17.10.2014 Views

zemiaky - Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

zemiaky - Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

zemiaky - Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Ústredný</strong> <strong>kontrolný</strong> a <strong>skúšobný</strong> <strong>ústav</strong> <strong>poľnohospodársky</strong> v Bratislave<br />

Central Controlling and Testing Institute in Agricultural<br />

833 16 Bratislava, Matúškova 21<br />

__________________________________________________________________<br />

Odbor odrodového skúšobníctva, Bratislava<br />

Hlavná odrodová skúšobňa, Spišská Belá<br />

Z E M I A K Y<br />

Solanum tuberosum<br />

Registrované odrody Slovenská republika<br />

Result of registration a varieties of potatoes - Slovakia<br />

rok 2006<br />

Spišská Belá<br />

Ing. Marián Tokár<br />

Jaroslav Mikula<br />

__________________________________________________________________________<br />

K publikovaniu - aj výťahov z týchto výsledkov - je potrebný písomný<br />

súhlas ÚKSÚP, odbor odrodového skúšobníctva


OBSAH<br />

Klimatické údaje Spišská Belá 2006 3<br />

Vysvetlivky 4 - 5<br />

Zemiaky<br />

Prehľad skúšaných odrôd 6 - 7<br />

1. Veľmi skoré odrody 8 - 11<br />

2. Skoré odrody 12 - 15<br />

3. Stredne skoré odrody 16 - 19<br />

4. Stredne neskoré - neskoré odrody 20 - 21<br />

Dynamika narastania úrody k 11.7. 22 - 25<br />

Konzumná kvalita hľúz, Farba lupienkov, hranolkov 26 - 29<br />

Popisy hľúz 30 - 33<br />

Úroda a vírusové choroby NS, P1 34 - 37<br />

Hodnotenie výsledkov 38 - 40<br />

Novoregistrované odrody 2006 40<br />

Content<br />

Climatic information in Spišská Belá 2006 3<br />

Explanatory notes 4 - 5<br />

Potatoes<br />

Survey of tested varieties 6 - 7<br />

1. Very early varieties 8 - 11<br />

2. Early varieties 12 - 15<br />

3. Mid - early varieties 16 - 19<br />

4. Mid - late to late varieties 20 - 21<br />

Dynamics of tubers on 11.7. 22 - 25<br />

Consumption quality of tubers, Colour of chips and french fries 26 - 29<br />

Description of tubers 30 - 33<br />

Yields, resistance to viral diseases 34 - 37<br />

Evaluation of the results 38 - 40<br />

Registration in 2006 40<br />

2


Klimatogram - Spišská Belá 2006<br />

20,0<br />

160<br />

Teplota (°C)<br />

18,0<br />

16,0<br />

14,0<br />

12,0<br />

10,0<br />

8,0<br />

6,0<br />

4,0<br />

2,0<br />

140<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

Zrážky (mm)<br />

teplota N<br />

teplota S<br />

zrážky N<br />

zrážky S<br />

0,0<br />

0<br />

apríl<br />

máj<br />

jún<br />

júl<br />

august<br />

september<br />

3


VYSVETLIVKY<br />

1. Vlastnosti sú hodnotené bodovou stupnicou 9 - 1 pričom:<br />

9 - je vlastnosť hodnotená najvyššie, najpriaznivejšie<br />

1 - je vlastnosť hodnotená najnižšie, najhoršie.<br />

9 - the best<br />

1 - the worst<br />

4


Priemerné hodnoty vybraných znakov a vlastnosti:<br />

The average value of selected characterictics:<br />

1. – Rýchlosť počiatočného rastu<br />

2. – Vírusové choroby<br />

3. – Koreňomorka na vňati<br />

4. – Odumieranie vňate k 10.8., 20.8.<br />

5. – Vegetačná doba<br />

6. – Počet hľúz pod trsom<br />

7. – Podiel hľúz < 40 mm<br />

8. – Podiel hľúz 40 - 70 mm<br />

9. – Škrobnatosť<br />

10. – Hniloby hľúz v %<br />

11. – Chrastavitosť obyčajná<br />

1. – Early vigour<br />

2. – Virus diseases<br />

3. – Rhizoctonia solani<br />

4. – Dying of foliage in 10.8., 20.8.<br />

5. – Vegetation period<br />

6. – Number of tubers under one plant<br />

7. – Amount of tubers < 40 mm<br />

8. – Amount of tubers 40 -70 mm<br />

9. – Starch contents<br />

10. – % of rotting<br />

11. – Common scab<br />

Konzumná hodnota vyjadrená v bodoch podľa metodiky ÚKSÚP-u<br />

(bývala STN 46 2211):<br />

Consumption value in points according the metodik ÚKSÚP<br />

Farba lupienkov a hranolkov<br />

Colour of chips and french fries<br />

1. – Body celkom<br />

2. – Chuť<br />

3. – Varný typ<br />

4. – Tmavnutie po uvarení<br />

5. – Farba lupienkov<br />

6. – Farba hranolkov<br />

1. – Points total<br />

2. – Taste<br />

3. – Cooking type<br />

4. – Discolouration after cooking<br />

5. – Colour of chips<br />

6. – Colour of french fries<br />

Popis hľúz skúšaných odrôd:<br />

Description of tubers of tested varieties:<br />

1. – Tvar hľúz<br />

2. – Farba šupky<br />

3. – Farba dužiny<br />

4. – Hĺbka očiek<br />

5. – Kvalita tvaru<br />

6. – Veľkosť hľúz<br />

7. – Vyrovnanosť tvaru<br />

8. – Vyrovnanosť veľkosti<br />

1. – Shape of tubers<br />

2. – Colour of skin<br />

3. – Colour of flesh<br />

4. – Shallowness of eyes<br />

5. – Quality of the shape<br />

6. – Size of the tubers<br />

7. – Uniformity of the shape<br />

8. – Uniformity of the size<br />

5


PREHĽAD SKÚŠANÝCH ODRÔD / SURVEY OF TESTED VARIETIES<br />

Žiadateľ (skúšané)<br />

Rok<br />

Odroda Udržovateľ (registrované) Zástupca v SR registrácie<br />

Veľmi skoré<br />

Impala K1 AGRICO, EMMELOORD, NL TRIANA, BRATISLAVA 1992<br />

Magda K2 VESA, VELHARTICE, CZ SLOVSOLANUM, SPIŠSKÁ BELÁ 2003<br />

Angela EUROPLANT, LÜNEBURG, D GRAMINA, POPRAD 2004<br />

Bellarosa EUROPLANT, LÜNEBURG, D GRAMINA, POPRAD 2004<br />

Colette KARTOFFELZUCHT BÖHM, LÜNEBURG, D GRAMINA, POPRAD 2001<br />

Agata AGRICO, EMMELOORD, NL TRIANA, BRATISLAVA 1994<br />

Arielle AGRICO, EMMELOORD, NL TRIANA, BRATISLAVA 2005<br />

Junior AGRICO, EMMELOORD, NL TRIANA, BRATISLAVA 1997<br />

Tresor AGRICO, EMMELOORD, NL TRIANA, BRATISLAVA 2003<br />

Fresco AGRICO, EMMELOORD, NL TRIANA, BRATISLAVA 1996<br />

Tresor AGRICO, EMMELOORD, NL TRIANA, BRATISLAVA 1992<br />

Everest HANDELMAATTSCHAPPIJ VAN RIJN, NL AGROSERVICE, TRNAVA 2005<br />

Inova HANDELMAATTSCHAPPIJ VAN RIJN, NL AGROSERVICE, TRNAVA 2004<br />

Adora HZPC HOLLAND B.V, JOURE, NL HZPC & APH, POPRAD 1996<br />

Carrera HZPC HOLLAND B.V, JOURE, NL HZPC & APH, POPRAD 2001<br />

Vivaldi HZPC HOLLAND B.V, JOURE, NL HZPC & APH, POPRAD 2000<br />

Vera VESA, VELHARTICE, CZ SLOVSOLANUM, SPIŠSKÁ BELÁ 1995<br />

Velox SAKA-RAGIS HAMBURG, D OSIVO, ZVOLEN 1998<br />

Presto * EUROPLANT, LÜNEBURG, D GRAMINA, POPRAD 2004<br />

Berber * HZPC HOLLAND B.V, JOURE, NL HZPC & APH, POPRAD 1998<br />

Red Scarlett * HZPC HOLLAND B.V, JOURE, NL HZPC & APH, POPRAD 2000<br />

* výsledky len z P1<br />

PREHĽAD SKÚŠANÝCH ODRÔD - pokračovanie<br />

SURVEY OF TESTED VARIETIES - to be continue<br />

Žiadateľ (skúšané)<br />

Rok<br />

Odroda Udržovateľ (registrované) ZÁSTUPCA V SR registrácie<br />

Skoré<br />

Livera K1 VŠÚZ, VŠS LIPTOVSKÝ HRÁDOK, SK VŠÚZ, VEĽKÁ LOMNICA 1996<br />

Viola K2 VŠÚZ, VEĽKÁ LOMNICA, SK VŠÚZ, VEĽKÁ LOMNICA 1999<br />

Augusta EUROPLANT, LÜNEBURG, D GRAMINA, POPRAD 2003<br />

Vineta EUROPLANT, LÜNEBURG, D GRAMINA, POPRAD 2001<br />

Vitara EUROPLANT, LÜNEBURG, D GRAMINA, POPRAD 2003<br />

Elisabeth AGRICO, EMMELOORD, NL TRIANA, BRATISLAVA 2005<br />

Almera AGRICO, EMMELOORD, NL TRIANA, BRATISLAVA 2004<br />

Amorosa AGRICO, EMMELOORD, NL TRIANA, BRATISLAVA 2002<br />

Arinda AGRICO, EMMELOORD, NL TRIANA, BRATISLAVA 2000<br />

Annabelle HZPC & APH SLOVENSKO, POPRAD, SK HZPC & APH, POPRAD 2006<br />

Cicero HZPC HOLLAND B.V, JOURE, NL HZPC & APH, POPRAD 2000<br />

Monalisa HZPC HOLLAND B.V, JOURE, NL HZPC & APH, POPRAD 1996<br />

Albina VŠÚZ, VEĽKÁ LOMNICA, SK VŠÚZ, VEĽKÁ LOMNICA 1991<br />

Svella VŠÚZ, VEĽKÁ LOMNICA, SK VŠÚZ, VEĽKÁ LOMNICA 2006<br />

Rumelia VŠÚZ, VEĽKÁ LOMNICA, SK VŠÚZ, VEĽKÁ LOMNICA 2006<br />

Princess SAKA-RAGIS HAMBURG, D OSIVO, ZVOLEN 2004<br />

Arnova * AGRICO, EMMELOORD, NL TRIANA, BRATISLAVA 2003<br />

Veronika * VESA, VELHARTICE, CZ SLOVSOLANUM, SPIŠSKÁ BELÁ 2000<br />

Rosanna * GERMICOPA S.A., QUIMPER, F SLOVSOLANUM, SPIŠSKÁ BELÁ 2003<br />

* výsledky len z P1<br />

6


PREHĽAD SKÚŠANÝCH ODRÔD - pokračovanie<br />

SURVEY OF TESTED VARIETIES - to be continue<br />

Žiadateľ (skúšané)<br />

Rok<br />

Odroda Udržovateľ (registrované) Zástupca v SR registrácie<br />

Stredne skoré<br />

Agria K1 AGRICO, EMMELOORD, NL TRIANA, BRATISLAVA 1993<br />

Marabel K2 KARTOFFELZUCHT BÖHM, LÜNEBURG, D GRAMINA, POPRAD 2000<br />

Milva EUROPLANT, LÜNEBURG, D GRAMINA, POPRAD 2002<br />

Laura EUROPLANT, LÜNEBURG, D GRAMINA, POPRAD 2002<br />

Filea NORDKARTOFF. ZUCHTGES., LÜNEBURG,D GRAMINA, POPRAD 2000<br />

Solara NORDKARTOFF. ZUCHTGES., LÜNEBURG,D GRAMINA, POPRAD 2000<br />

Rosella KARTOFFELZUCHT BÖHM, LÜNEBURG, D GRAMINA, POPRAD 1994<br />

Husar<br />

NIEDERÖSTERREICHISCHE<br />

SAATBAUGENOSSENSCHAFT, A<br />

GRAMINA, POPRAD 2005<br />

Ditta<br />

NIEDERÖSTERREICHISCHE<br />

SAATBAUGENOSSENSCHAFT, A<br />

GRAMINA, POPRAD 2003<br />

Fontane AGRICO, EMMELOORD, NL TRIANA, BRATISLAVA 2005<br />

Picasso AGRICO, EMMELOORD, NL TRIANA, BRATISLAVA 1996<br />

Provento AGRICO, EMMELOORD, NL TRIANA, BRATISLAVA 2000<br />

Ramos HANDELMAATTSCHAPPIJ VAN RIJN, NL AGROSERVICE, TRNAVA 2004<br />

Cyrano HZPC HOLLAND B.V, JOURE, NL HZPC & APH, POPRAD 2006<br />

Mozart HZPC HOLLAND B.V, JOURE, NL HZPC & APH, POPRAD 2006<br />

Victoria HZPC HOLLAND B.V, JOURE, NL HZPC & APH, POPRAD 1999<br />

Voyager HZPC HOLLAND B.V, JOURE, NL HZPC & APH, POPRAD 2006<br />

Evelin VŠÚZ, VEĽKÁ LOMNICA, SK VŠÚZ, VEĽKÁ LOMNICA 2005<br />

Lipta VŠÚZ, VŠS LIPTOVSKÝ HRÁDOK, SK VŠÚZ, VEĽKÁ LOMNICA 1990<br />

Red Anna VESA, VELHARTICE, CZ SLOVSOLANUM, SPIŠSKÁ BELÁ 2005<br />

Maranca * AGRICO, EMMELOORD, NL TRIANA, BRATISLAVA 2000<br />

Dali * HZPC HOLLAND B.V, JOURE, NL HZPC & APH, POPRAD 2001<br />

Jupiter * HZPC HOLLAND B.V, JOURE, NL HZPC & APH, POPRAD 2006<br />

Platina * HZPC HOLLAND B.V, JOURE, NL HZPC & APH, POPRAD 1997<br />

Stemster * GERMICOPA S.A., QUIMPER, F SLOVSOLANUM, SPIŠSKÁ BELÁ 1998<br />

Daisy * GERMICOPA S.A., QUIMPER, F SLOVSOLANUM, SPIŠSKÁ BELÁ 2004<br />

* výsledky len z P1<br />

PREHĽAD SKÚŠANÝCH ODRÔD - pokračovanie<br />

SURVEY OF TESTED VARIETIES - to be continue<br />

Žiadateľ (skúšané)<br />

Rok<br />

Odroda Udržovateľ (registrované) Zástupca v SR registrácie<br />

Stredne neskoré - neskoré<br />

Raja K1 AGRICO, EMMELOORD, NL TRIANA, BRATISLAVA 1997<br />

Nicola K2 SAATZUCHT, SOLTAU, D GRAMINA, POPRAD 1979<br />

Jelly EUROPLANT, LÜNEBURG, D GRAMINA, POPRAD 2006<br />

Marena KARTOFFELZUCHT BÖHM, LÜNEBURG, D GRAMINA, POPRAD 2002<br />

Markies AGRICO, EMMELOORD, NL TRIANA, BRATISLAVA 2003<br />

Kuras AGRICO, EMMELOORD, NL TRIANA, BRATISLAVA 1999<br />

Désirée HZPC HOLLAND B.V, JOURE, NL HZPC & APH, POPRAD 1989<br />

Saturna * AGRICO, EMMELOORD, NL TRIANA, BRATISLAVA 2000<br />

Asterix * HZPC HOLLAND B.V, JOURE, NL HZPC & APH, POPRAD 1996<br />

Remarka * HZPC HOLLAND B.V, JOURE, NL HZPC & APH, POPRAD 1997<br />

* výsledky len z P1<br />

7


1. Veľmi skoré / Very early varieties.<br />

Úroda hľúz v t.ha -1 a % / Yields of tubers<br />

Odroda<br />

t.ha -1 %<br />

Varieta<br />

Everest 58,9 145<br />

Carrera 55,0 135<br />

Inova 52,7 130<br />

Bellarosa 51,0 126<br />

Impala K1 50,7 125<br />

Tresor 49,9 123<br />

Premiére 48,3 119<br />

Agata 47,3 116<br />

Arielle 46,6 115<br />

Velox 45,0 111<br />

Adora 44,4 109<br />

Vivaldi 44,1 109<br />

Vera 41,8 103<br />

Ø K1-K2 40,6 100<br />

Fresco 39,7 98<br />

Angela 39,5 97<br />

Junior 38,1 94<br />

Colette 37,9 93<br />

Magda K2 30,6 75<br />

Priemer 44,6 110<br />

Pok. členov 18 18<br />

8


Viacročné výsledky t.ha -1 a % / Last three years results<br />

Odroda t.ha -1 %<br />

Varieta 2004 2005 2006 2005-06 2004-06 2004 2005 2006 2005-06 2004-06<br />

Everest 68,1 37,9 58,9 48,4 55,0 123 83 145 112 117<br />

Carrera 70,4 42,5 55,0 48,7 56,0 128 94 135 113 119<br />

Inova 54,4 43,8 52,7 48,3 50,3 99 96 130 112 107<br />

Bellarosa 56,9 46,8 51,0 48,9 51,6 103 103 126 114 110<br />

Impala K1 64,5 49,7 50,7 50,2 55,0 117 109 125 117 117<br />

Tresor 72,6 41,7 49,9 45,8 54,7 131 92 123 106 116<br />

Premiére 53,1 48,3 96 119<br />

Agata 63,6 46,4 47,3 46,9 52,4 115 102 116 109 111<br />

Arielle 62,3 51,7 46,6 49,2 53,5 113 114 115 114 114<br />

Velox 45,0 111<br />

Adora 60,4 38,6 44,4 41,5 47,8 109 85 109 96 101<br />

Vivaldi 73,3 47,5 44,1 45,8 55,0 133 105 109 106 117<br />

Vera 56,1 38,2 41,8 40,0 45,4 102 84 103 93 96<br />

Ø K1-K2 55,2 45,5 40,6 43,0 47,1 100 100 100 100 100<br />

Fresco 48,4 39,7 88 98<br />

Angela 52,9 38,6 39,5 39,1 43,7 96 85 97 91 93<br />

Junior 56,4 37,1 38,1 37,6 43,9 102 82 94 87 93<br />

Colette 50,6 42,1 37,9 40,0 43,5 92 93 93 93 92<br />

Magda K2 45,9 41,2 30,6 35,9 39,2 83 91 75 83 83<br />

Arnova 80,2 69,9 145 154<br />

Presto 70,9 44,6 128 98<br />

Berber 61,9 47,5 112 105<br />

Red Scarlett 58,9 40,8 107 90<br />

Priemer 60,4 45,0 44,6 44,1 49,3 109 99 110 102 105<br />

Pok.členov 21 19 18 21 19 18<br />

9


Priemerné hodnoty vybraných znakov a vlastností<br />

The average value of selected characterictics<br />

Rýchlosť Vírusové Koreňomorka Odumieranie Vegetačná Počet hľúz<br />

Odroda poč. rastu choroby na vňati vňate k 10.8. doba pod trsom<br />

Varieta 9 - 1 % % 9 - 1 dní ks<br />

1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />

Impala K1 7,3 2,0 0,0 3,0 126 12,8<br />

Magda K2 6,3 0,5 0,0 2,0 113 14,0<br />

Angela 5,0 2,0 0,0 4,5 130 11,7<br />

Bellarosa 7,1 0,5 0,5 4,8 134 10,5<br />

Colette 4,8 0,5 0,0 3,3 129 11,6<br />

Agata 5,8 2,0 0,0 2,8 133 10,4<br />

Arielle 7,6 2,5 0,0 3,0 140 8,1<br />

Junior 6,3 8,0 0,0 2,5 121 12,2<br />

Tresor 4,8 0,0 0,0 5,3 143 7,5<br />

Fresco 6,5 0,5 0,0 3,0 126 8,6<br />

Premiére 6,9 0,0 0,0 5,8 143 11,0<br />

Everest 6,9 0,5 0,5 2,0 136 7,5<br />

Inova 6,1 0,0 0,0 4,3 138 10,9<br />

Adora 7,6 0,0 0,0 2,5 132 7,8<br />

Carrera 6,3 4,0 0,0 3,5 132 8,3<br />

Vivaldi 6,3 0,5 0,0 3,5 130 10,5<br />

Vera 7,8 0,5 0,0 2,8 120 14,4<br />

Velox 4,6 2,0 0,0 3,5 136 9,9<br />

1. – Rýchlosť počiatočného rastu<br />

2. – Vírusové choroby<br />

3. – Koreňomorka na vňati<br />

4. – Odumieranie vňate k 10.8.<br />

5. – Vegetačná doba<br />

6. – Počet hľúz pod trsom<br />

1. – Early vigour<br />

2. – Virus diseases<br />

3. – Rhizoctonia solani<br />

4. – Dying of foliage in 10.8.<br />

5. – Vegetation period<br />

6. – Number of tubers under one plant<br />

10


Priemerné hodnoty vybraných znakov a vlastností - pokračovanie<br />

The average value of selected characterictics - to be continue<br />

Podiel hľúz Podiel hľúz Škrobnatosť Hniloby hľúz Chrastavitosť<br />

Odroda < 40 mm 40-70 mm<br />

Varieta % % % % 9 - 1<br />

7. 8. 9. 10. 11.<br />

Impala K1 17,3 82,7 14,1 0,0 8,0<br />

Magda K2 53,3 46,7 18,8 6,3 9,0<br />

Angela 15,5 81,4 14,7 0,0 8,0<br />

Bellarosa 4,2 84,0 16,6 0,0 9,0<br />

Colette 20,0 69,5 14,1 0,0 9,0<br />

Agata 17,5 76,3 12,9 0,0 6,0<br />

Arielle 9,5 86,5 14,2 0,0 7,0<br />

Junior 26,9 69,2 13,2 0,0 9,0<br />

Tresor 4,6 60,2 14,5 0,0 8,0<br />

Fresco 22,8 77,2 17,5 0,0 8,0<br />

Premiére 13,5 81,3 18,0 0,0 6,0<br />

Everest 2,0 62,7 13,9 0,0 5,0<br />

Inova 11,5 88,5 15,3 0,0 7,0<br />

Adora 6,8 93,2 13,7 0,0 6,0<br />

Carrera 3,8 80,0 11,8 0,0 8,0<br />

Vivaldi 13,3 83,7 13,5 0,0 6,0<br />

Vera 28,7 71,3 12,6 0,0 9,0<br />

Velox 13,7 86,3 15,3 0,0 9,0<br />

7. – Podiel hľúz < 40 mm<br />

8. – Podiel hľúz 40 - 70 mm<br />

9. – Škrobnatosť<br />

10. – Hniloby hľúz v %<br />

11. – Chrastavitosť obyčajná<br />

7. – Amount of tubers < 40 mm<br />

8. – Amount of tubers 40 -70 mm<br />

9. – Starch contents<br />

10. – % of rotting<br />

11. – Common scab<br />

11


2. Skoré / Early varieties.<br />

Úroda hľúz v t.ha -1 a % / Yields of tubers<br />

Odroda<br />

t.ha -1 %<br />

Varieta<br />

Almera 62,0 107<br />

Livera K1 60,3 104<br />

Ø K1-K2 58,1 100<br />

Arinda 58,0 100<br />

Princess 56,8 98<br />

Elisabeth 56,1 97<br />

Viola K2 56,0 96<br />

Amorosa 55,0 95<br />

Cicero 54,6 94<br />

Svella 51,9 89<br />

Rumelia 50,3 86<br />

Monalisa 48,9 84<br />

Vitara 46,5 80<br />

Albina 43,4 75<br />

Annabelle 42,5 73<br />

Augusta 41,9 72<br />

Vineta 41,2 71<br />

Priemer 51,3 88<br />

Pok. členov 16 16<br />

12


Viacročné výsledky t.ha -1 a % / Last three years results<br />

Odroda t.ha -1 %<br />

Varieta 2004 2005 2006 2005-06 2004-06 2004 2005 2006 2005-06 2004-06<br />

Almera 71,3 56,3 62,0 59,1 63,2 115 120 107 113 114<br />

Livera K1 66,7 50,1 60,3 55,2 59,0 108 107 104 105 106<br />

Ø K1-K2 61,8 46,9 58,1 52,5 55,6 100 100 100 100 100<br />

Arinda 80,2 51,7 58,0 54,9 63,3 130 110 100 105 114<br />

Princess 56,8 98<br />

Elisabeth 61,4 54,9 56,1 55,5 57,5 99 117 97 106 103<br />

Viola K2 56,8 43,6 56,0 49,8 52,1 92 93 96 95 94<br />

Amorosa 70,3 47,6 55,0 51,3 57,6 114 102 95 98 104<br />

Cicero 63,8 57,3 54,6 56,0 58,6 103 122 94 107 105<br />

Svella 59,5 47,2 51,9 49,6 52,9 96 101 89 94 95<br />

Rumelia 71,3 46,7 50,3 48,5 56,1 115 100 86 92 101<br />

Monalisa 67,5 51,8 48,9 50,4 56,1 109 111 84 96 101<br />

Vitara 60,5 53,1 46,5 49,8 53,4 98 113 80 95 96<br />

Albina 55,4 41,9 43,4 42,7 46,9 90 89 75 81 84<br />

Annabelle 64,8 34,5 42,5 38,5 47,3 105 74 73 73 85<br />

Augusta 48,6 37,7 41,9 39,8 42,7 79 80 72 76 77<br />

Vineta 65,5 41,0 41,2 41,1 49,2 106 88 71 78 89<br />

Arnova 80,2 69,9 130 149<br />

Rosanna 69,2 51,5 112 110<br />

Veronika 54,2 44,1 88 94<br />

Almera 71,3 56,3 62,0 59,1 63,2 115 120 107 113 114<br />

Priemer 62,3 46,0 48,4 46,9 52,1 101 98 83 89 94<br />

Pok.členov 18 18 16 18 18 16<br />

13


Priemerné hodnoty vybraných znakov a vlastností<br />

The average value of selected characterictics<br />

Rýchlosť Vírusové Koreňomorka Odumieranie Vegetačná Počet hľúz<br />

Odroda poč. rastu choroby na vňati vňate k 20.8. doba pod trsom<br />

Varieta 9 - 1 % % 9 - 1 dní ks<br />

1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />

Livera K3 8,4 0,0 0,0 2,8 138 17,6<br />

Viola K4 6,6 4,0 0,0 3,5 137 15,4<br />

Augusta 5,3 0,5 0,0 2,8 133 10,5<br />

Vineta 7,4 0,0 0,0 2,0 135 9,4<br />

Vitara 5,6 0,0 0,0 3,0 137 12,0<br />

Elisabeth 5,3 1,0 0,0 6,0 143 9,9<br />

Almera 5,0 0,0 0,0 3,8 143 10,5<br />

Amorosa 5,5 0,0 0,0 4,5 143 6,3<br />

Arinda 5,5 0,5 0,0 4,8 143 7,4<br />

Annabelle 6,4 1,0 0,0 3,0 143 16,8<br />

Cicero 7,4 0,5 0,0 3,5 143 14,5<br />

Monalisa 6,1 1,5 0,0 3,5 129 7,8<br />

Albina 7,9 1,0 0,5 2,0 129 16,8<br />

Svella 5,9 0,5 0,0 3,5 138 11,4<br />

Rumelia 7,5 0,0 0,5 2,5 136 11,3<br />

Princess 4,0 0,0 0,0 4,8 143 14,0<br />

1. – Rýchlosť počiatočného rastu<br />

2. – Vírusové choroby<br />

3. – Koreňomorka na vňati<br />

4. – Odumieranie vňate k 20.8.<br />

5. – Vegetačná doba<br />

6. – Počet hľúz pod trsom<br />

1. – Early vigour<br />

2. – Virus diseases<br />

3. – Rhizoctonia solani<br />

4. – Dying of foliage in 20.8.<br />

5. – Vegetation period<br />

6. – Number of tubers under one plant<br />

14


Priemerné hodnoty vybraných znakov a vlastností - pokračovanie<br />

The average value of selected characterictics - to be continue<br />

Podiel hľúz Podiel hľúz Škrobnatosť Hniloby hľúz Chrastavitosť<br />

Odroda < 40 mm 40-70 mm<br />

Varieta % % % % 9 - 1<br />

7. 8. 9. 10. 11.<br />

Livera K1 9,5 89,1 14,7 5,8 7,0<br />

Viola K2 16,5 80,7 14,8 0,0 9,0<br />

Augusta 10,4 89,6 18,5 0,0 9,0<br />

Vineta 11,8 77,6 14,8 0,0 9,0<br />

Vitara 12,3 84,9 14,3 0,0 7,0<br />

Elisabeth 6,7 65,2 13,0 0,0 8,0<br />

Almera 4,9 61,5 13,6 0,0 8,0<br />

Amorosa 2,3 78,2 13,5 0,0 8,0<br />

Arinda 2,3 71,4 14,9 0,0 8,0<br />

Annabelle 44,3 55,7 14,0 0,0 7,0<br />

Cicero 12,9 87,1 15,1 0,0 6,0<br />

Monalisa 8,8 91,2 13,5 4,2 6,0<br />

Albina 19,8 75,8 17,2 0,0 9,0<br />

Svella 11,7 88,3 14,2 0,0 9,0<br />

Rumelia 5,6 66,2 14,7 0,0 9,0<br />

Princess 10,2 88,2 11,8 0,0 9,0<br />

7. – Podiel hľúz < 40 mm<br />

8. – Podiel hľúz 40 - 70 mm<br />

9. – Škrobnatosť<br />

10. – Hniloby hľúz v %<br />

11. – Chrastavitosť obyčajná<br />

7. – Amount of tubers < 40 mm<br />

8. – Amount of tubers 40 -70 mm<br />

9. – Starch contents<br />

10. – % of rotting<br />

11. – Common scab<br />

15


3. Stredne skoré / Mid - early varieties<br />

Úroda hľúz v t.ha -1 a % / Yields of tubers<br />

Odroda<br />

t.ha -1 %<br />

Varieta<br />

Picasso 69,7 124<br />

Provento 62,9 112<br />

Milva 58,9 105<br />

Marabel K2 58,8 104<br />

Ramos 58,4 104<br />

Ø K1-K2 56,3 100<br />

Rosella 54,9 98<br />

Evelin 54,4 97<br />

Agria K1 53,8 96<br />

Lipta 52,4 93<br />

Ditta 51,9 92<br />

Cyrano 51,3 91<br />

Victoria 49,4 88<br />

Husar 49,1 87<br />

Laura 48,7 87<br />

Mozart 48,5 86<br />

Voyager 47,5 84<br />

Fontane 46,1 82<br />

Solara 45,6 81<br />

Red Anna 43,0 76<br />

Filea 40,1 71<br />

Priemer 51,6 92<br />

Pok. členov 20 20<br />

16


Viacročné výsledky t.ha -1 a % / Last three years results<br />

Odroda t.ha -1 %<br />

Varieta 2004 2005 2006 2005-06 2004-06 2004 2005 2006 2005-06 2004-06<br />

Picasso 73,2 72,1 69,7 70,9 71,7 107 131 124 127 120<br />

Provento 80,6 62,9 118 112<br />

Milva 82,1 61,4 58,9 60,1 67,5 120 111 105 108 113<br />

Marabel K2 66,2 50,3 58,8 54,6 58,4 97 91 104 98 97<br />

Ramos 65,9 49,2 58,4 53,8 57,8 96 89 104 97 96<br />

Ø K1-K2 68,4 55,2 56,3 55,7 59,9 100 100 100 100 100<br />

Rosella 78,2 63,5 54,9 59,2 65,5 114 115 98 106 109<br />

Evelin 72,3 56,4 54,4 55,4 61,0 106 102 97 99 102<br />

Agria K1 70,5 60,1 53,8 56,9 61,5 103 109 96 102 103<br />

Lipta 67,4 53,2 52,4 52,8 57,7 99 96 93 95 96<br />

Ditta 65,1 54,7 51,9 53,3 57,2 95 99 92 96 95<br />

Cyrano 72,1 53,7 51,3 52,5 59,0 105 97 91 94 98<br />

Victoria 67,0 47,5 49,4 48,4 54,6 98 86 88 87 91<br />

Husar 55,1 48,2 49,1 48,6 50,8 81 87 87 87 85<br />

Laura 66,9 56,5 48,7 52,6 57,4 98 102 87 94 96<br />

Mozart 65,8 60,3 48,5 54,4 58,2 96 109 86 98 97<br />

Voyager 76,3 63,1 47,5 55,3 62,3 112 114 84 99 104<br />

Fontane 58,7 44,0 46,1 45,1 49,6 86 80 82 81 83<br />

Solara 63,2 51,0 45,6 48,3 53,3 92 92 81 87 89<br />

Red Anna 66,5 55,3 43,0 49,1 54,9 97 100 76 88 92<br />

Filea 60,2 49,1 40,1 44,6 49,8 88 89 71 80 83<br />

Stemster 82,0 49,7 120 90<br />

Maranca 79,4 65,6 116 119<br />

Platina 75,6 52,6 111 95<br />

Dali 70,6 50,8 103 92<br />

Daisy 66,2 42,8 97 78<br />

Jupiter 54,9 54,2 80 98<br />

Priemer 69,1 53,9 51,6 52,7 57,7 101 98 92 95 96<br />

Pok.členov 26 25 20 26 25 20<br />

17


Priemerné hodnoty vybraných znakov a vlastností<br />

The average value of selected characterictics<br />

Rýchlosť Vírusové Koreňomorka Odumieranie Vegetačná Počet hľúz<br />

Odroda poč. rastu choroby na vňati vňate k 20.8. doba pod trsom<br />

Varieta 9 - 1 % % 9 - 1 dní ks<br />

1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />

Agria K1 4,9 0,0 0,0 6,3 138 9,3<br />

Marabel K2 5,9 2,5 0,0 3,8 138 13,7<br />

Milva 6,3 2,0 0,0 4,8 143 17,9<br />

Laura 5,9 0,5 0,0 4,5 141 12,2<br />

Filea 5,9 0,5 0,0 4,3 143 14,2<br />

Solara 4,1 1,0 0,5 4,0 143 14,7<br />

Rosella 5,9 0,0 0,0 7,0 143 11,6<br />

Husar 6,3 2,0 0,0 3,8 143 12,1<br />

Ditta 5,8 1,0 0,0 5,8 143 8,7<br />

Fontane 6,0 0,0 0,0 5,8 143 10,4<br />

Picasso 5,5 1,0 0,0 5,5 143 5,7<br />

Provento 5,3 1,0 0,0 5,5 143 10,9<br />

Ramos 5,8 1,0 0,0 4,5 143 13,6<br />

Cyrano 6,6 6,0 0,0 5,0 143 9,9<br />

Mozart 4,9 0,5 0,0 6,0 143 8,4<br />

Victoria 5,8 1,5 0,0 6,5 143 8,4<br />

Voyager 7,5 1,0 0,0 3,0 143 12,6<br />

Evelin 6,4 0,0 0,0 5,0 143 10,4<br />

Lipta 5,4 6,0 0,0 4,3 143 13,5<br />

Red Anna 5,4 0,5 0,0 4,3 143 11,3<br />

1. – Rýchlosť počiatočného rastu<br />

2. – Vírusové choroby<br />

3. – Koreňomorka na vňati<br />

4. – Odumieranie vňate k 20.8.<br />

5. – Vegetačná doba<br />

6. – Počet hľúz pod trsom<br />

1. – Early vigour<br />

2. – Virus diseases<br />

3. – Rhizoctonia solani<br />

4. – Dying of foliage in 20.8.<br />

5. – Vegetation period<br />

6. – Number of tubers under one plant<br />

18


Priemerné hodnoty vybraných znakov a vlastností - pokračovanie<br />

The average value of selected characterictics - to be continue<br />

Podiel hľúz Podiel hľúz Škrobnatosť Hniloby hľúz Chrastavitosť<br />

Odroda < 40 mm 40-70 mm<br />

Varieta % % % % 9 - 1<br />

7. 8. 9. 10. 11.<br />

Agria K1 5,8 80,8 18,0 0,0 4,0<br />

Marabel K2 10,9 86,4 13,5 6,8 8,0<br />

Milva 13,7 86,3 16,9 1,4 9,0<br />

Laura 11,5 88,5 16,4 0,0 9,0<br />

Filea 28,6 71,4 15,8 0,0 8,0<br />

Solara 13,3 86,7 16,3 0,0 8,0<br />

Rosella 12,1 81,9 16,9 0,0 8,0<br />

Husar 15,8 84,2 16,2 0,0 9,0<br />

Ditta 11,8 78,5 15,8 0,0 9,0<br />

Fontane 3,8 91,7 16,6 0,8 9,0<br />

Picasso 0,7 50,4 15,1 0,0 9,0<br />

Provento 8,2 80,0 15,2 0,0 7,0<br />

Ramos 5,6 89,6 16,0 2,0 9,0<br />

Cyrano 4,5 89,3 16,2 9,7 8,0<br />

Mozart 2,7 94,6 15,3 3,4 9,0<br />

Victoria 4,9 78,6 16,6 2,8 7,0<br />

Voyager 17,0 83,0 17,5 6,9 7,0<br />

Evelin 6,3 81,7 17,0 0,0 9,0<br />

Lipta 19,3 80,7 16,8 0,0 9,0<br />

Red Anna 7,2 92,8 17,0 0,0 9,0<br />

7. – Podiel hľúz < 40 mm<br />

8. – Podiel hľúz 40 - 70 mm<br />

9. – Škrobnatosť<br />

10. – Hniloby hľúz v %<br />

11. – Chrastavitosť obyčajná<br />

7. – Amount of tubers < 40 mm<br />

8. – Amount of tubers 40 -70 mm<br />

9. – Starch contents<br />

10. – % of rotting<br />

11. – Common scab<br />

19


4. Stredne neskoré - neskoré / Mid - late - to late varieties<br />

Úroda hľúz v t.ha -1 a % / Yields of tubers<br />

Odroda<br />

t.ha -1 %<br />

Varieta<br />

Raja K1 55,4 100<br />

Ø K1-K2 55,3 100<br />

Nicola K2 55,3 100<br />

Jelly 54,3 98<br />

Désirée 54,0 98<br />

Marena 51,8 94<br />

Markies 48,0 87<br />

Kuras 41,8 76<br />

Priemer 51,5 93<br />

Pok. členov 7 7<br />

Viacročné výsledky t.ha -1 a % / Last three years results<br />

Odroda t.ha -1 %<br />

Varieta 2004 2005 2006 2005-06 2004-06 2004 2005 2006 2005-06 2004-06<br />

Raja K1 72,6 50,9 55,4 53,1 59,6 108 103 100 101 104<br />

Ø K1-K2 67,0 49,5 55,3 52,4 57,3 100 100 100 100 100<br />

Nicola K2 61,4 48,0 55,3 51,6 54,9 92 97 100 99 96<br />

Jelly 69,9 58,2 54,3 56,2 60,8 104 118 98 107 106<br />

Désirée 63,4 46,1 54,0 50,1 54,5 95 93 98 96 95<br />

Marena 63,0 53,5 51,8 52,6 56,1 94 108 94 100 98<br />

Markies 63,8 52,0 48,0 50,0 54,6 95 105 87 95 95<br />

Kuras 63,2 41,8 94 76<br />

Asterix 72,5 51,2 108 104<br />

Remarka 69,6 51,8 104 105<br />

Saturna 52,9 47,5 79 96<br />

Priemer 64,7 50,9 51,5 52,2 56,4 97 103 93 100 98<br />

Pok.členov 10 9 7 10 9 7<br />

20


Priemerné hodnoty vybraných znakov a vlastností<br />

The average value of selected characterictics<br />

Rýchlosť Vírusové Koreňomorka Odumieranie Vegetačná Počet hľúz<br />

Odroda poč. rastu choroby na vňati vňate k 20.8. doba pod trsom<br />

Varieta 9 - 1 % % 9 - 1 dní ks<br />

1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />

Raja K1 5,5 0,0 0,0 6,0 138 11,8<br />

Nicola K2 5,0 2,5 0,0 7,0 138 15,6<br />

Jelly 5,6 2,5 0,0 7,3 143 7,5<br />

Marena 5,0 0,0 0,0 6,8 143 10,7<br />

Markies 4,8 0,0 0,0 7,3 143 8,7<br />

Kuras 5,1 0,0 0,0 7,5 143 11,2<br />

Désirée 7,5 1,5 0,0 2,8 138 14,7<br />

1. – Rýchlosť počiatočného rastu<br />

2. – Vírusové choroby<br />

3. – Koreňomorka na vňati<br />

4. – Odumieranie vňate k 20.8.<br />

5. – Vegetačná doba<br />

6. – Počet hľúz pod trsom<br />

1. – Early vigour<br />

2. – Virus diseases<br />

3. – Rhizoctonia solani<br />

4. – Dying of foliage in 20.8.<br />

5. – Vegetation period<br />

6. – Number of tubers under one plant<br />

Priemerné hodnoty vybraných znakov a vlastností - pokračovanie<br />

The average value of selected characterictics - to be continue<br />

Podiel hľúz Podiel hľúz Škrobnatosť Hniloby hľúz Chrastavitosť<br />

Odroda < 40 mm 40-70 mm<br />

Varieta % % % % 9 - 1<br />

7. 8. 9. 10. 11.<br />

Raja K1 6,5 85,5 17,0 0,0 6,0<br />

Nicola K2 15,5 81,4 16,4 0,0 9,0<br />

Jelly 2,3 73,5 15,0 0,0 9,0<br />

Marena 4,8 87,3 16,8 0,0 9,0<br />

Markies 4,3 82,8 17,1 0,0 6,0<br />

Kuras 6,6 87,9 22,4 0,0 6,0<br />

Désirée 12,6 84,9 16,2 6,3 4,0<br />

7. – Podiel hľúz < 40 mm<br />

8. – Podiel hľúz 40 - 70 mm<br />

9. – Škrobnatosť<br />

10. – Hniloby hľúz v %<br />

11. – Chrastavitosť obyčajná<br />

7. – Amount of tubers < 40 mm<br />

8. – Amount of tubers 40 -70 mm<br />

9. – Starch contents<br />

10. – % of rotting<br />

11. – Common scab<br />

21


Dynamika narastania úrody k 11.7.<br />

Dynamics of tubers in 11.7.<br />

Odroda t.ha -1 %<br />

Varieta 2004 2005* 2006 2004 2005* 2006<br />

Carrera 25,7 19,3 33,1 89 72 122<br />

Impala K1 28,0 28,0 29,0 97 104 107<br />

Inova 24,4 27,1 27,6 84 101 102<br />

Ø K1-K2 29,0 26,9 27,2 100 100 100<br />

Adora 33,6 29,4 25,7 116 109 95<br />

Magda K2 29,9 25,7 25,3 103 96 93<br />

Agata 29,9 21,1 24,4 103 79 90<br />

Vera 28,5 23,9 23,9 98 89 88<br />

Arielle 40,5 34,9 23,0 140 130 85<br />

Junior 29,0 19,8 22,5 100 74 83<br />

Everest 24,8 22,1 21,6 86 82 80<br />

Premiére 25,7 21,1 89 78<br />

Fresco 25,3 19,3 87 71<br />

Vivaldi 18,4 23,0 18,9 64 86 70<br />

Bellarosa 28,5 28,5 18,4 98 106 68<br />

Colette 30,8 9,7 17,0 106 36 63<br />

Angela 27,6 25,3 15,2 95 94 56<br />

Velox 14,3 53<br />

Tresor 25,3 23,4 12,9 87 87 48<br />

Presto 31,3 20,7 108 77<br />

Red Scarlett 29,4 21,6 102 80<br />

Berber 28,5 23,4 98 87<br />

Priemer 28,4 24,1 21,5 98 90 79<br />

Pok.členov 20 18 18 20 18 18<br />

* 2005 k 21.7.<br />

22


Dynamika narastania úrody k 11.7.<br />

Dynamics of tubers in 11.7.<br />

Odroda t.ha -1 %<br />

Varieta 2004 2005* 2006 2004 2005* 2006<br />

Livera K1 30,3 24,8 27,6 105 95 129<br />

Rumelia 23,9 28,0 21,6 83 107 101<br />

Ø K1-K2 29,0 26,2 21,4 100 100 100<br />

Augusta 30,8 17,5 19,8 106 67 93<br />

Cicero 30,3 32,2 19,3 105 123 90<br />

Annabelle 21,6 19,3 18,9 75 74 88<br />

Arinda 23,0 21,1 18,4 79 81 86<br />

Vineta 17,5 23,0 17,9 60 88 84<br />

Vitara 20,2 10,1 17,0 70 39 79<br />

Svella 27,6 25,7 17,0 95 98 79<br />

Elisabeth 25,3 23,4 16,6 87 89 78<br />

Viola K2 27,6 27,6 15,2 95 105 71<br />

Monalisa 23,4 21,6 14,7 81 82 69<br />

Almera 17,9 26,2 13,8 62 100 64<br />

Albina 24,4 29,0 12,9 84 111 60<br />

Princess 8,3 39<br />

Amorosa 15,2 16,1 7,8 53 61 36<br />

Rosanna 36,3 6,4 125 24<br />

Arnova 23,9 23,4 83 89<br />

Veronika 11,5 16,1 40 61<br />

Priemer 23,9 21,8 16,3 82 83 76<br />

Pok.členov 18 18 16 18 18 16<br />

* 2005 k 21.7.<br />

23


Dynamika narastania úrody k 11.7. - pokračovanie<br />

Dynamics of tubers in 11.7. - to be continue<br />

Odroda t.ha -1 %<br />

Varieta 2004 2005* 2006 2004 2005* 2006<br />

Marabel K2 22,5 23,0 22,1 101 101 118<br />

Voyager 16,1 27,1 19,3 72 119 103<br />

Ø K1-K2 22,3 22,8 18,7 100 100 100<br />

Ramos 34,0 27,1 17,5 152 119 94<br />

Lipta 16,6 23,0 17,5 74 101 94<br />

Evelin 24,4 23,0 16,6 109 101 89<br />

Fontane 23,9 23,9 16,1 107 105 86<br />

Agria K1 22,1 22,5 15,2 99 99 82<br />

Husar 14,3 17,9 15,2 64 79 82<br />

Cyrano 15,2 25,3 15,2 68 111 82<br />

Milva 22,5 17,0 14,7 101 75 79<br />

Laura 15,6 17,5 14,3 70 77 77<br />

Rosella 14,3 10,1 14,3 64 44 77<br />

Picasso 14,3 22,5 14,3 64 99 77<br />

Victoria 24,4 19,3 14,3 109 85 77<br />

Mozart 21,1 17,9 13,3 95 79 71<br />

Red Anna 20,7 17,9 12,0 93 79 64<br />

Ditta 24,8 15,6 11,5 111 69 62<br />

Provento 19,8 9,7 89 52<br />

Filea 24,4 21,1 9,2 109 93 49<br />

Solara 22,1 15,6 8,7 99 69 47<br />

Dali 28,0 25,7 126 113<br />

Stemster 28,0 10,1 126 44<br />

Platina 27,1 30,3 122 133<br />

Jupiter 24,4 22,1 109 97<br />

Maranca 22,1 22,5 99 99<br />

Daisy 18,9 11,0 85 48<br />

Priemer 21,6 20,4 14,4 97 89 77<br />

Pok.členov 26 25 20 26 25 20<br />

* 2005 k 21.7.<br />

24


Dynamika narastania úrody k 11.7. - pokračovanie<br />

Dynamics of tubers in 11.7. - to be continue<br />

Odroda t.ha -1 %<br />

Varieta 2004 2005* 2006 2004 2005* 2006<br />

Désirée 23,9 21,1 19,3 112 126 120<br />

Ø K1-K2 21,4 16,8 16,1 100 100 100<br />

Raja K1 22,1 17,0 16,1 103 101 100<br />

Nicola K2 20,7 16,6 16,1 97 99 100<br />

Marena 12,4 17,9 10,6 58 107 66<br />

Markies 11,0 15,2 9,2 51 90 57<br />

Jelly 19,3 13,8 7,8 90 82 48<br />

Kuras 13,8 7,8 64 48<br />

Asterix 21,6 18,4 101 110<br />

Remarka 18,9 16,1 88 96<br />

Saturna 12,9 13,3 60 79<br />

Priemer 17,4 16,1 12,0 81 96 74<br />

Pok.členov 10 9 7 10 9 7<br />

* 2005 k 21.7.<br />

25


KONZUMNÁ HODNOTA, vyjadrená v bodoch podľa metodiky ÚKSÚP-u<br />

Farba lupienkov a hranolkov<br />

Consumption value according the metodik ÚKSÚP<br />

Colour of chips and french fries<br />

Body celkom Chuť Varný typ Tmavnutie po<br />

uvarení<br />

Farba<br />

lupienky<br />

Farba<br />

hranolky<br />

Odroda 100 - 0 40 - 0 A - D 8 - 0 9 - 1 9 - 1<br />

Varieta 1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />

Impala K1 70 27 B 8 3,0 5,0<br />

Magda K2 67 28 B-A 4 5,5 6,0<br />

Angela 65 27 B 7 5,0 6,5<br />

Bellarosa 61 25 B 6 4,5 5,0<br />

Colette 75 30 B-A 6 5,0 6,0<br />

Agata 55 23 B 5 2,0 3,5<br />

Arielle 55 22 B 3 1,0 2,0<br />

Junior 55 23 B 3 3,0 4,0<br />

Tresor 56 24 B 4 1,5 3,0<br />

Fresco 56 23 B 2 4,0 4,0<br />

Premiére 47 20 B-C 5 5,0 4,5<br />

Everest 57 25 B 5 5,0 6,0<br />

Inova 68 28 B 7 4,0 4,0<br />

Adora 53 23 B 3 3,0 3,0<br />

Carrera 62 25 B 7 2,5 4,5<br />

Vivaldi 64 26 B 7 4,0 4,0<br />

Vera 58 24 B 6 5,0 4,0<br />

Velox 63 24 B 5 4,5 4,5<br />

1. – Body celkom<br />

2. – Chuť<br />

3. – Varný typ<br />

4. – Tmavnutie po uvarení<br />

5. – Farba lupienkov<br />

6. – Farba hranolkov<br />

1. – Points total<br />

2. – Taste<br />

3. – Cooking type<br />

4. – Discolouration after cooking<br />

5. – Colour of chips<br />

6. – Colour of french fries<br />

26


KONZUMNÁ HODNOTA, vyjadrená v bodoch podľa metodiky ÚKSÚP-u<br />

Farba lupienkov a hranolkov - pokračovanie<br />

Consumption value according the metodik ÚKSÚP<br />

Colour of chips and french fries - to be continue<br />

Body celkom Chuť Varný typ Tmavnutie po<br />

uvarení<br />

Farba<br />

lupienky<br />

Farba<br />

hranolky<br />

Odroda 100 - 0 40 - 0 A - D 8 - 0 9 - 1 9 - 1<br />

Varieta 1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />

Livera K1 58 24 B 6 6,0 5,5<br />

Viola K2 67 28 B 6 3,0 5,0<br />

Augusta 61 27 B-C 4 7,5 7,0<br />

Vineta 59 24 B 5 3,0 3,0<br />

Vitara 64 25 B 7 1,0 3,5<br />

Elisabeth 71 30 B 6 2,0 3,0<br />

Almera 66 28 B 6 1,0 1,0<br />

Amorosa 52 20 B 3 1,0 2,0<br />

Arinda 61 23 B 6 3,0 3,5<br />

Annabelle 71 27 B-A 6 3,0 3,0<br />

Cicero 56 22 B 3 3,0 3,0<br />

Monalisa 66 28 B 6 2,5 3,0<br />

Albina 54 24 B-C 4 4,5 2,0<br />

Svella 59 26 B 3 5,5 6,5<br />

Rumelia 52 22 B 2 4,0 4,5<br />

Princess 68 24 B 6 1,0 2,0<br />

1. – Body celkom<br />

2. – Chuť<br />

3. – Varný typ<br />

4. – Tmavnutie po uvarení<br />

5. – Farba lupienkov<br />

6. – Farba hranolkov<br />

1. – Points total<br />

2. – Taste<br />

3. – Cooking type<br />

4. – Discolouration after cooking<br />

5. – Colour of chips<br />

6. – Colour of french fries<br />

27


KONZUMNÁ HODNOTA, vyjadrená v bodoch podľa metodiky ÚKSÚP-u<br />

Farba lupienkov a hranolkov - pokračovanie<br />

Consumption value according the metodik ÚKSÚP<br />

Colour of chips and french fries - to be continue<br />

Body celkom Chuť Varný typ Tmavnutie po<br />

uvarení<br />

Farba<br />

lupienky<br />

Farba<br />

hranolky<br />

Odroda 100 - 0 40 - 0 A - D 8 - 0 9 - 1 9 - 1<br />

Varieta 1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />

Agria K1 61 26 B-C 5 8,0 7,0<br />

Marabel K2 76 32 B 7 2,0 2,0<br />

Milva 71 28 B 8 1,0 2,0<br />

Laura 60 24 B 2 6,5 5,5<br />

Filea 61 23 A-B 3 1,0 2,0<br />

Solara 63 26 B 6 3,5 2,5<br />

Rosella 62 26 B 2 2,0 4,0<br />

Husar 68 28 B 6 5,5 6,5<br />

Ditta 64 27 B-A 4 2,5 4,0<br />

Fontane 55 25 C-B 3 7,0 7,0<br />

Picasso 51 21 B 2 2,0 2,0<br />

Provento 63 25 B 6 1,0 1,0<br />

Ramos 55 23 B-C 4 8,0 6,5<br />

Cyrano 65 26 B 7 3,5 4,5<br />

Mozart 63 24 B 6 4,0 4,0<br />

Victoria 64 26 B-C 5 7,0 7,0<br />

Voyager 61 24 B-C 7 5,5 7,0<br />

Evelin 60 27 B-C 3 3,0 6,0<br />

Lipta 58 24 B-C 4 7,0 5,5<br />

Red Anna 65 27 B 3 3,0 2,0<br />

1. – Body celkom<br />

2. – Chuť<br />

3. – Varný typ<br />

4. – Tmavnutie po uvarení<br />

5. – Farba lupienkov<br />

6. – Farba hranolkov<br />

1. – Points total<br />

2. – Taste<br />

3. – Cooking type<br />

4. – Discolouration after cooking<br />

5. – Colour of chips<br />

6. – Colour of french fries<br />

28


KONZUMNÁ HODNOTA, vyjadrená v bodoch podľa metodiky ÚKSÚP-u<br />

Farba lupienkov a hranolkov - pokračovanie<br />

Consumption value according the metodik ÚKSÚP<br />

Colour of chips and french fries - to be continue<br />

Body celkom Chuť Varný typ Tmavnutie po<br />

uvarení<br />

Farba<br />

lupienky<br />

Farba<br />

hranolky<br />

Odroda 100 - 0 40 - 0 A - D 8 - 0 9 - 1 9 - 1<br />

Varieta 1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />

Raja K1 57 24 B 3 5,0 5,0<br />

Nicola K2 67 25 B-A 6 1,0 1,0<br />

Jelly 68 25 B 7 4,0 5,0<br />

Marena 57 23 B-C 4 5,5 5,5<br />

Markies 54 23 B-C 1 7,5 6,0<br />

Kuras 28 10 priemyselná 2 4,5 5,0<br />

Désirée 61 27 B 4 5,0 5,0<br />

1. – Body celkom<br />

2. – Chuť<br />

3. – Varný typ<br />

4. – Tmavnutie po uvarení<br />

5. – Farba lupienkov<br />

6. – Farba hranolkov<br />

1. – Points total<br />

2. – Taste<br />

3. – Cooking type<br />

4. – Discolouration after cooking<br />

5. – Colour of chips<br />

6. – Colour of french fries<br />

29


Popis hľúz skúšaných odrôd<br />

Description of tubers of tested varieties<br />

Tvar hľúz Farba Farba Hĺbka Kvalita Veľkosť Vyrovnanosť<br />

Odroda šupky dužiny očiek tvaru hľúz tvaru veľkosti<br />

Varieta G-D0 9-1 9-1 9-1 9-1 9-1 9-1<br />

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />

Impala K1 O žltá 5,0 8,0 7,5 7,0 7,0 6,0<br />

Magda K2 GO žltá 5,0 7,0 7,0 5,5 6,0 7,0<br />

Angela O žltá 5,0 8,0 7,5 6,5 6,0 6,5<br />

Bellarosa GO červená 5,0 6,0 6,5 7,5 6,5 8,0<br />

Colette O žltá 4,5 8,0 7,5 7,0 8,0 7,0<br />

Agata O-GO žltá 4,0 7,5 7,0 6,0 6,0 6,0<br />

Arielle GO-O žltá 4,0 7,5 7,0 6,5 7,0 7,0<br />

Junior O žltá 4,0 7,5 7,0 6,5 8,0 7,0<br />

Tresor GO žltá 2,5 7,0 6,5 8,5 6,5 6,0<br />

Fresco GO žltá 4,0 7,0 7,0 6,5 6,5 6,0<br />

Premiére GO žltá 3,0 6,5 6,0 7,0 6,0 7,0<br />

Everest O žltá 3,0 7,0 7,0 8,5 6,0 8,0<br />

Inova O-DO žltá 4,5 7,5 7,0 7,0 6,5 7,0<br />

Adora O žltá 2,5 6,0 6,0 7,0 6,5 6,5<br />

Carrera GO žltá 4,0 7,5 8,0 8,0 7,0 6,5<br />

Vivaldi O žltá 3,0 8,0 8,0 7,0 7,0 8,0<br />

Vera GO žltá 4,5 6,5 6,5 6,0 7,0 7,0<br />

Velox O žltá 4,5 8,0 8,0 7,0 7,0 8,0<br />

1. – Tvar hľúz: G - guľatý, GO - guľatooválny, O - oválny, DO - dlhooválny<br />

2. – Farba šupky: žltá, červená 3. – Farba dužiny<br />

4. – Hĺbka očiek - Farba bázy očiek: * červená, ** modrá<br />

5. – Kvalita tvaru 6. – Veľkosť hľúz<br />

7. – Vyrovnanosť tvaru 8. – Vyrovnanosť veľkosti<br />

1. – Shape of tubers: G - round, GO - short-oval, O - oval, DO - long oval<br />

2. – Colour of skin: yellow, red 3. – Colour of flesh<br />

4. – Shallowness of eyes - Color of base eye: * red, ** blue<br />

5. – Quality of the shape 6. – Size of the tubers<br />

7. – Uniformity of the shape 8. – Uniformity of the size<br />

30


Popis hľúz skúšaných odrôd - pokračovanie<br />

Description of tubers of tested varieties - to be continue<br />

Tvar hľúz Farba Farba Hĺbka Kvalita Veľkosť Vyrovnanosť<br />

Odroda šupky dužiny očiek tvaru hľúz tvaru veľkosti<br />

Varieta G-D0 9-1 9-1 9-1 9-1 9-1 9-1<br />

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />

Livera K3 GO žltá 5,0 6,5 6,5 7,0 8,0 7,0<br />

Viola K4 GO-O žltá 5,5 6,5 ** 7,0 7,0 7,0 8,0<br />

Augusta GO žltá 5,5 7,5 * 7,5 7,0 8,0 7,0<br />

Vineta G žltá 5,0 6,5 6,0 7,0 8,0 6,0<br />

Vitara GO-O žltá 5,0 7,0 7,0 7,0 6,0 7,0<br />

Elisabeth DO žltá 6,0 8,0 7,0 8,0 8,0 7,0<br />

Almera O žltá 3,5 8,0 7,0 8,5 7,0 6,0<br />

Amorosa O červená 4,0 7,0 6,0 8,0 6,5 6,0<br />

Arinda O-DO žltá 4,0 8,0 7,5 8,0 7,0 7,5<br />

Annabelle DO žltá 6,0 8,0 7,5 5,0 8,0 8,0<br />

Cicero O žltá 3,5 8,0 8,0 7,0 8,0 8,0<br />

Monalisa O žltá 4,0 7,5 7,0 7,0 6,5 7,0<br />

Albina G žltá 5,5 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0<br />

Svella DO-O žltá 4,0 8,0 7,5 7,0 7,0 8,0<br />

Rumelia GO-G červená 5,0 5,0 6,0 7,5 6,0 7,0<br />

Princess GO žltá 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0<br />

1. – Tvar hľúz: G - guľatý, GO - guľatooválny, O - oválny, DO - dlhooválny<br />

2. – Farba šupky: žltá, červená 3. – Farba dužiny<br />

4. – Hĺbka očiek - Farba bázy očiek: * červená, ** modrá<br />

5. – Kvalita tvaru 6. – Veľkosť hľúz<br />

7. – Vyrovnanosť tvaru 8. – Vyrovnanosť veľkosti<br />

1. – Shape of tubers: G - round, GO - short-oval, O - oval, DO - long oval<br />

2. – Colour of skin: yellow, red 3. – Colour of flesh<br />

4. – Shallowness of eyes - Color of base eye: * red, ** blue<br />

5. – Quality of the shape 6. – Size of the tubers<br />

7. – Uniformity of the shape 8. – Uniformity of the size<br />

31


Popis hľúz skúšaných odrôd - pokračovanie<br />

Description of tubers of tested varieties - to be continue<br />

Tvar hľúz Farba Farba Hĺbka Kvalita Veľkosť Vyrovnanosť<br />

Odroda šupky dužiny očiek tvaru hľúz tvaru veľkosti<br />

Varieta G-D0 9-1 9-1 9-1 9-1 9-1 9-1<br />

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />

Agria K1 O žltá 6,0 7,0 6,5 8,0 6,5 6,0<br />

Marabel K2 O žltá 6,0 8,0 8,0 7,0 8,0 7,5<br />

Milva O-GO žltá 5,5 7,0 7,0 7,0 6,0 7,0<br />

Laura O červená 7,0 8,0 8,0 7,0 7,5 8,0<br />

Filea O žltá 5,5 7,5 7,0 6,5 7,0 6,0<br />

Solara O žltá 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0<br />

Rosella O červená 6,5 7,0 7,0 7,5 6,0 6,0<br />

Husar O-GO žltá 5,0 7,0 7,5 7,0 6,5 7,0<br />

Ditta O-DO žltá 5,0 6,0 6,5 7,0 6,0 6,5<br />

Fontane GO-O žltá 4,5 7,5 7,5 7,5 7,0 7,0<br />

Picasso O-GO žltá 4,0 6,0 * 6,0 9,0 6,0 7,0<br />

Provento GO-O žltá 3,5 6,5 7,0 7,5 7,5 7,0<br />

Ramos O-GO žltá 4,0 7,0 7,0 7,5 7,0 6,5<br />

Cyrano O žltá 2,5 8,0 8,0 7,5 8,0 7,0<br />

Mozart O-GO červená 4,0 8,0 7,5 7,5 7,0 8,0<br />

Victoria O-DO žltá 5,0 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0<br />

Voyager O žltá 4,0 7,5 7,5 6,5 7,5 7,5<br />

Evelin O žltá 4,5 7,5 7,0 8,0 6,5 6,0<br />

Lipta G žltá 6,0 6,0 7,0 6,5 9,0 8,0<br />

Red Anna GO červená 6,0 7,0 7,5 7,0 7,0 8,0<br />

1. – Tvar hľúz: G - guľatý, GO - guľatooválny, O - oválny, DO - dlhooválny<br />

2. – Farba šupky: žltá, červená 3. – Farba dužiny<br />

4. – Hĺbka očiek - Farba bázy očiek: * červená, ** modrá<br />

5. – Kvalita tvaru 6. – Veľkosť hľúz<br />

7. – Vyrovnanosť tvaru 8. – Vyrovnanosť veľkosti<br />

1. – Shape of tubers: G - round, GO - short-oval, O - oval, DO - long oval<br />

2. – Colour of skin: yellow, red 3. – Colour of flesh<br />

4. – Shallowness of eyes - Color of base eye: * red, ** blue<br />

5. – Quality of the shape 6. – Size of the tubers<br />

7. – Uniformity of the shape 8. – Uniformity of the size<br />

32


Popis hľúz skúšaných odrôd - pokračovanie<br />

Description of tubers of tested varieties - to be continue<br />

Tvar hľúz Farba Farba Hĺbka Kvalita Veľkosť Vyrovnanosť<br />

Odroda šupky dužiny očiek tvaru hľúz tvaru veľkosti<br />

Varieta G-D0 9-1 9-1 9-1 9-1 9-1 9-1<br />

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />

Raja K1 O červená 4,5 7,5 7,0 7,0 7,0 8,0<br />

Nicola K2 DO žltá 5,5 7,0 8,0 7,0 8,0 8,0<br />

Jelly DO-O žltá 5,0 7,0 7,0 8,0 6,5 7,0<br />

Marena GO-O žltá 4,5 7,0 7,0 7,5 6,0 6,0<br />

Markies O žltá 3,5 7,5 7,0 7,5 7,0 7,0<br />

Kuras GO žltá 2,0 6,5 6,5 7,0 7,0 6,5<br />

Désirée O červená 3,5 6,0 5,0 7,0 6,0 6,5<br />

1. – Tvar hľúz: G - guľatý, GO - guľatooválny, O - oválny, DO - dlhooválny<br />

2. – Farba šupky: žltá, červená 3. – Farba dužiny<br />

4. – Hĺbka očiek - Farba bázy očiek: * červená, ** modrá<br />

5. – Kvalita tvaru 6. – Veľkosť hľúz<br />

7. – Vyrovnanosť tvaru 8. – Vyrovnanosť veľkosti<br />

1. – Shape of tubers: G - round, GO - short-oval, O - oval, DO - long oval<br />

2. – Colour of skin: yellow, red 3. – Colour of flesh<br />

4. – Shallowness of eyes - Color of base eye: * red, ** blue<br />

5. – Quality of the shape 6. – Size of the tubers<br />

7. – Uniformity of the shape 8. – Uniformity of the size<br />

33


Nárast vírusových chorôb a úroda hľúz v roku 2006 pri použití presadby<br />

zberanej v tej istej lokalite z pokusu z predchádzajúceho roku<br />

Virus diseases and yealds of tubers in 2006 or sowingin 2006 werwused tubers<br />

from 2005, which were harwested from the same location in 2005.<br />

Horská oblasť / Mountain region<br />

Odroda<br />

Vírusové v % / Virus<br />

Úroda v % / Yield in %<br />

Varieta<br />

diseases in %<br />

NS P1 NS P1<br />

Impala K1 111 125 2,0 16,0<br />

Magda K2 67 60 0,5 6,0<br />

Angela 87 99 2,0 9,0<br />

Bellarosa 112 131 0,5 4,0<br />

Colette 83 107 0,5 8,0<br />

Agata 104 119 2,0 13,0<br />

Arielle 102 97 2,5 14,0<br />

Junior 83 95 8,0 14,0<br />

Tresor 109 130 0,0 5,0<br />

Fresco 87 0,5<br />

Premiére 106 0,0<br />

Everest 129 123 0,5 10,0<br />

Inova 115 107 0,0 10,0<br />

Adora 97 115 0,0 12,0<br />

Carrera 120 135 4,0 19,0<br />

Vivaldi 97 103 0,5 28,0<br />

Vera 92 100 0,5 7,0<br />

Velox 99 2,0<br />

Presto 131 5,0<br />

Berber 131 16,0<br />

Red Scarlett 109 13,0<br />

Priemer NS 45,6<br />

34


Nárast vírusových chorôb a úroda hľúz v roku 2006 pri použití presadby<br />

zberanej v tej istej lokalite z pokusu z predchádzajúceho roku<br />

Virus diseases and yealds of tubers in 2006 or sowingin 2006 werwused tubers<br />

from 2005, which were harwested from the same location in 2005.<br />

Horská oblasť / Mountain region<br />

Odroda<br />

Vírusové v % / Virus<br />

Úroda v % / Yield in %<br />

Varieta<br />

diseases in %<br />

NS P1 NS P1<br />

Livera K1 117 118 0,0 3,0<br />

Viola K2 108 122 4,0 5,0<br />

Augusta 81 102 0,5 10,0<br />

Vineta 80 105 0,0 8,0<br />

Vitara 90 108 0,0 12,0<br />

Elisabeth 109 104 1,0 7,0<br />

Almera 120 142 0,0 22,0<br />

Amorosa 107 130 0,0 7,0<br />

Arinda 112 127 0,5 7,0<br />

Annabelle 82 85 1,0 17,0<br />

Cicero 106 128 0,5 5,0<br />

Monalisa 95 111 1,5 9,0<br />

Albina 84 90 1,0 6,0<br />

Svella 101 104 0,5 3,0<br />

Rumelia 97 88 0,0 10,0<br />

Princess 110 0,0<br />

Arnova 124 21,0<br />

Veronika 116 5,0<br />

Rosanna 106 21,0<br />

Priemer NS 51,6<br />

35


Nárast vírusových chorôb a úroda hľúz v roku 2006 pri použití presadby<br />

zberanej v tej istej lokalite z pokusu z predchádzajúceho roku - pokračovanie<br />

Virus diseases and yealds of tubers in 2006 for sowingin 2006 werwused tubers<br />

from 2005, which were harwested from the same location in 2005 - to be continue<br />

Horská oblasť / Mountain region<br />

Odroda<br />

Vírusové v % / Virus<br />

Úroda v % / Yield in %<br />

Varieta<br />

diseases in %<br />

NS P1 NS P1<br />

Agria K1 103 129 0,0 5,0<br />

Marabel K2 113 136 2,5 9,0<br />

Milva 113 115 2,0 14,0<br />

Laura 93 98 0,5 10,0<br />

Filea 77 80 0,5 9,0<br />

Solara 87 119 1,0 4,0<br />

Rosella 105 121 0,0 10,0<br />

Husar 94 123 2,0 14,0<br />

Ditta 99 103 1,0 12,0<br />

Fontane 88 106 0,0 22,0<br />

Picasso 133 144 1,0 15,0<br />

Provento 120 1,0<br />

Ramos 112 116 1,0 8,0<br />

Cyrano 98 89 6,0 38,0<br />

Mozart 93 119 0,5 9,0<br />

Victoria 94 99 1,5 7,0<br />

Voyager 91 110 1,0 11,0<br />

Evelin 104 117 0,0 2,0<br />

Lipta 100 133 6,0 14,0<br />

Red Anna 82 72 0,5 8,0<br />

Maranca 146 4,0<br />

Dali 98 19,0<br />

Jupiter 105 8,0<br />

Platina 125 13,0<br />

Stemster 120 16,0<br />

Daisy 129 13,0<br />

Priemer NS 52,3<br />

36


Nárast vírusových chorôb a úroda hľúz v roku 2006 pri použití presadby<br />

zberanej v tej istej lokalite z pokusu z predchádzajúceho roku - pokračovanie<br />

Virus diseases and yealds of tubers in 2006 for sowingin 2006 werwused tubers<br />

from 2005, which were harwested from the same location in 2005 - to be continue<br />

Horská oblasť / Mountain region<br />

Odroda<br />

Vírusové v % / Virus<br />

Úroda v % / Yield in %<br />

Varieta<br />

diseases in %<br />

NS P1 NS P1<br />

Raja K1 107 105 0,0 13,0<br />

Nicola K2 107 98 2,5 19,0<br />

Jelly 105 119 2,5 21,0<br />

Marena 101 108 0,0 8,0<br />

Markies 93 98 0,0 9,0<br />

Kuras 81 0,0<br />

Désirée 105 95 1,5 15,0<br />

Saturna 103 15,0<br />

Asterix 105 27,0<br />

Remarka 109 20,0<br />

Priemer NS 51,5<br />

37


Štátne odrodové skúšky so zemiakmi v roku 2006<br />

Zvlášť v posledných rokoch môžeme konštatovať významný pokles<br />

pestovateľských plôch zemiakov v starých, ale najmä nových štátoch EÚ. Pokiaľ v „starej 15“<br />

sa odhaduje 2 – 6 percentný pokles výmery, v nových členských štátoch je to až 30 percent.<br />

Tento trend je prirodzeným vývojom predchádzajúceho obdobia, kedy najmä v Európe<br />

prevyšovala ponuka dopestovaných zemiakov nad dopytom. Naopak, v roku 2006 v dôsledku<br />

už spomenutého poklesu plôch zemiakov, ale taktiež vplyvom suchej periódy v období<br />

najintenzívnejšieho rastu tejto plodiny došlo najmä u skorších odrôd k predčasnému<br />

fyziologickému dozrievaniu a tým aj k významnému zníženiu úrod. Skutočnosť produkcie v r.<br />

2006, podľa EUROSTATu , v EÚ dosiahne úroveň 54 mil. ton, čo je o 5 mil. ton menej ako<br />

v roku 2005. Nepriaznivé poveternostné vplyvy vzhľadom na vysoké percento zavlažovaných<br />

plôch pravdepodobne nemali väčší negatívny dopad na vývoj úrodnosti, možno iba<br />

v krajinách so závlahou. Čím napr. Slovensko, jeden z mála členských štátov EÚ dosiahlo<br />

vyššie úrody v porovnaní s rokom 2005. Dôkazom sú aj dosiahnuté priemerné úrody v ŠOS,<br />

ktoré sú vyššie o 3 percentá oproti roku 2005. Podľa štatistiky v r. 2006 sa na Slovensku<br />

pestovalo 18 111 ha zemiakov, z toho 762 ha sadivových. Čo je pokles pri výrobe sadiva<br />

oproti predchádzajúcemu roku viac ako 30 percent. Naopak farmárska cena zemiakov<br />

vzrástla z 2-3 SK na štvornásobok. Aj toto je fakt, ktorý by mal prebrať skúsených i<br />

možno novozačínajúcich zemiakárov s cieľom rozšíriť pestovanie zemiakov. Skutočnosť, že<br />

SR je členitou krajinou s množstvom lokálnych zrážok, existenciou veľkých plôch s umelou<br />

závlahou dáva dostatočné predpoklady pre stabilizáciu výroby tejto zaujímavej komodity.<br />

V súčasnosti na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom <strong>ústav</strong>e<br />

poľnohospodárskom sa vykonávajú Štátne odrodové skúšky, Firemné skúšky a od roku 2007<br />

na základe zvýšeného záujmu firiem sa budú skúšať aj odrody zemiakov zo Spoločného<br />

katalógu EÚ ( CC). Najmä tento druh skúšok má za cieľ preveriť vhodnosť pestovania odrôd,<br />

ktoré sa síce môžu dovážať do Slovenskej republiky, ale vzhľadom na skutočnosť, že sa na<br />

Slovensku ešte nepestovali, ich výroba pre veľkopestovateľov je do značnej miery riziková.<br />

Pre informáciu uvádzame, že v súčasnej dobe je v (CC) zapísaných viac ako 1000 odrôd<br />

zemiakov.<br />

Priebeh vegetácie:<br />

Štátne odrodové skúšky so zemiakmi aj v tomto roku sa vykonávali vo<br />

všetkých výrobných oblastiach kde sú umiestnené významnejšie plochy zemiakov, teda aj<br />

v podmienkach pod závlahou v kukuričnej výrobnej oblasti (KVO). Najmä do týchto<br />

podmienok v dôsledku tuhej zimy nebolo možné sadivo s veľmi skorými odrodami dodať<br />

včas, čo oddialilo výsadbu pokusov tak vo V. Mederi ako aj vo Vrakuni. Začiatok sadenia<br />

(13. 4.) pomerne slabo predklíčeného sadiva v súčinnosti s chladnejším počasím v mesiaci<br />

máj spôsobili pomalšie vzchádzanie odrôd a následne spomalený vývoj nadzemnej časti.<br />

Prvý odkop z pätnástich trsov bolo nutné presunúť zo 6. na 20. 6. a ďalšie následne po<br />

týždňových intervaloch. V dôsledku výdatných zrážok v V. mesiaci nebolo nutné skoro začať<br />

so zavlažovaním a všeobecne v KVO bez použitia závlah bolo možné dosiahnuť veľmi dobré<br />

úrody skorých zemiakov avšak v neskoršom termíne. V repnej a konečne aj na ostatných<br />

<strong>skúšobný</strong>ch lokalitách pokračovala výsadba zemiakov podľa vhodnosti podmienok od 19. 4. v<br />

Beluši a bola ukončená 3. 5. v Spišskej Belej. Vzhľadom na podobné termíny výsadby aj<br />

priebeh začiatku vegetácie bol veľmi podobný na všetkých lokalitách. Vcelku priaznivé<br />

podmienky v máji s teplotami i zrážkami na úrovni dlhodobého normálu umožnili odrodám<br />

pomerne rovnomerne povzchádzať. V júni odrody menej intenzívne zakvitli a neskôr najmä<br />

v závislosti na vlahových podmienkach sa skôr, či neskôr zapájali. Najciteľnejší nedostatok<br />

zrážok sa začal prejavovať na skúšobnej stanici Beluša – repná výrobná oblasť, kde napriek<br />

38


veľmi krátkej vegetačnej dobe od výsadby skoršie odrody začali fyziologický dozrievať.<br />

Mesiac júl bol poznamenaný vysokými priemernými dennými teplotami, ktoré boli vyššie<br />

v porovnaní s dlhodobým priemerom o 1,8 °C v Spišskej Belej do 3,1 °C v Jakubovanoch za<br />

podmienok deficitu zrážok. Ako bolo možné dokumentovať pri prvých kontrolách dynamiky<br />

narastania hľúz k 10. a 20. 7., odrody boli početnejšie pod trsom ale s celkovou nižšou úrodou<br />

hľúz v porovnaní s predchádzajúcimi dvomi rokmi. Stav na porastoch signalizoval najmä<br />

u skorších odrôd predčasné ukončenie vegetácie. Ďalší priebeh počasia v mesiaci august<br />

priniesol výdatné zrážky, čo znamenalo najmä pre stredne skorý a skorý sortiment intenzívny<br />

nárast hľúz. V teplejších oblastiach takýto stav počasia zapríčinil zmladzovanie odrôd na<br />

vňati i na hľuzách. Čo sa ukázalo pri zbere zvýšeným výskytom novotvarov, zhoršenej kvality<br />

tvaru hľúz. Následnými zrážkami a neskôr v jesenných mesiacoch s vyššími priemernými<br />

teplotami došlo k predlženiu vegetácie, pomalému fyziologickému dozrievaniu.<br />

Škodliví činitelia:<br />

V dôsledku zrušenia registrácie typicky preemergentných herbicídov typu<br />

Topogard na väčšine <strong>skúšobný</strong>ch staníc bol použitý prípravok Sencor v preemergentnej<br />

aplikácii. Vo vzťahu k 2 klíčno-listovým burinám s veľmi dobrým účinkom, no v závislosti<br />

na odrode s nulovými až miernymi prejavmi fytotoxicity. V konečnom dôsledku po rýchlej<br />

regenerácii odrôd mierne poškodenie nespôsobilo zníženie úrod. Chladnejší máj ovplyvnil<br />

nástup ošetrovania proti pásavke zemiakovej i plesni zemiakovej najmä pokusov s veľmi<br />

skorými odrodami. Proti prvým larvám pásavky zemiakovej bolo nutné ošetrovať až od 8. 6.<br />

s veľmi dobrým účinkom bežne prístupných insekticídov. Prvé príznaky plesne zemiakovej<br />

v provokačných pokusoch sa ukázali už koncom júna, no následné nevhodné podmienky pre<br />

vitalitu plesne – sucho - šírenie eliminovali. Augustové zrážky naopak podporili vznik<br />

optimálnych podmienok existencie fytoftóry. Najmä v tretej dekáde mesiaca v nedostatočne<br />

ošetrovaných porastoch pleseň dosiahla zničujúci efekt tak na nadzemnej časti ako aj na<br />

hľuzách. Čo sa v konečnom dôsledku prejavilo pri zbere i v skladoch. Výskyt alternáriovej<br />

škvrnitosti na listoch sa vo väčšej miere prejavil v teplejších oblastiach v silnej závislosti na<br />

odrodách. Už počas dynamiky narastania hľúz striedanie suchých a vlhších periód podporené<br />

vplyvom lokality bolo možné sledovať nárast chrastavitosti obyčajnej na hľuzách. Na<br />

všetkých lokalitách bez závlah, v porovnaní s rokom 2005, stúpol výskyt chrastavitosti, čo na<br />

druhej strane umožní v skúšobnom procese presnejšie identifikovať odrody s dobrou<br />

odolnosťou. Zvlášť v nižších, ale aj v stredných podmienkach, najmä tam, kde bolo na<br />

výsadbu použité virózne sadivo prejav vírusových chorôb bol v podmienkach sucha veľmi<br />

výrazný. Zvlášť vo viróznych porastoch v polovici júla najmä na S.s. V. Meder a Beluša sa<br />

začali prejavovať prvé príznaky napadnutia stolburom na zemiakoch. Aj tu sa ukázalo, že<br />

odrody v podmiekach so závlahou, v priaznivejších podmienkach rastu, dokážu fytoplazmám<br />

lepšie odolávať. Výskyt gumovitosti na hľuzách v optimalnejších podmienkach pestovania<br />

bol podstatne menší. Čiastočne pri zbere, ale najmä po prechodnej skládke bolo možné<br />

evidovať vyššie percento mechanicky poškodených hľúz, ktoré súviselo s horšou<br />

vyzretosťou šupky najmä neskorších odrôd. Pričom súčasne v podmienkach teplého zberu<br />

dochádzalo k infekcii hľúz mokrými, najmä pythiovými hnilobami. Tieto s veľkou<br />

pravdepodobnosťou ovplyvnia výťažnosť preskladnených zemiakov.<br />

Zber:<br />

Vplyv poveternostných podmienok na jednotlivé úrodotvorné činitele v roku<br />

2006 bol zreteľnejší, ako v predchádzajúcich rokoch. Napriek realite, že v máji a najmä v júni<br />

prevládali optimálne podmienky pre zakladanie vyššej početnosti hľúz, v neskoršom termíne<br />

sa ukázalo, že u mnohých odrôd rozhodujúcim prvkom úrodnosti bola veľkosť hľúz. Napriek<br />

dosiahnutým veľmi dobrým úrodám pod závlahou neskoršou výsadbou, ale aj následným<br />

39


vývojom počasia hlavne v máji a júni sa nedosiahol požadovaný skorý zber. Na ostatných<br />

<strong>skúšobný</strong>ch staniciach <strong>zemiaky</strong> sa zberali pri vysokých priemerných denných teplotách, ktoré<br />

v neskorších termínoch zberu zapríčinili citeľný nedostatok vlahy v pôde. Vznik hrúd a tým aj<br />

možnosť väčšieho mechanického poškodenia hľúz zvlášť za podmienok menej vyzretej šupky<br />

na hľuzách. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že s nadmorskou výškou na jednotlivých<br />

nezavlažovaných lokalitách stúpali úrody, naopak klesal obsah škrobu v hľuzách. Na základe<br />

výsledkov dosiahnutých v Štátnych odrodových skúšok najlepšie priemerné úrody sa dosiahli<br />

v podmienkach so závlahou vo V. Mederi, kde priemer odrôd dosiahol 63 t.ha -1 a v Spišskej<br />

Belej v podmienkach bez závlah 55 t.ha -1 . Celková dosiahnutá priemerná úroda v ŠOS je<br />

porovnateľná s rokom 2005 čo je na úrovni 54 t.ha -1 .<br />

REGISTROVANÉ ODRODY V ROKU 2006:<br />

Registration in 2006<br />

Skoré:<br />

Stredne skoré:<br />

Stredne neskoré:<br />

Annabelle, Rumelia, Svella<br />

Cyrano, Jupiter, Mozart, Voyager<br />

Jelly<br />

PREDĹŽENIE REGISTRÁCIE V ROKU 2006:<br />

Veľmi skoré:<br />

Skoré:<br />

Stredne skoré:<br />

Stredne neskoré:<br />

Adora, Fresco, Impala, Karatop<br />

Livera, Monalisa<br />

Picasso<br />

Asterix<br />

40

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!