Views
3 years ago

zde - Ústav pro českou literaturu AV ČR, vvi - Akademie věd ČR

zde - Ústav pro českou literaturu AV ČR, vvi - Akademie věd ČR

Josef Jedlička Ivan

Josef Jedlička Ivan Andrenik, Václav Kameník, Vladimír Vokolek, Zdenek Vavřík, Stanislav Zedníček, Břetislav Štorm, Zdeněk Rotrekl, Václav Ryneš, František Lesař a další, desítky dalších, kteří přispívali jedni po léta, jiní ojediněle do časopisů, jako byl Akord a Řád. Že do této řady pak patřili (aniž tím má být cokoli ubráno ostatním, hlavně pak těm nejmenovaným) autoři velkého formátu jako Jan Kameník, O. F. Babler či Bohuslav Reynek, nemluvě už o velkých outsiderech, jako byl Josef Váchal, anebo o mužích, kteří vtiskli pečeť celé epoše, jako byl tiskař a polemik Josef Florian. Těm všem už nikdy nebyla dána plná možnost, aby se podíleli na vytváření národní kultury, a ztráta, která tím vznikla, nebyla napravena ani během následujících dvaceti let, ani za „pražského jara“, a zůstává jako pozvolna splácený dluh podnes. Dodejme tu, že jednou z nejdůležitějších splátek na tento dluh je Slovník českých spisovatelů, který za redakce Jiřího Brabce vydalo nakladatelství 68 Publishers v Torontu. Tato příručka, která se jako jediná publikace vůbec pokusila rekonstruovat úplný objem české literatury pro bí ra né doby alespoň enumerativně a bibliograficky, umožnila autoru této studie, aby při sledování vztahů a souvislostí zůstal při pouhém exemplárním výčtu jmen, nezatěžoval v podstatě sumační práci charakteristikami – ostatně nezbytně povrchními a přibližnými – jednotlivých autorů a spolehl se na to, že všechna další jména, která jsou skryta za zkratkou „atd.“, lze ve Slovníku bez velkých obtíží nalistovat. 4. Nebyl to tedy nikterak „bod nula“ v němž se ocitla česká literatura v květnových dnech roku 1945, ale daleko spíše průchodní místo, kde se zauzlovaly minulé děje a vytvářely zárodky dalekosáhlých budoucích událostí. Nic ještě nebylo definitivně rozhodnuto, vše bylo, či alespoň se zdálo být do široka, ba bezhranična otevřené a žádná z těch poruch, jež jsme tu popsali z odstupu celého lidského věku, nemusela být tehdy ještě neodvratná. Jisté je, že druhá světová válka – buďsi sebebolestnějším zážitkem pro jednotlivce a některé společenské skupiny – se v kontinuitě české kultury neprojevila jako příliš významná césura. Za onu poměrně krátkou dobu (šlo vlastně ve skutečnosti sotva o čtyři roky) nemohly upadnout v zapomenutí všechny mezinárodní kontakty a hluboké vazby československé kultury s ostatními evropskými kulturami, nenáviděným okupantem nemohlo být nijak hlouběji ovlivněno již vytříbené české pojetí avantgardnosti a modernosti a oficiální nacistický kýč byl sotva s to vzbudit i v těch nejméně kultivovaných vrstvách trochu sympatie. 195

Na druhém břehu Solidarita a národní uvědomělost naprosté většiny intelektuálů by la příkladná, takže po válce nic nezavdávalo příčinu k nějakým rekriminacím. Kde se i vyskytly náznaky přání využít situace k politickému zúčtování, nebyl tomu dán volný průchod. Přesto tu alespoň slovem zaznamenejme i těch několik vskutku ojedinělých případů z období poválečného „právního kolapsu“, neboť se ukázaly klíčovým a charakteristickým počátkem pozdějších kádrových praktik. Komunistická strana, tenkrát ještě součást tzv. Národní fronty, měla patrně původně opravdu v úmyslu vyvolat jakousi „fémovou vlnu“ i mezi spisovateli a přiměla jejich tehdejší organizaci, Syndikát spisovatelů, aby zřídil „čestnou očistnou komisi“. Pro její práci bylo typické, že předem vyňala z viny „staré a zasloužilé soudruhy“ a vzala automaticky na milost někdejší odpadlíky, tedy Majerovou, Olbrachta, Nezvala a další, pokud o to projevili zájem, že se vůbec nezabývala aktivitou oněch „protektorátních autorů“, jako byl Jan Řezáč či František Kožík, kteří si ostatně téměř bez výjimky pospíšili, aby vstoupili do komunistické strany, ale že začala hledat „kolaboraci s nepřítelem“ pouze u svých politických protivníků. Nebylo to snadné, protože právě v měšťanských vrstvách národa byla rezistence nejsilnější. Přesto se našlo třeba u básníka Jakuba Demla cosi, o co bylo možno opřít starou principiální zášť. Básník byl sice po trapném jednání, ještě trapnější polemice a zásluhou Vítězslava Nezvala „očištěn“, důsledkem celé aféry však přece jen bylo, že na jedné z největších osobností české literatury ulpěl stín, který přinejmenším způsobil, že Deml nemohl využít publikačních možností, které skýtala ostatním ona tříletá mezihra. Vše se nakonec rozplynulo a vsáklo do písku, ale na kontě štvavé kampaně, jejíž hlavou se stal průměrný, poddajný a politicky naivní spisovatel Karel Nový, zůstaly nicméně dva zmarněné životy. Profesor Josef Šusta nesnesl nactiutrhání komunistické bojůvky a skončil, stařec více než sedmdesátiletý, ve vlnách Vltavy. Miloš Hlávka pak, nadaný básník a dobrý dramatik, předvídaje osočování pro své styky s českou aristokracií, skončil také sebevraždou hned v květnových dnech roku 1945; je snad vůbec první, jehož jméno, ostatně věru že hodné paměti, bylo z českých literárních dějin vymazáno. Resentimenty poválečných měsíců však poměrně rychle opadly a kulturní život se začal zotavovat. Agitátoři tenkrát ještě museli ustoupit vědcům a umělcům. Ve společnosti nejen formálně, ale i fakticky demokraticky pluralitní nestálo nic v cestě nástupu tvořivých sil, které se teď metodicky začaly dávat do práce a navazovat jak vnitřní, tak vnější narušené souvislosti. Působilo však i – zprvu nerozeznatelné – neblahé dědictví války a okupace. 196

 • Page 2 and 3:

  ÚSTAV PRO ČESKOU LITERATURU AV Č

 • Page 4 and 5:

  ÚVODEM Antologie je součástí ko

 • Page 6 and 7:

  prostředí byla situace domácí k

 • Page 8 and 9:

  Prolog My a oni, oni a my PROGRAMOV

 • Page 10 and 11:

  od začátku tohoto století přesv

 • Page 12 and 13:

  Ludvík Vaculík nové, jiné. Vů

 • Page 14 and 15:

  Normalizace STRANICKOST UMĚNÍ Jan

 • Page 16 and 17:

  Jan Kliment kariéra, nýbrž idea

 • Page 18 and 19:

  Jiří Hájek ní. Postupné vyrovn

 • Page 20 and 21:

  Jiří Hájek rozvoji socialistick

 • Page 22 and 23:

  Josef Rybák koli z nějakého osob

 • Page 24 and 25:

  Josef Rybák Vladislava Vančuru, V

 • Page 26 and 27:

  Jan Kozák alistické a antisověts

 • Page 28 and 29:

  Jan Kozák Brabec, Miroslav Holub,

 • Page 30 and 31:

  Jan Kozák vek Milana Kundery na IV

 • Page 32 and 33:

  Jan Kozák IV. sjezd SČSS byl prog

 • Page 34 and 35:

  Jan Kozák té to činnosti na podp

 • Page 36 and 37:

  Jan Kozák ticky neexistujícího S

 • Page 38 and 39:

  Jan Kozák světového názoru, na

 • Page 40 and 41:

  Jan Kozák socialistické společno

 • Page 42 and 43:

  Vladimír Dostál skutečnost a jej

 • Page 44 and 45:

  Vladimír Dostál * Příznačný

 • Page 46 and 47:

  Vladimír Dostál becňovala nahrom

 • Page 48 and 49:

  Vladimír Dostál novým dílem, al

 • Page 50 and 51:

  Vladimír Dostál zenost sama. Je t

 • Page 52 and 53:

  Vladimír Dostál širšího a důs

 • Page 54:

  Vladimír Dostál tovalo před náz

 • Page 57 and 58:

  Kdo tentokrát nejde s námi Málok

 • Page 59 and 60:

  Kdo tentokrát nejde s námi moci a

 • Page 61 and 62:

  Kdo tentokrát nejde s námi BALÓN

 • Page 63 and 64:

  Kdo tentokrát nejde s námi prý v

 • Page 65 and 66:

  Kdo tentokrát nejde s námi Zbylo

 • Page 67 and 68:

  Kdo tentokrát nejde s námi vývoj

 • Page 69 and 70:

  Kdo tentokrát nejde s námi výslu

 • Page 71 and 72:

  Kdo tentokrát nejde s námi té p

 • Page 73 and 74:

  Kdo tentokrát nejde s námi O kter

 • Page 75 and 76:

  Kdo tentokrát nejde s námi co má

 • Page 77 and 78:

  Kdo tentokrát nejde s námi KDO JE

 • Page 79 and 80:

  Kdo tentokrát nejde s námi Hereč

 • Page 81 and 82:

  Kdo tentokrát nejde s námi Samozv

 • Page 83 and 84:

  Kdo tentokrát nejde s námi movlas

 • Page 85 and 86:

  Literatura zvaná mladá nikdy nezr

 • Page 87 and 88:

  Literatura zvaná mladá ských gn

 • Page 89 and 90:

  Literatura zvaná mladá „algorit

 • Page 91 and 92:

  Literatura zvaná mladá prvotinu a

 • Page 93 and 94:

  Literatura zvaná mladá že jemu v

 • Page 95 and 96:

  Literatura zvaná mladá náročné

 • Page 97 and 98:

  Literatura zvaná mladá Nejsem pro

 • Page 99 and 100:

  Literatura zvaná mladá tury můž

 • Page 101 and 102:

  Literatura zvaná mladá úloha kri

 • Page 103 and 104:

  Literatura zvaná mladá vývoje, j

 • Page 105 and 106:

  Literatura zvaná mladá mu je nejt

 • Page 107 and 108:

  Literatura zvaná mladá vení v no

 • Page 109 and 110:

  Literatura zvaná mladá ceňovat.

 • Page 111 and 112:

  Literatura zvaná mladá než o pop

 • Page 113 and 114:

  Literatura zvaná mladá zprozaizov

 • Page 115 and 116:

  Literatura zvaná mladá DVĚ MLAD

 • Page 117 and 118:

  Literatura zvaná mladá v literatu

 • Page 119 and 120:

  Literatura zvaná mladá Co se shrn

 • Page 121 and 122:

  O kritice vlastností, specifickýc

 • Page 123 and 124:

  O kritice sátá, tak na šedesát

 • Page 125 and 126:

  O kritice Z toho vyplývají dva hl

 • Page 127 and 128:

  O kritice České slovesnosti osud

 • Page 129 and 130:

  O kritice Shrneme-li, můžeme ří

 • Page 131 and 132:

  O kritice komunistickou stranou, a

 • Page 133 and 134:

  O kritice časopisy, umožňující

 • Page 135 and 136:

  O kritice Literární kritika, kter

 • Page 137 and 138:

  O kritice O ALERGII, ATLETICE A NEG

 • Page 139 and 140:

  O kritice s administrativními a ji

 • Page 141 and 142:

  O kritice různí. Bývají spojeni

 • Page 143 and 144:

  Na druhém břehu Pravda, málokter

 • Page 145 and 146: Na druhém břehu očích oproti t
 • Page 147 and 148: Na druhém břehu věci, jež se mu
 • Page 149 and 150: Na druhém břehu šedesátý ukáz
 • Page 151 and 152: Na druhém břehu ohební písálci
 • Page 153 and 154: Na druhém břehu Totiž myslel jse
 • Page 155 and 156: Na druhém břehu nembohem, objekti
 • Page 157 and 158: Na druhém břehu si na něm zuby?
 • Page 159 and 160: Na druhém břehu akcí. Jazyk auto
 • Page 161 and 162: Na druhém břehu dekorační a pro
 • Page 163 and 164: Na druhém břehu ních obrozenců
 • Page 165 and 166: Na druhém břehu Znovu a znovu vzp
 • Page 167 and 168: Na druhém břehu komentovat a pře
 • Page 169 and 170: Na druhém břehu nám to stát ani
 • Page 171 and 172: Na druhém břehu bez pronikavého
 • Page 173 and 174: Na druhém břehu jediného proudu,
 • Page 175 and 176: Na druhém břehu jako svébytné p
 • Page 177 and 178: Na druhém břehu chtěné či nech
 • Page 179 and 180: Na druhém břehu byl ovšem rozhod
 • Page 181 and 182: Na druhém břehu a Hrubínem), L.
 • Page 183 and 184: Na druhém břehu která má dvě n
 • Page 185 and 186: Na druhém břehu anebo zcela vylou
 • Page 187 and 188: Na druhém břehu česká avantgard
 • Page 189 and 190: Na druhém břehu úvodem, prokáza
 • Page 191 and 192: Na druhém břehu „literatuře pr
 • Page 193 and 194: Na druhém břehu a Teigem. I tu tv
 • Page 195: Na druhém břehu Namítat tu, že
 • Page 199 and 200: Na druhém břehu tě tvůrce a š
 • Page 201 and 202: Na druhém břehu v jakékoli jiné
 • Page 203 and 204: Na druhém břehu ti či pro tupost
 • Page 205 and 206: Na druhém břehu textu ostatně ro
 • Page 207 and 208: Na druhém břehu Takový byl pří
 • Page 209 and 210: Na druhém břehu a na moderní zji
 • Page 211 and 212: Na druhém břehu slova o nesmiřit
 • Page 213 and 214: Na druhém břehu tedy dány objekt
 • Page 215 and 216: Na druhém břehu že tato tragika
 • Page 217 and 218: Na druhém břehu literatury těžk
 • Page 219 and 220: Na druhém břehu Zdeněk Heřman,
 • Page 221 and 222: Na druhém břehu DUCHOVNÍ REZISTE
 • Page 223 and 224: Na druhém břehu také jeden z nej
 • Page 225 and 226: Na druhém břehu set let později.
 • Page 227 and 228: Na druhém břehu a hotelového ú
 • Page 229 and 230: Na druhém břehu zde funguje liter
 • Page 231 and 232: Na druhém břehu připadal přesaz
 • Page 233 and 234: Disent výnosné místo a není př
 • Page 235 and 236: Disent Tradice české literatury n
 • Page 237 and 238: Disent Ve svém prvním rozhovoru p
 • Page 239 and 240: Disent na všechny myslím - a tak
 • Page 241 and 242: Disent sám sobě povinen, a neděl
 • Page 243 and 244: Disent v okamžiku ponížení jako
 • Page 245 and 246: Disent bách různí, konstantní v
 • Page 247 and 248:

  Disent Vraťme se ještě k poměr

 • Page 249 and 250:

  Disent nanční a ideové nezávisl

 • Page 251 and 252:

  Disent zcela nesouměřitelném se

 • Page 253 and 254:

  Disent a povolány ani být nemohly

 • Page 255 and 256:

  Disent prosadí, na to beztak nemá

 • Page 257 and 258:

  Disent ŠEST POZNÁMEK O KULTUŘE V

 • Page 259 and 260:

  Disent vyvíjet konfrontace mezi h

 • Page 261 and 262:

  Disent společném programu domluvi

 • Page 263 and 264:

  Disent rým slouží), a posléze u

 • Page 265 and 266:

  Disent pise nebo co nebylo nahráno

 • Page 267 and 268:

  Disent od roku nezdůvodnitelnějš

 • Page 269 and 270:

  Disent na nichž je společnost zbu

 • Page 271 and 272:

  Disent veřejnost. Ve všem, čím

 • Page 273 and 274:

  Disent MILITANTNÍ DOGMATISMUS V AK

 • Page 275 and 276:

  Disent zdvihnout neúplatnou pravdi

 • Page 277 and 278:

  Disent na bílém a dvakrát za seb

 • Page 279 and 280:

  Disent Zbabělců mu například st

 • Page 281 and 282:

  Disent v sedmdesátých letech, jak

 • Page 283 and 284:

  Disent LITERATURA TEĎ Jiří Krato

 • Page 285 and 286:

  Disent i hlavní rysy filozofie na

 • Page 287 and 288:

  Disent ostrého vědomí dobrovoln

 • Page 289 and 290:

  Disent zase prostřednictvím total

 • Page 291 and 292:

  Disent trávit své „hodinky“,

 • Page 293 and 294:

  Disent nemá anebo si nechce připu

 • Page 295 and 296:

  Disent (a paradoxně zrovna v čase

 • Page 297 and 298:

  Disent pokouším ten pojem podrže

 • Page 300 and 301:

  Kunderovské paradoxy EUGÈNE RASTI

 • Page 302 and 303:

  Jiří Hájek Potud to má všechno

 • Page 304 and 305:

  Jiří Hájek molibá gesta a ochot

 • Page 306 and 307:

  Jiří Hájek Zde se tedy v nové,

 • Page 308 and 309:

  Jiří Hájek sama před sebou jak

 • Page 310 and 311:

  Jiří Hájek pokrytce a ješitné

 • Page 312 and 313:

  Jiří Hájek v povídkách únosn

 • Page 314 and 315:

  Milan Jungmann ironické aktovky o

 • Page 316 and 317:

  Milan Jungmann i - hovnu. Nejprve v

 • Page 318 and 319:

  Milan Jungmann lidstva jakási prad

 • Page 320 and 321:

  Milan Jungmann svobodně a suverén

 • Page 322 and 323:

  Milan Jungmann situaci v postavě e

 • Page 324 and 325:

  Milan Jungmann ka Krůty, v němž

 • Page 326 and 327:

  Milan Jungmann explikátor soustře

 • Page 328 and 329:

  Milan Jungmann erudicí a kulturou,

 • Page 330 and 331:

  Milan Jungmann vyprávění s širo

 • Page 332 and 333:

  Milan Jungmann si s ním a do výka

 • Page 334 and 335:

  Milan Jungmann Fabulačně ani syž

 • Page 336 and 337:

  Milan Jungmann ré zvolil Tomáš -

 • Page 338 and 339:

  Milan Jungmann se v tom, co odpoví

 • Page 340 and 341:

  HRANICE LITERÁRNĚKRITICKÉHO PSYC

 • Page 342 and 343:

  Květoslav Chvatík epického díla

 • Page 344 and 345:

  Květoslav Chvatík Jungmann vymezu

 • Page 346 and 347:

  Petr Král dnes soudí šmahem vše

 • Page 348 and 349:

  Petr Král boť je psal špatný, c

 • Page 350 and 351:

  Jaroslav Čejka četné a nadšeně

 • Page 352 and 353:

  Jaroslav Čejka blém než zlo…

 • Page 354 and 355:

  DRZÉ ČELO LEPŠÍ NEŽ POPLUŽNÍ

 • Page 356 and 357:

  Milan Jungmann znat si pravdu, ale

 • Page 358 and 359:

  Jiří Kratochvil jsem nazval „hr

 • Page 360 and 361:

  Jiří Kratochvil Prvou je ta tradi

 • Page 362 and 363:

  Osobnosti a díla ODPOVĚDNOST JAKO

 • Page 364 and 365:

  Václav Havel kouší být vždy zn

 • Page 366 and 367:

  Václav Havel Vaculík napsal (opak

 • Page 368 and 369:

  Václav Havel Čili: lidská pravdi

 • Page 370 and 371:

  Václav Havel mohl, totiž sám seb

 • Page 372 and 373:

  Josef Vohryzek stavené dlouhotrvaj

 • Page 374 and 375:

  Josef Vohryzek půrce tam, kde sah

 • Page 376 and 377:

  Josef Vohryzek jektivního záznamu

 • Page 378 and 379:

  Milan Jungmann že tyto Paměti maj

 • Page 380 and 381:

  Milan Jungmann K. Čapek proti vylu

 • Page 382 and 383:

  Milan Jungmann Cožpak nebyla v tě

 • Page 384 and 385:

  Milan Jungmann zachoval si nedotče

 • Page 386 and 387:

  Milan Šimečka právě bez ní jso

 • Page 388 and 389:

  Milan Šimečka pravda, hodně nena

 • Page 390 and 391:

  POEZIE A POLITIKA Jindřich Chalupe

 • Page 392 and 393:

  Jindřich Chalupecký Ten útok opr

 • Page 394 and 395:

  Jindřich Chalupecký nikoli,“ ch

 • Page 396 and 397:

  Jindřich Chalupecký Prasata kšef

 • Page 398 and 399:

  Jindřich Chalupecký - tak to naps

 • Page 400 and 401:

  Jindřich Chalupecký Tak se vrací

 • Page 402 and 403:

  Jindřich Chalupecký režimu. Ale

 • Page 404 and 405:

  Jindřich Chalupecký munistické s

 • Page 406 and 407:

  Jindřich Chalupecký tím příkla

 • Page 408 and 409:

  Jindřich Chalupecký v sanatoriu v

 • Page 410 and 411:

  Antonín Brousek parafrázovaný,

 • Page 412 and 413:

  Antonín Brousek jednotlivých bás

 • Page 414 and 415:

  Antonín Brousek kéhosi „národn

 • Page 416 and 417:

  Antonín Brousek Já vím, podobná

 • Page 418 and 419:

  Antonín Brousek přece od samého

 • Page 420:

  Jan Skácel Z těch velkých odeše

 • Page 423 and 424:

  Prozaická skutečnost stupu, nemus

 • Page 425 and 426:

  Prozaická skutečnost jen svými n

 • Page 427 and 428:

  Prozaická skutečnost Ukazuje se p

 • Page 429 and 430:

  Prozaická skutečnost a hluboce, s

 • Page 431 and 432:

  Prozaická skutečnost netlumím, n

 • Page 433 and 434:

  Prozaická skutečnost tech odpusti

 • Page 435 and 436:

  Prozaická skutečnost si přístup

 • Page 437 and 438:

  Prozaická skutečnost samozřejmos

 • Page 439 and 440:

  Prozaická skutečnost torů (pokud

 • Page 441 and 442:

  Prozaická skutečnost apologeticky

 • Page 443 and 444:

  Prozaická skutečnost deckých pub

 • Page 445 and 446:

  Prozaická skutečnost pounstvím d

 • Page 447 and 448:

  Prozaická skutečnost Tam proti de

 • Page 449 and 450:

  Prozaická skutečnost ti vidět li

 • Page 451 and 452:

  Prozaická skutečnost „Racionali

 • Page 453 and 454:

  Prozaická skutečnost DALŠÍ PŘ

 • Page 455 and 456:

  Prozaická skutečnost se stagnací

 • Page 457 and 458:

  Prozaická skutečnost „z umělec

 • Page 459 and 460:

  Prozaická skutečnost napadá hlav

 • Page 461 and 462:

  Prozaická skutečnost padný dalš

 • Page 463 and 464:

  Tání hají, jsou po smrti. Jako n

 • Page 465 and 466:

  Tání Za druhé nutno si uvědomit

 • Page 467 and 468:

  Tání Proto můžeme uslyšet v te

 • Page 469 and 470:

  Tání Možná mu křivdím, možn

 • Page 471 and 472:

  Tání v tobě nejčko byl, a kdes

 • Page 473 and 474:

  Tání ženy. Je to obludná, bezfo

 • Page 475 and 476:

  Tání nou, / řekami Sibiře se č

 • Page 477 and 478:

  Tání myslném systému bezpečnos

 • Page 479 and 480:

  Tání AUTORITA TVŮRČÍHO ČINU M

 • Page 481 and 482:

  Tání Jaroslava Durycha, Ludvíka

 • Page 483 and 484:

  Tání veřejností jen diskreditac

 • Page 485 and 486:

  Tání přestavby. Úkoly jsou př

 • Page 487 and 488:

  Tání VYPELICHANÉ ZPŮSOBY Milan

 • Page 489 and 490:

  Tání visko kritik ke sbírce zauj

 • Page 491 and 492:

  Tání v němž se obyvatelé jedno

 • Page 493 and 494:

  Tání no uplatňují lidé s nedos

 • Page 495 and 496:

  Tání „lid“ takovou kulturu ž

 • Page 497 and 498:

  Tání přesvědčen, že v zásad

 • Page 499 and 500:

  Epilog V neděli 3. prosince jsem b

 • Page 501 and 502:

  Epilog uměleckých svazů se nám

 • Page 504 and 505:

  DOSLOV Proměna politické situace

 • Page 506 and 507:

  1959 potlačit, byly podle Kozáka

 • Page 508 and 509:

  ve né ho „týdeníku pro politik

 • Page 510 and 511:

  Mladý muž a bílá velryba (1973)

 • Page 512 and 513:

  ideologické platformě“. Pro ži

 • Page 514 and 515:

  Po relativním odeznění kampaně

 • Page 516 and 517:

  slav, Martin Hybler aj. Žánr info

 • Page 518 and 519:

  Havlovi a Chartě 77), přispěla i

 • Page 520 and 521:

  skutečnost. Lukešovy recenze se v

 • Page 522 and 523:

  Již na přelomu desetiletí vyšla

 • Page 524 and 525:

  kritiky v hlavních kulturních ča

 • Page 526 and 527:

  jmenovávala příčiny současné

 • Page 528:

  17. listo padu 1989 však povolená

 • Page 531 and 532:

  ve druhém svazku této antologie (

 • Page 533 and 534:

  a L. Fuchs… - chybné psaní jmé

 • Page 535 and 536:

  s. 94 Příloha Mladé fronty UM vz

 • Page 537 and 538:

  spisovatelů. Zkratka ÚV SSM ukrý

 • Page 539 and 540:

  litickém kontextu roku 1967. - Mí

 • Page 541 and 542:

  antologie doplňkem či přílohou.

 • Page 543 and 544:

  čením těch, které bylo možno d

 • Page 545 and 546:

  čarodějnice se na s. 105 dovídá

 • Page 547 and 548:

  s. 316 Scéna Taminy v dětském sv

 • Page 549 and 550:

  Antonín Brousek: Národní … ruk

 • Page 551 and 552:

  Tání Vladimír Přibský: Genera

 • Page 553 and 554:

  Epilog Michal Černík: Respekt pro

 • Page 555 and 556:

  NA DRUHÉM BŘEHU Literatura jako s

 • Page 557:

  Z DĚJIN ČESKÉHO MYŠLENÍ O LITE

zde - Ústav pro českou literaturu AV ČR, vvi
SOU OBÉ ĚJINY - Ústav pro soudobé dějiny AV - Akademie věd ČR
SOU OBÉ ĚJINY - Ústav pro soudobé dějiny AV - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Aralské jezero - Ústav anorganické chemie AV ČR, vvi
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
pdf, 13 MB - Historický ústav AV ČR - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
ab BŘEZEN 2008 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Aralské jezero - Ústav anorganické chemie AV ČR, vvi
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
věda a výzkum - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
ab ZÁŘÍ 2008 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR
Sestava 1 - Akademický bulletin - Akademie věd ČR