Lähteülesanne (.doc) - Tartu

tartu.ee

Lähteülesanne (.doc) - Tartu

TARTU ÜLIKOOLI 2, 2A KINNISTUTELE KAVANDATAVA

ÄRIHOONE ARHITEKTUURIKONKURSS

KOOSSEIS:

1. Konkursi üldtingimused (Käesolev dokument)

2. Ülikooli, Vanemuise, W. Struwe ning Kitsas tn-tega piirneva ala detailplaneeringu

seletuskiri (31.07.1999, koostaja: OÜ Arhitektuuribüroo Siim & Põllumaa), joonis Tartu

linna kodulehelt

http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/DP_struwedp (lisa 1)

3. Arhitektuursed ja ehituslikud tingimused Ülikooli 2, 2a ärihoone püstitamiseks

(lisa 3)

4. Geoalus (lisa 4)

5. Muinsuskaitse eritingimused (lisa 5 )

TARTU ÜLIKOOLI 2, 2A KINNISTUTELE KAVANDATAVA

ÄRIHOONE ARHITEKTUURIKONKURSS ÜLDTINGIMUSED

1. KONKURSI KORRALDAMINE

1.1 Konkursi korraldajad

1.1.1 AS Vallikraavi Kinnisvara

1.1.2 OÜ Tähering

1.2 Konkursi eesmärk

Arhitektuurivõistluse eesmärgiks on saada Tartus Ülikooli 2 ja 2a kinnistutele parim

ärihoone arhitektuurne lahendus, mis on edasise projekteerimise aluseks, ning hoone

projekti maksumus tööprojekti staadiumini.

1.3 Konkursi vorm ja aeg

1.3.1 Konkurss on kutsutud osavõtjaga üheetapiline arhitektuurivõistlus. Komisjon valib

välja võidutöö. Konkursi korraldajad deklareerivad, et on huvitatud projekteeritava

hoone arhitektuursete projektide tellimisest. Korraldajatel on õigus kasutada

konkursitöid edasisel projekteerimisel.

1.3.2 Konkurss algab 1 novembril 2007 a.

1.3.3 Konkurss lõpeb 1 veebruaril 2008 a

1.4 Osavõtuõigus

1.4.1 Konkursist saavad osa võtta konkursi korraldajate poolt kutsutud osavõtjad.


1.4.2 Konkursist osavõtjad peavad olema eriharidusega arhitektid või arhitektuurialase

ettevalmistusega spetsialistid, kes võivad iseseisvalt ja oma vastutusel koostada

arhitektuurset projekti ning juhtida nende koostamist.

1.4.3

1.5 Konkursi keel

Konkursi keel on eesti keel

1.6 Žürii

1.6.1 Konkursitöid hindab kuue liikmeline liikmeline žürii järgmises koosseisus:

Aivar Tuulberg AS Vallikraavi Kinnisvara esindaja

Kalev Kase OÜ Tähering esindaja

Tiit Sild

Tartu linnaarhitekt

Andres Kadarik arhitekt OÜ Tahukas

Enriko Talvistu kunstiajaloolane

Ralf Lõoke arhitekt OÜ Salto

Zürii esimees on kas Vallikraavi Kinnisvara või Tähering esindaja

1.6.2 Otsustamisel omavad hääleõigust žürii esimees ja liikmed.

1.6.3 Žürii võib konkursi hindamisele kaasata eksperte, kui selleks tekib vajadus.

Eksperdil on õigus osa võtta žürii koosolekutest, kuid tal puudub otsustamisel

hääleõigus.

1.7 Osavõtjatasud

Konkursi osavõtjatasu on 50 000 krooni, millele lisandub käibemaks. Võistluse

hindamise komisjonil on õigus jätta töö eest tasumata, kui töö ei vasta esitatud

tingimustele.

Osavõtjatasud makstakse välja esitatud arve alusel hiljemalt ühe kuu jooksul pärast

võitja väljaselgitamist.

1.8 Lähtematerjalide loetelu

1.8.1 Konkursi üldtingimused

1.8.2 Kehtiv detailplaneering

1.8.3 Arhitektuursed ja ehituslikud tingimused Ülikooli 2, 2a ärihoone püstitamiseks

1.8.4 Geoalus

1.8.5 Muinsuskaitse eritingimused

1.9 Konkursitöö vajalik maht

1.9.1 Vajalikud joonised:

• Arhitektuurilised vaated ning lõiked hoone kohta mõõdus 1:200 või 1:100

• Korruste plaanid mõõtkavas 1:200 või 1:100

• Asendiplaan mõõdus 1:500

• Liiklusskeem ja parkimislahendus

• Hoone 3 d vaated

• Makett vabalt valitud viisil mõõdus 1:100 või 1:200.

1.9.2 Esitada seletuskiri ja vajadusel vabas vormis selgitavad skeemid, mis peavad:

• Analüüsima, selgitama ja põhjendama võistlusalale pakutavat ruumilist lahendust

• Kirjeldama pindalade (suletud- ja avatud netopinnad) ja parkimiskohtade bilanssi


• Välja tooma tehnilised näitajad nagu: hoone brutopind, hoone netopind, ehituse alune

pind, parkimiskohtade arv, täisehituse protsent.

1.9.3 Projekteerimistööde maksumuse kirjeldus ja tööde teostamise ajagraafik.

Projekteerimistööde maksumus peab hõlmama arhitektuurse projekti eel- ja

põhiprojekti ning tööjooniseid ja autorijärelvalvet ning üldruumide sisekujunduse

maksumust.

1.10 Konkursitöö vorm

1.10.1 Konkursitöö graafiline materjal peab olema esitatud jäigal alusel vabas formaadis

(soovitavalt A1 või 1000x700).

1.10.2 Jooniste kvaliteet peab olema trükikõlblik.

1.10.3 Seletuskiri tuleb esitada jooniste lisana trükitult, köidetult ja formaadis A4, lisada

seletuskirja kausta planšettidel esitatav graafiline materjal vähendatud kujul.

1.10.4 Konkursitööle lisada joonised digitaalselt formaatides .dwg; või .jpg.

2. KONKURSI LÄBIVIIMINE

2.1 Konkursi alustamine ja tingimuste väljastamine

2.1.1 Konkurss algab 1.11. 2007 a. ja lõpeb 1.02.2008 a.

2.1.2 Tingimused ja lähtematerjalid väljastatakse kutsutud osalejatele CD-plaadil posti teel

või e-postiga.

2.1.3 Konkursi tingimuste lisainfo ja konkursiperioodi jooksul selgunud täpsustused

saadetakse osalejatele e-maili aadressile.

2.2 Küsimuste esitamine

2.2.1 Konkursist osavõtjad võivad esitada põhjendatud ja asjassepuutuvaid küsimusi

konkursi kohta.

2.2.2 Võistlejatel on õigus esitada võistluse kohta küsimusi elektrooniliselt aadressile

indrek@vallikraavi.ee, telefonil +372 5028541 või kirjalikult aadressile Ülikooli 8, Tartu.

Küsimused ja vastused edastatakse kõigile võistlusest osavõtjatele elektrooniliselt.

2.3 Konkursitööde esitamine

Konkurss ei ole anonüümne. Konkursitööde esitamise tähtaeg on 01.02. 2008 a. kell 15 00

Töö tuleb tuua või saata posti või kulleri teel aadressile: AS Vallikraavi Kinnisvara, Ülikooli 8,

51003 Tartu. Saadetis peab omama sama päeva või varasema päeva posti- või kullerteenuse

templit. Tähtajast hiljem laekunud konkursitööde vastuvõtmise otsustab konkursi žürii.

2.4 Žürii töö ja konkursitööde hindamine

2.4.1 Saabunud konkursitööd avatakse pärast esitamistähtaja möödumist žürii esimesel

istungil. Avamisel koostatakse konkursitööde avamisprotokoll, milles fikseeritakse

esitatud konkursitööde koguarv ja konkursitööde koosseis. Žürii avamisprotokoll kuulub

avalikustamisele.

2.4.2 Žürii otsustab, millised konkursitööd pääsevad hindamisele. Konkursitöö ei pääse

hindamisele, kui:

• töö on ilmselgelt konkursitingimustele mittevastav


2.4.3 Iga žürii istungi kohta koostatakse tööprotokoll, mis ei kuulu avalikustamisele.

2.4.4 Žürii hindab konkursitöid vastavalt (p 2.5) loetletud kriteeriumitele.

2.4.5 Žürii töö loetakse lõpetatuks pärast võidutöö väljaselgitamist lihthäälteenamusega.

Otsus fikseeritakse lõpp-protokollis. Žürii lõpp-protokoll kuulub avalikustamisele.

2.5 Hindamise kriteeriumid (ei ole antud tähtsuse järjekorras)

• Arhitektuurne lahendus

• Ruumidevahelised loogilised seosed, funktsionaalsus

• Teostamise ökonoomika (hoone bruto- ja netopinna suhe, parkimiskohad)

• Projekteerimistööde maksumus

2.6 Konkursi lõpetamine ja tulemuste avalikustamine

Hiljemalt 15.02. 2008 a lõpetab žürii oma töö ning informeerib arhitektuurikonkursi

tulemustest kõiki osavõtjaid.

3. KONKURSILE JÄRGNEV TEGEVUS

3.1 Konkursitööde kasutamine

Võistlustööde omandiõigus läheb AS Vallikraavi Kinnisvara ja OÜ Tähering omandisse

osalemistasude väljamaksmise hetkest.

.

Võistlustööde autorite isiklikud õigused jäävad nende autoritele. Kõikide võistlustööde

autorite varalised õigused kuuluvad võistlustööga esitatud ja autorite poolt allkirjastatud

nimekaardil osavõtja poolt nimetatud isikutele.

3.2 Edasine projekteerimine

Edasisel tegevusel võetakse aluseks konkursil võitjaks osutunud töö või tööd koos žürii

liikmete poolsete ettepanekutega nende edasiseks täiendamiseks. Konkursi võidutöö

selgumise järel asutakse võidutöö autoriga koheselt läbirääkimistesse projekteerimislepingu

sõlmimiseks. Kui võidutöö autoriga projekteerimislepingut erimeelsuste tõttu sõlmida ei

õnnestu ühe kuu jooksul alates konkursi võidutöö väljaselgitamisest, siis võib AS Vallikraavi

Kinnisvara ja OÜ Tähering piisavalt hea tasemega auhinnatud võistlustööde olemasolul

asuda läbirääkimistesse paremuselt järgmise võistlustöö autoritega.

4. LÄHTEÜLESANNE

4.1 Arhitektuur Planeeritav ehitusmaht ja muud ehituslikud parameetrid peavad lähtuma

lisas 2 olevast detailplaneeringust lisas 3 olevast arhitektuursetest ja ehituslikest tingimused

Ülikooli 2, 2a ärihoone püstitamiseks


Hoonete arhitektuur peab olema kaasaegne, kõrgetasemeline, õhuline, kesklinnale sobilikult

esinduslik, vastama kaasaegsetele nõuetele ja piirkonna elukvaliteeti parandav. Lahendus

peab vastama detailplaneeringuga kehtestatud nõuetele.

Eeldatav korruselisus on soklikorrus, selle peal 5 korrust ning 1 maa-alune korrust.

Arhitektuuri- ning fassaadilahenduste juures on oluline arvestada ilmakaari ja linnavaateid.

Arhitektuurses lahenduses ära kasutada krundi tugevat reljeefi. Tänava tasandil peavad

asuma täies pikkuses vaateaknad. Ülikooli tn poolne vaade anda koos koos

naaberhoonetega, Vanemuise tn poolne vaade koos järsaku ja põhja pool oleva haljasalaga.

Hoone soklikorrusele kavandada äripinnad,esimeselekorrusele äri-ja teeninduspinnad,

ülejäänud 4 korrust büroopinnad.

PARKLA :

Lahendada ärihoonele ligipääsud. Parkimiskohad lahendada vastavalt detailplaneeringule st

mitte vähem kui detailplaneeringus ette nähtud.

LISAD:

Lisa nr 1: Ülikooli, Vanemuise, W. Struwe ning Kitsas tn-tega piirneva ala detailplaneeringu

seletuskiri (31.07.1999, koostaja: OÜ Arhitektuuribüroo Siim & Põllumaa), joonis Tartu linna

kodulehelt http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/DP_struwedp

Lisa nr 2: Arhitektuursed ja ehituslikud tingimused Ülikooli 2, 2a ärihoone püstitamiseks.

Lisa nr 3: Geoalus

Lisa nr 4 : Muinsuskaitse eritingimused

Indrek Rentel

AS Vallikraavi Kinnisvara

Juhataja

More magazines by this user
Similar magazines