19/22/26/32AV73*G /AV73*G1 i 32/40LV73*G ... - Toshiba-OM.net

toshiba.om.net

19/22/26/32AV73*G /AV73*G1 i 32/40LV73*G ... - Toshiba-OM.net

19/22/26/32AV73*G

/AV73*G1 i

32/40LV73*G

Seria CYFROWA


Spis treści

Środki ostrożności związane z

bezpieczeństwem.......................................... 3

Instalacja i ważne informacje....................... 4

Pilot zdalnego sterowania............................ 6

Wkładanie baterii i efektywny zakres

działania pilota........................................... 7

Podłączenie zewnętrznego urządzenia....... 8

Połączenia REGZA-LINK............................ 10

Podłączanie urządzenia HDMI ® lub

DVI do wejścia HDMI................................... 11

W celu połączenia z urządzeniem

HDMI......................................................... 11

Urządzenie DVI do wejścia HDMI........... 13

Podłączanie komputera.............................. 15

W celu połączenia komputera PC z

terminalem HDMI..................................... 15

Używanie elementów sterowania.............. 17

Włączanie................................................. 18

Używanie pilota zdalnego

sterowania................................................ 18

Używanie elementów sterowania na

panelu bocznym...................................... 18

Strojenie telewizora.................................... 19

Ustawienia początkowe.......................... 19

Ustawianie programów............................... 20

Autom. wyszukiwanie............................. 20

Szuk aktual............................................... 21

Szuk. poj. RF............................................ 21

Wybór ulubionej sieci............................. 21

Ręczne szuk. anal.................................... 21

Pomijanie kanałów.................................. 22

Sort. kanał. .............................................. 22

Edycja kanału ................................23

Dekod. kanału.......................................... 23

Dokł. stroj. kan. anal. ............................. 24

Usuń listę kanałów.................................. 24

Popul. interfejs........................................ 24

Resetuj TV................................................ 24

Autom. wył. zasilania.............................. 24

Główne elementy sterowania..................... 25

Wybór pozycji programu........................ 25

Wyświetlacza czasu................................ 25

Transmisje stereo i dwujęzyczne........... 25

Menu szybkiego dostępu........................ 25

Elementy sterowania dźwiękiem............... 25

Głośność.................................................. 25

Balans, Basy, Tony wysokie................... 25

Dźwięk surround..................................... 26

Stable Sound ® .......................................... 26

Wzmocnienie basów............................... 26

Poziom wzmocn. basów......................... 26

Opis audio................................................ 26

Niedowidzący........................................... 26

Zaawansowane ustawienia audio.......... 27

Oglądanie na szerokim ekranie................. 28

Elementy sterowania obrazem................... 30

Tryb obrazu.............................................. 30

Jasność, Kontrast, Kolor i Barwa.......... 30

Ostrość .................................................... 30

Regulacja podświetlenia......................... 30

Temp. kolorów......................................... 30

Tryb Kino.................................................. 31

DNR........................................................... 31

MPEG NR.................................................. 31

CTI............................................................. 31

Adapt. reg. lumin..................................... 32

Aktywne podświetlenie........................... 32

Niebieski ekran........................................ 32

3D Zarządz. kolorami.............................. 32

Regul. podst. kolorów............................. 32

Zakres HDMI RGB.................................... 33

Pozycja poz./pion.................................... 33

VGA........................................................... 33

Sterowanie timerem.................................... 34

Strefa czasowa........................................ 34

IG regionu kraju ...................................... 34

Czas ......................................................... 34

Timer uśpienia ........................................ 35

1


Wybór wejścia i połączenia AV.................. 35

Wybór wejścia.......................................... 35

Wybór sygnału wejścia........................... 36

Elementy sterowania REGZA-LINK........... 36

Elementy sterowania urządzeniem........ 36

Wybór źródła wejścia.............................. 37

Sterowanie Pass-Through...................... 37

Menu REGZA-LINK...................................... 38

Jednodotykowe odtwarzanie................. 38

Wstrzymanie systemu............................. 38

Sterowanie systemem audio.................. 38

Łącze PC.................................................. 38

Włącz REGZA-LINK................................. 38

Automatyczne włączenie zasilania

telewizora................................................. 38

Autom. wstrzymanie............................... 39

Regulacja wzmacniacza.......................... 39

Preferencje głośnika............................... 39

Odtwarzacz multimediów........................... 39

Przejście do odtwarzacza

multimediów............................................ 39

Widok wielu zdjęć.................................... 40

Odtwarzanie pokazu slajdów................. 40

Przeglądanie plików z muzyką............... 41

Odtwarzanie muzyki................................ 41

Kontrola preferencji.................................... 42

Analogowe napisy................................... 42

Napisy cyfrowe........................................ 42

Typ napisów............................................. 42

Języki audio............................................. 42

Kanał audio.............................................. 43

Autom. format.......................................... 43

Rozciągnięcie 4:3.................................... 43

Regulacja panela bocznego................... 43

Tryb Gry.................................................... 43

Kontrola rodzicielska.................................. 44

Blokada kanału........................................ 44

Blokada programu................................... 44

Blokada wejścia....................................... 45

Zmiana hasła............................................ 45

Blokada panela........................................ 46

Domyślne fabryczne............................... 46

Cyfrowe informacje ekranowe i

przewodnik programowy............................ 46

Informacje................................................ 46

Przewodnik.............................................. 47

Timer EPG................................................ 47

Aktualizacja oprogramowania i

informacje systemowe................................ 47

Aktual. oprogr.......................................... 47

Automatyczna instalacja........................ 47

Ręczne OAD............................................. 48

Informacje systemowe.................. 48

Usługi tekstowe........................................... 49

Ustawienie języka.................................... 49

Informacje tekstowe................................ 49

Przyciski sterowania............................... 49

Pytania i odpowiedzi................................... 50

Specyfikacje i akcesoria............................. 52

Informacje licencji wykorzystywanej z

telewizorami Toshiba.................................. 53

Dowód A................................................... 54

Dowód B................................................... 54

Uwagi............................................................ 56

2


USTAWIENIA

Środki ostrożności

związane z

bezpieczeństwem

Polski

To urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowany

zgodnie z międzynarodowymi standardami

bezpieczeństwa jednak, jak w przypadku każdego

urządzenia elektrycznego, dla uzyskania najlepszych

wyników i ze względów bezpieczeństwa podczas

jego obsługi należy zachować uwagę. Dla własnego

bezpieczeństwa należy przeczytać wymienione poniżej

zalecenia. Są to zalecenia ogólne, mające pomóc

w obsłudze wszystkich konsumenckich produktów

elektronicznych, a niektóre punkty mogą nie dotyczyć

zakupionych urządzeń.

Cyrkulacja powietrza

Aby zapewnić właściwą wentylację dookoła telewizora

należy pozostawić co najmniej 10cm przestrzeń.

Zapobiegnie to przegrzaniu i możliwemu uszkodzeniu

telewizora. Należy także unikać miejsc zakurzonych.

Uszkodzenia spowodowane

ciepłem

Pozostawienie telewizora w miejscu narażonym na

bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych lub w

pobliżu grzejnika, może spowodować jego uszkodzenie.

Należy unikać miejsc narażonych na ekstremalnie

wysokie temperatury lub wilgotność. Urządzenie można

instalować w miejscach o temperaturze min. 5°C (41°F) i

maks. 35°C (94°F).

Zasilanie z sieci zasilającej

Wymagane dla tego urządzenia parametry zasilania to

prąd zmienny 220-240V ~, 50/60Hz. Nigdy nie należy

podłączać urządzenia do zasilania prądem stałym

lub do innego źródła zasilania. NALEŻY upewnić się,

że urządzenie nie zostało postawione na przewodzie

zasilającym. Należy używać wyłącznie dostarczony

przewód zasilający.

NIE NALEŻY odcinać od urządzenia wtyczki zasilania,

jest ona wyposażona w specjalny filtr chroniący przed

zakłóceniami radiowymi, a jego usunięcie spowoduje

pogorszenie wydajności. W Wielkiej Brytanii, znajdujący

się we wtyczce bezpiecznik jest certyfikowany przez

ASTA lub BSI do BS1362.

Można go wymienić jedynie na inny certyfikowany

bezpiecznik o prawidłowych parametrach, a po wymianie

należy ponownie założyć pokrywę bezpiecznika.

W RAZIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ

SIĘ Z WYKWALIFIKOWANYM ELEKTRYKIEM.

Należy

NALEŻY przeczytać instrukcje działania przed

ropoczęciem używania urządzenia.

NALEŻY upewnić się, że wszystkie połączenia

elektryczne (włącznie z wtyczką zasilania,

przedłużaczami i połączeniami wewnętrznymi elementów

urządzenia) zostały prawidłowo wykonane i zgodnie

z instrukcjami producentów. Przed zmianą połączeń

należy wyłączyć i odłączyć wtyczkę zasilania.

NALEŻY skontaktować się z dostawcą, w przypadku

wątpliwości dotyczących instalacji, działania lub

bezpieczeństwa urządzenia.

NALEŻY zachować ostrożność podczas obsługi

szklanych paneli urządzenia.

NIE NALEŻY ODŁĄCZAĆ ŻADNYCH

ZAMOCOWANYCH NA STAŁE POKRYW, PONIEWAŻ

SPOWODUJE TO ODSŁONIĘCIE NIEBEZPIECZNYCH

I BĘDĄCYCH ‘POD NAPIĘCIEM’ MIEJSC.

WTYCZKA ZASILANIA JEST UŻYWANA JAKO

URZĄDZENIE ODŁĄCZJĄCE I DLATEGO NALEŻY

ZACHOWAĆ DO NIEJ ŁATWY DOSTĘP.

Nie należy

NIE NALEŻY zasłaniać szczelin wentylacyjnych

urządzenia takimi obiektami jak gazety, obrusy, zasłony,

itd. Przegrzanie spowoduje uszkodzenie i skrócenie

żywotności urządzenia.

NIE NALEŻY narażać urządzenia elektrycznego na

ochlapywanie lub opryskiwanie albo stawiać na nim

obiektów napełnionych płynami, takich jak wazony.

NIE NALEŻY ustawiać na urządzeniu lub umieszczać w

jego pobliżu gorących obiektów lub źródeł odsłoniętego

ognia, takich jak świece lub lampki nocne. Wysoka

temperatura może spowodować stopienie plastyku i

spowodować pożar.

NIE NALEŻY używać prowizorycznych podstaw i

NIGDY nie należy mocować nóg drewnianymi śrubami.

Aby zapewnić pełne bezpieczeństwo należy zawsze

stosować według instrukcji zalecane przez producenta

podstawy, wsporniki lub nogi z dostarczonymi

elementami mocującymi.

NIE NALEŻY pozostawiać włączonego urządzenia bez

nadzoru, chyba, że zostanie to wyraźnie określone, że

konstrukcja urządzenia umożliwia jego działanie bez

nadzoru lub, gdy urządzenie posiada tryb wstrzymania.

Aby wyłączyć urządzenie należy wyciągnąć wtyczkę i

należy także upewnić się, że wie jak to zrobić rodzina

użytkownika. Dla osób niepełnosprawnych może być

konieczne wykonanie specjalnego ustawienia.

NIE NALEŻY kontynuować używania urządzenia, w

przypadku wątpliwości, czy działa ono normalnie lub,

gdy jest w jakikolwiek sposób uszkodzone – należy je

wyłączyć, wyciągnąć wtyczkę zasilania i skontaktować

się z dostawcą.

OSTRZEŻENIE – nadmierne natężenie dźwięku

ze słuchawek dousznych lub nagłownych może

spowodować utratę słuchu.

PRZEDE WSZYSTKIM – NIGDY nie należy pozwalać

nikomu, a szczególnie dzieciom, na naciskanie lub

uderzanie ekranu, wciskanie czegokolwiek w otwory,

szczeliny lub inne otwarte elementy obudowy.

NIGDY nie należy używać bez znajomości

jakichkolwiek urządzeń elektrycznych – lepiej zachować

bezpieczeństwo niż żałować, że się tego nie zrobiło.

3


USTAWIENIA

Polski

Instalacja i ważne informacje


Telewizor należy ustawić z dala od bezpośredniego

światła słonecznego i silnego światła, do wygodnego

oglądania zalecane jest łagodne, niebezpośrednie światło.

Do zabezpieczenia przed bezpośrednim oświetleniem

ekranu promieniami słonecznymi należy używać zasłon

lub żaluzji.

Umieść telewizor na stabilnej, poziomej powierzchni, która

może udźwignąć jego ciężar.

Jako dodatkowe zabezpieczenie telewizor można

przymocować do poziomej powierzchni lub do ściany

wytrzymałym pasem, według ilustracji.

Gdzie można instalować

Panele wyświetlaczy LCD są produkowane z wykorzystaniem wysoce precyzyjnej technologii, jednakże czasami na

niektórych częściach ekranu może brakować elementów obrazu lub mogą być wyświetlane świecące punkty. Nie

oznacza to uszkodzenia.

Należy sprawdzić, czy telewizor znajduje się w pozycji, w której nie będzie można go naciskać lub uderzać

przedmiotami, ponieważ mogłoby to spowodować pęknięcie lub uszkodzenie ekranu i w miejscu, zabezpieczonym

przed przedostawaniem się do wnętrza obudowy małych elementów.

Montaż telewizora na ścianie może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel serwisu. Można używać

wyłącznie wspornika do montażu na ścianie określonego przez producenta.

Należy zapamiętać

WYŁĄCZENIA

Firma Toshiba w żadnym razie nie odpowiada za straty i/lub uszkodzenia produktu spowodowane przez:

i) ogień;

ii)

iii)

iv)

trzęsienia ziemi;

wypadek;

zamierzone użycie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem;

v) używanie produktu w nieprawidłowych warunkach;

vi)

vii)

viii)

Widok z boku

straty i/lub uszkodzenia produktu w czasie posiadania go przez strony trzecie;

Przewiązka

wszelkie uszkodzenia lub straty spowodowane przez użytkownika i/lub wynikające z niestosowania się do

instrukcji z podręcznika użytkownika;

wszelkie straty lub uszkodzenia spowodowane bezpośrednio, jako wynik używania niezgodnie z

przeznaczeniem lub awarii produktu, podczas jego równoczesnego używania z dołączonym sprzętem;

Co więcej, w żadnych okolicznościach firma Toshiba nie odpowiada za żadne konsekwentne straty i/lub uszkodzenia

włącznie, ale nie tylko z utratą zysku, przerwą w prowadzeniu działalności, utratą zapisanych danych, które wystąpiły

w czasie normalnego działania lub w wyniku nieprawidłowego używania produktu.

Hak

Widok z góry

• Funkcja odbioru sygnału cyfrowego tego telewizora działa wyłącznie w krajach wskazanych na liście w części "Kraj"

menu "USTAWIENIA". W zależności od kraju/regionu, mogą nie być dostępne niektóre funkcje tego telewizora. Nie

można zagwarantować odbioru przyszłych dodatkowych lub zmodyfiowanych usługw tym telewizorze.

• Podczas długiego wyświetlania na ekranie stałych obrazów generowanych przez przekazy 4:3, usługi tekstowe, symbole

identyfikacji kanałów, ekrany komputera, gry video, menu ekranowe, itd., zaleca się zawsze zmniejszenie jasności i

kontrastu.

• Bardzo długie, ciągłe wyświetlanie obrazu 4:3 na ekranie 16:9, może spowodować utrzymywanie się na ekranie obrysów

obrazu 4:3, nie oznacza to defektu telewizora LCD i nie jest objęte gwarancją producenta. Regularne używanie innych

trybów rozmiaru (np.: Superlive) i zmiana jasności “panela bocznego” (jeśli jest dostępny w danym modelu) zabezpiecza

przed utrwaleniem się obrazu.

4


USTAWIENIA

SYMBOL

DEFINICJA SYMBOLU

NIEBEZPIECZNE NAPIĘCIE: Symbol błyskawicy zakończonej strzałką

wpisanej w trójkąt równoboczny, ma ostrzegać użytkownika o obecności

w obrębie obudowy produktu, nieizolowanego “NIEBEZPIECZNEGO NAPIĘ-

CIA” o wielkości, która może powodować porażenie osób prądem elektrycznym.

Polski

INSTRUKCJE: Symbol wykrzyknika wpisanego w trójkąt równoboczny,

ma ostrzegać użytkownika o obecności w towarzyszącej urządzeniu literaturze

ważnych instrukcji działania i konserwacji (serwis).

OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec pożarowi, zapalone świece lub inne źródła

otwartego płomienia należy zawsze trzymać z dala od tego produktu.

5


USTAWIENIA

Polski

Pilot zdalnego sterowania

Proste objaśnienie pilota zdalnego sterowania.

2

3

4

7

8

10

14

16

18

20

1

5

6

9

12

11

13

15

17

19

1 Tryb włączenie/wstrzymanie

2 Wybór wejścia ze źródeł zewnętrznych

3 Stopklatka

4 Do przywoływania usług tekstowych w trybie

analogowym i usług interaktywnych w trybie

cyfrowym

5 Włączanie/wyłączanie napisów

6 Transmisje stereo/dwujęzyczne

7 Przyciski numeryczne

8 Włączanie/wyłączanie opisu audio

9 Do przełączania pomiędzy trybem ATV i DTV

10 Zmiana głośności

11 Zmiana programu

12 W trybie TV: Wyświetlanie informacji

ekranowych

W trybie Tekst: Dostęp do strony indeksu

13 Wyciszenie dźwięku

14 Wyświetlenie menu Szybki dostęp

15 Zakończenie wyświetlania menu

16 Wyświetlanie przewodnika programowego

17 Powrót do poprzedniego poziomu menu

ekranowego

18 Wyświetlenie menu ekranowego

19 ▲, ▼, ◄, ►: Przesuwanie w górę, w dół, w

lewo lub w prawo w menu ekranowym

OK: Potwierdzenie wyboru

20 Kolorowe przyciski: Przyciski sterowania

tekstem

Odsłanianie ukrytego tekstu

Zatrzymanie wymaganej

strony

Powiększenie rozmiaru

wyświetlanego tekstu

W trybie normalnego obrazu:

Wyświetlanie zegara na

ekranie TV w trybie Teletekst:

Do przełączania pomiędzy

trybem Telextext (Teletekst) i

trybem normalnego obrazu

6


USTAWIENIA

Wkładanie baterii i efektywny

zakres działania pilota

Polski

Zdejmij pokrywę

tylną, aby odsłonić

wnękę na baterię

i upewnij się, że

baterie są włożone

we właściwy sposób.

Odpowiednie typy

baterii dla tego pilota

to AAA, IEC R03

1,5V.

Nie należy łączyć używanych, starych baterii

z nowymi lub stosować razem baterie różnych

typów. Rozładowane baterie należy jak

najszybciej wyjąć, aby zapobiec wyciekowi kwasu

do wnęki baterii. Usuwać należy je zgodnie z

instrukcjami na stronie 56 tego podręcznika.

Ostrzeżenie: baterii nie wolno narażać na

nadmierne ciepło, takie jak promienie słońca,

ogień, itp.

Jakość działania pilota zdalnego sterowania

obniża się przy odległości większej niż dziesięć

metrów lub przy kącie większym niż 30 stopni,

od środka telewizora. Jeśli zakres działania

zmniejszy się, może to oznaczać, że należy

wymienić baterie.

7


USTAWIENIA

Polski

Podłączenie zewnętrznego urządzenia

Przed podłączeniem dowolnego zewnętrznego urządzenia należy wyłączyć wszystkie główne

wyłączniki zasilania. Jeśli urządzenie nie posiada wyłącznika należy odłączyć od gniazdka ściennego

wtyczkę zasilania.

Podłącz przewód zasilający do gniazda AC IN (Wejście prądu zmiennego) z tyłu telewizora.

Model 19/22

* dekoderem może

być cyfrowy odbiornik

satelitarny lub inny

zgodny dekoder.

WEJŚCIE PRĄDU

ZMIENNEGO

RGB/PC

nagrywarka

multimediów

dekoder*

1

PC/HDMI 1

(AUDIO)

2

(3) COMPONENT

Digital

Audio

(1)

Y P B /C B P R /C R L AUDIO R

Model 26/32/40

UWAGA: SCART może obsługiwać dekoder Canal+.

* dekoderem może

być cyfrowy odbiornik

satelitarny lub inny

zgodny dekoder.

r.

nagrywarka

multimediów

WEJŚCIE PRĄDU

ZMIENNEGO

dekoder*

UWAGA:

SCART1:

SCART2:

(WEJŚCIE/WYJŚCIE TV)

(WEJŚCIE/WYJŚCIE TV)

UWAGA: SCART1 może obsługiwać dekoder Canal+.

8


USTAWIENIA

Polski

Kable anteny: - - - - - - - - - - - - - - - - -

Podłącz antenę do gniazda ANT z tyłu telewizora. Jeśli używany jest dekoder i/lub nagrywarka

multimediów, ważne jest, aby podłączyć kabel anteny do telewizora przez dekoder i/lub przez

nagrywarkę multimediów.

Przewody SCART: - - - - - - - - - - - - - - - - -

Podłącz do telewizora WEJŚCIE/WYJŚCIE nagrywarki video lub gniazdo TV dekodera. Podłącz

gniazdo SAT nagrywarki multimediów do gniazda NAGRYWANIE MULTIMEDIÓW dekodera.

Przed uruchomieniem Autom. wyszukiwanie przełącz dekoder i nagrywarkę multimediów na tryb St.

gotowości.

Gniazda fonii obok gniazd COMPONENT VIDEO INPUT (Wejście Component video) akceptują sygnały

audio L i R.

Gniazda fonii obok gniazda VIDEO INPUT (Wejście video) akceptują sygnały audio L i R. Gniazda te

znajdują się z boku telewizora. (Patrz, strona 17.)

SPDIF (Optical Digital Audio Out [Optyczne cyfrowe wyjście audio]) Gdy cyfrowy sygnał audio jest

powiązany z wybranym do oglądania wejściem, cyfrowe audio będzie dostępne przez to połączenie

SPDIF z systemem kina domowego.

Do obsługi DVD, dekodera lub sprzętu elektrycznego z cyfrowym wyjściem audio i wyjściem video jest

używany interfejs HDMI ® (High-Definition Multimedia Interface). Umożliwia on uzyskanie najlepszej

wydajności z wysokiej jakości sygnałami video 1080p, ale także akceptuje sygnały VGA, SVGA, XGA,

WXGA, SXGA, 480i, 480p, 576i, 576p i 720p.

UWAGA: Chociaż ten telewizor umożliwia podłączenie sprzętu HDMI, niektóre urządzenia mogą

działać nieprawidłowo.

REGZA-LINK steruje podstawowymi funkcjami podłączonego urządzenia audio/video, poprzez pilota

zdalnego sterowania telewizora.

Do złączy z tyłu telewizora można podłączyć wiele urządzeń zewnętrznych, jednakże informacje

dotyczące połączeń należy wtedy sprawdzać w podręcznikach dodatkowego sprzętu.

Po automatycznym przełączeniu telewizora na urządzenie zewnętrzne, powrócić do normalnego trybu

telewizora można poprzez naciśnięcie przycisku wymaganego programu. Aby przywołać zewnętrzne

urządzenie, naciśnij w celu wyboru .

HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe HDMI Licensing, LLC. w

Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

9


USTAWIENIA

Polski

Połączenia REGZA-LINK

Podstawowymi funkcjami podłączonego urządzenia audio/video, można sterować poprzez użycie pilota

zdalnego sterowania telewizora, jeśli podłączone urządzenie zgodne z REGZA-LINK.

Model 19/22

Tył telewizora

1

2

Wzmacniacz AV

Urządzenie do odtwarzania

HDMI in

HDMI out

HDMI out

Urządzenie do odtwarzania

HDMI out

Model 26/32/40

Tył telewizora

1

2

Wzmacniacz AV

Urządzenie do odtwarzania

HDMI in

HDMI out

HDMI out

Urządzenie do odtwarzania

HDMI out

UWAGA 1: Do prawidłowego działania wszystkich podłączonych urządzeń audio/video, zaleca

się używanie kabli HDMI z logo HDMI( ). Jeśli podłączonych jest kilka urządzeń, funkcja

REGZA-LINK może nie działać prawidłowo. Po podłączeniu urządzenia, użyj menu REGZA-LINK do

wykonania ustawień wymaganych opcji. Należy także ustawić podłączone urządzenie. Szczegółowe

informacje znajdują się w podręczniku działania każdego podłączonego urządzenia.

UWAGA 2: Funkcja REGZA-LINK wykorzystuje technologię CEC ,opracowaną zgodnie z wymaganiami

standardu HDMI. Ta funkcja jest ograniczona do modeli wyposażonych w funkcję REGZA-LINK

Toshiba. Jednakże,Toshiba nie odpowiada za te operacje. Sprawdź informacje zgodności w

indywidualnych instrukcjach.

10


USTAWIENIA

Podłączanie urządzenia HDMI ® lub DVI do wejścia HDMI

Polski

Na wejściu HDMI telewizora odbierane jest cyfrowe audio i nieskompresowane cyfrowe video z

urządzenia źródła HDMI lub nieskompresowane cyfrowe video z urządzenia źródła DVI (Digital Visual

Interface [Cyfrowy interfejs wizyjny]).

To wejście ma akceptować materiał HDCP (High-Bandwidth Digital- Content Protection [Szerokopasmowe

zabezpieczenie treści cyfrowych]) w posatci cyfrowej z urządzeń kienckich zgodnych z EIA/CEA-861-D [1]

(takich jak przystawka telewizyjna lub odtwarzacz DVD z wyjściem HDMI lub DVI). Informacje dotyczące

akceptowanych formatów sygnału video znajdują się na stronie 16.

UWAGA:

• Niektóre wcześniejsze urządzenia HDMI mogą nie działać prawidłowo z najnowszymi telewizorami

HDMI, ze względu na przyjęcie nowego standardu.

• Obsługiwany format audio: Liniowy PCM, częstotliwość próbkowania 32/ 44,1/48kHz.

W celu połączenia z urządzeniem HDMI

Podłącz kabel HDMI (złącze typu A) do terminala HDMI.

Dla zapewnienia prawidłowego działania, zaleca się użycie kabla HDMI z logo HDMI ( ).

• Kablem HDMI można przesyłać video oraz audio. Nie są wymagane oddzielne analogowe kable

audio (patrz ilustracja).

Model 19/22

1

2

Urządzenie HDMI

HDMI out

Kabel

HDMI

(niedostarczony)

11


USTAWIENIA

Polski

Model 26/32/40

1

2

Urządzenie HDMI

HDMI out

Kabel

HDMI

(niedostarczony)

Aby oglądać obraz z urządzenia video HDMI, naciśnij

w celu wyboru trybu.

12


USTAWIENIA

Urządzenie DVI do wejścia HDMI

Polski

Podłącz kabel adaptera HDMI-do-DVI (złącze HDMI typu A) do terminala HDMI1 i kable audio do

gniazda audio PC/HDMI1 (patrz ilustracja).

• Zalecana długość kabla adaptera HDMI-do-DVI wynosi 6,6 stopy (2m).

Adapter HDMI-do-DVI umożliwia wyłącznie transfer video.

• Wymagane są oddzielne kable analogowego audio.

Model 19/22

Kabel audio połączenia

HDMI do telewizora

(niedostarczony)

PC/HDMI 1

(AUDIO)

1

2

Kabel adaptera HDMI-do-DVI

(niedostarczony)

Urządzenie DVI

13


USTAWIENIA

Polski

Model 26/32/40

PC/HDMI 1

(AUDIO)

1

2

Kabel audio połączenia

HDMI do telewizora

(niedostarczony)

Kabel adaptera HDMI-do-DVI

(niedostarczony)

Urządzenie DVI

UWAGA: Aby upewnić się, że urządzenie HDMI lub DVI jest prawidłowo ustawione, zaleca się

wykonanie następujących procedur:

• Podczas włączania komponentów elektronicznych należy najpierw włączyć telewizor, a następnie

urządzenie HDMI lub DVI.

• Podczas wyłączania komponentów elektronicznych należy najpierw wyłączyć urządzenie HDMI

lub DVI, a następnie telewizor.

Zgodność z [1] EIA/CEA-861-D obejmuje transmisję nieskompresowanego video cyfrowego z

szerokopasmowym zabezpieczeniem treści cyfrowych, ustandaryzowanych pod kątem odbioru

wysokiej jakości sygnałów video. Ponieważ jest to rozwijana technologia, niektóre urządzenia mogą nie

działać prawidłowo z telewizorem.

HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki

towarowe HDMI Licensing, LLC. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

14


USTAWIENIA

Podłączanie komputera

Polski

Poprzez połączenie HDMI, można oglądać obraz komputera na ekranie telewizora i słuchać dźwięku z

głośników telewizora.

W celu połączenia komputera PC z terminalem HDMI

Po podłączeniu komputera PC do złącza HDMI telewizora należy użyć kabla adaptera HDMI-do-DVI i

analogowych kabli audio.

Do połączenia komputera PC do terminala HDMI należy użyć kabla HDMI (złącze typu A). Nie są niezbędne

oddzielne kable analogowe (patrz, strona 11).

Model 19/22

z tyłu telewizora

Komputer

Kabel adaptera

HDMI-do-DVI

(niedostarczony)

1

PC/HDMI 1

(AUDIO)

2

Model 26/32/40

Kabel audio połączenia komputera PC do

telewizora (niedostarczony)

z tyłu telewizora

Komputer

Kabel adaptera

HDMI-do-DVI

(niedostarczony)

1

2

PC/HDMI 1

(AUDIO)

Kabel audio połączenia komputera

PC do telewizora (niedostarczony)

Informacje dotyczące akceptowanych formatów sygnału PC znajdują się w części „ Akceptowane sygnały

PC poprzez terminale HDMI/D-SUB „ na stronie 16.

15


USTAWIENIA

Polski

Akceptowane sygnały video przez terminale HDMI

Format Rozdzielczość Czętotliwość odświeżania Częstotliwość pozioma Zegar pikseli

VGA 640 x 480 60,000Hz 31,500kHz 25,200MHz

59,940Hz 31,469kHz 25,175MHz

72,809Hz 37,861kHz 31,500MHz

75,000Hz 37,500kHz 31,500MHz

480i 720 x 480 60,000Hz 15,750kHz 27,000MHz

59,940Hz 15,734kHz 27,000MHz

576i 720 x 576 50,000Hz 15,625kHz 27,000MHz

480p 720 x 480 60,000Hz 31,500kHz 27,027MHz

59,940Hz 31,469kHz 27,000MHz

576p 720 x 576 50,000Hz 31,250kHz 27,000MHz

720p 1280 x 720 60,000Hz 45,000kHz 74,250MHz

59,940Hz 44,955kHz 74,176MHz

50,000Hz 37,500kHz 74,250MHz

1080i 1920 x 1080 60,000Hz 33,750kHz 74,250MHz

59,940Hz 33,716kHz 74,176MHz

50,000Hz 28,125kHz 74,250MHz

1080p 1920 x 1080 60,000Hz 67,500kHz 148,500MHz

Akceptowane sygnały PC przez terminale HDMI/D-SUB

59,940Hz 67,433kHz 148,352MHz

50,000Hz 56,250kHz 148,500MHz

24,000Hz 27,000kHz 74,250MHz

23,976Hz 26,975kHz 74,176MHz

Format Rozdzielczość Czętotliwość odświeżania Częstotliwość pozioma Zegar pikseli

VGA

(wyłącznie dla D-Sub)

640 x 480 59,940Hz 31,469kHz 25,175MHz

72,809Hz 37,861kHz 31,500MHz

75,000Hz 37,500kHz 31,500MHz

SVGA 800 x 600 56,250Hz 35,156kHz 36,000MHz

60,317Hz 37,879kHz 40,000MHz

72,188Hz 48,077kHz 50,000MHz

75,000Hz 46,875kHz 49,500MHz

XGA 1024 x 768 60,004Hz 48,363kHz 65,000MHz

70,069Hz 56,476kHz 75,000MHz

75,029Hz 60,023kHz 78,750MHz

WXGA 1280 x 768 59,995Hz 47,396kHz 68,250MHz

59,870Hz 47,776kHz 79,500MHz

74,893Hz 60,289kHz 102,250MHz

1360 x 768 60,015Hz 47,712kHz 85,500MHz

SXGA 1280 x 1024 60,020Hz 63,981kHz 108,000MHz

75,025Hz 79,976kHz 135,000MHz

HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe HDMI

Licensing, LLC. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

UWAGA 1: Sygnały wejścia PC są obsługiwane wyłącznie przez gniazdo “HDMI 1” . “HDMI 2” i “HDMI 3” (“HDMI 3”

wyłącznie dla modelu 32/40LV73*G) nie obsługują sygnału PC.

UWAGA 2: Jedynie obsługiwany sygnał PC będzie miał na ekranie telewizora właściwą rozdzielczość.

16


USTAWIENIA

Używanie elementów sterowania

Polski

O ile niezbędne regulacje i sterowanie telewizorem można wykonać pilotem zdalnego sterowania, przyciski

na telewizorze mogą być wykorzystywane do wykonywania niektórych funkcji.

UWAGA: CI (POPULARNY INTERFEJS)

Popularny interfejs dla modułu CAM (Conditional Access Module [Moduł dostępu warunkowego]).

Szczegółowe informacje można uzyskać u dostawcy usługi.

Model 19/22

DVB

COMMON

INTERFACE

Karta CI

Zasilanie

Program w górę

Program w dół

WEJŚCIE VIDEO

R

L

Video

R

AUDIO

L

(2) VIDEO

Zwiększenie głośności

Zmniejszenie głośności

Menu

Wejście

USB

USB

Słuchawki

ZIELONA DIODA LED - Timer włączenia/

Timer włączenia EPG

SENSOR

PODCZERWIENI

CZERWONA DIODA LED - Wstrzymanie

ZIELONA DIODA LED - Włączenie zasilania

Model 26/32/40

DVB

COMMON

INTERFACE

Karta CI

Zasilanie

Program w górę

Program w dół

WEJŚCIE VIDEO

R

L

Video

R

AUDIO

L

(3) VIDEO

Zwiększenie głośności

Zmniejszenie głośności

Menu

Wejście

USB

USB

Słuchawki

HDMI 3

Port "HDMI 3" jest

dostępny wyłącznie

dla modelu

32/40LV73*G.

HDMI 3

ZIELONA DIODA LED - Timer

włączenia/Timer włączenia EPG

SENSOR PODCZERWIENI

CZERWONA DIODA LED - Wstrzymanie

ZIELONA DIODA LED - Włączenie zasilania

17


USTAWIENIA

Polski

Włączanie

Przed włączeniem telewizora upewnij się, że jest podłączony kabel antenowy i wybierz TV jako źródło

wejścia.

Jeśli nie świeci się CZERWONE ŚWIATŁO LED należy sprawdzić, czy jest podłączona do zasilania

wtyczka zasilania. Jeśli nie pojawi się obraz, naciśnij na pilocie zdalnego sterowania, przywrócenie

obrazu może zająć kilka sekund.

Aby przejść do trybu Wstrzymanie, naciśnij na pilocie zdalnego sterowania. Aby oglądać obraz,

ponownie naciśnij . Obraz może pojawić się po kilku sekundach.

Używanie pilota zdalnego sterowania

Ustawienia telewizora można wykonać poprzez menu ekranowe. Naciśnij

sterowania, aby wyświetlić menu.

na pilocie zdalnego

Pojawi się menu ekranowe, w formie listy z pięcioma tematami. Po wybraniu każdego symbolu

po naciśnięciu lub na pierścieniu nawigacji pilota zdalnego sterowania, pojawią się poniżej

odpowiednie opcje.

Aby zastosować opcje, naciśnij lub na poierścieniu nawigacji w celu przesunięcia w górę i w dół

pomiędzy opcjami i użyj , lub w celu zaznaczenia wymaganego wyboru. Wykonaj instrukcje

ekranowe. Funkcje każdego menu są szczegółowo opisane w podręczniku.

Używanie elementów sterowania na panelu bocznym

W celu zmiany głośności, naciśnij - +.

W celu zmiany pozycji programu, naciśnij P .

Naciśnij MENU i , , lub w celu sterowania opcjami opcjami dźwięku i obrazu. Naciśnij

MENU w celu zakończenia.

Aby wybrać wejście zewnętrzne, naciśnij , aby przewinąć listę, aż do wybrania odpowiedniego

źródła wejścia, według opisu na stronie 35.

Szczegółowe informacje należy zawsze sprawdzać w podręczniku użytkownika urządzenia.

18


STROJENIE TELEWIZORA

Strojenie telewizora

Przed włączeniem telewizora przełącz dekoder i

nagrywarkę multimediów (jeśli są podłączone) na

tryb Wstrzymanie.

Upewnij się, że jest podłączony kabel antenowy i

wybierz TV jako źródło wejścia.

W celu wykonania ustawień telewizora, naciśnij

przyciski pilota zdalnego sterowania, zgodnie z

opisem na stronie 6.

Ustawienia początkowe

Podłącz telewizor do zasilania sieciowego i

naciśnij przycisk . Przy pierwszym użyciu

pojawi się ekran Ustawienia początkowe.

Naciśnij , a by uruchomić ustawienia

początkowe.

Ustawienia początkowe

Witamy w kreatorze ustawień

początkowych.

Naciśnij [OK], aby uruchomić

kreatora.

Witamy

Naciśnij lub , aby wybrać kraj i naciśnij

, aby przejść do następnej czynności.

Ustawienia początkowe

Wybierz kraj:

Wielka Brytania

Włochy

Holandia

Szwecja

Bułgaria

Grecja

Rosja

Kraj

Wstecz Wybierz Następny EXIT Zakończ

Aby uruchomić wyszukiwanie kanałów,

naciśnij .

Ustawienia początkowe

Najpierw podłącz antenę.

Uruchomić teraz wyszukiwanie kanałów?

Jeśli ta czynność zostanie pominięta,

wyszukiwanie kanałów będzie można

wykonać poprzez menu TV.

0%

Wysz. kanał.

Scan

Skip Scan

Wstecz Wybierz Następny EXIT Zakończ

Polski

Następny

Naciśnij lub , aby wybrać język, a

następnie naciśnij .

Ustawienia początkowe

Język

Rozpocznie się wyszukiwanie wszystkich

dostępnych stacji.

Postęp wyszukiwania jest wskazywany

przesuwającym się paskiem.

Ustawienia początkowe zostały zakończone.

Naciśnij , aby opuścić kreator.

Wybierz język:

English

Español

Français

Deutsch

Italiano

Ελληνικά

Български

Ustawienia początkowe

Gratulacje!!

Zakończone ustawienia początkowe.

Naciśnij [OK], aby zakończyć

działanie kreatora.

Zakończ

Wstecz Wybierz Następny EXIT Zakończ

Naciśnij lub , aby wybrać pomiędzy

trybem Dom lub Sklep (do normalnego

używania wybierz Dom), a następnie

naciśnij.

Po zaznaczeniu trybu Dom, wybrany

zostanie Standardowy tryb obrazu.

Ustawienia początkowe

W celu użycia tego telewizora

do wyświetlania w Sali pokazowej

sklepu, wybierz [Sklep].

Tryb [Dom] zaleca się do

normalnego używania w domu.

Tryb oszcz. energii

Dom

Sklep

Wstecz Wybierz Następny EXIT Zakończ

Wstecz Wybierz Następny EXIT Zakończ

UWAGA 1: Po pominięciu tej czynności,

wyszukiwanie kanałów zostanie wykonane w menu

TV.

UWAGA 2: Czas zostanie ustawiony

automatycznie z wykorzystaniem nadawanych

danych, ale może zostać przesunięty do przodu

lub do tyłu, w zakresie -12 do +13 godzin, poprzez

Strefa czasowa w menu Ustawienia czasu.

(Patrz, strona 34)

PAMIĘTAJ

Dostęp do menu Domyślne fabryczne, można także uzyskać w

dowolnym czasie poprzez element Rodzicielska z menu

USTAWIENIA.

19


STROJENIE TELEWIZORA

Polski

Ustawianie programów

UWAGA: Po uaktywnieniu Blokada kanału,

przejście do podmenu Kanały w menu

USTAWIENIA, wymaga wprowadzenia

4-cyfrowego hasła.

Autom. wyszukiwanie

Autom. wyszukiwanie całkowicie przestraja

telewizor i może zostać użyte do aktualizacji listy

kanałów.

Zaleca się okresowe uruchamianie funkcji

Autom. wyszukiwanie, aby upewnić się, że

zostały dodane wszystkie nowe usługi.

UWAGA: Utracone zostaną wszystkie bieżące

programy i ustawienia, tj. zablokowane programy.

Naciśnij MENU i naciśnij lub , aby

wybrać USTAWIENIA.

Wybierz Autom. wyszukiwanie i naciśnij

.

Autom. wyszukiwanie

Szuk aktual

Ręczne szuk. anal.

Wybór ulubionej sieci

Pomiń kanał

Sort. kanał.

Edycja kanału

Dekod. kanału

Dokł. stroj. kan. anal.

Usuń listę kanałów

Kanały

OK Szukaj Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

Naciśnij Anuluj, aby zaniechać zmian lub

naciśnij , aby uruchomić ekran Autom.

start.

Poprz. ust. zostaną utr.! Nac. Anuluj, aby nie

zmien., nac. OK, aby uruch. autom. szuk.

OK

Anuluj

USTAWIENIA

Kraj

United Kingdom

Język OSD

English

Kanały

Autom. wył. zasilania

Włącz

Lokalizacja

Dom

Aktual. oprogr.

Rodzicielska

Resetuj TV

OK Enter Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

Naciśnij , aby podświetlić Kraj i naciśnij

lub w celu wyboru.

UWAGA: Aby prawidłowo odbierać informacje od

nadawcy należy prawidłowo ustawić kraj.

Naciśnij , aby podświetlić Język OSD i

naciśnij lub w celu wyboru.

Naciśnij , aby podświetlić Kanały i

naciśnij lub w celu wyboru.

USTAWIENIA

Kraj

United Kingdom

Język OSD

English

Kanały

Autom. wył. zasilania

Włącz

Lokalizacja

Dom

Aktual. oprogr.

Rodzicielska

Resetuj TV

OK Enter Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

Dla opcji Kraj Finlandia, Niemcy,

Szwajcaria, Norwegia, Szwecja lub

Inne, opcja Tryb Szukaj będzie dostępna,

po ustawieniu Tryb tunera w menu

USTAWIENIA na Kablowa.

• Tryb Szukaj: Możliwe do wyboru opcje to

Full, Szybkie i Zaawansowane. Szybkie

wyszukiwanie to uproszczona wersja opcji

Pełne wyszukiwanie, zajmująca mniej czasu

i dostępna dla opcji Kraj Finlandia lub Inne.

Autom. wyszukiwanie

Wyszukaj wszystkie kanały.

Tryb Szukaj

Częstotliwość startowa (KHz)

362000

Częstotliwość końcowa (KHz) 362000

Modulacja

Auto

Szybk symb. (Ksym/s)

ID sieci

Szukaj

Zaawansowane

6900

100

0%

Wybierz EXIT Zakończ

UWAGA: Opcje Częstotl. pocz., Częstotliwość

końcowa, Modulacja, Szybk. przesył. symb.

i ID sieci, są dostępne wyłącznie dla trybu

Zaawansowane.

Naciśnij lub , aby podświetlić Szukaj

i naciśnij lub w celu rozpoczęcia

wyszukiwania. Naciśnij POWRÓT, aby

anulować lub naciśnij ZAKOŃCZ, aby

zatrzymać wyszukiwanie.

20


STROJENIE TELEWIZORA

Szuk aktual

Wybór ulubionej sieci

Polski

Wyszukiwanie nowych kanałów, których nie ma na

liście programów.

Naciśnij MENU i naciśnij lub , aby

wybrać USTAWIENIA.

Naciśnij , aby podświetlić Kanały i

naciśnij lub .

Wybierz Szuk aktual i naciśnij

rozpocząć wyszukiwanie.

Szuk aktual

Status: Szukanie..

Kanały cyfrowe: 0 Kanały analogowe: 0

0%

, aby

Jeśli wykryto więcej niż dwie sieci, po

uruchomieniu Autom. wyszukiwanie w menu

Kanały, można wybrać preferowaną sieć.

Wybierz Kanały z menu USTAWIENIA.

Podświetl Wybór ulubionej sieci i naciśnij

lub w celu przejścia.

Autom. wyszukiwanie

Szuk aktual

Szuk. poj. RF

Wybór ulubionej sieci

Pomiń kanał

Sort. kanał.

Edycja kanału

Usuń listę kanałów

Kanały

OK Enter Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

RETURN Anuluj EXIT Zakończ

UWAGA: Ta opcja jest dostępna wyłącznie dla

DVB_T.

Naciśnij lub , aby wybrać preferowaną

sieć, a następnie naciśnij w celu

ustawienia.

Szuk. poj. RF

Wyszukiwanie pojedynczych kanałów RF. Można

sprawdzić parametry Siła sygnału i Jakość

sygnału.

Wybierz Kanały z menu USTAWIENIA.

Podświetl Szuk. poj. RF i w celu

wprowadzenia naciśnij lub .

Naciśnij i , aby wybrać RF Channel,

a następnie naciśnij , aby rozpocząć

wyszukiwanie.

Wybór ulubionej sieci

Wybierz ulubioną sieć:

Sieć TVBS

Oslo og Akershus

Wybierz EXIT Zakończ

UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wyłącznie dla

opcji Kraj Norwegia i dla źródła wejścia DVB_T.

OK

Szuk. poj. RF

Wysz. pojed. kanał RF. (Wył. cyfrowy)

0%

Częstotliwość startowa (KHz)

474000

Modulacja

Auto

Szybk. przesył. symb. (Ksym/s)

6875

Siła sygnału

0

Szukaj RETURN

EXIT

OK Wstecz Zakończ

UWAGA: Ta opcja jest dostępna wyłącznie dla

DVB_C i DVB_T.

21


STROJENIE TELEWIZORA

Polski

Ręczne szuk. anal.

Telewizor można dostroić ręcznie, poprzez opcję

Ręczne szuk. anal.. Na przykład: jeśli telewizora

nie można podłączyć do nagrywarki multimediów/

dekodera przewodem SCART lub dostroić stację w

innym Systemie.

Naciśnij MENU i naciśnij lub , aby

wybrać USTAWIENIA.

Naciśnij , aby podświetlić Kanały i

naciśnij lub .

Pomijanie kanałów

Aby uniemożliwić oglądanie niektórych programów

należy pominąć pozycję programu. Przy braku

pilota zdalnego sterowania kanały będą nadal

dostępne przez przyciski numeryczne. Programy

można będzie oglądać poprzez normalne użycie

elementów sterowania telewizora, ale telewizor nie

pokaże pozycji pominiętego programu.

W menu USTAWIENIA, naciśnij, aby

podświetlić Kanały i naciśnij lub w celu

wyboru.

Wybierz Ręczne szuk. anal. i naciśnij lub

w celu potwierdzenia.

Autom. wyszukiwanie

Szuk aktual

Ręczne szuk. anal.

Wybór ulubionej sieci

Pomiń kanał

Sort. kanał.

Edycja kanału

Dekod. kanału

Dokł. stroj. kan. anal.

Usuń listę kanałów

Kanały

OK Enter Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

Naciśnij przyciski numeryczne 0~9, aby

przejść do Częstotl. pocz.. Naciśnij

lub , aby wybrać Wyszukaj w górę lub

Wuszukaj w dół i naciśnij lub , aby

rozpocząć wyszukiwanie. Naciśnij , aby

zatrzymać wyszukiwanie.

Wyszuk. kanały analogowe

Ręczne szuk. anal.

USTAWIENIA

Kraj

United Kingdom

Język OSD

English

Kanały

Autom. wył. zasilania

Włącz

Lokalizacja

Dom

Aktual. oprogr.

Rodzicielska

Resetuj TV

OK Enter Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

Naciśnij , aby podświetlić Pomiń kanał i

naciśnij lub w celu wyboru.

Autom. wyszukiwanie

Szuk aktual

Ręczne szuk. anal.

Wybór ulubionej sieci

Pomiń kanał

Sort. kanał.

Edycja kanału

Dekod. kanału

Dokł. stroj. kan. anal.

Usuń listę kanałów

Kanały

OK Enter Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

Naciśnij lub , aby wybrać kanały do

pominięcia, a następnie naciśnij w celu

ustawienia.

Częstotl. pocz. (MHz) 45.00

Wyszukaj w górę

Wuszukaj w dół

OK Wyszukaj w górę RETURN Wstecz EXIT Zakończ

Pomiń kanał

1 Analogowe BBC1

UWAGA: Ta opcja jest dostępna wyłącznie dla

trybu telewizji analogowej.

OK Ustaw Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

Pominiętych pozycji programów nie można

wybrać poprzez naciśnięcie i P lub przez

elementy sterowania telewizora, ale nadal mogą

być dostępne poprzez przyciski numeryczne na

pilocie zdalnego sterowania.

22


STROJENIE TELEWIZORA

Sort. kanał.

Zmiana kolejności na liście programów.

Wybierz Kanały z menu USTAWIENIA.

Podświetl Sort. kanał. i naciśnij lub

celu wyboru.

Naciśnij lub , aby wybrać pierwszy

kanał do sortowania, a następnie naciśnij

, aby go zaznaczyć. Ponownie naciśnij

lub , aby wybrać drugi kanał, a następnei

naciśnij , aby zamienić ich pozycje.

Sort. kanał.

1 Analogowe BBC1

2 Analogowe -----

3 Analogowe -----

4 Analogowe -----

5 Analogowe -----

6 Analogowe -----

7 Analogowe -----

8 Analogowe -----

9 Analogowe -----

OK Ustaw Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

Edycja kanału

Edycja numeru i nazwy kanału.

Wybierz Kanały z menu USTAWIENIA.

Podświetl Edycja kanału i naciśnij lub

w celu wyboru.

Naciśnij lub , aby podświetlić kanał do

edycji i naciśnij , aby przejść do ekranu

“Edycja kanału”.

Edytuj Numer kanału, naciskając przyciski

numeryczne 0~9. Edytuj Nazwa kanału,

naciskając przyciski numeryczne 0~9 w celu

wprowadzenia liczb i liter.

Nazwa sieci:

Numer kanału:

Nazwa kanału:

Częstotliwość

System kolorów

System dźwięku

Edycja kanału

D/K

1

-----

175.25

Auto

w

Powtarzające naciskanie przycisku numerycznego

zmienia znak, naciśnięcie usuwa poprzedni

znak tekstowy.

Numer Znak

1 A B C 1

2 D E F 2

3 G H I 3

4 J K L 4

5 M N O 5

6 P Q R 6

7 S T U 7

8 V W X 8

9 Y Z 9

0 + - . 0

Dekod. kanału

Dekod. kanału obsługuje Canal+ (kanał telewizji

płatnej); jednakże, kanał nadaje także niektóre

programy niekodowane. Programy niekodowane

można oglądać bezpłatnie.

Wybierz Kanały z menu USTAWIENIA.

Podświetl Dekod. kanału i naciśnij lub

w celu wyboru.

Naciśnij lub , aby podświetlić kanał i

naciśnij , aby ustawić.

Dekod. kanału

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Analogowe BBC1

Analogowe RTP1

Analogowe -----

Analogowe -----

Analogowe -----

Analogowe -----

Analogowe -----

Analogowe -----

Analogowe -----

Analogowe -----

Ustaw Wybierz RETURN

EXIT

OK Wstecz Zakończ

UWAGA: Ta opcja jest dostępna wyłącznie dla

trybu telewizji analogowej.

Polski

OK Ustaw Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

UWAGA: Opcja Częstotliwość, System kolorów

i System dźwięku , jest dostępna wyłącznie dla

trybu telewizji analogowej.

Przyciski numeryczne na pilocie zdalnego

sterowania, mają przydzielone następujące znaki.

Użyj znaków języka do wprowadzenia tekstu.

23


ELEMENTY STEROWANIA I FUNKCJE

Polski

Dokł. stroj. kan. anal.

Przy słabym odbiorze, można użyć tej funkcji do

dokładnego dostrojenia.

W menu USTAWIENIA, naciśnij , aby

podświetlić Kanały i naciśnij lub w celu

wyboru.

Naciśnij , aby podświetlić Dokł. stroj.

kan. anal. i naciśnij w celu wyboru.

Podświetl i naciśnij

w celu wyboru kanału.

Naciśnij lub , aby wyregulować

częstotliwość. Naciśnij , aby zmniejszyć i

zwiększyć częstotliwość.

Popul. interfejs

Ta funkcja umożliwia oglądanie niektórych

płatnych usług (usługi zaszyfrowane). Po włożeniu

modułu do gniazda CI, można uzyskać dostęp

do menu modułu. Aby zakupić moduł i kartę

smart card należy skontaktować się z dostawcą.

Działanie Popul. interfejs, może nie być możliwe,

w zależności od warunków nadawania w kraju.

Naciśnij MENU i naciśnij lub , aby

wybrać APLIKACJE.

Naciśnij , aby podświetlić Popul. interfejs

i naciśnij lub .

Naciśnij , aby wybrać kartę CI w celu

podglądu informacji o module.

Dokł. stroj. kan. anal.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

BBC 1

RTP1

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

175.25 MHz

687.25 MHz

55.85 MHz

209.25 MHz

223.2 MHz

572.3 MHz

590.25 MHz

623.25 MHz

759.2 MHz

10 -----

772.2 MHz

Wyreg. Wybierz RETURN

EXIT

OK Wstecz Zakończ

Usuń listę kanałów

Ta funkcja usuwa wszystkie kanały TV, gdy nie jest

pusta lista kanałów.

W menu USTAWIENIA, naciśnij , aby

podświetlić Kanały i naciśnij lub w celu

wyboru.

Naciśnij , aby podświetlić Usuń listę

kanałów i naciśnij lub w celu wyboru.

Autom. wyszukiwanie

Szuk aktual

Szuk. poj. RF

Wybór ulubionej sieci

Pomiń kanał

Sort. kanał.

Edycja kanału

Usuń listę kanałów

Kanały

Resetuj TV

Wybór Resetuj TV spowoduje wyzerowanie

wszystkich ustawień TV do ich oryginalnych

wartości fabrycznych, oprócz Kraj, Język OSD i

Kanały.

W menu USTAWIENIA, naciśnij , aby

podświetlić Resetuj TV i naciśnij lub w

celu wyboru.

Wybierz OK, aby potwierdzić lub wybrać

Anuluj w celu zakończenia.

Autom. wył. zasilania

Po około 4 godzinach telewizor wyłączy się

automatycznie (wstrzymanie), jeśli nie zostaną

naciśnięte przyciski sterowania na pilocie zdalnego

sterowania lub w panelu sterowania telewizora.

W menu USTAWIENIA, naciśnij , aby

podświetlić Autom. wył. zasilania.

Naciśnij lub , aby wybrać Włącz lub

Wyłącz.

OK Enter Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

Pojawi się ekran Usuń listę kanałów .

Naciśnij , aby teraz usunąć.

Poprz. ust. zostaną utracone! Nac. Cancel, aby

nie zmieniać. Nac. OK, aby kontynuować.

OK

Anuluj

24


ELEMENTY STEROWANIA I FUNKCJE

Główne elementy

sterowania

Wybór pozycji programu

W celu wyboru pozycji programu należy nacisnąć

przyciski numeryczne na pilocie zdalnego

sterowania.

Pozycje programu można także wybrać naciskając

P i P .

W celu wyświetlenia informacji ekranowych,

tj. pozycji programu, trybu wejścia lub sygnału

stereo/mono, naciśnij . Naciśnij ponownie, aby

anulować.

Wyświetlacza czasu

Funkcja wyświetlacza czasu umożliwia

wyświetlanie na ekranie telewizora bieżącego

czasu (usługa tekstowa).

Naciśnij na pilocie zdlanego sterowania,

podczas oglądania normalnego przekazu

telewizyjnego, aby wyświetlać czas od nadawcy.

Wyświetlany czas pozostanie na ekranie około 5

sekund.

UWAGA: Ta opcja jest dostępna wyłącznie w trybie

telewizji analogowej i w niektórych przypadkach

może nie być dostępna.

Transmisje stereo i

dwujęzyczne

Menu szybkiego dostępu

Menu szybkiego dostępu pomaga w szybkim

dostępie do niektórych opcji, takich jak Tryb

obrazu, Rozmiar obrazu, Uśpienie, REGZA-

LINK i Media Player.Naciśnij przycisk Szybkie w

celu wyświetlenia menu Szybki dostęp i naciśnij

lub w celu wyboru opcji.

Szybki dostęp

Tryb obrazu

Rozm. obrazu

Uśpienie

REGZA-LINK

Media Player

Standardowe

Szeroki

Wyłącz

Elementy sterowania

dźwiękiem

Głośność

Głośność

Naciśnij lub , aby wyregulować głośność.

Wyciszenie dźwięku

Naciśnij raz , aby wyłączyć dźwięk, naciśnij

jeszcze raz, aby anulować.

Balans, Basy, Tony wysokie

Naciśnij MENU i lub , aby wybrać

DŹWIĘK.

Polski

Jeśli transmitowane są przekazy stereo lub

przekazy dwujęzyczne, po każdej zmianie pozycji

programu, na ekranie każdego programu pojawi

się ikona Stereo lub Dual, znikając po

kilku sekundach. Jeśli przekaz nie jest przekazem

stereo, pojawi się wyraz Mono.

Stereo…Naciśnij , aby wybrać Stereo lub

Mono.

Dwujęzyczne… Transmisje dwujęzyczne są

rzadkie. W trakcie ich nadawania na ekranie pojawi

się ikona Dual. Wybierz wymagany numer

programu. Jeśli pojawi się Dual, naciśnij

, aby wybrać Dual1, Dual2 lub Mono.

DŹWIĘK

Balans

Basy

Tony wysokie

Dźwięk surround

Wyłącz

Stabilny dźwięk

Wyłącz

Wzmocnienie basów

Włącz

Poziom wzmocn. basów

Autom. opis

Normalne

Niedowidzący

Zaawansowane audio

0

0

OK Enter Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

Naciśnij , aby podświetlić Balans, Basy

lub Tony wysokie. Naciśnij lub , aby

wyregulować głośność.

0

50

25


ELEMENTY STEROWANIA I FUNKCJE

Polski

Dźwięk surround

Opis audio

Ta funkcja wzbogaca jakość dźwięku (zwiększanie

lub obniżanie).

W menu DŹWIĘK naciśnij , aby wybrać

Dźwięk surround.

Naciśnij lub , aby wybrać Włącz lub

Wyłącz.

Stable Sound®

Stabilny dźwięk zmniejsza różnicę poziomu

głośności pomiędzy kanałami. Funkcja ta

automatycznie utrzymuje ten sam poziom

głośności przy zmianie kanałów.

W menu DŹWIĘK naciśnij , aby wybrać

Stabilny dźwięk.

Naciśnij lub , aby wybrać Włącz lub

Wyłącz.

Wzmocnienie basów

Wzmocnienie basów zwiększa głębię dźwięku z

głośników telewizora. Różnica będzie zauważalna

wyłącznie dla dźwięków z silnym basem.

W menu DŹWIĘK naciśnij , aby wybrać

Wzmocnienie basów.

Naciśnij lub , aby wybrać Włącz lub

Wyłącz.

UWAGA: Funkcje Dźwięk surround i

Wzmocnienie basów , są dostępne wyłącznie dla

dźwięku z wbudowanych głośników telewizora.

Poziom wzmocn. basów

Po ustawieniu Wzmocnienie basów na Włącz

w menu DŹWIĘK, można wyregulować poziom

wzmocnienia.

W menu DŹWIĘK naciśnij , aby wybrać

Poziom wzmocn. basów.

Naciśnij lub , aby zmienić ustawienie.

Opis audio to dodatkowa narracja opisująca akcję

ekranową, język ciała, wyrażenia i ruchy dla ludzi z

zaburzeniami widzenia, oglądających telewizję. Ta

funkcja umożliwia wybór typu narracji.

Naciśnij MENU i naciśnij lub , aby

wybrać DŹWIĘK.

Naciśnij , aby podświetlić Opis audio i

naciśnij lub , aby wybrać Normalne,

Niedosłyszący i Niedowidzący.

UWAGA: Naciśnij przycisk AD na pilocie zdalnego

sterowania, aby przełączyć Opis audio na Włącz

lub Wyłącz.

Niedosłyszący: Ta funkcja udostępnia narrację

osobom głuchym i osobom z zaburzeniami słuchu.

Niedowidzący: Ta funkcja udostępnia opisową

narrację głównych elementów wizualnych -

tworzenie programów telewizyjnych, reportaży,

domowych filmów video i innych multimedió

wizualnych, dla osób niewidomych lub osób z

zaburzeniami widzenia.

Niedowidzący

Po ustawieniu Opis audio na “Niedowidzący”,

można wyregulować głośność dla funkcji Opis

audio.

Naciśnij MENU i naciśnij lub , aby

wybrać DŹWIĘK.

Naciśnij , aby podświetlić Opis audio i

użyj lub , do wyboru Niedowidzący.

Naciśnij , aby podświetlić Niedowidzący

i naciśnij lub w celu wyboru.

26


ELEMENTY STEROWANIA I FUNKCJE

4 Upewnij się, że opcja Wyj. głośnika, jest

ustawiona na Włącz. Naciśnij , aby

podświetlić opcję Głośność i naciśnij lub

w celu regulacji głośności.

Polski

Wyj. głośnika

Głośność

Niedowidzący

Włącz

20

Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories.

"Dolby" i symbol podwójnego D, to znaki towarowe

Dolby Laboratories.

Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

Zaawansowane ustawienia

audio

Zaawansowane ustawienia audio pomagają

w utworzeniu rozszerzonego dźwięku surround,

bogatych basów, ze źródeł dźwięku stereo. Dzięki

tej funkcji, można uzyskać pełniejsze, bogatsze i

szersze brzmienie telewizora.

Podświetl Zaawansowane audio w menu

DŹWIĘK i naciśnij lub , aby przejść do

ustawień Zaawansowane audio.

Zaawansowane audio

Audio PC / HDMI1

PC

Audio HDMI1

Auto

Synchr. Lip

Włącz

Typ SPDIF

PCM

Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

• Audio PC/HDMI1: Odbiór dźwięku z

podłączonego komputera PC.

• Audio HDMI1: Jeśli podłączone źródło

HDMI source nie obsluguje cyfrowego audio,

podłącz kabel audio do złącza PC/HDMI1

(Audio) z tyłu telewizora, a następnie użyj

ustawienia Audio HDMI1. Przy braku dźwięku

należy wybrać ustawienie alternatywne.

• Synchr. Lip: Uaktywnia regulację taktowania

wyświetlania audio/video, która umożliwia

automatyczną, dokładną synchronizację

urządzeń HDMI. Dostępna wyłącznie dla

źródła HDMI.

• Typ SPDIF: Wysyłanie sygnału cyfrowego

audio do zewnętrznego systemu audio.

Dostępne opcje to PCM, Dolby Digital lub

Wyłącz.

27


ELEMENTY STEROWANIA I FUNKCJE

Polski

Oglądanie na szerokim ekranie

W zależności od typu transmitowanego przekazu, programy można oglądać w wielu formatach.

Natywny

To ustawienie jest dostępne podczas

oglądania źródła sygnału video przez HDMI

i pokazuje obraz bez obcinania krawędzi.

Szeroki

Kino

Użyj tego ustawienia podczas

oglądania szerokoekranowego DVD,

szerokoekranowego video z taśmy lub

przekazu 16:9 (jeśli jest dostępny).

Ze względu na zakres formatów

szerokoekranowych (16:9, 14:9, 20:9, itd.)

w górnej lub w dolnej części ekranu mogą

być wyświetlane czarne paski.

Podczas oglądania filmów/taśm video

"w formacie pasków bocznych po każdej

stronie", to ustawienie wyeliminuje lub

zredukuje czarne pasy z każdej strony

ekranu poprzez powiększenie i wybór

obrazu bez zniekształcenia.

4:3

Użyj tego ustawienia, aby oglądać przekaz

w formacie true 4:3.

Super Live

To ustawienie powiększa obraz 4:3 w

celu dopasowania do ekranu poprzez

rozciągnięcie go w poziomie i w pionie,

z zachowaniem lepszych proporcji na

środku obrazu. Mogą wystąpić zakłócenia.

Typ napisów

Jeśli przekaz w formacie letterbox zawiera

napisy, to ustawienie podniesie obraz, aby

zapewnić wyświetlanie całego tekstu.

Typ napisów


28


ELEMENTY STEROWANIA I FUNKCJE

Polski

14:9

Użyj tego ustawienia podczas oglądania

przekazu 14:9.

PC szeroki

Użyj to ustawienie dla komputerów PC

podłączonych przez terminal HDMI lub

RGB/PC, podczas odbioru sygnału w

formacie PC. To ustawienie umożliwi

wyświetlenie nie obciętego obrazu.

PC normalny

Użyj to ustawienie dla komputerów PC

podłączonych przez terminal HDMI lub

RGB/PC, podczas odbioru sygnału w

formacie PC. To ustawienie umożliwi

prawidłowe wyświetlenie obrazu bez

zniekształceń lub nie obciętego obrazu.


Pkt po punkcie

“Pkt po punkcie” to obraz bez skalowania.

W zależności od formatu sygnału wejścia,

obraz jest wyświetlany z paskami po

bokach i/lub z paskami na górze i na dole

(np. źródło wejścia VGA).

Naciśnij SZYBKIE, aby wyświetlić menu Szybki dostęp i naciśnij lub , aby wybrać Rozmiar

obrazu i naciśnij .

Szybki dostęp

Tryb obrazu

Rozm. obrazu

Uśpienie

REGZA-LINK

Media Player

Standardowe

Szeroki

Wyłącz

Rozmiar obrazu można wybrać spośród Szeroki, Kino , 4:3, Super Live, Typ napisów, 14:9, Natywny,

PC szeroki, PC normalny i Pkt po punkcie.

Używanie funkcji specjalnych do zmiany rozmiaru wyświetlanego obrazu (tj. zmiany stosunku wysokość/szerokość)

do wyświetlania ogólnego lub komercyjnego, może naruszać prawa autorskie.

Dostępne rozmiary obrazu

Tryb ekranu SD (do 480p) HD (do 1080p) PC Mode (Tryb PC)

Szeroki Tak Tak Nie

4:3 Tak Tak Nie

Super Live Tak Nie Nie

Kino Tak Nie Nie

Typ napisów Tak Nie Nie

14:9 Tak Nie Nie

Natywny Tak (wyłącznie w HDMI) Tak (wyłącznie w HDMI) Nie

PC szeroki Nie Nie Tak

PC normalny Nie Nie Tak

Pkt po punkcie Nie Nie Tak

29


ELEMENTY STEROWANIA I FUNKCJE

Polski

Elementy sterowania

obrazem

Tryb obrazu

Obraz można wyregulować dla uzyskania

najlepszego wyglądu, poprzez wybranie wstępnie

ustawionych wartości w trybie obrazu, w oparciu o

kategorię programu.

Regulacja podświetlenia

Regulacja Podświetlenie może poprawić wygląd

obrazu w czasie oglądania.

Naciśnij MENU i naciśnij lub , aby

wybrać OBRAZ.

Naciśnij , aby podświetlić Podświetlenie i

naciśnij lub w celu regulacji.

Naciśnij MENU i naciśnij lub , aby

wybrać OBRAZ.

Naciśnij , aby podświetlić Tryb obrazu

i naciśnij lub w celu wyboru Sklep,

Dynamiczny, Standardowy, FILM, PC lub

Użytkownik.

Tryb obrazu

OBRAZ

Standardowe

Jasność

Kontrast

Kolor

Barwa

Ostrość

Podświetlenie

50

100

50

0

50

100

Rozm. obrazu

Szeroki

Temp. kolorów

Zaawansowane video

Enter Wybierz RETURN

EXIT

OK Wstecz Zakończ

UWAGA: Tryb Sklep, jest dostępny wyłącznie,

gdy Lokalizacja w menu USTAWIENIA jest

ustawiona na Sklep.

OBRAZ

Tryb obrazu

Standardowe

Jasność

Kontrast

Kolor

Barwa

Ostrość

Podświetlenie

50

100

50

0

50

100

Rozm. obrazu

Szeroki

Temp. kolorów

Zaawansowane video

Wyreg. Wybierz RETURN

EXIT

OK Wstecz Zakończ

Temp. kolorów

Temp. kolorów zwiększa wrażenie ‘ciepła’ lub

‘zimna’ kolorów obrazu poprzez zwiększenie

nasycenia kolorem czerwonym lub niebieskim.

W menu OBRAZ, naciśnij, aby podświetlić

Temp. kolorów i naciśnij lub w celu

wyboru.

Jasność, Kontrast, Kolor i

Barwa

W menu OBRAZ, naciśnij , aby wybrać

Jasność, Kontrast, Kolor lub Barwa.

Naciśnij lub , aby dopasować do

preferencji.

Ostrość

Ta funkcja zwiększa lub zmniejsza ostrość obrazu.

Zwiększenie wartości umożliwia wyświetlanie

wyraźnych krawędzi obrazu.

W menu OBRAZ naciśnij , aby wybrać

Ostrość.

Naciśnij lub , aby dopasować do

preferencji.

OBRAZ

Tryb obrazu

Standardowe

Jasność

Kontrast

Kolor

Barwa

Ostrość

50

100

50

0

50

Podświetlenie

100

Rozm. obrazu

Szeroki

Temp. kolorów

Zaawansowane video

Enter Wybierz RETURN

EXIT

OK Wstecz Zakończ

30


ELEMENTY STEROWANIA I FUNKCJE

Naciśnij lub , aby wybrać Chłodne,

Średni, Ciepłe lub Użytkownik, aby

dopasować do preferencji.

Temp. kolorów

Wzmocnienie R

Wzmocnienie G

Wzmocnienie B

Temp. kolorów

Użytkownik

0

0

0

Naciśnij lub , aby podświetlić NR i

naciśnij lub w celu wyboru.

Naciśnij lub , aby podświetlić DNR

i naciśnij lub , aby wybrać Niska,

Średnie, Wysokie, Auto lub Wyłącz.

DNR

NR MPEG

NR

Auto

Niska

Polski

Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

UWAGA: R/G/B Gain (Wzmocnienie R/G/B):

Zwiększenie lub zmniejszenie poziomów

czerwony/zielony/niebieski obrazu.

Tryb Kino

Szybkość przesyłania klatek filmu wynosi zwykle

24 klatki na sekundę, a dobrą jakość filmów

programowych takich jak DVD, itp. oglądanych w

telewizorze zapewnia szybkość 30 lub 25 klatek

na sekundę. Różnica szybkości przesyłania klatek

może powodować w czasie oglądania filmów

na telewizorze miganie; ustaw Tryb Kino, aby

wykonać konwersję sygnału w celu odtworzenia

płynnego ruchu i zapewnienia jakości obrazu.

W menu OBRAZ, naciśnij, aby

podświetlić Zaawansowane video i naciśnij

w celu wyboru.

Naciśnij , aby podświetlić Tryb Kino i

naciśnij lub w celu wyboru spośród

Włącz lub Wyłącz.

Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

MPEG NR

Jeśli odbierany sygnał MPEG ma ziarniste

zakłócenia, w zależności od kompresji i konwersji,

używanie tej funkcji umożliwia zmneijszenie tych

zakłóceń.

W menu OBRAZ, naciśnij lub , aby

podświetlić Zaawansowane video i naciśnij

lub w celu wyboru.

Naciśnij lub , aby podświetlić NR i

naciśnij lub w celu wyboru.

Wybierz MPEG NR i naciśnij lub ,

aby wybrać Niski, Średnie, Wysokie lub

Wyłącz.

DNR

NR MPEG

NR

Auto

Niska

Zaawansowane video

Tryb Kino

Włącz

NR

CTI

Auto

Adapt. reg. lumin.

Aktywne podświetlenie

Włącz

Niebieski ekran

Wyłącz

3D Zarządz. kolorami

Wyłącz

Regul. podst. kolorów

Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

DNR

DNR (Digital Noise Reduction [Redukcja

zakłóceń cyfrowych]) umożliwia ‘zmiękczenie’

obrazu ekranowego, przy słabym sygnale w celu

zmniejszenia efektu zakłóceń.

W menu OBRAZ, naciśnij, aby

podświetlić Zaawansowane video i naciśnij

lub w celu wyboru.

7

Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

CTI

CTI (Colour Transient Improvement [Korekta

kolorów przejściowych]) obejmuje wykrywanie i

wyostrzanie krawędzi kolorowych obiektów na

ekranie.

W menu OBRAZ, naciśnij , aby

podświetlić Zaawansowane video i naciśnij

lub w celu wprowadzenia.

Wybierz CTI i naciśnij lub , aby wybrać

Auto lub Wyłącz.

31


ELEMENTY STEROWANIA I FUNKCJE

Polski

Adapt. reg. lumin.

3D Zarządz. kolorami

Automatyczna regulacja jasności i kontrastu, po

analizie sygnału wejścia. Ta funkcja wzbogaca

kolory i glębokość obrazu.

W menu OBRAZ, naciśnij, aby podświetlić

Zaawansowane video i naciśnij lub w

celu wyboru.

Naciśnij , aby podświetlić Adapt.

reg. lumin. i naciśnij lub w celu

dopasowania do preferencji.

Aktywne podświetlenie

Po uaktywnieniu aktywnego sterowania

podświetleniem, wykonywana będzie

automatyczna optymalizacja poziomów

podświetlenia dla ciemnych scen.

W menu OBRAZ, naciśnij, aby

podświetlić Zaawansowane video i naciśnij

w celu wyboru.

Naciśnij , aby podświetlić Aktywne

podświetlenie i naciśnij lub w celu

wyboru spośród Włącz lub Wyłącz.

Niebieski ekran

Po wybraniu opcji Niebieski ekran, ekran zmieni

kolor na niebieski i zostanie wyciszony dźwięk, gdy

nie będzie odbierany sygnał.

W menu OBRAZ, naciśnij, aby

podświetlić Zaawansowane video i naciśnij

lub w celu wyboru

Naciśnij , aby podświetlić Niebieski ekran i

naciśnij lub w celu wyboru spośród Włącz

lub Wyłącz..

Wybranie 3D Zarządz. kolorami, udostępnia

funkcję „Regul. podst. kolorów”.

W menu OBRAZ, naciśnij lub , aby

podświetlić Zaawansowane video i naciśnij

lub w celu wprowadzenia.

Naciśnij lub , aby podświetlić 3D Zarządz.

kolorami.

Zaawansowane video

Tryb Kino

Włącz

NR

CTI

Auto

Adapt. reg. lumin.

Aktywne podświetlenie

Włącz

Niebieski ekran

Włącz

3D Zarządz. kolorami

Wyłącz

Regul. podst. kolorów

Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

Naciśnij lub , aby wybrać Włącz lub

Wyłącz.

Regul. podst. kolorów

Funkcja Regul. podst. kolorów, umożliwia

regulację indywidualnych kolorów w celu

dopasowania do osobistych preferencji. Może

to być użyteczne podczas używania źródła

zewnętrznego. Regulację można wykonywać

wyłącznie po ustawieniu funkcji Zarządz. kolorami

na Włącz.

Podświetl Zaawansowane video w menu

OBRAZ. Naciśnij lub , aby podświetlić

3D Zarządz. kolorami i naciśnij lub w

celu wyboru Włącz.

Zaawansowane video

Tryb Kino

Włącz

NR

CTI

Auto

Adapt. reg. lumin.

Aktywne podświetlenie

Włącz

Niebieski ekran

Wyłącz

3D Zarządz. kolorami

Wyłącz

Regul. podst. kolorów

7

7

Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

32


ELEMENTY STEROWANIA I FUNKCJE

Naciśnij lub , aby podświetlić Regul.

podst. kolorów, a następnie naciśnij lub

.

Tryb Kino

NR

CTI

Adapt. reg. lumin.

Aktywne podświetlenie

Niebieski ekran

3D Zarządz. kolorami

Regul. podst. kolorów

Zaawansowane video

Włącz

Auto

Włącz

Wyłącz

Włącz

OK Enter Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

Naciśnij lub ,aby wybrać opcję, a

następnie naciśnij , aby przejść do okna

regulacji ustawienia.

7

Pozycja poz./pion.

Regulacja poziomej i pionowej pozycji obrazu.

W menu OBRAZ, naciśnij lub , aby

podświetlić Zaawansowane video i naciśnij

lub w celu wyboru.

Naciśnij , aby podświetlić Pozycja poz./

pion. i naciśnij lub w celu wyboru.

Pozycja poz./pion.

Pozycja pozioma

Pozycja pionowa

0

0

Polski

Czerwony

Zielony

Niebieski

Żółty

Magenta

Cyan

Reset

Regul. podst. kolorów

Barwa Saturation Jasność

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

OK Enter Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

Naciśnij lub , aby wybrać Barwa,

Nasycenie lub Jasność, a następnie

naciśnij lub w celu regulacji ustawienia

według wymagań.

UWAGA: Aby przywrócić oryginalne ustawienia

fabryczne, wybierz Reset i naciśnij .

Zakres HDMI RGB

Automatyczna regulacja pełnego zakresu sygnału

RGB. Po wybraniu Ograniczenie, zakres wyjścia

sygnału RGB wynosi 16 do 235. Po wybraniu Full,

zakres wyjścia sygnału RGB wynosi 0 do 255.

W menu OBRAZ, naciśnij lub , aby

podświetlić Zaawansowane video i naciśnij

lub w celu wyboru.

Naciśnij lub , aby podświetlić Zakres

HDMI RGB i naciśnij lub , aby wybrać

Auto, Full lub Ograniczenie.

UWAGA: Jeśli połączenie HDMI obsługuje 1080p

i/lub telewizor obsługuje częstotliości odświeżania

wyższe niż 50Hz lub obsługuje funkcję Głębokie

kolory, będzie wymagany kabel kategorii 2.

Konwencjonalne kable HDMI/DVI mogą nie działać

prawidłowo w tym trybie.

OK Wyreg. Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

Naciśnij lub w celu wyboru Pozycja

pozioma lub Pozycja pionowa i naciśnij

lub w celu regulacji.

UWAGA: Dla wejścia PC, regulacja Pozycja

pionowa nie jest liniowa. Inaczej mówiąc, podczas

regulacji Pozycja pionowa, wartość OSD zostanie

zmieniona o 2 lub więcej, w zależności od procesu

kalibracji telewizora.

VGA

Regulacja VGA jest dostępna wyłącznie dla

źródła wejścia PC, gdy telewizor odbiera sygnał z

komputera.

W menu OBRAZ, naciśnij, aby podświetlić

VGA i naciśnij lub w celu wyboru.

Wybierz Auto regul. w celu wykonania

automatycznej regulacji lub naciśnij lub

w celu wykonania ręcznej regulacji Pozycja

pozioma, Pozycja pionowa, Faza lub

Zegar.

Auto regul.

Pozycja pozioma

Pozycja pionowa

Faza

Zegar

VGA

5

-1

11

127

OK Enter Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

33


ELEMENTY STEROWANIA I FUNKCJE

Polski

Sterowanie timerem

Strefa czasowa

Po wybraniu Strefa czasowa, czas telewizora jest

ustawiany według infomacji o przesunięciu czasu,

w oparciu o Strefa czasowa i GMT (Greenwich

Mean Time), odbierany z nadawanym sygnałem i

czas jest ustawiany automatycznie, przez sygnał

cyfrowy.

Podświetl Ustawienia czasu w menu

APLIKACJE i naciśnij lub , aby wybrać

Strefa czasowa.

Czas

Czas jest ustawiany automatycznie, podczas

odbierania sygnału cyfrowego. (Czas można

ustawić ręcznie, jeśli telewizor nie ma sygnału

DTV.)

Przed użyciem funkcji timera Włączenie/

wyłączenie zasilania należy prawidłowo ustawić

czas.

Podświetl Ustawienia czasu w menu

APLIKACJE i naciśnij lub w celu

wyboru.

Naciśnij lub , aby ustawić Włączenie/

wyłączenie Automat. synchr..

Strefa czasowa

ID regionu kraju

Czas

Ustawienia czasu

Jako nadawca

Region kraju 1

Automat. synchr.

Data

Czas

Czas

Włącz

2011/01/01

19:22:30

Timer

Timer wł zasil

Timer wył zasil

Wyłącz

00:00:00

00:00:00

Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

Naciśnij lub , aby wybrać swój region

lub “Jako nadawca”.

IG regionu kraju

Ta opcja jest dostępna wyłącznie dla opcji Kraj

Hiszpania lub Portugalia i przy ustawieniu Strefa

czasowa na Jako nadawca.

Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

Po ustawieniu Wyłączenie Timer wł zasil/

Timer wył zasil, można ustawić Data i czas

Czas ręcznie, naciskając, , i w

celu wyboru pozycji i naciskając przyciski

numeryczne 0~9 w celu wprowadzenia

wartości.

Naciśnij , , i , aby wybrać Timer wł

zasil/Timer wył zasil.

Automat. synchr.

Data

Czas

Czas

Włącz

2011/01/01

19:22:30

Timer

Timer wł zasil

Timer wył zasil

Obydwa wł.

00:00:00

00:00:00

Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

Funkcja Timer wł zasil włącza telewizor

automatycznie o wstępnie ustawionym

czasie.

Funkcja Timer wył zasil wyłącza telewizor

automatycznie o wstępnie ustawionym

czasie.

34


ELEMENTY STEROWANIA I FUNKCJE

Timer uśpienia

Telewizor można ustawić na aytomatyczne Wyłącz

o wstępnie ustawionym czasie.

Naciśnij , aby podświetlić Timer uśpienia

w menu APLIKACJE.

Naciśnij lub , aby ustawić timer na

Wyłącz, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 lub 120

minut.

Media Player

Ustawienia czasu

Timer uśpienia

Popul. interfejs

APLIKACJE

Wyłącz

Wybór wejścia i połączenia

AV

Definiowanie gniazd WEJŚCIE i WYJŚCIE, aby

telewizor rozpoznał podłączony sprzęt.

Sprawdź ilustracje zalecanych połączeń z tyłu

urządzenia na stronie 8.

Większość nagrywarek multimediów i dekoderów

wysyła sygnał przez przewód SCART, aby

przełączyć telewizor na prawidłowe gniazdo

wejścia.

Alternatywnie, naciskaj przycisk wyboru

zewnętrznego źródła , aż pokazany zostanie

obraz z podłączonego urządzenia.

Wybór wejścia

Polski

Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

UWAGA: Aby znulować Timer uśpienia, wybierz

Wyłącz w powyższym ustawieniu.

Użyj funkcji wybór wejścia, jeśli telewizor nie

przełączy się automatycznie.

Naciśnij . Na ekranie pojawi się lista

wszystkich zapisanych zewnętrznych

urządzeń. Naciśnij i w celu

podświetlenia i w celu wyboru.

Model 19/22

Główny

TV

1

2

3C

HDMI 1

HDMI 2

PC

Model 26/32/40

Główny

TV

1

2

3

4C

HDMI 1

HDMI 2

HDMI 3

PC

UWAGA: Port "HDMI 3" jest dostępny wyłącznie

dla modelu 32/40LV73*G.

HDMI ® wyświetla urządzenia podłączone do

wejścia HDMI z tyłu lub z boku telewizora.

Umożliwia uzyskanie najlepszej wydajności z

sygnałami wysokiej jakości 1080i.

35


ELEMENTY STEROWANIA I FUNKCJE

Polski

Wybór sygnału wejścia

Określa typ sygnału wchodzącego do gniazda

SCART z tyłu telewizora. Sprawdź instrukcje

producenta podłączonego sprzętu.

W menu USTAWIENIA, naciśnij , aby

podświetlić SCART, a następnie naciśnij

lub w celu wyboru.

Język OSD

SCART

Autom. wył. zasilania

Lokalizacja

Aktual. oprogr.

Rodzicielska

Resetuj TV

USTAWIENIA

English

Włącz

Dom

OK Enter Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

Model 19/22:

Naciśnij lub w celu wyboru Auto,

Mieszany, RGB, Composite lub S-Video.

SCART

SCART

Auto

Elementy sterowania

REGZA-LINK

Ta funkcja wykorzystuje technologię CEC

(Consumer Electronics Control) i umożliwia

sterowanie urządzeniami zgodnymi z Toshiba

REGZA-LINK pilotem zdalnego sterowania

telewizora.

UWAGA: Aktualnie nie wszystkie produkty Toshiba

obsługują REGZA-LINK.

Elementy sterowania

urządzeniem

Tryb REGZA-LINK pilota zdalnego sterowania

telewizora, umożliwia sterowanie podłączonym,

oglądanym urządzeniem REGZA-LINK.

W celu sterowania źródłem wejścia REGZA-LINK

należy najpierw wybrać urządzenie, wybierając

źródło wejścia REGZA-LINK, a następnie

przełączyć tryb na pilocie zdalnego sterowania na

REGZA-LINK i nacisnąć dowolne przyciski.

Dostępne funkcje zależą od podłączonego

urządzenia. Mogą nie być dostępne wszystkie

przyciski pilota zdalnego sterowania. Należy

sprawdzić podręcznik działania każdego

podłączonego urządzenia.

Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

Model 26/32/40:

• Naciśnij lub , aby wybrać SCART 1 i

naciśnij lub , aby wybrać Auto,

Mieszany, RGB, Composite lub S-Video.

• Naciśnij lub , aby wybrać SCRAT2

i naciśnij lub , aby wybrać Auto,

Composite lub S-Video.

UWAGA: Funkcje telewizora, które mogą być

sterowane z podłączonego urządzenia, to: St.

gotowości, Głośność, Kanał, Wyciszenie dźwięku,

Informacje o wyświetlaczu, Przyciski numeryczne i

Poprzedni program.

SCART 1

SCART 2

SCART

Auto

Auto

Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

Sprawdź sygnał wyjścia DVD lub kompatybilnego

urządzenia, wybierz prawidłowe ustawienie dla

“Wejście SCART”.

36


ELEMENTY STEROWANIA I FUNKCJE

Wybór źródła wejścia

Po podłączeniu urządzenia wykorzystującego

technologię CEC, na liście źródła wejścia pojawi

się ikona REGZA-LINK, umożliwiając wybór

indywidualnych urządzeń.

Naciśnij . Na ekranie pojawi się

lista trybów i wszystkich zapisanych

zewnętrznych urządzeń.

Główny

TV

1

2

3

4C

HDMI 1

HDMI 2

HDMI 3

PC

UWAGA: Port "HDMI 3" jest dostępny wyłącznie

dla modelu 32/40LV73*G.

Ikona REGZA-LINK pojawi się

automatycznie, po wykryciu urządzenia

zgodnego z REGZA-LINK. Naciśnij w

celu podświetlenia pokazanego źródła

wejścia z ikoną REGZA-LINK.

Następujące funkcje zależą od podłączonego

urządzenia. Informacje dotyczące działania,

znajdują się w podręczniku działania wszystkich

podłączonych urządzeń.

Sterowanie Pass-Through

Funkcja Pass-Through umożliwia sterowanie

podłączonym urządzeniem REGZA-LINK przez

pilota zdlanego sterowania telewizora.

Naciśnij lub w celu wyboru REGZA-

LINK w Menu szybkiego dostępu, a

nastepnie naciśnij OK. Pojawi się panel

sterowania.

Jeśli do telewizora podłączone są dwa lub

więcej urządzenia REGZA-LINK, pojawi

się menu wyboru urządzenia. Podświetl

urządzenie do sterowania, a następnie

naciśnij w celu wyboru.

GUIDE

EXIT

Polski

Główny

TV

1

2

3

4C

HDMI 1 REGZA-LINK

HDMI 2

HDMI 3

PC

Naciśnij. Pojawi się drugi ekran wyboru,

pokazując wszystkie podłączone urządzenia

REGZA-LINK.

4 Naciśnij lub , aby wybrać źródło

wejścia, a następnie naciśnij w celu

wyboru.

UWAGA 1: Po włączeniu telewizora, wyświetlenie

na liście ikony REGZA-LINK potrwa kilka minut,

a po odłączeniu kabla HDMI, logo zniknie po kilku

minutach.

UWAGA 2: Po zmianie kabla HDMI z

podłączonego urządzenia lub zmianie ustawień

urządzenia HDMI, może być konieczne

wyzerowanie opcji Włącz REGZA-LINK w menu

ustawień REGZA-LINK na Włącz.

UWAGA 3: Po wybraniu źródła wejścia REGZA-

LINK, niektóre urządzenia REGZA-LINK mogą

zostać włączone automatycznie.

MENU

RETURN

MENU

ROOT CONTENTS TOP DVD

Naciśnij przycisk na pilocie zdalnego

sterowania telewizora, według wskazówek

na panelu sterowania.

UWAGA: Dostępne funkcje zależą od

podłączonego urządzenia, niektóre funkcje pilota

mogą być niedostępne. Sprawdź podręcznik

działania podłączonego urządzenia.

37


ELEMENTY STEROWANIA I FUNKCJE

Polski

Menu REGZA-LINK

Poprzez uaktywnienie funkcji Włącz REGZA-LINK

w menu ustawień REGZA-LINK, można będzie

uaktywnić indywidualne funkcje REGZA-LINK.

Jednodotykowe odtwarzanie

Funkcja REGZA-LINK automatycznie włączy

zasilanie telewizora, znajdującego się w trybie

wstrzymania i przełączy źródło wejścia telewizora

na port połączony z urządzeniem audio/video,

poprzez włączenie zasilania lub odtwarzanie z

urządzenia audio/video.

UWAGA: Ta funkcja zależy od podłączonego

urządzenia i ustawień telewizora.

Łącze PC

Ta funkcja automatycznie reguluje odpowiednie

formaty szerokiego ekranu i preferencje obrazu, po

podłączeniu do REGZA-LINK PC.

UWAGA: Ta funkcja zależy od podłączonego

urządzenia.

Włącz REGZA-LINK

Po ustawieniu Włącz REGZA-LINK na Włącz,

umożliwia włączenie innych funkcji.

W menu PREFERENCJE, naciśnij ,

aby wybrać Ustawienia REGZA-LINK, a

następnie naciśnij lub .

Wstrzymanie systemu

Ta funkcja automatycznie przełącza podłączone

urządzenie na tryb wstrzymania, gdy telewizor

przechodzi do trybu wstrzymania i na odwrót,

przełącza telewizor na tryb wstrzymania, gdy

podłączone urządzenie przechodzi do trybu

wstrzymania. Funkcję tą wybiera się w menu

ustawień REGZA-LINK.

UWAGA: Ta funkcja zależy od podłączonego

urządzenia i ustawień telewizora.

Sterowanie systemem audio

Używanie funkcji Preferencje głośnika, umożliwia

regulację głośności z pilota zdalnego sterowania

lub wyciszenie dźwięku głośników podłączonych

do telewizora przez wzmacniacz AV.

Upewnij się, że podłączony wzmacniacz AV i

urządzenie REGZA-LINK zostały wybrane w

opcji wyboru źródła wejścia oraz, że Preferencje

głośnika zostały ustawione na Wzmacniacz w

menu ustawień REGZA-LINK.

UWAGA: Po włączeniu wzmacniacza AV, zmianie

jego źródła wejścia lub regulacji głośności, dźwięk

zostanie wyprowadzony z głośników wzmacniacza

AV, nawet po wybraniu głośników telewizora. Aby

ponownie uzyskać dźwięk z głośników telewizora

należy wyłączyć i włączyć ponownie telewizor.

Pełna funkcja może nie działać i zależy od

używanego wzmacniacza.

PREFERENCJE

Ustawienia REGZA-LINK

Teletekst

Kanał audio

Autom. format

Rozciągnięcie 4:3

Panel boczny

Tryb Gra

Stereo

Wyłącz

Wyłącz

1

Wyłącz

OK Enter Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

Naciśnij , aby podświetlić Włącz REGZA-

LINK, a następnie naciśnij lub w celu

wyboru Włącz lub Wyłącz.

Ustawienia REGZA-LINK

Włącz REGZA-LINK

Włącz

Autom. wł. zasilania

Włącz

Autom. wstrzymanie

Włącz

Regulacja wzmacniacza

Włącz

Preferencje głośnika

Wzmacniacz

Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

Automatyczne włączenie

zasilania telewizora

Ustawienie Autom. wł. zasilania, umożliwia

automatyczne przełączenie telewizora na Włącz

lub Wyłącz, po ustawieniu urządzenia REGZA-

LINK na Włącz lub Wyłącz.

W menu Ustawienia REGZA-LINK, naciśnij

, aby podświetlić Autom. wł. zasilania.

Naciśnij lub , aby wybrać Włącz lub

Wyłącz.

38


ELEMENTY STEROWANIA I FUNKCJE

Autom. wstrzymanie

Odtwarzacz multimediów

Polski

Po włączeniu Autom. wstrzymanie, wyłączenie

telewizora powoduje automatyczne wyłączenie

wszystkich podłączonych urządzeń REGZA-LINK.

W menu Ustawienia REGZA-LINK, naciśnij

, aby podświetlić Autom. wstrzymanie.

Naciśnij lub , aby wybrać Włącz lub

Wyłącz.

Regulacja wzmacniacza

Po włączeniu Regulacja wzmacniacza, REGZA-

LINK umożliwia sterowanie z pilota zdalnego

sterowania, niektórymi funkcjami wzmacniacza.

Przejście do odtwarzacza

multimediów

Media Player umożliwia oglądanie zdjęć

(pliki JPEG) i muzyki (pliki MP3), zapisanych

w urządzeniu pamięci masowej USB. (Nie

można zagwarantować połączeń dla wszystkich

urządzeń.)

Aby otworzyć Media Player, podświetl

Media Player w menu APLIKACJE i

naciśnij lub .

W menu Ustawienia REGZA-LINK,

naciśnij , aby podświetlić Regulacja

wzmacniacza.

Naciśnij lub , aby wybrać Włącz lub

Wyłącz.

Preferencje głośnika

Media Player

Ustawienia czasu

Timer uśpienia

Popul. interfejs

APLIKACJE

Wyłącz

Ta funkcja umożliwia ustawienie preferencji wyjścia

audio na głośniki TV lub głośniki wzmacniacza AV.

Opcja AV Amplifier (Wzmacniacza AV) umożliwia

regulację lub wyciszanie audio pilotem zdalnego

sterowania telewizora.

W menu Ustawienia REGZA-LINK, naciśnij

, aby podświetlić Preferencje głośnika.

Naciśnij lub , aby wybrać Głośniki TV

lub Wzmacniacz.

Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

Naciśnij lub , aby podświetlić Zdjęcia

lub Muzyka, a następnie naciśnij , po czym

nastąpi otwarcie odtwarzacza multimediów.

Można także użyć do przejścia menu Szybki

dostęp.

Media Player

Zdjęcia

Muzyka

UWAGA 1: Odtwarzacz multimediów zostanie

otworzony nawet jeśli w napędzie flash USB nie

ma obrazów.

UWAGA 2: Podczas używania odtwarzacza

multimediów nie wyświetlają się menu ekranowe.

UWAGA 3: MP3 to technologia kodowania

audio MPEG Layer-3 realizowana na bazie

licencjiFraunhofer IIS i Thomson.

39


ELEMENTY STEROWANIA I FUNKCJE

Polski

Widok wielu zdjęć

Ten tryb umożliwia równoczesne przeglądanie

wszystkich zdjęć w wybranym folderze, poprzez

widoki miniaturek ułożone w formie siatki.

Początkowa pozycja podświetlenia to górny, lewy

obraz siatki.

Otwórz Media Player. Naciśnij , , lub

, aby wybrać folder, a następnie naciśnij

. Na siatce w widoku wielu zdjęć pojawią

się wszystkie obrazy foldera.

100MSDCF DSC00166.J... 2048:1536 01/02

DSC0016 ...

DSC0016 ...

DSC0016 ...

DSC0016 ...

Menu

DSC0016 ...

DSC0016 ...

DSC0016 ...

DSC0016 ...

DSC0016 ...

DSC0016 ...

DSC0016 ...

DSC0016 ...

DSC0016 ...

DSC0016 ...

DSC0016 ...

DSC0016 ...

Zdjęcia

DSC0016 ...

DSC0016 ...

DSC0016 ...

DSC0016 ...

Size Sort Browser

Naciśnij , , lub w celu przesunięcia

przez obrazy. Jeśli na ekranie znajduje

się za dużo obrazów, naciśnięcie na

górnym, lewym obrazie, pokaże poprzednią

stronę, przesuwając podświetlenie do

dolnego, prawego obrazu. Alternatywnie,

naciśnięcie na dolnym, prawym obrazie,

pokaże następną stronę, przesuwając

podświetlenie do górnego, lewego obrazu.

Jeśli folder zawiera więcej niż jedną

stronę obrazów, naciśnięcie P i P ,

spowoduje przesunięcie do stron.

Odtwarzanie pokazu slajdów

Ten tryb umożliwia wyświetlanie wszystkich

obrazów w wybranym folderze jasko pokazu

slajdów, przewijając je automatycznie.

Na siatce widoku wielu obrazów, naciśnij ,

, lub w celu podświetlenia obrazu.

Naciśnij . Pokaz slajdów wyświetla

wszystkie obrazy z wybranego foldera.

Naciśnięcie P i P wyświetli następny

lub poprzedni obraz. Obrazy można także

obracać i wyświetlać informacje o nich.

Naciśnij ZAKOŃCZ, aby powrócić do

ostatnio oglądanego źródła.

• Menu: Wybierz metodę odtwarzania. Opcje

to: Pauza, Powtarzaj, Mieszane, Czas

trwania, Efekt i Pokaż informacje.

• Czas trwania/Obrót: Naciśnij w trybie

odtwarzania, aby wybrać czas odtwarzania

następnego. Opcje to: Krótki, Średni i Długi.

W trybie pauzy, naciśnij, aby obrócić zdjęcie.

• Efekt: W trybie odtwarzania, naciśnij, aby

wybrać efekt odtwarzania. Opcje to: Brak,

Rozpuszczanie, Wycieranie w prawo,

Wycieranie w lewo, Wycieranie w górę i

Wycieranie w dół.

• Pazua/Odtwarzaj: Naciśnij w celu

wstrzymania w trybie odtwarzania. Naciśnij w

celu odtwarzania w trybie pauzy.

Naciśnij POWRÓT, aby opuścić bieżący

folder. Naciśnij ZAKOŃCZ, aby powrócić do

ostatnio oglądanego źródła.

• Menu: Przechodzenie do opcji menu. Opcje

to: Sortuj, Typ multimediów i Rozmiar

miniaturek.

• Rozmiar: Pokazywanie widoku wielu obrazów

w rozmiarze miniaturek Małe, Średnie lub

Duże.

• Sortuj: Sortowanie plików ze zdjęciami

według Data pliku lub Nazwa.

• Przeglądarka/Menu: Przeglądanie zdjąć w

trybie miniaturek lub listy.

40


ELEMENTY STEROWANIA I FUNKCJE

Przeglądanie plików z

muzyką

Ten tryb umożliwia równoczesne przeglądanie

wszystkich plików z muzyką w wybranym folderze,

poprzez widoki miniaturek ułożone w formie siatki.

Początkowa pozycja podświetlenia to górny, lewy

obraz siatki.

Otwórz Media Player. Naciśnij , aby

podświetlić Muzyka.

Media Player

Zdjęcia

Muzyka

W funkcji Media Player, naciśnij , ,

lub , aby wybrać folder, a następnie

naciśnij . Na siatce w widoku wielu zdjęć

pojawią się wszystkie pliki z muzyką z

foldera.

Alan.Parsons... 01 - A Dream... 00:04:14 01/02

01 - A Dr ...

01 - A Dr ...

01 - A Dr ...

01 - A Dr ...

01 - A Dr ...

01 - A Dr ...

01 - A Dr ...

01 - A Dr ...

Muzyka

01 - A Dr ...

01 - A Dr ...

• Przeglądarka/Menu: Przeglądanie plików z

muzyką w trybie miniaturek lub listy.

Odtwarzanie muzyki

Funkcja Muzyka, umożliwia odtwarzanie plików

MP3 zapisanych w urządzeniu pamięci USB.

Na siatce widoku wielu obrazów, naciśnij

, , lub w celu podświetlenia pliku

z muzyką. Naciśnij , aby rozpocząć

odtwarzanie wszystkich plików z muzyką w

wybranym folderze.

Naciśnij w celu wstrzymania, naciśnij

ponownie w celu odtworzenia. Naciśnij

ZAKOŃCZ, aby powrócić do ostatnio

oglądanego źródła

UWAGA 1: Podczas odtwarzania plików z muzyką,

można wybrać metody odtwarzania, spośród

Powtarzaj, Mieszane, Tylko audio lub wyświetlić

Informacje o pliku z muzyką.

UWAGA 2: MP3 to technologia kodowania audio

MPEG Layer-3 realizowana na bazie licencji

Fraunhofer IIS i Thomson.

Polski

01 - A Dr ...

01 - A Dr ...

01 - A Dr ...

01 - A Dr ...

01 - A Dr ...

01 - A Dr ...

01 - A Dr ...

01 - A Dr ...

01 - A Dr ...

01 - A Dr ...

Menu

Size Sort Browser

Naciśnij , , lub w celu przesunięcia

przez pliki z muzyką. Jeśli na ekranie

znajduje się za dużo plików z muzyką,

naciśnięcie na górnym, lewym pliku,

pokaże poprzednią stronę, przesuwając

podświetlenie do dolnego, prawego pliku.

Alternatywnie, naciśnięcie na dolnym,

prawym pliku, pokaże następną stronę,

przesuwając podświetlenie do górnego,

lewego pliku.

Jeśli folder zawiera więcej niż jedną stronę

obrazów, naciśnięcie P i P , spowoduje

przesunięcie do stron.

Naciśnij POWRÓT, aby opuścić bieżący

folder. Naciśnij ZAKOŃCZ, aby powrócić do

ostatnio oglądanego źródła.

• Menu: Przechodzenie do opcji menu. Opcje

to: Sortuj, Typ multimediów i Rozmiar

miniaturek.

• Rozmiar:Pokazywanie w rozmiarze

miniaturek Małe, Średnie lub Duże.

• Sortuj: Sortowanie plików z muzyką według

Nazwa, Gatunek, Wykonawca lub Album.

41


ELEMENTY STEROWANIA I FUNKCJE

Polski

Kontrola preferencji

Analogowe napisy

Podczas oglądania telewizji, można ustawić napisy

analogowe.

Podświetl Napisy w menu PREFERENCJE

i naciśnij lub w celu wyboru.

PREFERENCJE

Ustawienia REGZA-LINK

Teletekst

Napisy

Kanał audio

Stereo

Autom. format

Wyłącz

Rozciągnięcie 4:3

Wyłącz

Panel boczny 1

OK Enter Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

Naciśnij lub , aby wybrać Analogowe

napisy i naciśnij lub , aby wybrać

Włącz, Wyciszenie lub Wyłącz.

Napisy cyfrowe

Użyj funkcji Napisy cyfrowe, gdy nadawane

są dwa lub więcej języki napisów. Gdy nie są

nadawane dane w wybranym języku, wyświetlony

zostanie domyślny język.

Podświetl Napisy w menu PREFERENCJE

i naciśnij lub w celu wyboru.

Naciśnij lub w celu wyboru Cyfrowy

język napisów lub 2-gi cyfrowy język

napisów i naciśnij lub w celu wyboru

języka.

UWAGA: Jeśli język określony w Cyfrowy język

napisów nie jest dostępny, wyświetlony zostanie

2-gi cyfrowy język napisów.

Typ napisów

Można wybrać Typ napisów spośród Normalne

lub Niesłyszący. Po wybraniu “Niesłyszący”,

udostępniana jest usługa napisów dla widzów

niesłyszących i z zaburzeniami słuchu, z

dodatkowymi opisami.

Podświetl Napisy w menu PREFERENCJE

i naciśnij lub w celu wyboru.

Analogowe napisy

Cyfrowy język napisów

2-gi cyfrowy język napisów

Typ napisów

Napisy

Włącz

English

English

Normalne

Naciśnij lub , aby wybrać Typ napisów

i naciśnij lub , aby wybrać Normalne

lub Niesłyszący.

Języki audio

Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

UWAGA: Po ustawieniu Analogowe napisy

na “Wyciszenie”, napisy analogowe zostaną

wyświetlone na ekranie, ale w tym samym czasie

wyciszony zostanie głośnik.

Ta funkcja umożliwia oglądanie programu lub filmu,

z wyborem ścieżki dźwiękowej, udostępnianych z

aktualnie nadawanym sygnałem.

W menu PREFERENCJE, naciśnij, aby

podświetlić Język audio lub 2-gi język

audio .

Naciśnij lub , aby wybrać opcję.

UWAGA: Opcja V.O. jest dostępna wyłącznie

wtedy, gdy ustawienie Kraj w menu USTAWIENIA

jest ustawione na Francuski.

42


ELEMENTY STEROWANIA I FUNKCJE

Kanał audio

Jeśli transmitowane są przekazy stereo lub

przekazy dwujęzyczne, po każdej zmianie pozycji

programu, na ekranie każdego programu pojawi

się ikona Stereo lub Dual, znikając po kilku

sekundach. Jeśli przekaz nie jest przekazem

stereo, pojawi się słowo Mono.

W menu PREFERENCJE naciśnij , aby

podświetlić Kanał audio.

Naciśnij lub , aby wybrać Stereo, Dual1,

Dual2 lub Mono.

Tryb Gry

Tryb Gry pomaga w przyspieszeniu czasu

odpowiedzi video w grach.

W menu PREFERENCJE naciśnij , aby

podświetlić Tryb Gry.

Naciśnij lub , aby wybrać Włącz lub

Wyłącz.

Polski

Autom. format

Gdy telewizor odbiera obraz szerokoekranowy, a

funkcja Autom. format jest ustawiona na Włącz,

wyświetlanie będzie wykonywane automatycznie

w formacie szerokoekranowym, niezależnie od

poprzednich ustawień telewizora.

W menu PREFERENCJE naciśnij , aby

podświetlić Autom. format.

Naciśnij lub , aby wybrać Włącz lub

Wyłącz.

Rozciągnięcie 4:3

Jeśli Rozciągnięcie 4:3 będzie włączone, rozmiar

obrazu zostanie automatycznie rozciągnięty

do współczynnika kształtu 4:3 w formacie

szerokoekranowym.

Podświetl Rozciągnięcie 4:3 w menu

PREFERENCJE i naciśnij lub , aby wybrać

Włącz lub Wyłącz.

UWAGA: Rozciągnięcie 4:3 jest uaktywniane

wyłącznie po ustawieniu Autom. format na Włącz.

Regulacja panela bocznego

Funkcja Panel boczny rozjaśnia lub przyciemnia

pasek po każdej stronie ekranu, podczas

wyświetlania w formacie 4:3 lub 14:9. Pomaga to

w zabezpieczeniu przed utrzymywaniem się paska

i umożliwia poprawę widoczności w jasnych lub

ciemnych miejscach.

W menu PREFERENCJE naciśnij , aby

podświetlić Panel boczny.

Naciśnij lub , aby wybrać 1, 2 lub 3.

UWAGA: Ta funkcja nie jest zatrzymywana w

trybie DTV.

43


ELEMENTY STEROWANIA I FUNKCJE

Polski

Kontrola rodzicielska

Ta funkcja blokuje kanały lub programy, które są

zakazane do oglądania przez dzieci.

Dostęp do tej funkcji wymaga podania hasła.

Fabryczne, domyślne hasło to “0000”.

UWAGA: Po uaktywnieniu Blokada kanału,

Blokada programu i Blokada wejścia, przed

przejściem do podmenu Kanały menu

USTAWIENIA wymagane będzie wprowadzenie

4-cyfrowego hasła. Po automatycznym

wyszukaniu, usunięte zostaną wszystkie blokady

kanałów.

Blokada kanału

Ta funkcja blokuje kanały, które są zakazane do

oglądania przez użytkownika lub dzieci.

Podświetl Rodzicielska w menu

USTAWIENIA i naciśnij lub w celu

wyboru.

USTAWIENIA

Kraj

United Kingdom

Język OSD

English

Kanały

Autom. wył. zasilania

Włącz

Lokalizacja

Dom

Aktual. oprogr.

Rodzicielska

Resetuj TV

OK Enter Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

Wprowadź 4-cyfrowe hasło.

Hasło

Rodzicielska

Rodzicielska

Blokada kanału

Blokada programu

Blokada wejścia

Zmień hasło

Blokada panelu

Wyłącz

Domyślne fabryczne

OK Enter Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

Naciśnij , aby wybrać kanały do

blokowania, a następnie naciśnij

ustawienia.

Blokada kanału

1

4

6

9

10

1

12

14

24

31

Cyfrowe

Cyfrowe

Cyfrowe

Cyfrowe

Cyfrowe

Cyfrowe

Cyfrowe

Cyfrowe

Cyfrowe

Cyfrowe

Ustaw

TF1

TV4 Stockholm

M6

W9

TMC

NT1

NRJ12

TV4 Film

TV4 Fakta

PARIS PREMIERE

Wybierz RETURN Wstecz EXIT

OK Zakończ

Blokada programu

w celu

Ta funkcja zapobiega przed oglądaniem przez

dzieci niektórych programów TV, według

ustawionej listy klasyfikacji ograniczeń.

Ta funkcja działa w zależności od informacji z

nadawanej stacji. Dlatego, jeśli sygnał nie zawiera

informacji, ta funkcja nie działa.

Podświetl Rodzicielska w menu

USTAWIENIA i naciśnij lub w celu

wyboru.

Wprowadź 4-cyfrowe hasło.

Naciśnij , aby podświetlić Blokada

programu i naciśnij lub w celu wyboru.

RETURN Wstecz EXIT Zakończ

Naciśnij , aby podświetlić Blokada kanału

i naciśnij lub w celu wyboru.

Blokada kanału

Blokada programu

Blokada wejścia

Zmień hasło

Blokada panelu

Domyślne fabryczne

Rodzicielska

Wyłącz

OK Enter Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

44


ELEMENTY STEROWANIA I FUNKCJE

Naciśnij lub , aby ustawić Klas. wiek

na 4~18 lub wybierz Brak, aby wyłączyć tę

funkcję.

Klas. wiek

Blokada programu

Brak

Model 26/32/40

Blokada wejścia

1 TV

2 SCART 1

3 SCART 2

4 AV

5 Component

6 HDMI 1

7 HDMI 2

8 HDMI 3

9 PC

Polski

Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

UWAGA: Ta funkcja jest dostępna dla programów

z informacją Klas. wiek.

Blokada wejścia

Ta funkcja umożliwia wyłączenie specyficznych

zewnętrznych sygnałów wejścia.

Podświetl Rodzicielska w menu

USTAWIENIA i naciśnij lub w celu

wyboru.

Wprowadź 4-cyfrowe hasło.

Naciśnij , aby podświetlić Blokada

wejścia i naciśnij lub w celu wyboru.

1

2

3

4

5

6

7

Blokada wejścia

TV

SCART

AV

Component

HDMI 1

HDMI 2

PC

OK Ustaw Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

OK Ustaw Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

UWAGA: Port "HDMI 3" jest dostępny wyłącznie

dla modelu 32/40LV73*G.

Zmiana hasła

Zmiana 4-cyfrowego hasła kontroli rodzicielskiej.

Domyślne hasło to 0000.

Podświetl Rodzicielska w menu

USTAWIENIA i naciśnij lub w celu

wyboru.

Wprowadź 4-cyfrowe hasło.

Naciśnij lub , aby podświetlić Zmień

hasło i naciśnij lub w celu wyboru.

Rodzicielska

Blokada kanału

Blokada programu

Blokada wejścia

Zmień hasło

Blokada panelu

Wyłącz

Domyślne fabryczne

OK Enter Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

Wprowadź nowe 4-cyfrowe hasło i

wprowadź ponownie nowe hasło w celu

potwierdzenia.

Naciśnij lub w celu podświetlenia

wejścia do wyłączenia i naciśnij , aby

zablokować.

Model 19/22

Nowe hasło

Potwierdź hasło

Zmień hasło

1

2

3

4

5

6

7

Blokada wejścia

TV

SCART

AV

Component

HDMI 1

HDMI 2

PC

RETURN Wstecz EXIT Zakończ

OK Ustaw Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

45


ELEMENTY STEROWANIA I FUNKCJE

Polski

Blokada panela

Przyciski sterowania można zablokować w

telewizorze poprzez funkcję Blokada panelu. Po

włączeniu tej funkcji, telewizorem można sterować

wyłącznie przez pilota zdalnego sterowania.

Podświetl Rodzicielska w menu

USTAWIENIA i naciśnij lub w celu

wyboru.

Wprowadź 4-cyfrowe hasło.

Naciśnij , aby podświetlić Blokada panelu

i naciśnij lub w celu przełączenia

funkcji Włącz lub Wyłącz.

Cyfrowe informacje

ekranowe i przewodnik

programowy

Informacje ekranowe i przewodnik programowy,

dają dostęp do szczegółówych informacji o

programach dla wszystkich dostępnych kanałów.

Informacje

Naciśnij , pojawią się informacje

ekranowe podając szczegóły programu i

aktualnie przeglądane zdarzenia.

Blokada kanału

Blokada programu

Blokada wejścia

Zmień hasło

Blokada panelu

Domyślne fabryczne

Rodzicielska

Wyłącz

6

1 2 3 4 5

1 Tytuł kanału

10:52 Fri, 10 April

D+ AD Angielski

Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

7

8

9

Teraz Tytuł bieżącego programu

10:00 - 11:00

Dalej Następny tytuł programu

11:00 - 11:45

SD 16:9 AD 18 Rozrywka 8 mins left

Wyświetl informację o bieżącym programie ......

UWAGA: Po ustawieniu Blokada panelu na

„Włącz”, telewizor można wyłączyć, poprzez

naciśnięcie przycisków zasilania na telewizorze lub

na pilocie zdalnego sterowania, ale włączyć można

jedynie pilotem zdalnego sterowania.

Domyślne fabryczne

Wybór Domyślne fabryczne powoduje

wyzerowanie wszystkich ustawień telewizora do

oryginalnych wartości fabrycznych.

Podświetl Rodzicielska w menu

USTAWIENIA i naciśnij lub w celu

wyboru.

Wprowadź 4-cyfrowe hasło.

Naciśnij , aby podświetlić Domyślne

fabryczne i naciśnij lub w celu wyboru.

Poprz. ust. zostaną utracone! Nac. Cancel, aby

nie zmieniać. Nac. OK, aby kontynuować.

Zmień

EXIT Zakończ

10 11 12

1 Typ usługi

2 Pomiń

3 Blokowanie kanałów

4 Siła sygnału

5 Bieżący czas i data

6 Infromacje audio

7 Bieżący program i czas

8 Następny program i czas

9 Informacje o wydarzeniach

10 Informacje o bieżącym programie

11 Zmiana pomiędzy listą Now and Next

(Teraz i Następnie)

12 Opuszczenie ekranu informacji

OK

Anuluj

Naciśnij ponownie

informacji.

, aby zamknąć ekran

46


ELEMENTY STEROWANIA I FUNKCJE

Przewodnik

Wybierz przewodnik programowy,

naciskając Przewodnik, pojawi się ekran

przewodnika, ze szczegółami o aktualnie

oglądanym programie i wydarzeniach.

Wyświetlenie może trochę potrwać.

Naciśnij lub w celu uzyskania informacji

o innych zaplanowanych wydarzeniach dla

wybranego programu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji

o innych, aktualnie wyświetlanych

programach, naciśnij i , aby przewinąć

listę programów w górę i w dół.

UWAGA: Aby zapewnić prawidłowe działanie

nagrywania, w nagrywarce multimediów musi

być ustawiony taki sam czas jak w odbiorniku TV.

W odniesieniu do procesu nagrywania należy

sprawdzić podręcznik użytkownika urządzenia do

nagrywania.

Timer EPG

EPG (Electronic Programme Guide [Elektroniczny

przewodnik programowy]) obsługuje 8 zestawów

timerów. W tym przewodniku można ustawić

lub anulować timer dla wybranego programu.

Po włączeniu telewizora i uaktywnieniu timera,

pojawi się okno dialogowe informując, że program

niebawem się rozpocznie. W trybie wstrzymania

telewizora i przy uaktywnieniu timera, telewizor

wybudzi się z wyłączonym podświetleniem,

włączonym wyciszeniem głośnika i zmienionym na

wybrany kanałem.

Przed użyciem tej funkcji należy prawidłowo

ustawić czas. Podczas nowego wyszukiwania

kanałów, usuwane są wszystkie ustawione timery.

Naciśnij przycisk w celu ustawienia/

usunięcia ustawienia timera w wybranym

programie.

Aktualizacja

oprogramowania i

informacje systemowe

Aktual. oprogr.

Ta funkcja umożliwia automatyczne pobranie przez

telewizor z sygnału nowego oprogramowania.

W menu USTAWIENIA, naciśnij, aby

podświetlić Aktual. oprogr. i naciśnij lub

w celu wyboru.

Naciśnij , aby podświetlić Aktual. oprogr..

Naciśnij lub , aby wybrać Włącz lub

Wyłącz.

Automatyczne pobieranie

Automatyczna instalacja

Ręczne OAD

Informacje systemowe

Aktual. oprogr.

Wyłącz

Wyłącz

Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

Automatyczna instalacja

Ta funkcja umożliwia automatyczną instalację

przez telewizor nowego oprogramowania.

W menu USTAWIENIA, naciśnij, aby

podświetlić Aktual. oprogr. i naciśnij lub

w celu wyboru.

Naciśnij , aby podświetlić Automatyczna

instalacja.

Naciśnij lub , aby wybrać Włącz lub

Wyłącz.

Polski

Po ustawieniu funkcji timera, w obszarze

szczegółowych informacji, pokazany

zostanie wskaźnik.

Naciśnij przycisk NIEBIESKI, aby przejść

na stronę listy timerów programu.

UWAGA: Czas można ustawić ręcznie w menu

Menu/Timer/Czas OSD.

Po regulacji, czas zegara TV może nie pasować do

czasu ustawionego w przewodniku programowym

EPG. Czas przewodnika programowego EPG jest

zgodny z czasem strumienia przekazu, którego nie

można regulować.

Aktual. oprogr.

Automatyczne pobieranie

Wyłącz

Automatyczna instalacja

Wyłącz

Ręczne OAD

Informacje systemowe

Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

47


ELEMENTY STEROWANIA I FUNKCJE

Polski

Ręczne OAD

Ta funkcja umożliwia ręczną aktualizację

oporgramowania telewizora z sygnału.

W menu USTAWIENIA, naciśnij, aby

podświetlić Aktual. oprogr. i naciśnij lub

w celu wyboru.

Naciśnij , aby podświetlić Ręczne OAD i

naciśnij lub w celu wyboru.

Informacje systemowe

Ta funkcja może być używana, do sprawdzenia

wersji aktualnie zainstalowanego oprogramowania.

W menu USTAWIENIA, naciśnij, aby

podświetlić Aktual. oprogr. i naciśnij lub

w celu wyboru.

Naciśnij , aby podświetlić Informacje

systemowe.

Aktual. oprogr.

Automatyczne pobieranie

Wyłącz

Automatyczna instalacja

Wyłącz

Ręczne OAD

Informacje systemowe

Aktual. oprogr.

Automatyczne pobieranie

Wyłącz

Automatyczna instalacja

Wyłącz

Ręczne OAD

Informacje systemowe

Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

Pojawi się ekran Pobieranie przez

sygnał napowietrzny. Wykonaj instrukcje

ekranowe w celu dokończenia aktualizacji

oprogramowania.

Pobieranie przez sygnał napowietrzny

Wyszukiwanie.

Anuluj

OK Enter Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

Naciśnij lub , aby wyświetlić

Informacje systemowe.

Strona serwisowa

TOSHIBA

2010

V1.19B 20100203

Siła sygnału 100

Jakość sygnału

Dobra

Zakończ

RETURN Wstecz EXIT Zakończ

UWAGA: W trybie DTV, ta strona usługi zawiera

dodatkowe informacje diagnostyczne, takie jak siła

sygnału, jakość sygnału, centralna częstotliwość,

modulacja, itd.

48


USŁUGI TEKSTOWE

Usługi tekstowe

Przyciski sterowania

Polski

Ten telewizor posiada wielostronicową pamięć

tekstu, której załadowanie zajmuje kilka chwil.

Ustawienie języka

Użytkownik może ustawić język teletekstu.

W menu PREFERENCJE, naciśnij , aby

podświetlić Teletekst, a następnie naciśnij

lub w celu potwierdzenia.

PREFERENCJE

Ustawienia REGZA-LINK

Teletekst

Napisy

Kanał audio

Stereo

Autom. format

Wyłącz

Rozciągnięcie 4:3

Wyłącz

Panel boczny 1

OK Enter Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

Użyj i w celu wyboru opcji, a następnie

naciśnij i , aby wybrać język.

Teletekst

Język cyfrow. teletekstu

Język dekod. strony

English

WEST EUR

Poniżej znajduje się instrukcja dotycząca funkcji

przycisków tekstowych pilota zdalnego sterowania.

Aby wyświetlić stronę indeksu/początkową:

Naciśnij w celu dostępu do strony indeksu/

początkowej. Wyświetlana strona zależy od

nadawcy.

Odsłanianie ukrytego tekstu:

W celu wyjawienia rozwiązań quizu i wyświetlenia

stron z żartami, naciśnij przycisk .

Zatrzymanie wymaganej strony:

Czasami może być wygodne zatrzymanie strony

teletekstu. Naciśnij , co spowoduje wyświetlenie

w górnej części ekranu . Strona zostanie

zatrzymana na ekranie, aż do ponownego

naciśnięcia przycisku.

Powiększenie rozmiaru wyświetlanego

tekstu:

Naciśnij raz w celu powiększenia górnej połowy

strony, naciśnij ponownie w celu powiększenia

dolnej połowy strony. Naciśnij ponownie, aby

przywrócić normalny rozmiar.

W celu przełączenia pomiędzy trybem

Teletekst i trybem normalnego obrazu:

Wprowadź numer strony, a następnie naciśnij

, po czym wyświetlony zostanie normalny

obraz. Telewizor poinformuje o obecności strony,

wyświetlając numer strony w górnej, lewej części

ekranu.

Nastąpi automatyczne wyświetlenie podstrony.

Wybierz RETURN Wstecz EXIT Zakończ

Informacje tekstowe

Na pierwszej stronie pokazywana jest strona

indeksu.

Do dowolnej strony tekstu można uzyskać dostęp

poprzez wprowadzenie 3-cyfrowego numeru

strony, używając przycisków numerycznych lub

poprzez naciśnięcie P w celu przejścia do

następnej strony i P , aby przejść z powrotem

do poprzedniej strony.

49


ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Polski

Pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdują się odpowiedzi na niektóre częściej zadawane pytania.

P

O

Sprawdź,

P

O

Naciśnij

P

O

Upewnij

P

O

Sprawdź

P

O

Sprawdź,

P

O

Sprawdź,

P

O

Zakłócenia

P

O

Sprawdź,

P

Dlaczego brak dźwięku lub obrazu?

czy telewizor nie znajduje się w

trybie wstrzymania.

Sprawdź wtyczkę zasilania i wszystkie

połączenia zasilania.

Dlaczego w trybie DTV brak dźwięku lub dźwięk

jest nieprawidłowy?

, aby sprawdzić, czy nie została

wybrana opcja dla osób z zaburzeniem

słuchu.

Dlaczego nie pokazuje się na ekranie odtwarzany

obraz video/DVD?

się, że odtwarzacz VCR lub DVD jest

podłączony do telewizora według ilustracji

8, a następnie wybierz prawidłowe wejście

naciskając .

Dlaczego wyświetlany jest dobrej jakości obraz

video, ale brak dźwięku?

wszystkie połączenia przewodów.

Dlaczego wyświetlany jest obraz, ale brak

dźwięku?

czy głośność nie została ustawiona

na minimum lub, czy nie został wyciszony

dźwięk.

Dlaczego obraz z VCR/DVD wyświetlany jest w

kolorze czarno-białym?

czy wybrane zostało prawidłowe

wejście, S-VIDEO lub AV. Patrz Połączenia

AV na stronie 34.

Co jeszcze może powodować słabą jakość obrazu?

lub słaby sygnał. Spróbuj

wyszukać inną stację telewizyjną. Może być

pomocna funkcja Ręczne szuk. anal..

Dlaczego nie działa pilot zdalnego sterowania?

czy baterie nie są rozładowane lub

nieprawidłowo włożone.

Dlaczego na ekranie stale pojawia się stały

komunikat?

50

O

Usuń

P

O

P

O

P

O

go naciskając .

Dlaczego pojawiają się problemy z tekstem

analogowym?

Dobra jakość tekstu zależy od siły

nadawanego sygnału. Zwykle wymagana jest

antena dachowa lub wysoka napowietrzna.

Jeśli tekst jest nieczytelny lub zaśmiecony

należy sprawdzić antenę. Przejdź do

głównej strony indeksu usługi tekstowej i

sprawdź podręcznik użytkownika. Zawiera

on szczegółowy opis podstawowych operacji

tekstowych.

Dlaczego widoczne są cztery kolorowe numery

tekstu, ale nie wyświetla się tekst?

Tekst został wybrany podczas oglądania

zewnętrznego źródła, tj. DVD lub VCR. Tekst

nie wyświetli się na ekranie lub może pojawić

się okno komunikując brak dostępnych

informacji. W celu dostępu wybierz kanał

przekazu i naciśnij .

Dlaczego nie działają prawidłowo urządzenia

podłączone poprzez HDMI?

Upewnij się, że używane są kable z logo

HDMI (patrz strona 11).

Niektóre wcześniejsze urządzenia HDMI

mogą nie działać prawidłowo z najnowszymi

produktami telewizji HDMI, ze względu na

przyjęcie nowych standardów.

HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface

to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe

HDMI Licensing, LLC. w Stanach Zjednoczonych i w

innych krajach.

P

O

Brak

P

O

Oglądany

P

O

Użyj

Dlaczego po wybraniku napisów cyfrowych, nie

pojawiają się one na ekranie?

aktualnie transmitowanych przez

nadawcę napisów.

Dlaczego nie ma usługi tekstu cyfrowego?

program cyfrowy nie przekazuje

tekstu cyfrowego. Wypróbuj inny program

cyfrowy.

Co należy zrobić, jeśli zapomniane zostało

zdefiniowane dla użytkownika hasło?

uniwersalnego hasła 1276, a następnie

zmień je na nowy, wybrany numer.


ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Polski

P

O

Po

P

O

P

O

P

O

P

O

Dlaczego telewizor wyłącza się samoczynnie?

około 15 minutach bez sygnału wejścia

video w trybie TV, telewizor wyłącza się w

celu oszczędzania energii.

Czy ten telewizor obsługuje DPMS?

Ten odbiornik jest wyposażony w funkcję

oszczędzania energii VESA w standardzie

DPMS (Display Power Management

Signaling). Oznacza to, że monitor musi być

podłączony do komputera, który obsługuje

VESA DPMS. Aby zakończyć tryb DPMS,

naciśnij przycisk na pilocie zdlanego

sterowania w celu wybudzenia telewizora.

Dlaczego niektóre funkcje ekranowe, wyświetlają

dziwne symbole?

Upewnij się, że jest prawidłowe ustawienie

“Kraj”.

Dlaczego nie działają urządzenia REGZA-LINK?

Gdy po zmianie ustawień urządzenia, nie

działają prawidłowo podłączone urządzenia

REGZA-LINK, wyłącz telewizor i odłącz

przewód zasilający, a następnie podłącz i

włącz ponownie.

Odłącz kabel HDMI urządzenia REGZA-LINK

i podłącz ponownie.

Dlaczego nadal jest wyświetlane logo REGZA-

LINK, gdy odłączone zostało urządzenie?

Jeśli urządzenie REGZA-LINK jest

rozłączone, logo po około jednej minucie

przestanie być wyświetlane.

51


INFORMACJE

Polski

Specyfikacje i akcesoria

• Ten telewizor jest zgodny z następującymi specyfikacjami.

• Konstrukcja i specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Systemy/kanały nadawania DVB-T

Systemy/kanały nadawania

Wielka Brytania UHF 21-68 PAL-I UHF UK21-UK69

Francja VHF 05-10 (VHF 01-05) PAL-B/G UHF E21-E69

UHF 21-69

VHF E2-E12, S1-S41

Niemcy VHF 05-12 SECAM-L UHF F21-F69

UHF 21-69

VHF F1-F10, B-Q

Austria VHF 05-12 SECAM-D/K UHF R21-R69

UHF 21-69

VHF R1-R12

Szwajcaria VHF 05-12

UHF 21-69

Włochy

Hiszpania UHF 21-69

Holandia VHF 05-12

UHF 21-69

Szwecja VHF 05-12

UHF 21-69

Finlandia VHF 05-12

UHF 21-69

Grecja VHF 05-12

UHF 21-69

VHF 05-12 (D,E,F,G,H,H1,H2)

UHF 21-69

Wejście video PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43

Połączenia zewnętrzne

Model 19/22

EXT1 Wejście Gniazda foniczne Y, P B/C B, P R/C R

Gniazda foniczne Audio L + R

EXT2 Wejście Gniazdo foniczne Vídeo

Gniazda foniczne Audio L + R

EXT3 Wejście/wyjście 21-pinowe

SCART

PC Wejście D-sub RGB

Auto, Mieszany, RGB,

Composite, S-Vídeo /

Wyjście TV

HDMI 1/2 Wejście HDMI ®

PC/HDMI1 Audio

Gniazda foniczne Audio L + R

Component

Gniazdo foniczne Audio L + R

Cyfrowe audio

Wyjście (S/PDIF) Optyczne

Model 26/32/40

EXT1 Wejście Gniazda foniczne Y, P B/C B, P R/C R

Gniazda foniczne Audio L + R

EXT2 Wejście Gniazdo foniczne Vídeo

Gniazda foniczne Audio L + R

EXT3 Wejście/wyjście 21-pinowe

SCART 1

EXT4 Wejście/wyjście 21-pinowe

SCART 2

Auto, Mieszany, RGB,

Composite, S-Vídeo /

Wyjście TV

Auto, Mieszany, RGB,

Composite, S-Vídeo /

Wyjście TV

PC Wejście D-Sub RGB

HDMI1/2/3 Wejście HDMI ®

PC/HDMI1 Audio 3,5mm Audio L + R

Stereo

Nicam

System 2 nośnikowy

Widoczny rozmiar Model 19 409,80 x 230,40

ekranu

(W poziomie x w pionie 22 477,42 x 268,42

mm)(około)

26 575,77 x 323,71

32(32AV73**) 697,69 x 392,26

32(32AV73**1) 697,69 x 392,26

32(32LV73**) 698,40 x 392,85

40 885,60 x 498,15

Wyświetlacz 16:9

Wyjście dźwięku Model 19 3,5W + 3,5W

(przy 10%

22 3,5W + 3,5W

zniekształceniu)

26 5W + 5W

32 10W + 10W

40 10W + 10W

Zużycie energii Model 19 40W

według specyfikacji w 22 55W

EN60065:2002 26 90W

32(32AV73**) 105 W

32(32AV73**1) 115 W

32(32LV73**) 130 W

40 160W

Wstrzymanie (w

przybliż.)

Model 19 0,5W

22 0,5W

26 0,5W

32 0,5W

40 0,5W

Wymiary Model 19 365,8 x 480,5 x 192,8

(W x S x G mm) 22 408,7 x 555,3 x 212,0

(w przybliżeniu) 26 474,6 x 665,4 x 265,2

32(32AV73**) 578,2 x 798,9 x 271,4

32(32AV73**1) 578,2 x 798,9 x 271,4

32(32LV73**) 578,2 x 798,9 x 271,4

40 703,0 x 992,8 x 282,9

(Wysokość obejmuje podstawę)

Ciężar (w przybliżeniu) Model 19 5,0 kg

22 5,5 kg

26 9,0 kg

32(32AV73**) 12,5 kg

32(32AV73**1) 12,5 kg

32(32LV73**) 12,5 kg

40 16.5 kg

(waga obejmuje podstawę)

Gniazdo słuchawek

Warunki działania

Stereo R3,5mm

Temperatura 5 °C - 35 °C (41 °F - 94 °F)

Wilgotność: 20 - 80% (bez kondensacji)

Component

Gniazda foniczne Audio L + R

Cyfrowe audio Wyjście (S/PDIF) Optyczne

Port USB Wersja interfejsu: USB 2.0

Klasa USB: Pamięć masowa

System plików: FAT12, FAT16 i

FAT32

52

Akcesoria

Pilot zdalnego sterowania

2 baterie (AAA, IEC R03 1,5V)

Przewód zasilający

Podręcznik Użytkownika

UWAGA: Port "HDMI 3" jest dostępny wyłącznie

dla modelu 32/40LV73*G.


INFORMACJE

Informacje licencji wykorzystywanej z telewizorami

Toshiba

Polski

Preinstalowane w telewizorach cyfrowych TOSHIBA oprogramowanie, składa się z wielu,

niezależnych komponentów programowych. Każdy komponent programowy jest chroniony

prawem autorskim TOSHIBA lub stron trzecich.

Telewizory cyfrowe TOSHIBA wykorzystują komponenty programowe, udostępniane

bezpłatnie, na podstawie licencji umowy licencyjnej z użytkownikiem stron trzecich

lub uwagi o prawach autorskich (określanej tu jako “EULA”). Niektóre licencje EULA

wymagają dołączenia kodu źródłowego określonego komponentu, jako warunek dystrybucji

komponentu programowego w wykonywalnym formacie.

Można sprawdzić temat komponentu programowego w zakresie wymagań EULA, na

następującej stronie głównej:

URL : http://tesc.toshiba.co.uk/Web/Website.nsf/ContentFrameSet?OpenFrameset

Dodatkowo, niektóre komponenty programowe wykorzystywane w telewizorach cyfrowych Toshiba,

obejmują oprogramowanie wykonane i opracowane przez TOSHIBA. To oprogramowanie i

towarzyszczące mu dokumenty są chronione prawem autorskim TOSHIBA i chronione ustawą o

prawie autorskim, prawem międzynarodowym i innymi prawami rządowymi. Komponenty programowe

wopracowane wykonane i opracowane przez TOSHIBA i nie podlegające licencjom EULA, nie są

oferowane z kodem źródłowym.

Gwarancja Toshiba odnosząca się do telewizora cyfrowego, to jedyna dostarczana gwarancja, nie

są dostarczane żadne dodatkowe gwarancje dotyczące komponentów programowych podlegających

licencjom EULA.

Niektóre komponenty programowe przekazywane na podstawie licencji EULA, są udostępniane

użytkownikom po określeniu, że nie są one chronione prawem autorskim lub nie posiadają gwarancji

TOSHIBA lub stron trzecich. Licencja na te komponenty programowe jest udostępniana użytkownikom

bezpłatnie i dlatego nie na komponenty te nie jest udzielana gwarancja w granicach stosownego prawa.

Te komponenty programowe są dostarczane na warunkach “jakie są”, bez dzielania jakiejkolwiek

gwarancji, wyrażonej lub domniemanej. “Gwarancja” obejmuje tu, ale nie tylko, dorozumianą gwarancję

przydatności handlowej lub przydatności do określonego zastosowania. Wszelkie ryzyko powiązane z

jakością lub wydajnością tego oprogramowania ponosi użytkownik. TOSHIBA nie odpowiada w żadnym

zakresie za koszty naprawy lub za poprawki albo za inne przypadkowe koszty, powstałe w wyniku

odkrycia defektów w którymkolwiek z tych komponentów programowych. Bez określenia stosownym

prawem lub pisemną umową, strona która zmienia lub wykonuje redystrybucję oprogramowania za

zgodą właścicieli praw autorskich lub na podstawie wspomnianych wcześniej licencji, nie odpowiada za

wszelkie straty wynikające z używania lub niemożliwości używania takich komponentów programowych.

To samo dotyczy sytuacji, gdy właściciele praw autorskich lub odpowiednie strony trzecie, zostały

poinformowane o możliwości takich strat. “Strata” obejmuje tu normalne, specjalne, przypadkowe i

niebezpośrednie straty (włącznie, ale nie tylko, z utratą danych lub ich dokładności; stratą poniesioną

przez użytkownika lub strony trzeciej; i niekompatybilności interfejsu z innym oprogramowaniem).

Należy przeczytać każdą umowę licencyjną EULA w celu uzyskania szczegółowych informacji

dotyczących warunków używania i elementów, które muszą być spełnione w odniesieniu do tych

komponentów oporgramowania.

Tabela poniżej wymienia komponenty programowe preinstalowane w telewizorach cyfrowych TOSHIBA,

kóre są objęte licencją EULA. Użytkownik powinien uważnie przeczytać stosowną licencję EULA, przed

użyciem tych komponentów programowych. Licencje EULA są przedstawiane w ich oryginalnym języku

(Angielski), w którym zostały napisane przez określone strony inne niż TOSHIBA.

Preinstalowane oprogramowanie

FreeType

ICU

EULA

Dowód A

Dowód B

53


INFORMACJE

Polski

Dowód A

Elementy tego oprogramowania są chronione prawem autorskim © Projekt FreeType

(www.freetype.org).

Wszelkie prawa zastrzeżone

Licencja ICU - ICU 1.8.1 i późniejsze

Dowód B

UWAGA DOTYCZĄCA POZWOLEŃ I PRAW AUTORSKICH

Copyright © 1995-2006 International Business Machines Corporation i inne

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejszym gwarantuje się, bez opłat, że każda osoba, która wejdzie w posiadanie kopii tego

oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji (dalej „Oprogramowanie”) może

wprowadzać do obrotu Oprogramowanie bez żadnych ograniczeń, w tym bez ograniczeń prawa do

użytkowania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, dystrybuowania i/lub sprzedaży kopii

Oprogramowania a także zezwalania osobom, którym Oprogramowanie zostało dostarczone czynienia

tego samego, pod warunkiem, że wymienione powyżej uwagi dotyczące praw autorskich i pozwolenia

pojawią się na wszystkich kopiach Oprogramowania, a wymienione wyżej prawa autorskie i ta uwaga

dotycząca pozwolenia, pojawi się w dokumentacji pomocniczej.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZONE W STANIE "JAKIE JEST", BEZ JAKIEJKOLWIEK

GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, WŁĄCZNIE ALE NIE TYLKO Z GWARANCJAMI

PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA

PRAW STRON TRZECICH. W ŻADNYM PRZYPADKU POSIADACZ LUB POSIADACZE

PRAW AUTORSKICH OBJĘCI TĄ UWAGĄ NIE ODPOWIADAJĄ ZA WSZELKIE SZKODY LUB

JAKIEKOLWIEK SPECJALNE, NIEBEZPOŚREDNIE LUB WYNIKOWE SZKODY, LUB JAKIEKOLWIEK

STRATY WYNIKAJĄCE Z UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA, UTRATY DANYCH, ZYSKÓW, W

WYNIKU DZIAŁANIA LUB UMOWY, ZANIEDBANIA LUB INNYCH NIEDOZWOLONYCH AKCJI,

NIEZALEŻNIE OD UŻYWANIA LUB W WYNIKU UŻYWANIA ALBO NA WSKUTEK WYDAJNOŚCI

TEGO OPROGRAMOWANIA.

Poza stwierdzeniami znajdującymi się w tej uwadze, nazwa posiadacza praw autorskich nie powinna

być używana w reklamach lub w promocjach sprzedaży, używana lub w inny sposób wykorzystywana

w tym Oprogramowaniu, bez pisemnej autoryzacji posiadacza praw autorskich.

Licencja ICU - ICU 1.8.1 i późniejsze

UWAGA DOTYCZĄCA POZWOLEŃ I PRAW AUTORSKICH

Copyright © 1995-2006 International Business Machines Corporation i inne

Wszelkie prawa zastrzeżone.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZONE W STANIE "JAKIE JEST", BEZ JAKIEJKOLWIEK

GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, WŁĄCZNIE ALE NIE TYLKO Z GWARANCJAMI

PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA

PRAW STRON TRZECICH. W ŻADNYM PRZYPADKU POSIADACZ LUB POSIADACZE

PRAW AUTORSKICH OBJĘCI TĄ UWAGĄ NIE ODPOWIADAJĄ ZA WSZELKIE SZKODY LUB

JAKIEKOLWIEK SPECJALNE, NIEBEZPOŚREDNIE LUB WYNIKOWE SZKODY, LUB JAKIEKOLWIEK

STRATY WYNIKAJĄCE Z UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA, UTRATY DANYCH, ZYSKÓW, W

WYNIKU DZIAŁANIA LUB UMOWY, ZANIEDBANIA LUB INNYCH NIEDOZWOLONYCH AKCJI,

NIEZALEŻNIE OD UŻYWANIA LUB W WYNIKU UŻYWANIA ALBO NA WSKUTEK WYDAJNOŚCI

TEGO OPROGRAMOWANIA.

54


INFORMACJE

Polski

DVB to zastrzeżony znak towarowy DVB Project

HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki

towarowe HDMI Licensing, LLC. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

Wydrukowano na papierze pochodzącym z recyklingu. W 100% bezchlorowy.

© TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie całości lub części bez pisemnej zgody jest surowo zabronione.

TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.

ul. Pokoju 1, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, Polska

Specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

55


INFORMACJE

Polski

Uwagi

Na nagrania własne

Czyszczenie ekranu i obudowy…

Wyłącz zasilanie, oczyść ekran i obudowę miękką, suchą szmatką. Zaleca się, aby nie używać

do czyszczenia ekranu lub obudowy żadnych własnych środków, ponieważ może to spowodować

uszkodzenie.

Usuwanie…

Następujące informacje dotyczą wyłącznie użytkowników z krajów członkowskich UE:

Usuwanie produktów Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkty należy

zbierać i usuwać oddzielnie poza śmieciami domowymi. Zintegrowane baterie i akumulatory można

usuwać razem z produktem. Zostaną one oddzielone w punkcie recyklingu.

Czarny pasek oznacza, że produkt wszedł na rynek po 13 sierpnia 2005. Poprzez

stosowanie oddzielnego zbierania produktów i baterii, pomaga się w zapewnieniu

prawidłowego usuwania produktów i baterii, a przez to w zapobieganiu potencjalnym

negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące programów zbierania i recyklingu dostępnych w danym

kraju, można uzyskać kontaktując się z władzami lokalnymi lub ze sklepem, gdzie zakupiony został

produkt.

Usuwanie baterii i/lub akumulatorów.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że baterie i/lub akumulatory należy

zbierać i usuwać oddzielnie poza śmieciami domowymi.

Jeśli bateria lub akumulator zawiera większe ilości ołowiu (Pb), rtęci (Hg) i/lub kadmu (Cd) od

określonych w dyrektywie dotyczącej baterii (2006/66/EC), to pod symbolem przekreślonego

kosza na kółkach obecne są symbole chemiczne ołowiu (Pb), rtęci (Hg) i/lub kadmu.

Poprzez stosowanie oddzielnego zbierania baterii, pomaga się w zapewnieniu prawidłowego

usuwania produktów i baterii, a przez to w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom dla

środowiska i zdrowia ludzi.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące programów zbierania i recyklingu dostępnych w danym

kraju, można uzyskać kontaktując się z władzami lokalnymi lub ze sklepem, gdzie zakupiony został

produkt.

56

More magazines by this user
Similar magazines