2010-2011 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის საგამოცდო ...

tsu.edu.ge

2010-2011 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის საგამოცდო ...

სტუდენტთა

რაოდენობა

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

2010-2011 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

საგამოცდო ცხრილი

ყურადღება: სტუდენტები გამოცდაზე არ დაიშვებიან პირადობის

მოწმობის/სტუდენტური ბილეთის არ ქონის გამო და დაგვიანების

შემთხვევაში

საგნის დასახელება

პედაგოგის სახელი, გვარი

ან

ჯგუფის ნომერი

თარიღი

საათი

აუდიტორია

535 თსუ

61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71;

72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 96; 99; 100

27 და 28 ივნისი,

2011

გამოცდის დრო იხილეთ მენეჯმენტის

კათედრაზე

1 ადამიანური რესურების მართვა

455 თეუსუ

221; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228;

231; 232; 233; 234; 235; 236; 237; 238;

239

27 და 28 ივნისი,

2011

გამოცდის დრო იხილეთ მენეჯმენტის

კათედრაზე

58 სესსუ

242; 243; 244

(ნაიარა ღვედაშვილი)

27 და 28 ივნისი,

2011

გამოცდის დრო იხილეთ მენეჯმენტის

კათედრაზე

2 ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა

1001 თსუ

272 თეუსუ

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14;

15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25;

26

27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 35; 36; 48; 49;

50

201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208;

209; 210; 211; 212

2 ივლისი, 2011 9:00

2 ივლისი, 2011 14:00

2 ივლისი, 2011 14:00

ბიბლიოთეკა

ბიბლიოთეკა

ბიბლიოთეკა

106 სესსუ 241; 242; 243; 244 2 ივლისი, 2011 14:00

ბიბლიოთეკა

3 ბიზნესის დაგეგმვა 97 სესსუ

171; 172; 173; 174

(უშანგი სამადაშვილი)

21 ივნისი, 2011 14:00

ბიბლიოთეკა

4 ბიზნესის საფუძვლები 603 თეუსუ

201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208;

209; 210; 211; 212; 221; 222; 223; 224;

225; 226; 227; 228

22 ივნისი, 2011 9:00

ბიბლიოთეკა


სტუდენტთა

რაოდენობა

საგნის დასახელება

პედაგოგის სახელი, გვარი

ან

ჯგუფის ნომერი

თარიღი

საათი

აუდიტორია

5 ბიზნესის საფუძვლები 2 68 თსუ 41; 42; 43; 44 7 ივლისი, 2011 9:00

ბიბლიოთეკა

6 ბიზნეს-პროექტების შედგენის მეთოდიკა 217 თეუსუ

ივანე ჯანდიერი

ვაჟა ხუჭუა

5 ივლისი, 2011 9:00 თეუსუ-ში

კომპიუტერული

ლაბორატორია

N308

677 თსუ

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14;

15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25;

49; 50

5 და 6 ივლისი,

2011

გამოცდის დრო იხილეთ ბუღალტრული

აღრიცხვის კათედრაზე

7 ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები

583 თეუსუ

201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208;

209; 210; 211; 212; 221; 222; 223; 224;

225; 226; 227

6 და 7 ივლისი,

2011

გამოცდის დრო იხილეთ ბუღალტრული

აღრიცხვის კათედრაზე

38 სესსუ 241 (თინათინ დოლიაშვილი) 6 ივლისი, 2011

გამოცდის დრო იხილეთ ბუღალტრული

აღრიცხვის კათედრაზე

8 ეკონომეტრიკა 2 579 თსუ

51; 52; 53; 97; 98

61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 72;

73; 74; 75; 76; 95; 96; 99; 100

22 ივნისი, 2011 14:00

ბიბლიოთეკა

745 თსუ

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14;

15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26;

49; 50

23 ივნისი, 2011

გამოცდის დრო იხილეთ ეკონომიკის

პრინციპების კათედრაზე

9 ეკონომიკის პრინციპები 2

348 თეუსუ

201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208;

209; 210; 211; 212

24 ივნისი, 2011

გამოცდის დრო იხილეთ ეკონომიკის

პრინციპების კათედრაზე

35 სესსუ 241 (რუსუდან სირბილაძე) 23 ივნისი, 2011

გამოცდის დრო იხილეთ ეკონომიკის

პრინციპების კათედრაზე

10 ეკონომიკური აზრის ისტორია 95 თსუ 131; 132; 150 4 ივლისი, 2011 9:00

ბიბლიოთეკა

11 ეკონომიკური ანალიზი (სხვა ფაკულტეტისთვის) 7 თსუ მერაბ ჯიქია 2 ივლისი, 2011

12 ეკონომიკური ინფორმატიკის შესავალი 38 სესსუ 241 (ნინო თოფურია) 25 ივნისი, 2011

გამოცდის დრო იხილეთ ინფორმატიკის

კათედრაზე

13 ეკონომიკური პოლიტიკა 2 524 თსუ

101; 102; 161; 162; 163; 164; 165; 166;

167; 168; 169; 170; 171; 172; 173; 174;

176; 177; 178; 199; 200

6 ივლისი, 2011 9:00

ბიბლიოთეკა

14

ეკონომიკური სტატისტიკა (ზუსტი და

საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტისთვის)

15 თსუ სიმონ გელაშვილი 22 ივნისი, 2011 14:00

ბიბლიოთეკა

15 ეკონომიკური უსაფრთხოება 190 თეუსუ 251; 252; 253; 254; 255; 256; 257 29 ივნისი, 2011 14:00

ბიბლიოთეკა


სტუდენტთა

რაოდენობა

საგნის დასახელება

პედაგოგის სახელი, გვარი

ან

ჯგუფის ნომერი

თარიღი

საათი

აუდიტორია

16 ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბიზნესში

492 თსუ

111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118;

119; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126;

127; 128; 129; 130; 131; 132; 150

22 ივნისი, 2011

გამოცდის დრო იხილეთ ინფორმატიკის

კათედრაზე

72 სესსუ 242; 243; 244 (ნინო თოფურია) 22 ივნისი, 2011

17 ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბუღალტერიაში 91 თსუ 133; 134; 135; 136; 137 2 ივლისი, 2011

გამოცდის დრო იხილეთ ინფორმატიკის

კათედრაზე

გამოცდის დრო იხილეთ ბუღალტრული

აღრიცხვის კათედრაზე

18 კორპორაციათა ფინანსები 1

418 თსუ

102; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117;

118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 126;

149

21 ივნისი, 2011 9:00

ბიბლიოთეკა

242 თეუსუ

231; 232; 233; 234; 235; 236; 237; 238;

239; 240; 241

21 ივნისი, 2011 9:00

ბიბლიოთეკა

19 ლიდერობა 97 სესსუ

171; 172; 173; 174

(ნატო ხარაძე)

30 ივნისი, 2011 14:00

ბიბლიოთეკა

899 თსუ

9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;

20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30;

31; 32; 48; 49; 50

28 ივნისი, 2011 9:00

ბიბლიოთეკა

20 მათემატიკა ეკონომისტებისთვის 2

280 თეუსუ

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 28 ივნისი, 2011 14:00

201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208;

209; 210; 211; 212

28 ივნისი, 2011 14:00

ბიბლიოთეკა

ბიბლიოთეკა

32 სესსუ 241 (რევაზ მელაძე) 28 ივნისი, 2011 14:00

ბიბლიოთეკა

21

მაკროეკონომიკა (ზუსტი და საბუნებისმეტყველო

ფაკულტეტისთვის)

17 თსუ რამაზ აბესაძე 29 ივნისი, 2011 14:00

ბიბლიოთეკა

22 მაკროეკონომიკა 1 17 თსუ

51; 52; 53; 54; 55; 56;

57; 58; 59; 60; 61

29 ივნისი, 2011

გამოცდის დრო იხილეთ მაკროეკონომიკის

კათედრაზე

23 მარკეტინგი 157 თეუსუ 221; 222; 223; 224; 235; 237; 238 4 ივლისი, 2011 9:00

ბიბლიოთეკა

24 მარკეტინგის საფუძვლები 1

1042 თსუ

69; 70; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80;

81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 95; 96;

97; 98; 99; 100

51; 52; 53; 54; 55; 56; 61; 62; 63; 64; 65;

66; 67; 68

5 ივლისი, 2011 9:00

5 ივლისი, 2011 14:00

ბიბლიოთეკა

ბიბლიოთეკა

48 სესსუ 242; 243 (ბაბულია მღებრიშვილი) 5 ივლისი, 2011 14:00

ბიბლიოთეკა

26

მარკეტინგის საფუძვლები 1 (ზუსტი და

საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტისთვის)

30 თსუ მარინა ალანია 22 ივნისი, 2011 14:00

ბიბლიოთეკა


სტუდენტთა

რაოდენობა

საგნის დასახელება

პედაგოგის სახელი, გვარი

ან

ჯგუფის ნომერი

თარიღი

საათი

აუდიტორია

27 მარკეტინგის საფუძვლები 2 231 თსუ

151; 152; 153; 154; 155; 156; 157; 158;

159

29 ივნისი, 2011 9:00

ბიბლიოთეკა

28

მენეჯმენტის საფუძვლები (ზუსტი და

საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტისთვის)

26 თსუ ეკა ჩოხელი 21 ივნისი, 2011

გამოცდის დრო იხილეთ მენეჯმენტის

კათედრაზე

29

მიკროეკონომიკა (ზუსტი და საბუნებისმეტყველო

ფაკულტეტისთვის)

20 თსუ რუსუდან სირბილაძე 25 ივნისი, 2011 14:00

ბიბლიოთეკა

30 მიკროეკონომიკა 2 836 თსუ

ეთერ ხარაიშვილი

რუსუდან სირბილაძე

ინეზა გაგნიძე

მარინე ჩავლეიშვილი

25 ივნისი, 2011 9:00

25 ივნისი, 2011 14:00

ბიბლიოთეკა

ბიბლიოთეკა

31 მმართველობითი აღრიცხვა

121 თსუ 151; 152; 153; 154; 155; 4 ივლისი, 2011 10:00

ბიოლოგების

კორპუსში

103

23 სესსუ 243 5 ივლისი, 2011 10:00 სესსუ-ში 306

32 მმართველობითი ინფორმაციული ანალიზი 40 თეუსუ 258 4 ივლისი, 2011 10:00 თეუსუ-ში 325

33 მმართველობითი რისკი 40 თეუსუ 258 (ნათია გოგოლაური) 27 ივნისი, 2011 14:00

ბიბლიოთეკა

34

მოდული: აღრიცხვა, ანგარიშგება, აუდიტი –

აუდიტის საფუძვლები

108 თსუ ფრიდონ ბურდული 23 ივნისი, 2011 9:00

ბიბლიოთეკა

35

მოდული: აღრიცხვა, ანგარიშგება, აუდიტი –

ბუღალტრული აღრიცხვა კომერციულ ბანკებში

83 თსუ იზოლდა ჭილაძე 8 ივლისი, 2011 9:00

ბიბლიოთეკა

36

მოდული: აღრიცხვა, ანგარიშგება, აუდიტი –

ბუღალტრული აღრიცხვა საჯარო-სამართლის

სუბიექტებში

62 თსუ მარიამ ვარდიაშვილი 24 ივნისი, 2011 14:00

ბიბლიოთეკა

37

მოდული: ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა –

ევროკავშირის ბიზნესის გარემო

34 თეუსუ კონსტანტინე ხმალაძე 30 ივნისი, 2011 14:00

ბიბლიოთეკა

38

მოდული: ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა –

ორგანიზაციის თეორია

75 თსუ ლეილა ქადაგიშვილი 23 ივნისი, 2011 9:00

ბიბლიოთეკა

39

მოდული: ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა –

საერთაშორისო ბიზნესის უსაფრთხოება

33 თეუსუ ბესიკ ალადაშვილი 24 ივნისი, 2011 9:00

ბიბლიოთეკა

40

მოდული: ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა –

საქმიანი თამაშები

24 თეუსუ ირმა ტყემალაძე 8 ივლისი, 2011 9:00

ბიბლიოთეკა


სტუდენტთა

რაოდენობა

საგნის დასახელება

პედაგოგის სახელი, გვარი

ან

ჯგუფის ნომერი

თარიღი

საათი

აუდიტორია

41

მოდული: ინფორმაციული მენეჯმენტი –

დაპროგრამება VBA-ზე

9 თსუ ზურაბ მუნჯიშვილი 25 ივნისი, 2011 12;00 სესსუ-ში

კომპიუტერული

ლაბორატორია

42

მოდული: ინფორმაციული მენეჯმენტი –

ეკონომიკური ინფორამციის ელექტრონული

დამუშავების დაპროექტება 1

24 თსუ მალხაზ კონიაშვილი 28 ივნისი, 2011 17:00 თსუ–ში

რესურს

ცენტრი 3

43

მოდული: ინფორმაციული მენეჯმენტი – ფირმის

მონაცემების ელექტრონული დამუშავება

32 თსუ მურთაზ მაღრაძე 24 ივნისი, 2011 15:00 თსუ–ში

რესურს

ცენტრი 3

44

მოდული: მაკროეკონომიკა – ეკონომიკის

სახელმწიფო რეგულირება

48 თსუ

ნინო მიქიაშვილი

მალხაზ ჩიქობავა

24 ივნისი. 2011 14:00

ბიბლიოთეკა

45

მოდული: მაკროეკონომიკა – მაკროეკონომიკური

პოლიტიკა

46 მოდული: მარკეტინგი – რეკლმა და სტიმულირება 106 თსუ

47 მოდული: მარკეტინგი – საერთაშორისო მარკეტინგი 133 თსუ

35 თსუ ნოდარ ხადური 23 ივნისი, 2011 9:00

ჩარიტა ჯაში

ეთერ სარჯველაძე

ნუგზარ თოდუა

ეკა უროტაძე

24 ივნისი, 2011 9:00

8 ივლისი, 2011 14:00

ბიბლიოთეკა

ბიბლიოთეკა

ბიბლიოთეკა

48

მოდული: მენეჯერული ეკონომიკა – დარგობრივი

ბაზრების ეკონომიკა 2

18 თსუ ცირა მიქატაძე 7 ივლისი, 2011 10:00

ბიოლოგების

კორპუსში

106

49

მოდული: მენეჯერული ეკონომიკა – მენეჯერული

ეკონომიკა 2

16 თსუ ცირა მიქატაძე 23 ივნისი, 2011 10:00

ბიოლოგების

კორპუსში

433

50

მოდული: მენეჯერული ეკონომიკა – ფირმის

ეკონომიკა 2

8 თსუ გულნაზ ერქომაიშვილი 24 ივნისი. 2011 10:00

ბიოლოგების

კორპუსში

416

51

მოდული: მენეჯმენტი – ბიზნეს გარემოს

სამართლებრივ-ეკონომიკური რეგულირება

61 თეუსუ გელა წიკლაური 30 ივნისი, 2011 14:00

ბიბლიოთეკა

52 მოდული: მენეჯმენტი – რისკ-მენეჯმენტი 133 თსუ დავით ნარმანია 20 ივნისი, 2011 9:00

ბიბლიოთეკა

53

მოდული: მენეჯმენტი – საზოგადოებრივი

ადმინისტრირება

84 თსუ ვასილ კიკუტაძე 8 ივლისი, 2011 9:00

ბიბლიოთეკა

54

მოდული: მენეჯმენტი – საზოგადოებრივი

ადმინისტრირება

56 თეუსუ ეკატერინე ნაცვლიშვილი 8 ივლისი, 2011 9:00

ბიბლიოთეკა

55 მოდული: მენეჯმენტი – სტრატეგიული მენეჯმენტი 170 თსუ ეკა ჩოხელი 25 ივნისი, 2011

გამოცდის დრო იხილეთ მენეჯმენტის

კათედრაზე

56

მოდული: საერთაშორისო ბიზნესი – ევროკავშირის

ბიზნესის გარემო

19 თეუსუ კონსტანტინე ხმალაძე 30 ივნისი, 2011 9:00

ბიბლიოთეკა

57

მოდული: საერთაშორისო ბიზნესი – საერთაშორისო

ბიზნესის უსაფრთხოება

63 თსუ იაშა მესხია 24 ივნისი, 2011 14:00

ბიბლიოთეკა

58

მოდული: საერთაშორისო ბიზნესი – საერთაშორისო

ბიზნესის უსაფრთხოება

21 თეუსუ ბესიკ ალადაშვილი 24 ივნისი, 2011 14:00

ბიბლიოთეკა

59

მოდული: საერთაშორისო ბიზნესი – საქმიანი

თამაშები

56 თსუ ჟანა თოლორდავა 8 ივლისი, 2011 10:00

ბიოლოგების

კორპუსში

205


სტუდენტთა

რაოდენობა

საგნის დასახელება

პედაგოგის სახელი, გვარი

ან

ჯგუფის ნომერი

თარიღი

საათი

აუდიტორია

60

მოდული: საერთაშორისო ბიზნესი – საქმიანი

თამაშები

20 თეუსუ ირმა ტყემალაძე 8 ივლისი, 2011 14:00

ბიბლიოთეკა

61

მოდული: საერთაშორისო ეკონომიკა – მსოფლიო

ბაზრების გლობალიზაცია

28 თსუ ნინო პაპაჩაშვილი 23 ივნისი, 2011 14:00

ბიბლიოთეკა

62

მოდული: საერთაშორისო ეკონომიკა –

საერთაშორისო გარიგებები და ეკონომიკური

დიპლომატია

13 თსუ ლელა ჯამაგიძე 24 ივნისი. 2011 9:00

ბიბლიოთეკა

63

მოდული: საერთაშორისო ეკონომიკა –

ტრანსნაციონალური კორპორაციები და

საერთაშორისო ინვესტიციები

17 თსუ ეკა სეფაშვილი 7 ივლისი, 2011 9:00

ბიბლიოთეკა

64

65

66

67

68

69

მოდული: ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი

– ეკოტურიზმი

მოდული: ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი

– შესავალი ტურიზმსა და მასპინძლობის

მენეჯმენტში

მოდული: ტურიზმსა და მასპინძლობის მენეჯმენტი –

ტურიზმის პოლიტიკა

მოდული: ტურიზმსა და მასპინძლობის მენეჯმენტი –

ტურიზმის პოლიტიკა

მოდული: ტურიზმსა და მასპინძლობის მენეჯმენტი –

შესავალი ტურიზმსა და მასპინძლობის მენეჯმენტში

2

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე –

საბანკო საქმე 2

8 თსუ მედეა ჩხაიძე 23 ივნისი, 2011 9:00

42 თეუსუ მალხაზჭეშმარიტაშვილი 30 ივნისი, 2011 14:00

138 თსუ მაია მარგველაშვილი 8 ივლისი, 2011 9:00

56 თეუსუ ნიკო კვარაცხელია 8 ივლისი, 2011 9:00

48 თსუ მაია მარგველაშვილი 24 ივნისი, 2011 14:00

185 თსუ

70 მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 147 თეუსუ

ირაკლი კოვზანაძე

ლელა ღუდუშაური

დავით იაკობიძე

თემურ ყანდაშვილი

24 ივნისი, 2011 14:00

30 ივნისი, 2011 9:00

ბიბლიოთეკა

ბიბლიოთეკა

ბიბლიოთეკა

ბიბლიოთეკა

ბიბლიოთეკა

ბიბლიოთეკა

ბიბლიოთეკა

71

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე –

საგადასახადო საქმე

356 თსუ

მიხეილ ჩიკვილაძე

თამარ გამსახურდია

გელა წიკლაური

ლელა ბახტაძე

თემურ კოპალეიშვილი

23 ივნისი, 2011 14:00

ბიბლიოთეკა

72

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – სადაზღვევო

საქმე

198 თსუ

მაია გოგოხია

ლელა ღუდუშაური

ნატო კაკაშვილი

8 ივლისი, 2011 14:00

123 თეუსუ დავით ვეკუა 8 ივლისი, 2011 14:00

ბიბლიოთეკა

ბიბლიოთეკა

27 სესსუ 244 (მაია გოგოხია) 8 ივლისი, 2011 14:00

ბიბლიოთეკა

73 მსოფლიო ეკონომიკა 155 თეუსუ 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228 9 ივლისი, 2011 14:00

ბიბლიოთეკა


სტუდენტთა

რაოდენობა

საგნის დასახელება

პედაგოგის სახელი, გვარი

ან

ჯგუფის ნომერი

თარიღი

საათი

აუდიტორია

74 ოპერაციათა მენეჯმენტი 23 სესსუ 243 (ოლიკო ფაჩულია) 30 ივნისი, 2011 9:00

ბიბლიოთეკა

75 ორისი 38 თეუსუ 258 1 ივლისი, 2011 9:00 თეუსუ-ში

კომპიუტერული

ლაბორატორია

N308

76 პროექტების მართვა 97 სესსუ

171; 172; 173; 174

(მამუკა ხუსკივაძე)

4 ივლისი, 2011 14:00

ბიბლიოთეკა

77 რეკროლოგია და კურორტოლოგია 29 თეუსუ 259 20 ივნისი, 2011 9:00

ბიბლიოთეკა

78 საგადასახადო აღრიცხვა 32 თეუსუ 257 20 ივნისი, 2011 9:00

ბიბლიოთეკა

79 საგადასახადო, საბაჟო და სატარიფო პოლიტიკა 148 თეუსუ 251; 252; 253; 254; 255; 256 25 ივნისი, 2011 14:00

ბიბლიოთეკა

80 საერთაშორისო ბიზნესი

166 თსუ 101; 102; 103; 104; 105; 106; 149 30 ივნისი, 2011

გამოცდის დრო იხილეთ საერთაშორისო

ბიზნესის კათედრაზე

287 თეუსუ

231; 232; 233; 234; 235; 236; 237; 238;

239; 240; 241

6 ივლისი, 2011 14:00

ბიბლიოთეკა

81 საერთაშორისო ეკონომიკა (სხვა ფაკულტეტისთვის) 9 თსუ ლელა ჯამაგიძე 2 ივლისი, 2011 9:00

ბიბლიოთეკა

82 საერთაშორისო ეკონომიკა 1 408 თსუ

111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118;

119; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126;

149; 150

6 ივლისი, 2011 14:00

ბიბლიოთეკა

83 საქართველოს საბანკო სისტემა 97 სესსუ

171; 172; 173; 174

(გულთაზ ლაბარტყავა)

27 ივნისი, 2011 14:00

ბიბლიოთეკა

84 საჯარო ფინანსები 670 თსუ

ლელა ბახტაძე

თეიმურაზ კოპალეიშვილი

მიხეილ ჩიკვილაძე

იოსებ არჩვაძე

თამარ გამსახურდია

თეა კასრაძე

27 ივნისი, 2011 9:00

ბიბლიოთეკა

ემზარ ჯგერენაია 27 ივნისი, 2011 14:00

ბიბლიოთეკა

85 სტატისტიკა ეკონომიკასა და ბიზნესისათვის 230 თეუსუ 221; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228 21 ივნისი, 2011

გამოცდის დრო იხილეთ ეკონომიკური

სტატისტიკის კათედრაზე

722 თსუ

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14;

15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25;

26; 27; 49; 50

20 ივნისი, 2011

გამოცდის დრო იხილეთ ეკონომიკური

სტატისტიკის კათედრაზე

86 სტატისტიკა ეკონომიკასა და ბიზნესისათვის 1


სტუდენტთა

რაოდენობა

საგნის დასახელება

პედაგოგის სახელი, გვარი

ან

ჯგუფის ნომერი

თარიღი

საათი

აუდიტორია

86 სტატისტიკა ეკონომიკასა და ბიზნესისათვის 1

271 თეუსუ

201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208;

209; 210; 211; 212

20 ივნისი, 2011

გამოცდის დრო იხილეთ ეკონომიკური

სტატისტიკის კათედრაზე

31 სესსუ 241 (ზამირა შონია) 20 ივნისი, 2011

გამოცდის დრო იხილეთ ეკონომიკური

სტატისტიკის კათედრაზე

87

ტურისული საწარმოს მენეჯმენტი (სასტუმროებისა

და რესტორნების მენეჯმენტი)

34 თეუსუ 259 28 ივნისი, 2011 14:00

ბიბლიოთეკა

88

ტურისული საწარმოს მენეჯმენტი (საექსკურსიო

მენეჯმენტი)

32 თეუსუ 259 1 ივლისი, 2011 14:00

ბიბლიოთეკა

89

ტურისული საწარმოსმენეჯმენტი

(ტუროპერრეიტინგი)

90 უცხო ენა 2 (გერმანული)

32 თეუსუ 259 24 ივნისი, 2011 9:00

35 თსუ

27 თეუსუ

მაია ჯაფარაშვილი

ეკა ნარსია

ირინა მენაბდე

თამარ გიორგობიანი

9 ივლისი, 2011 14:00

9 ივლისი, 2011 14:00 თეუსუ-ში

ბიბლიოთეკა

ბიბლიოთეკა

211

109

91 უცხო ენა 2 (ინგლისური)

624 თსუ

ხათუნა ახობაძე

მანანა კიკილაშვილი

მაია ნადირაძე

მარი ქლიბაძე

ლია მეგრელიშვილი

ქეთევან ხუციშვილი

ხათუნა გელაშვილი

თინათინ ტაბიძე

თამარ ლომაძე

შორენა კვარაცხელია

ნინო მესხი

თამარ ცხვიტავა

ნინო ნასარიძე

გაიანე მანასიანი

ლიკა ბერძენიშვილი

9 ივლისი, 2011 9:00

ბიბლიოთეკა

297 თეუსუ

ნინო ნადარეიშვილი

მარინა მენთეშაშვილი

თეა კაშია

თამარ მერაბიშვილი

იაიოსელიანი

ნანა ხაზალია

მაია უბირია

დარეჯან რაზმაძე

მედეა ლორთქიფანიძე

9 ივლისი, 2011 9:00 თეუსუ-ში

207

102

101

208

210

107

108

116

117

39 სესსუ

მანანა ბელთაძე

ნონა ყველაშვილი

9 ივლისი, 2011 9:00 სესსუ-ში


სტუდენტთა

რაოდენობა

საგნის დასახელება

პედაგოგის სახელი, გვარი

ან

ჯგუფის ნომერი

თარიღი

საათი

აუდიტორია

92 უცხო ენა 2 (რუსული) 24 თეუსუ

ჟანეტ ვარძელაშვილი

ელმირა ზოგრანიანი

9 ივლისი, 2011 14:00 თეუსუ-ში

420

418

93 უცხო ენა 2 (ფრანგული)

94 უცხო ენა 3 (ინგლისური)

95 უცხო ენა 4 (გერმანული)

7 თსუ ნინო ხარაზიშვილი 9 ივლისი, 2011 14:00

8 თეუსუ ვერიკო ანჯაფარიძე 9 ივლისი, 2011 14:00 თეუსუ-ში 419

56 თსუ

47 სესსუ

28 თსუ

ლია ოქროჭელიძე

ლია მეგრელიშვილი

ხათუნა მეგრელიშვილი

ნ. აკობია

მეგი მანდარია

მაია ჯაფარაშვილი

ეკა ნარსია

1 ივლისი, 2011 9:00

1 ივლისი, 2011 9:00 სესსუ-ში

1 ივლისი, 2011 14:00

ბიბლიოთეკა

ბიბლიოთეკა

ბიბლიოთეკა

28 თეუსუ ირინა მენაბდე 1 ივლისი, 2011 14:00 თეუსუ-ში 211

96 უცხო ენა 4 (ინგლისური)

689 თსუ

ნანა გეგეჭკორი

ეკა ორმოცაძე

ლია ოქროჭელიძე

მანანა კიკილაშვილი

რუსუდან დათუნაიშვილი

მაია ნადირაძე

მარი ქლიბაძე

ლია მეგრელიშვილი

ქეთევან ხუციშვილი

ხათუნა გელაშვილი

თინათინ ტაბიძე

თამარ ლომაძე

მერი გიორგაძე

შორენა კვარაცხელია

თამარ ცხვიტავა

ნინო ნასარიძე

გაიანე მანასიანი

ენდი ხუციშვილი

1 ივლისი, 2011 9:00

ბიბლიოთეკა

175 თეუსუ

ნინო ნადერეიშვილი

მარინა მენთეშაშვილი

ია იოსელიანი

დარეჯან რაზმაძე

1 ივლისი, 2011 9:00 თეუსუ-ში

207

102

210

116

97 უცხო ენა 4 (რუსული) 12 თეუსუ ჟანეტ ვარძელაშვილი 1 ივლისი, 2011 14:00 თეუსუ-ში 420

98 უცხო ენა 4 (ფრანგული)

17 თსუ

მაია კაპანაძე

ნინო ხარაზიშვილი

1 ივლისი, 2011 14:00

ბიბლიოთეკა

8 თეუსუ ვერიკო ანჯაფარიძე 1 ივლისი, 2011 14:00 თეუსუ-ში 419

99 ფინანსების ზოგადი თეორია 129 თეუსუ 225; 226; 227; 228; 229 24 ივნისი, 2011 9:00

ბიბლიოთეკა


სტუდენტთა

რაოდენობა

საგნის დასახელება

პედაგოგის სახელი, გვარი

ან

ჯგუფის ნომერი

თარიღი

საათი

აუდიტორია

100 ფინანსური ანალიზი 97 სესსუ

171; 172; 173; 174

(თეა ლაზარაშვილი)

24 ივნისი, 2011 14:00

101 ფინანსური ანგარიშგების ანალიზი 34 თეუსუ 257 24 ივნისი, 2011 9:00

ბიბლიოთეკა

ბიბლიოთეკა

102 ფინანსური აღრიცხვა (10 კრ) 48 სესსუ 242; 243 (გიორგი სახოკია) 25 ივნისი, 2011 10:00 სესსუ-ში 403

103 ფინანსური აღრიცხვა (5 კრ.) 62 თეუსუ 239; 240; 241 2 ივლისი, 2011 10:00 თეუსუ-ში 213

104 ფინანსური აღრიცხვა (5 კრ.) 24 სესსუ 244 (გიორგი სახოკია) 25 ივნისი, 2011 15:00 სესსუ-ში 403

105

ფინანსური აღრიცხვა 1 (ზუსტი და

საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტისთვის)

40 თსუ მარინე ხუბუა 29 ივნისი, 2011 14:00

ბიბლიოთეკა

106 ფინანსური აღრიცხვა 2 814 თსუ

51; 52; 53; 54; 55; 97; 98

61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 72;

73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 96;

99; 100

8 და 9 ივლისი,

2011

გამოცდის დრო იხილეთ ბუღალტრული

აღრიცხვის კათედრაზე

107 ფინანსური აღრიცხვა 2 169 თეუსუ

231; 232; 233; 234; 235;

236; 237; 238

9 ივლისი, 2011

გამოცდის დრო იხილეთ ბუღალტრული

აღრიცხვის კათედრაზე

108 ფინანსური ბაზრები 150 თეუსუ 251; 252; 253; 254; 255; 256 21 ივნისი, 2011 14:00

108 ფინანსური მენეჯმენტი 38 თეუსუ 258 23 ივნისი, 2011 9:00

ბიბლიოთეკა

ბიბლიოთეკა

110 შრომის ეკონომიკა 405 თსუ

111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118;

119; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126;

129; 130; 149

4 ივლისი, 2011

გამოცდის დრო იხილეთ მაკროეკონომიკის

კათედრაზე

More magazines by this user
Similar magazines