SELETUSKIRI

web.static.vm.ee

SELETUSKIRI

SELETUSKIRI

Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu kohta

1. Sissejuhatus

Eelnõu käsitleb Eestisse akrediteeritud välisriikide diplomaatide, haldustöötajate,

abiteenistujate ja koduteenijate ning nende perekonnaliikmete autojuhilubade

kehtivust nende lähetusperioodi jooksul Eestis.

Eelnõu on koostanud Välisministeeriumi protokolliosakonna diplomaatilise

puutumatuse ja eesõiguste büroo atašee Kairi Pirk-Vatunen (6317554) ja juriidilise

osakonna rahvusvahelise õiguse ja õigusloome büroo atašee Perit Bokka (6317435)

ning keeleliselt toimetanud juriidilise osakonna keeleekspert Piret Grigorjeva.

Eelnõu vastuvõtmiseks Riigikogus on vaja poolthäälte enamust.

2. Seaduse eesmärk

Liiklusseaduse muutmise eesmärgiks on võimaldada Eestisse akrediteeritud

välisriikide diplomaatiliste esindajate, konsulaarametnike, erimissioonide ja

rahvusvaheliste organisatsioonide esindajate ning välisriigi diplomaatiliste esinduste

ja konsulaarasutuste, erimissioonide ja rahvusvaheliste organisatsioonide esinduste

haldustöötajate, abiteenistujate ja koduteenijate ning nende perekonnaliikmete

välisriigis väljaantud juhilubade kehtivus Eestis. Vajadus seaduse muudatuse järele

tuleneb praktilistest kaalutlustest, sest ei ole otstarbekas nõuda Eestisse

akrediteeritud diplomaatidelt ja teistelt töötajatelt nende lähetusperioodi jooksul

juhilubade vahetamist ja sellega kaasnevate eksamite sooritamist. Diplomaadid on

Eestisse akrediteeritud teatud kindlaks perioodiks (reeglina 3 kuni 4 aastat), mille

möödudes nad lahkuvad. Arvestades diplomaadi ameti eripära ja teatud perioodidel

välislähetuses viibimise paratamatust, on otstarbekas teha liiklusseaduse paragrahvi

27 üldnõudest erand Eestisse akrediteeritud diplomaatidele, haldustöötajatele,

abiteenistujatele, koduteenijatele ja nende perekonnaliikmetele.

3. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs

Eelnõuga lisatakse liiklusseaduse (RT I 2001, 3, 6; 93, 565) §-le 27 lõige 3, mis

kehtestab erandi sama paragrahvi lõikes 2 sätestatud üldreeglist, mille kohaselt

välisriigis välja antud juhiluba kehtib üks aasta juhiloa omaniku Eestisse saabumisest

arvates ning selle vahetamiseks Eesti juhiloa vastu peab taotleja edukalt sooritama

liiklusteooria- ja sõidueksami. Seega, uus lõige 3 vabastab Eestisse akrediteeritud

diplomaadid, haldustöötajad, abiteenistujad, koduteenijad ja nende

perekonnaliikmed kohustusest vahetada välismaal välja antud kehtiv juhiluba Eesti

juhiloa vastu ning sellega seonduvast liiklusteooria- ja sõidueksamist. Juhiloa

vahetamisest vabastamine puudutab ainult neid diplomaate, haldustöötajaid,

abiteenistujaid, koduteenijaid ja nende perekonnaliikmeid, kes ei ole Eesti Vabariigi

kodanikud ega alalised elanikud ning kellel on nõuetekohased ja kehtivad välisriigi

juhiload.

Eelnõu on kooskõlas Viini 1968. a teeliikluse konventsiooniga (RT 1992, 12, 194),

mille IV peatükk käsitleb mootorsõiduki juhtide ja juhilubadega seonduvat ning

millega Eesti Vabariik on ühinenud. Konventsioon lubab osalisriikidel jätta

tunnustamata selliste juhilubade kehtivus, mis on välja antud teiste osalisriikide

territooriumil isikutele, kes on asunud elama selle osalisriigi territooriumile. Kuid


loomulikult ei saa siit järeldada, et osalisriik ei või sellist juhiluba tunnustada, eriti

teatud isikute ringi puhul, nagu näiteks nende riiki akrediteeritud diplomaadid.

Eelnõu on kooskõlas põhiseadusega.

4. Eelnõu terminoloogia

Eelnõus ei ole kasutatud uusi termineid. Mõisted “haldustöötaja”, “abiteenistuja”,

“koduteenija” on kasutusel 1961. a diplomaatiliste suhete Viini konventsioonis (RT II

1993, 24, 56) ning mõeldud samatähenduslikena ka eelnõus.

5. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele

Euroopa Liidu õiguses reguleerib juhilubadega seonduvat nõukogu direktiiv

91/439/EEC. Selles ei mainita küll konkreetselt diplomaatide, haldustöötajate,

abiteenistujate, koduteenijate ega nende perekonnaliikmete lubadega seotud

problemaatikat, kuid viidatakse üldiselt nõudele vahetada juhiload aasta jooksul teise

riiki saabumisest arvates (nõue, mis oli sätestatud nüüdseks kehtivuse kaotanud

direktiivi 80/1263/EEC artiklis 8). Nimetatud direktiivi 91/439/EEC preambulis

juhitakse tähelepanu, et vastav nõue kujutab endast takistust inimeste vabale

liikumisele, mis on aga lubamatu lähtuvalt Euroopa integratsiooni põhimõtetest.

6. Seaduse mõjud

Seaduse jõustumisel kehtivad Eestisse akrediteeritud diplomaatide, haldustöötajate,

abiteenistujate, koduteenijate ja nende perekonnaliikmete välisriigis väljaantud

juhiload kogu nende lähetusperioodi vältel ja ei kuulu väljavahetamisele.

7. Seaduse rakendamiseks vajalikud kulutused

Seaduse rakendamiseks ei ole vaja teha täiendavaid kulutusi.

8. Seaduse jõustumine

Seadus jõustub üldkorras, st 10. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

9. Eelnõu kooskõlastamine

Eelnõu esitatakse kooskõlastamiseks Teede- ja Sideministeeriumile,

Siseministeeriumile ning Justiitsministeeriumile.

Kristiina Ojuland

Välisminister

Indrek Tarand

Kantsler

More magazines by this user
Similar magazines