22.10.2014 Views

Prezentace výstavy Justiční areál Na Míčankách - Praha 10

Prezentace výstavy Justiční areál Na Míčankách - Praha 10

Prezentace výstavy Justiční areál Na Míčankách - Praha 10

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

Prezentace výstavy:

Rekonstrukce a dostavba

Justičního areálu Na Míčankách


Rekonstrukce a dostavba Justičního areálu Na Míčankách

Areál vymezený ulicemi Na Míčankách, 28. pluku a U Roháčových kasáren

leží na území Městské památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice,

uprostřed zástavby eklektických budov z přelomu 19. a 20. století.

Justiční komplex vznikl spojením rekonstruovaných objektů neorenesančních

Roháčových kasáren a nové sedmipodlažní budovy, postavené

uvnitř původní blokové zástavby. Stal se sídlem obvodních soudů

a obvodních státních zastupitelství pro Prahu 4, 8, 9, a 10. Soubor budov

obsahuje 96 malých a středních jednacích síní, 2 velké jednací síně, dražební

sál pro 307 účastníků, studovnu a dalších 53 místností, sloužících

jako kanceláře, spisovny, eskortní místnosti, výslechové místnosti

a hovorny.

Novostavba se soudními síněmi a dražebním sálem je přístupná veřejnosti.


Rekonstrukce a dostavba Justičního areálu Na Míčankách

ortofotomapa


Rekonstrukce a dostavba Justičního areálu Na Míčankách

ukázky z prezentací investora


Rekonstrukce a dostavba Justičního areálu Na Míčankách

ukázky z prezentací investora


Rekonstrukce a dostavba Justičního areálu Na Míčankách

ukázky z prezentací investora


Rekonstrukce a dostavba Justičního areálu Na Míčankách

ukázky z prezentací investora


Rekonstrukce a dostavba Justičního areálu Na Míčankách

ukázky z prezentací investora


Rekonstrukce a dostavba Justičního areálu Na Míčankách

ukázky z prezentací investora


Rekonstrukce a dostavba Justičního areálu Na Míčankách

současný stav


Rekonstrukce a dostavba Justičního areálu Na Míčankách

současný stav


Rekonstrukce a dostavba Justičního areálu Na Míčankách

současný stav

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!