Tööjõud, selle vajadus ja personali koolitamine - Tartu

tartu.ee

Tööjõud, selle vajadus ja personali koolitamine - Tartu

Tööjõud, selle vajadus ja personali koolitamine 39

27% ettevõtete juhtidest leidis, et Tartu linnast tööjõu leidmine pole üldse probleem, samas

pidas seda väga tõsiseks probleemiks 10%. Just suurimatele ettevõtetele (50 ja enam töötajat)

on tööjõu Tartust leidmine väga tõsiseks probleemiks.

Tööjõu leidmine

Ettevõtte juhtidelt uuriti ka seda, mil viisil nad omale tööjõudu leiavad. Peamiseks tööjõu

hankimise kanaliks olid isiklikud kontaktid ning ajalehekuulutused. 40%-l ettevõtteist olid

isiklikud kontaktid sageli töötajate leidmise kanaliks. Kuigi võiks arvata, et ettevõtted teevad

tõsisemalt koostööd ka Tartu kõrgkoolidega, ei olnud see siiski nii — neli viiendikku

ettevõtteist ei kasuta kunagi otsekontakte Tartu kõrgkoolidega oma tööjõu hankimiseks.

Samuti sooviti selgeks teha, millised on konkreetsed faktorid, mis mõjutavad nii spetsialistide

kui teenindajate ja tööliste töölevõtmist. Nii spetsialistide kui teenindajate/tööliste töölevõtmisel

mängivad kõige tähtsamat rolli senine töökogemus ning inimese arenguvõime ja

õpivalmidus. Väga huvitav on siinkohal märkida aga seda, et personali palkamise juures on

kõige väiksema tähtsusega personalispetsialisti arvamus!

Linnavalitsuse võimalused tööjõuküsimuste lahendamisel

Ettevõtte juhtidel paluti vastata küsimusele Millist koostööd saaks linna juhtkond Teie arvates

veel korraldada sellise tööjõu olemasolu tagamiseks, mida Teie ettevõtte perspektiivis vajab?

Suur hulk küsimustikule vastanud juhtidest ei osanud sellele küsimusele midagi vastata.

Tüüpiline oli samuti see, et vastati, et linn ei saa selleks midagi teha.

Ülejäänud vastustest koorusid välja järgmised probleemid:

• kutsekoolide õpetuse tõhustamine (vahetada välja õppejõud, õpetajate motiveerimine, praktilise

hariduse osakaalu kasvatamine, praktikabaaside tegevus, kutsekoolide maine tõstmine);

• kutsekoolides õpetatava praktilise poole osakaalu kasvatamine;

• vabade töökohtade andmebaasi loomine;

• linnavalitsuse info edastamine võiks tõhusam olla;

• linn võiks toetada praktikat läbiviivaid ettevõtteid.

Nagu varasematel aastatel, nii on ka sel korral kõige suuremad mured seotud just kutsekoolides

pakutava hariduse tõhustamisega.

More magazines by this user
Similar magazines