Å UMARSKI LIST 3-5/1989

sumari.hr

Å UMARSKI LIST 3-5/1989

Ko-informacijski procesi omogućavaju odvijanje informacijskih procesa

u realnom svijetu, a odnose se prvenstveno na materijalne procese, energetske

procese, kadrovske procese, gospodarske procese, organizacijske procese,

financijske procese, biološke procese, tehnološke procese, vremenske

procese, prostorne procese, klimatske procese itd.

Radi značajnog broja ko j informacijskih faktora obično za informacijski

sistem u šumarstvu kažemo da je kompleksan. Kompleksnost tog sistema

naročito je značajna u interakciji između kratkoročnih i dugoročnih ciljeva

šumarstva. To se naročito odnosi na cjelokupno područje planiranja sa različitim

utjecajem ekologije i koristi od šuma koje se teško definiraju uobičajenim

ekonomskim faktorima.

Oblici korištenja informacijskog sistema u šumarstvu usko su povezani

sa prirodnim zakonitostima ove djelatnosti. Ti oblici posebno su interesantni

za korisnike na različitim razinama rukovođenja s obzirom na prostornu

i vremensku distribuiranost proizvodnih i poslovnih događaja. Neformalni

prikaz shema ovakvog tradicionalnog gledanja na stvari uprošćeno je prikazano

na graf. 2.

GRAF. 2 Prirodni zakoni i informacijski sistem šumarstva

Razumljivo je i lako vidljivo, da vrijeme ovakvoj shemi daje još jednu

vrlo bitnu dimenziju, ako sistem obogatima sa strategijom, taktikom, operativom

i rutinom (Graf. 3) koje podrazumijevamo kao sistemski povezane

elemente ulaza, obrade i izlaza.

Kao i svaki biološki sistem, informacijski sistem u šumarstvu definira

veze između elemenata na razini biologije stohastičkim veličinama, a

kompleksnost ukupnog sistema se višekratno povećava postojanjem funkcionalne

segmentacije na ulazu, obradi i izlazu. U svakom elementu sistema

i na svakoj njegovoj razini (Graf. 4) to znači, da je granica između

šumarstva kao djelatnosti i okruženja jasno definirana, ali i da je za

moderno poimanje općih koristi od šuma često vrlo nedefinirana (amorf-

122

More magazines by this user
Similar magazines