17.10.2014 Views

Zoznam registrovaných krmivárskych podnikov

Zoznam registrovaných krmivárskych podnikov

Zoznam registrovaných krmivárskych podnikov

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Zoznam</strong> <strong>registrovaných</strong> <strong>krmivárskych</strong> <strong>podnikov</strong><br />

v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005<br />

(List of registered establishments in accordance with Regulation /EC/ No 183/2005<br />

Stav k 28.02.2013 (Updated: 28.02.2013)<br />

Kód/<br />

CODE<br />

REGISTRÁCIA na činnosť/<br />

REGISTRATION FOR ACTIVITIES<br />

C1V = výroba kŕmnych surovín (všetky, okrem B1)<br />

= manufacturer feed materials (all except B1)<br />

C1S = sprostredkovanie kŕmnych surovín (všetky, okrem B1)<br />

= intermediaries feed materials (all except B1)<br />

C1PV = výroba kŕmnych surovín, ktoré vznikajú ako vedľajšie produkty z výroby, ktorá nie je zameraná prednostne na výrobu<br />

krmív (napr. vedľajšie produkty z potravinárskeho priemyslu)<br />

= manufacturer feed materials originated from products which are not mainly produced as feed but are produced as co<br />

products from other businesses (ex. Co-products from food business)<br />

C1PS = sprostredkovanie kŕmnych surovín, ktoré vznikajú ako vedľajšie produkty z výroby, ktorá nie je zameraná prednostne na<br />

výrobu krmív (napr. vedľajšie produkty z potravinárskeho priemyslu)<br />

= intermediaries feed materials originated from products which are not mainly produced as feed but are produced as co<br />

products from other businesses (ex. Co-products from food business)<br />

C1ZV = výroba kŕmnych surovín živočíšneho pôvodu<br />

= manufacturer feed material of animal origin<br />

C1ZS = sprostredkovanie kŕmnych surovín živočíšneho pôvodu<br />

= intermediaries feed material of animal origin<br />

C2V = výroba kŕmnych doplnkových látok (všetky, okrem B2)<br />

= manufacturer feed additives (all except B2)<br />

C2S = sprostredkovanie kŕmnych doplnkových látok (všetky, okrem B2)<br />

= intermediaries feed additives (all except B2)


C3V = výroba premixov (všetky, okrem B3)<br />

= manufacturer premixes (all except B3)<br />

C3S = sprostredkovanie premixov (všetky, okrem B3)<br />

= intermediaries premixes (all except B3)<br />

C4V = výroba kŕmnych zmesí (všetky, okrem B4)<br />

= manufacturer compound feed (all except B4)<br />

C4S = sprostredkovanie kŕmnych zmesí (všetky, okrem B4)<br />

= intermediaries compound feed (all except B4)<br />

E = Vývoz/ Export<br />

Registračné<br />

číslo<br />

(Register<br />

number)<br />

SK 100404<br />

Meno alebo obchodný názov<br />

podniku/<br />

Name or business name of feed<br />

business<br />

ÁBEL plus spol., s r.o.<br />

023 57 Podvysoká 310<br />

Adresa/<br />

Address of the feed business<br />

Kód činnosti/<br />

Code of<br />

activity<br />

Poznámky,<br />

Platnosť/<br />

Remarks,<br />

Validity<br />

C1V 16.03.2017<br />

SK 400340<br />

ABELa WORLD s.r.o.<br />

023 57 Podvysoká 310<br />

C4V, E (C4S) 17.04.2017<br />

SK 400126<br />

Addcon SK, s.r.o.<br />

059 36 Mengušovce 122<br />

C3S 04.04.2017<br />

SK 100574<br />

ADITIVA, s.r.o.,<br />

974 11 Banská Bystrica, Tatranská 48<br />

C4V 15.06.2017<br />

α SK 200589<br />

SK 400243<br />

AFEED, a.s.<br />

AG MIBO, s.r.o.<br />

831 02 Bratislava, Nobelova 34, prevádzka:<br />

Chovateľská 2, 917 01 Trnava<br />

909 01 Skalica, Predmestie 1544/92<br />

C1S, C4S 04.09.2017<br />

C4S 24.06.2015<br />

SK 400381<br />

AGM Slovakia, s.r.o.<br />

058 01 Poprad, Horská 4519/4<br />

C4S 20.05.2016<br />

SK 400042<br />

AGP Slovakia, s.r.o.<br />

945 05 Komárno, Eötvösa 21<br />

C1S, C4S 25.10.2017


SK 100379<br />

SK 400090<br />

SK 100378<br />

SK 400388<br />

SK 400264<br />

SK 400501<br />

SK 100267<br />

SK 400573<br />

SK 400144<br />

SK 300564<br />

SK 300396<br />

SK 400143<br />

SK 400031<br />

SK 400024<br />

AGRAKOM, s.r.o.<br />

AGREF, spol. s r.o.,<br />

AGRIFOP a.s. Stakčín<br />

AGRIFOP a.s. Stakčín<br />

AGRISVET s.r.o.<br />

AGRO - GOMBÁR, s.r.o.<br />

AGRO Horná Nitra, s.r.o.<br />

Agrofeed s.r.o.<br />

AGROLABOR, s.r.o.<br />

AGROLENS spol. s r.o.<br />

AGROMIX-X s.r.o.<br />

AGRONIG, spol. s r.o.<br />

AGROREÁL, a.s.<br />

AgroSlo s.r.o.<br />

013 61 Kotešová 621<br />

945 01 Komárno, Štúrova č. 5<br />

067 61 Stakčín, Duchnovičova 573/18, prevádzka:<br />

Stredisko pozberovej úpravy a výroby KZ, ul. SNP,<br />

067 61 Stakčín<br />

067 61 Stakčín, Duchnovičova 573/18, prevádzka:<br />

Stredisko výroby olejov a bionafty MERO, ul. SNP,<br />

067 61 Stakčín<br />

962 63 Pliešovce 438<br />

941 31 Dvory nad Ţitavou, Komenského 8,<br />

prevádzka: 941 31 Bardoňovo č. 404<br />

972 12 Nedoţery ­ Brezany, prevádzka: Výrobňa<br />

kŕmnych zmesí, Kukučínova 630/2, 972 12 Nedoţery<br />

­ Brezany<br />

093 02 Vranov nad Topľou, Nerudova 1760/1<br />

900 65 Záhorská Ves, Druţstevná 1<br />

930 39 Zlaté Klasy, Čenkovce 114<br />

911 05 Trenčín, Bratislavská 494<br />

930 35 Michal na Ostrove, Ţelezničná<br />

C1V 02.04.2017<br />

C4S 10.09.2013<br />

C4V 26.01.2015<br />

C1V 26.01.2015<br />

C4S 23.03.2017<br />

C4V 20.03.2017<br />

C4V 15.07.2014<br />

C1S 15.06.2017<br />

C4S 20.11.2013<br />

C4V 14.05.2017<br />

C4S 02.12.2014<br />

C4S 21.11.2013<br />

076 31 Streda nad Bodrogom, Ruţová 10, prevádzka:<br />

Mlyn, 076 31 Klin nad Bodrogom 108 C1V 11.03.2018<br />

905 01 Senica, L. Novomeského 1216/10<br />

C3S 07.06.2016


SK 200034<br />

AgroVetex, s.r.o.<br />

071 01 Michalovce, S. Chalupku 18<br />

C3S 02.10.2013<br />

SK 400035<br />

AgroVetex, s.r.o<br />

071 01 Michalovce, S. Chalupku 18<br />

C1S, C4S 02.10.2013<br />

SK 300182<br />

SK 200128<br />

AKVÁRIUM KOBOLKA s.r.o.<br />

ALCSIRED, spol. s r.o.<br />

946 54 Bajč 74, prevádzka: Veľkoobchod<br />

chovateľských potrieb, Budovateľská 2, 940 64 Nové<br />

Zámky<br />

925 72 Selice, ul. Čsl. Armády 111<br />

C4S 21.02.2014<br />

C3S 10.12.2015<br />

SK 400280<br />

ALLTECH SK, s.r.o.<br />

949 01 Nitra, Štúrova 22<br />

C4S 24.06.2014<br />

SK 400275<br />

AL-MI, s.r.o.<br />

080 02 Prešov, Vogogradská 13<br />

C4S 17.04.2017<br />

SK 100552<br />

SK 300250<br />

ALMUS, spol. s r.o.<br />

ALMUS, spol. s r.o.<br />

972 12 Nedoţery, Štúrova 577, prevádzka: 972 32<br />

Lipník 97<br />

972 12 Nedoţery, Štúrova 577<br />

C4V 26.02.2017<br />

C4S 19.03.2015<br />

SK 400329<br />

AMYLUM SLOVAKIA, spol. s r.o.<br />

919 08 Boleráz<br />

C1V 27.08.2014<br />

SK 600131<br />

AMYLUM SLOVAKIA, spol. s r.o.<br />

919 08 Boleráz<br />

E (C1S) 29.7.2014<br />

SK 300154<br />

Ani - pet s.r.o.<br />

949 01 Nitra, Kasalova 37<br />

C4S 21.01.2015<br />

SK 400052<br />

Anja, spol. s r.o.<br />

831 01 Bratislava, Opavská 18/A/6543<br />

C1S 14.05.2017<br />

SK 300390<br />

AQUA WORLD s.r.o.<br />

811 05 Bratislava, Šancova 68<br />

C4S 07.04.2015<br />

SK 300112<br />

AQUAPET, s.r.o.<br />

018 41 Dubnica nad Váhom, Centrum I 28/67<br />

C4S 09.02.2015<br />

SK 400309<br />

AQUAZOO s.r.o.<br />

017 01 Povaţská Bystrica, Tatranská 297/19<br />

C4S 21.05.2017


SK 400015<br />

SK 400083<br />

SK 100076<br />

SK 400346<br />

SK 400072<br />

ARGOS-F s.r.o.<br />

Arimex Bratislava spol. s r.o.<br />

ARVUM, Poľnohospodárske<br />

druţstvo<br />

ASTRON, s.r.o.<br />

Attila Kelemen IZOTERM<br />

SK 400006 BALSEED spol. s r. o.<br />

SK 300060<br />

SK 111001<br />

SK 400370<br />

SK 400376<br />

SK 400467<br />

SK 300389<br />

Balušík Peter - AGROCHOV<br />

Banskobystrický pivovar, a.s.<br />

Basová Mária - MARIKA<br />

BAUMIT, spol. s r.o.<br />

BAUMIT, spol. s r.o.<br />

Beata Frohnová - BFJ TRADE<br />

SK 400044 BELL Zvolen, a. s.<br />

SK 400466<br />

SK 400246<br />

Beuker, s.r.o.<br />

BIO INVENT, s.r.o.<br />

946 03 Kolárovo, Školská 35<br />

830 07 Bratislava, Stromová 13<br />

930 25 Vrakúň 490<br />

040 01 Košice, Kováčska 65<br />

991 28 Vinica, ul. Adyho 234/14<br />

946 01 Kameničná, Balvany 214<br />

029 01 Námestovo, Okruţná 942/28<br />

974 05 Banská Bystrica, Sládkovičova 37<br />

085 01 Bardejov, Bardejovská Nová Ves, Brezová 16<br />

811 03 Bratislava, Zrínskeho 13, prevádzka: Výrobný<br />

závod SOZ Rohoţník, 906 38 Rohoţník<br />

811 03 Bratislava, Zrínskeho 13, prevádzka: Výrobný<br />

závod Lietavská Lúčka, Ţilinská cesta 25/49, 013 11<br />

Lietavská Lúčka<br />

969 01 Banská Štiavnica, Mierová 672/6<br />

821 09 Bratislava, Priemyselná 6, prevádzka: 960 01<br />

Zvolen, Jesenského 1111/56<br />

919 08 Boleráz<br />

040 12 Košice, Jazerná 1<br />

C1S, C4S 02.05.2016<br />

C1S 28.08.2013<br />

C4V 06.08.2013<br />

C1S 17.10.2017<br />

C4S 23.09.2015<br />

C1S 09.06.2016<br />

C4S 25.05.2015<br />

C1PV, C1PS 19.11.2017<br />

C1S, C4S 13.10.2013<br />

C1V 28.02.2016<br />

C1V 28.02.2016<br />

C4S 07.04.2013<br />

C1V 17.04.2013<br />

C1S 23.02.2016<br />

C1S, C4S 07.09.2015


SK 400063<br />

BIOFERM SK, s.r.o.<br />

900 28 Ivanka pri dunaji, Nádraţná 34<br />

C1S 28.06.2013<br />

SK 400297<br />

BioMar Slovakia, s.r.o.<br />

036 01 Martin, Kollárova 90<br />

C4S 09.10.2014<br />

SK 200147<br />

BIOMIN Slovensko, s.r.o.<br />

927 01 Šaľa, Hlavná 56<br />

C3S, C4S 03.02.2015<br />

SK 400212<br />

BIONIS s.r.o.<br />

924 01 Galanta, Nová 1041/25<br />

C4S 15.06.2015<br />

SK 400391<br />

BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves<br />

053 63 Spišský Hrušov 195<br />

C1V 06.06.2017<br />

SK 300281<br />

Blanka Neumaierová<br />

941 06 Komjatice, Štúrova 14<br />

C4S 20.06.2017<br />

SK 400561<br />

BONETI, s.r.o.<br />

914 51 Trenčianske Teplice, Gen. M. R. Štefánika 22<br />

C1S 10.04.2017<br />

SK 400068<br />

BORAG, s.r.o.<br />

980 02 Jesenské, Pekárenská 221<br />

C4S 26.01.2015<br />

α SK 200283<br />

BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.<br />

902 01 Pezinok, Glejovka 15<br />

C1S 14.05.2017<br />

SK 300343<br />

BRICOM s.r.o.<br />

811 03 Bratislava, Mudroňova 57<br />

C4S 06.05.2013<br />

SK 200268<br />

BUIATRIX s.r.o.<br />

930 12 Ohrady, Nový rad 284<br />

C4S 31.03.2016<br />

SK 100302<br />

BUKOCEL, a.s.<br />

093 02 Hencovce, Hencovská 2073<br />

C2V 13.06.2016<br />

SK 400130<br />

BÚŠLAK OIL, s.r.o.<br />

930 21 Dunajský Klátov 186<br />

C1V 03.03.2014<br />

SK 400003<br />

SK 400249<br />

SK 400059<br />

Calmit, spol. s r.o.<br />

Calmit, spol. s r.o.<br />

Ce&Ka s.r.o.<br />

811 04 Bratislava, Gaštanova 15, prevádzka:<br />

Výrobňa Margecany, 055 40 Margecany<br />

811 04 Bratislava, Gaštanova 15, prevádzka:<br />

Výrobňa Ţirany, 951 74 Ţirany<br />

956 21 Jacovce, Zemianska 667/33<br />

C1V 22.03.2016<br />

C1V 22.03.2016<br />

C1S 01.06.2015


SK 400160<br />

Cementáreň Lietavská Lúčka a.s.<br />

013 11 Lietavská Lúčka, Ţilinská cesta 49/25<br />

C1S 13.10.2014<br />

SK 400351<br />

Cementáreň Lietavská Lúčka a.s.<br />

013 11 Lietavská Lúčka, Ţilinská cesta 49/25<br />

C1V 30.09.2014<br />

SK 300223<br />

Cymedica SK, s.r.o.<br />

960 01 Zvolen, Druţstevná 1415/8<br />

C4S 03.12.2014<br />

SK 400531<br />

DEMOS s.r.o.<br />

980 22 Uzovská Panica 64<br />

C3S, C4S 07.10.2016<br />

SK 300228<br />

Dibaq SK s.r.o.<br />

972 13 Malinová 281<br />

C4S 24.04.2014<br />

SK 300328<br />

Djordje Ečimovič<br />

033 01 Liptovský Peter, Liptovský Peter 257<br />

C4V 11.07.2017<br />

SK 300492<br />

dm - drogerie markt, s.r.o.<br />

831 06 Bratislava, Na pántoch 18<br />

C4S 17.04.2017<br />

SK 400045<br />

DUKOM, s.r.o.<br />

907 01 Myjava, Novomestská 41<br />

C1V 17.04.2013<br />

SK 400310<br />

SK 400257<br />

Dušan Halabica<br />

Dyno, s.r.o.<br />

013 11 Lietavská Svinná-Babkov,Lietavská Svinná<br />

383, prevádzka: 010 01 Ţilina, Pri Rajčianke 2896/33<br />

976 55 Ľubietová 309<br />

C4S 10.09.2017<br />

C4S 01.02.2017<br />

SK 100322<br />

ECOFEED, spol. s r.o.<br />

945 01 Komárno, Hadovce 104<br />

C4V 21.08.2014<br />

SK 100415<br />

SK 400071<br />

EGGS - Odbytová organizácia<br />

prvovýrobcov hydiny a vajec s.r.o.<br />

ENAGRO, a.s.<br />

991 24 Stredné Plachtince 219, prevádzka: 991 26<br />

Nenince, Hlavná 1, Bátorová<br />

920 41 Leopoldov, Trnavská cesta<br />

C4V 22.06.2017<br />

C1S 01.07.2014<br />

SK 200165<br />

ENORC, s.r.o.<br />

916 11 Bzince pod Javorimou 224<br />

C3S 04.11.2014<br />

SK 400166<br />

ENORC, s.r.o.<br />

916 11 Bzince pod Javorimou 224<br />

C1S, C4S 04.11.2014<br />

SK 400579<br />

ENVIRAL, a.s.<br />

920 41 Leopoldov, Trnavská cesta<br />

C1V 16.07.2017


SK 400041<br />

Euro-Agro, spol. s r.o.<br />

945 04 Komárno – Nová Stráţ, Obchodná 3<br />

C1S 18.10.2016<br />

α SK 200095<br />

FARMAVET s.r.o.<br />

036 01 Martin, Sklabinská 20<br />

C1S, C4S 04.08.2016<br />

SK 400251<br />

FEAST s.r.o.<br />

949 01 Nitra, Rastislavova 415<br />

C1S 15.03.2017<br />

SK 400412<br />

FEEDPRODUCT - WINKER, s.r.o.<br />

090 11 Niţný Orlík 92<br />

C1S 23.04.2015<br />

SK 400519<br />

Feliz s.r.o.<br />

940 62 Nové Zámky, Majzonovo námestie 2A<br />

C1S 10.08.2016<br />

SK 300207<br />

FERPLAST SLOVAKIA s.r.o.<br />

946 51 Nesvady, Novozámocká cesta 58<br />

C4S, E (C4S) 10.11.2016<br />

SK 200457<br />

FIAM, s.r.o.<br />

080 06 Prešov, Strojnícka 13<br />

C1S, C1PS 27.04.2016<br />

SK 300175<br />

France Europe Distribution, s.r.o.<br />

942 01 Šurany, Lúčna 1877/3<br />

C4S 10.09.2014<br />

SK 100254<br />

František Borsányi - AKVA FISH<br />

925 82 Tešedíkovo, Školská 992<br />

C4V 12.01.2016<br />

SK 300073<br />

SK 400107<br />

SK 400186<br />

F-RYPO, s.r.o.<br />

F-RYPO, s.r.o.<br />

GAMEX TRADING s.r.o.<br />

851 01 Bratislava, Röntgenova 2, prevádzka: 925 07<br />

Mostová 234<br />

851 01 Bratislava, Röntgenova 2, prevádzka: 925 07<br />

Mostová 234<br />

945 01 Komárno, Hadovská 870<br />

C4V 16.04.2014<br />

C1S 07.10.2014<br />

C1S 03.03.2014<br />

SK 100227<br />

GAMMA FEED, s.r.o.<br />

932 01 Veľký Meder, Mlynská 2<br />

C4V 21.04.2014<br />

SK 400213<br />

GAMMA FEED, s.r.o.<br />

932 01 Veľký Meder, Mlynská 2<br />

C1S, C4S 25.03.2014<br />

SK 400392<br />

GAZDA-FRÉV s.r.o.<br />

930 28 Okoč, Sokolecká 1/1<br />

C4S 02.02.2015<br />

SK 400481<br />

GeLiMa, a.s.<br />

031 39 Liptovský Mikuláš, Priemyselná 1<br />

C1V 21.05.2017


SK 100192<br />

SK 300176<br />

GEMERNÁKUP, a.s.<br />

GILTRADE s.r.o.<br />

979 01 Rimavská Sobota, Košická cesta, prevádzka:<br />

Roľnícka ulica, 982 01 Tornaľa<br />

900 50 Kráľová pri Senci 480<br />

C4V 24.02.2016<br />

C4S 10.09.2014<br />

SK 400477<br />

Grznár Miroslav MLYN-ZRNO<br />

956 40 Veľké Hoste 182<br />

C1V, C4V 03.06.2016<br />

SK 400036<br />

SK 300061<br />

SK 400426<br />

GUBEK, Moldavský automatický<br />

mlyn s.r.o.<br />

hAM SYSTÉM s.r.o.<br />

HANS, s.r.o.<br />

045 01 Moldava nad Bodvou, Roţňavská cesta 2<br />

911 01 Trenčín, Kpt. Nálepku 1682/4, prevádzka:<br />

Bratislavská 42, 911 05 Trenčín<br />

906 05 Sobotište 472<br />

C1S 22.06.2017<br />

C4S 11.07.2017<br />

C4V 06.05.2013<br />

SK 400427<br />

HANS, s.r.o.<br />

906 05 Sobotište 472<br />

C4V 06.05.2013<br />

SK 300046<br />

Happy Pets s.r.o.<br />

972 51 Handlová, Prievidzská 1998<br />

C4S 26.10.2015<br />

SK 400301<br />

Havo Hravo s.r.o.<br />

851 06 Bratislava, Budatínska 12<br />

C4S 03.05.2017<br />

SK 400051<br />

HEEL Slovakia, s.r.o.<br />

949 01 Nitra, Mostná 13<br />

C1S 14.02.2016<br />

SK 400025<br />

Heineken Slovensko Sladovne, a.s.<br />

947 12 Hurbanovo, Novozámocká 2<br />

C1S 07.10.2014<br />

SK 400085<br />

Heineken Slovensko, a.s.<br />

947 12 Hurbanovo, Novozámocká 2<br />

C1S 26.11.2014<br />

SK 400075<br />

Heller spol. s r.o.<br />

958 01 Partizánske, T. Vansovej 32<br />

C4S 23.02.2014<br />

SK 400395<br />

Hilčík Jozef, Ing.- FARMIX<br />

913 24 Svinná 312<br />

C4S 24.06.2015<br />

SK 200002<br />

HITMIX agrárne druţstvo<br />

943 61 Salka č. 420<br />

C1S, C4S 12.01.2016<br />

SK 400601<br />

Holavit s.r.o.<br />

841 04 Bratislava, Dlhé Diely I. 3156/23a<br />

C1S 18.09.2013


SK 400493<br />

SK 300354<br />

SK 400540<br />

SK 100900<br />

SK 400432<br />

SK 100420<br />

SK 300595<br />

SK 400009<br />

SK 400356<br />

SK 400117<br />

SK 300248<br />

SK 200064<br />

SK 400385<br />

SK 300378<br />

SK 400306<br />

SK 300021<br />

Hruška Miroslav, MUDr. – výroba<br />

mlynských výrobkov<br />

HSH s.r.o.<br />

Hudáč Roman FEaST SLOVAKIA<br />

HUMAC s.r.o.<br />

Hurbánek Andrej La SARD pre<br />

kone<br />

Husovský Jozef, Bc. –<br />

Poľnozásobovanie<br />

HYZA a.s.<br />

CHEMKO, a.s. Slovakia<br />

I CUBED, spol. s r.o.<br />

I.D.C. Holding, a.s.<br />

ILANA s.r.o.<br />

IMPAVIDUS s.r.o.<br />

IMPEX Trade, s.r.o.<br />

Ing. Allan Mišiak – HELLIS<br />

Ing. Gabriela Juricová AGRIA<br />

Ing. Igor Šály<br />

038 41 Košťany nad Turcom 13, prevádzka: Na<br />

Bystričku 34, 036 01 Martin<br />

C1V 03.05.2016<br />

951 35 Veľké Záluţie, Majer 236<br />

C4V 06.10.2014<br />

Cabaj 815, 951 17 Cabaj ­ Čápor, prevádzka:<br />

Rastislavova 415, 949 01 Nitra<br />

C1S, C4S 20.02.2017<br />

040 01 Košice, Národná trieda 59, prevádzka:930 01<br />

Veľké Blahovo, PD<br />

C1V 25.02.2018<br />

906 22 Poriadie 225<br />

C4S 26.01.2014<br />

080 01 Prešov, Pöschlová 30, prevádzka: 080 01<br />

Prešov, Sabinovská 62<br />

C4V 15.04.2013<br />

955 92 Topoľčany, ul. Odbojárov 2279/37<br />

C1V 10.12.2015<br />

811 03 Bratislava, Panenská 24<br />

C2V 13.06.2016<br />

945 01 Komárno, Druţstevná 3/57<br />

C4S 06.05.2013<br />

821 01 Bratislava, Drieňová 3, prevádzka: Pečivárne<br />

Sereď, Trnavská cesta 949/14, 926 14 Sereď<br />

C1V 06.03.2014<br />

019 01 Ilava ­ Klobušice, Barošova 306/36<br />

C4S 26.03.2015<br />

986 01 Fiľakovo, Daxnerova 192/9 C2S, C3S,<br />

C4S<br />

23.09.2015<br />

036 01 Martin, Na Bystričku 14, prevádzka: 036 01<br />

Martin, Divadelná ul. 15<br />

C1S, C1ZS 25.11.2014<br />

949 01 Nitra, Nábreţie mládeţe 21<br />

C4S 21.07.2013<br />

027 44 Tvrdošín, Medvedzie 146/27<br />

C3S 16.05.2017<br />

968 01 Nová Baňa, Starohutská 1427/49<br />

C4S 14.01.2016


SK 400319<br />

SK 400008<br />

SK 400514<br />

Ing. Ján Thomka - UNI.TH<br />

Ing. Ladislav Nagyferencz -<br />

UNIKOVO<br />

Ing. Lovas Štefan<br />

038 21 Mošovce, Vidrmoch 130, prevádzka: 039 01<br />

Turčianske Teplice, Červenej Armády 75<br />

979 01 Rimavská Sobota, Veterná 1764/83<br />

929 01 Malé Dvorníky, Malá ulica 253/10<br />

C4S 24.09.2017<br />

C1S 14.04.2016<br />

C1S, C4S 25.04.2017<br />

SK 300121<br />

SK 300241<br />

SK 200180<br />

Ing. Ľubomír Čupka TATRAPET,<br />

export-import, chovateľské potreby<br />

Ing. Ľubomír Čupka TATRAPET,<br />

export-import, chovateľské potreby<br />

Ing. Matúš Čopík - mctrade<br />

031 01 Liptovský Mikuláš, M. Nešpora 3, prevádzka:<br />

Nám. Osloboditeľov 75/14, 031 01 Liptovský<br />

Mikuláš<br />

031 01 Liptovský Mikuláš, M. Nešpora 3,prevádzka:<br />

Podtatranského 9/11, 031 01 Liptovský Mikuláš<br />

010 01 Ţilina, Juraja Fándlyho 2192/27<br />

C4S 21.10.2013<br />

C4V 05.05.2014<br />

C3S 16.06.2014<br />

SK 400181<br />

Ing. Matúš Čopík - mctrade<br />

010 01 Ţilina, Juraja Fándlyho 2192/27<br />

C1S,C4S 16.06.2014<br />

SK 400115<br />

Ing. Michal Hasara - ZM AGRO<br />

966 81 Ţarnovica, Slobody 64<br />

C1S 04.12.2017<br />

SK 400009<br />

Ing. Ruţena Klímová - Biola<br />

949 11 Nitra, Bazovského 3<br />

C1S 15.06.2017<br />

α SK 200423<br />

Ing. Viola KLEINOVÁ LUMIL<br />

949 11 Nitra, Bazovského 3<br />

C1S, C4V 22.09.2014<br />

SK 400016<br />

Ing.Milan Belujský<br />

942 01 Šurany, SNP 109/89<br />

C4S 31.08.2016<br />

SK 400490<br />

INPOR, spol. s r.o.<br />

027 54 Veličná 348<br />

C1S, C4S 03.05.2016<br />

SK 400129<br />

INTERAGROS, s.r.o.<br />

934 01 Levice, Nám. Šoltésovej 14<br />

C1S 15.04.2013<br />

SK 300023<br />

Internet Mall Slovakia s.r.o.<br />

821 04 Bratislava, Galvaniho 5<br />

C4S 14.01.2016<br />

SK 400289<br />

Intershop s.r.o.<br />

900 25 Chorvátsky Grob, Bazová 86/3294<br />

C4S 07.05.2017


SK 400394<br />

SK 400170<br />

SK 300050<br />

INTOCAST Slovakia a.s.<br />

Irma Farárová<br />

Ivan Baniar - COLOR FISH<br />

045 15 Košice - Šaca, Bočiarska 2, prevádzka: 981<br />

01 Hnúšťa 130<br />

925 85 Neded č. 1303, prevádzka: 925 84 Vlčany č.<br />

1554<br />

951 01 Nitrianské Hrnčiarovce, Chryzantémova 28<br />

C1V 22.01.2018<br />

C1S, C4S 15.07.2014<br />

C4S 16.05.2016<br />

SK 200261<br />

Ivan Lukášik - LUKAS<br />

033 01 Podtureň 515<br />

C4S 24.02.2016<br />

SK 400345<br />

J.A.N.E.X., s.r.o.<br />

960 01 Zvolen, Sokolská 62/686<br />

C1S 20.02.2018<br />

SK 400012<br />

Ján Himler - JÁNOS<br />

946 19 Číčov, Kpt. Nálepku 414/4<br />

C4S 11.07.2016<br />

SK 400822<br />

Ján Majer<br />

967 01 Kremnica, Sama Chalupku 298/49<br />

C4S 04.02.2018<br />

SK 400269<br />

Ján Valášek<br />

034 71 Ludrová 327<br />

C4S 17.04.2017<br />

SK 100363<br />

Ján Végh - Dunaj Snack<br />

930 33 Horný Bár 282<br />

C4V 01.03.2017<br />

SK 300158<br />

Janech Ladislav<br />

038 23 Dubové 23<br />

C4S 19.03.2014<br />

SK 200004<br />

Jaroslav Hrajnoha<br />

821 01 Bratislava, Rumančekova 46<br />

C4S 20.01.2016<br />

SK 400441<br />

JAV – AKC, s.r.o.<br />

925 84 Vlčany, Loger 1112<br />

C1V 31.05.2015<br />

SK 300056<br />

JSA s.r.o.<br />

058 01 Poprad, ul. Chalupkova 3596/43<br />

C4V 12.10.2015<br />

α SK 200421<br />

JSAGRO s.r.o.<br />

032 14 Ľubeľa 1<br />

C1S, C4S 17.12.2017<br />

SK 200263<br />

K&H trading, s.r.o.<br />

980 46 Gemerská Panica<br />

C4S 17.03.2016<br />

SK 300358<br />

Kadlec Patrik<br />

911 05 Trenčín, ul. Matice slovenskej 13<br />

C4V 24.11.2014


SK 300099<br />

Kálazyová Ingrid, Ing. KARIM<br />

991 26 Nenince, Konopisková 407<br />

C4S 10.03.2014<br />

SK 100151<br />

SK 300454<br />

SK 400161<br />

Kecskeméti Gabriel, Ing. „agroGP”,<br />

SHR<br />

Kelemen Alexander, Ing.<br />

NOVAPET<br />

Kellner Marek<br />

048 01 Roţňava, M.Kukučína 33<br />

949 01 Nitra, Kollárova 1<br />

951 81 Nemčiňany 304<br />

C4V 12.12.2013<br />

C4S 12.01.2014<br />

C4S 07.10.2014<br />

SK 300080<br />

KOMES FUT, s.r.o.<br />

044 44 Kraľovce 199<br />

C4V 28.08.2013<br />

SK 300244<br />

KRMIVO s.r.o.<br />

018 41 Dubnica nad Váhom, J. Kalinčiaka 477/5<br />

C4S 07.09.2015<br />

SK 400168<br />

SK 300113<br />

KROTE, s.r.o.<br />

Kuric Martin, MVDr.<br />

949 01 Nitra, Párovské Háje, prevádzka: 941 31<br />

Dvory nad Ţitavou, Pri ţeleznici č. 1782<br />

911 08 Trenčín, J. Zemana 2408/8<br />

C1S 24.01.2013<br />

C1S 26.03.2014<br />

SK 300229<br />

Kuţma Erik, MVDr. – KIREA<br />

044 15 Niţná Myšľa, Kopaničná 7<br />

C4V 22.09.2013<br />

SK 100318<br />

Leaf Slovakia s.r.o.<br />

934 01 Levice, Géňa 5555/60<br />

C1V 13.01.2017<br />

SK 400445<br />

LEVEX, s.r.o.,<br />

934 01 Levice, M.R.Štefánika 29<br />

C4S 13.04.2017<br />

SK 400342<br />

SK 110001<br />

SK 110002<br />

SK 110003<br />

SK 110004<br />

Liaharenský podnik a.s.<br />

LIBRESSO s.r.o.<br />

LIBRESSO s.r.o.<br />

LIBRESSO s.r.o.<br />

LIBRESSO s.r.o.<br />

949 01 Nitra - Párovské Háje, prevádzka: Výrobňa<br />

Vráble, Vinohrady 881/1, 952 01 Vráble<br />

029 01 Námestovo, Štefánikova 214, prevádzka: 029<br />

01 Námestovo, Mláka 5/8<br />

029 01 Námestovo, Štefánikova 214, prevádzka: 029<br />

01 Námestovo, ul. Červeného kríţa 32<br />

029 01 Námestovo, Štefánikova 214, prevádzka: 028<br />

01 Trstená, Ţelezničiarov 266<br />

029 01 Námestovo, Štefánikova 214, prevádzka: 027<br />

44 Tvrdošín, Trojičné námestie 1<br />

C1S 10.09.2014<br />

C1PV 22.10.2017<br />

C1PV 22.10.2017<br />

C1PV 22.10.2017<br />

C1PV 22.10.2017


SK 300178<br />

LITOGRAF s.r.o.<br />

851 10 Bratislava, Hájová 17<br />

C4S 19.06.2014<br />

SK 300535<br />

Lojová Eva – LASTIA FISH<br />

962 12 Detva, Dolinky 1335/5<br />

C4V 24.10.2016<br />

SK 600535<br />

Lojová Eva – LASTIA FISH<br />

962 12 Detva, Dolinky 1335/5<br />

E (C4S) 01.03.2016<br />

SK 300463<br />

LOV ŠPORT, spol. s r.o.<br />

972 01 Bojnice, Sládkovičova 1437/38<br />

C4S 20.09.2014<br />

SK 200311<br />

LR Health&Beauty Systems, s.r.o.<br />

023 54 Turzovka, Stred 422<br />

C4S 07.04.2016<br />

SK 400053<br />

M T H, spol. s r.o.<br />

049 24 Vlachovo, Záhradná 262<br />

C1S 31.05.2013<br />

SK 400219<br />

MACH HYDINA Budmerice s.r.o.<br />

900 86 Budmerice 780<br />

C4S 19.06.2014<br />

SK 400221<br />

MAKARA, s.r.o.<br />

921 01 Piešťany, Nám. 1. mája 14<br />

C1S 06.05.2014<br />

SK 300402<br />

Mammystic Slovakia, s.r.o.<br />

930 16 Vydrany 390<br />

C4S 12.11.2014<br />

SK 300013<br />

SK 400298<br />

Marián Benko<br />

MARKOS, spol. s r.o.<br />

958 44 Klátova Nová Ves 397, prevádzka: Zátišie 10,<br />

831 03 Bratislava<br />

979 01 Rimavská Sobota, Čerenčianska cesta<br />

C4S 08.08.2017<br />

C1V, C1S 11.10.2016<br />

SK 200307<br />

Marta Pripková<br />

919 54 Dobrá Voda 68<br />

C4S 17.03.2016<br />

SK 400299<br />

MARTIMEX-GAMA, s.r.o.<br />

036 01 Martin, Červenej armády 1<br />

C1S 26.03.2017<br />

SK 300037<br />

Martin Stehlík STELMART<br />

969 01 Banská Štiavnica, Gen. L. Svobodu 1532/24<br />

C4S 04.05.2016<br />

SK 310033<br />

MASTER FISCH s.r.o.<br />

841 02 Bratislava, Cabanova 14<br />

C4S 07.06.2017<br />

SK 300096<br />

Mátis Tibor<br />

929 01 Dunajská Streda, Hviezdna 1274/1<br />

C4S 24.09.2013


SK 400288<br />

SK 300295<br />

SK 400447<br />

SK 400026<br />

SK 400189<br />

SK 400078<br />

SK 200007<br />

SK 400305<br />

SK 300560<br />

SK 300005<br />

SK 400456<br />

SK 400138<br />

SK 300461<br />

α SK 200465<br />

SK 400069<br />

SK 100286<br />

mctrade, s.r.o.<br />

MED – ART, spol. s r.o.<br />

MEDIN Plus, s.r.o.<br />

MERKANT druţstvo<br />

MERKANTA INTERNATIONAL<br />

spol s r.o.<br />

MEROCO, a.s.<br />

Mgr. Bruno Pripko- CASTELLAR<br />

MIKROP Slovensko, s.r.o.<br />

Mikula Ľubomír, MVDr. –<br />

BELUPET<br />

Mikuláš Santner - FLASH<br />

Milan Dolinský-LKW<br />

MILK-AGRO, spol. s r.o.<br />

Milki Dog, s.r.o.<br />

Milki s.r.o.<br />

MILSY a.s.<br />

Miroslav Sedlák ZOO JOMIS<br />

010 04 Ţilina-Závodie, Kvačalova 1216/49 C1S, C3S,<br />

C4S<br />

04.05.2017<br />

949 01 Nitra, Hornočermánska 4<br />

C4S 23.03.2015<br />

913 04 Kostolná ­ Záriečie 149<br />

C4S 23.03.2015<br />

949 07 Nitra, Hlavná 117<br />

C3S, C4S 16.08.2016<br />

821 05 Bratislava, Syslia 58<br />

C1S, C1ZS 03.03.2014<br />

920 41 Leopoldov, Trnavská cesta<br />

C1V 06.04.2014<br />

919 54 Dobrá Voda 68<br />

C4S 17.02.2016<br />

058 01 Poprad, Okruţná 25<br />

C4S 02.12.2014<br />

935 03 Drţenice 11<br />

C4S 28.05.2017<br />

917 01 Trnava, Jeruzalemská 44<br />

C4S 08.04.2016<br />

962 43 Senohrad 306<br />

C1S 13.12.2016<br />

080 46 Prešov, Čapajevova 36, prevádzka: Hollého<br />

43, 083 01 Sabinov<br />

C1PV 12.02.2014<br />

835 54 Bratislava, Rybničná 40/a<br />

C4S 13.01.2016<br />

835 54 Bratislava, Rybničná 40/a, prevádzka:<br />

Bulharská 72, 821 04 Bratislava<br />

C1S, C4S 15.06.2016<br />

957 01 Bánovce nad Bebravou, Partizánska 224/B<br />

C1V 09.07.2014<br />

900 83 Čataj, Školská 209<br />

C4V 11.11.2016


SK 200097 M. K. M. spoločnosť s r. o.<br />

SK 400098 M. K. M. spoločnosť s r. o.<br />

SK 100474 MKM-STRED, spol. s r.o.<br />

SK 400462 MLYN JÚLIA, s.r.o.<br />

SK 400285 Mlyn Kolárovo, a.s.<br />

SK 400028 Mlyn Pohronský Ruskov, a.s.<br />

SK 400032 Mlyn Sládkovičovo, a.s.<br />

SK 400218 Mlyn Šurany, s.r.o.<br />

SK 400320 Mlyn Trenčan spol. s r.o.<br />

SK 400300 MLYN ZÁHORIE s.r.o.<br />

SK 400375 Molnár Ján M-TEAM<br />

SK 400325 MP – B&B s.r.o.<br />

SK 400094 MPC CESSI, a.s.<br />

SK 400515 MPC CESSI, a.s.<br />

SK 400556 MPHM, spol. s r.o.<br />

SK 200001 MUNDO CANINO spol. s r.o.<br />

900 31 Stupava, Dlhá 1264<br />

900 31 Stupava, Dlhá 1264<br />

044 31 Druţstevná pri Hornáde, Prešovská 73<br />

093 01 Vranov nad Topľou, Mlynská 1477<br />

946 03 Kolárovo, Ţelezničný rad 11<br />

935 62 Pohronský Ruskov, Hlavná 76<br />

925 21 Sládkovičovo, Košútska 969<br />

925 21 Sládkovičovo, Košútska 967, prevádzka:<br />

Mlynská prevádzka, Továrenská 1, 942 01 Šurany<br />

913 21 Trenčianska Turná, Druţstevná 344<br />

908 42 Smolinské 386<br />

937 01 Ţeliezovce, SNP 239/145<br />

966 81 Voznica 125<br />

052 01 Spišská Nová Ves, Mlynská 22, prevádzka:<br />

Mlyn<br />

052 01 Spišská Nová Ves, Mlynská 22, prevádzka:<br />

Cestovináreň<br />

052 01 Spišská Nová Ves, Narcisová 3226/3<br />

966 01 Lehôtka pod Brehmi 93<br />

C3S 26.09.2013<br />

C1S, C4S 26.09.2013<br />

C4V 08.11.2016<br />

C1V 27.10.2014<br />

C1V, C1PV 24.06.2014<br />

C1V 12.06.2017<br />

C1S 24.07.2017<br />

C1V 03.04.2016<br />

C1V 12.02.2014<br />

C1V 03.12.2015<br />

C4V 17.07.2014<br />

C1V 04.02.2018<br />

C1V 25.02.2018<br />

C1V 25.02.2018<br />

C1S 10.04.2017<br />

C4S 24.02.2016


SK 400338<br />

MVR s.r.o.<br />

075 01 Trebišov, Berehovská 2169/3<br />

C1S 02.06.2013<br />

SK 300541<br />

mz trade, s.r.o.<br />

965 01 Ladomerská Vieska, Priemyselná 1<br />

C4S 17.07.2017<br />

SK 300047<br />

Nestlé Slovensko s.r.o.<br />

971 27 Prievidza, Košovská cesta 11<br />

C4S 14.5.2017<br />

SK 400386<br />

NEUCHEM, s.r.o.<br />

831 02 Bratislava, Budyšínska 34<br />

C1S 26.02.2013<br />

SK 300384<br />

SK 300260<br />

α SK 200116<br />

Nitriansky dostihový greyhound<br />

klub<br />

Niţník Štefan – AQUA EXOTIC<br />

ZDRUŢENIE<br />

NOACK – SLOVAKIA, spol. s r.o.<br />

949 01 Nitra, Tr. A. Hlinku 27/7<br />

080 01 Prešov, Komenského 1, prevádzka: 082 12<br />

Kapušany, Priemyselná 505<br />

821 04 Bratislava, Rádiová 38<br />

C4S 14.02.2013<br />

C1S, C1ZS,<br />

C4V, C4S<br />

11.09.2017<br />

C1S 30.05.2017<br />

SK 300482<br />

NOVOSEV spol. s r.o.<br />

940 01 Nové Zámky, Jiráskova ul. Č. 19<br />

C4S 09.12.2013<br />

SK 400206<br />

NUTRIVA s.r.o.<br />

917 01 Trnava, Hospodárska 75/3617<br />

C1ZS 21.04.2014<br />

SK 400578<br />

OLYMP SLOVAKIA, s.r.o.<br />

900 82 Blatné, Glanec 2/215<br />

C1S 21.06.2017<br />

SK 400532<br />

ORAGRO spol. s r.o.<br />

029 62 Oravské Veselé<br />

C4V 11.07.2017<br />

SK 300525<br />

SK 400538<br />

SK 400174<br />

SK 400557<br />

Orbán Ladislav – MÄSO –<br />

ÚDENINY<br />

OTEZA, s.r.o.<br />

P.G.TRADE, spol. s r.o.<br />

P.G.TRADE, spol. s r.o.<br />

821 07 Bratislava, Krajinská 71, prevádzka: Hlohová<br />

14, 821 07 Bratislava<br />

036 01 Martin, Robotnícka 14/9845, prevádzka: Jána<br />

Kostru 92/76, 038 51 Turčianska Štiavnica<br />

945 01 Komárno, Hadovská 870, prevádzka: Pri<br />

ţeleznici č 1783, 941 31 Dvory nad Ţitavou<br />

945 01 Komárno, Hadovská 870, prevádzka: VKZ II.<br />

Dvory nad Ţitavou, Pri ţeleznici 2761, 941 31 Dvory<br />

nad Ţitavou<br />

C4V 20.10.2013<br />

C1V, C1S 04.11.2016<br />

C1S 07.02.2014<br />

C1V 10.04.2017


SK 400022<br />

SK 400127<br />

SK 550101<br />

α SK 200202<br />

SK 300136<br />

SK 400030<br />

SK 400142<br />

SK 400344<br />

SK 100256<br />

SK 100430<br />

SK 100479<br />

SK 100271<br />

SK 100419<br />

SK 100149<br />

SK 400150<br />

SK 400373<br />

P.O.S. – Agro, s.r.o.<br />

P.T.Trade s.r.o.<br />

PAPO, s.r.o.<br />

PARTNER vetagro spol. s r.o.<br />

Partner in Pet Food SK s.r.o.<br />

Partner R.B. spol. s r.o.<br />

PC KLINIK, s.r.o.<br />

Poľnohospodárske druţstvo<br />

BLATNÉ<br />

Poľnohospodárske druţstvo GADER<br />

Blatnica<br />

Poľnohospodárske druţstvo<br />

Hlohovec<br />

Poľnohospodárske druţstvo Jelšovce<br />

Poľnohospodárske druţstvo<br />

Košolná-Dlhá<br />

Poľnohospodárske druţstvo Lovčica<br />

­ Trubín<br />

Poľnohospodárske druţstvo<br />

Podunajské Biskupice<br />

Poľnohospodárske druţstvo<br />

Podunajské Biskupice<br />

Poľnohospodárske druţstvo Senica<br />

052 01 Spišská Nová Ves, J.Fabiniho 23<br />

C4S 11.09.2016<br />

929 01 Dunajská Streda, Neratovické nám. 2145/7<br />

C4S 01.03.2017<br />

919 09 Bohdanovce nad Trnavou 400<br />

E (C1S) 19.11.2017<br />

821 08 Bratislava, Kríţna 52 C1S, C3S,<br />

C4S<br />

18.03.2014<br />

930 21 Dunajský Klatov 141<br />

C4V, C4S 14.03.2017<br />

821 08 Bratislava, Kríţna 52<br />

C1S 18.07.2016<br />

821 07 Bratislava, Rajčianska 20<br />

C4S 29.01.2014<br />

900 82 Blatné, prevádzka: Hospodírsky dvor, 900 82<br />

Blatné<br />

C1V 06.05.2013<br />

038 15 Karlová, PD Gader<br />

C4V 19.08.2014<br />

920 12 Hlohovec, Nitrianska 109<br />

C4V 31.03.2015<br />

951 43 Jelšovce 141<br />

C4V 20.04.2016<br />

919 01 Košolná okr. Trnava<br />

C4V 25.05.2016<br />

966 23 Lovčica ­ Trubín<br />

C4V 24.02.2015<br />

820 11 Bratislava, Lieskovská cesta 2<br />

C4V 10.12.2013<br />

820 11 Bratislava, Lieskovská cesta 2<br />

C1V 10.12.2013<br />

905 01 Senica, časť Čáčov I 163<br />

C1V 03.11.2013


SK 400215<br />

Poľnohospodárske druţstvo Sokolce<br />

946 17 Sokolce, Roľnícka 64<br />

C1V 26.03.2014<br />

SK 400048<br />

SK 400077<br />

SK 400152<br />

SK 400153<br />

SK 300352<br />

PENAM SLOVAKIA, a.s.<br />

PENAM SLOVAKIA, a.s.<br />

PENAM SLOVAKIA, a.s.<br />

PENAM SLOVAKIA, a.s.<br />

PET PLUS s.r.o.<br />

949 35 Nitra, Štúrova 74/138, prevádzka: Mlyn<br />

Trebišov<br />

949 35 Nitra, Štúrova 74/138, prevádzka: Mlyn<br />

Trnava, Suchovská cesta 10, 917 01 Trnava<br />

949 35 Nitra, Štúrova 74/138, prevádzka: Mlyn<br />

Bratislava, Račianska 72, 830 03 Bratislava<br />

949 35 Nitra, Štúrova 74/138, prevádzka: Mlyn<br />

Ivanka pri Nitre, Konečná 9, 951 12 Ivanka pri Nitre<br />

931 01 Šamorín, jabloňová 1/780<br />

C1V 01.02.2017<br />

C1V 01.07.2014<br />

C1V 07.03.2013<br />

C1V 07.02.2013<br />

C4S 31.05.2017<br />

SK 400312<br />

PetCenter Slovakia<br />

831 06 Bratislava, Rostovská 22<br />

C4S 10.09.2017<br />

SK 300039<br />

Peter Belica<br />

935 57 Jur nad Hronom 270<br />

C4S 08.11.2016<br />

SK 300410<br />

PHARMACOPOLA s.r.o.<br />

965 01 Ţiar nad Hronom, Svätokríţske námestie 11<br />

C4S 15.06.2017<br />

SK 400326<br />

Pitoňák František DVORMLYN<br />

917 01 Trnava, Teodora Tekela 21<br />

C1V 05.06.2014<br />

SK 100291<br />

Pivovar STEIGER a.s.<br />

966 02 Vyhne 24<br />

C1PV 26.09.2016<br />

SK 400597<br />

SK 300262<br />

Pivovary Topvar, a.s., odštepný<br />

závod Pivovar Šariš<br />

PLAČEK PREMIUM, s.r.o.<br />

082 21 Veľký Šariš, Pivovarská 9<br />

811 03 Bratislava, Šulekova 68<br />

C1PV 03.10.2017<br />

C4S 26.03.2014<br />

SK 400332<br />

Poľnonákup Domica, a.s.<br />

049 11 Plešivec, Ţelezničná č. 511<br />

C1S 27.10.2013<br />

SK 400197<br />

Poľnonákup SLATINA a.s.<br />

962 61 Breziny č. 131<br />

C1S 26.05.2014<br />

SK 400049<br />

POLAR-M, s.r.o.<br />

955 01 Továrniky, Odbojárov 451/14<br />

C1PS 11.10.2016


SK 300230<br />

Polievka Mikuláš, MVDr.<br />

072 12 Zemplínska Široká, Hlavná 121<br />

C4S 02.04.2014<br />

SK 400277<br />

Pollák Ladislav, MVDr.<br />

946 54 Bajč 188<br />

C4V 26.03.2015<br />

SK 100594<br />

POĽNO VTÁČNIK, a.s.<br />

972 42 Lehota pod Vtáčnikom, Hajská 927/20<br />

C4V 10.09.2017<br />

SK 400273<br />

SK 400215<br />

Poľnohospodár Nové Zámky a.s.<br />

Poľnohospodárske druţstvo Sokolce<br />

940 85 Nové Zámky, Komjatická 67, prevádzka:<br />

Stredisko ŢV Bánov, Malinovského, 941 01 Bánov<br />

946 17 Sokolce, Roľnícka 64<br />

C1V 26.05.2013<br />

C1V 26.03.2014<br />

α SK 100169<br />

SK 100822<br />

SK 400200<br />

Poľnohospodársko – podielnické<br />

druţstvo Prašice sídlo Jacovce<br />

Poľnohospodárske výrobné druţstvo<br />

Báhoň<br />

Poľnoservis, a.s.<br />

956 21 Jacovce, Májová 65<br />

900 84 Báhoň, Mlynská 29<br />

920 41 Leopoldov, Trnavská cesta<br />

C1V 31.01.2014<br />

C4V 27.11.2017<br />

C1V 03.06.2016<br />

SK 400292<br />

Poľnosluţby Bebrava a.s., Rybany<br />

956 36 Rybany<br />

C1V 07.07.2014<br />

SK 100245<br />

POLYCHEM s.r.o.<br />

971 01 Prievidza, Poľnohospodárov 4<br />

C4V 08.01.2017<br />

SK 300074<br />

SK 400361<br />

Pongrácz Peter, MVDr. VETIS<br />

Provit SK s.r.o.<br />

930 03 Kráľovičove Kračany, Lesné Kračany 54,<br />

prevádzka: 930 03 Kráľovičove Kračany<br />

811 04 Bratislava, Praţská 11<br />

C4S 06.08.2013<br />

C1S 13.02.2013<br />

SK 400548<br />

Povaţský cukor a.s.<br />

914 11 Trenčianska Teplá, Cukrovarská 311/9<br />

C1S 21.02.2017<br />

SK 400437<br />

PRVÁ KOMODITNÁ, s.r.o.<br />

969 01 Banská Štiavnica, Pod Kalváriou 11<br />

C1S 06.11.2013<br />

SK 300101<br />

PT Saurus s.r.o.<br />

040 18 Košice ­ Krásna, Nová 21415<br />

C4S 11.03.2015<br />

SK 100253<br />

Puškáš Juraj<br />

982 01 Tornaľa, Nová 19, prevádzka: Výrobňa<br />

kŕmnych zmesí, Otročok, 982 62 Gemerská Ves<br />

C4V 19.05.2014


SK 400347<br />

SK 300242<br />

SK 400082<br />

SK 300584<br />

SK 100421<br />

SK 400194<br />

SK 300043<br />

SK 400572<br />

SK 100293<br />

SK 400547<br />

SK 220022<br />

SK 400135<br />

SK 400372<br />

SK 400563<br />

α SK 200274<br />

SK 400137<br />

QANT, spol. s r.o.<br />

R.Bereczk, s.r.o.<br />

R.Bereczk, s.r.o.<br />

Raj Pre Papagáje s.r.o.<br />

RD Sitno Prenčov<br />

Refka František, Ing.<br />

Renáta ZEMANCOVÁ<br />

RIPO s.r.o.<br />

Roľnícke druţstvo Bzovík<br />

Rosinec Miroslav, Ing. APIMEL<br />

Royal Canin Czech and Slovak<br />

Republics s.r.o., organizačná zloţka<br />

RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.<br />

Sagrop, spol. s r.o.<br />

SAMS – BAT, s.r.o.<br />

Sano Moderná výţiva zvierat s.r.o.<br />

SF Soepenberg, s.r.o.,<br />

040 01 Košice, Alţbetina 9<br />

930 14 Dolný Bar 160<br />

930 14 Dolný Bar 160<br />

974 01 Banská Bystrica, Nemčianska cesta 715<br />

969 73 Prenčov<br />

949 01 Nitra, Kasalova 16<br />

831 07 Bratislava, Zbrody 16<br />

946 39 Iţa, Ďatelinová 576<br />

962 41 Bzovík<br />

013 25 Stráňavy, Športová 438/6, prevádzka: Výroba<br />

zobov pre poštové holuby, 013 12 Turie č. 494<br />

811 02 Bratislava, Hviezdoslavovo námestie 7<br />

C1S 17.10.2017<br />

C4S 06.05.2015<br />

C1PS 02.04.2014<br />

C4S 27.10.2013<br />

C1V 04.07.2017<br />

C1PS 04.03.2014<br />

C4V 22.07.2016<br />

C1S, C4S 14.06.2017<br />

C4V 07.07.2014<br />

C4V 29.05.2017<br />

C4S 13.12.2017<br />

820 14 Bratislava 214, Pri trati 15, P.O.BOX 58 C1S, C1PS,<br />

12.11.2013<br />

C1ZS<br />

927 01 Šaľa, Tulipánová 1997/4<br />

C4S 04.11.2014<br />

010 01 Ţilina, Nešporova 19<br />

841 04 Bratislava, Dlhé Diely I. 23/a<br />

917 01 Trnava, Sladovnícka 13, prevádzka: 962 01<br />

Zvolenská Slatina č. 1369<br />

C1S 27.04.2017<br />

C1S 12.06.2014<br />

C4V 19.02.2014


SK 400333<br />

SK 300270<br />

SK 2003016<br />

SK 400317<br />

SK 400185<br />

SK 400511<br />

SK 300233<br />

SK 400324<br />

SK 400330<br />

SK 400055<br />

SK 400179<br />

SK 300054<br />

SK 100258<br />

SK 400534<br />

SK 100114<br />

SK 300400<br />

SF Soepenberg, s.r.o.,<br />

Shopcentrum s.r.o.<br />

SCHAUMANN SLOVENSKO,<br />

spol. s r.o.<br />

SCHAUMANN SLOVENSKO,<br />

spol. s r.o.<br />

Sidó Peter<br />

SIGI TRADE s.r.o.<br />

SIXFEET, s.r.o.<br />

SLADOVŇA, a.s. Michalovce<br />

SLOVENSKÉ CUKROVARY,<br />

s.r.o.<br />

Slovenské liehovary a likérky, a.s.<br />

Slovenské magnezitové závody, a.s.<br />

Jelšava<br />

SLOVKONCERT, s.r.o<br />

SLOVMAG a.s.<br />

Slovryb, a.s.<br />

SLOVSEED, spol. s r.o.<br />

Smatana Ladislav, MVDr. LS<br />

PROMOTION<br />

917 01 Trnava, Sladovnícka 13 C1S, C3S,<br />

C4S<br />

21.08.2016<br />

069 01 Snina, Komenského 1333<br />

C4V 07.05.2017<br />

851 01 Bratislava, Černyševského 26<br />

C3S 18.08.2014<br />

851 01 Bratislava, Černyševského 26<br />

C1S, C4S 18.08.2014<br />

929 01 Dunajská Streda, Nezábudková 874/1,<br />

prevádzka: 930 01 Veľké Blahovo č. 450<br />

C1S, C4S 02.04.2014<br />

941 31 Dvory nad Ţitavou, Pri ţeleznici 1783<br />

C1S, C4S 06.07.2016<br />

902 01 Pezinok, Kamenice 4685/19<br />

C4S 27.08.2014<br />

071 01 Michalovce, Močarianska 14<br />

C1V 24.09.2014<br />

926 01 Sereď, Cukrovarská 726<br />

C1PV 02.06.2013<br />

920 41 Leopoldov, ul. Trnavská cesta<br />

C1V 21.10.2015<br />

049 16 Jelšava, Teplá Voda 671<br />

C1S 29.09.2014<br />

811 07 Bratislava, Záhrebská 12<br />

C1S 26.10.2016<br />

049 18 Lubeník 236<br />

C1PV 14.04.2016<br />

038 42 Príbovce 258<br />

C4S 14.06.2017<br />

960 01 Zvolen, A. Sládkoviča 2, prevádzka: Výrobňa<br />

kŕmnych zmesí, 962 51 Dolný Badín<br />

C4V 19.03.2015<br />

972 01 Bojnice, Školská 60<br />

C4S 25.04.2017


SK 400100<br />

SK 400145<br />

SK 400491<br />

SK 100255<br />

SK 400056<br />

SK 100201<br />

SK 400377<br />

SK 400091<br />

SK 100323<br />

SK 400018<br />

SK 400559<br />

SK 300058<br />

SK 400234<br />

SK 400134<br />

α SK 100549<br />

SK 300451<br />

Solivary Trade, sr.o.<br />

SOLMO, s.r.o.<br />

SOMA AGRO s.r.o.<br />

ST OMEGA s.r.o.<br />

ST. NICOLAUS a.s.<br />

Stopka Vladimír, Ing. AGROMIX<br />

Stopka Vladimír, Ing. AGROMIX<br />

SUNFLOWER s.r.o.<br />

Štefan Celina<br />

TAJBA, a.s.<br />

TAJBA, a.s.<br />

Talán Milan – MARKUS<br />

Taraba Jozef, Ing. AGRI-<br />

CONSULTING<br />

Tatranská sladovňa, s.r.o.<br />

TEKRO Nitra, s.r.o.<br />

Toma Anton TOMA<br />

080 01 Prešov, Košická 8<br />

977 01 Brezno, Švermova 1030/12<br />

925 92 Kajal 525<br />

064 01 Stará Ľubovňa, Nám. Generála Štefánika 3<br />

031 28 Liptovský Mikuláš, 1.mája 113<br />

019 01 Ilava, Medňanská 521, prevádzka:<br />

AGROMIX, Areál PD-Agrofin, 013 41 Dolný Hričov<br />

019 01 Ilava, Medňanská 521<br />

929 01 Dunajská Streda, Biskupa Kondého 4577/18 C1S<br />

935 81 Stredné Turovce 180, prevádzka: 935 81<br />

Veľké turovce 439<br />

044 14 Čaňa, Ţelezničná 2, prevádzka: Výrobňa<br />

plnotučnej sóje, 076 14 Michaľany 250<br />

044 14 Čaňa, Ţelezničná 2<br />

965 01 Ţiar nad Hronom, A.Štefanka 5/22<br />

919 34 Biely Kostol, Poľná 5592/3<br />

058 80 Poprad, Murgašova 1<br />

949 01 Nitra, Párovské Háje, prevádzka: 941 31<br />

Dvory nad Ţitavou, Pri ţeleznici 1782<br />

958 41 Veľké Uherce č. 630, prevádzka: 958 41<br />

Veľké Uherce č. 844<br />

C1S, C4S 22.02.2015<br />

C1S 11.10.2016<br />

C1S, C4S 25.04.2017<br />

C4V 07.04.2016<br />

C1PV, C1PS 07.12.2017<br />

C4V 06.05.2014<br />

C1S 21.04.2013<br />

23.03.2014<br />

C4V 26.03.2015<br />

C1V 06.10.2013<br />

C1V, C1S 10.04.2017<br />

C4S 21.06.2013<br />

C4S 17.09.2014<br />

C1PV 02.02.2014<br />

C1S 22.02.2017<br />

C4V 22.8.2017


SK 400399<br />

SK 400040<br />

SK 400439<br />

SK 300239<br />

α SK 200420<br />

SK 300303<br />

Tomašec Marián Ing. - INTEGRA<br />

TOPVET, spol. s r.o.<br />

Trade servis plus, s.r.o.<br />

Tren Dog s.r.o.<br />

TRIMID, s.r.o.<br />

Trnka Martin, Ing.,<br />

SK 400106 Trouw Nutrition Slovakia, s. r. o.<br />

SK 100089<br />

SK 110005<br />

SK 400093<br />

SK 100446<br />

SK 400422<br />

SK 100365<br />

SK 400366<br />

SK 400367<br />

Ústav experimentálnej farmakológie<br />

a toxikológie Slovenskej akadémie<br />

vied<br />

VÁCLAV & JEŢO, a.s.<br />

VÁPENCOVÝ PRIEMYSEL<br />

RUŢINÁ, s.r.o.<br />

VARIA spol. s r.o.<br />

VAS s.r.o.<br />

VEKON, s.r.o.<br />

VEKON, s.r.o.<br />

VEKON, s.r.o.<br />

010 01 Ţilina, Závodská cesta 3740/60<br />

949 05 Nitra, Novozámocka 678/185<br />

821 08 Bratislava, Kríţna,52<br />

916 41 Dolné Srnie 391<br />

851 03 Bratislava, Osuského 44<br />

960 01 Zvolen, M.M.Hodţu 2417/13<br />

926 01 Sereď, Trnavská cesta 813/3<br />

841 04 Braatislava, Dúbravská cesta 9, prevádzka:<br />

Oddelenie toxikológie a chovu laboratórnych zvierat<br />

ÚEFT SAV, 919 54 Dobrá Voda č. 360<br />

019 01 Ilava, Kpt. Nálepku 749/90<br />

984 01 Lučenec, Čajkovského 8, prevádzka:<br />

Vápencový lom Ruţiná, 985 52 Divín<br />

930 41 Mierovo 20, prevádzka: 930 39 Zlaté Klasy<br />

111<br />

011 76 Ţilina, Mojšová Lúčka<br />

082 01 Kendice 146<br />

082 01 Kendice 146<br />

082 01 Kendice 146<br />

C1S 19.03.2015<br />

C3S, C4S 20.09.2016<br />

C1S 28.05.2017<br />

C4V 14.01.2015<br />

C1S, C4S 17.12.2017<br />

C4S 09.06.2013<br />

C1S 08.10.2013<br />

C4V 21.08.2014<br />

C1PV, C1PS 07.12.2017<br />

C1V 13.03.2014<br />

C4V 28.01.2013<br />

C1ZV 01.11.2016<br />

C4V 28.07.2013<br />

C1V 28.07.2013<br />

C1S 28.07.2013


SK 400599<br />

SK 200484<br />

VENAS, a.s.<br />

VET-imuno HD, s.r.o.<br />

075 01 Trebišov, ul. 17. Novembra 1561/29,<br />

prevádzka: Skladná 6, 076 31 Streda nad Bodrogom<br />

984 01 Lučenec, Tichá 3<br />

C1V 20.12.2017<br />

C4S 18.09.2017<br />

α SK 200592<br />

VETSERVIS, s.r.o.<br />

949 01 Nitra, Kalvária 3<br />

C4S 24.09.2017<br />

SK 400452<br />

Viglašská Mária - Gastroservis<br />

851 05 Bratislava, Holíčska 16<br />

C1S, C1PS 28.09.2015<br />

SK 300521<br />

SK 300108<br />

Višňovská Monika<br />

Vitakraft Slovakia s.r.o.<br />

040 01 Košice, Kisdyho 17, prevádzka: Pekáreň pre<br />

psíkov - YORKIE, Letná 14, 040 01 Košice<br />

033 01 Čadca, Palárikova 76<br />

C4V 20.10.2013<br />

C4S 09.02.2015<br />

SK 100513<br />

VK, s.r.o.<br />

085 01 Bardejov, Duklianska 38<br />

C4V 04.09.2013<br />

SK 100304<br />

SK 300102<br />

VKZ, s.r.o.<br />

Vlčková Gabriela<br />

085 01 Bardejov-Bardejovská Nová Ves, Dujava<br />

3138<br />

985 05 Kokava nad Rimavicou, Lúčna 1369/4<br />

C4V 14.12.2016<br />

C4V 11.03.2015<br />

SK 400120<br />

VMI, spol. s r.o. Košice<br />

040 01 Košice, Szakkayho 1<br />

C1S 21.06.2017<br />

SK 300236<br />

SK 100500<br />

SK 400494<br />

Vraník František, Ing. a Vraníková<br />

Dagmar, Ing. -- BIOFER zdruţenie<br />

VSK PRO - ZEO<br />

VV - AGRO, s.r.o.<br />

080 01 Prešov, Jánošíkova 67, prevádzka. BIOFER<br />

zdruţenie, Sabinovská 32, 082 21 Veľký Šariš<br />

040 01 Košice, Juţná trieda 125, prevádzka: 094 21<br />

Niţný Hrabovec, Kučín<br />

917 01 Trnava, Ľudová 10<br />

C4V 22.04.2014<br />

C2V 21.01.2015<br />

C1S 03.05.2016<br />

SK 100480<br />

SK 400119<br />

WAHU, spol. s r.o.<br />

WFI, spol. s r.o.<br />

040 01 Košice, Turgenevova 12, prevádzka: Výroba<br />

minerálnych preparátov, areál „Dávid”, Jazerná 1,<br />

040 01 Košice<br />

811 01 Bratislava, Zámocká 30<br />

C4V 12.01.2017<br />

C1ZS 05.03.2014


SK 300226<br />

ZANZO SERVIS, s.r.o.<br />

023 34 Kysucký Lieskovec 421<br />

C4S 03.06.2014<br />

SK 400029<br />

SK 100139<br />

Zeljenka Alexander, Ing. M A T<br />

consulting<br />

ZEOCEM, a.s.<br />

831 01 Bratislava, Chrasťova 20<br />

094 34 Bystré 282<br />

C4S 22.05.2013<br />

C2V 25.09.2013<br />

SK 100380<br />

ZIHEKU - AGRI spol. s r.o.<br />

972 43 Zemianske Kostoľany, Domovina 425<br />

C4V 14.01.2015<br />

SK 100296<br />

Zoltán Kvarda - KVAMAX<br />

930 39 Čenkovce, Maslovce 839<br />

C4V 16.11.2016<br />

SK 300252<br />

ZONDER s.r.o.<br />

902 01 Pezinok, Mladoboleslavska 1<br />

C4S 27.10.2016<br />

SK 300364<br />

ZOO TRADE, s.r.o.<br />

080 01 Prešov, Priemyselný areál Šalgovík<br />

C4S 13.10.2014<br />

SK 300368<br />

SK 300369<br />

SK 300177<br />

ZOOPRODUKT SLOVAKIA, s.r.o.<br />

ZOOPRODUKT SLOVAKIA, s.r.o.<br />

ZOO-PROFIL s.r.o.<br />

821 02 Bratislava, Drieňová 34, prevádzka: 922 01<br />

Veľké Orvište, Športová 382<br />

821 02 Bratislava, Drieňová 34, prevádzka: 922 01<br />

Veľké Orvište, Športová 382<br />

945 01 Komárno, Špitálska 2905<br />

C4V 12.03.2013<br />

C4S 12.03.2013<br />

C4S 19.06.2014<br />

SK 300353<br />

Zvolenská hydina, spol. s r.o.<br />

960 01 Zvolen, Lieskovská cesta 23<br />

C1ZV 21.04.2013<br />

SK 400081<br />

Ţilčay Miloš, MVDr.<br />

940 66 Nové Zámky, Hviezdoslavova 25<br />

C1S, C4S 06.04.2014

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!