Views
4 years ago

Zadłużenie Skarbu Państwa1 - Ministerstwo Finansów

Zadłużenie Skarbu Państwa1 - Ministerstwo Finansów

II. ZADUENIE SKARBU

II. ZADUENIE SKARBU PASTWA WG KRYTERIUM MIEJSCA EMISJI. Zaduenie krajowe Skarbu Pastwa wg kryterium miejsca emisji. Na koniec lutego 2004 r. zaduenie krajowe Skarbu Pastwa (wg kryterium miejsca emisji) wynioso 260 489,2 mln z i wzroso w stosunku do koca stycznia 2004 r. o 3 152,5 mln z (tj. o 1,2%). W lutym 2004 r. w porównaniu ze styczniem 2004 r. w zadueniu krajowym SP zaszy nastpujce zmiany: Zaduenie krajowe SP wedug instrumentów (tablica 3): 1) wzrost zaduenia w obligacjach rynkowych o oprocentowaniu staym o 1 194,0 mln z, tj. o 0,7% oraz wzrost zaduenia w obligacjach rynkowych o oprocentowaniu zmiennym o 829,5 mln z, tj. o 4,8%. Udzia zaduenia w obligacjach rynkowych w dugu krajowym spad o 0,1 pp. do poziomu 73,5%; 2) wzrost zaduenia w bonach skarbowych o 800,0 mln z, tj. o 1,6%, przy równoczesnym wzrocie udziau tych instrumentów w zadueniu krajowym z 19,0% do 19,1%; 3) wzrost zaduenia w obligacjach oszczdnociowych o 330,9 mln z, tj. o 4,2%; jednoczenie udzia tych instrumentów w dugu krajowym wzrós o 0,1 pp. do poziomu 3,1%; 4) wzrost zaduenia w obligacjach nierynkowych o 18,2 mln z; tj. o 0,3%; równoczenie udzia tych instrumentów w dugu krajowym pozosta na niezmienionym poziomie, tj. 2,3%; 5) spadek pozostaego zaduenia krajowego SP o 20,2 mln z, tj. o 0,4%; udzia tego dugu w zadueniu krajowym pozosta na niezmienionym poziomie, tj. 2,0%. Zaduenie krajowe SP wedug podmiotów 2 (tablica 4): 1) wzrost zaduenia wobec NBP o 8,5 mln z, tj. o 2,2 %, jednoczenie udzia tego dugu w zadueniu krajowym pozosta na niezmienionym poziomie i wyniós 0,2%; 2) wzrost zaduenia wobec banków komercyjnych o 436,0 mln z, tj. o 0,5%; jednoczenie udzia zaduenia wobec tego sektora w dugu krajowym spad z poziomu 33,8% do 33,6%; 3) wzrost zaduenia wobec krajowego sektora pozabankowego o 2 365,4 mln z, tj. o 1,8%; równoczenie udzia tego dugu w zadueniu krajowym wzrós o 0,3 pp. i wyniós 50,3%; 4) wzrost zaduenia z tytuu SPW wyemitowanych na rynek krajowy w portfelu inwestorów zagranicznych o 342,6 mln z, tj. o 0,8%; jednoczenie udzia zaduenia wobec tego sektora w dugu krajowym spad z 16,1% do 16,0%. Zaduenie zagraniczne Skarbu Pastwa wg kryterium miejsca emisji. Wedug danych wstpnych na koniec lutego 2004 r. zaduenie zagraniczne Skarbu Pastwa (wg kryterium miejsca emisji) (tablica 7) wynioso 35 553,7 mln USD i spado w stosunku do koca stycznia 2004 r. o 91,7 mln USD (tj. o 0,3%). W ujciu zotowym zaduenie zagraniczne Skarbu Pastwa (tablica 1) wzroso w stosunku do koca stycznia 2004 r. o 2 615,7 mln z (tj. o 1,9%) do poziomu 139 772,4 mln z. III. ZADUENIE SKARBU PASTWA WG KRYTERIUM REZYDENTA (tablica 2). W porównaniu z kocem stycznia 2004 r. w lutym 2004 r.: 1) zaduenie krajowe SP (wobec rezydentów) wzroso o 2 642,1 mln z, tj. o 1,2% do poziomu 222 338,2 mln z, 2) zaduenie zagraniczne SP (wobec nierezydentów) wzroso o 3 126,1 mln z, tj. o 1,9% do poziomu 177 923,4 mln z; równoczenie jego udzia w dugu SP wzrós z 44,3% do poziomu 44,5%. IV. REDNI OKRES ZAPADALNOCI I DURACJA RYNKOWYCH SPW NOMINOWANYCH W ZOTYCH WYEMITOWANYCH NA RYNKU KRAJOWYM Na koniec lutego 2004 r. redni okres zapadalnoci rynkowych skarbowych papierów wartociowych wyemitowanych na rynku krajowym wyniós 2,59 lat (spadek z 2,61 na koniec stycznia 2004 r.). Dla poszczególnych rodzajów rynkowych papierów wartociowych rednia zapadalno wyniosa (w latach): 1) obligacje rynkowe – 3,14 (3,15 w styczniu 2004 r.); 2) bony skarbowe – 0,51 (0,52 w styczniu 2004 r.). W okresie stycze 2004 r. - luty 2004 r. duracja dla rynkowych SPW spada z 2,05 do 2,03 lat i wyniosa odpowiednio dla: 1) obligacji rynkowych – 2,41 (2,43 styczniu 2004 r.); 2) bonów skarbowych – 0,51 (0,51 styczniu 2004 r.). 1 Dane za luty s danymi wstpnymi. Dane za poprzednie okresy zostay uaktualnione, ponadto dane dotyczce przedpat na samochody i zobowiza wymagalnych sporzdzane s na podstawie informacji kwartalnych. 2 Podzia uwzgldnia przepywy finansowe midzy sektorami. 2

ZADUENIE SKARBU PASTWA wg nominau Struktura dugu ogóem wg kryterium miejsca emisji XII 1999 XII 2000 XII 2001 XII 2002 XII 2003 I 2004 II 2004 w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % dug krajowy 134.676,2 50,9% 145.981,6 54,7% 185.029,1 65,2% 219.347,0 66,9% 251.165,9 66,3% 257.336,7 65,2% 260.489,2 65,1% dug zagraniczny 129.694,1 49,1% 120.835,2 45,3% 98.909,1 34,8% 108.557,2 33,1% 127.777,9 33,7% 137.156,7 34,8% 139.772,4 34,9% Struktura dugu ogóem wg kryterium rezydenta XII 1999 XII 2000 XII 2001 XII 2002 XII 2003 I 2004 II 2004 w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % dug krajowy 131.324,9 49,7% 130.313,9 48,8% 167.125,4 58,9% 190.328,2 58,0% 213.999,4 56,5% 219.696,1 55,7% 222.338,2 55,5% dlug zagraniczny 133.045,4 50,3% 136.503,0 51,2% 116.812,8 41,1% 137.576,0 42,0% 164.944,4 43,5% 174.797,4 44,3% 177.923,4 44,5% Struktura dugu krajowego wg kryterium miejsca emisji XII 1999 XII 2000 XII 2001 XII 2002 XII 2003 I 2004 II 2004 w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % dug rynkowy 97.557,1 72,4% 117.505,2 80,5% 158.689,9 85,8% 195.887,5 89,3% 232.564,4 92,6% 238.393,8 92,6% 241.217,3 92,6% dlug nierynkowy 36.625,1 27,2% 26.523,1 18,2% 20.280,9 11,0% 15.741,4 7,2% 11.151,9 4,4% 11.127,9 4,3% 11.126,0 4,3% obligacje oszczdnociowe 494,0 0,4% 1.953,4 1,3% 6.058,3 3,3% 7.718,1 3,5% 7.449,6 3,0% 7.815,0 3,0% 8.146,0 3,1% redni okres zapadalnoci i duracja krajowych rynkowych SPW nominowanych w z (wedug nominau) wg kryterium miejsca emisji XII 1999 XII 2000 XII 2001 zmiana XII 2002 zmiana XII 2003 zmiana I 2004 zmiana II 2004 zmiana XII'01-XII'00 XII'02-XII'01 XII'03-XII'02 I'04-XII'03 II'04-XII'03 w latach w latach w % w latach w % w latach w % w latach w % w latach w % w latach w % redni okres zapadalnoci - SPW rynkowe 2,47 2,58 4,5% 2,51 -2,5% 2,73 8,5% 2,66 -2,3% 2,61 -2,0% 2,59 -2,6% obligacje 3,27 3,13 -4,1% 3,12 -0,3% 3,36 7,6% 3,22 -4,3% 3,15 -2,1% 3,14 -2,6% bony skarbowe 0,36 0,34 -5,5% 0,52 49,6% 0,47 -8,5% 0,52 10,3% 0,52 -0,8% 0,51 -1,4% duracja - SPW rynkowe 1,55 1,69 9,3% 1,75 3,7% 2,16 23,3% 2,12 -1,9% 2,05 -3,5% 2,03 -4,2% obligacje 2,04 2,05 0,7% 2,13 4,0% 2,61 22,4% 2,53 -3,0% 2,43 -4,1% 2,41 -4,7% bony skarbowe 0,35 0,34 -3,9% 0,51 49,0% 0,47 -7,5% 0,52 10,3% 0,51 -0,6% 0,51 -1,2% Struktura rodzajowa dugu krajowego wg kryterium miejsca emisji XII 1999 XII 2000 XII 2001 XII 2002 XII 2003 I 2004 II 2004 w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % obligacje rynkowe o oprocentowaniu staym 52.681,1 39,1% 75.411,8 51,7% 97.526,0 52,7% 133.763,5 61,0% 168.950,8 67,3% 172.131,0 66,9% 173.325,0 66,5% obligacje rynkowe o oprocentowaniu zmiennym 17.895,9 13,3% 18.651,1 12,8% 25.948,3 14,0% 20.093,2 9,2% 15.546,2 6,2% 17.268,5 6,7% 18.098,0 6,9% obligacje oszczdnociowe 494,0 0,4% 1.953,4 1,3% 6.058,3 3,3% 7.718,1 3,5% 7.449,6 3,0% 7.815,0 3,0% 8.146,0 3,1% bony skarbowe 26.980,2 20,0% 23.442,3 16,1% 35.215,6 19,0% 42.030,8 19,2% 48.067,4 19,1% 48.994,3 19,0% 49.794,3 19,1% pozostae zaduenie, w tym: 36.625,1 27,2% 26.523,1 18,2% 20.280,9 11,0% 15.741,4 7,2% 11.151,9 4,4% 11.127,9 4,3% 11.126,0 4,3% - obligacje nierynkowe 15.224,0 11,3% 13.525,8 9,3% 11.300,1 6,1% 8.765,7 4,0% 5.965,4 2,4% 5.988,7 2,3% 6.006,9 2,3% Struktura podmiotowa dugu krajowego wg kryterium miejsca emisji XII 1999 XII 2000 XII 2001 XII 2002 XII 2003 I 2004 II 2004 w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % krajowy sektor bankowy, w tym: 76.787,6 57,0% 66.683,4 45,7% 77.313,1 41,8% 78.562,2 35,8% 86.101,4 34,3% 87.389,6 34,0% 87.834,1 33,7% - NBP 19.587,5 14,5% 16.781,6 11,5% 18.159,0 9,8% 6.520,0 3,0% 381,5 0,2% 392,5 0,2% 401,0 0,2% - banki komercyjne 57.200,0 42,5% 49.901,8 34,2% 59.154,1 32,0% 72.042,1 32,8% 85.719,9 34,1% 86.997,1 33,8% 87.433,1 33,6% krajowy sektor pozabankowy, w tym: 50.687,8 37,6% 61.546,2 42,2% 86.972,9 47,0% 109.391,7 49,9% 123.948,0 49,3% 128.564,5 50,0% 130.929,9 50,3% - dug z tytuu SPW 35.394,1 26,3% 50.079,6 34,3% 78.897,2 42,6% 104.216,1 47,5% 121.861,4 48,5% 126.525,3 49,2% 128.910,9 49,5% SPW u inwestorów zagranicznych 7.200,7 5,3% 17.752,0 12,2% 20.743,1 11,2% 31.393,2 14,3% 41.116,5 16,4% 41.382,6 16,1% 41.725,2 16,0% 3

Zarządzanie ryzykiem - Ministerstwo Finansów
Wartość preferencji podatkowych - Ministerstwo Finansów
Folder informacyjny - Ministerstwo Skarbu Państwa
Zespół Roboczy ds. Dostosowań Prawnych - Ministerstwo Finansów
Analiza doświadczeń państw w zakresie - Ministerstwo Finansów
Zespół Roboczy ds. Ochrony Konsumentów - Ministerstwo Finansów
Folder informacyjny (wersja polska) - Ministerstwo Skarbu Państwa
Udane prywatyzacje Media o własności prywatnej - Ministerstwo ...
Pobierz - Ministerstwo Obrony Narodowej
Pobierz - Ministerstwo Obrony Narodowej
Pobierz - Ministerstwo Obrony Narodowej
Pobierz - Ministerstwo Obrony Narodowej
TARGI KIELCE S.A. - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
zł/tona - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
R. Stępień, Ministerstwo Infrastruktury - Polski Kongres Drogowy
Pobierz - Ministerstwo Obrony Narodowej
Pobierz - Ministerstwo Obrony Narodowej
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 ...
Marzec 2011 - Fundusz Wymiany Kulturalnej - Ministerstwo Kultury i ...
biuletyn II.pdf - Fundusz Wymiany Kulturalnej - Ministerstwo Kultury i ...
Polityka przedsiębiorczości w Polsce - Ministerstwo Gospodarki
POZWOLENIA ZINTEGROWANE \(IPPC\) - IPPC - Ministerstwo ...
Bez tytu³u slajdu - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
2. - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Sprawne państwo w perspektywie 2020 r. - Ministerstwo Rozwoju ...
Rynek pracy 2010 - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
MINISTERSTWO FINANSÌW - Ministerstwo Finansów
założenia - Ministerstwo Finansów
wrzesień 2010 - Ministerstwo Finansów
październik 2011 - Ministerstwo Finansów