17.10.2014 Views

METODICKÝ POKYN č. 5/2010 Požiadavky pre obchodovanie s ...

METODICKÝ POKYN č. 5/2010 Požiadavky pre obchodovanie s ...

METODICKÝ POKYN č. 5/2010 Požiadavky pre obchodovanie s ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Č.j.: OOaS/714/<strong>2010</strong><br />

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave<br />

833 16 Bratislava, Matúškova 21<br />

Tel.: 02/59 880 249, 54 775 369, Fax: 02/59 880 800<br />

E-mail: uksup@uksup.sk<br />

<strong>METODICKÝ</strong> <strong>POKYN</strong> <strong>č</strong>. 5/<strong>2010</strong><br />

<strong>Požiadavky</strong> <strong>pre</strong> <strong>obchodovanie</strong> s množiteľským materiálom<br />

nie kone<strong>č</strong>ne certifikovaným<br />

Vypracoval: Odbor osív a sadív<br />

RNDr. Mária Tatarová<br />

Ú<strong>č</strong>innosť: 01.02.<strong>2010</strong><br />

Schválil: Ing. Pavel Filkorn<br />

ústredný riaditeľ<br />

Odbor osív a sadív strana 1 (3) Metodický pokyn <strong>č</strong>. 5/<strong>2010</strong><br />

Tel.: 02/59 880 257, Fax: 02/59 880 256, E-mail: osivoba@uksup.sk


Podľa NV SR je možné uvádzať na trh množiteľský materiál, u ktorého nie je<br />

ukon<strong>č</strong>ená certifikácia za týchto podmienok:<br />

1. Množiteľský porast je úradne uznaný v Slovenskej republike a osivo bude<br />

<strong>pre</strong>dmetom uznávania v inom <strong>č</strong>lenskom štáte EU.<br />

Dodávateľ je povinný:<br />

• požiadať OOaS o vydanie „Osved<strong>č</strong>enia o uznaní porastu na nie kone<strong>č</strong>ne certifikované<br />

osivo“,<br />

(Vzor žiadosti je v prílohe tohto pokynu)<br />

• obaly s množiteľským materiálom ozna<strong>č</strong>iť úradnou náveskou sivej (šedej) farby, ktorá<br />

musí obsahovať údaje uvedené v NV SR <strong>pre</strong> jednotlivé skupiny plodín,<br />

• mať k dispozícií výsledky <strong>pre</strong>dbežných rozborov osiva,<br />

• požiadať inšpektora o úradný dohľad pri adjustácií osiva.<br />

2. Množiteľský porast je úradne uznaný v niektorom <strong>č</strong>lenskom štáte EU a osivo sa<br />

bude uznávať v Slovenskej republike.<br />

Dodávateľ požiada OOaS o uznanie osiva a k žiadosti priloží:<br />

• Osved<strong>č</strong>enie o uznaní množiteľského porastu,<br />

• doklad o kvalite osiva ( môže byť aj firemný rozbor osiva),<br />

• šedú návesku s ktorou bolo osivo uvádzané na trh,<br />

Na základe žiadosti inšpektor OOaS odoberie úradnú vzorku z osiva, ktoré je upravené<br />

a adjustované na certifikáciu osiva, podľa príslušnej kategórie a generácie osiva. Po vykonaní<br />

laboratórneho rozboru OOaS vydá doklad o uznaní osiva. Kvalita množiteľských porastov<br />

a kvalita osiva musia spĺňať minimálne požiadavky uvedené v príslušných NV SR. Žiadosti<br />

na vydanie „ Osved<strong>č</strong>enia o uznaní porastu na nie kone<strong>č</strong>ne certifikované osivo“ a na<br />

vydanie „Osved<strong>č</strong>enia o uznaní osiva“ sa zasielajú na pracoviská OOaS do Bratislavy a na<br />

jeho regionálne pracoviská do Zvolena a do Košíc<br />

Tla<strong>č</strong> šedých návesiek<br />

OOaS má k dispozícii tla<strong>č</strong>iareň na tla<strong>č</strong> návesiek. OOaS bude zabezpe<strong>č</strong>ovať tla<strong>č</strong> šedých<br />

návesiek od úrody 2009. Odporú<strong>č</strong>ame pri podávaní žiadosti o vystavenie osved<strong>č</strong>enia o uznaní<br />

množiteľského porastu konzultovať spôsob tla<strong>č</strong>e s OOaS.<br />

Odbor osív a sadív strana 2 (3) Metodický pokyn <strong>č</strong>. 5/<strong>2010</strong><br />

Tel.: 02/59 880 257, Fax: 02/59 880 256, E-mail: osivoba@uksup.sk


Príloha <strong>č</strong>. 1<br />

Ž I A D O S Ť<br />

1) o vydanie „Osved<strong>č</strong>enia o uznaní porastu na nie kone<strong>č</strong>ne certifikované osivo“<br />

2) o vydanie „Osved<strong>č</strong>enia o uznaní osiva“<br />

Žiadateľ:<br />

Druh:<br />

Odroda:<br />

Kategória:<br />

Rok zberu:<br />

Číslo porastu:<br />

Umiestnenie porastu: (kraj, obec, názov pozemku)<br />

Výmera:<br />

Hmotnosť dávky:<br />

Po<strong>č</strong>et a druh obalov:<br />

Pôvod osiva:<br />

Miesto, kde bude osivo adjustované:<br />

Krajina exportu:<br />

Tla<strong>č</strong> návesiek:<br />

V .............................dňa:<br />

.............................................<br />

Podpis a pe<strong>č</strong>iatka žiadateľa<br />

Odbor osív a sadív strana 3 (3) Metodický pokyn <strong>č</strong>. 5/<strong>2010</strong><br />

Tel.: 02/59 880 257, Fax: 02/59 880 256, E-mail: osivoba@uksup.sk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!