čerpadlá - Aqua Slovakia

aquaslovakia.sk

čerpadlá - Aqua Slovakia

Technológia do záhradných jazierok a jazierok na plávanie

Ján Beseda – AQUA Slovakia

Istrijská 62

841 07 Bratislava

Devínska Nová Ves

K A T A L Ó G 2 0 1 0

Tel.: 02/64 53 86 34

0905 158 217- majiteľ

Fax: 02/64 53 86 35

E-mail: aquaslovakia@aquaslovakia.sk

Web: www.aquaslovakia.sk


■ ■ ■na úvod ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ideme budovať záhradné jazierko ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

problémy jazierok

Azda nič nemôţe tak oţiviť záhradu, ako voda. Jazierko, potok, vodopád, alebo

fontána dodajú záhrade neopakovateľnú atmosféru.

V tomto katalógu nájdete všetko, čo potrebujete pri ich výstavbe.

Na to, aby bolo Vaše záhradné jazierko skutočne pekné, aby v ňom bola čistá voda,

a aby sa v ňom darilo rybám i rastlinám, je potrebné dodrţať niektoré zásady pri jeho

budovaní.

Záhradné jazierko nie je prirodzeným prírodným systémom s vlastnými regulačnými

mechanizmami. Je od okolitého prostredia izolované vrstvou fólie a ak nie je

zabezpečená jeho kvalitná filtrácia, čoskoro sa v ňom prejavia

Tri hlavné problémy záhradných jazierok:

riasy

Stojatá a plytká voda jazierka je ideálnym prostredím pre tvorbu jednobunkových

i väčších rias. Pod vplyvom vyššej teploty a intenzívneho slnečného ţiarenia najmä

v lete sa voda veľmi rýchlo sfarbí do zelena.

dusíkaté látky

V záhradnom jazierku sa po čase začnú hromadiť dusíkaté látky, ktoré sú toxické pre

ryby aj rastliny. Uvoľňujú sa pri rozklade výlučkov rýb, zvyškov rastlín a krmiva.

Dusíkaté látky podporujú tvorbu rias.

pevné nečistoty

Vodu v jazierku znečisťujú aj pevné nečistoty, najmä napadané lístie a rastliny,

zhluky odumretých rias a naviate nečistoty z okolia jazierka.

Všetky tri problémy riešia profesionálne filtračné systémy.

Pri výbere správneho filtračného systému je potrebné zohľadniť:

Prírodné a klimatické podmienky jazierka

Umiestnenie jazierka v tieni, alebo na priamom slnku

Hĺbku jazierka

Teplotu vody

Mnoţstvo rýb

Mnoţstvo rastlín

V zásade platí, ţe voda v jazierku sa znečisťuje tým rýchlejšie, čím je jazierko plytšie,

teplejšie, je v ňom viac rýb, menej rastlín a čím viac priameho slnečného ţiarenia naň

dopadá. Pri takomto rýchlejšom znečisťovaní vody je potrebné zvoliť výkonnejší

filtračný systém.

čo potrebujeme na vybudovanie jazierka?

Po vykopaní samotného jazierka je potrebné poloţiť do výkopu

fóliu.

Filtráciu vody v jazierku zabezpečí

FILTRAČNÝ SET,

ktorý sa skladá z

čerpadla ,

UV lampy,

hadíc,

a

baktérií.

Pri konečnej úprave jazierka a pri jeho údrţbe môţeme pouţiť tieto

doplnky:

podhladinové svietidlá

skimmre

vodotrysky

vodný vysávač

košíky na rastliny

podberáky na vyberanie nečistôt

chemické sady na zisťovanie stavu vody

prírodné biologické prípravky na úpravu vody

diaľkový elektrický ovládací systém jazierka

prehľad komponentov

fólia

Základ jazierka tvorí fólia. Jej výhodou oproti pevným plastovým nádrţiam je, ţe sa

dokáţe prispôsobiť akémukoľvek tvaru výkopu. Dodáva sa v hrúbke 0,5 – 1 mm. Pri

inštalácii fólie sa jednotlivé pásy spájajú zváraním, alebo lepením. V prípade, ţe sa na

dne jazierka nachádzajú ostré predmety (kamene, korene stromov), je potrebné dno

vysypať pieskom alebo pouţiť geotextíliu. Inak by sa fólia mohla prederaviť.

princíp filtrácie

Filtračný systém, ktorý pozostáva z čerpadla, UV lampy, filtra a hadíc je v chode

nepretrţite 24 hodín denne.

Čerpadlo vháňa špinavú vodu z jazierka najprv do UV lampy, ktorá je buď priamo

vstavaná vo filtri, alebo stojí samostatne. Voda pretekajúca cez UV lampu je vystavená

UV ţiareniu, ktoré zabíja mikroskopické riasy. Práve vďaka týmto riasam voda v jazierku

bez filtrácie zozelenie. Riasy vystavené ţiareniu sa začnú zhlukovať. Takéto zhluky rias

sú uţ príliš ťaţké, aby sa vznášali. Preto klesajú na dno, kde kvôli príliš nízkej teplote

zahynú, alebo sa zachytia v mechanickom filtri.

Z UV lampy voda prechádza do samotného filtra, ktorý vykonáva dva druhy filtrácie.

Pevné nečistoty a zhluky rias sa zachytávajú v špongiových mechanických filtroch.

Problém s vysokým obsahom dusíkatých látok rieši biologická časť filtra. Vo filtri sa

nachádza porézny materiál, na povrchu ktorého sa rozmnoţujú špeciálne baktérie.

Tieto baktérie potrebujú dusíkaté látky pre svoj ţivot. Nebezpečný amoniak sa ich

pôsobením postupne mení na nitrit, ten na nitrát a výsledným produktom tohto procesu

je neškodný dusík, ktorý sa uvoľní do vzduchu.

druhy filtrov

Existuje viacero druhov filtrov.

V prvom rade filtre delíme na prietokové a tlakové.

Prietokové filtre stoja samostatne vedľa jazierka. Vodu z jazierka do nich vháňa

čerpadlo uloţené vo vode. Musia byť umiestnené nad úrovňou hladiny vody, pretoţe

prefiltrovaná voda sa vlieva naspäť do jazierka samospádom. Aby nekazili vzhľad,

zvyčajne sa zamaskujú okrasnými kameňmi a rastlinami.

Tlakové filtre sú pri rovnakom výkone vo všeobecnosti menšie a ich obrovskou

výhodou je, ţe ich moţno zakopať do zeme. Nekazia tak estetický vzhľad okolia

jazierka.

čerpadlá

Čerpadlá majú v jazierku dve hlavné funkcie.

V prvom rade zabezpečujú obeh vody v rámci filtračného systému. Vďaka nim voda

prechádza filtrom 24 hodín denne a zostáva čistá. Ak by voda nepretekala filtrom

nepretrţite, baktérie zabezpečujúce biologickú filtráciu by zahynuli.

Druhou funkciou čerpadiel je zabezpečiť akýchkoľvek pohyb vody podľa želania

majiteľa jazierka. Vďaka nim je moţné inštalovať rôzne typy okrasných trysiek, vytvárať

vodopády, potôčiky, vodotrysky, prepájať viaceré jazierka a nechať vodu pretekať

z jedného do druhého. Takéto efekty nie len, ţe oţivujú vzhľad celej záhrady, ale aj

prekysličujú vodu a zlepšujú ţivotné podmienky rybám.


■ ■ ■ filtre ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ prietokové filtre ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Fish Mate

Prietokový filter. Biologická aj mechanická filtrácia + UV lampa.

Najväčšou výhodou filtrov Fish Mate je vynikajúca cena pri veľmi vysokej

kvalite.

Model UV lampa MO Cena v €

FISH MATE C 16 16 W 134,47 €

FISH MATE L 25 25 W 318,90 €

FISH MATE L 30 30 W 388,21 €

Biotec Screenmatic

Prietokový filter. Biologická aj mechanická filtrácia.

Voda vchádzajúca do filtra dopadá na špeciálne sito

„Screenex“, ktoré zachytáva čiastočky do veľkosti 100

mikrónov. Jednoduchým otočením regulačného prvku

prúd vody spláchne nečistoty zo sita – špinavá voda

odtečie zberným kanálikom. Súčasťou filtra je aj

elektronický indikátor zašpinenia filtra, regulátor

prietoku a špeciálny nástroj, umoţňujúci čistiť špongie

bez ich vybratia z filtra. Filter sa dá do 2/3 zakopať do

zeme.

Model

Model

BioSmart

Veľkosť

jazierka

Veľkosť

jazierka

Prietok (l/h) MO Cena v €

5.1 6000 l 5500 l 228,11 €

10.1 20000 l 8000 l 403,41 €

UV

lampa

MO Cena v €

UVC 16 000 16000 l 11 W 213,01 €

24000 UVC 24000 l 24 W 1 046,01 €

BioSmart Set

Kaţdé jazierko bez ohľadu

ako je veľké pomocou

filtračnej technológie zaisťuje

jeho čistotu počas celého roka

FiltoMatic Set

Model

BioSmart Set

Biotec 5.1 / 10.1

Kompletný filtračný systém pre záhradné jazierka sa skladá z filtra FiltoMatic

so zabudovanou UV lampou a čerpadla. Automatické čistenie zaisťuje priezračnú vodu

vodu po celý rok. Úspora energie aţ o 40 %

Model FiltoMatic UV Lampa Čerpadlo MO cena v €

Set 3000 CWS 11 W Aquamax Eco 4000 CWS 403,41€

Set 6000 CWS 18 W Aquamax Eco 6000 CWS 581,91€

Set 12000 CWS 24 W Aquamax Eco 8000 CWS 903,21€

Model

Veľkosť

jazierka

Prietok filtra

(l/h)

MO Cena v €

BIOTEC 12 50 m 3 12 000 760,41 €

BIOTEC 18 60 m 3 12 000 879,41 €

BIOTEC 36 140 m 3 23 000 1902,81 €

BIOTEC 30 120 m³ 23 000 1557,71 €

Ďalší postupný vývoj úspešného Biotec 5 a 10 modelu

uvoľní jazierko od uloţených rias a odstráni nadbytočné

ţiviny pre trvalo zdravú vodu. Sú charakterizované

vysokou dostupnosťou kyslíka a vysokou rýchlosťou

prietoku. Rozličné filtračné špongie poskytujú potrebný

objem a veľkú plochu na optimálny vývoj biologickej

filtračnej aktivity.

Filter UV

Lampa

Čerpadlo Mo cena v €

Set 7000 - Nové BioSmart 9 W Aquamax Eco 2500 236,81 €

Set 14000 - Nové BioSmart 11 W Aquamax Eco 3500 296,31 €

Set 24000 BioSmart 24 W Aquamax eco 8500 1046,01 €

BioSmart UVC

Pomocou kombinácie veľkého filtračného

špongiového povrchu a integrovanej

technológie , BioSmartu zaistí čistú a zdravú

vodu v jazierku. Čistiace ošetrenie zapne

správne čistenie filtračných špongií bez

potreby zaobchádzania. Integrovaný

indikátor úrovne znečistenia sa zapne

v správny moment na vyčistenie.


■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ prietokové filtre ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Proficlear Modulfilter M 1 – M 5

Veľké kúpacie jazierka a jazerá s mnoţstvom Koi kaprov - to je správné miesto pre vyuţitie modulového filtračného systému Proficlear. Systém 5 základných komôr

umoţňuje zvoliť konfiguráciu filtra v závislosti na veľkosti i charaktere jazera. V prípade rastúcích poţiadaviek (zvýšenie počtu rýb, alebo rozšírenie samotného jazierka, je

veľmi ľahké filtračný systém rozšířiť tak, aby spĺňal s dostatočnou rezervou poţiadavky na čistú a priezračnú vodu vo Vašom jazierku. Proficlear filter pre kúpacie jazierka

je moţné prevádzkovať ako prietokový (podporovaný čerpadlom obr.1 ), alebo ako gravitačný systém obr..2.). Jednotlivé filtračné komory systému Proficlear sú navzájom

prepojiteľné a preto je veľmi ľahké dosiahnuť poţadovaný výkon celej filtrácie vzhľadom k objemu kúpacieho jezierka, alebo od počtu rýb vo Vašom jazere s KOI

kaprami. Unikátny je automatický systém odlúčenia hrubej hmoty a nečistôt Screendrive, označovaný v systéme ako Modul M2. táto komora vďaka nerezovým sítám

zachytí všetky nečistoty väčšie ako 300 mikrónov a výrazne, tak zefektívňuje funkciu ďalších komôr. Ďalšie dve komory - moduly M3 a M4 zaisťujú biologickú sloţku

filtračného procesu, posledný typ komory M5 je schopný výrazným spôsobom potlačiť rast vláknitých rias v jazierku.

Obr.č1

Model MO Cena v €

M1 415,31 €

M2 736,61 €

M3 736,61 €

M4 736,61 €

M5 736,61 €

Screendrive 308,21 €

■ ■ filtre ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ tlakové filtre ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Fish Mate

Tlakový filter. Biologická a mechanická

filtrácia + UV lampa.

Po zakopaní je filter takmer neviditeľný,

nad úrovňou zeme je iba samotné

ploché veko. Má zabudovaný úplne nový

samočistiaci systém Powerclenz ®,

aký nenájdete pri ţiadnom inom tlakovom

filtri. Samočistiaci systém umoţňuje čistiť

filter jednoduchým otočením červeného

otočného prvku, hoci aj v obleku a kravate.

Model

Aquashield

Tlakový filter. Biologická a mechanická filtrácia + UV

lampa.

U všetkých veľkostí filtra je aj moţnosť vybrať si verziu

bez UV lampy. Pomerne jednoduchý systém

samočistenia – z výtlaku sa prehodí hadica a

jednoduchým mechanickým otočením vývodu sa hubky

uloţené vo filtri vyţmýkajú a špina sa odplaví mimo

filter. Aj v tomto prípade je čistenie jednoduché, bez

nutnosti otvárať filter a vyberať hubky.

Veľkosť

jazierka

MO Cena v €

FiltoClear 3000 3000 l 272,51 €

FiltoClear 6000 6000 l 332,01 €

FiltoClear 11000 11000 l 451,01 €

FiltoClear 15000 15000 l 522,41 €

BioPress Set

Model

Model Veľkosť

jazierka

UV

Lampa

Veľkosť

jazierka

UV

lampa

MO Cena v €

FISH MATE 30 000 P-UV 30 000 l 24W 650,63 €

FISH MATE 45 000 P-UV 45 000l 36 W 813,32 €

MO Cena v €

AQUASHIELD 2000 7000 l 9 W 244,28€

AQUASHIELD 3000 9000 l 9 W 276,66€

AQUASHIELD 4000 15000 l 11 W 309,85€

FiltoClear

Tlakový filter. Biologická a mechanická

filtrácia + UV lampa.

Obsahuje čistiaci systém, umoţňujúci veľmi

jednoduché a kvalitné čistenie filtra. Ovládací

prvok sa otočí do polohy čistenie a potom sa

niekoľkokrát potiahne za rukoväť, čím sa

špongie dôkladne prepláchnu. Model 15000

je navyše vybavený novinkou – UVC lampa

je obohatená o vysokoleštený oceľový

reflektor, ktorý zvyšuje jej účinnosť.

Mechanicko - biologické čistenie v spojení s efektívnou UVC technológiou zaručuje čistú vodu.

UVC technológia znamená bezpečné odstránenie rias a patogénov. Integrovaná čistiaca

rukoväť umoţňuje jednoduchú údrţbu a čistenie

Model BioPress Filter UV

lampa

Obr.č.2

Čerpadlo MO cena v €

Set 6000 - Nové Biopress 9 W súčasť setu 248,71 €

Set 10000 - nové Biopress 11 W Súčasť setu 296,31 €


■ ■ ■Filtračné sety ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ sety s prietokovými filtrami ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Veľkosť jazierka Set - obsahuje MO Cena v €

5 000 litrov Prietokový filter 134,47

Easy Pond Kit

Jednoduchý prietokový filter

na čistenie záhradných

jazierok. Jeho malá veľkosť

uľahčuje údrţbu, čo znamená

ľahšie nájsť priestor pre tento

filter v záhrade

Prietokové filtre musia stáť v najvyššom bode alebo na okraji jazierka a musí z neho voľne vytekať

voda do jazierka. Treba ho inštalovať tak, aby nerušil okolie - zábranou, polohou.

Čerpadlo 72,49

1x štartovacie baktérie 19,92

Filtračný set 226,88 €

Veľkosť jazierka Set - obsahuje MO Cena v €

10000 litrov Prietokový filter 271,29 €

Čerpadlo súčasť setu

2x Štartovacie baktérie 39,84 €

Filtračný set 311,13 €

Veľkosť jazierka Set - obsahuje MO Cena v €

15 000 litrov Prietokový filter 212,65

Čerpadlo 248,95

2x štartovacie baktérie 39,84

Filtračný set 501,44 €

Veľkosť jazierka Set - obsahuje MO Cena v €

5 000 litrov Prietokový filter 199,68 €

Čerpadlo súčasť setu

1x Štartovacie baktérie 19,92 €

Filtračný set 219,60 €

Veľkosť jazierka Set- obsahuje MO Cena v €

10 000 litrov Prietokový filter 212,65

Čerpadlo 90,59

1x štartovacie baktérie 19,92

Filtračný set 323,16 €

Veľkosť jazierka Set - obsahuje MO Cena v €

20 - 25 000 litrov Prietokový filter 336,58 €

Čerpadlo 399,70

3x štartovacie baktérie 59,76

Filtračný set 796,04 €


■ ■ ■ Filtračné sety ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Filtračné sety s jednoduchým mechanickým čistením ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Všetko platí ako u samočistiaceho setu, len prepláchnutie sa robí mechanickým zatočením páky vyčnievajúcej z filtra.

Veľkosť jazierka Set - obsahuje MO Cena v €

5 000 litrov Tlakový filter 244,28

Čerpadlo 72,49

1x štartovacie baktérie 150g 19,92

Filtračný set 336,69 €

Veľkosť jazierka Set - obsahuje MO Cena v €

10 000 litrov Tlakový filter 276,66

Čerpadlo 90,59

1x štartovacie baktérie 150g 19,92

Filtračný set 387,17 €

Veľkosť jazierka Set - obsahuje MO Cena v €

25 000 litrov 2 x Tlak. biofilter 500

Čerpadlo 399,70

2x štartovacie baktérie 150g 59,76

2 x Tkusy,+1ks T kus + ventil 16,60

Filtračný set 976,06 €

Veľkosť jazierka Set - obsahuje MO Cena v €

45 000 litrov Tlak. biofilter PET MATE 813,32

Čerpadlo 474,00

štartovacie baktérie 750g 74,43

Filtračný set 1361,75€

Veľkosť jazierka Set - obsahuje MO Cena v €

7 000 litrov Tlakový filter 276,66

Čerpadlo 82,10

1x štartovacie baktérie 150g 19,92

Filtračný set 378,68 €

Veľkosť jazierka Set - obsahuje MO Cena v €

15 000 litrov Tlakový filter 309,85

Čerpadlo 248,95

2x štartovacie baktérie 150g 39,84

Filtračný set 598,64€

Veľkosť jazierka Set - obsahuje MO Cena v €

30 000 litrov Tlak. biofilter PET MATE 650,63

Čerpadlo 399,70

3x štartovacie baktérie 59,76

Filtračný set 1110,09€


■ ■ ■ Filtračné sety ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Prietokové sety na jazierka ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Je mnoho moţností pre vytvorenie filtračných systémov, preto vám ponúkame dva filtračné systémy, ktoré sú cenovo zvýhodnené. Filtračné sety pozostávajú z

čerpadiel Aquamax, UV lampy Bitron a filtrov Biotec. Filtračné systémy čistia vodu mechanicky a biologicky. Sú schopné čistiť vodu 24 hodín denne. Pri filtračných

systémoch odporúčame pouţívať štartovacie baktérie, pre rýchlejšie nastolenie biologickej rovnováhy v jazierku

Biosys Sety

Biosys

sety

Doporučené

kombinácie

Biosys Set 3

=

Doporučené

kombinácie

Biosys Sety

Biosys

sety

Biosys Set 4

=

Doporučené

kombinácie

Doporučené

kombinácie

Doporučené

kombinácie

Filter UVC

Lampa

Biotec 12

Screenmatic

Biotec 12

Screenmatic

Biotec 12

Screenmatic

Biotec 18

Screenmatic

Biotec 18

Screenmatic

Biotec 18

Screenmatic

Filter UVC

Lampa

Biotec 18

Screenmatic

Bitron 36C Aquamax Eco

6000/12V

Čerpadlo Jazierko

bez rýb

Jazierko 1kg rýb

v m3

Jazierko 3kg rýb

v m3

MO Cena v €

20 m³ 10 m³ 5 m³ 1 662,43 €

Bitron 36C Aquamax Eco 8000 28 m³ 14 m³ 7 m³ 1 614,83 €

Bitron 36C Aquamax Eco 12000 40 m³ 20 m³ 10 m³ 1 593,41 €

Bitron 55C Aquamax Eco 6000/12 24 m³ 12 m³ 6 m³ 1 829,03 €

Bitron 55C Aquamax Eco 8000 32 m³ 16 m³ 8 m³ 1 781,43 €

Bitron 55C Aquamax Eco 12000 44 m³ 22 m³ 11 m³ 1 895,67

Čerpadlo Jazierko

bez rýb

Jazierko 1kg rýb

v m3

Jazierko 3kg rýb

v m3

MO Cena v €

Bitron 55C Aquamax Eco 16000 54 m³ 27 m³ 14 m³ 1 831,41 €

Biotec 30 Bitron 72C Aquamax Eco 12000 50 m³ 25 m³ 13 m³ 2 621,57 €

Biotec 30 Bitron 72C Aquamax Eco 16000 65 m³ 32 m³ 16 m³ 2 721,53 €

Biotec 30 Bitron 72C Promax 20000 70 m³ 35 m³ 18 m³ 2 840,53 €

Biotec 30 Bitron 72C Promax 30000 100 m³ 50 m³ 25 m³ 3 114,23 €

Biotec 30 Bitron 110C Aquamax Eco 12000 68 m³ 34 m³ 17 m³ 2 752,47 €

Biotec 30 Bitron 110C Aquamax Eco 16000 90 m³ 45 m³ 22 m³ 2 852,43 €

Biotec 30 Bitron 110C Promax 20000 100 m³ 50 m³ 25 m³ 2 971,43 €

Biotec 30 Bitron 110C Promax 30000 120 m³ 60 m³ 30 m³ 3 245,13 €

Biotec 36

Screenmatic

Biotec 36

Screenmatic

Biotec 36

Screenmatic

Biotec 36

Screenmatic

Bitron 110C Aquamax Eco 12000 80 m³ 40 m³ 20 m³ 3 097,45 €

Bitron 110C Aquamax Eco 16000 110 m³ 55 m³ 25 m³ 3 197,53€

Bitron 110C Promax 20000 120 m³ 60 m³ 30 m³ 3 316,53 €

Bitron 110C Promax 30000 140 m³ 70 m³ 35 m³ 3 590,23 €


■ ■ ■ Filtračné sety ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Prietokové sety na veľké jazierka ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

PROFICLEAR MODULFILTER M1 - M5

Jednoradová konfigurácia bez rýb

Modul* Veľkosť

Jazierka

MOC v € Veľkosť

jazierka

MOC v €

M1 + M2 + M3 40 m³ 1 888,53 € + M5 55 m³ 2 625,14 €

M1 + M2 + M3 + M3 60 m³ 2 625,14 € + M5 75 m³ 3 361,75 €

M1 + M2 + M3 + M3 + M4 80 m³ 3 361,75 € + M5 95 m³ 4 098,36 €

M1 + M2 + M3 +M3 + M4 + M4 100 m³ 4 098,36 € + M5 115 m³ 4 834,97 €

Dvojradová konfigurácia bez rýb

Modul* Veľkosť

jazierka

M1 + M2 + M3

M2 + M3

M1 + M2 + M3 + M3

M2 + M3 + M3

M1 + M2 + M3 + M3 + M4

M2 + M3 + M3 + M4

M1 + M2 + M3 +M3 + M4 + M4

M2 + M3 +M3 + M4 + M4

* plus BiItron 72C / 110C

Jednoradová konfigurácia s 1 kg rýb v 1m³

Modul*

MOC v € Veľkosť

jazierka

80 m³ 3 361,75 € + M5

+ M5

120 m³ 4 834,97 € + M5

+ M5

160 m³ 6 308,19 € + M5

+ M5

200 m³ 7 781,41 € + M5

+ M5

Veľkosť

Jazierka

MOC v € Veľkosť

jazierka

MOC v €

110 m³ 4 834,97 €

150 m³ 6 308,19 €

190 m³ 7 781,41 €

230 m³ 9 254,63 €

MOC v €

M1 + M2 + M3 20 m³ 1 888,53 € + M5 30 m³ 2 625,14 €

M1 + M2 + M3 + M3 30 m³ 2 625,14 € + M5 40 m³ 3 361,75 €

M1 + M2 + M3 + M3 + M4 40 m³ 3 361,75 € + M5 50 m³ 4 098,36 €

M1 + M2 + M3 +M3 + M4 + M4 50 m³ 4 098,36 € + M5 60 m³ 4 834,97 €

Dvojradová konfigurácia s 1kg rýb v 1m³

Modul* Veľkosť

jazierka

M1 + M2 + M3

M2 + M3

M1 + M2 + M3 + M3

M2 + M3 + M3

M1 + M2 + M3 + M3 + M4

M2 + M3 + M3 + M4

M1 + M2 + M3 +M3 + M4 + M4

M2 + M3 +M3 + M4 + M4

* plus BiItron 72C / 110C

MOC v € Veľkosť

jazierka

40 m³ 3 361,75 € + M5

+ M5

60 m³ 4 834,97 € + M5

+ M5

80 m³ 6 308,19 € + M5

+ M5

100 m³ 7 781,41 € + M5

+ M5

Jednoradová konfigurácia s 3 kg KOI kaprami v 1m³

Modul** Veľkosť

jazierka

MOC v € Veľkosť

jazierka

MOC v €

60 m³ 4 834,97 €

80 m³ 6 308,19 €

100 m³ 7 781,41 €

120 m³ 9 254,63 €

MOC v €

M1 + M2 + M3 10 m³ 1 888,53 € + M5 15 m³ 2 625,14 €

M1 + M2 + M3 + M3 15 m³ 2 625,14 € + M5 20 m³ 3 361,75 €

M1 + M2 + M3 + M3 + M4 20 m³ 3 361,75 € + M5 25 m³ 4 098,96 €

M1 + M2 + M3 +M3 + M4 + M4 25 m³ 4 098,96 € + M5 30 m³ 4 834,97 €

Dvojradová konfigurácia s 3 kg KOI kaprami v 1 m³

Modul* Veľkosť

jazierka

M1 + M2 + M3

M2 + M3

M1 + M2 + M3 + M3

M2 + M3 + M3

M1 + M2 + M3 + M3 + M4

M2 + M3 + M3 + M4

M1 + M2 + M3 +M3 + M4 + M4

M2 + M3 +M3 + M4 + M4

** plus BiItron 110C

MOC v € Veľkosť

jazierka

20 m³ 3 361,75 € + M5

+ M5

30 m³ 4 834,97 € + M5

+ M5

40 m³ 6 308,19 € + M5

+ M5

50 m³ 7 781,41 € + M5

+ M5

MOC v €

30 m³ 4 834,97 €

40 m³ 6 308,19 €

50 m³ 7 781,41 €

60 m³ 9 254 63 €

Jednoradová konfigurácia

M1 – čerpadlový modul

M

1

M2 – triediaci modul

M3 – filtračný modul

M4 – biologický modul

M5 – fosfátový modul

Dvojradová konfigurácia


■ ■ ■ čerpadlá ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

EDEN 104

EDEN 106, 106 L

Model 106 L sa dodáva s

lampičkou 12V/10W.

Model Prietok

(l/h)

Maximálny

výtlak

Model Prietok (l/h) Maximálny

výtlak

Príkon MO Cena v €

EDEN 104 240 45 cm 4 – 5 W 11,07 €

EDEN 106 300 70 cm 4 – 5 W 11,78 €

EDEN 106L 300 70 cm 4 – 5 W 32,37

Príkon MO Cena v €

EDEN 112 500 80 cm 9 W 19,31 €

EDEN 114 600 130 cm 11 W 22,49 €

EDEN 128 1150 200 cm 30 – 40 W 35,41 €

EDEN 130 1150 250 cm 32 – 45 W 41,59 €

EDEN 135FL , 140FL, 155, 159

Toto čerpadlo moţno na rozdiel od ostatných modelov

pouţiť vo vode i mimo vody. Stačí iba vymeniť predný

kryt za iný. Prietok moţno jednoducho regulovať

otáčaním otočného prvku, umiestnenom na prednej

strane krytu. Všetky modely majú 10 metrový kábel.

Systém M

Čerpadlá rady SYSTÉM M

majú mimoriadne dobrý pomer

kvality a ceny.

Eco – N Novinka

Model

Malé čerpadlá so synchrónnym motorom, ktoré sa pouţívajú pre malé fontánky

Model Prietok

(l/h)

Maximálny

výtlak

Prietok

(l/h)

Maximálny

výtlak

Príkon

MO Cena

v €

EDEN 135 FL 2000 2 m 31,5 W 50,77 €

EDEN 140 FL 2800 3 m 60 W 61,05 €

EDEN 155 4200 3,3 m 60 W 109,88€

EDEN 159 5000 3,1 m 82 W 112,46 €

Príkon MO Cena v €

Eco – N 850 800 1,3 m 15 W 39,90 €

Eco – N 1200 1 200 1,80 m 25 W 49,90 €

Eco – N 2100 2 100 2,50 m 44 W 59,90 €

Eco – N 3400 3 400 3,00 m 65 W 69,90 €

Eco – N 4200 4 200 3,20 m 75 W 79,90 €

Eco – N Novinka

Nové čerpadlá s asynchrónným motorom pre

filtráciu, alebo potôčik

Model Prietok

(l/h)

Maximálny

výtlak

Príkon Priemer

vývodu

EDEN

112

114

128

130

MO Cena v €

M 2600 2640 2,7 m 45 W 3/4" 72,49 €

M 3500 3600 3 m 65 W 3/4" 82,10 €

M 4500 4380 3,2 m 75 W 3/4" 90,59 €

M 15000 16200 6 m 285 W 1 ´“-2“ 713,90 €

M 20000 20400 6,5 m 400 W 1 ´“-2“ 769,50 €

M26000 26100 7,7 m 510 W 1 ´“-2“ 916,50 €

M 33000 32500 9,5 m 620 W 1 ´“-2“ 1 095 80 €

M 40000 38700 8,5 m 650 W 2“-2“ 1 264,51 €

Model Prietok

(l/h)

Volcano Jet Čerpadlo priemer výtlak

Eco-N 850 Ø 35 90

Eco-N 1200 Ø 50 120

Eno-N 2100 Ø 85 175

Eco-N 3400 Ø 110 210

Eco-N 4200 Ø 120 220

Bell Jet

Maximálny

výtlak

Čerpadlo priemer výtlak

Eco-N 850 Ø 25 20

Eco-N 1200 Ø 30 20

Eno-N 2100 Ø 35 30

Eco-N 3400 Ø 30 25

Eco-N 4200 Ø 30 25

Príkon MO Cena v €

Eco – N 3000 3 100 2,70 m 42 W 159,00 €

Eco – N 4600 4 700 2,85 m 62 W 179,00 €

Eco – N 6500 6 100 3,20 m 75 W 229,00 €

Eco – N 9500 9 300 4,00 m 130 W 279,00 €

Eco - N 12500 12 400 4,70 m 170 W 329,00 €

Eco – N 16000 15 500 5,50 m 200 W 399,00 €


■ ■ ■ čerpadlá ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Multysystém MPF

Model Prietok

(l/h)

Maximálny

výtlak

Príkon Priemer

prívodu a

vývodu

MO Cena v €

MPF 4500 4800 3 m 60 W 1“ – 1“ 230,00 €

MPF 6000 6000 3,5 m 95 W 1“ – 1“ 262,60 €

MPF 8000 8100 4 m 115 W 1“ – 1“ 294,30 €

MPF 10 000 9900 4,5 m 135 W 1“ – 1 µ“ 336,50 €

MPF 13 000 12600 5 m 175 W 1 µ“ – 1 µ“ 399,70 €

eco – Tec plus

Energiu šetriace jazierkové čerpadlo na

profesionálne filtračné systémy, napríklad pre

jazierka s Koi kaprami, potoky alebo pre jazierka

na plávanie. S pevným stojanom na inštaláciu

mimo jazierka. Má keramické loţiská a tepelnú

ochranu.

Model Prietok

(l/h)

Maximálny

výtlak

Model Prietok

(l/h)

Môţe sa pouţívať ponorené v jazierku i

„nasucho“ mimo neho. Tento druh čerpadla je

vhodný najmä na pripojenie k filtru, pretoţe má

slabší výtlak, ale prečerpá veľké mnoţstvo

vody. Spracuje nečistoty do veľkosti 6 mm. Ide

o profesionálnu kvalitu, čerpadlo obsahuje

keramické loţiská, poistku proti prehriatiu a je

vyrobené z najkvalitnejších materiálov.

Vyhotovenie rotora oproti čerpadlu SYSTEM je

na vyššej úrovni. Sú certifikované aj pre

jazierka na plávanie.

Maximálny

výtlak

Príkon Priemer

prívodu a

vývodu

MO Cena v €

eco-Tec plus 10 000 9900 2,4 m 70 W 1 ´“ – 1 ´“ 295,00 €

eco-Tec plus 15 000 14 700 2,8 m 100 W 2“ – 2“ 405,00 €

eco-Tec plus 20 000 18 000 3,1 m 145 W 2“ – 2“ 515,00 €

Príkon Priemer

prívodu a

vývodu

MO Cena v €

eco - Tec 4500 4800 2,8 m 45 W 1 µ“ – 1 µ“ 204,00 €

eco – Tec 7500 7500 4,0 m 85 W 1 µ“ – 1 µ“ 274,00 €

eco – Tec 10000 10800 5,2 m 120 W 1 ´“ – 1 ´“ 324,00 €

eco – Tec 13000 12600 5,5 m 140 W 1 ´“ – 1 ´“ 384,00 €

eco – Tec 16 000 15600 5,8 m 190 W 1 ´“ – 1 ´“ 474,00 €

eco – Tec 20 000 19200 5,2 m 205 W 2“– 2“ 574,00 €

power-Tec

Výkonné vstavané čerpadlo pre vysoký tlak

čistiacich vodných aplikácií, ako napríklad

veľká fontánová tryska, kamene, alebo

vodopády. Regulátor otáčok pre

nastavenie toku vody. Prevádzka mimo

vody

M

E

Vysoko výkonné čerpadlo

vhodné pre veľké fontány a

potoky

Model Prietok

(l/h)

NOVINKA !!!

Maximálny

výtlak

Model Prieto

k (l/h)

Maximálny

výtlak

eco – Tec

Energiu šetriace čerpadlo na pouţitie s filtrom, na

prevádzku riek, potokov. Neponorná inštalácia s

hadicovým pripájacím systémom. Tlaková prípojka

otočná o 90°. S pevným stojanom na inštaláciu mimo

jazierka. Má keramické loţiská a tepelnú ochranu.

Príkon Priemer

prívodu a

vývodu

MO Cena v €

power-Tec 6 000 6000 6,0 m 135 W 1 “ – 1 µ“ 310,00 €

power-Tec 10 000 10 000 7,0 m 200 W 1 “ – 1 µ“ 380,00 €

power-Tec 14 000 13 800 8,0 m 300 W 1 “ – 1 µ“ 488,00 €

Model Prieto

k (l/h)

Príkon Priemer

prívodu a

vývodu

Maximálny

výtlak

MO Cena v €

power-X 6 000 6000 6,0 m 135 W 1 “ – 1 µ“ 342,01 €

power-X 10 000 10 000 7,0 m 200 W 1 “ – 1 µ“ 399,00 €

power-X 14 000 13 800 8,0 m 300 W 1 “ – 1 µ“ 507,00 €

Príkon

W

power – X

Priemer

prívodu a

vývodu

MO Cena v €

Multi - Tec 60000 61 500 10,50 m 1 390 3 “ – 3“ 3 868,00 €

Power – X čerpadlo je ideálne pre

vysoko tlakové čistiace aplikácie,

napríklad veľká sprejová fontánová

tryska, kamene a vodopády.

Najmenej 85 % určitej okamţitej

kapacity je 100m.


■ ■ ■ čerpadlá ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

eco – X

Model Prietok

(l/h)

Maximáln

y

výtlak

Príko

n

Priemer

vývodu

MO Cena v


System-X 1500 1 300 1,75m 25 W ´“ 75,51 €

System-X 2500 2 100 2,5 m 45 W ´“ 86,30 €

System-X 3500 3 600 3,0 m 65 W ¶“ 97,10 €

System-X 4500 4 200 3,2 m 85 W ¶“ 107,90 €

Toto energeticky

efektívne čerpadlo je

určené pre potoky,

vodopády, filtračné

systémy a jazierka na

plávanie. Je moţné

na nej meniť

pripojenie z vrchu

alebo z boku, dá sa

tieţ prevádzkovaťpod

hladinou alebo v

suchých šachtách.

Model Prietok

(l/h)

Maximálny

výtlak

Model Prietok

(l/h)

Maximálny

výtlak

System – X

Príkon Priemer prívodu

a vývodu

System – X je ideálny pre

vodné prvky a malé filtračné

systémy. Magnetický rotor v X

dizajne. Výhodná zväčšená

nasávacia plocha čerpacieho

prístroja.

MO Cena v €

eco – X 4500 4800 2,8 m 45 W 1 µ“ – 1 µ“ 267,00 €|

eco – X 7500 7500 4,0 m 85 W 1 µ“ – 1 µ“ 299,00 €

eco – X 10 000 10 800 5,2 m 120 W 1 ´“ – 1 ´“ 348,98 €

eco – X 13 000 12 600 5,5 m 140 W 1 ´“ – 1 ´“ 409,00 €

eco – X 16 000 15 600 5,8 m 190 W 1 ´“ – 1 ´“ 499,00 €

eco – X 20 000 19 200 5,2 m 205 W 2“ – 2“ 599,00 €

Príkon Priemer

prívodu a

vývodu

MO Cena v €

eco-X plus 10 000 9900 2,4 m 70 W 1 ´“ – 1 ´“ 310,00 €

eco-X plus 15 000 14 700 2,8 m 100 W 2“ – 2“ 419,00 €

eco-X plus 20 000 18 000 3,1 m 145 W 2“ – 2“ 529,00 €

Multisystém MP

Môţe sa pouţívať ponorené

v jazierku i „nasucho“

mimo neho. Tento druh

čerpadla je vhodný najmä

na pouţitie s tryskami a na

vytvorenie vodopádu alebo

potoka, pretoţe má veľký výtlak.

Pri pouţití s tryskou sa

umiestňuje do nasávacej

časti čerpadla špongia,

aby sa zabránilo upchatiu.

Sú mimoriadne vhodné pre

plávajúce jazierka.

Model

Aquamax Eco

Aquamax

Prietok

(l/min)

Maximálny

výtlak

Príkon Priemer

vývodu

MO Cena v €

4000 CWS 65 3,2 m 50 W 2" 291,55 €

6000 CWS 100 3,6 m 60 W 2" 367,71 €

6000/12V 100 3,2 m 55 W 2“ 474,81 €

8000 CWS 133 4,0 m 80 W 2" 427,21 ,€

12000 200 5,2 m 130 W 2" 541,45 €

16000 266 5,6 m 170 W 2" 641,41 €

eco – X plus

Toto energeticky efektívne čerpadlo

je profesionálne zariadenie pre

gravitačnú filtráciu a jazierka na

plávanie. Vyznačuje sa alternatívnou

prípojkou z vrchnej alebo z bočnej

strany. Dá sa prevádzkovať pod

hladinou alebo mimo hladiny vody

(na sucho).

Aquamax Eco

Čerpadlo určené na

filtráciu. Má vývod na

otočnom kĺbe, pomocou

ktorého je ho moţno

natočiť do ľubovoľného

smeru. Kábel má dĺţku

10 m. Na čerpadlo je

záruka 3 roky.

Nové modely klasického filtračného čerpadla AQUAMAX sú absolútnou novinkou. K týmto modelom sa dodáva dodatočné nasávanie, ktoré umoţňuje stiahnuť do filtra

vodu z ďalšieho miesta v jazierku. Druhý prívod sa dá regulovať (4 stupne prietoku) a moţno naň alternatívne pripojiť skimmer. Kábel má dĺţku 10 m. Na tomto čerpadle

je vyuţitá nová patentovaná technológia od OASE, ktorá chráni čerpadlo pred mrazom. Preto môţe čerpadlo prezimovať v jazierku a ani úplné zamrznutie mu neublíţi.

Na tento rad AQUAMAXOV platí záruka nepretrţitého fungovania počas 5 rokov – 24 hodín denne, 7 dní v týţdni.

Model

Aquamax

Prietok

(l/min)

Maximálny

výtlak

Príkon Priemer

vývodu

Model Prietok

(l/h)

MO Cena v €

2000 33 2 m 32 W 1" 189,21 €

3500 Eco 60 1,6 m 53 W 11/2" 236,81 €

5500 Eco 92 2,5 m 75 W 11/2" 284,41 €

8500 Eco 135 3,2 m 110 W 11/2" 379,81 €

Maximálny

výtlak

Príkon Priemer

prívodu a

vývodu

MO Cena

v €

MP 3500 3480 3,4 m 45 W 1“ – 1“ 178,30 €

MP 4500 4500 4,1 m 65 W 1“ – 1“ 231,00 €

MP 6000 6000 5,1 m 100 W 1“ – 1“ 262,60 €

MP 8000 7800 6,1 m 120 W 1“ – 1“ 315,40 €

MP 10 000 9900 6,5 m 170 W 1“ – 1“ 368,10 €

MP 21 000 21000 11 m 510 W 1 ´“ – 2“ 1 011,40 €

MP 35 000 35 000 11,5 650 W 2“ – 2“ 1 148,50 €


■ ■ ■ čerpadlá ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Model

Promax

Prietok

(l/min)

Maximálny

výtlak

Príkon Kábel MO Cena v €

20000 335 3,4 m 285 W 10 m 760,41 €

30000 430 5,0 m 500 W 10 m 1 034,11 €

Profimax

Profesionálne čerpadlo najvyššej

kvality vhodné na filtráciu aj na

vytvorenie vodného toku alebo

vodopádu. Môţe prezimovať v

jazierku, aj ak jazierko úplne

zamrzne. Moţno pouţiť vo vode

i mimo vody.

Model

Profinaut

Nautilus

Prietok

(l/h)

Maximálny

výtlak

Model

Profimax

Prietok

(l/h)

Promax

Čerpadlo určené na filtráciu,

obsahuje dva oddelené,

samostatné motory.

K štandardnej výbave

čerpadla patrí diaľkové

ovládanie, umoţňujúce

nielen zapnutie a vypnutie,

ale aj reguláciu prietoku.

Maximálny

výtlak

Príkon Prípojky MO Cena v €

20000 20000 8 m 450 W 2" 903,21 €

30000 30000 8,5 m 690 W 2" 1 165,01 €

40000 41000 10 m 1100 W 2" 1 664,81 €

Príkon Prípojky MO Cena v €

21 21800 9,6 m 490 W 2" 855,61 €

27 27000 10 m 680 W 2" 1 153,11€

40 40000 11 m 1000 W 2" 1 593,41 €

Fontánové čerpadlá Nautilus sú navrhnuté podľa

najnovšieho výskumu a vývoja. Nasávanie je

zabezpečené po stranách cez filtračné mrieţky.

Sú vhodné aj na pouţitie trysiek.

Model

Neptun

Niagara plus

Rozmery Prietok

(l/h)

Model

Nautilus

Kvalitné multifunkčné čerpadlá vhodné pre fontánky i pre filtračné systémy. Čerpadlá majú

keramické loţiská. Majú moţnosť regulácie prietoku. Čerpadlo dokáţe bez problémov

spracovať nečistoty, ktoré prejdú cez mrieţku nasávania. Obsahuje kĺbové pripojenie na

hadicu. Má systém na jednoduché vyčistenie nasávacej časti a klipsne, umoţňujúce veľmi

jednoduché a rýchle otvorenie a vyčistenie čerpadla.

Model Prietok

(l/h)

Maximálny

výtlak

Maximálny

výtlak

Príkon MO Cena v €

Niagara plus 5500 5900 2,4 m 130 W 216,50 €

Niagara plus 8000 8200 3,2 m 155 W 248,95 €

Niagara plus 12 000 12000 4,0 m 175 W 318,53 €

Prietok

(l/h)

Profinaut

Profesionálne čerpadlo

najvyššej kvality určené pre

fontány. Má mimoriadnu

stabilitu. Môţe prezimovať v

jazierku, aj ak jazierko úplne

zamrzne. Moţno pouţiť vo

vode i mimo vody.

Maximálny

výtlak

Príkon Priemer

vývodu

MO Cena v €

200 4000 3,5m 65 W 1“ 243,95 €

250 6000 4,5m 110 W 1“ 291,55 €

350 8000 5,0m 135 W 1 µ“ 367, 71 €

450 12000 7,5m 260 W 1 µ“ 522,41 €

70 Solar 700 2,0 m 8 W ´“ 129,71 €

140 Solar 1500 3,0m 17W ´“ 189,21 €

Príkon Priemer

vývodu

MO Cena v €

2000 125x80x75 1500 1,8m 18 W 1/2“ 261,71 €

6000 250x140x130 6000 5,0m 110 W 1“ 296,31 €

9000 340x160x160 9000 6,0 m 195 W 11/2“ 379,61€

Neptun 3000 – 12000

Čerpadlo určené pre fontány na vnútorné

aj vonkajšie pouţitie.


■ ■ ■ biologické prípravky na úpravu vody ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ !!! „1000“ krát vyskúšané!!! ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

boj proti riasam

Pomocou špecializovaných prípravkov

bojujeme proti všetkým druhom rias:

jednobunkovým

– tie majú na svedomí nepekné zelené

zafabenie vody

dlhým

– tie sa nachádzajú vo vode vo forme vlákien,

častokrát aţ niekoľko metrov dlhých

„slizovitým“

– nepekný slizovitý povlak na hladine jazierka,

ľudovo nazývaný „ţabacina“

Všetky prípravky sú vysoko účinné a

neškodné pre ryby a rastliny.

Majú formu prášku, tekutiny alebo

rozpustných granúl a preto sa veľmi jednoducho

dávkujú.

Zvláštnou kapitolou sú takzvané štartovacie

baktérie, ktoré sa pridávajú do filtračného

systému. V špeciálne upravenom prostredí

filtra sa baktérie usadia, prirodzene odstraňujú

z vody škodlivé dusíkaté látky a zabraňujú

tak tvorbe jednobunkových rias, ktoré

spôsobujú „zelenú vodu.

Obsah MO cena v €

1 kg na 40 000l 209,49 €

2,5 kg na 100 000l 523,81 €

5 kg na 200 000l 1 047,57 €

Weitz - wasserwelt

Brilliant´s

Prípravok na optimalizáciu jazierkovej vody

so synergickým účinkom pre plávajúce a

záhradné jazierka, ktoré obsahujú riasy.

BRILLIANT SPECIAL je zmesou Brilliantu a

Algenkilleru.

Je to vysoko kvalitný produkt na

zlepšenie kvality vody. Pôsobí proti:

- zelenej vode,

- riasam

- zniţuje zakalenie vody,

- odburáva škodlivé látky,

- organické blato,

- odpudzuje komárov…

Počas aplikácie tohto prípravku je

voda čistá a bez rias!

Výhodný je zmesou dvoch produktov v jednom!

To znamená, ak máme v plávajúcom alebo

záhradnom jazierku dlhé riasy a zlú vodnú hodnotu,

odporúčame Brilliant Special. Doporučujeme ho

zmiešať s vodou v krhle na

polievanie a vylejeme ho ako nerozpustnú zmes

rovnomerne po jazierku. Filtračný systém a

čerpadlo necháme zapnuté ale vypneme

UV lampu.

Dosahuje dlhotrvajúci účinok.

Doporučujeme ho aplikovať vo večerných

hodinách alebo keď je pod mrakom.

Obsah MO Cena v €

500 g na 10 000l 43,49 €

2,5 kg na 50 000l 165,91 €

5,0 kg na 100 000l 322,42 €

10,0 kg na 200000l 581,70 €

Weitz - wasserwelt

Kombi

Prípravok na ošetrenie vody v jazierku.

Kombi je výborný produkt na odstránenie

organických produktov, ktoré sa nachádzajú na

dne jazierka spôsobené rozkladom napadaného

lístia, výlučkami rýb, zvyšky krmiva.

Obsahuje veľmi účinné baktérie a špeciálne látky

na tvorbu kyslíka. Tým pádom sa ani netvoria

jedovaté plyny a udrţiava sa potrebná hladina

kyslíka. Kombi doporučujeme zmiešať s vodou v

krhle na polievanie tak ako

Brilliant a vylejeme ho po

jazierku.Vyvarujeme sa

polievaním priamo

Obsah MO Cena v €

na vodné rastliny.

Ak sa na okraji jazierka

150 g na 10 000l 19,92 €

nachádzajú dlhé reťazové

riasy a jazierko nie je

príliš hlboké, môţe sa

Kombi pouţiť rozsypaním

priamo na riasy.

750 g na 50 000l 74,43 €

Obsah MO Cena v €

500 g na 10 000l 43,49 €

5 kg na 100 000l 434,90 €

chemický rozbor vody

Weitz - wasserwelt

Štartovacie baktérie

Prípravok rýchlo štartuje bio systém

fungujúceho jazierka. Štartovacie

baktérie sú predpokladom pre

zdravý rast rýb a rastlín v jazierku

a vytvorenie funkčného biosystému.

Aplikuje sa pri zaloţení nového

jazierka, na jar pri spúšťaní

filtračného systému a taktieţ na

podporu biologickej rovnováhy vo

vode. Doplňuje sa pri odparovaní

alebo pri výmene vody

v jazierku. Štartovacie

baktérie sa môţu aplikovať do

filtračného systému, alebo

rozsypaním priamo po

hladine jazierka.

Weitz - wasserwelt

Teich Aqua Top

Prípravok pre záhradné jazierka s väčším mnoţstvom rastlín

(lekien).

Zabezpečuje mikrobiologické čistenie a starostlivosť o vodu.

Teich Aqua Top nepomáha proti dlhým riasam.

Dodáva vode kyslík, ktorý potrebujú lekná a vytvára

biologickú rovnováhu vo vode.

Je ho potrebné aplikovať vtedy, ak bol v jazierku aplikovaný

Algenkiller,

ktorý odobral väčšie mnoţstvo kyslíka.

Aplikujeme ho rovnakým spôsobom ako Kombi alebo

Brilliant zmiešaný s vodou

v krhle a vyliatím po hladine jazierka. Taktieţ sa treba

vyvarovať vyliatiu priamo

na rastliny.

Kombinuje sa s prípravkom Algenkiller a Kombi.

AQUA Slovakia Vám ponúka bezplatné vypracovanie

chemického rozboru vody vo vašom jazierku, jej

diagnostiku a následné ošetrenie. V našej ponuke

sa nachádzajú prípravky na

• zvýšenie celkovej i karbonátovej tvrdosti vody

• správna tvrdosť vody je dôleţitá

pre zdravý rast okysličujúcich

vodných rastlín a uţitočných

mikroorganizmov.

• zníţenie hodnoty pH vo vode

• odstránenie bahna z dna jazierka

• uţ nemusíte dno jazierka

pracne čistiť jazierkovým

vysávačom

• okysličenie vody

• boj proti vodnému kameňu

• vodný kameň sa síce usadí, ale

jeho štruktúra je narušená

a preto sa veľmi ľahko

mechanicky odstráni

• vyčírenie zakalenej vody

• atď

Veľmi dôleţitá je správna kombinácia prípravkov,

pretoţe ich účinky sa navzájom dopĺňajú.

Weitz - wasserwelt

Algenkiller

Prípravok proti dlhým riasam a

zelenej vode.

Algenkiller zabezpečí kryštálovo

čistú vodu.

Aplikuje sa adekvátne mnoţstvo do

špeciálnej priloţenej sieťky, ktorú

umiestnime do filtra alebo priamo do

jazierka, najmenej 20 cm pod povrch

tam, kde prúdi voda. UV lampy

musia byť vypnuté minimálne 4

týţdne. V jazierku musí byť dostatok

kyslíka, hlavne v stojatých

jazierkach.

Algenkiller potrebuje doplniť kyslík,

preto ho treba kombinovať s Kombi

alebo s Brilliant.

Nepridávať Algenkiller , ak sú v

jazierku pstruhy. Nie preto, aby bol

otravný, ale pstruhy potrebujú oveľa

viac kyslíka neţ iné rybničné ryby.

Rada: Ak máte v rybníku lekná,

nesypať do jazierka celé mnoţstvo

Algenkilleru. Jednoducho zobrať

tretinu z odporúčaného mnoţstva a

vloţiť do vody alebo do filtra. Nechať

postáť dva týţdne , zobrať ďalšiu

tretinu a čakať ďalšie dva týţdne.

Potom pridať poslednú časť z

konečného mnoţstva, ktoré

potrebujeme na celé jazierko.

Tak sa nemusíme báť, ţe lekná

budú trpieť.

Obsah MO Cena v €

150 g na 10 000l 43,49 €

1,5 kg na 100 000l 308,58 €

3,75 kg na 250000l 732,79 €

7,5 kg na 500 00l 1 326,57 €

Set na 10 000l

Algenkiller + Kombi +

štartovacie baktérie

86,98 €


■ ■ ■biologické prípravky na úpravu vody ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ !!! „1000“ krát vyskúšané!!! ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Weitz - wasserwelt

FADEN - Algenkiller

Weitz - wasserwelt

Minerálny prípravok pre kapre Koi-min

Minerálny prípravok pre KOI kapre.

Najdôleţitejším faktorom v rybníku pre KOI kapre je kvalita vody. Vo

väčšine prípadoch sa voda z jazierka napúšťa z vodovodu, alebo sa

pouţije daţďová voda. Táto voda je chudobná na minerály

a stopové prvky a nie je vhodným prostredím pre správny rast a

kvalitný ţivot KOI. Ryby, rastliny a malé ţivočíchy navyše neustále

odčerpávajú z jazierkovej vody prírodné minerály a stopové prvky.

Koi-min zabezpečuje prívod minerálnych látok optimálnych pre KOI

kapre. Takýto spôsob chovu KOI uprednostňujú i japonskí

chovatelia. Pri pravidelnom pouţívaní podporuje biologické

prostredie vytvorené pomocou Koi-min chuť do jedla, trávenie

a imunitný systém rýb. S prípravkom Koi-min dosiahnu ryby

nádhernú formu, veľkosť, zdravie a farbu.

Weitz - wasserwelt

Toppi

Prípravok do fontánok a fontán proti vodnému

kameňu a riasam.

Pre dosiahnutie čistej vody vo fontánke a

hladkého povrchu

bez vodného kameňa stačí podľa návodu

aplikovať malé mnoţstvo

Toppi kaţdých 14 dní priamo do fontánkovej

vody.

Obsah MO Cena v €

150 g na1 000l 19,32 €

Weitz - wasserwelt

Clean

Clean je nový biologický

produkt na zlepšenie

kvality vody.

Aktívne vysokokvalitné

baktérie zabraňujú

spoľahlivo vzniku rias

a čiastočiek bahna v

stojatých vodách.

Tým sa odstráni zápach

stojatých vôd, prípadne

vôbec nevznikne.

Obsah MO Cena v €

1 kg na 10 000l 39,97 €

2,5 kg na 25 000l 83,62 €

Faden-algenkiller ja vysoko účinný prípravok,

ktorý umoţňuje v jednotlivých dávkach

odstránenie vláknitých rias v rybníkoch,

potokoch a plytkých vodných nádrţiach. Výrobok

je biologicky rozloţiteľný a bez

ťaţkých kovov. Kvalita vody sa výrazne zlepší a

taktieţ chráni Vaše čerpadlo pred

opotrebovaním.

Set na 10 000l MO Cena v €

Algenkiller+Fadenalgen

killer+starovaciebaktérie

Weitz - wasserwelt

Krautermix

Kräutermix je vysokovýkonná biologická

zmes rastlín, ktorá zabezpečuje ideálne

ţivotné prostredie pre ryby a ostatných

obyvateľov rybníka.

- posilňuje imunitný systém

- podporuje liečenie rán v prípade

výskytu parazitov a pliesní

- podporuje odčervovanie

- posilňuje farby

Weitz - wasserwelt

Aktívny kyslík

Obsah MO Cena v €

1 kg 31,57 €

Obsah MO Cena v €

150 g na 15 000l 25,70 €

Zvyšuje obsah kyslíka vo vode,

redukuje tvorbu jedovatých

hnilobných plynov, podporuje

biologické samočistenie vody,

podporuje činnosť baktérií a

redukuje tvorbu rias.

Stabilizuje kvalitu vody.

Obsah MO Cena v €

500 g na 10 000l 21,73 €

5 kg na 100 000l 167,57 €

Oxyper

86,98

Prípravok je zaloţený na báze

kyslíka vynikajúcimi účinkami.

Oxyper sa nasadzuje tam, kde je

treba vyčistiť dno jazierka od

organických nečistôt (napadané

lístie, zvyšky krmiva...). Pri aplikácii

do jazierka nečistoty vystúpia na

povrch hladiny, kde sa pomocou podberáka a filtrácie

odstránia z jazierka. Aplikuje sa pri teplote vody nad

16°C. Pouţitie 20-50 g / m².

Obsah MO Cena v €

1 kg 13,25 €

Weitz - wasserwelt

prírodné hnojivo

Perlen

Bilogické, čisté prírodné hnojivo

pre rastliny v jazierku vo forme

granulátu. Obsahuje všetky

dôleţité stopové prvky, ktoré

podporujú zdravý rast

močiarnych a vodných rastlín.

Veľmi efektívna aplikácia – perly

hnojiva klesajú na dno a tak sa

dajú cielene aplikovať.

Obsah MO Cena v €

500 g na 10 000l 43,49 €

2,5 kg na 50 000l 217,45 €

5 kg na 100 000l 434,90 €

10 kg na 200 000l 869,80 €

Obsah MO Cena v €

2,2 kg 15,77 €

5,7 kg 41,47 €

Weitz - wasserwelt

Minerálna soľ z Atlantiku

Ţivočíchy a rastliny v rybníku odoberajú z vody

dôleţité a k ţivotu potrebné minerálne soli.

Tým trpí kvalita vody. Nedostatok minerálnych

látok pôsobí

negatívne na

zdravý vývoj

obyvateľov rybníka .

Prírodná minerálna

soľ z Atlantiku

obohacuje vodu

o dôleţité

minerálne

soli a biologické

prvky.

Obsah MO Cena v €

1 kg na 15 000l 21,48 €

10 kg na 150 000l 167,53 €

Aqua bio systém

Prípravok AQUA BIO SYSTEM je enzymatický

prostriedok, vyrobený čisto na prírodnej báze.

V súčinnosti s vhodne nahvrhnutým filtračným

systémom

zabezpečí

biologicky

vyváţenú a

priezračne

čistú vodu.

Aplikuje sa do

nového jazierka

ešte pri

zaloţení, alebo

do čerstvo

vyčisteného a

napusteného jazierka a potom sa pravidelne pridáva

podľa rozvrhu v návode na pouţitie.

Prípravok je neškodný pre ryby a rastliny.

Aplikovať pri teplote vody 20°C.

Obsah MO Cena v €

1 l na 10 000l 31,54 €

■ ■ ■ ■ všetky prípravky aplikovať pri teplote vody 15°C ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■


■ ■ ■ Príslušenstvo ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

kryt na FM Master

Zamaskuje a zároveň

ochráni elektronický ovládač

FM Master. Kryt je vyrobený

zo sklených vlákien pokrytých

pieskom.

Výška: 35 cm

Priemer: cca 30 cm

UKK 1K

MO Cena v € 82,11 €

MO Cena v € 57,93 €

UKK T3

MO Cena v € 200,46 €

Vodopád

Vytvára dokonalý efekt

vodopádu. Moţnosť spojenia

jednotlivých dielov, aţ 3

vodopádov vedľa seba. Šírka

jedného vodopádika je 38 cm.

Voda z čerpadla prichádza do

nádoby, kde sa zhromaţďuje

a rovnomerne z nej vyteká vo

forme efektného vodopádu.

Šírka MO Cena v €

38 cm 90,50 €

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ vodopád ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ vysávač ■ ■ ■ ■ ■ ■

Genap

Fólia je vyrobená z PVC. Je odolná

voči UV ţiareniu a hnilobným

procesom, dobre sa zvára i lepí.

Dodáva sa v hrúbke 0,5 a 1 mm, pri

šírkach 4, 6 a 8 metrov. Dodávame aj

lepidlo v balení 100 ml a 1 l. Záručná

doba:

10 rokov.

Hrúbka Šírka MO Cena v €

1 mm 2m, 4 m, 6 m, 8 m / m² 5,81 €

Pondovac 4

Odstraňuje

nečistoty ako

bahno, riasy,

odumreté rastliny

a listy zo

záhradného

jazierka.Nasáva a

zároveň vypúšťa

vodu do záhonu.

Vysávač pracuje v

automatickom

reţime – non stop.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ fólia ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ geotextília ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ hadice ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Rozmery MO Cena v €

200 g / m² 2,51 €

300 g / m² 1,86 €

400 g / m² 2,96 €

500 g / m² 4,31 €

■ ■ ■ kryt ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ amfory ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Tank prechodky ■

amfory

Vkusná dekorácia do vašej

záhrady, pouţívajú sa ako

fontánky s malým čerpadielkom.

Výška cca 27 cm,

respektíve

36 cm.

Model MO Cena v €

27cm 29,62 €

36 cm 344,96 €

Kamienková fólia

Šírka Dĺžka MO Cena v €

0,4 m 25 m 16,37 €

0,6 m 20 m 24,10 €

1,2 m 12 m 49,23 €

Azur

Špeciálna ľahčená hadica vhodná pre

pouţitie v jazierkach.

Dodáva sa v priemere 25 (1"), 32

(1 1/4"), 40 (1 1/2") a 50 (2") mm .

Priemer MO Cena v €

Model PONDOVAC 4

Prevádzkový

čas

Nasávacia

hadica

Vypúšťacia

hadica

230 V/50 Hz

1200 W, max.

1400 W

NON STOP!!!

5 m

2,5 m

Kábel 4 m

MO Cena v € 332,01 €

Fólia je vyrobená z PVC. Dodáva sa v

hrúbke 0,5 mm.

Jazierková hadica

v čiernom prevedení.

Je vhodná do jazierok,

kde splýva s čiernou

fóliou.

40 mm 23,34 €

50 mm 26,49 €

90 mm 37,55 €

110 mm 39,11 €

TRADUX

MO Cena v € 27,37 €

Priemer 25 mm 1“ 32 mm 5/4“ 40 mm 1 1/2“ 50 mm 2“

MO Cena v € 2,46 € 3,13 € 4,32 € 5,71 €


■ ■ ■UV lampy ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Bitron

Všetky bitróny majú integrovaný automatický čistič UV lampy.

Dĺţka káblov je 5 m.

Bitron 550 LM

je výkonný 550 wattový UVC čistič, ktorý je pouţívaný do 250

m3 v obsahu. Vodu nie je potrebné precirkulovať tak často, tak

sú menšie výdavky na energiu. Antikorové reflektory zosilnia

výkon UVC ţiaroviek .Bitron 550 LM je obsluhovaný ako

prietokový UVC nad vodnou hladinou. Môţe byť teoreticky

zrealizovaný v kombinácii s rozdielnymi modulmi proficlear

filtračného systému.

Kontrolné okno každej

UVC žiarovky.

Model Prietok

(l/h)

Model

Bitron

Odporúčané

čerpadlo max. (l/h)

Prietok cez

lampu, bez

bypassu (l/h)

Rozmery

(DxŠxV)

MO Cena v €

24 C 367,71 €

36 C 30000 4500 600x180x198 427,21 €

55 C 30000 6500 600x180x198 474,81 €

72 C 40000 9000 731x216x201 522,41 €

110 C 40000 12000 731x216x201 653,31 €

Model Odporúčané

čerpadlo

max. (l/h)

Prietok cez lampu,

bez bypassu

(l/h)

Príkon Rozmery

(DxŠxV)

V mm

MO Cena v €

550 LM 15000 5000 - 20000 550 W 790x675x815 6 207,53 €

Rozmery Kábel Pripojenie MO Cena v €

Vitronic 11W 1700 340x120x100 3 ¶“ – 1 ´“ 141,61 €

Vitronic 18W 3500 345x155x135 5 1“ - 1 ´“ 201,11 €

Vitronic 36W 4500 660x155x135 5 1“ - 1 ´“ 330,42 €

Vitronic 55W 6500 660x155x135 5 1“ - 1 ´“ 371,91 €

■ ■ ■ Skimmre ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Aqua Skim 40

Teleskopický = výška sa dá

nastaviť v rozmedzí 300 – 550

mm a 550 – 800 mm. Zvláda

výkyvy výšky hladiny do 160

mm. Priemer: 80 mm.

PLÁVAJÚCI

SKIMMER 140

MO Cena v € 73,99 €

MO Cena v € 498,61 €

MO Cena v €

71,40 €

ProfiSkim 100

Je navrhnutý hlavne pre

pouţitie v pásmach malých

hĺbok do 55 cm

V dimenzii. Má veľký prietok.

Čerpadlo moţno pouţiť od

6000 do 12000 l/h. Obsah

filtračného koša je 12 litrov.

Statický skimmer 200

Priemer: 200 mm Výška skimmra:

min. 43 cm, max. 65 cm

(pohybuje sa v rozmedzí 12 cm

výšky hladiny vody)

BIO sys skimmer

+

Vitronic UVC Clarifiers

Čistí vodu vločkovaním rias.

MO cena v €

74,80 €

Obsahuje 15 litrový

filtračný kôš.

Prietok čerpadla

do 205 l/min.

MO Cena v € 201, 11 €

FiltoSkim 12000

Rozdielne filtračné

prostriedky zaistia

biologické a mechanické

čistenie vody. Integrované

čerpadlo presunie čistú

vodu späť do rybníka.

MO Cena v € 1 007,87 €


■ ■ ■ Skimmre ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

SWIMSKIM 25

Plávajúci skimer so zabudovaným

čerpadlom 2500 l/hod. Injektor pre

okysličovanie vody. Ľahké čistenie.

Vhodný pre jazierka aj biobazény

MO Cena v € 153,51 €

MODEL

Air Flo LM

1500/230V

Skimmer 250 LM

Drţí na hladine, vyčistí 250m² vodnej plochy. Je obzvlášť vhodný

pre objemy vody s význačnou pulzáciou hladiny vody, a môţe

byť umiestnený tam, kde sa nahromaďujú imisie. Systém zberá

imisie cez zberaciu záklopku širokú 52 cm, sú zhromaţďované

v ľahko odstrániteľnom zberacom koši pre pohodlné

disponovanie. Vstavané výkonné obehové čerpadlo zaistí

výkonné zbieranie a vytvorí ideálny vodný tok.

■ ■ ■príslušenstvo ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

MO Cena v € 1 664,81 €

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ elektronický ovládač ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Elektronický ovládač umoţňuje pomocou

diaľkového ovládania zapínať a vypínať

elektrické zariadenia v jazierku.

Elektronický ovládač FM MASTER od firmy

OASE dodávame v piatich prevedeniach:

FM Master 1

1 x 230 V vstup; 2x zásuvka permanentný

prúd 230 V ; 2x zásuvka zapnúť/vypnúť 230 V,

max. 2000 W; celková záťaţ max. 16 A/3600

W; diaľkové ovládanie do 50 m

FM Master 2

1 x 230 V vstup; 1x zásuvka permanentný prúd

230 V ; 3x zásuvka zapnúť/vypnúť 230 V, Max.

2000 W; celková záťaţ max. 16 A/3600 W;

diaľkové ovládanie do 50 m

FM Master 3

1 x 230 V vstup;, 1x zásuvka permanentný prúd

230 V; 2x zásuvka zapnúť/vypnúť 230 V, max.

2000 W; 1x zásuvka s reguláciou, max. 40 – 320

W; celková záťaţ max. 16 A/3600 W; diaľkové

ovládanie do 50 m

In Scenio 230

Z FM MASTERU moţno vyviesť 230

V pomocou záhradného kábla do FM

MASTERU 230, ktorý potom slúţi ako

bezpečná vodeodolná zásuvka, ;

diaľkové ovládanie do 50 m.

FM Profi Master

maximálne celkové zaťaţenie: 3600 W;

2 zásuvky zapnúť/vypnúť; 1 zásuvka

regulovateľná, s kapacitou max. 1250 W;

diaľkové ovládanie do 80 m

Model FM Master 1 FM Master 2 FM Master 3 In Scenio 230 FM Profi Master

MO Cena v € 153,51 € 189,21 € 236,81 € 70,21 € 332, 01 €

Regulátor otáčok

Air Flo LM

1500/400V

DS 350 - Pouţíva sa na asynchrónne motory AC

230 V.

NS – Pouţíva sa na reguláciu otáčok do 2000 VA.

Air Flo LM

4000/400V

Rozmery v mm 700 x 1150 700 x 1150 950 x 1150

Menovité napätie 230V / 50Hz 400V / 50Hz 400V / 50Hz

Výkon čerpadla 1,5 kW 1,5 kW 4 kW

Menovitý prúd 10,2 A 4,2 A 9,6 A

Dĺţka kábla 50 + 2 * m 50 + 2 * m 50 + 2 **m

Prietok l/h 165.000 175.000 295.000

Minimálna hĺbka vody 0,9m 0,9m 1,15m

Maximálna sacia hĺbka 4 m 4 m 5 m

Veľkosť rybníka 100m ² 100m ² 500m ²

MO Cena v € 4 034,10 € 4 034,10 € 6 414,10 €

Air flo LM

SWIM SKIM CWS

Plávajúci skimer so zabudovaným

čerpadlom 3500 l/hod. Injektor pre

okysličovanie vody. Ľahké čistenie.

Vhodný pre jazierka aj biobazény

MO cena v € 284,41 €

Plávajúci dekoratívny vysoko výkonný prevzdušňovač pre veľké jazerá a rybníky

(295 000l/h)

Model Príkon MO Cena v €

DS 350 20 VA – 350 VA 35,00 €

NS Do 2000 VA 354,60 €


■ ■ ■ príslušenstvo ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ jazierka na plávanie ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Všetky komponenty pre záhradné jazierka a jazierka na plávanie si môžete zakúpiť u nás.

Radi Vás podporíme pri plánovaní Vášho plánu a zostavíme Vám individuálnu ponuku,

špeciálne pre Vaše jazierko.

Technické požiadavky záhradného jazierka a jazierka na plávanie:

Práve v záhradných jazierkach, jazierkach na plávanie a bazénoch je občas prirodzená rovnováha vystavená extrémnym

podmienkam, ak sa napríklad dostanú do vody opaľovacie krémy a mydlo. Tým zvýšená koncentrácia ţivín podporuje rýchly

rast rias a v najhorších prípadoch rozšírenie plesne. Z tohto dôvodu je potrebná kontrola a regulovaná výmena vody medzi

zónou plaveckou a oblasťou regenerácie, čo si vyţaduje doplnkové komponenty.

Škála výrobkov umoţňuje kompletnú reguláciu obehu vody v jazierkach na plávanie do 200 m³.

Pri plánovaní stojí v popredí zosúladenie rýchlosti prietoku vody s výkonom čistenia oblasti regenerácie ako aj skryté

nasadenie techniky pre nerušený záţitok.

Skimmer

V bočnej časti jazierka zabudovaný skimmer disponuje prívodným príklopom

o šírke do 40 cm a zhromaţďuje naplavené lístie do veľkých filtračných košov.

Vertikálna zberná šachta

Za účelom cieleného nasávania vody v jazierku v hlbokých zónach

substancií regeneračnej časti.

Horizontálna nasávacia hadica

Horizontálne uloţené nasávacie hadice do substrátu

plochých regeneračných oblastí umoţňujú cielené

nasávanie vody z jazierka.

Čerpadlá pre záhradné jazierka a

jazierka na plávanie

Nízko nákladové cirkulačné čerpadlá s mimoriadnou

hospodárnosťou elektrickej energie sa inštalujú do

komory čerpadiel a disponujú aţ 6-timi nasávacími

prípojkami a 3-troma tlakovými prípojkami.

Sú oddelené a nastaviteľné guľovými kohútmi.

Voľný prítok vody z jazierka ku cirkulačným čerpadlám

je potrebné na nasávacej strane čerpadla.

Preto všetky prívody smerom k čerpadlu sa musia

montovať s miernym sklonom.

Výtlaky

Výtlaky slúţia cielenému a rovnomernému prúdeniu

vody do jazierka. Oválny prierez rúry, ktorý sa inštaluje

na dno jazierka zmenšuje nebezpečenstvo úrazu.

Ceny jednotlivých komponentov zašleme na požiadanie.


■ ■ ■svietidlá ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Záhradná laterna

5 W svietidlo v tvare

domčeka, v noci

pôsobí veľmi

romanticky a

útulne.

MO Cena v € 43,56 €

■ ■ ■ jumping jet ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Rainbow Star

Nová generácia Rainbow Star kombinuje funkčnosť, skutočne

neobmedzenú slobodu tvorenia a jedinečný dizajn.

Moţnosti dávajú systému individuálny cit. Včlenené farebné svetlo

môţe byť voľne vyberané a môţe podporovať jeho efekt

nespočetným prepínateľným chodom svetelných funkcií.

Nepretrţitý vodný prúd môţe byť prerušovaný.

Laminar jet

Je podobný ako Rainbow Star, ale Laminar jet vodný prúd nemôţe byť

prerušovaný.

Model Rozmery

v mm

UWL Podhladinové svietidlo

Pod hladinové svietidlo úplne zmení atmosféru jazierka.

Všetky tri modely svietidiel majú štyri farebné vymeniteľné filtre: ţltý, zelený, červený a modrý.

Model UWL 1220/5 20 W 35 W 1250/5 50 W 12100 100 W

Príkon Priemer

prúdu

MO Cena v €

Rainbow Star 478x305x555 50W 12 mm 2 423,25 €

Rainbow Flash 468x406x670 40 W 18 mm 6 932,94 €

Laminar Jet 478x305x555 50W 12 mm 2 474,74 €

Napätie 12 V 12 V 12 V 12 V

Kábel 7,5 m 5 m 7,5 m 10 m

MO Cena v € 58,31 € 73,03 € 80,92 € 141,61 €

Jumping jet Rainbow Flash

Halogénové svietidlo

Ponorné 12 V halogénové

svietidlo do jazierka.

Obsahuje farebné filtre.

Model Príkon Napätie

transformátora

Kábel MO

Cena v €

Mignon 20 W 12 V 3 m 57,23 €

Záhradné

svetlo

20 W 12 V 10 m 79,27 €

Tryskové prúdenie spolu s rezacím mechanizmom umoţňuje veľmi čistý vodný skok , voda sa javí ako sklená číra

tyč, ktorá letí vzduchom a môţe byť prerušovaná. Jumping flash má široké vyuţitie v interiéri aj exteriéri je

vyrobený z nerezovej ocele


■ ■ ■jazierkový prevzdušňovač ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Prevzdušňovač

Air pump

Jazierkový prevzdušňovač

pre značné zvýšenie koncentrácie

vzduchu v jazierkach.

Obsahuje 10 m pruţnú hadicu, nevratný ventil

a porézny kameň všetkých štandardných

zakončení. Má dvojitý výstup.

SR 5900 300 10 m 69,94 €

Doporučujeme ho dávať do kaţdého jazierka kvôli

zlepšeniu kvality vody.

Strata Surfer

Aqua Air 250 LM

Je riešenie problémov spojených s objemom vody.

Objem vody je chránený proti riasam , nepríjemným

pachom a usadeninám cez kyslíkové obohatenie

a obeh vody. Prijíma sa ovzdušie nad vodnou hladinou,

mikroskopické bubliny sa zmiešajú s vodou z väčších

hĺbok a dopĺňajú sa zásoby kyslíka cez tri špeciálne

otvory.

Model Prietok (l/h) Kábel MO Cena v €

SR 5900 42 000 50 m Na objednávku

OXYTEX Set CWS

Model Prietok (l/h) Kábel MO Cena v €

Plávajúci prevzdušňovač, ktorý poskytuje adekvátnu zásobu

kyslíka do 250 000 litrov. Pumpa zásobuje vzdušnú/vodnú zmes

do jazierka cez difuzér Veľké mnoţstvo prúdu dáva záruku prívodu

vzduchu do celého objemu vody cez silnú prúdovú aktivitu. Hlboké

zóny ako aj pásmo plytkých zón môţe byť optimálne zásobované

kyslíkom cez nastaviteľný uhol prúdového vstrekovača.

Model Prietok (l/h) Kábel MO Cena v €

250 ML 30 000 30 m 2 528,65 €

Vzduchovanie, filtračné médium a dizajnérsky kúsok v jednom. OxyTex CWS svetová novinka. Vytvára unikátnu kombináciu prevzdušňovania jazierka a cirkulácie.

Dodáva kyslík na miesta, kde je potrebný. Vďaka kyslíku sa rozmnoţujú aeróbne baktérie, ktoré napomáhajú stabilizovať biologickú rovnováhu v jazierkach.

Cirkulačná kapacita OxyTex 1000 CWS je do 10m3/h, ktorý zvyšuje činnosť filtra o 25%. Je vhodným doplnkom pre FiltoMatic CWS a ostatné filtre. OxyTex CWS

prináša do jazierka pohyb. Pri pohľade na jazierko vyzerá ako filtračná rastlina. OxyTex CWS Sety sú dostupné v dvoch veľkostiach a k setom je dodávaný príslušný

kompresor AquaOxy.

Charakteristika produktu:

•Unikátny prevzdušňovač

•Napomáha zbavovať vodu ţivín

•Aktivuje celé jazierko

•Dekoratívny vzhľad, vo vode vyzerá ako filtračná rastlina

•V cene setu je aj AquaOxy

•Zvyšuje účinnosť filtra o 25%

Model OxyTex CWS OxyTex 1000 Set CWS OxyTex 2000 Set CWS

MO cena v € 122,57 € 220,15 € 355,81 €

■ ■ ■UV lampy ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ UV lampy ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

UV-C Strahler

Model Dĺžka Priemer Pripojenie MO Cena v €

UVC 8 W 40 cm 85 cm 1" 146,60 €

UVC 16 W 40 cm 85 cm 1" 178,30 €

UVC 25 W 55 cm 85 cm 1" – 1 1/4" 231,00 €

UVC 30 W 1 m 85 cm 1" – 1 1/4" 283,70€

UVC 55 W 1 m 85 cm 1" – 1 1/4" 336,50 €

UVC 75 W 1 m 85 cm 1" – 1 1/4" 417,70 €


■ ■ ■fontány ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ plávajúce fontány ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Pond Jet

Vhodná do jazierok s minimálnou hĺbkou 1 m čistej vody 1,5 m v prípade

bahnitého dna. Vodný obrazec dosahuje výšku i šírku 3 m. K dispozícii sú

vymeniteľné trysky a efektné osvetlenie.

Versailles

a mini

Versailles

Model MO Cena v €

Plávajúca fontána 843,71 €

Sada osvetlenia 522,41 €

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ stacionárne fontány ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Stacionárna

fontána so

štyrmi pôsobivými

vodnými obrazcami,

ktoré sa automaticky

pravidelne menia bez

zásahu človeka.

Samozrejme, aj túto

fontánu moţno efektne

podsvietiť.

Vkusná ozdoba

záhrady s

integrovaným

osvetlením. Dodá

vašej záhrade

atmosféru a

romantiku.

Allrounder plávajúca fontána

Veľký výber trysiek a moţnosť pôsobivého osvetlenia.

Poradíme vám pri výbere trysky, s ktorou dosiahnete

vodný obrazec podľa vašich predstáv..

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ záhradné fontány z prírodného kameňa ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kaţdá fontánka je

zasadená do nádoby,

ukrytej v zemi.

Model MO Cena v €

kameň +vanička + svetlo

Mlynský kameň 505,57 €

Stĺpik guľatý 739,46 €

Stĺpik hranatý 734,48 €

Guľa 726,33 €

Gerilitový stĺpik hranatý 781,18 €

Gerilitová guľa 780,71 €

Versailles MO Cena v € 3 309,90 €

Záhradné kamenné

fontánky

Ceny podľa čerpadla a trysky.

Na požiadanie.

Mini Versailles MO Cena v € 2 587,57 €


■ ■ ■ trysky ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ½“ trysky ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Typ trysky MO Cena v €

150/1060 8,70 €

Typ trysky MO Cena v €

150/1220 10,06 €

Typ trysky MO Cena v €

150/1170 12,74 €

Ø 20 mm

Volcano Jet

Ring Jet

Foam Jet

Typ trysky MO Cena v €

150/1070 10,06 €

Typ trysky MO Cena v €

150/1230 10,06 €

Typ trysky MO Cena v €

150/1240 15,40 €

Volcano Jet

„special“

Ring Jet

Bell Jet

Typ trysky MO Cena v €

150/1090 10,06 €

Typ trysky MO Cena v €

150/1180 15,35 €

Typ trysky MO Cena v €

150/1291 12,74 €

Volcano Jet

Calyx Jet

„Vario“

Star Jet

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1“ trysky ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Typ trysky MO Cena v €

150/1102 30,70 €

Volcano Jet

Typ trysky MO Cena v €

150/1103 50,80 €

Volcano Jet Volcano Jet

G 1 ¼“

Typ trysky MO Cena v €

150/1104 81,10 €


■ ■ ■trysky ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1“ trysky ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Typ trysky MO Cena v €

152/1151 25,75 €

Typ trysky MO Cena v €

152/1161 29,95 €

Typ trysky MO Cena v €

152/1106 811,58 €

Typ trysky MO Cena v €

152/1206 bronz 195,16 €

152/1201 nikel 160,29 €

Foam Jet Foam Jet Bell Jet

Typ trysky MO Cena v €

152/1150 58,30 €

Calyx Jet Calyx Jet

Foamy column

Jet G 2“ bronz

Cascade

G 1 ½“

Typ trysky MO Cena v €

152/1160 70,20 €

Typ trysky MO Cena v €

152/1205 85,70 €

Typ trysky MO Cena v €

152/1207 bronz 332,72 €

152/1202 nikel 292,80 €

Cascade

G 1“ bronz

Cascade

G 2“ A

Typ trysky MO Cena v €

152/1041 39,70 €

Typ trysky MO Cena v €

152/1105 686,63 €

Typ trysky MO Cena v €

152/1200 94,11 €

Volcano Jet

G 1 ½“ bronz

Cascade

G 1“

chróm

Typ trysky MO Cena v €

152/1195 bronz 149,90 €

152/1190 nikel 157,10 €

Geyser

G 1“ B


Ján Beseda – AQUA Slovakia

Istrijská 62

841 07 Bratislava

Devínska Nová Ves

Tel.: 02/64 53 86 34

0905 158 217- majiteľ

Fax: 02/64 53 86 35

E-mail: aquaslovakia@aquaslovakia.sk

Web: www.aquaslovakia.sk

Similar magazines