17.10.2014 Views

Príloha č. 3 Adresy pre dodanie tlačív a množiteľského materiálu

Príloha č. 3 Adresy pre dodanie tlačív a množiteľského materiálu

Príloha č. 3 Adresy pre dodanie tlačív a množiteľského materiálu

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Príloha</strong> <strong>č</strong>. 3 <strong>Adresy</strong> <strong>pre</strong> <strong>dodanie</strong> tla<strong>č</strong>ív a <strong>množiteľského</strong> <strong>materiálu</strong><br />

<strong>Adresy</strong> <strong>pre</strong> <strong>dodanie</strong> tla<strong>č</strong>ív<br />

Pracovisko Kód telefón / fax mail<br />

Matúškova 21 BA 0259880342 /<br />

odrody@uksup.sk<br />

833 16 Bratislava<br />

0259880342 sekretariát<br />

0259880204 Ing. Zuzana Hudecová<br />

riaditeľka OOS<br />

zuzana.hudecova@uksup.sk<br />

<strong>Adresy</strong> <strong>pre</strong> <strong>dodanie</strong> <strong>množiteľského</strong> <strong>materiálu</strong><br />

Pracovisko Kód telefón / fax Plodinový špecialista DUS referent mail<br />

Matúškova 21<br />

833 16 Bratislava<br />

BA 0259880255 /<br />

02/59880227<br />

dusan.somorovsky@uksup.sk<br />

Dolné Plachtince 71<br />

991 24<br />

Nitrianska 113<br />

940 01 Nové Zámky<br />

Mostová ul. 84<br />

932 01 Veľký Meder<br />

Toľ<strong>č</strong>ianska 488/29<br />

956 07 Veľké Ripňany<br />

Ing. Dušan Somorovský<br />

Plodinový špecialista <strong>pre</strong><br />

vini<strong>č</strong><br />

DPL 0474830 019 /<br />

0474830 019 Ing. Anna Žembeová<br />

DUS referentka <strong>pre</strong> vini<strong>č</strong><br />

NZA 0356428553 /<br />

0356428553<br />

VME 0315552918 /<br />

0315552918<br />

VRI 0385392311 /<br />

0385392597<br />

Ing. Bohumil Krajmer<br />

Plodinový špecialista <strong>pre</strong><br />

zeleniny<br />

Ing. Vladimír Bani<strong>č</strong><br />

Plodinový špecialista <strong>pre</strong><br />

kukuricu<br />

Ing. Marián Svorad<br />

Plodinový špecialista <strong>pre</strong><br />

ja<strong>č</strong>mene a repy<br />

Ing. Samuel Michálek<br />

Plodinový špecialista <strong>pre</strong><br />

ovocné druhy<br />

Ing. Eva Boďová<br />

DUS referent <strong>pre</strong> zeleniny<br />

Ing. Monika Pavlatovská<br />

DUS referent <strong>pre</strong> zeleniny<br />

Ing. Erika Vyso<strong>č</strong>ániová<br />

DUS referent <strong>pre</strong> kukuricu<br />

Ing. Andrea Kolen<strong>č</strong>iková<br />

DUS referent <strong>pre</strong> slne<strong>č</strong>nicu<br />

Ing. Marián Svorad<br />

zástupca DUS referenta <strong>pre</strong><br />

repy<br />

Ing. Anna Ondreji<strong>č</strong>ková<br />

DUS referent <strong>pre</strong> ja<strong>č</strong>mene<br />

Ing. Miloš Kova<strong>č</strong>i<strong>č</strong><br />

DUS referent <strong>pre</strong> ovocné<br />

plodiny<br />

anna.zembeova@uksup.sk<br />

bohumil.krajmer@uksup.sk<br />

eva.bodova@uksup.sk<br />

jana.hercova@uksup.sk<br />

monika.pavlatovska@uksup.sk<br />

vladimir.banic@uksup.sk<br />

erika.vysocaniova@uksup.sk<br />

andrea.kolencikova@uksup.sk<br />

marian.svorad@uksup.sk<br />

anna.ondrejickova@uksup.sk<br />

samuel.michalek@uksup.sk<br />

milos.kovacic@uksup.sk


Pracovisko Kód telefón / fax Plodinový špecialista DUS referent mail<br />

Ul. Kpt. Nálepku 65<br />

937 01 Želiezovce<br />

Továrenská 421/2<br />

018 61 Beluša<br />

Partizánska 6<br />

053 61 Spišské Vlachy<br />

Kúpeľná 64<br />

059 01 Spišská Belá<br />

ZLZ 0367711236 /<br />

0367711236<br />

BEL 0424711299 /<br />

0424711298<br />

SPV 0534495311 /<br />

0534495311<br />

SPB 0524581245 /<br />

0524581245<br />

Ing. Katarína Bu<strong>č</strong>ková<br />

Plodinový špecialista <strong>pre</strong><br />

pšenicu<br />

Ing. Zuzana Puchríková<br />

Plodinový špecialista <strong>pre</strong><br />

slne<strong>č</strong>nicu a strukoviny<br />

Ing. Jana Majdanová<br />

Plodinový špecialista <strong>pre</strong><br />

repku, mak a hor<strong>č</strong>icu<br />

Ing. Ľubomír Bašta<br />

Plodinový špecialista <strong>pre</strong><br />

trávy a ďatelinoviny<br />

Ing. Mária Troppová<br />

Plodinový špecialista <strong>pre</strong><br />

ovos, raž a tritikale<br />

Ing. Marián Tokár<br />

Plodinový špecialista <strong>pre</strong><br />

zemiak<br />

Ing. Ľudmila Košíková<br />

DUS referent <strong>pre</strong> pšenicu<br />

Ing. Mária Hrivnáková<br />

DUS referent <strong>pre</strong> strukoviny<br />

Ing. Ľubica Hrevušová<br />

DUS referent <strong>pre</strong> repku<br />

Ing. Anna Vetríková<br />

DUS referent <strong>pre</strong> olejniny<br />

(okrem repky)<br />

katarina.buckova@uksup.sk<br />

ludmila.kosikova@uksup.sk<br />

zuzana.puchrikova@uksup.sk<br />

maria.hrivnakova@uksup.sk<br />

jana.majdanova@uksup.sk<br />

lubica.hrevusova@uksup.sk<br />

anna.vetrikova@uksup.sk<br />

lubomir.basta@uksup.sk<br />

Ing. Emília Mikulová emilia.mikulova@uksup.sk<br />

DUS referent <strong>pre</strong> trávy<br />

p. Monika Záhradníková monika.zahradnikova@uksup.sk<br />

DUS referent <strong>pre</strong> trávy<br />

monika.rochova@uksup.sk<br />

Ing. Monika Rochová<br />

DUS referent <strong>pre</strong> ďatelinoviny<br />

Ing. Lýdia Bachledová maria.troppova@uksup.sk<br />

DUS referent <strong>pre</strong> ovos siaty lydia.bachledova@uksup.sk<br />

jarný<br />

Ing. Lucia Fabiánová lucia.fabianova@uksup.sk<br />

DUS referent <strong>pre</strong> ovos siaty<br />

ozimný, raž, tritikale<br />

marian.tokar@uksup.sk<br />

Ing. Jaroslav Mikula jaroslav.mikula@uksup.sk<br />

DUS referent <strong>pre</strong> zemiak

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!