Views
4 years ago

دیستروفی عضالنی دوشن - Treat-NMD

دیستروفی عضالنی دوشن - Treat-NMD

16 قدرت حفظ

16 قدرت حفظ عضالنی،‏ عصبی سیستم از مراقبت 4. عضالت عملکرد و چرا؟ و شوند انجام باید هائی ارزیابی چه است.‏ الزامی متخصص پزشک یک توسط فرزندتان مرتب کنترل نمایش برای کافی تجربه که شود انجام شخصی توسط باید کار این اوضاع هرگونه بتواند و داشته را تغییرات تشخیص و معمولی وضع اهمیت کند.‏ شناسایی را دیگر آزمونهای به محتاج عادی غیر سریع گیری تصمیم امکان بدینگونه که است این در موضوع فوت از قبل و ممکن زمان بهترین در جدید درمانهای مورد در جلوگیری و پیشبینی ممکن مقدار حداکثر تا و شده فراهم وقت برای دکتر به مراجعه است بهتر میشود.‏ میسر بعدی مشکالت از مرکز یا و فیزیوتراپیست به و بار یک ماه شش هر عادی کنترل پذیرد.‏ انجام بار یک ماه چهار هر حدود در کار‎درمانی درمانی مرکز هر در دوشن وضعیت پایش برای که آزمایشهایی مهمترین باشد.‏ متفاوت است ممکن میشود انجام مطب یا و انجام امکان که است نحوی به فرد وضعیت منظم بررسی نکته باید دورهای ارزیابیهای کند.‏ فراهم را مناسب درمانی مداخله نشان را دیستروفی پیشرفت سیر که باشند آزمایشهایی شامل جمله:‏ از بدهند،‏ گوناگونی روشهای با عضالت قدرت عضله:‏ قدرت تست تغییرات بتوان باید اندازهگیریها این طی است.‏ اندازهگیری قابل سنجید.‏ را مختلف مفاصل توسط تولیدی نیروی در احتمالی منظور به آزمونها این مختلف:‏ مفاصل حرکتی محدوده و مفاصل سفتی یا عضالت شدن کوتاه پیشرفت روند بررسی انجام دیگر درمانهای یا و مناسب کششی حرکات تجویز برای می‎شوند.‏ مرتب صورت به درمانی مراکز از بسیاری زمانی:‏ آزمونهای کردن طی زمین،‏ از شدن بلند مانند مختلف فعالیت‎های زمان این میکنند.‏ ثبت را پله چند از رفتن باال یا و معین مسافت یک درمانها به فرد دهی پاسخ و دیستروفی پیشرفت نحوه آزمونها میسازد.‏ مشخص را متفاوتی مقیاسهای حرکتی:‏ توان عملکرد مقیاسهای آنجا به همیشه که مرکزی ولی دارد وجود ارزیابی این برای برای خود مشخص مقیاسهای از دائما باید میکنید مراجعه از مرحله هر در است ممکن کند.‏ استفاده وضعیت سنجش باشد.‏ نیاز مورد متفاوتی مقیاسهای دیستروفی استقالل حفظ برای فردی چنانچه زندگی:‏ روزمره فعالیتهای باشد،‏ داشته کمکهایی به احتیاج شخصی کارهای انجام در خود را امکان این پزشکی کادر به زندگی روزمرة فعالیتهای بررسی کنند.‏ ارائه را الزم کمکهای تا میدهد سپرد:‏ خاطر به باید که مهمی موارد به دیستروفین فقدان علت به فرزندتان بدن ‎1‎عضالت 1. شد.‏ خواهند ضعیفتر مرور تخریب میتوانند خستگی‎ها و تمرینها انواع از ‎2‎برخی 2. کنند.‏ تشدید را عضالت و میداند را عضالت تضعیف روند متخصص ‎3‎پزشک 3. کمک بعدی مرحله به ورود در فرزندتان به است قادر کند.‏ پزشک برای فرزندتان عضالت کارکرد نحوة ‎4‎دانستن 4. مناسب درمان شروع چون است.‏ مهم بسیار متخصص میسازد.‏ میسر را ممکن زمان زودترین در عضالنی عوارض کنترل برای دارویی درمانهای برای جدید داروهای زمینة در حاضر حال در زیادی تحقیقات تنها متخصصان راهنما این در است.‏ انجام دست در دوشن درمانی کافی علمی مستندات که کردهاند توصیه را مواردی و شواهد زمانیکه آینده در توصیهها این دارد.‏ وجود آنها برای دست در بالینی کارآزماییهای نتیجه ‏)مانند جدید مستندات کرد.‏ خواهند تغییر شوند مشخص اجرا(‏ درمانی انتخابهای آینده در میرود انتظار اینکه وجود با درمان تنها حاضر حال در گیرد،‏ قرار دسترس در بیشتری

17 دارویی برای عوارض اسکلتی ماهیچه‎ای دوشن که به نظر متخصصان شواهد علمی کافی برای اثبات تاثیر درمانی آنها وجود دارد و توصیه می‎شود،‏ درمان با استروئید است.‏ درمان با استروئیدها به طور مفصل در این بخش توضیح داده شدهاند.‏ در بخشهای بعدی به درمانهای دارویی موجود برای سایر عوارض دیستروفی مانند مشکالت قلبی،‏ میپردازیم.‏ درمان با استروئید،‏ راهنمای قدم به قدم استروئیدها در بسیاری از وضعیتهای پزشکی مورد استفاده قرار گرفتهاند و تجربة زیادی برای کاربرد آنها در دنیا وجود دارد.‏ شکی نیست که استروئید برای بسیاری از پسران دوشن اثربخش است ولی این اثربخشی باید با توجه به عوارض جانبی احتمالی دارو مورد استفاده واقع شود.‏ استفاده از استروئید در دوشن بسیار مهم است و باید با کلیة اعضاء خانواده در این خصوص قبال صحبت شود.‏ اصول اولیه ‏•استروئیدها ‏)که گلوکوکورتیکوئید،‏ GC یا کورتیکواستروئید نیز نامیده میشوند(‏ تنها داروهای شناخته شده موثر در به تاخیر انداختن روند ضعف عضالت و نقصان در عملکرد حرکتی دوشن به شمار می‎آیند.‏ هدف از کاربرد استروئید افزایش مدت راه رفتن مستقل،‏ افزایش مشارکت کودک در فعالیتهای روزمره و در مراحل بعدی،‏ به حداقل رسانیدن مشکالت تنفسی،‏ قلبی و ارتوپدی است.‏ استروئید خطر ابتال به اسکولیوز ‏)انحراف ستون فقرات(‏ را نیز کاهش می‎دهد.‏ ‏•پیشگیری و توجه به عوارض جانبی استروئیدها باید پیش بینی شود.‏ قبل از شروع مصرف استروئید باید از وخیمتر نشدن اوضاع مطمئن شد و از بروز مشکالت احتمالی ممانعت به عمل آورد.‏ عوارض جانبی استفاده از استروئید ها متفاوت است.‏ این عوارض در جدول 1 فهرست شدهاند.‏ شروع و خاتمة استفاده از استروئیدها ‏•بهترین زمان برای شروع درمان با استروئید زمانی است که عملکرد توان حرکتی در فاز آستانه قرار دارد،‏ زمانی‎که تکامل حرکتی کودک متوقف می‎شود اما هنوز شروع به پسرفت نکرده است.‏ این زمان معموال بین 4 تا 6 سال است.‏ استفاده از استروئیدها برای کودکانیکه هنوز تکامل حرکتی در آنها متوقف نشده،‏ به ویژه کودکان زیر دو سال،‏ توصیه نمیشود.‏ ‏•تکمیل برنامة واکسیناسیون کشوری قبل از شروع استفاده از استروئید و زدن واکسن آبله مرغان توصیه میشود.‏ ‏•شروع درمان با استروئید برای کودکان و مردان جوانی که دیگر قادر به راه رفتن مستقل نیستند موضوعی است که باید شخصا در مورد آن تصمیم گرفت و بهتر است در خصوص آن با در نظر گرفتن عوامل خطرزایی که از قبل وجود داشتهاند با پزشک متخصص صحبت کرد.‏ در مورد پسرانیکه مصرف استروئید قبل از فقدان توانایی در راه رفتن شروع شده،‏ بسیاری از متخصصان تداوم استفاده حتی در زمان ناتوانی در راه رفتن را توصیه میکنند.‏ هدف از ادامة درمان در این افراد حفظ قدرت باالتنه و کاهش خطر بروز اسکولیوز و به تعویق انداختن زوال عملکرد سیستمهای تنفسی و قلبیاست.‏ موارد مهمی که باید به خاطر سپرد:‏ ‎1‎استروئیدها 1. تنها داروهای شناخته شدهای هستند که قادرند روند تضعیف ماهیچه را کند نمایند.‏ ‎2‎همواره 2. به پزشکان و افراد کادر درمانی خاطر نشان کنید که فرزندتان از استروئید استفاده میکند.‏ این موضوع وقتیکه فرزندتان به عمل جراحی احتیاج دارد و یا دارای عفونت یا زخم باشد بسیار مهم است چون استروئید سیستم ایمنی بدن را تضعیف میکند.‏ ‎3‎هرگز 3. استفاده از استروئید را به یک باره قطع نکنید.‏ ‎4‎فرزندتان 4. باید توسط متخصصی که دارای تجربة درمان با استروئید است مرتبا کنترل شود.‏ پزشک متخصص عوارض جانبی احتمالی استفاده از استروئید را به شما گوشزد میکند و خطرات بالقوه را برایتان مشخص میسازد.‏

دیستروفی عضالنی دوشن - Treat-NMD
אבחנה וטיפול במחלת ניוון שרירים מסוג דושן - Treat-NMD
אבחנה וטיפול במחלת ניוון שרירים מסוג דושן - Treat-NMD
диагностика и грижи при мускулна дистрофия тип ... - Treat-NMD
بهار 1390 5.88MB - انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ...
диагностика и грижи при мускулна дистрофия тип ... - Treat-NMD
حقایقی در مورد پستان
س - بیمارستان فوق تخصصی الزهرا
نگاهی به تاریخ ارمنیان ایران
شماره 5 - پورتال شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحد مدیریت و رهبری
دکتر شیبانی - صفحه اصلی
زمستان 1389 3.85MB - انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص ...
سرویس ویرایش و ترجمه متون
. تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مترجم بوده و هر گونه کپی بردا
مقاله: یکپارچه سازی زنجیرۀ تامین، بهبود کارآیی
روش چیست؟
کمیته های بیمارستان - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
کتاب نظام مراقبت بیماری ها ی واگیر سال 1388 - دانشگاه علوم پزشکی ...
زمستان 1390 5.50MB - انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص ...
س - بیمارستان فوق تخصصی الزهرا
زیر نور مهتاب ;quot&از نیاز تا آز - Persian Cultural Center
انتخابات هیات مدیره - Persian Cultural Center
در مورد سرطان پستان بیشتر بدانیم
رضایت آگاهانه بیماری قلبی ناشی از تروما بیماری ... - صفحه اصلی
واحد آتش نشانی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی حقوق گیرنده خدمت
جاناتان مرغ دریایی م کتاب : نا ریچارد باخ نویسنده : فاطمه محمدی مترجم :
تربیت بدنی
دریافت فایل