17.10.2014 Views

PALETY s označením EPAL, EUR a IPPC

PALETY s označením EPAL, EUR a IPPC

PALETY s označením EPAL, EUR a IPPC

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>PALETY</strong> s <strong>označením</strong> <strong>EPAL</strong> - <strong>EUR</strong> a <strong>IPPC</strong><br />

Rastlinolekárske požiadavky na drevný obalový materiál, ktorý je použitý ako obalový<br />

materiál pri dovoze v zásielkách rôzneho tovaru do EÚ stanovujú ošetrenie a označenie<br />

drevného obalového materiálu pôvodom z tretích krajín okrem Švajčiarska v súlade<br />

s medzinárodným štandardom FAO ISPM č.15/2002.<br />

Vzhľadom na skutočnosť, že drevný obalový materiál vyrobený v niektorej z<br />

členských krajín EÚ nepodlieha požiadavke ošetrenia a označenia v súlase s FAO ISPM<br />

č.15/2002, je pri medzinárodnom pohybe týchto obalov (palety, debny, a pod.) potrebné<br />

vedieť identifikovať krajinu výroby drevného obalového materiálu.<br />

1.) v prípade keď je drevný obalový materiál vyrobený a označený v súlade s FAO<br />

ISPM č. 15/2002 je ISO kod štátu súčasťou označenia podľa ISPM 15/2002<br />

2.) v prípade, že drevný obalový materiál nie je vyrobený a označený v súlade ISPM<br />

15/2002 je pri vstupnej rastlinolekárskej kontrole na územie EÚ potrebná iná forma<br />

identifikácie krajiny výrobcu<br />

Na identifikáciu krajiny výrobcu drevného obalového materiálu môže slúžiť aj<br />

označenie v súlade s pravidlami <strong>EPAL</strong> (Európska paletová asociácia).<br />

<strong>EPAL</strong> združuje európskych výrobcov, obchodníkov, železničné spoločnosti a dopravcov,<br />

ktorí využívajú alebo vyrábajú kvalitné a certifikované <strong>EUR</strong> palety. <strong>EPAL</strong> je zapísaná ako<br />

ochranná známka na Úrade pre duševné vlastníctvo v Ženeve, ako aj v Európskom<br />

značkovom úrade v Alicante.<br />

Palety <strong>EUR</strong> vyrobené pod značkou <strong>EPAL</strong> sú označené ochrannou známkou <strong>EUR</strong> a <strong>EPAL</strong>.<br />

Z tohto označenia (pozri ďalej v texte) je možná identifikácia krajiny výrobcu, ako aj<br />

samotného výrobcu registrovaného v <strong>EPAL</strong> asociácii.<br />

Označenie <strong>EPAL</strong> - <strong>EUR</strong> paliet<br />

Na <strong>EPAL</strong> - <strong>EUR</strong> paletách sú podstatné hlavne tieto tri značky:<br />

• ochranná známka schvaľujúcej železnice na ľavom segmente<br />

• kód výrobcu na strednom segmente<br />

• ochranná známka <strong>EUR</strong> na pravom segmente<br />

1 – ochranná známka <strong>EPAL</strong> –ľavý<br />

segment<br />

2 – kód výrobcu -stredný segment<br />

3 – ochranná známka <strong>EUR</strong> – pravý<br />

segment


DETAIL JEDNOTLIVÝCH SEGMENTOV<br />

Ľavý segment Stredný segment Pravý segment<br />

Značenie musí byť dokonale a úplne vypálené. Je povolené okrem vypálenia aj vyrazenie<br />

so súčasným zafarbením. Hĺbka vyrazenia musí byť min. 0,3 mm, použitá farba musí byť<br />

hnedá až čierna, vodeodolná, svetlostála a netoxická.<br />

Protiprávne používanie a napodobňovanie ochrannej známky <strong>EUR</strong> a známky železnice<br />

(na strednom segmente) sú právne postihnuteľné schvaľujúcou železnicou.<br />

OZNAČENIE ĽAVÉHO SEGMENTU<br />

Schvaľujúca železnica musí byť členom Medzinárodnej železničnej únie UIC. Schvaľuje<br />

výrobcu, prideľuje značky, zabezpečuje kontrolu kvality <strong>EUR</strong> paliet a v prípade zneužitia<br />

odoberá značky.<br />

Železnice Krajina Značka na palete<br />

SNCB<br />

Belgicko<br />

ČD<br />

Česká republika<br />

CSD<br />

Česká republika<br />

DSB<br />

Dánsko<br />

VR<br />

Fínsko<br />

SNCF<br />

Francúzsko<br />

NS<br />

HŽ<br />

BRB<br />

Holandsko<br />

Chorvátsko<br />

(nie v EÚ)<br />

Írsko


IE<br />

Írsko<br />

CFL<br />

Luxemburg<br />

MÁV<br />

Maďarsko<br />

DB<br />

Nemecko<br />

DR<br />

NSB<br />

Nemecko<br />

Nórsko<br />

(nie v EÚ)<br />

PKP<br />

Poľsko<br />

ÖBB<br />

Rakúsko<br />

ŽSR<br />

Slovensko<br />

SŽ<br />

Slovinsko<br />

RENFE<br />

Španielsko<br />

SBB<br />

Švajčiarsko<br />

SJ<br />

Švédsko<br />

Green Cargo<br />

Švédsko<br />

FS<br />

Taliansko<br />

BRB<br />

Veľká Británia


OZNAČENIE STREDNÉHO SEGMENTU<br />

Všetky <strong>EUR</strong> palety musia byť označené na strednom segmente značkou, ktorá identifikuje<br />

výrobcu, krajinu pôvodu a rok výroby <strong>EUR</strong> palety<br />

Príklad<br />

značka DB predstavuje kód železnice v štáte,<br />

kde bola <strong>EUR</strong> paleta vyrobená a značka<br />

D - označuje ISO kód štátu<br />

7- značka D - označuje ISO kod štátu<br />

8- <strong>EPAL</strong> kontrolný pásik<br />

9 – <strong>EPAL</strong> opravný klinec<br />

10 – číselný kód<br />

prvý číselný kód 000 je kód výrobcu <strong>EUR</strong><br />

palety<br />

druhý číselný 0 kód je rok výroby <strong>EUR</strong><br />

palety<br />

tretí číselný kód 00 je mesiac v roku kedy<br />

bola paleta vyrobená<br />

Kontrolný <strong>EPAL</strong> pásik je umiestnený pod<br />

značkou krajiny na centrálnom bloku. Hrany<br />

kontrolného <strong>EPAL</strong> pásika môžu mať<br />

červenú, modrú alebo zelenú farbu. Pod<br />

kontrolným pásikom sa dáva pri oprave<br />

opravný klinec.<br />

PRAVIDLÁ PRE OZNAČENIE OPRAVENÝCH <strong>EUR</strong> PALIET<br />

Ak sa nahradí centrálny blok (stredný segment), na ktorom je značka za nový blok, kde<br />

značka chýba, prípadne ak sa opravuje <strong>EUR</strong> paleta, tak je potrebné namiesto značky dať<br />

klinec, ktorý ma typizovanú hlavičku. Ak na centrálnom bloku je aj označenie, tak je potrebné<br />

umiestniť opravný klinec pod <strong>EPAL</strong> kontrolný pásik<br />

• hlavička klinca obsahuje krajinu pôvodu opravy<br />

• pod značkou krajiny je značka <strong>EPAL</strong> v ovále<br />

• pod značkou je číslo licencie pre opravu resp. výrobu <strong>EUR</strong> paliet


<strong>EUR</strong> <strong>PALETY</strong> OŠETRENÉ A OZNAČENÉ V SÚLADE S ISPM 15<br />

- <strong>EUR</strong> palety môžu byť ošetrené v súlade s ISPM 15 len na žiadosť zákazníka<br />

- palety ošetrené v súlade ISPM 15 sú označené na oboch centrálnych segmentoch<br />

- ošetrenie <strong>EUR</strong> paliet methyl- bromidom nie je povolené<br />

Označenie na <strong>EUR</strong> palete na strednom<br />

segmente<br />

Priklad<br />

Bratislava 1.7.2008<br />

Zdroj : <strong>EPAL</strong> (www.epal.sk)<br />

Spracoval: ÚKSÚP odbor ochrany rastlín,<br />

Ing. Lýdia Fojtíková, hlavný radca<br />

www.uksup.sk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!