Å UMARSKI LIST 7-9/1958

sumari.hr

Å UMARSKI LIST 7-9/1958

II.

Po variaciono-statističkoj metodi smo utvrdili,

da kvocijenti k — -=- ± oiiK=—- ± 02 iznose za pojedine

vrste drveća kako slijedi:

1. Quercus cerris, L., CER

(Vučjak, Generalski Stol)

2. Quercus ilex, L., CRNIKA

(Rab)

3. Quercus peđunculata, Ehrh.,

HRAST LUŽNJAK

(Slavonski prosjek)

4. Quercus sessiliflora, Sal.,

HRAST KITNJAK

(Slavonski prosjek)

5. Fagus silvatica, L., BUKVA

(Gorski Kotar, Zagrebačka Gora i Velebit)

6. Alnus glutinosa, Gaetn., CRNA JOHA

(Lipovljani)

7. Ulmus campestris, L., NIZINSKI BRIJEST

(Lipovljani)

8. Quercus peđunculata, Ehrh.,

HRAST LUŽNJAK

(Lipovljani)

9. Fraxinus angustifolia, Wahl.,

POLJSKI JASEN

(Lipovljani)

10. Carpinus betulus, L., OBIČNI GRAB

(Lipovljani)

11. Castanea sativa, Mili., PITOMI KESTEN

(Zagrebačka Gora)

12. Fraxinus excelsior, L., OBIČNI JASEN

(Zagrebačka Gora)

13. Acer pseuđoplatanus, L., GORSKI JAVOR

(Zagrebačka Gora)

14. Fagus silvatica, L., BUKVA

(Zagrebačka Gora)

15. Alnus glutinosa, Gaert., CRNA JOHA

(Crni Jarci, Lipovljani)

k = 0,8829 ± 0,0053

K = 1,1326 ± 0,0069

k = 0,9075 ± 0,0038

K = 1,1019 ± 0,0042

k = 0,9204 ± 0,0012

K = 1,0864 ± 0,0012

k = 0,9243 ± 0,0015

K = 1,0818 ± 0,0016

k = 0,9853 ± 0,0018

K = 1,0359 ± 0,0017

k = 0,9030 ± 0,0031

K = 1,1074 ± 0,0041

k = 0,9063 ± 0,0039

K = 1,1034 ± 0,0056

k = 0,9223 ± 0,0014

K = 1,0842 ± 0,0016

(la)

(2a)

(3a)

(4a>

(5a)

(6a)

(7a)

(8a>

k = 0,9266 ± 0,0060 (9a>

K = 1,0792 ± 0,0048

k = 0,9651 ± 0,0020 (10a)

K = 1,0362 ± 0,0030

k = 0,9126 ± 0,0022 (11a)

K = 1,0958 ± 0,0030

k = 0,9200 ± 0,0048 (12a)

K = 1,0869 ± 0,0041

k = 0,9499 ± 0,0031 (13a)

K = 1,0527 ± 0,0028

k = 0,9732 ± 0,0003 (14a)

K = 1,0275 ± 0,0022

k = 0,9012 ± 0,0039 (15a)

K = 1,1099 ± 0,0042

III.

Na temelju kvocijenta k

d

D

oi izračunali smo>

po M e y e r-ovoj formuli

totalnoj drvnoj masi

prosječno učešće kore

stabla kako slijedi:

(p) u

1. Quercus cerris, L., CER

(Vučjak, Generalski Stol)

2. Quercus ilex, L., CRNIKA

(Rab)

3. Quercus peđunculata, Ehrh., HRAST LUŽNJAK

4. Quercus sessiliffora, Sal., HRAST KITNJAK

(Slavonski prosjek)

5. Fagus silvatica, L., BUKVA

(Gorski Kotar, Zagrebačka Gora i Velebit)

p - 22,l°/o

p = 17,6%>

p = 14,6%

p = 6,8%

(lb)

(2b)

(4b)

(5b>

More magazines by this user
Similar magazines