O d b o r n ý è a s o p i s f i r m y S c h a c h e r m a y e r

schachermayer.sk

O d b o r n ý è a s o p i s f i r m y S c h a c h e r m a y e r

Pestovate¾ská 12, 821 04 Bratislava

Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4

NEPREDAJNÉ

CERT

EN ISO 9002

4 / 2006

PARTNER

O d b o r n ý è a s o p i s f i r m y S c h a c h e r m a y e r


KLAES VARIO –

SOFTWARE ÚSPEŠNEJ BUDÚCNOSTI VÝROBCOV OKIEN

Moderné riešenie riadenia efektivity pre výrobcov okien

Vážení výrobcovia okien,

nutnos používania moderných prostriedkov je každodennou realitou bez rozdielu vo ve¾kosti produkcie. Moderné poèítaèové vybavenie nájdeme v každej

i celkom malej stolárskej dielni. Preto sme pre malých a stredných výrobcov pripravili program, ktorým majú možnos efektívne konkurova nielen domácim

výrobcom ale i dovozcom okien zo zahranièia. Firma KLAES pripravila pre Vás ako svojich budúcich partnerov kolekciu produktov urèených pre malé a stredné

firmy a dostupných v podobe produktu .

obr. 1 - šikmé okná

Tento produkt je urèený už i pre zaèínajúce firmy, kde sa pohybuje produkcia od 10

okien (i menej) týždenne a kde najmä stolárske prevádzky produkujú okrem okien

i nábytok a nie sú si isté presnosou kalkulácie a najmä chcú šetri èas na prípravu

výroby. Investícia i v tak malých prevádzkach je vysoko efektívna a posúva výrobu do

zisku. Ve¾kos investície pritom urèuje samotná produktivita výroby. Firmy majú

exaktný preh¾ad o nákladoch na materiál, mzdy a môžu rýchlo a ¾ahko reagova na

podmienky na trhu s oknami.

Technická rovnocennos pri konštruovaní okien s profesionálnym prístupom Vám

umožòuje navrhova okná tvarované pod¾a predstáv architektov a Vašich zákazníkov.

Ak potrebujete navrhnú šikmé okná (obr. 1) vo vikieroch alebo elegantné

oblúkové okná (obr.2) samozrejme pod¾a Vašich výrobných možností v novej modernej

forme dialógu s obrazovkou ich navrhnete presne a rýchlo. Preh¾adné

usporiadanie funkcie vo¾ného konštruovania Vás stavia do roviny profesionálnych

konštruktérov i bez znalostí špeciálnych programov (napr.CAD...). Skonštruova

vchodové dvere s prahom a výplòou, èi dorovnanie krídla kontraprofilom ku fixu

u drevených okien (obr.3), je rafinovane jednoduché, ve¾mi precízne a neuverite¾ne

rýchlo dosiahnute¾né intuitívnym ovládaním myšou cez ikony funckií. Vaša výroba

priamo na obrazovke Vášho poèítaèa.

Po navolení všetkých pozícií okien a príslušenstva, vrátane montáží dostávate

okamžitý preh¾ad o nákladoch spojených so zákazkou a prezentujete sa modernou

formou cenovej ponuky Vášmu klientovi. Image firmy posilníte automatickým zhotovením

zmluvy, dodacieho listu a faktúry. Popri image Vašej firmy šetríte èas – všetky

dokumenty máte okamžite k dispozícii z jedného zdroja informácií – Klaes vario .

Nezanedbate¾ná a ve¾mi dôležitá je príprava výroby. Tlaè nárezových listín pre výrobu,

objednávok skla, èi kovania okamžite posúva Vašu výrobu na úroveò ve¾kých

producentov a za cenu, ktorá Vás prekvapí.

A ako to funguje keï Vaša výroba rastie? Vyrábate viac ako 20 okien týždenne? Viac

ako 50 okien týždenne? Alebo 100 okien týždenne? Klaes vario je software ušitý na

každú ve¾kos výroby! Klaes vario je urèený práve pre firmy, ktoré môžu investova

rozpoètom presne urèené peniaze a pritom majú možnos už teraz šetri. Práve preto

sledujte Vaše náklady prísnejšie ako kedyko¾vek predtým s programom Klaes vario.

Jednoduchá matematika Klaes vario urèuje cenu software. Kúpite si len to¾ko software,

ko¾ko okien viete vyrobi v priebehu roku. Tak máte možnos ušetri na nákladoch

za softwer a pritom vyrába na profesionálnej úrovni. Podobne ako pri

mobilných telefónoch si môžete zvoli paušál, ktorý Vám prináša primeraný zisk pri

volite¾ných nákladoch.

Každodenná potreba profesionálneho prístupu ku riadeniu predaja okien a výroby –

teda šetri èas a náklady na prípravu výroby a materiál a tým optimalizova Vašu

pozíciu na trhu žiada trvalé riešenie. Firma KLAES Vám ho ponúka.

Klaes vario je koncentrácia viac ako 20 roèných

skúseností s výrobou okien, je to filozofia partnerstva s

úspešnou budúcnosou.

Informujte sa na produkt Klaes vario u našich obchodníkov

a radi Vám predstavíme jeho senzaèné prednosti

pre Vašu výrobu okien.

Výroba okien dnes

obr. 2 - oblúkové okná

obr. 3 - vchodvé dvere

pro ÈR: Martin Bernard, obchodní øeditel - mob. 00420 602 373 743; Josef Macák, obchodní zástupce - mob. 00420 602 100 030

Kontakt: Pod Horou 319/3, CZ-27401 Slaný, tel.: (+420) 31 2521 326, fax: (+420) 31 2521 328, e-mail: mbernard@klaes.com, www.klaes.cz

pre SR: Ing.Alexander Farkaš, mob. 0905 535 738

Kontakt: Széchenyiho 21, SK-941 10 Tvrdošovce, tel, fax: 031/77 08716, e-mail: afarkas@klaes.com, www.klaes.sk

2 PARTNER 4/2006


EDITORIÁL

PARTNER

Vydavateľstvo:

SCHACHERMAYER s.r.o

Pestovat eľská 12,

BRATISLAVA

tel. : +421 (0)2/4820 2715-16

schachermayer@schachermayer.sk

Kamenná cesta 1, ŽILINA

tel.: + 421 (0)41/7070 631-2

zilina@schachermayer.sk

Pod hájom 10, PREŠOV

tel.: +421 (0)51/7765 681-2

presov@schachermayer.sk

Mezi Vodami 1935/7, PRAHA 4

tel. : +420 244 001 329-32

praha@schachermayer.cz

Křenová 67A, BRNO

tel.: +420 543 250 815-19

brno@schachermayer.cz

OPAVA - telefonní prodej

tel: +420 553 733 136

opava@schachermayer.cz

TÁBOR - telefonní prodej

tel.: +420 381 282 111, 888

tabor@schachermayer.cz

Šéfredaktor:

Ing. Jana Višňovcová

tel. : 041/7070 633

e-mail: jana.visnovcova@schachermayer.sk

Redakčná rada:

Jozef Szabo

Knut Koine

Ing. Martin Mikoláš

Bc. Richard Proft

Ing. Jan Bejček, MBA

Ing. Martin Kubec

Jan Brabec, MBA

Šárka Ayeni

Grafická úprava:

Ing. Jana Višňovcová

Ročník: 5.

Náklad: 9 000 ks

SCH Partner je nezávislý, apolitický časopis

pre partnerov firmy Schachermayer.

Obsahuje informácie o produktoch.

Schachermayer

4 SCH futbalové stretnutie

5 Noví obchodní zástupcovia

6 SCH-Plus

7 Drevo- a kovoobrábacie stroje aj v SR

8 Eurocucina v Miláně

Nábytkové kovanie/kování

11 Seriál: Svoboda v kuchyni

12 Potravinové skrine

13 Hliníkové rolety

13 Zápustná zásuvka

14 Matrace Optimo

15 Centrovací nástroj Plano

Biela technika/Bíla technika

16 Ponuka Elektrolux v ČR...

17 ... a Whirlpool v SR

Stavebné kovanie/stavební kování

18 Dištančná podložka

18 Vyplňovacia páska pod sklo

Stavebnícentrum EDEN 3000

Stavební centrum EDEN 3000 v Brně, hlavním městě

veletrhů, si nadále udržuje svoje prvenství jako unikátní

projekt v ČR. Prezentuje komplexní nabídku novinek

mezi materiály, výrobky a technologiemi ve stavebnictví,

zaměřenou na koncového uživatele i na odbornou

2

veřejnost. Na ploše 11.000 m si můžete prohlédnout expozici

vzorových rodinných domů. V loňském roce

navštívilo EDEN celkem 123.000 návštěvníků. Do budoucna

má Centrum v plánu se věnovat především

prezentaci montovaných domů na bázi dřeva, klasickým

dřevostavbám a dřevu obecně jako tradičnímu materiálu

ve stavebnictví. Národní stavební centrum se stává novým

partnerem při realizaci Vašich investičních záměrů,

přípravě rekonstrukcí,oprav, při zařizováníbytu a domu.

Budeme rádi, když si při návštěvě Stavebního centra

EDEN 3000 prohlédnete naši expozici Schachermayer

Česká republika.

Obchodní tým firmy Schachermayer

21 Kovanie pre posuvné dvere

23 Záves Easy 3D

24 Vnitřní parapety

25 Prst je Vaším klíčem - EKEY

27 Kování Strenger

28 Montážne lepidlá Henkel

29 Fischer pěny

29 Omítkové začisťovací lišty

32 VARIO - PUR 68

33 Inovace a novinky Wolfcraft

35 Ponorná píla TS75

36 Olepování ABS hran

37 Novinky Houfek

38 Použité stroje

Schachermayer

30 Výpredaj

OBSAH

Stavebné kovanie/stavební kování

Stavebná chémia/stavební chemie

Hotové stavební díly

Náradie/Døevoobrábìcí stroje

34 Tipy do dielne

19 HAUTAU Atrium HS300

31 Výprodej

PARTNER 4/2006

3


SCHACHERMAYER

VE¼KÁ SCH FUTBALOVÁ PÁRTY

SCH - futbal - ME 2006

10. jún 2006

Futbal, zápas, gól (či meno Zinedina

Zidana)... ak by sa urobil štatistický prieskum

najčastejšie sa skloňovaných slov

za obdobie 9. jún až 9. júl tohto roku, tak

by to určite boli práve tieto.

A práve deň po otvorení MS vo futbale sa

uskutočnil aj tretí ročník „SCH majstrovstiev

Európy". Iniciátorom celého podujatia sú

zástupcovia najmladšej generácie - Mag.

Gerd Schachermayer a jeho mladší brat

Josef. Akcie sa zúčastnilo 15 mužstiev z 10

krajín Európy. Výstrel zo štartovacej pištole

zaznel presne podľa plánu o desiatej hodine.

Družstvá boli rozdelené do troch skupín,

takže každý odohral štyri zápasy.Aby zápas

zvládli aj menej trénovaní jedinci, hralo sa

2 x 15 minút na polovici futbalového ihriska.

Aj keď náš tím mal tento rok početnejšie

zastúpenie ako v predchádzajúcich ročníkoch,

ešte stále sme sa nepriblížili chorvátskym

kolegom. Vyše 40 zamestnancov

vybavených všakovakými pomôckami na

povzbudzovanie. Každý ich zápas bol sprevádzaný

búrlivou atmosférou, dunením

bubnov a rapkáčov.

A ako to celé dopadlo? Napriek snahe

nášho tímu (nevadí, skúsime to o dva roky)

sme sa do boja o medialy neprekopali. Pre

Slovákov i Čechov platilo heslo „nie je

dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa". Nikto by

lepšie nenaplánoval ani umiestnenie oboch

tímov. Skončili sme totiž na rovnakom,

nazvime ho dobrom, mieste. Boj o tretie

miesto medzi SCH Oldies a Chorvátskom

sa skončil úspešnejšie pre Oldies. A tak

nastalo na ihrisku ticho... Ale len do chvíle,

kým tím Bosny vybehol do finále. Súboj

s obhájcami titulu SCH Youngsters však

nemal pre nich víťaznú príchuť. Youngsters

zvíťazili hladko 4:0.

Ceny pre víťazov odovzdali zástupcovia

rodiny Schachermayer. Potom už nič nebránilo,

aby vyhladnutí účastníci doplnili energetické

zásoby v blízkej reštaurácii. Pre tých

naozaj futbalu chtivých, nechýbala ani veľkoplošná

obrazovka s priamym prenosom

z MS. Ostatní oddychovali pri príjemných

melódiách gitary a spevu chorvátskych kolegov.

(jv)

4 PARTNER 4/2006


ROZDELENIE REGIÓNOV...

... opäť o krok bližšie

k zákazníkovi

SCHACHERMAYER

Ako sme už v SCH Partner č. 1 avizovali, zmenšením a zoptimalizovaním regiónov našich

obchodných zástupcov sa snažíme o zintenzívnenie našich kontaktov a vzťahov s Vami -

zákazníkmi.V tom období však ešte niektoré regióny neboli obsadené novými zamestnancami

a tak na mape svietili len biele plochy. Tento problém sa nám už podarilo vyriešiť

a môžmeVám predstaviť tváre našich nových kolegov.

Marcela Kumštárová

tel: 0905 202 411

obchodný zástupca

asistent: Eva Vaškovičová

tel.: 02/4820 2715

Veľký Krtíš

Lučenec

Poltár

Rimavská Sobota

Fiľakovo

Revúca

Vážení obchodní partneri,

firma Schachermayer v snahe o poskytovanie

kvalitného poradenského servisu

doplňuje reťazec svojich obchodných

zástupcov tak, aby pokrytie našimi službami

bolo absolútne dokonalé a Vy

zákazníci ste mali vo všetkých okresoch

dobrý pocit z toho, ako je o Vaše potreby

postarané.

Noví obchodní zástupcovia sú tak, ako

už jestvujúci, starostlivo vyberaní ľudia

so širokými marketingovými skúsenosťami,

so vzťahom k produktom s ktorými

za Vami prichádzajú. Budú Vám k dispozícii

tak, aby Vaša spokojnosť so

službami firmy Schachermayer bola

maximálna.

Pre oblasť nábytkového a stavebného

kovania to sú títo naši noví kolegovia :

Marcela Kumštárová, Erik Bobot a Peter

Bobela.

Sečovce

Trebišov

Michalovce

Sobrance

Novou osobou v kolektíve obchodných

zástupcov je aj Jozef Jendral, ktorý Vás

bude navštevovať ako odborník v oblasti

farieb na okná a dvere. Aj v tomto prípade

sa jedná o odborníka s nielen

teoretickými, ale aj širokými praktickými

skúsenosťami, ktoré Vám isto v prípade

vášho záujmu odovzdá.

Peter Bobela

tel: 0908 966 676

obchodný zástupca

asistent: Erik Péchy

tel.: 051/7765 681

Veľké Kapušany

Čierna n. Tisou

Celý, teraz už kompletný kolektív

obchodných zástupcov bude pokračovať

s ešte väčším úsilím vo svojej

práci spolupráci s Vami tak, aby medzi

firmou Schachermayer a zákazníkom

vládla pohoda a pocit obojstranného

uspokojenia.

TRENČÍN

Prajem Vám mnoho nielen obchodných,

ale aj osobných úspechov

Myjava

Nové Mesto

nad Váhom

Bánovce

nad Bebravou

Ivan Kralovanský

Obchodný riaditeľ

Schachermayer Slovenská republika

Partizánske

Erik Bobot

tel: 0915 988 364

obchodný zástupca

asistent: Dušan Vagovský

tel.: 0915 988 366

PARTNER 4/2006

5


SCHACHERMAYER

SCH plus – o víkendech

se zákazníky

O víkendech se zákazníky, to je motto nejnovější služby, kterou

začala společnost Schachermayer poskytovat svým zákazníkům.

Ke skupině služeb SCH-direct, PUSCH systém a 97-48-10

tak přidává společnost Schachermayer Česká republika i službu

SCH plus. O co se konkrétně jedná? Co poskytuje SCH plus

našim zákazníkům?

Odpověď je jednoduchá.SCH plus znamená „o víkendech je otevřená

pobočka Praha nebo pobočka Brno“. V případě, že Vás služba

zaujala a máte zájem nás navštívit v těchto klidnějších dnech, jsme

Vám k dispozici. Stačí si vybrat příslušnou sobotu nebo neděli, která

Vám vyhovuje a termínpředem nahlásit svému obchodnímu zástupci

nebo jeho asistentovi. Pak už se můžete vydat do Prahy nebo do

Brna. SeznámímeVás s logistikou, ukážeme Vám sklady, podrobně

si prohlédnete vzorky na prodejně. Pokud budete mít zájem, proběhne

zaškolení na SCH-direct. To vše za přítomnosti Vašeho

obchodního zástupce a dalších pracovníků společnosti Schachermayer,

kteří seVám budou věnovat po celou dobuVašínávštěvy.

Poslední zdařilá návštěva centrály v Praze proběhla v sobotu.

Majitel firmy TRIOWOOD pan František Trubačík z Uherského Hradiště

přijel s celou svou rodinou, dělníkyz dílny, prodejci a architekty.

Domluvte si termíns obchodnímzástupcem a přijeďte také.

Stojíto za to!

Těšíse naVás prodejnítým Schachermayer, Česká republika

(bj)

6 PARTNER 4/2006


SCHACHERMAYER

DREVO- A KOVOOBRÁBACIE STROJE

U AJ NA SLOVENSKU

Začiatok novej éry

Je síce „uhorková sezóna“ a mohlo by sa zdať, že ponúknuť Vám

v tomto čase niečo nové a zaujímavé bude ťažká úloha, ale mýlite

sa. Je to opäť naša spoločnosť, ktorá sa rozhodla trochu

zamiešať karty na našom trhu a zviditeľniť sa, či vlastne odlíšiť sa

od všetkých ostatných obchodníkov. A to rozhodnutím vstúpiť na

trh veľkých drevo-a kovoobrábacíchstrojov.

Nie, nebojte sa, nie je to žiadny nepripravený výstrel do prázdna,

ale pomerne dlho pripravovaná akcia.Veď napokon, spoločnosť

Schachermayer patrí v Rakúsku k najväčším predajcom v oblasti

drevo- a kovoobrábacích strojov. Ako nových, tak aj použitých.

Po veľmi dobrých skúsenostiach zo susedného Česka, kde

máme s týmto predajom tak isto dlhoročné skúsenosti, prišlo

rozhodnutie vedenia ponúknuť našim zákazníkom – na

Slovensku, v Maďarsku a v Chorvátsku tú istú možnosť. A tou je

komplexná ponuka strojov od takmer všetkých renomovaných

európskych výrobcov. Nejde nám len o to rýchlo predať, ale

chceme ponúknuť zákazníkovi kompletnú starostlivosť. Od poradenstva,

cez predaj až po servis.

Toto všetko by mal zabezpečovať nový tím našich spolupracovníkov,

ktorý bude zložený z obchodných zástupcov, servisných

pracovníkov a vnútorného poradenstva. Všetci títo ľudia budú

špeciálne vyškolení, tak aby boli kompetentní zodpovedať každú

Vašu otázku a pripravenísplniť každú vašu požiadavku.

Prvou príležitosťou, kde si nás budete mať možnosť „obzrieť“,

bude výstava Ligmuexpo v Nitre.Tu sa Vás na ploche väčšej ako

2

100 m pokúsime presvedčiť, že aj v tomto odvetví je Schachermayer

tá najlepšia voľba.

(js)

ilustračné foto

pozvánka

LIGNUMEXPO 2006 -

MNS -

26 - 29.9. 2006, Agrokomplex Nitra

Medzinárodný veľtrh strojov, nástrojov, zariadení a materiálov pre drevospracujúci priemysel

pavilón M1

Materiály, Novinky a Servis pre drevársky a nábytkársky priemysel, pre výrobcov okien a dverí

pavilón M2

PARTNER 4/2006

7


REPORT

EUROCUCINA V MILÁNÌ – SCH DÁVÁ IMPULS

Návrat zápustných úchytek,

lehké vysunutí a vyklopení

v kuchyni současnosti

místo těžkopádného otevření.

Zástupci firmy Schachermayer z Lince se vydali do Milána, meky módních a nábytkových trendů. Jejich cílem byl veletrh

„EUROCUCINA“. Zde zahájili pátrání po aktuálních směrech a novinkách, aby všem SCH partnerům mohli předat ty

nejnovější poznatky. Z oblasti designu se objevilo pár nových nápadů, ale trendy z minulého roku zůstaly aktuální.

I ty nejžádanější novinky jsou v nabídce firmy Schachermayer.

Retro je opět v módě

Posuvné a vyklápěcí kování

Výklopné kování je v současné době nepřekonatelným

hitem kuchyňské vestavby.

Platí to pro vrchní skříňky. U spodních

skříněk se designéři a tvůrci snažívyčarovat

ještě více úložného prostoru v korpusech

a k tomu využívají praktické vyklápěcí

kování (PEGASO), ale zároveň je

také velmi žádané posuvné kování se

závěsy umístěnými na dvířkách (SIRIO).

Závěsy se jak u dolních, tak u horních

skříněk vysouvají do strany. Zásuvky vynikají

svou hloubkou, praktickou šířkou

a promyšleným vnitřním vybavením.

Udivují neuvěřitelně lehkým chodem

a elegantním,tlumeným zavíráním.

Zápustné úchytky

SCH delegace viděla také mnoho zápustných

úchytek, které se používaly

u starých dobrých kredencí z časů našich

babiček. Tento retro design je naprostým

trendem a je možné ho realizovat jak

frézovánímtak usazením.

Zádlaby se vyznačují nenápadností, neboť

zdůrazňují přední dvířka, která se tak

dostávajído středu pozornosti.

Přední dvířka s vysokým leskem

Všechno se jen blýská a leskne, nechávají

se slyšet designéři kuchyní. Přes

8 PARTNER 4/2006


REPORT

vznešený lesk je údržba jednoduchá.Ve hře je mnoho přírodních

barev, světlá je motto. Béžová, krémová a bílá dominují, doplněny

jsou výraznými, sytě žlutými nebo červenými detaily.

Hliník zůstává stále v oblibě

Hliníkové dveřní rámy a pískované sklo se i nadále udržují na

horních příčkách žebříčku oblíbenosti. Hliník je stále populární

i u ozdobného kování, kuchyňských soklů, zápustných úchytek

nebo stolových nohou.

Přední dvířka s vysokým

leskem a hliník

jsou stále velmi

oblíbené (obr. vlevo).

Žádané vysunovací

a vyklápěcí kování

„AVENTOS“ je

v nabídce SCH.

PARTNER 4/2006

9


NÁBYTKOVÉ KOV ÁNÍ / NÁBYTKOVÉ KOVANIE

SERIÁL: SVOBODA V KUCHYNI

Nemávněte rukou nad

odpadkovým košem

V minulém čísle SCH Partner jsme vám prozradili, že pro vás připravujeme

„kuchyňský seriál“, ve kterém vám chceme postupně představit jednotlivé skupiny

kuchyňského kování. Vnitřní a závěsný drátěný program, odpadkové koše, svítidla

v kuchyních, řešení rohových skříní, příborníky a rozdělovníky, kuchyňské váhy, spojovací

technika při výrobě kuchyní, úchytky a další sortiment, to vše na vás čeká

v našem „kuchyňském seriálu“. Dnes začneme odpadkovými koši.

V Česku by se mělo zvýšit množství vytříděného odpadu. Fakta jsou taková, že každý z nás

zatím vytřídí necelých 30 kg odpadu za rok. Cílem Evropské unie je toto množství zvýšit

v České republice přibližně o třetinu. Z nových zemí Evropské unie jsme nejdál. Předstihli

jsme dokonce některé stávající členy, především Španělsko a Portugalsko. V porovnání se

sousedy, a to už není moc dobré, ale zaostáváme. Každý Němec a Rakušan totiž ročně

vytřídí zhruba 70 kg domovního odpadu. My jsme zatím na těch necelých 30 kg. „Kam s tím

odpadem?“

Sortéry

Sortéry jsou zjednodušeně řečeno důmyslně

propracované odpadkové koše, které vyhovují

požadavkům na tříděníodpadu a zároveň udržují

domácnost v dokonalé

čistotě, bez nepříjemných

zápachů.

Sortéry jsou umístěny

371 216

v dolní kuchyňské lince

a skládají se z několika

oddělených plastových košů. Jednotlivé koše jsou určeny pro organický

bioodpad (zbytky jídel, ovoce, zeleniny) a odpad anorganický

371 339

(plastové a papírové obaly nebo sklo). Samotné koše jsou pak kryty

policí, která zabraňuje šíření nepříjemného zápachu a dále slouží

jako místopro odkládáníčistícíchprostředků, fóliía podobně.

Odpadkové koše

Odpadkové koše v kuchyni můžeme rozdělit na dva základní typy: volně stojící a vestavné

odpadkové koše - koš výsuvný, otočný nebo vyklápěcí, umístěnéza spodnímidvířky.

371 105

371 015

371 140

A rada na závěr:

Chcete-li se zbavit podstatné části běžného kuchyňského

odpadu, pořiďte si drtič potravinového odpadu.

(bj)

V příštím díle kuchyňského seriálu Vám představíme úchytky.

popis

obj. číslo

Luna LED svítidlo 360 mm, spojov. kabel 2 m 337 996

Luna LED svítidlo 560 mm, spojov. kabel 2 m 337 997

Trafo LED 8 W

337 998

PARTNER 4/2006

11


NÁBYTKOVÉ KOVANIE / NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ

POTRAVINOVÉ SKRINE

Kam s tým všetkým alebo

úložné priestory v kuchyni

Pri plánovaní kuchyne je potrebné najprv zvážiť všetky možnosti a rozhodnúť sa

pre optimálne riešenie. Koniec koncov – veď ide o investíciu na niekoľko rokov.

Naše staré mamy to mali jednoduché – v každom dome aj byte bola špajza, teda

komora na uskladnenie potravín.Väčšina z nás toto šťastie v súčasnej dobe nemá

a preto neostáva nič iné, ako skladovať potraviny priamo v kuchyni. Tu existuje

riešenie v podobe moderných potravinových skríň. Sú praktické, a pretože sa

nachádzajú priamo v kuchyni, máte ich aj stále poruke. Možno ich zhotoviť na

mieru podľa daného priestoru, takže sa úplne využije každé voľné miestečko.

Firma Schachermayer Vám ponúka viacero riešení ako sa dá prakticky a prehľadne

využiť priestor v kuchynskej linke. Potravinové skrine s rôznymi kvalitnými typmi

kovania, ktoré je možné ponúknuť na výber vášmu klientovi. Jeden z ponúkaných

systémov potravinových výsuvov je od popredného výrobcu - Vauth Sagel. Ponúkame

Vám typ „Soft-Line“ a „Dusa 2000“. Oba sú vysoko kvalitné, tiché a výškovo variabilné

kovania s drôtenými košmi „Saphir“ a „Scalea“.

Pre tiché zatváranie je možné dokúpiť

vzduchový tlmič.

Kôš Scalea:

drôtený s dreveným dnom šedej farby

Potravinová skriňa „Soft-line“:

plne vysúvajúci sa systém s nosnosťou

120 kg, na ktorom sú namontované dvere.

Kovanie je možné použiť v korpuse od výšky

650 mm až do 2400 mm, šírka korpusu

musí byť minimálne 300 mm alebo 400 mm

a hĺbka minimálne 510 mm.

Kôš Saphir:

celodrôtený

„Dusa 2000“:

otváravo-výsuvný systém, ktorý poskytuje

ďalšie praktické riešenie úložného priestoru.

„Dusa 2000“ je určený pre korpusy

o šírke 450, 500 a 600 mm, hĺbka min.

500 mm. Výška korpusu musí byť od

950 mm do 2350 mm.Tento typ je k dostaniu

v sadách podľa výšky, ktorých súčasťou sú

koše v optimálnom množstve. Ďalšie koše

sa dajú dokúpiť samostatne.

(vs)

12 PARTNER 4/2006


NÁBYTKOVÉ KOVANIE / NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ

HLINÍKOVÉ ROLETY

Riešenie vhodné do

bytu i kancelárie

Ak sme sa na predchádzajúcej strane venovali riešeniu nedostatku priestoru pomocou

potravinových skríň, tu vám ponúkame ďalšie, ktoré môžete využiť tak v domácnosti

ako aj v kancelárii. Hliníkový roletový sytém, ktorý nielen skvelo vyzerá, ale

zabezpečí aj to, že vaša cesta neostane zatarasená otvorenými dvierkami od nábytku.

Celý systém sa dá ľahko namontovať a je k dispozícii pre najpoužívanejšie korpusové

šírky.

Hliníkový roletový systém - na jednoduché

dokončenie skriniek v obytných alebo kancelárskych

priestoroch. Profil je z plastu, ktorý je

potiahnutý hliníkom. Bočné časti sú z prírodne

eloxovaného hliníku. Sady sú dodávané pre

skrine s výškou 1250 mm. Krátením bočných

vodiacich líšt dosiahneme aj iné rozmery skriniek.Roleta

a vyrovnávacia mechanika ostanú

nezmenené.

výška skrine do

šírky skrine

hĺbka skrine od

hrúbka materiálu

1250 mm

450, 600, 900 mm

290 mm

19 mm

Sada pozostáva:

• vyrovnávacia mechanika

• roleta

• lišta na uchytenie

• lišta s adaptérom

• vodiace lišty

• pomocné vedenie pre roletu

• príslušenstvo

obj. číslo

353 300

353 301

353 302

popis

pre šírku korpusu 450 mm

pre šírku korpusu 600 mm

pre šírku korpusu 900 mm

ELEKTRICKÁ ZÁPUSTNÁ ZÁSUVKA

Zásuvky nemusia byť

iba ukryté pod stolom...

Elegantné spracovanie zápustnej zásuvky je moderným a veľmi

efektným riešením pre konferenčné stoly, kuchyne, kancelárie...

Svojím prevedením umožňujú pohodlný prístup pri

zapájaní elektrických spotrebičov. Veľkou výhodou je zapustenie

zásuvky nielen v momente, keď je používaná, ale aj v dobe,

keď sú pripojené spotrebiče.Variabilná montáž ako do pracovnej

plochy, tak aj do spodnej časti horných skriniek rozširuje

možnosť využitia nábytkových zostáv kreatívnym spôsobom.

Strieborne eloxovaná hliníková zásuvka s 3 otvormi určená do pracovnej

dosky max.hrúbky 50 mm

Vŕtanie:100 mm

Dĺžka káblu so zástrčkou:3000 mm

obj. číslo

U90 152

popis

zápustná zásuvka

PARTNER 4/2006

13


popis

matrac VISCOTHERM 20 1900 x 900 mm

matrac VISCOTHERM 20 2000 x 900 mm

matrac VISCOTHERM 1900 x 900 mm

matrac VISCOTHERM 2000 x 900 mm

obj. číslo

325 282

325 283

325 256

325 257


INTELIGENTNÉ RIEŠENIA

Centrovací nástroj

Plano Top „Mega"

NÁBYTKOVÉ KOVANIE / NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ

Každý stolár sa už počas svojej praxe určite stretol s problémom

skrútenia dreva. Je to prirodzené a pochopiteľné, pretože

pri práci s prírodným materiálom sa niektoré fyzikálne

vlastnosti jednoducho nedajú obísť. Drevo ako prírodný

materiál sa vplyvom tepla suší, čiže sťahuje, a zase pôsobením

vlhka rozťahuje. Preto musí byť pred použitím dostatočne

vysušené, odležané, s perfektne upraveným povrchom,

aby sa zvýšila jeho odolnosť proti pôsobeniu počasia.

Kombinácia dobre pripraveného materiálu spolu s riešením

Plano Top vám ušetrí starosti a prípadné nákladné a nepríjemné

reklamácie.

Patentované vyrovnávacie kovanie na nábytkové dvere od hrúbky

16 mm. Kovanie sa zapustí do dvoch navŕtaných otvorov 35 mm

a 12,5 mm hlbokých, drážka 10 mm širokáa8mmhlboká.Pomocou

vidlicového kľúča (10 mm) je možné posuvné dvere nastaviť v oboch

smeroch. Kovanie drží bez dodatočného priskrutkovania iba pomocou

nalisovania.

Prevedenie:

• hliníkový profil

• čierne krytky

• misky:zamak

1 sada sa skladá:

• 1 ks hliníkový profil

• 1 ks závitová tyč

• 2 ks misky s krytkami

obj. číslo

popis

j. mn.

balenie

Veľkosť 1:

• osová vzdialenosť 1900 mm,

pre výšku dverí od 2100 do 2375 mm

352 595

396 650

samostatné balenie

priemyselné balenie

sada

sada

2

50

max. 5 mm

Veľkosť 2:

• osová vzdialenosť 2175 mm,

pre výšku dverí od 2375 do 2650 mm

352 592 jednokrídlové dvere

Pre jedny dvere sa odporúča použiť dve sady

sada 2

Krytky

352 594 biele ks 100

Magnetický držiak

• pre rýchlu montáž matíc

WQ1 695 magnetický držiak ks 1

PARTNER 4/2006

(pr)

15


AKCIOVÁ PONUKA SPOTREBIÈOV

Čím viac kúpite, tým viac

ušetríte...

BIELA TECHNIKA / BÍLÁ TECHNIKA

Ak si do 31.10. 2006 kúpite aspoň tri spotrebiče Whirlpool, môžete získať kvalitné výrobky a ušetriť až 16 500,- Sk.

Vyberte si z našej ponuky – vždy po jednom z nasledujúcich kategórií: rúry, varné dosky, mikrovlnné rúry, odsávače pár, umývačky

riadu, chladničky, mrazničky. Ak ste si nevybrali na tejto stránke, viac o akcii a ponúkaných produktoch sa dozviete v predajných

centrách Schachermayer. Whirlpool = najpredávanejšie spotrebiče na Slovensku!

AKZ 669 IX

AKP 368 IX

AKZ 431 WH/NB/IX/AL

nerez

24 990,-

29 990,-

samostatná teplovzdušná rúra s elektronickým

ovládaním, pyrolitické čistenie

AKM 441 IX

nerez

12 990,-

14 490,-

teplovzdušná rúra s mechanickým ovládaním,

kombinovateľná s doskou AKM 224 NB

AKM 224 NB

biela/čierna nerez hliník

14 990,- 15 990,- 18 990,-

18 490,- 19 490,- 22 490,-

samostatná teplovzdušná rúra

s elektronickým ovládaním

AKT 820

nerez

14 490,-

16 990,-

samostatná plynová doska s liatinovými

hniezdami a bezpečnostnými ventilmi, šírka 70 cm

ADG 9536

čierna

8 990,-

10 990,-

plynová varná doska s liatinovými hniezdami,

kombinovateľná s rúrou AKP 368 IX

ADG 689 IX

bez rámu

14 990,-

17 990,-

sklokeramická dotyková varná doska s 2 dvojitými

Quickstar platňami a 2 Quickstar platňami

AKR 989 / 689 IX

19 990,-

23 590,-

vstavaná elektronická umývačka riadu,

5 programov, 12 súprav, 60 cm

ART 488

nerez

20 990,-

24 990,-

vstavaná elektronická umývačka riadu,

8 programov, 10 súprav, 45 cm

ART 471

nerez nerez

9 990,- 7 990,-

12 290,- 10 290,-

komínový odsávač pár, max. kapacita

3

odsávania 380 m /hod, šírka 90 / 60 cm

ARC 6706 IX

22 990,-

17 990,-

25 990,-

26 590,-

vstavaná elektronická kombinovaná

chladnička, 1 kompresor + 1 elektroventil,

využ. objem ch/m: 198/65 litrov

21 990,-

vstavaná kombinovaná chladnička,

1 kompresor, využ. objem ch/m: 198/65 litrov

voľne stojaca elektronická kombinovaná

chladnička, 1 kompresor + 1 elektroventil,

využ. objem ch/m: 234/93 litrov

Uvedené ceny sú v Sk s DPH a recyklačným poplatkom. Platné do 31.10.2006. Akcia je platná v Slovenskej republike.

32 490,-

PARTNER 4/2006

17


STAVEBNÉ KOVANIE / STAVEBNÍ KOVÁNÍ

NOVINKA V NAŠOM SORTIMENTE

Maličkosť,

ktorá poteší

Dištančná podložka – novinka, ktorá je určená pre výrobcov

okien a dverí. Či už plastových alebo drevených. PomôžeVám:

• pri ukladaníokien v priestoroch výroby

• pri doprave – zabráni posunutiu a vzájomnému kontaktu hotových

výrobkov a tým poškodeniu povrchovej úpravy, ktorej oprava je

náročná a zbytočne drahá. Podložka nevypadne. Ľahko a bez

problémov sa umiestni, ako aj bez stôp odstráni.

• splní celkom neočakávane aj účel istej propagácie kvalitnej a profesionálnej

práce výrobcu pri návšteve potenciálneho zákazníka

v prevádzke výrobcu. Zákazník totiž neuvidí nevhodné používanie

špinavých handier, stokrát použitých kúskov molitanov, drievok

a pod. Uvidí, že výrobca používa a ponúka nielen kvalitné kovanie,

dobré farby, elegantné kľučky... ale že svoj výrobok chráni moderným

spôsobom, ktorý svedčí o jeho profesionalite od výroby až po

montáž.

Podložka je vyrobená z kvalitného peneného plastu, ktorý odolá aj

veľkému zaťaženiu najmä pri doprave, a je opatrená špeciálnou samolepkou,

ktorá umožňuje jednoduché umiestnenie na výrobok,

ako aj jej ľahké odstránenie, pričom nezanechá stopy lepidla na

laku.

Veľmi podstatná je cena výrobku. Je asi taká, ako keby výrobca pridal

zákazníkovi k výrobku dva malé kopčeky zmrzliny.

Výrobok dodávame v dvoch prevedeniach, v min.množstve 100 ks.

obj. číslo

224 618

224 619

popis

50 x 50 x 12

50 x 50 x 24

cena v Sk

odber do 2000 ks odber nad 2000 ks

1,70

2,50

1,50

2,20

(mj)

Samolepiaca tesniaca

páska do okien a dverí

Samolepiaca páska z polyetylénovej peny alebo peny

z ľahčeného neoprénového kaučuku s uzavretými

pórmi.Bez problémov sa znáša s tesniacimi hmotami

na báze thiokolu a silikónu. Slúži ako podložka pri

obojstrannom utesňovaní izolačného skla, na utesnenie

dvería okien ako aj na ďalšie tesniace účely.Pri

aplikácii musia byť kontaktné plochy bez mastnoty, vlhkosti a prachu. Pohlcovanie vody

a vlhkosti je úplne odstránené uzavretou štruktúrou buniek materiálu.Páska je pružná, nie je

náchylná na prasknutie a starnutie, ďalej odoláva ozónu, tmelovým kyselinám a kyseline

octovej.

Vlastnosti:

• okamžite, rýchlo a jednoducho použiteľná

• priľnavosť k väčšine materiálov, vrátane náterových povrchov

• vysoká lepivosť a priľnavosť zvlášť na nesavé povrchy

Tepelná odolnosť:

• - 30° do + 100° C

obj. číslo

U77 070

U77 071

205 902

205 903

popis

biela 3 x 9 mm

šedá 3 x 9 mm

biela 2 x 9 mm

šedá 2 x 9 mm

balenie

200 m

200 m

200 m

200 m

Skladovate ľnosť:

V originálnych uzavretých obaloch vo vodorovnej polohe, v suchých skladovacích priestoroch,

chránený pred prachom, vlhkosťou, UV žiarením, chemickými výparmi, pri teplote od

o

o

+10 C do + 30 C.

Podklad:

Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja. Okenné a dverné

rámy doporučujeme odmastniť.

18 PARTNER 4/2006


STAVEBNÉ KOVANIE / STAVEBNÍ KOVÁNÍ

PRE SLNKOM ZALIATE MIESTNOSTI

ATRIUM HS 300

Ideálne riešenie pre

veľké krídla dverí

Ideálne riešenie pre veľké krídla

dverí

Zdvižno - posuvné kovanie Hautau

Atrium HS300 posúva a dvíha krídlo

s váhou 300 kg. Systém umožňuje

konštrukciu krídla výšky od 1200 do

2700 mm, šírky krídla od 720 do

3235 mm a maximálnu svetlú šírku

v ráme až 6500 mm. Systém je

vhodný pre všetky bežné zdvižno -

posuvné dvere z dreva, plastu alebo

hliníku.

Obzvlášť jednoduchá montáž

Montáž hlavných dielov kovania, ako

aj posuvná koľajnica, prefabrikovaný

spodný prah, vozík a prevodovka, je

jednou z mnohých prednostíkovania

HAUTAU ATRIUM HS 300.

Tepelná izolácia a šetrenie energiou

je možné vďaka výborným

tepelno - izolačným vlastnostiam

podlahového prahu

Pevné krídlo: koeficient Posuvné krídlo: koeficient tep.odporu

tep.odporu 1,3W/m 2 2

K 1,3W/m K pri použití na drevenom krídle

Vetranie a zatváranie úplne bezpečné

Vďaka vypracovanej mechanike

vyzerá kľučka malá a decentná a

padne veľmi dobre do ruky. Kovanie

HAUTAU Atrium HS 300 je vybavebé

špárovým vetraním. Prevodovka je

už v štandardnom vyhotovenípripravená

na uzamykanie vložkou.

Technické údaje:

• oceľové časti:strieborný pozink

• hliníkové časti:strieborný elox EV1

• šírka krídla:720 - 3235 mm

• výška krídla:1200 - 2700 mm

• rámová vonk.šírka:až 6500 mm

• šírka profilu:68 mm

• odstup krídla:28 mm

• dornmas:37,5 mm

(pr)

Prahy s významom

Na objednávku možno obdržať kovanie

HAUTAU ATRIUM HS 300 aj

s ultra plochou koľajnicou pre

bezbariérové vyhotovenie, čo umožňuje

bezproblémový prejazd kočíka

alebo invalidného vozíkacez dvere.

Vynikajúci chod posuvu

Ako jediný vyrába HAUTAU vozíky

vysoko odolné voči koróziiasčistiacimi

štetinkami.

Výsledný efekt: koľajnica je pri

každom otvorení očistená od prípadných

nečistôt a tým pádom aj vozíky

ostanú čisté a zároveň sa chránia

pred dlhodobejšími poškodeniami.

Pri otváraní a zatváraní využíva

kovanie Hautau Atrium HS300

dvíhacie sily v prevodovke a vo vozíkoch

na maximum.V kovaní je integrovaný

systém proti samovoľnému

zatvoreniu. Jednoduchá montáž

všetkých dielov zabezpečuje spoľahlivú

prevádzku počas dlhého

obdobia.

Možnosti použitia ATRUIM HS 300 (schématické zobrazenie)

PARTNER 4/2006

19


KOVANIE PRE POSUVNÉ DVERE

HAWA Junior 40

STAVEBNÉ KOVANIE / STAVEBNÍ KOVÁNÍ

V modernom interiéri je dnes trendom optimálne využívať

priestor. Miestnosti sa zariaďujú čo najvoľnejšie a čo najvzdušnejšie,

každý kus nábytku je potrebný a používaný.

Pokiaľ možno dokonalý vo svojej jednoduchosti, každý detail

by mal byť premyslený a praktický. K takémuto zariadeniu

nepochybne patria aj posuvné dvere.

Ponúkame Vám optimálne riešenia.Kovanie Hawa - Junior 40, ktoré

má v našej ponuke už stále miesto, kombinuje estetiku, kvalitu

a inováciu so švajčiarskou precíznosťou, vysokou funkčnosťou

a dlhou životnosťou. Ako už samotný názov napovedá, jedná sa

o posuvný systém dverís nosnosťou do 40 kg s horným vedením.

Horná vodiaca koľajnica je vyrobená z ľahkých zliatin, v povrchovej úprave strieborný elox

a je možné ju zakúpiť v rôznych dĺžkach, podľa šírky dverných krídiel. Samozrejmosťou sú

predvŕtané otvory pre hornú montáž.Vo vodiacej časti koľajnice sú špeciálne vyfrézované

drážky, ktoré zaisťujú plynulý a veľmi tichý chod samotného kovania.

Bezhlučný dojazd dverných krídiel rieši postupne nastaviteľný doraz, umiestnený v koncových

častiach koľajnice.Všetky kovové prvky celej zostavy sú ošetrené proti korózii, čo je

vítané hlavne pri vonkajšej montáži. Konečnú stabilitu celku zaisťuje neviditeľné vedenie

z plastu, ktoré je umiestnené v spodnej časti krídiel.

Hawa junior 40 ponúka dve základné

prevedenia (40/Z a 40/B), ktorých

základná odlišnosť spočíva v uchytení

vodiaceho prvku do hornej hrany dverného

krídla. Zatiaľ čo varianta 40/Z má

klasické uchytenie (viď obr. 1), pri variante

40/B je možné úchyt zafrézovať, čím je

docielené celkové zníženie horného

prekrytia (viď obr.2).

Aj napriek veľkému množstvu prvkov,

ktoré tento systém obsahuje je konečná

montáž pomerne jednoduchá a pri

použití montážneho návodu

celkom bezproblémová. Hawa

junior 40 pôsobí veľmi kompaktným

a estetickým dojmom,

čo uvíta najmä konečný

zákazník.

obr.1

obr.2

PARTNER 4/2006

21


Lehkost a prùhlednost.

DORMA ARCOS.

Harmonické spojení skla a kovu v pùvabné optické souhøe,

díky které vyniká DORMA ARCOS nad ostatním kováním.

Jedineèný design a universální systém umoòují uvnitø i na

povrchu harmonické sladìní, zaloené na transparentní

lehkosti. Kadý typ kování DORMA ARCOS má svou vlastní

charakteristiku, danou specifickou obloukovou køivkou.

Znaèka DORMA zaruèuje ucelenou kompetentní slubu

v oblastech otevírání a zavírání.


NASTAVITE¼NÝ FRÉZOVACÍ ZÁVES EASY 3D

STAVEBNÉ KOVANIE / STAVEBNÍ KOVÁNÍ

Záves pre drevené dvere

s budúcnosťou...

Nový nastaviteľný frézovací záves Easy 3D pre ťažké drevené dvere od SFS intec spĺňa najvyššie nároky na techniku,

estetiku a komfort pri spracovávaní. Easy 3D, testovaný pre zaťaženia až do 150 kg, umožňuje aj pri zavretých dverách

jednoduché nastavenie jedným imbusovým kľúčom.

Vďaka bezúdržbovým vložkám, ktoré zabezpečujú trvalo hladký chod, odpadávajú

náročné údržbárske práce. Na základe svojej symetrie sa záves Easy 3D môže montovať

ako na pravé tak aj na ľavé dvere s tesnením vo falci alebo aj bez neho.Vhodný pre

rozmery polodrážky 15-18 mm.

krídlo s presahom 15/18 mm

bez falcového tesnenia

krídlo s presahom 15/18 mm

s falcovým tesnením

Návod na nastavenie

50 20

50

Všetky nastavenia frézovacieho závesu

Easy 3D je možné ovládať zo stredovej

časti tohto systému pri osadených dverách.

Bočné nastavenie

• v otvore 1 uvoľniť aretačnú skrutku o pol

obrátky

• v otvore 2 imbusovým kľúčom SW 4 otáčaním

doprava alebo doľava je možné

nastaviť posun o +/- 3 mm

• zaaretovať skrutku 1

Nastavenie prítlaku

• dodaný záves je z výroby nastavený

v stredovej časti pre aplikáciu tesnením

vo falci

• pre aplikáciu bez tesnenia sa otočí

skrutka 4 vľavo, aby sa stredová časť

dostala do správnej polohy

• obe použitia umožňujú prestavenie

+/- 2 mm tým, že sa skrutka 4 otočí doprava

alebo doľava

Výškové nastavenie

• otáčaním skrutky 3 doprava je možné

dvere zdvihnúť o 3 mm, otáčanie doľava

umožňuje dvere spustiť o 2 mm.

Po vykonaní nastavenia sa na strednú

časť nasunie krytka.

obj. číslo

U33 999

popis

Easy 3D, bronz

90

10,5

Výhody Easy 3D

• jedno vyhotovenie pre rôzne prípadypoužitia

• materiál závesu - hliník

• rôzne povrchové úpravy

• vždy rovnaká vzdialenosť medzi telesom

závesu a naliehávkou

• spojité nastavovanie

• jednoduché nastavenie na osadených

dverách jednou osobou

• zabudovaný poistný systém

• jednoduché frézovanie krídlaa rámu

PARTNER 4/2006

130

23


STAVEBNÍ KOVÁNÍ / STAVEBNÉ KOVANIE

DOPLNÌK KADÉHO OKNA

Vnitřní parapety

Möller PC 40

Dokonalé spojení všech vlastností – to jsou parapety Möller.

Jedná se o další z novinek, které pravidelně přináší firma

Schachermayer na český trh.

Výrobci ocení především variabilitu práce s tímto parapetem.

Přímo u zákazníka je možno zařezávat hrany a řešit pokosové

spoje bez jakéhokoli otřepu. Ke spojení těchto pokosů slouží

jeden typ krytky, který zajišťuje dokonale čistý vzhled všech úhlů.

Materiál použitý pro výrobu těchto parapetů je vysoce oděruvzdorný,

tvarově stálý a plně recyklovatelný. Dutý komorový profil

zaručuje vynikající izolační vlastnosti a odolnost vůči vlhkosti

a vysokým teplotám. Díky použití lepidla bez

chemických složek je materiál zdravotně i ekologicky

zcela nezávadný. Dodáváme v délkách

6 m, možnost řezání na míru.

S parapety Möller zkvalitníte vaši práci

a uspoříte čas.

(p1)

obj. číslo

776 000

776 001

776 002

776 003

776 004

776 005

776 006

776 007

obj. číslo

776 030

776 031

776 032

776 033

776 034

776 035

776 036

interierový parapet PC40

interierový parapet PC40

interierový parapet PC40

interierový parapet PC40

interierový parapet PC40

interierový parapet PC40

dvojitá krytka

popis šíře barva

interierový parapet PC40

interierový parapet PC40

interierový parapet PC40

interierový parapet PC40

interierový parapet PC40

interierový parapet PC40

dvojitá krytka

o o

dvojitá krytka podél. spoj a roh 95 , 135

popis šíře barva

150 mm

200 mm

250 mm

300 mm

350 mm

400 mm

600 mm

150 mm

200 mm

250 mm

300 mm

350 mm

400 mm

600 mm

bílá

bílá

bílá

bílá

bílá

bílá

bílá

bílá

zlatý dub

zlatý dub

zlatý dub

zlatý dub

zlatý dub

zlatý dub

zlatý dub

pozn.: stejná obj. čísla v ČR i SR

snadná montáž pomocí montážního lepidla, montážní pěny 2-K,

za použití malty nebo montážního úhlového profilu

parapetní koncovky s přesahem

Ochranná fólie:

ochrana při přepravě, skladování

a během montáže

24 PARTNER 4/2006


STAVEBNÍ KOVÁNÍ / STAVEBNÉ KOVANIE

OTEVØETE SI DVEØE NEBO BRÁNU JEDNODUCHÝM DOTEKEM

Váš prst

je Vaším klíčem

Tohle určitě znáte: Kde je klíč, když je třeba?Většinou ne po

ruce. S tím je teď konec. Protože odteď máte klíč vždy na

® ®

ruce. ekey to dokázal! ekey biometric systems nabízí svým

®

jedinečným produktem ekey TOCAhome tu nejpohodlnější

a nejbezpečnější variantu k obvyklým klíčům, heslům, kódům,

kartám apod.

®

Co je to ekey TOCAhome?

®

ekey TOCAhome je přístupový systém, jehož skener snímá

speciálním řádkovým senzorem papilární linie prvního článku

Vašeho prstu a ukládá z něj charakteristické znaky ve formě biometrického

klíče. Souhlasí-li data uživatele s uloženým prstem,

®

jsou této oprávněné osobě otevřeny dveře či brána. ekey

TOCAhome je komfortní a bezpečnou alternativou k obvyklým

přístupovým systémům.

již od 9.900,- Kč (bez DPH)

A tak to funguje…

®

11 přesvědčivých důvodů proč si pořídit ekey TOCAhome

1. Jedinečný komfort: konec s nošením těžkého svazku klíčů,

zapomenutými PINy nebo kartami.

2. Pohodlnost: Váš klíč je vždy „po ruce“ - Váš prst otevírá vchodové

dveře, garážová vrata, zahradnídveře, kancelář aj.

3. Nikdy Váš klíč neztratíte - již není možné, aby jste Váš klíč

zapomněli, ztratili nebo nechali klíčvevnitř a zabouchli si dveře.

4. Bezpečnost proti odcizení:odcizeníklíčenenímožné.

5. Bezpečné proti zfalšování:každý prst je jedinečný.

6. Optimální obsluha: uživatel si uloží oprávněné osoby sám (bez

PC nebo technického pracovníka).

7. Chráněno proti manipulaci:manipulace je zvenku nemožná.

8. Plná schopnost venkovního nasazení:od -40° C do + 85° C.

9. Vysoká životnost:garantováno až 1 milión použití.

10. Zranění: drobná zranění a řezné ranky na prstu neomezují funkci

přístroje.

11. 2 roky záruka od výrobce.

Již mnoho let jsou biometrické systémy užívány v bankách

a v oblastech s požadavky na vysokou bezpečnost. V současné

době však již existuje i biometrie vhodná k běžnému životu pro

soukromé osoby a firmy. Dnešní systémy snímajíopticky, kapacitně

nebo tepelně. Abychom dosáhli vysoké manipulační bezpečnosti,

odolnosti proti vlivům životního prostředí a nejlepšího skenu

prstu, zaintegrovali jsme tepelný řádkový senzor. Z obrázku naskenovaného

prvního článku prstu jsou expedovány speciální

znaky a archivovány (popř. srovnány) jako biometrický klíč.Žádné

otisky prstů nejsou ukládány, nýbrž pouze přeměněny v binární

kód, který nelze znovu přeměnit v otisk prstu.

sleva na vzorek při nákupu pro showroom 500,- Kč

PARTNER 4/2006

25


Držíme krok

s novými trendy

STAVEBNÍ KOVÁNÍ / STAVEBNÉ KOVANIE

Nové trendy, moderní materiály a design jsou každým rokem velmi aktuálním

artiklem pro výrobce i konečného zákazníka. Výrobci využívají kvalitněji zpracovaných

materiálů, nových vyspělejších technologií, a tak krok za krokem směřují

k dokonalejšímu designu a spokojenějšímu uživateli. Schachermayer kráčí díky

pravidelnému zaskladňování novinek a jejich předvádění ve vzorových panelech

neustále kupředu.

Z novinek posledního roku stojí jistě za zmínění i trend kov - sklo, a to jak v prosklívání budov, takivinteriéru. Proto bychom rádi uvedli do

podvědomí kování od firmy Strenger pro dveřní křídla ze skla. Strenger působí na trhu v oblasti závěsného kování na sklo. Mezi nejžádanější

artikly se v letošním roce probojovalo kování na celoskleněné dveře.Tento systém dveří v kombinaci různobarevných typů dveřních skel je

velmi oblíbený. Důvodem je jak dokonalý estetický vzhled, tak i světlo, prostupující z jednotlivých místností.Výsledkem je moderní prosvětlené

bydlení.Strenger nabízízámky, jak na klasický klíč,tak i možnost uzamykánípomocícylindrických vložek.Samozřejmostí je i využití

barevných kombinací i opravdu luxusního provedení ze dřeva a přírodního kamene. Kliky je možno řešit několikerým provedením jak barevným,

tak i typovým. Uzamykatelné spodní a horní přídavné zámky mohou zvýšit stupeň bezpečí například v kancelářích.Zkrátka jde o velmi

zdařilý produkt s mnohostranným využití.Tento produkt je trendem moderních materiálů a jistě i jeho jednoduchá montáž a luxusní vzhled

oslovířadu výrobců i konečných uživatelů.

(tl)

Kování na dvoukřídlé dveře

Připraveno pro kování bez rozet. Složení zámek kryt 4 dveřní panty.

obj. číslo

233 471

233 472

233 473

233 474

233 475

233 476

materiál

nerez efekt

hliník nerez efekt

stříbrný elox

mosaz chrom

mosaz mat chrom

mosaz lak RAL 9016

síla skla

8

8

8

8

8

8

hloubka

falcu

24

24

24

24

24

24

čtyřhran

8

8

8

8

8

8

Zámek bez rozet a zamykání

obj. číslo

233 477

233 478

233 479

233 480

233 481

233 482

materiál

nerez efekt

hliník nerez efekt

stříbrný elox

mosaz chrom

mosaz mat chrom

mosaz lak RAL 9016

síla skla

8

8

8

8

8

8

Dveřní pant s protikusem na rám

obj. číslo

233 483

233 484

233 485

233 486

233 487

233 488

materiál

nerez efekt

hliník nerez efekt

stříbrný elox

mosaz chrom

mosaz mat chrom

mosaz lak RAL 9016

síla skla nosnost šířka křídla

8

8

8

8

8

8

45

45

45

45

45

45

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Protikus dveřního zámku s otvorem na střelku zámku

obj. číslo

233 489

233 490

233 491

233 492

233 493

233 494

materiál

nerez efekt

hliník nerez efekt

stříbrný elox

mosaz chrom

mosaz mat chrom

mosaz lak RAL 9016

síla skla

8

8

8

8

8

8

PARTNER 4/2006

27


STAVEBNÁ CHÉMIA / STAVEBNÍ CHEMIE

Montážne lepidlá

Tieto lepidlá musia spĺňať jednu alebo viac z nasledujúcich vlast-

ností:

• vysokú počiatočnú priľnavosť

• dostatočnú konečnú pevnosť

• ľahkú aplikáciu

• dobrú priľnavosť na rôzne povrchy

• odolnosť proti vonkajším vplyvom

• vypĺňanie škár, resp. nerovností povrchov

Spoločnosť Henkel Slovensko má vo svojom sortimente

niekoľko druhov montážnych lepidiel, ktoré sa podľa zloženia

rozdeľujú do viacerých skupín. Montážne lepidlá sa používajú

na lepenie, fixovanie a spájanie rôznych materiálov, väčšinou

na náročných povrchoch.

Montážne lepidlá spoločnosti Henkel môžeme rozdeliť do troch skupín:

lepidlá na vodnej báze (pri lepení musí byť jeden z povrchov

nasiakavý), lepidlá rozpúšťadlové (vhodné aj na nenasiakavé

povrchy) a lepidlá polyuretánové.

Lepidlá na vodnej báze:

Pattex Super Fix je montážne lepidlo vhodné na montovanie soklových a stropných líšt z dreva,

polystyrénu, drevotriesok, PVC, korku a ostatných dekoračných a fasádnych doplnkov. Jedna z lepených

plôch musí byť nasiakavá. Na vypĺňanie prasklín a zarovnávanie nerovností. Tepelná odolnosť

od -20°C do +70°C. Spoj je po vytvrdnutí priehľadný. Pre interiér i exteriér.

Pattex Power Fix je univerzálne montážne lepidlo

s mimoriadne silnou počiatočnou priľnavosťou.

Vhodné aj na lepenie ťažších predmetov bez fixácie.

Ideálne na lepenie stenových a podlahových líšt,

dekoračných, izolačných a akustických panelov,

ozdobných líšt, káblových kanálov a obkladov

z dreva, polystyrénu, PVC, keramiky, drevotriesky,

sadrokartónu. Pre interiér i exteriér.

Lepidlá rozpúšťadlové:

Pattex Profi Fix je neoprénové rozpúšťadlové lepidlo na lepenie nasiakavých a aj dvoch nenasiakavých

materiálov. Na lepenie drevených a drevovláknitých dosiek, prahov, zárubní, keramiky, keramických

dlaždíc, tehál, dekoratívnych dosiek, soklových a kobercových líšt, parapetných dosiek

a prírodného kameňa na betón a omietku. Pre interiér aj exteriér.

Makrofix Profi Montage MF 901 je neoprénové montážne lepidlo nahradzujúce použitie klincov

a skrutiek. Na lepenie nasiakavých a aj dvoch nenasiakavých povrchov. Vhodné na lepenie prahov,

parapetných dosiek, soklových a kobercových líšt, drevotrieskových a drevených panelov, plastov

(polystyrén, ABS, akryláty) a pod. Pre interiér aj exteriér.

Polyuretánové tmely a lepidlá:

Makrosil PA 124 je jednozložkový polyuretánový tmel na dilatačné a pružné spoje v stavebníctve.

Vhodný na aplikácie, kde sa vyžaduje vysoká odolnosť a tvrdosť. Má vynikajúcu priľnavosť k betónu,

eloxovanému hliníku, drevu, sadrokartónu, tvrdenému PVC a kameňu. Odoláva vode. Tepelná odolnosť

- 40°C až +80°C. Odoláva pôsobeniu morskej vody, slabým kyselinám a zásadám.

Ponal Construct PU Express je polyuretánové lepidlo vhodné na všetky podklady prepúšťajúce

vodu, napr. drevo, sadrokartón, omietku, betón. Jedna z lepených plôch musí prepúšťať vodu. Vhodné

na všetky operácie vyžadujúce

vysoký stupeň odolnosti proti

teplu a vlhkosti, napr. na lepenie

masívneho dreva, dreva a plastov,

dreva a kovu. Lepenie okenných

rámov z dreva, schodov a výplní

exteriérových dverí.

obj. číslo

U77 221

popis

Ponal Construct 310 ml

28 PARTNER 4/2006


fischer - tak trochu jiné pěny

STAVEBNÍ CHEMIE / STAVEBNÁ CHÉMIA

V ÈEM JSOU FISCHER PÌNY JINÉ NEŽ OSTATNÍ BÌŽNÉ PÌNY?

Odlišnost je vidět pouze pod mikroskopem. To však neznamená, že když není rozdíl vidět pouhým

okem, že se neprojevuje na dobrých vlastnostech pěny fischer. Je tomu právě naopak. Podívejme se

nyní na obrázky kde jsou vidět struktury pěn při zvětšení. Všimněte si pravidelné struktury u pěny

fischer a toho jak jsou všechny buňky této struktury uzavřené. Naopak je tomu u „běžné pěny“, kde

struktura je narušená a buňky neuzavřené a porušené.Kvalita struktury, pravidelnost a uzavřenost

buněk je dána pečlivým výběrem základních surovin a samozřejmě speciální recepturou pěny fischer.

A jak se tento rozdíl ve struktuře projevuje v kvalitě pěny?Pokud je struktura pravidelná a buňky

uzavřené, pak pěna vykazuje větší pevnostní stabilitu, lepší izolační vlastnosti (neboť vzduch je

v buňkách uzavřen) a lepší objemovou stálost (pěna se po vytvrzení nesesedá). Takže nezbývá nic

jiného než vyzkoušet pěny fischer a sami si porovnat rozdíl.

fischer pěna

„běžná pěna“

obj. číslo

popis

U16 100 mon. pěna 750 ml., letní

U16 103 mon. pěna 750 ml., letní 65 l

fischer čistič na pěny PUR

Pro snadné odstranění zbytků čerstvé pěny z textilií, pokožky, pracovních ploch a aplikačních

pistolí. Díky závitu na dóze je možno čistič našroubovat na pistoli pro její snadné vyčištění

a nebo nasadit ventilový nástavec a použít čistič jako spray na čištění vnějších ploch.

obj. číslo

U16 101

popis

čistič PUR pěn 500 ml

OPTIMÁLNÍ UTÌSNÌNÍ A NAPROSTÁ OCHRANA PRO VAŠE OKNA!

Snazší to být nemůže

Společnost Schachermayer nově zařadila do svého skladového sortimentu inovované omítkové začišťovací lišty od firmy PRIMO.

Omítkové začišťovací lišty jsou vyvinuty specielně pro přesné a čisté utěsnění omítky v oblasti oken a dveřních rámů. Inovovaná

lišta s ochranným gumovým okrajem je ideálním řešením pro montážníky a řemeslníky při montáži a omítání.

Interiér i exteriér

Omítkové začišťovací lišty jsou vyrobeny z materiálu odolného proti povětrnostním

vlivům i stárnutí a poskytují tak prvotřídní ochranu plastových, dřevěných a hliníkových

rámů oken a dveří. Trvale a kvalitně utěsní místo spoje tak, že bezproblémově vyrovnává

i jeho rozšíření v důsledku teplotních výkyvů.

Přednosti

• inovovaný ochranný gumový okraj

• maximální ochrana před znečištěním

• krycí fólie je možné vícekrát sejmout

a opět připevnit

• rychlé upevnění na rámovém profilu

• lehká a přesná manipulace při práci

• čisté a těsné připojení

• žádný odpad

obj. číslo

popis

224 616 omítková začišťovací lišta 2,4m, bílá

Omítkovou začišťovací lištu lehce přitiskněte k rámovému profilu, dbejte na správné umístění, proveďte korektury a pevně přitiskněte. Pak

odstraňte papír z ochranné a lepící lišty a přilepte těsnící fólii. Po dokončení omítacích prací opět jednoduše stáhněte krycí fólii a čistě odlomte

patku v oblasti vylamování. Výsledek = čisté a těsné připojení na omítku !

(jb)

PARTNER 4/2006

29


SCHACHERMAYER

Výpredaj

Okenná kľučka Rhapsody

o

so 45 rastrom pre špárové vetranie

štvorhran 32 mm

Závesný dávkovač

pre Ponal Super 3

Vstavaná chladnička

BR 15 A

obj. číslo popis cena obj. číslo popis cena obj. číslo

popis

cena

V59 550 farba - titan 69,- Sk U77 215 závesný dávkovač 357,- Sk U99 254 BR 15 A, pod prac. dosku 12.400,- Sk

Lamelovacia fréza

EXPERTA

Lamello

Vŕtačka

DSEU 638 kinetik

Kotúčová píla

PKS 315S + stôl + pravítko

obj. číslo

U50 001

popis

Lamello Experta

cena

14.485 Sk

obj. číslo

U99 209

popis

Fein 638 kinetik

cena

9.790,- Sk

obj. číslo

U99 250

popis

Proma PKS 315S

cena

11.966,- Sk

Formátovacia píla

PK 300N

Pokosová píla

KOMBI DW 711, 1350W

Elektrický hoblík

GHO 26-82

obj. číslo

U99 444

popis

Rojek PK 300N

cena

45.500,- Sk

obj. číslo

popis

cena

obj. číslo

popis

cena

U51 862 DW 711 15.230 Sk U51 804 Bosch GHO 26-82 5.830,- Sk

Ceny bez DPH, platné do vypredania zásob!

30 PARTNER 4/2006


SCHACHERMAYER

Výprodej

Rámová okapnice Isar 25/20 F

speciální velkoobjemový profil bez těsnění

s přesahem přes rám

zmenšená plocha dotyku s těsněním

a větší prostor pro kondenzaci par

Křídlová okapnice FP 23/41

chrání účinně i spodní svislou část křídla

nutná montáž se speciálním klipsovým

držákem

F - upevnění okapnice zasunutím do drážky

obj. číslo

U44 161

U44 160

U44 169

U44 168

U44 167

U44 166

popis

rámová okapnice ISAR 25/20 F, bílá

rámová okapnice ISAR 25/20 F, tmavý bronz

koncovka pro ISAR 25/20 F, bílá levá

koncovka pro ISAR 25/20 F, bílá pravá

koncovka pro ISAR 25/20 F, hnědá levá

koncovka pro ISAR 25/20 F, hnědá pravá

cena

90,- Kč/m

127,- Kč/m

4,50 Kč/ks

4,50 Kč/ks

4,50 Kč/ks

4,50 Kč/ks

obj. číslo

U44 380

U44 382

U44 383

U44 384

U44 385

U44 386

U44 387

U44 388

U44 389

U44 376

popis

křídlová okapnice FP 23/41, bílá

křídlová okapnice FP 23/41 G-216, tmavý bronz

křídlová okapnice FP 23/41, stříbrná

koncovka pro FP 23/41, bílá levá

koncovka pro FP 23/41, bílá pravá

koncovka pro FP 23/41, hnědá levá

koncovka pro FP 23/41, hnědá pravá

koncovka pro FP 23/41, stříbrná levá

koncovka pro FP 23/41, stříbrná pravá

klip pro FP 23/41

cena

72,- Kč/m

72,- Kč/m

66,- Kč/m

4,50 Kč/ks

4,50 Kč/ks

4,50 Kč/ks

4,50 Kč/ks

Značková kvalita za ješte lepší cenu...

Wari Corner Saphir

barva bílá

varianta pravá

D uoport "H" 3/450

700-900 mm

chrom

D uoport "BR" 3/450

490-540 mm

chrom

obj. číslo

U24 091

popis

Saphir, sada

cena

5.300,- Kč

obj. číslo

U24 158

popis

Duoport "H", sada

cena

2.700,- Kč

obj. číslo

U24 159

popis

Duoport "BR", sada

cena

1.800,- Kč

Saphir

Dusa

Výsuvný systém Dusa je velmi praktický

v domácnosti. Vše se vysouvá najednou.

Na první pohled získáte přehled o obsahu

vaší kuchyňské skříně. Přináší systém

a nový řád do moderních i klasických

kuchyní.Vše na dosah ruky ...

obj. číslo

U24 155

U24 156

U24 157

Duoport 2/600, Saphir Dusa 1

Duoport 4/600, Saphir Dusa 3

Duoport 5/600, Saphir Dusa 4

Uvedené ceny bez DPH jsou platné do vyprodání zásob! Technické a cenové změny vyhrazeny.

popis

610 - 950 mm

1315 - 1720 mm

1720 - 2100 mm

chrom

chrom

chrom

cena

3.000,- Kč / sada

5.500,- Kč / sada

5.700,- Kč / sada

PARTNER 4/2006

31


HOTOVÉ STAVEBNÍ DÍLY / HOTOVÉ STAVEBNÉ DIELY

VŠUDE TAM, KDE JE POADAVEK HLADKÉHO KØÍDLA BEZ VIDITELNÉHO RÁMU

Vchodové dveřní

křídlo VARIO-PUR 68

Křídla jsou dodávána v těchto základních dřevinách: smrk a okoume.Tato křídla

se používají pro výrobu plných hladkých dveří, dveří s možností vyřezání velkých

otvorů pro sklo a pro výrobu dveří s ozdobným frézováním do plochy křídla. Křídla

dodáváme v několika základních formátech a na příslušný rozměr je možno je

zkracovat a zužovat.

Křídlo je opatřeno oboustrannou hliníkovou stabilizační vrstvou, odolávajícívaru, která

je zalepená v dýze nebo MDF tak, že odolává posuvu a tahu. Uvnitř křídla je vyztužovací

hliníkový profil. Tyto profily jsou zalepeny ve dřevě a v PUR pěně tak, aby nevznikal

tepelný most.

Zkoušeno podle normy DIN EN 1121.Zkušební klima cde= 80°. Tepelné ozařování

24 hodin, třída tolerancí4 podle DIN EN 1530:2000 - 06

Křídla jsou zkoušena dle normy DIN EN 1121.

GARANCE 5 let

Technické údaje VARIO PUR 68:

Dřevina

Okoume SF, smrk

Formát

950 x 2 150 mm

1050 x 2 150 mm

Zmenšení

850 x 1 980 mm

950 x 1 980 mm

Tloušťka

68

Tepelná prostupnost

Zvuková prostupnost

k = 0,96 Wk m

-1 -2

RW 31 dB

(bj)

obj. číslo

U45 100

U45 101

U45 102

překližka 3 mm

okoume, 950 x 2 150 mm

smrk, 950 x 2 150 mm

smrk, 1 050 x 2 150 mm

32 PARTNER 4/2006


WOLFCRAFT –

inovace a novinky

NÁØADÍ / NÁRADIE

Wolfcraft je již standardní sortiment u firmy Schachermayer. Zájem vás truhlářů, výrobců či kutilů je o tento sortiment stále

vyšší, což je pro nás signálem vaší spokojenosti. I proto dochází k inovaci některých již zaběhlých výrobků a dále k rozšíření

skladového sortimentu o nové produkty.

Inovované jednoruční svěrky

Nová jednoruční svěrka PRO je určena pro ty, kteří chtějí pracovat rychle, bezpečně, pohodlně

a bez poškozenímateriálu.Nová jednoručnísvěrka PRO toto vše splňuje :

• vysoce kvalitní čelisti zajišťují dlouhotrvající upínací sílu a jsou výsledkem bezkonkurenčníhovýrobníhoknow-how

• jednoduché povoleníupínacísílypomocíoptimálníhopákového efektu

• velká upínacíplocha a extrémní 100 mm čelisti zajišťují rovnoměrnou distribuci upínacísíly

a měkké zacházenís materiálem

• vylepšené upnutí předmětů pomocí křížového rýhování čelistí s posuvně nastavitelnou

vzdáleností

• jednoduché zacházení a bezpečné upevnění zajišťuje vylepšený tvar madla s protiskluzovou

zónou

• novinka pro profesionály: rychlá a snadná změna funkce svěrky po stlačení tlačítka na

roztahujícífunkci

obj. číslo

U30 210

U30 211

popis

jednoruční svěrka 200 - 655 mm

jednoruční svěrka 200 - 1115 mm

TS 600 – jednoduchý způsob transportu

Vozit místonosit jednoduchá formule pro snadnou přepravu.

Výhody:

• díky sklopné automatice stačí jeden úkon k otevření koleček i nosné

plochy

• snadná ovladatelnost díkymalé váze 3,9 kg

• velmi skladný a mobilní,je po ruce vždy, když jej potřebujete

• nosnost 70 kg

Stojan pro vrtačku – EXCLUSIVE

obj. číslo

popis

W81 609 transportní systém TS 600

Stojan se svěrákem je určen k absolutně přesnému vrtáníploch, kulatých materiálů a lišt.

• stabilní400 mm sloupek s 340 mm dlouhou našroubovanou ozubenou lištou

• žádné kroucenípři vrtanía frézování

• integrované zdvihacípero

• nastaveníhloubky vrtáníomezovačem s rychlým nastavením

• aretovacíšroub pro opakované vrtání

• stavitelná stupnice pro milimetrově přesné vrtání

• stabilnílitinová základna 203 x 307 mm s upínacímidrážkami

obj. číslo

W81 608

výška: 570 mm

rozpětí: 150 mm

max. pracovní výška: do 330 mm

popis

stojan pro vrtačku Exclusive

obj. číslo

W81 583

popis

sada bitů Solid

Sada bitů - Solid

• sada bitů s integrovanou magnetickou lištou, která zamezuje vypadnutí bitů a umožňuje

zasunutía vyjmutíbitů lehce a přesně

• držák bitů je možné rozevřít jednou rukou, složený se vejde do každé kapsy

• sada obsahuje:

1x magnetický držák bitů

bity Philips č.1+2+2+3

bity Pozidriv č.1+2+2+3

(jb)

(pozn.: stejná obj. čísla pro ČR i SR)

PARTNER 4/2006

33


NÁRADIE / NÁØADÍ

Malí pomocníci

s veľkým úžitkom

Iste máte dostatok pracovníkov, ktorí nemajú problém s nakládkou, vykládkou alebo manipuláciou vašich výrobkov či už po

dielni alebo na montáži u zákazníka. Ale prečo si neuľahčiť a nezjednodušiť prácu, ak je to možné? Už ste si určite stačili

všimnúť, že spoločnosť Schachermayer má v ponuke nielen kovanie, ale aj napríklad náradie, hotové stavebné diely, či

nápady a pomôcky ako byť ešte lepší a úspešnejší.Teraz vám pár z nich predstavíme.Tipy ako si zjednodušiť manipuláciu

s oknami, dverami, nábytkom alebo plošným materiálom.

Oválna „gurtňa“

...na prenos v podstate čohokoľvek.Bezpečnostný faktor 1:7, podľa DIN

normy 61360. Vyrobené zo 100 % polyesteru (PES). Aj pri najvyššej

nosnosti sú ľahké, flexibilné a mäkké (bez stehov) a preto sa s nimi veľmi

dobre pracuje.

L

Transportný vozík pre

plošný materiál

Dvojitá obojstranná rukoväť, gumenné

kolieska, valčekové ložiská.

Celková výška 1250 mm, dĺžka

rukovätí 1250 mm, rozmer transp.

spodnej plochy 600 x 200 mm

nosnosť v kg

857 060

857 062

857 064

857 066

857 068

857 069

100 % 80 % 200 % 140 % 100 % 100 %

1000

2000

3000

4000

3000

4000

800

1600

2400

3200

2400

3200

2000

4000

6000

8000

6000

8000

1400

2800

4200

5600

4200

5600

1000

2000

3000

4000

3000

4000

1000

2000

3000

4000

3000

4000

sila lomu

daN

7000

16000

24000

32000

21000

28000

dĺžka L

v mm

2000

2000

2000

2000

3000

4000

koliesko mm

nosnosť v kg

856 090 250 400

Ručná slučka

určená k transportu a manipulácii okien. Z pevného a trvácneho materiálu

na konci s kovovou skobou pre uchytenie nosných skrutiek.

Zvierací transportný vozík

Určený k transportu okien či plošného

materiálu. Vnútorná strana s filcovou

vložkou, ako ochrana proti poškrabaniu

materiálu.Červená farba.

popis

403 990 ručná slučka

max. šírka zvieranej plochy v mm

nosnosť v kg

856 070 90 250

Okenná nosná skrutka pre drevené okná

403 985

490 102

rozmer

5,5 x 24 mm

6,0 x 40 mm

balenie

500 ks

200 ks

Transportný vozík Jumbo

Určený k transportu nábytku.

Výška 140 mm.

Rozmery transportnej plochy 300 x 600 mm.

Okenná nosná skrutka pre plastové okná

s vŕtacím hrotom

856 102

856 103

koliesko mm

plast /100

guma / 100

nosnosť v kg

350

250

rozmer

balenie

403 986 5,5 x 24 mm 500 ks

34 PARTNER 4/2006


ELEKTRICKÉ RUÈNÉ NÁRADIE

DOKONALOS VO VE¼KOSTI XL

Ponorná píla TS 75

Ponorná pílaTS 75 - všetky prednosti na prvý pohľad.Tam, kde sú 65 mm píly v koncoch, je nováTS 75 s hĺbkou rezu 75 mm

vo svojom živle. Poradí si s hrubým materiálom, napríklad pri vchodových či bezpečnostných dverách hrubých 68 mm.

TS 75 spája veľkú silu a optimálnu ovládateľnosť do jedného kompaktného prístroja. Spoločne s vodiacou lištou umožňuje

TS 75 flexibilnú prácu. Prirodzene, s výhodami typickými pre Festool prispieva k lepšej, ľahšej a rýchlejšej práci.

Doraz spätného rázu

umiestnený na dosah ruky

Doraz bráni spätnému rázu

pri ponorení píly. Vždy po ruke

v praktickom púzdre umožňuje

bezpečnú prácu.

Novinka!

Výmena pílového kotúča FastFix

Teraz stačí na výmenu pílového kotúča pár

pohybov. To znamená: kotúč sa mení častejšie.

Prečo? Pracujete totiž vždy s kotúčom, ktorý

je pre daný materiál optimálny.

Otočné sacie hrdlo

Väčšia voľnosť pohybu, menšie

opotrebenie. Sacia hadica vždy

dobre prilieha, neruší a preto

môže zostať stále nasadená

- v záujme vašeho zdravia.

Prípojka plug-it

a rukoväť Softgrip

Trojité uloženie

Trojité uloženie motora prispieva

ku kľudnému chodu a predlžuje

životnosť.

Klzná spojka

Ak dôjde k zaseknutiu pílového

kotúča, klzná spojka zabráni

spätnému nárazu píly.

Novinka!

Vedenie bez odporu

Vodiace čeľuste je možné nastaviť

bez námahy aj dvomi prstami.

Tým je umožnené vedenie stroja bez

odporu, čo opäť zvyšuje kvalitu rezu.

Pružne uložený rozpínací klin

Je tu keď ho potrebujete.

Ak by rušil, zmizne. Pružne uložený

rozpínací klin sa pri ponore píly

samočinne zasunie do krytu.

Hĺbka rezu

až 75 mm

Presné nastavenie hĺbky

Umožňuje to aretovaný hĺbkový

doraz. Nastavenie hĺbky rezu s presnosťou

na milimeter.

Elektronicky regulovaná

S MMC Electronic je možné otáčky

ľahko prispôsobiť rezanému materiálu.

Aj pri ponore píly zostanú konštantné.

Pílový kotúč je bezpečnostnou rýchločinnou

brzdou zastavený po 2 sekundách.

Obojstranný chránič proti vytrhávaniu

Čisté rezy po oboch stranách. Je to možné

vďaka násuvnému chrániču proti vytrhávaniu a vodiacej lište.

Technické údaje:

menovitý výkon

hĺbka rezu

otáčky

priemer pílového kotúča

1600 W

0-75 mm

-1

1350-3550 min

210 mm

o o

šikmá poloha

0- 47

prípojky pri odsávaní prachu 27/36 mm

hmotnosť

6,2 kg

všetky prevedenia TS 75 sú vybavené elektronikou

Použitie:

• presné ponorné rezy do hĺbky materiálu 75 mm

• skracovanie dverí

• opracovanie sendvičových dosiek

• skracovanie hliníkových profilov

• čisté a ľahké skracovanie káblových kanálov

26.9. - 29.9. 2006

LIGNUMEXPO

NITRA

pavilón F stánok C1


DØEVOOBRÁBÌCÍ STROJE

Olepování ABS hran

Základní opracování ABS hrany jen ve 3 metrech ...

Stroj na olepování hran do 3 mm v následujícím provedení: výškově přestavitelný horní přítlačný most, šikmo nastavené spodní

podávací válečky, ochranné protihlukové zakrytování stroje, digitální ukazatele pro přesné nastavení pracovních agregátů,

elektronický měnič frekvence, průměr odsávacího hrdla 100 mm,CE provedení. Základní osazení stroje: talířový zásobník na

hrany ze svitku, rychlotavná samočisticí jednotka s elektronickou regulací teploty, hrubé kapování pro oddělení hrany ze

svitku, přesný kapovací agregát, kombinovaný frézovací agregát pro rovinné a rádiusové frézování s výměnými břitovými

destičkami z tvrdokovu.

Technické parametry:

Hrana ze svitku

Min. dílec

Max. výška dílce

Podávání

Váha

Čas zprovoznění

El. zapojení

Motorky frézování

Vzduch

Celkový příkon

3 mm

200 x 70 mm

50 mm

10 m/min

850 kg

4,5 min

400 V, 50 HZ

18.000 ot/min

6 bar

4,5 kW

Maximální výbava a německá kvalita zpracování za příznivou cenu ...

Stroj na olepování hran s maximálním vybavením. Max. tloušťka hrany

12 mm, výškově přestavitelný horní přítlačný most, podávací řetězový

dopravník, ochranné protihlukové zakrytování stroje s pozorovacími

okénky, digitální ukazatele pro přesné nastavení pracovních agregátů,

otočný ovládací obslužný panel, výsuvný výložník pro široké dílce,

elektronický měnič frekvence, optická signalizace pro vkládání dílců za

sebou, průměr odsávacího hrdla 120 mm, CE provedení. Stroj je osazen

předfrézovací jednotkou, rychlotavnou samočistící nádržkou lepidla, hrubým

kapováním na oddělení hrany ze svitku, přesný kapovací agregát,

kombinovaný frézovací agregát pro rádiusové a plošné frézování, agregát

pro průběžné zaoblování rohů, cidlina a zalešťovací agregát.

Technické parametry:

Hrana ze svitku

Nákližek

Min. dílec

Max. výška dílce

Podávání

Váha

Čas zprovoznění

El. zapojení

Motorky frézování

Vzduch

Celkový příkon

3 mm

až do 12 mm

200 x 70 mm

40 mm

10 m/min

1550 kg

6 min

400 V, 50 HZ

18.000 ot/min

6 bar

12 kW

Více informací na tel.: (+420) 244 001 323, fax: (+420) 244 001 340, e-mail: zdenek.simon@schachermayer.cz

36 PARTNER 4/2006


Novinky na tuzemském trhu

DØEVOOBRÁBÌCÍ STROJE

Nejprve krátké představení firmy HOUFEK, která nedávno otevřela novou část svého výrobního závodu

v Golčově Jeníkově.

Firma Houfek výroba strojů byla založena ing. Jaroslavem Houfkem v roce 1991 původně jako malá dílna na výrobu

jednoduchých strojů. V začátcích firma vyráběla především pásové brusky. Začátek výroby probíhal v pronajatých prostorách

a od roku 1993 prochází firma dynamickým rozvojem, který znamená systematické rozšíření sortimentu a zvětšení objemu

výroby. V roce 1996 začala budovat nové prostory, do kterých se celá přestěhovala v polovině roku 2001. Firma se v průběhu

let specializuje na stroje pro finální úpravu povrchu převážně broušení dřeva. Výrobní sortiment, který se neustále rozšiřuje,

zahrnuje širokopásové brusky, pásové brusky, hranové oscilační brusky, válečkové oscilační brusky, stroje pro speciální broušení

dřeva. V současné době vedení firmy zajišťuje Aleš Houfek, syn pana J. Houfka. Sídlo firmy se nachází na rozhraní Čech

a Moravy při hlavním tahu z Havlíčkova Brodu do Kolína v městě Golčův Jeníkov.

Úplnou novinkou v sortimentu jsou dlabačky.

Hlavní předností dlabačky je stabilní tuhá konstrukce z profilovaného

plechu, dymenzované kuličkové vedení agregátu, široká škála

možností naklopení stolu a dlabací jednotky a velmi jednoduchá

obsluha.

Technické parametry:

Motor

Rozměr stolu

Max. nástroj

Hmotnost

Otáčky

Posuv vřetene:

Příčný

Svislý

V ose

VD 16 VD 20 VD 26

1,5 kW

600 x 300 mm

20 mm

260 kg

2880 ot/min

1,1 kW

500 x 200 mm

16 mm

120 kg

2880 ot/min

200 mm

150 mm

150 mm

240 mm

160 mm

200 mm

2,2 kW

800 x 400 mm

26 mm

380 kg

1400/2880 ot/min

330 mm

250 mm

250 mm

Rozšíření sortimentu o novou řadu tloušťkovacích frézek CASTOR 430, 530, 630.

Tloušťkovací frézka Castor je založena na osvědčené konstrukci

širokopásových brusek. Kostru stroje tvoří tuhý stabilní rám, uložení

hoblovacího válce je v ocelovém monobloku a stůl je uchycen na

čtyřech tyčích s trapézovým závitem a bronzovou maticí. Castor

je frézka ze základní řady se základním vybavením pro zachování

příznivé ceny, ovšem ale se zachováním parametrů profesinálního

stroje pro náročnou výrobu.

Technické parametry:

Motor

Rozměr stolu:

Délka

Šířka

Posuv

Hmotnost

Otáčky

Počet nožů

430 530 630

4 kW

4 kW

4,5 kW

1000 mm

450 mm

5 / 10 m/min

690 kg

4500 ot/min

4

1000 mm

550 mm

5 / 10 m/min

760 kg

4500 ot/min

4

1000 mm

550 mm

5 / 10 m/min

860 kg

4500 ot/min

4

Více informací na tel.: (+420) 244 001 323, fax: (+420) 244 001 340, e-mail: zdenek.simon@schachermayer.cz

PARTNER 4/2006

37


DØEVOOBRÁBÌCÍ STROJE

Ukázka použitých strojů. Stroje je možné ihned vyzkoušet a odebrat jelikož jsou stále k dispozici na skladě. Na veškeré

stroje nabízíme splátkový prodej. Pokud máte zájem o jiný typ stroje je možné udělat nabídku ze zhruba 1000 ks strojů.Vaše

žádosti na telefonu: (+420) 724 317 404, (+420) 602 374 049 nebo na e-mailu: zdenek. simon@schachermayer.cz

Top Master - kombinace

- typ AD 630

- motor 7,5 kW, r. v. 1998

- 4 noová hlava

- 4 rychlosti posuvu

- 2 váleèky ve stole

- el. zdvih stolu

- stroj pøezkoušen super stav

cena: 199.000,-

PANHANS - srovnávaè.

- typ T 510

- r. v. 1995

- šíøe 510 mm

- dálka stolù 2800 mm

- 4 noová hlava

- motor 4 kW

- 5000 ot/min

cena: 159.000,-

PANHANS - tlouškov.

-typS52

- motor 7,5 kW,

- 4 noová hlava šíøe 510 mm

- 4 rychlosti posuvu

- dig. ukazatel

- el. zdvih stolu

- stroj pøezkoušen super stav

cena: 169.000,-

WEMA - frézka

- typ TFM

- motor 4,2 kw

- délka stolù 2000 mm

- podloka na rámy

- vøeteno pr. 30 mm

- pravý levý chod

- podavaè

cena: 119.000,-

Paolini - kombinace

- typ FS 515

- 4 noová TERSA hlava

- 4 rychlosti posuvu

- motor 5,5 kw

- délka stolu 2240 mm

- naklopitelné pravítko

- stroj pøezkoušen super stav

cena: 199.000,-

KILINGER - soustruh

- typ KM 5000 S

- motor 1,5 kW, r. v. 1992

- 5 st. otáèek

- manuální posuv

- váha 350 kg

- kopírovací délka 1400 mm

- nová cena 300.000,-

cena: 133.000,-

PANHANS - for. pila MARTIN - for. pila ALTENDORF - for. pila

- typ 690

- typ T 72 A

-typF45

- motor 5,5 kW, r. v. 1990

- motor 5,5 kW, r. v. 2001

- motor 5,5 kW, r. v. 1991

- délka stolu 2400 mm

- délka stolu 3300 mm

- délka stolu 2800 mm

- pøedøez 0,55 kw

- výška øezu 170 mm

- pøedøez

- 4 st. otáèek

- pøedøez

- naklopitelný

- pokosový doraz

- digitální ukazatele

- pokosový doraz

- váha 1000 kg

- váha 1500 kg

- el. pøestavování

cena: 168.200,-

cena: 522.000,-

cena: 189.000,-

BÜTFERING - bruska BÜTFERING - bruska SCM - bruska

- rok výroby 1991

- motor 17 kW

- pracovní šíøe 1350 mm

- 1 combi agrgát

- èistící kartáè

- prodlouení stolù

- plynulá zmìna posuvu

- typ Clasic 113 Sandy

- motor 17 kW, r. v. 2001

- posuv 13 m/min

- èistící kartáèe

- el. dìlená patka

- 1 combi agregát

- stroj pøezkoušen super stav

- typ RS 130

- r. v. 1995

- 1. agregát kontaktní válec

- 2. agregát combi

- el. dìlená patka

- zadní prodlouení stolu

- CE provedení

cena: 320.000,- cena: 522.000,- cena: 522.000,-

HOLZHER - olepovaèka BRANDT - olepovaèka BRANDT - olepovaèka

- typ Sprint 1417

- r. v. 1999

- do 15 mm hrany

- min. délka dílce 200 mm

- pøedfrézování

- kapování, frézování

- cidlina, kartáèe, zaoblování

- typ KD 84

- r. v. 1994

-do12mm

- posuv 9 m/min

- kapování, frézování

- cidlina, kartáèe

- stroj pøezkoušen super stav

- typ KD 56

- r. v. 2001

- max. do 3 mm

- kapování , frézování

- kartáèe , cidlina

- posuv 9 m/min

cena: 659.000,-

OTT - dýhovací lis

- typ Junior 2513

- desky 2550 x 1350 mm

- el. vyhøívání

- rozevøení 400 mm

- tlak 80 t

- váha 4000 kg

- stroj pøezkoušen super stav

cena: 390.000,-

ITALPRESE - lis

- typ SOF 4

- r. v. 1988

- 10 pístù

- desky 2500 x 1200 mm

- rozevøení 400 mm

- tlak 80 t

- elektrodesky

FRITZ - lis

cena: 359.000,-

- typ víceetáový

- 6 etáí

- desky 2540 x 1320 mm

- celkový tlak 240000 kg

- 8 pístù

- vodou vyhøívaný

- váha 13000 kg

cena: 289.900,-

GROSS - briketovaè

- typ FWJ 920

- r. v. 1995

- Výkon 60-80 kg/hod

- motor 5,5 kW

- velmi dobrý stav

- váha 950 kg

- typ FW Mini 630

- r. v. 1996

- vyloení 630 mm

- dýha 0,4 -2mm

- stolní provedení

- spoj cik-cak

cena: 179.000,-

KUPER - sesazovaèka

cena: 260.000,-

MAYER - pila na dýhy

- typ EFS 3500

- délka 3500 mm

- ukazetel míry

- pøedøez

- stroj pøezkoušen super stav

- pneumatický pøítlak

cena: 229.000,-

cena: 40.000,- cena: 149.000,-

WEEKE - CNC SCM - CNC MORBIDELI - CNC

- typ BHC 550

- r. v. 2002

- 3250 x 1250 x 150 mm

- 1 frézovací vøeteno

- 19 vertikálních vrtákù

- váha 4500 kg

- motor 17 kW

- typ Record TECH 99 L

- r. v. 2000

- 2800 x 900 x 100

- 1 frézovací vøeteno

- pilový agregát

- váha 2800 kg

- stroj pøezkoušen super stav

- typ Author 504

- r. v. 1994

- 3660 x 1260 x 80 mm

- 1 frézovací vøeteno

- konzolový stroj

- pilový agregát

cena: 1.990..000,-

cena: 1.199.000,-

cena: 890.000,-

38 PARTNER 4/2006

More magazines by this user
Similar magazines