Å UMARSKI LIST 3-5/1989

sumari.hr

Å UMARSKI LIST 3-5/1989

OBJEKTI ISTRAŽIVANJA I METOD RADA

Istraživanja su zasnovana na analizama rasta i razvitka poljskog jasena

na oglednim površinama formiranim na zemljištima različitog tipa i

stepena zaslanjenosti. Ogledna polja je osnovao Zavod za šumarstvo iz Novog

Sada u periodu od 1949—1953. godine na području Kanjiže i Bačkog

Monoštora.

Pošumljavanje oglednih polja, prema usvojenoj šemi unutrašnje organizacije

parcela, uz prethodnu pripremu zemljišta, izvršeno je u toku

1951. i 1952. god., sadnjom sadnica.

U okolini Kanjiže formirana su dva ogledna polja, površine 3,5 ha, na

opštinskom pašnjaku. Nalaze se na oko 83 mnm, na površini s vrlo izraženim

mikroreljefom.

Ogledno polje kod Bačkog Monoštora zahvata površinu od 4,0 ha i

nalazi se, također, na bivšem pašnjaku. Predstavlja- uglavnom, ravan teren,

s vrlo malim depresijama, na oko 89 mnm.

U geološkom smislu, teren oba proučavana lokaliteta izgrađuju les,

lesoidne sugline i barski les. Lesoidne sugline prate les na celoj površini.

U podini tih suglina nalaze se proslojci peskova veoma finog zrna koji sadrže

podzemnu vodu.

Pod uticaiem pedogenetskih procesa, tj. poplavnih površinskih i podzemnih

voda ili salinizacije i alkalizacije, nastala su sadašnja svojstva terasnog

lesa kao matičnog supstrata, pretežno metamorfozom prvobitnog,

relativno homogenog materijala.

U klimatskom pogledu proučavani lokaliteti pripadaju subhumidnoj suvljoj

klimi (C|). U toku vegetacionog perioda pada 55—57 l8 /o od ukupne količine

padavina (Sombor — 591 mm; Senta — 592 mm). Najkišovitiji mesec

je juni sa 71 mm (Sombor) i 75 mm (Senta).

Rekonstrukcijom oglednih površina (1981—87. god.), izvršeni su opsežni

radovi, kojima su obuhvaćena terenska i laboratorijska proučavanja

vegetacije, zemljišta, podzemnih voda i odgovarajuća taksaciona merenja.

Pri obradi dobijenih podataka primenjene su metode matematičke statistike,

a odgovarajući proračuni su izvršeni na PC ZX Spectrum.

REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Karakteristike

zemljišta

Na osnovu izvršenih terenskih i laboratorijskih pedoloških proučavanja,

na oglednim površinama u Kanjiži izdvojeni su: livadska crnica solončakasta,

blagi solončak srednje alkalizovan i ljuti solončak jako alkalizovan.

Na površinama oglednog polja u Bačkom Monoštoru izdvojeni su: solonec

sa znacima osolođavanja i osolođeni solonec. Za sva izdvojena zemljišta

izvršen je proračun toksičnih jona po genetičkim horizontima, pri čemu

je posebna pažnja posvećena njihovom sadržaju u zoni razvoja osnovne

mase korenovog sistema.

112

More magazines by this user
Similar magazines