: 150 00 Praha 5, Na Bělidle 198/21

Právní forma: akciová společnost

Spisová značka: Oddíl B, vložka 7634 obchodního rejstříku vedeného

Městským soudem v Praze

Účetní období: 1. leden až 31. prosinec

Předmět podnikání: provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Dne 1. 10. 2011 byl proveden zápis do obchodního rejstříku o skutečnosti, že obchodní společnost

STRABAG a.s. jako společnost nástupnická převzala v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající

společnosti STRABAG konstrukce s.r.o., IČ 252 63 579, se sídlem Chrudim, Tovární 209.

1.1 Osoby podílející se více jak 20% na základním kapitálu účetní jednotky

Jméno / Firma

Bau Holding Beteiligungs AG, 9800 Spittal an der Drau,

Ortenburgerstrasse 27, Rakouská republika

Podíl v %

Běžné období Minulé období

100,0 100,0

1.2 Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období

v obchodním rejstříku

Dne 15. 8. 2011 byl z obchodního rejstříku vymazán člen dozorční rady pan Mag. Wolfgang Merkinger.

Téhož dne byl zapsán nový člen dozorčí rady pan Mag. Hannes Truntschnig.

1.3 Popis organizační struktury

Odštěpné závody:

STRABAG a.s., odštěpný závod Praha

(direkce TC) Sídlo: Beroun, Lidická 802, PSČ 266 01

STRABAG a.s., odštěpný závod

České Budějovice (direkce TD) Sídlo: České Budějovice, Vrbenská 31, PSČ 370 00

STRABAG a.s., odštěpný závod Brno

(direkce TE) Sídlo: Brno, Tovární 3, okres Brno-město, PSČ 620 00

STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava

(direkce TF) Sídlo: Ostrava-Svinov, Polanecká 827, PSČ 721 08

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní

a inženýrské stavitelství (direkce TQ) Sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

STRABAG a.s., odštěpný závod

Pelhřimov (direkce TH) Sídlo: Pelhřimov, Myslotínská 313, PSČ 393 01

20 • VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011


ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

PROFIL SPOLEČNOSTI

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

1.4 Statutární orgány v průběhu účetního období

Jméno Funkce Od (datum) Do (datum)

Ing. Jaroslav Katzer předseda představenstva 1. 1. 2011 31. 12. 2011

Ing. Josef Krátký člen představenstva 1. 1. 2011 31. 12. 2011

Ing. Jarmila Považanová člen představenstva 1. 1. 2011 31. 12. 2011

Miroslav Božetický člen představenstva 1. 1. 2011 31. 12. 2011

Walter Egger člen představenstva 1. 1. 2011 31. 12. 2011

1.5 Způsob jednání za společnost

Statutárním orgánem je představenstvo. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy,

správními a samosprávnými orgány ve všech záležitostech představenstvo, a to vždy předseda

představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva. Podepisování se děje tím

způsobem, že k napsané fi rmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis předseda představenstva

s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva s označením své funkce.

1.6 Prokura

Jméno Funkce Od (datum) Do (datum)

Ing. Josef Krátký prokurista 1. 1. 2011 31. 12. 2011

Ing. Radek Hradil prokurista 1. 1. 2011 31. 12. 2011

Ing. Jiří Pechlát prokurista 1. 1. 2011 31. 12. 2011

Ing. Jaroslav Katzer prokurista 1. 1. 2011 31. 12. 2011

Alfred Johann Zwischenberger prokurista 1. 1. 2011 31. 12. 2011

Walter Egger prokurista 1. 1. 2011 31. 12. 2011

Ing. Renata Hamrská prokurista 1. 1. 2011 31. 12. 2011

Ing. Irena Matějíčková prokurista 1. 1. 2011 31. 12. 2011

Ing. Petr Čechal prokurista 1. 1. 2011 31. 12. 2011

Ing. Jarmila Považanová prokurista 1. 1. 2011 31. 12. 2011

Ing. Ladislav Barger prokurista 1. 1. 2011 31. 12. 2011

Miroslav Božetický prokurista 1. 1. 2011 31. 12. 2011

Ing. Rostislav Krones prokurista 1. 1. 2011 31. 12. 2011

Ing. Jiří Jaroš prokurista 1. 1. 2011 31. 12. 2011

Petr Kafka prokurista 1. 1. 2011 31. 12. 2011

Ing. Pavel Ludvík prokurista 1. 1. 2011 31. 12. 2011

Ing. František Hirner prokurista 1. 1. 2011 31. 1. 2011

Ing. Tomáš Hoza prokurista 1. 1. 2011 31. 12. 2011

Ing. Jiří Dynka prokurista 1. 1. 2011 31. 12. 2011

Ing. Tomáš Hajič prokurista 1. 1. 2011 31. 12. 2011

Ing. Jiří Horálek prokurista 1. 1. 2011 31. 12. 2011

Ing. Juraj Hirner prokurista 1. 1. 2011 31. 12. 2011

Ing. Jan Hýzl prokurista 18. 1. 2011 31. 12. 2011

Ing. Mgr. Alexander Holénia prokurista 15. 8. 2011 31. 12. 2011

Ing. Lubomír Třeslín prokurista 1. 1. 2011 28. 12. 2011

Ing. Josef Tesař prokurista 1. 1. 2011 18. 5. 2011

Ing. Jiří Dohnal prokurista 1. 1. 2011 31. 12. 2011

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím

způsobem, že k fi rmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011 • 21


PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

SPOLEČNOSTI STRABAG a.s.

1.7 Dozorčí orgány v průběhu účetního období

Jméno Funkce Od (datum) Do (datum)

Ing. Fritz Oberlerchner předseda 1. 1. 2011 31. 12. 2011

Zdeněk Ptačovský člen 1. 1. 2011 31. 12. 2011

Mag. Wolfgang Merkinger člen 1. 1. 2011 15. 8. 2011

Mag. Hannes Truntschnig člen 15. 8. 2011 31. 12. 2011

1.8 Poskytnuté půjčky, záruky či jiná plnění spřízněným osobám

Společnost poskytuje osobám ve statutárních, dozorčích a řídících orgánech užívání osobních automobilů

pro soukromé účely. Hodnota plnění (1 % ze vstupní ceny automoblů) je ve výši 24 589 tis. Kč

1.9 Transakce se spřízněnými osobami

Transakce se spřízněnými osobami jsou popsány v níže uvedených kapitolách.

22 • VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011


POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY,

OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

PROFIL SPOLEČNOSTI

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

2 Účetní metody a obecné účetní zásady

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu s platnými českými účetními

předpisy, tedy se zákonem o účetnictví (563/1991 Sb.), vyhláškou provádějící tento zákon (500/2002 Sb.)

a Českými účetními standardy pro podnikatele (sada 001 – 023).

Společnost ve svém výkazu zisku a ztráty zobrazuje výnosy jako kladné hodnoty a náklady jako záporné

hodnoty.

Pokud není uvedeno jinak, jsou údaje v této účetní závěrce vyjádřeny v tisících korunách českých (Kč).

2.1 Přehled významných účetních pravidel a postupů

2.1.1 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Dlouhodobým nehmotným či hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než

jeden rok a jehož ocenění v jednotlivém případě je vyšší než je uvedeno v následující tabulce:

Vykázán

v rozvaze

Vykázán

v nákladech

běžného období*)

Technické

zhodnocení

Dlouhodobý nehmotný majetek > 60 tis. Kč > 3 tis. Kč > 40 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek > 40 tis. Kč > 3 tis. Kč > 40 tis. Kč

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek > 15 tis. Kč > 3 tis. Kč -

*) tento majetek společnost vykázala v nákladech běžného období a dále jej sleduje ve své operativní evidenci.

Dlouhodobý nehmotný či hmotný majetek je oceněn následujícím způsobem:

- nakoupený dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a případné opravné

položky vyjadřující ztrátu ze snížení hodnoty.

- dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností je oceněn hodnotou zahrnující přímé náklady, nepřímé

náklady bezprostředně související s vytvořením majetku vlastní činností (výrobní režie), popřípadě

nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření majetku přesahuje období jednoho účetního

období.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za účetní období částku uvedenou

v tabulce výše zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku.

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je

odpisována po dobu odhadované životnosti majetku následujícím způsobem:

Metoda odpisování Počet let / %

Budovy rovnoměrné 20 - 50

Výrobní stroje rovnoměrné 5 - 12

Počítačové systémy rovnoměrné 1 - 4

Dopravní prostředky rovnoměrné 2 - 6

Zisky či ztráty z prodeje nebo vyřazení majetku jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní

zůstatkovou hodnotou majetku k datu prodeje a jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.

Na základě inventarizace jsou vytvářeny opravné položky k poškozenému nebo aktuálně nepoužívanému

dlouhodobému hmotnému majetku, jehož ocenění v účetnictví přechodně neodpovídá reálnému stavu.

Konkrétní způsob tvorby opravných položek je uveden u přehledu pohybů dlouhodobého majetku.

VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011 • 23


POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY,

OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

2.1.2 Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobým fi nančním majetkem se rozumí zejména

- majetkové účasti

K datu pořízení cenných papírů a majetkových účastí je dlouhodobý fi nanční majetek společností klasifi kován

dle povahy jako podíly v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem nebo

dlužné cenné papíry držené do splatnosti nebo realizovatelné cenné papíry a podíly.

K datu účetní závěrky jsou:

- majetkové účasti oceněny v pořizovacích cenách snížených o opravné položky

2.1.3 Zásoby

Nakupované zásoby (materiál, zboží) jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu

pořízení a vedlejší pořizovací náklady – zejména náklady na dopravu, skladování, celní poplatky, provize

a skonto.

Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které zahrnují přímé náklady vynaložené na

výrobu nebo jinou činnost, hodnotu výrobní režie a režie na správu, která se vztahuje k této výrobě nebo

k jiné činnosti.

Výdaje zásob ze skladu jsou účtovány metodou FIFO (první do skladu, první ze skladu).

Opravné položky k zásobám jsou tvořeny v případech, kdy reálná hodnota zásob je nižší, než jejich

využitelná, resp. prodejní hodnota. Pro určení těchto zásob se vychází z analýzy jejich stáří, využitelnosti, resp.

předpokládané prodejní ceny.

2.1.4 Pohledávky

Pohledávky jsou oceňovány

- při vzniku jmenovitou (nominální) hodnotou, následně sníženou o příslušné opravné položky

k pochybným a nedobytným částkám

V případě postupného splácení pohledávky je v rozvaze odděleně vykázána část splatná do jednoho roku

a část splatná nad jeden rok.

Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny na nezaplacené faktury po lhůtě splatnosti nad 120 dnů ve

výši 100 %.

2.1.5 Závazky

Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité (nominální) hodnotě. V případě postupného splácení závazku je

v rozvaze odděleně vykázána část splatná do jednoho roku a část splatná nad jeden rok.

2.1.6 Rezervy

Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích rizik a výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že

nastanou, avšak není jistá částka nebo datum, v němž budou plněny.

Společnost tvoří následující rezervy:

• Rezerva na nevyčerpanou dovolené včetně sociálního a zdravotního pojištění dle přehledu nevyčerpané

dovolené.

• Rezerva na záruční opravy se tvoří na základě odhadu vedení společnosti rizikovosti jednotlivých

staveb.

• Rezerva na soudní spory se tvoří na základě odhadu vedení společnosti a posouzení právníků

společnosti.

24 • VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011


ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

PROFIL SPOLEČNOSTI

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

• Rezerva na sanace se tvoří na základě odhadu vedení společnosti.

• Rezerva na ztráty stavby na základě odhadu vedení společnosti

• Rezerva na roční odměny na základě odhadu vedení společnosti dle interních pravidel o poskytování

odměn.

2.1.7 Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Účetní operace vyjádřené v cizích měnách jsou v průběhu roku zachyceny aktuálním kurzem České národní

banky ke dni uskutečnění účetního případu.

K datu účetní závěrky jsou aktiva a závazky vyjádřené v cizí měně přepočtena kurzem České národní banky

k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena.

2.1.8 Daně

Splatná daň

Vedení společnosti zaúčtovalo daňový závazek a daňový náklad na základě kalkulace daně, která vychází

z jeho porozumění interpretace daňových zákonů platných v České republice k datu sestavení účetní

závěrky a je přesvědčeno o správnosti výše daně v souladu s platnými daňovými předpisy České republiky.

S ohledem na existenci různých interpretací daňových zákonů a předpisů ze strany třetích osob včetně

orgánů státní správy, závazek z daně z příjmů vykázaný v účetní závěrce společnosti se může změnit podle

konečného stanoviska fi nančního úřadu.

Odložená daň

Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu.

Účetní hodnota odložené daňové pohledávky je k datu účetní závěrky posuzována a snížena v rozsahu,

v jakém již není pravděpodobné, že bude k dispozici dostatečný zdanitelný zisk, proti němuž by bylo možno

tuto pohledávku nebo její část uplatnit.

Odložená daň je zaúčtována do výsledovky s výjimkou případů, kdy se vztahuje k položkám účtovaným

přímo do vlastního kapitálu a kdy je také související odložená daň zahrnuta do vlastního kapitálu.

Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započítány a v rozvaze vykázány v celkové netto

hodnotě s výjimkou případů, kdy nelze některé dílčí daňové pohledávky započítávat proti dílčím daňovým

závazkům.

2.1.9 Státní dotace

Dotace k úhradě nákladů se účtují do ostatních provozních a fi nančních výnosů ve věcné a časové

souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel.

2.1.10 Výnosy

Výnosy jsou zaúčtovány v hodnotě přijatého plnění nebo plnění, které bude přijato, a představují pohledávky

za zboží a služby poskytnuté v průběhu běžné činnosti, po odečtení slev, daně z přidané hodnoty a dalších

daní souvisejících s prodeji.

Výnosy z dlouhodobých (stavebních) smluv jsou zaúčtovány v souladu s postupem účtování

o dlouhodobých (stavebních) smlouvách.

VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011 • 25


POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY,

OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

2.1.11 Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období

Ve výkazu rozvaha jsou údaje minulého období převzaty ze zahajovací rozvahy k 1. 1. 2011. Ve výkazu zisku

a ztráty jsou údaje za minulé období převzaty z výkazů fúzovaných společností STRABAG a.s. a STRABAG

konstrukce s.r.o. sestavených k 31. 12. 2010. Z tohoto důvodu nesouhlasí výsledek hospodaření z výkazu

zisku a ztrát na výsledek hospodaření minulého období v rozvaze, neboť je vykázán v řádku IV. Výsledek

hospodaření minulých let. Tento způsob vykázání je v souladu s interpretací “I-11 Srovnatelnost informací za

běžné a minulé účetní období v individuální účetní závěrce podnikatelů” schválené Národní účetní radou.

V souladu s projektem fúze byly v zahajovací rozvaze provedeny úpravy rozvah fúzujících společností. Tyto

úpravy zahrnovaly vyloučení vzájemných vztahů fúzujících společností a přesuny ve vlastním kapitálu. Dopad

těchto úprav do jednotlivých položek zahajovací rozvahy uvádí tabulka níže.

Řádek

Minulé období

(zahajovací

rozvaha)

Netto

Minulé

období (stav

k 31. 12. 2010)

Netto

Rozdíl

AKTIVA CELKEM 11 136 427 11 136 427 0

B. Dlouhodobý majetek 1 342 726 1 342 726 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek 898 472 898 472 0

1 Pozemky 157 185 157 185 0

2 Stavby 306 125 306 125 0

3 Samostatné movité věci a soubory

movitých věcí

398 337 398 337 0

6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 294 294 0

7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 32 978 32 978 0

9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 3 553 3 553 0

III. Dlouhodobý finanční majetek 444 254 444 254 0

1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 430 078 430 078 0

2 Podíly v účetních jednotkách pod

podstatným vlivem

14 176 14 176 0

C. Oběžná aktiva 9 601 187 9 601 187 0

I. Zásoby 466 586 466 586 0

1 Materiál 113 613 113 613 0

2 Nedokončená výroby a polotovary 352 972 352 972 0

4 Zvířata 1 1 0

II. Dlouhodobé pohledávky 427 146 427 146 0

1 Pohledávky z obchodních vztahů 215 800 215 800 0

7 Odložená daňová pohledávka 211 346 211 346 0

III. Krátkodobé pohledávky 6 315 690 6 315 690 0

1 Pohledávky z obchodních vztahů 3 139 947 3 139 947 0

3 Pohledávky - podstatný vliv 7 718 7 718 0

6 Stát - daňové pohledávky 64 279 64 279 0

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 160 820 160 820 0

8 Dohadné účty aktivní 67 694 67 694 0

9 Jiné pohledávky 2 875 232 2 875 232 0

IV. Krátkodobý finanční majetek 2 391 765 2 391 765 0

1 Peníze 2 888 2 888 0

2 Účty v bankách 2 388 877 2 388 877 0

D. Časové rozlišení 192 514 192 514 0

I. 1 Náklady příštích období 29 055 29 055 0

3 Příjmy příštích období 163 459 163 459 0

26 • VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011


ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

PROFIL SPOLEČNOSTI

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Řádek

Minulé období

(zahajovací

rozvaha)

Netto

Minulé

období (stav

k 31. 12. 2010)

Netto

Rozdíl

PASIVA CELKEM 11 136 427 11 136 427 0

A. Vlastní kapitál 4 450 608 4 453 188 2 580

I. Základní kapitál 1 119 600 1 122 180 2 580

1 Základní kapitál 1 119 600 1 122 180 2 580

II. Kapitálové fondy 757 277 757 277 0

1 Emisní ažio 704 318 704 318 0

2 Ostatní kapitálové fondy 52 959 52 959 0

III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní

fondy ze zisku

221 149 221 149 0

1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 216 936 216 936 0

2 Statutární a ostatní fondy 4 213 4 213 0

iV. Výsledek hospodaření minulých let 2 352 582 2 053 365 -299 217

1 Nerozdělený zisk minulých let 2 598 490 2 284 197 -314 293

2 Neuhrazená ztráta minulých let -245 908 -230 832 15 076

V. Výsledek hospodaření běžného účetního

období

0 299 217 299 217

I. Rezervy 5 790 513 5 787 933 -2 580

4 Ostatní rezerv 1 174 047 1 174 047 0

II. Dlouhodobé závazky 1 174 047 1 174 047 0

1 Závazky z obchodních vztahů 431 665 431 665 0

4 Závazky za společníky, členy družstva

a za účastníky sdružení

274 643 274 643 0

III. Krátkodobé závazky 157 022 157 022 0

1 Závazky z obchodních vztahů 4 184 801 4 182 221 -2 580

2 Závazky - ovládající a řídící osoba 2 433 487 2 433 487 0

5 Závazky k zaměstnancům 30 059 30 059 0

6 Závazky ze sociálního zabezpečení

a zdravotního pojištění

72 569 72 569 0

7 Stát - daňové závazky a dotace 32 355 32 355 0

8 Krátkodobé přijaté zálohy 12 122 12 122 0

10 Dohadné účty pasivní 38 237 38 237 0

11 Jiné závazky 600 961 600 961 0

C. Časové rozlišení 965 011 962 431 -2 580

I. 1 Výdaje příštích období 895 306 895 306 0

2 Výnosy příštích období 895 306 895 306 0

2.1.12 Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv

na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů

za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu

dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu

se mohou od těchto odhadů odlišovat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011 • 27


POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY,

OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

2.2 Přehled o peněžních tocích

Přehled o peněžních tocích byl sestaven kombinací nepřímé (provozní část) a přímé (investiční a fi nanční část)

metody. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na

předem známou částku v hotovosti. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat takto:

Položka rozvahy Stav k 31. 12. 2011 Stav k 31. 12. 2010

Pokladní hotovost a peníze na cestě 1 370 2 888

Účty v bankách 2 830 152 2 388 877

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem 2 831 522 2 391 765

Peněžní toky z provozních, investičních nebo fi nančních činností jsou uvedeny v přehledu o peněžních tocích

nekompenzovaně.

2.3 Náležitost do konsolidačního celku

Společnost je součástí konsolidačního celku Strabag AG.

3 Významné události mezi datem účetní závěrky a datem,

ke kterému jsou výkazy schváleny k předání mimo účetní

jednotku

V tomto období nedošlo k žádným významným událostem, které by negativně ovlivnily fi nanční pozici

společnosti.

28 • VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011


DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

PROFIL SPOLEČNOSTI

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Aktiva

B. Dlouhodobý majetek

Pohyby dlouhodobého majetku jsou zobrazeny v tabulce Rozbor majetku na konci této části přílohy.

B.II

Dlouhodobý hmotný majetek

Zůstatek Stav k 31 . 12 . 2011 870 063

Stav k 31 . 12 . 2010 898 472

Položka rozvahy

Netto hodnota

k 31. 12. 2011

Pozemky 155 877

Stavby 370 587

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 333 149

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 294

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 6 944

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 3 212

Celkem 870 063

* Rozbor přírůstků

Přírůstky celkem v pořizovacích cenách 182 447

z toho:

Administrativní budova Dubí 51 865

Hala a zpevněná plocha areál Miroslav 25 486

Motorová vozidla 46 443

Stavební stroje 18 152

Ostatní 40 501

B.III

Dlouhodobý finanční majetek

1. - 3. Účasti ve společnostech

Zůstatek Stav k 31 . 12 . 2011 442 375

Stav k 31 . 12 . 2010 444 254

Položka rozvahy

Netto hodnota

k 31. 12. 2011

Podíly v ovládaných a řízených osobách 428 199

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 14 176

Celkem 442 375

VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011 • 29


DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

* Podíly v ovládaných a řízených osobách

Stav k 31. 12. 2011

Společnost / Sídlo

Výše Pořizovací

Vlastní Výsledek

Přecenění

podílu v % cena

kapitál hospodaření

MiTTaG spol. s r.o. 100,00 % 60 000 -60 000 -66 607 265

JHP s.r.o. 100,00 % 430 078 -1 879 181 600 14 757

Celkem - 490 078 -61 879 114 993 15 022

Stav k 31. 12. 2010

Společnost / Sídlo

Výše Pořizovací

Vlastní Výsledek

Přecenění

podílu v % cena

kapitál hospodaření

MiTTaG spol. s r.o. 100,00 % 60 000 -60 000 -6 872 -3 875

JHP s.r.o. 100,00 % 430 078 0 166 911 3 311

Celkem - 490 078 -60 000 160 039 -564

* Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Stav k 31. 12. 2011

Společnost / Sídlo

Výše Pořizovací

Vlastní Výsledek

Přecenění

podílu v % cena

kapitál hospodaření

SAT s.r.o. 50,00 % 58 0 191 989 15 765

BETON Písek s.r.o. 50,00 % 1 618 0 17 434 5 806

TBG Č.Budějovice s.r.o. 50,00 % 12 500 0 15 531 -112

Celkem - 14 176 0 224 954 21 459

Stav k 31. 12. 2010

Společnost / Sídlo

Výše Pořizovací

Vlastní Výsledek

Přecenění

podílu v % cena

kapitál hospodaření

SAT s.r.o. 50,00 % 58 0 176 223 3 310

BETON Písek s.r.o. 50,00 % 1 618 0 15 774 4 146

TBG Č.Budějovice s.r.o. 50,00 % 12 500 0 15 644 3 750

Celkem - 14 176 0 207 641 11 206

C. Oběžná aktiva

C.I.

Zásoby

Zůstatek Stav k 31 . 12 . 2011 221 156

Stav k 31 . 12 . 2010 466 586

Položka rozvahy

Netto hodnota

k 31. 12. 2011

Materiál 6 433

Nedokončená výroba a polotovary 214 722

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 1

Celkem 221 156

30 • VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011


ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

PROFIL SPOLEČNOSTI

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

* Detailní přehledy

Materiál 6 433

z toho:

materiál na stavbách 6 433

Nedokončená výroba a polotovary 214 722

z toho:

Nevyfakturované výkony na stavbách 214 722

C.II.

Dlouhodobé pohledávky

Zůstatek Stav k 31 . 12 . 2011 347 714

Stav k 31 . 12 . 2010 427 146

Položka rozvahy

Netto hodnota

k 31. 12. 2011

Pohledávky z obchodních vztahů 190 005

Odložená daňová pohledávka 157 709

Celkem 347 714

* Rozbor dlouhodobých pohledávek dle data splatnosti

Stav k 31. 12. 2011 Stav k 31. 12. 2010

Skupina

Celková brutto

hodnota

Opravná

položka

Celková brutto

hodnota

Opravná

položka

Od 1 do 5 let do splatnosti 289 842 0 427 146 0

Nad 5 let do splatnosti 57 872 0 0 0

Celkem 347 714 0 427 146 0

C.III.

Krátkodobé pohledávky

Zůstatek Stav k 31 . 12 . 2011 6 152 168

Stav k 31 . 12 . 2010 6 315 690

Položka rozvahy

Netto hodnota

k 31. 12. 2011

Pohledávky z obchodních vztahů 3 090 855

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 15 037

Stát - daňové pohledávky 86 097

Krátkodobé poskytnuté zálohy 20 143

Dohadné účty aktivní 70 002

Jiné pohledávky 2 870 034

Celkem 6 152 168

VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011 • 31


DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

* Krátkodobé pohledávky - propojené osoby

Dlužník, splatnost, popis

Měna

Zůstatek Zůstatek

v měně v CZK

STRABAG Property and Facility Services a.s. cash-pool CZK 34 917 34 917

MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové

stavitelství

cash-pool CZK 142 227 142 227

MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové

stavitelství

z obchodních vztahů CZK 700 700

BRVZ GmbH Spittal cash-pool EUR 88 364 2 279 786

BOHEMIA ASFALT, s.r.o. cash-pool CZK 220 500 220 500

BOHEMIA ASFALT, s.r.o. z obchodních vztahů CZK 4 430 4 430

BPM Bau Prozess Management GmbH

-organizační složka

cash-pool CZK 4 900 4 900

BPM Bau Prozess Management GmbH

-organizační složka

z obchodních vztahů CZK 372 372

CLS CONSTRUCTION SERVICES s.r.o. cash-pool CZK 5 087 5 087

CLS CONSTRUCTION SERVICES s.r.o. z obchodních vztahů CZK 130 130

KAMENOLOMY ČR s.r.o. cash-pool CZK 93 451 93 451

Na Bělidle s.r.o. cash-pool CZK 40 894 40 894

Na Bělidle s.r.o. z obchodních vztahů CZK 309 309

ZIPP PRAHA, s.r.o. cash-pool CZK 7 256 7 256

ZIPP PRAHA, s.r.o. z obchodních vztahů CZK 26 26

BMTI ČR s.r.o. cash-pool CZK 40 061 40 061

BMTI ČR s.r.o. z obchodních vztahů CZK 3 639 3 639

ZIPP Bratislava spol. s r.o. z obchodních vztahů EUR 25 633

ZIPP Bratislava spol. s r.o. z obchodních vztahů CZK 1 035 1 035

Strabag s.r.o. z obchodních vztahů EUR 10 250

Strabag s.r.o. z obchodních vztahů CZK 160 160

BMTI SK s.r.o. z obchodních vztahů CZK 19 19

BRVZ s.r.o. Bratislava z obchodních vztahů EUR 3 70

BRVZ s.r.o. Praha z obchodních vztahů CZK 558 558

ZÜBLIN stavební společnost s ručením

omezeným

z obchodních vztahů CZK 173 173

BHG CZ s.r.o. z obchodních vztahů CZK 1 1

STRABAG Anlagentechnik GmbH z obchodních vztahů CZK 34 34

JHP spol. s r.o. z obchodních vztahů CZK 2 451 2 451

Viamont DSP a.s. z obchodních vztahů CZK 457 457

BITUNOVA spol. s r.o. z obchodních vztahů CZK 75 75

Brněnská obalovna, s.r.o. z obchodních vztahů CZK 41 41

Hrušecká obalovna, s.r.o. z obchodních vztahů CZK 92 92

SAT s.r.o. z obchodních vztahů CZK 587 587

FRISCHBETON s.r.o. z obchodních vztahů CZK 861 861

OAT, s.r.o. z obchodních vztahů CZK 12 12

Dálniční stavby Praha, a.s. z obchodních vztahů CZK 9 610 9 610

TPA ČR, s.r.o. z obchodních vztahů CZK 1 478 1 478

Jihočeská obalovna, spol. s r.o. z obchodních vztahů CZK 350 350

Celkem - - 2 897 632

32 • VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011


ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

PROFIL SPOLEČNOSTI

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

* Rozbor krátkodobých pohledávek dle data splatnosti

Stav k 31. 12. 2011 Stav k 31. 12. 2010

Skupina

Celková brutto

hodnota

Opravná

položka

Celková brutto

hodnota

Opravná

položka

Pohledávky před datem splatnosti 5 731 056 0 5 868 071 0

Pohledávky od 1 do 6 měsíců 0 0 646 472 -200 377

Po splatnosti do 3 měsíců 320 173 0 0 0

Po splatnosti od 3 do 6 měsíců 24 006 0 0 0

Po splatnosti od 6 do 12 měsíců 100 875 -27 510 3 026 -1 502

Po splatnosti od 12 do 18 měsíců 24 871 -21 303 0 0

Po splatnosti nad 12 měsíců 47 337 -47 337 18 389 -18 389

Pohledávky za dlužníky v konkursu 134 934 -134 934 0 0

Celkem 6 383 252 -231 084 6 535 958 -220 268

V minulém období nebyly pohledávky členěny po lhůtě splatnosti.

C.IV.

Krátkodobý finanční majetek

Zůstatek Stav k 31 . 12 . 2011 2 831 522

Stav k 31 . 12 . 2010 2 391 765

Položka rozvahy

Netto hodnota

k 31. 12. 2011

Peníze 1 370

Účty v bankách 2 830 152

Celkem 2 831 522

D. Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv

D.I.

Časové rozlišení

Zůstatek Stav k 31 . 12 . 2011 207 001

Stav k 31 . 12 . 2010 192 514

Položka rozvahy

Netto hodnota

k 31. 12. 2011

Náklady příštích období 10 173

Příjmy příštích období 196 828

Celkem 207 001

VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011 • 33


DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Pasiva

A. Vlastní kapitál

Zůstatek Stav k 31 . 12 . 2011 4 351 485

Stav k 31 . 12 . 2010 4 450 608

Položka rozvahy Stav k 31. 12. 2011

Základní kapitál 1 119 600

Emisní ážio 704 318

Ostatní kapitálové fondy 52 959

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 226 653

Statutární a ostatní fondy 4 274

Nerozdělený zisk minulých let 2 078 163

Neuhrazená ztráta minulých let -251 547

Výsledek hospodaření běžného účetního období 417 065

Celkem 4 351 485

A.I.

Základní kapitál

Druh akcií

Počet

Nominální

hodnota

Celkem

Nesplaceno

Datum

splatnosti

kmenové akcie na

jméno v listinné podobě

1 000 10 10 000 0 -

kmenové akcie na

jméno v listinné podobě

11 096 100 1 109 600 0 -

Celkem 12 096 110 1 119 600 0 -

* Pohyby ve vlastním kapitálu

Pohyby vlastního kapitálu jsou zobrazeny ve Výkazu o změnách ve vlastním kapitálu.

* Rozdělení hospodářského výsledku

Druh pohybu Běžné období Minulé období

Dividendy / podíly na zisku 254 500 0

Příděl ze zisku do rezervního fondu 9 717 25 818

Příděl ze zisku do sociálního fondu 1 500 1 500

Příděl ze zisku do fondu nerozdělených zisků minulých let 48 576 489 046

Rozdělení fondu nerozděleného zisku minulých let -314 293 0

Celkem rozdělený hospodářský výsledek* 0 516 364

*Jedná se o hospodářské výsledky vytvořené v minulém a předminulém účetním období

34 • VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011


ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

PROFIL SPOLEČNOSTI

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

B. Cizí zdroje

B.I.

Rezervy

* Ostatní rezervy

Zůstatek Stav k 31 . 12 . 2011 1 312 132

Stav k 31 . 12 . 2010 1 174 047

Popis rezervy

Stav

Stav

Tvorba Čerpání

k 31. 12. 2010

k 31. 12. 2011

rezerva na nevyčerpanou dovolenou 19 469 22 949 19 469 22 949

rezerva na opravy a záruky 682 240 709 417 682 240 709 417

rezerva na sanace 42 324 54 307 42 324 54 307

rezerva na soudní spory 391 572 369 475 391 572 369 475

rezerva na ztráty stavby 2 562 263 2 562 263

rezerva na odměny 32 044 152 534 32 044 152 534

Ostatní 3 836 3 187 3 836 3 187

Celkem 1 174 047 1 312 132 1 174 047 1 312 132

* Významná rizika, na která nebyla tvořena rezerva

V souvislosti s uplatněním náhrady škody při odstraňování škod na nemovitosti Palladium Praha probíhá

rozhodčí soud s fi rmou Siemens a řešení náhrady s pojišťovnou investora.

B.II.

Dlouhodobé závazky

Zůstatek Stav k 31 . 12 . 2011 387 988

Stav k 31 . 12 . 2010 431 665

Položka rozvahy Stav k 31. 12. 2011

Závazky z obchodních vztahů 291 181

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 96 807

Celkem 387 988

* Rozbor dlouhodobých závazků dle data splatnosti

Skupina Stav k 31. 12. 2011 Stav k 31. 12. 2010

Od 1 do 5 let do splatnosti 314 896 431 665

Nad 5 let do splatnosti 73 092 0

Celkem 387 988 431 665

VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011 • 35


DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

B.III.

Krátkodobé závazky

Zůstatek Stav k 31 . 12 . 2011 4 569 588

Stav k 31 . 12 . 2010 4 184 801

Položka rozvahy Stav k 31. 12. 2011

Závazky z obchodních vztahů 2 606 445

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 2 726

Závazky k zaměstnancům 65 884

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 31 891

Stát - daňové závazky a dotace 118 232

Krátkodobé přijaté zálohy 5 927

Dohadné účty pasivní 861 229

Jiné závazky 877 254

Celkem 4 569 588

* Krátkodobé závazky - propojené osoby

Firma, druh závazku

Měna

Zůstatek Zůstatek

v měně v CZK

BHG CZ s.r.o. cash-pool CZK 105 048 105 048

BHG CZ s.r.o. z obchodních vztahů CZK 831 831

JHP spol. s r.o. cash-pool CZK 130 355 130 355

JHP spol. s r.o. z obchodních vztahů CZK 2 816 2 816

BRVZ s.r.o. Bratislava cash-pool EUR 2 628 67 803

BITUNOVA spol. s r.o. cash-pool CZK 68 293 68 293

BITUNOVA spol. s r.o. z obchodních vztahů CZK 311 311

BOHEMIA ASFALT, s.r.o. cash-pool CZK 106 820 106 820

BOHEMIA ASFALT, s.r.o. z obchodních vztahů CZK 364 364

SAT s.r.o. cash-pool CZK 164 713 164 713

Karlovarské silnice, a.s. cash-pool CZK 62 987 62 987

Karlovarské silnice, a.s. z obchodních vztahů CZK 334 334

FRISCHBETON s.r.o. cash-pool CZK 67 159 67 159

OAT, s.r.o. cash-pool CZK 35 586 35 586

OAT, s.r.o. z obchodních vztahů CZK 1 320 1 320

TPA ČR, s.r.o. cash-pool CZK 49 469 49 469

TPA ČR, s.r.o. z obchodních vztahů CZK 3 597 3 597

BRVZ s.r.o. Praha cash-pool CZK 12 474 12 474

BRVZ s.r.o. Praha z obchodních vztahů CZK 4 636 4 636

KAMENOLOMY ČR s.r.o. z obchodních vztahů CZK 1 048 1 048

ZIPP Bratislava spol. s r.o. z obchodních vztahů EUR 42 1 085

ZÜBLIN stavební společnost s ručením

omezeným

z obchodních vztahů CZK 30 30

MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové

stavitelství

z obchodních vztahů CZK 181 181

BPM Bau Prozess Management GmbH -

organizační složka

z obchodních vztahů EUR 69 1 775

Viamont DSP a.s. z obchodních vztahů CZK 22 130 22 130

CLS CONSTRUCTION SERVICES s.r.o. z obchodních vztahů EUR 1 28

Na Bělidle s.r.o. z obchodních vztahů CZK 1 555 1 555

(pokračování)

36 • VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011


ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

PROFIL SPOLEČNOSTI

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Firma, druh závazku

Měna

Zůstatek Zůstatek

v měně v CZK

ZIPP PRAHA, s.r.o. z obchodních vztahů CZK 90 90

STRABAG AG - organizační složka z obchodních vztahů EUR 311 8 015

BMTI ČR s.r.o. z obchodních vztahů CZK 17 284 17 284

Brněnská obalovna, s.r.o. z obchodních vztahů CZK 435 435

BRVZ s.r.o. Bratislava z obchodních vztahů CZK 170 170

BRVZ s.r.o. Bratislava z obchodních vztahů EUR 597 15 406

Dálniční stavby Praha, a.s. z obchodních vztahů CZK 5 410 5 410

FRISCHBETON s.r.o. z obchodních vztahů CZK 472 472

Liberecká obalovna, s.r.o. z obchodních vztahů CZK 9 471 9 471

SAT s.r.o. z obchodních vztahů CZK 1 366 1 366

Jihočeská obalovna, spol. s r.o. z obchodních vztahů CZK 3 864 3 864

STRABAG SE z obchodních vztahů EUR 2 190 56 499

STRABAG Anlagentechnik GmbH z obchodních vztahů CZK 95 221 95 221

Celkem 1 126 451

* Rozbor krátkodobých závazků dle data splatnosti

Skupina Stav k 31. 12. 2011 Stav k 31. 12. 2010

Závazky před datem splatnosti 3 796 806 4 184 801

Po splatnosti do 6 měsíců 469 098 0

Po splatnosti od 6 do 12 měsíců 220 898 0

Po splatnosti nad 12 měsíců 82 786 0

Celkem 4 569 588 4 184 801

V minulém období nebyla časová struktura závazků uvedena.

C. Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv

C.I.

Časové rozlišení

Zůstatek Stav k 31 . 12 . 2011 450 806

Stav k 31 . 12 . 2010 895 306

Položka rozvahy Stav k 31. 12. 2011

Výnosy příštích období 450 806

Celkem 450 806

VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011 • 37


DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Výkaz zisku a ztráty

II.1.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

Zůstatek Stav k 31 . 12 . 2011 15 070 970

Stav k 31 . 12 . 2010 17 186 571

Skupina Stav k 31. 12. 2011 Stav k 31. 12. 2010

stavební práce 14 961 449 16 998 668

pronájem nemovitostí a strojů 88 800 95 741

opravy strojů - koncern 19 024 16 703

Ostatní 1 697 75 459

Celkem 15 070 970 17 186 571

* Prodej propojeným osobám

Společnost Předmět Částka

Brněnská obalovna, s.r.o. stavební práce a služby 1 336

BOHEMIA ASFALT, s.r.o. stavební práce a služby 29 882

Dálniční stavby Praha, a.s. stavební práce a služby 108 026

Jihočeská obalovna, spol. s r.o. stavební práce 666

Strabag s.r.o. stavební práce a služby 23 648

Strabag AG stavební práce 1 410

AET stavební práce 258

Hrušecká obalovna, s.r.o. stavební práce a služby 1 892

JHP spol. s r.o. stavební práce a služby 23 489

SAT s.r.o. stavební práce a služby 17 023

ZIPP PRAHA, s.r.o. stavební práce a služby 13 749

Viamont DSP a.s. stavební práce a služby 22 400

BHG CZ s.r.o. služby 370

ZIPP Bratislava služby 283

BLT Baulogistik služby 189

BPM Bau Prozess Management GmbH -organizační složka služby 63

BITUNOVA spol. s r.o. služby 805

BMTI ČR s.r.o. služby 23 096

BRVZ s.r.o. Praha služby 1 058

CLS CONSTRUCTION SERVICES s.r.o. služby 751

KAMENOLOMY ČR s.r.o. služby 1 504

FRISCHBETON s.r.o. služby 6 425

MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové stavitelství služby 34

OAT, s.r.o. služby 135

STRABAG Anlagentechnik GmbH služby 134

TPA ČR, s.r.o. služby 11 206

ZÜBLIN stavební společnost s ručením omezeným služby 1 236

Celkem 291 068

38 • VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011


ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

PROFIL SPOLEČNOSTI

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

II.2.

Změna stavu zásob vlastní činností

Zůstatek Stav k 31 . 12 . 2011 -138 250

Stav k 31 . 12 . 2010 -1 133 537

Skupina Stav k 31. 12. 2011 Stav k 31. 12. 2010

Změna stavu nedokončené výroby -138 250 -1 133 537

Celkem -138 250 -1 133 537

II.3.

Aktivace

Zůstatek Stav k 31 . 12 . 2011 944

Stav k 31 . 12 . 2010 16 723

Skupina Stav k 31. 12. 2011 Stav k 31. 12. 2010

Dlouhodobý hmotný majetek 944 16 723

Celkem 944 16 723

B.1.

Spotřeba materiálu a energie

Zůstatek Stav k 31 . 12 . 2011 3 070 451

Stav k 31 . 12 . 2010 3 807 909

Druh nákladu Stav k 31. 12. 2011 Stav k 31. 12. 2010

materiál pro stavební činnost 2 836 998 3 548 988

PHM 168 537 167 462

energie 29 146 29 188

Ostatní 35 770 62 271

Celkem 3 070 451 3 807 909

VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011 • 39


DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

* Nákup od propojených osob

Společnost Předmět Částka

BOHEMIA ASFALT, s.r.o. materiál 1 122 785

FRISCHBETON s.r.o. materiál 150 645

KAMENOLOMY ČR s.r.o. materiál 136 810

Jihočeská obalovna, spol. s r.o. materiál 47 265

Hrušecká obalovna, s.r.o. materiál 24 611

SLOVASFALT, s.r.o. materiál 11 855

BRVZ s.r.o. Praha materiál 5 398

AET materiál 1 893

Dálniční stavby Praha, a.s. materiál 529

BITUNOVA spol. s r.o. materiál 638

Brněnská obalovna, s.r.o. materiál 289

JHP spol. s r.o. materiál 178

Viamont DSP a.s. materiál 81

SAT s.r.o. materiál 59

OAT, s.r.o. materiál 39

Na Bělidle s.r.o. materiál 30

Strabag AG materiál 4

Celkem 1 503 109

B.2.

Služby

Zůstatek Stav k 31 . 12 . 2011 10 321 568

Stav k 31 . 12 . 2010 10 718 344

Druh nákladu Stav k 31. 12. 2011 Stav k 31. 12. 2010

subdodávky služeb 8 449 016 8 857 358

leasing a nájemné 441 514 498 184

přeprava 409 332 481 388

koncern - gescia 221 062 242 059

opravy a udržování 209 559 225 636

reklama 151 553 134 028

cestovné 48 866 54 564

náklady na zkoušky 34 390 44 749

strážní služba 30 258 36 039

Ostatní 326 018 144 339

Celkem 10 321 568 10 718 344

Údaje o nákladech na statutárního auditora v patřičném členění jsou součástí výše zmíněné konsolidované

účetní závěrky.

40 • VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011


ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

PROFIL SPOLEČNOSTI

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

* Nákup od propojených osob

Společnost Předmět Částka

BMTI ČR s.r.o. služby 310 294

STRABAG SE služby 206 701

STRABAG Anlagentechnik GmbH služby 204 466

Dálniční stavby Praha, a.s. služby 167 040

BRVZ s.r.o. Bratislava služby 194 785

JHP spol. s r.o. služby 93 642

BITUNOVA spol. s r.o. služby 47 149

TPA ČR, s.r.o. služby 32 929

AET služby 29 458

Viamont DSP a.s. služby 20 956

FRISCHBETON s.r.o. služby 20 336

ZIPP Brno s.r.o. služby 16 000

Na Bělidle s.r.o. služby 15 771

OAT, s.r.o. služby 12 753

STRABAG AG - organizační složka služby 11 407

CLS CONSTRUCTION SERVICES s.r.o. služby 3 634

BPM Bau Prozess Management GmbH -organizační složka služby 1 725

BOHEMIA ASFALT, s.r.o. služby 1 391

KAMENOLOMY ČR s.r.o. služby 1 877

ED ZÜBLIN AG služby 1 391

ZIPP Bratislava s.r.o. služby 1 294

MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové stavitelství služby 903

ZIPP PRAHA, s.r.o. služby 333

ZÜBLIN stavební společnost s ručením omezeným služby 300

Hrušecká obalovna, s.r.o. služby 51

Strabag s.r.o. služby 18

STRABAG Property and Facility Services a.s. služby 1

SAT s.r.o. služby 1

Celkem 1 396 606

C. Osobní náklady

Zůstatek Stav k 31 . 12 . 2011 1 100 532

Stav k 31 . 12 . 2010 3 807 909

Druh nákladu

Počet

v běžném

období

Počet

v minulém

období

Stav

k 31 . 12.

2011

Stav

k 31. 12.

2010

Zaměstnanci - mzdové náklady 2 216 2 408 778 834 983 751

z toho řídící pracovníci - mzdové náklady 9 10 33 003 56 078

Statutární orgány, jednatelé - odměny 8 8 neuvedeno neuvedeno

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní

pojištění

- - 310 214 326 469

Sociální náklady - - 11 484 14 330

Celkem 2 224 2 416 1 100 532 1 324 550

VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011 • 41


DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

D. Daně a poplatky

Zůstatek Stav k 31 . 12 . 2011 20 053

Stav k 31 . 12 . 2010 21 397

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Zůstatek Stav k 31 . 12 . 2011 172 309

Stav k 31 . 12 . 2010 225 226

III./F.

Výnosy a náklady z prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

Výnosy Stav k 31 . 12 . 2011 48 375

Stav k 31 . 12 . 2010 21 205

Náklady Stav k 31 . 12 . 2011 8 646

Stav k 31 . 12 . 2010 4 885

Majetek Výnosy Náklady Rozdíl

Nemovitosti 20 000 5 225 14 775

Ostatní 28 375 3 421 24 954

Celkem 48 375 8 646 39 729

* Prodej propojeným osobám

Společnost Předmět Částka

KAMENOLOMY ČR s.r.o. dlouhodobý majetek a materiál 113

STRABAG d.o.o. dlouhodobý majetek 484

BMTI ČR s.r.o. materiál 626

BOHEMIA ASFALT, s.r.o. materiál 53

SAT s.r.o. materiál 63

TPA ČR, s.r.o. dlouhodobý majetek a materiál 65

Celkem 1 404

IV.-V.

Ostatní provozní výnosy

Zůstatek Stav k 31 . 12 . 2011 332 267

Stav k 31 . 12 . 2010 259 324

Druh výnosu Stav k 31. 12. 2011

Ostatní provozní výnosy 332 267

Celkem 332 267

42 • VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011


ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

PROFIL SPOLEČNOSTI

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

* Prodej propojeným osobám

Společnost Předmět Částka

BHG CZ s.r.o. přefakturace 210

BMTI ČR s.r.o. přefakturace 8 468

Brněnská obalovna, s.r.o. přefakturace 39

BOHEMIA ASFALT, s.r.o. přefakturace 6 701

Dálniční stavby Praha, a.s. přefakturace 33 075

KAMENOLOMY ČR s.r.o. přefakturace 3 048

FRISCHBETON s.r.o. přefakturace 1 936

Jihočeská obalovna, spol. s r.o. přefakturace 2

JHP spol. s r.o. přefakturace 10 764

Strabag s.r.o. přefakturace 4 928

ZIPP Brno s.r.o. přefakturace 29

ZIPP Bratislava přefakturace 2 941

BRVZ s.r.o. Praha přefakturace 1 655

STRABAG MML Kft. přefakturace 2

BLT Baulogistik přefakturace 2 306

BPM Bau Prozess Management GmbH - organizační složka přefakturace 866

AET přefakturace 17

BITUNOVA spol. s r.o. přefakturace 291

CLS CONSTRUCTION SERVICES s.r.o. přefakturace 186

MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové stavitelství přefakturace 1 243

Na Bělidle s.r.o. přefakturace 300

SAT s.r.o. přefakturace 1 947

STRABAG Anlagentechnik GmbH přefakturace 8

TPA ČR, s.r.o. přefakturace 2 727

ZIPP PRAHA, s.r.o. přefakturace 4 660

ZÜBLIN stavební společnost s ručením omezeným přefakturace 269

Viamont DSP a.s. přefakturace 918

STRABAG AG - organizační složka přefakturace 12

Hrušecká obalovna, s.r.o. přefakturace 12

Karlovarské silnice, a.s. přefakturace 11

OAT, s.r.o. přefakturace 2

Celkem 89 573

G.-I.

Ostatní provozní náklady

Zůstatek Stav k 31 . 12 . 2011 180 591

Druh nákladu Stav k 31. 12. 2011

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních

nákladů příštích období

149 082

Ostatní provozní náklady 31 509

Celkem 180 591

VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011 • 43


DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VII.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

Zůstatek Stav k 31 . 12 . 2011 0

Stav k 31 . 12 . 2010 27 254

Druh výnosu Stav k 31. 12. 2011 Stav k 31. 12. 2010

JHP s.r.o. 0 25 000

BETON Písek s.r.o. 0 2 254

Celkem 0 27 254

IX.-XII. Ostatní finanční výnosy

Zůstatek Stav k 31 . 12 . 2011 217 837

Druh výnosu Stav k 31. 12. 2011

Výnosové úroky 75 651

Ostatní fi nanční výnosy 142 186

Celkem 217 837

* Prodej propojeným osobám

Společnost Předmět Částka

BRVZ GmbH Spittal úroky 37 462

BRVZ s.r.o. Praha úroky 104

ZIPP PRAHA, s.r.o. úroky 766

BOHEMIA ASFALT, s.r.o. úroky 3 827

BLT Baulogistic úroky 12

BPM Bau Prozess Management GmbH -organizační složka úroky 11

BITUNOVA spol. s r.o. úroky 3

BMTI ČR s.r.o. úroky 1 723

CLS CONSTRUCTION SERVICES s.r.o. úroky 80

KAMENOLOMY ČR s.r.o. úroky 4 298

FRISCHBETON s.r.o. úroky 3 509

MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové stavitelství úroky 2 434

Na Bělidle s.r.o. úroky 1 580

OAT, s.r.o. úroky 49

STRABAG Anlagentechnik GmbH úroky 355

JHP spol. s r.o. úroky 154

Celkem 56 367

L.-P.

Ostatní finanční náklady

Zůstatek Stav k 31 . 12 . 2011 120 561

44 • VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011


ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

PROFIL SPOLEČNOSTI

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Druh nákladu Stav k 31. 12. 2011

Nákladové úroky 33 269

Ostatní fi nanční náklady 87 292

Celkem 120 561

* Nákup od propojených osob

Společnost Předmět Částka

Dálniční stavby Praha, a.s. úroky 14 175

STRABAG SE bankovní poplatky 7 414

Viamont DSP a.s. úroky 4 077

BHG CZ s.r.o. úroky 1 763

SAT s.r.o. úroky 2 077

BOHEMIA ASFALT, s.r.o. úroky 1 548

BRVZ s.r.o. Praha úroky 1 305

OAT, s.r.o. úroky 639

BITUNOVA spol. s r.o. úroky 504

FRISCHBETON s.r.o. úroky 154

Na Bělidle s.r.o. úroky 12

ZIPP PRAHA, s.r.o. úroky 37

Celkem 33 705

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost

Zůstatek Stav k 31 . 12 . 2011 120 367

* Rozbor daně z příjmů

Základ daně Daňový efekt

Zisk před zdaněním 537 432 -

Daňová sazba aplikovatelná na tuzemské zisky 19 % 102 112

Dopad uplatnění daňové ztráty a odčitatelných položek -338 412 -64 298

Daňové dopady z ostatních nezdaňovaných příjmů a odpočtů -25 578 -4 860

Daňové dopady z ostatních nedaňových nákladů 178 948 34 000

Daňové dopady ze slev na dani - -224

Daňové dopady minulých zdaňovacích období - 0

Celkem 352 390 66 730

VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011 • 45


DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

* Rozbor odložené daně

Zdroje dočasných rozdílů

Rozdíl

Nezohledněná Zohledněná

částka částka

Rozdíly zůstatkových cen dlouhodobého majetku -77 696 -77 696

Nezaplacené výnosové penále -136 123 -136 123

Účetní rezervy 922 318 922 318

Nezaplacené nákladové penále 26 891 26 891

Celkem rozdíly 735 390 0 735 390

Sazba daně pro následující období 19 %

Odložená pohledávka (+) / závazek (-) vztahující

se k dočasným rozdílům

139 724

Počáteční stav odložené daně

(+ pohledávka; - závazek)

211 346

Běžný náklad (+) / výnos (-) z odložené daně 53 637

Výsledná odložená daňová pohledávka (+) /

závazek (-)

157 709

46 • VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011


ROZBOR MAJETKU

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

PROFIL SPOLEČNOSTI

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011

v celých tisících CZK

Položka

Stav

k 31. 12.

2010

Vývoj v pořizovacích cenách Vývoj oprávek a opravných položek Netto

Přírůstky Převody Úbytky

Stav

k 31. 12.

2011

Stav

k 31. 12.

2010

Přírůstky Převody Úbytky

Stav k

31.12.2011

B.I.1. 82 82 82 82 0 0

B.I.3. 468 23 445 468 23 445 0 0

B.I. 550 0 0 23 527 550 0 0 23 527 0 0

Stav

k 31. 12.

2011

Stav

k 31. 12.

2010

B.II.1. 157 185 769 2 077 155 877 0 0 155 877 157 185

B.II.2. 485 080 88 482 10 837 562 725 178 955 20 221 7 038 192 138 370 587 306 125

B.II.3. 1 986 111 64 810 27 210 171 502 1 906 629 1 587 774 152 760 167 054 1 573 480 333 149 398 337

B.II.6. 294 294 0 0 294 294

B.II.7. 32 978 1 176 -27 210 6 944 0 0 6 944 32 978

B.II.9. 5 116 5 116 1 563 341 1 904 3 212 3 553

B.II. 2 666 764 155 237 0 184 416 2 637 585 1 768 292 173 322 0 174 092 1 767 522 870 063 898 472

B.III.1. 490 078 1 879 488 199 60 000 60 000 428 199 430 078

B.III.2. 14 176 14 176 0 0 14 176 14 176

B.III.3. 3 728 3 728 3 728 3 728 0 0

B.III. 507 982 0 0 1 879 506 103 63 728 0 0 0 63 728 442 375 444 254

Celkem 3 175 296 155 237 0 186 318 3 144 215 1 832 570 173 322 0 174 115 1 831 777 1 312 438 1 342 726

Položka: B.I. - Dlouhodobý nehmotný majetek B.II. - Dlouhodobý hmotný majetek B.III. - Dlouhodobý fi nanční majetek

B.I.1. - Zřizovací výdaje B.II.1. - Pozemky B.III.1. - Podíly v ovládaných a řízených osobách

B.I.2. - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.II.2. - Stavby B.III.2. - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

B.I.3. - Software B.II.3. - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B.III.3. - Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

B.I.4. - Ocenitelná práva B.II.4. - Pěstitelské celky trvalých porostů B.III.4. - Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv

B.I.5. - Goodwill B.II.5. - Dospělá zvířata a jejich skupiny B.III.5. - Jiný dlouhodobý fi nanční majetek

B.I.6. - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.II.6. - Jiný dlouhodobý hmotný majetek B.III.6. - Pořizovaný dlouhodobý fi nanční majetek

B.I.7. - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.II.7. - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.III.7. - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fi nanční majetek

B.I.8. - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B.II.8. - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

B.II.9. - Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011 • 47


ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

48 • VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011


ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

PROFIL SPOLEČNOSTI

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011 • 49


ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

50 • VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011


ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

PROFIL SPOLEČNOSTI

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011 • 51


Foto:

Archiv STRABAG

L. Růžek - titulní strana, str. 2, 7, 10, 53

J. Ptáček - vnitřní titulní strana

J. Hazuka - str. 4, 6, 12

L. Šaro - str. 9, 10

52 • VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011

Rozšíření budovy 4 v areálu společnosti BROSE


VÝROČNÍ ZPRÁVA STRABAG 2011 • 53


www.strabag.cz

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Tel..: +420 222 868 111

Fax: +420 222 868 211

pr@strabag.com

More magazines by this user
Similar magazines