Lähteülesanne (.doc) - Tartu

tartu.ee

Lähteülesanne (.doc) - Tartu

2.4.3 Iga žürii istungi kohta koostatakse tööprotokoll, mis ei kuulu avalikustamisele.

2.4.4 Žürii hindab konkursitöid vastavalt (p 2.5) loetletud kriteeriumitele.

2.4.5 Žürii töö loetakse lõpetatuks pärast võidutöö väljaselgitamist lihthäälteenamusega.

Otsus fikseeritakse lõpp-protokollis. Žürii lõpp-protokoll kuulub avalikustamisele.

2.5 Hindamise kriteeriumid (ei ole antud tähtsuse järjekorras)

• Arhitektuurne lahendus

• Ruumidevahelised loogilised seosed, funktsionaalsus

• Teostamise ökonoomika (hoone bruto- ja netopinna suhe, parkimiskohad)

• Projekteerimistööde maksumus

2.6 Konkursi lõpetamine ja tulemuste avalikustamine

Hiljemalt 15.02. 2008 a lõpetab žürii oma töö ning informeerib arhitektuurikonkursi

tulemustest kõiki osavõtjaid.

3. KONKURSILE JÄRGNEV TEGEVUS

3.1 Konkursitööde kasutamine

Võistlustööde omandiõigus läheb AS Vallikraavi Kinnisvara ja OÜ Tähering omandisse

osalemistasude väljamaksmise hetkest.

.

Võistlustööde autorite isiklikud õigused jäävad nende autoritele. Kõikide võistlustööde

autorite varalised õigused kuuluvad võistlustööga esitatud ja autorite poolt allkirjastatud

nimekaardil osavõtja poolt nimetatud isikutele.

3.2 Edasine projekteerimine

Edasisel tegevusel võetakse aluseks konkursil võitjaks osutunud töö või tööd koos žürii

liikmete poolsete ettepanekutega nende edasiseks täiendamiseks. Konkursi võidutöö

selgumise järel asutakse võidutöö autoriga koheselt läbirääkimistesse projekteerimislepingu

sõlmimiseks. Kui võidutöö autoriga projekteerimislepingut erimeelsuste tõttu sõlmida ei

õnnestu ühe kuu jooksul alates konkursi võidutöö väljaselgitamisest, siis võib AS Vallikraavi

Kinnisvara ja OÜ Tähering piisavalt hea tasemega auhinnatud võistlustööde olemasolul

asuda läbirääkimistesse paremuselt järgmise võistlustöö autoritega.

4. LÄHTEÜLESANNE

4.1 Arhitektuur Planeeritav ehitusmaht ja muud ehituslikud parameetrid peavad lähtuma

lisas 2 olevast detailplaneeringust lisas 3 olevast arhitektuursetest ja ehituslikest tingimused

Ülikooli 2, 2a ärihoone püstitamiseks

More magazines by this user
Similar magazines