22.10.2014 Views

Přehled poskytovaných sociálních a návazných služeb ... - Praha 10

Přehled poskytovaných sociálních a návazných služeb ... - Praha 10

Přehled poskytovaných sociálních a návazných služeb ... - Praha 10

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Přehled poskytovaných sociálních a

návazných služeb na území městské

části Praha 10

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

ODBOR SOCIÁLNÍ

říjen 2009

Zpracoval:

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví pod vedením Mgr. Alice Pajerové

Kontaktní osoba: Bc. Linda Zákorová

koordinátorka plánování sociálních služeb MČ Praha 10

email: LindaZ@praha10.cz

Kompletace:

Centrum pro komunitní práci střední Čechy

1


Obsah

1. Úvod............................................................................................................................. 3

2. Obecná část.................................................................................................................. 6

2.1. Zaměření služeb dle jednotlivých cílových skupin…………………………………………………7

2.2. Zaměření služeb dle věkové struktury......................................................................... 8

2.3. Kapacita jednotlivých služeb ....................................................................................... 9

2.4. Nedostatečující sociální služby.................................................................................. 10

2.5. Poskytované návazné služby....................................................................................... 11

3. Přehled poskytovatelů sociálních a návazných služeb ...............................................12

4. Závěr ..........................................................................................................................84

2


1. Úvod

Přehled poskytovatelů sociálních a návazných služeb vznikal jako součást procesu plánování

sociálních služeb metodou komunitní.

Sběr dat probíhal v období únor – červen 2009 formou dotazníků, kde byly před vyplněny

základní informace o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb vycházející z Registru

poskytovatelů sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Rozsah zjišťovaných

dat vznikl na základě jednání Koordinační skupiny MČ Praha 10, konzultace s metodičkou

plánování sociálních služeb hlavního města Prahy a dalších konzultací s odborníky z oblasti

komunitního plánování sociálních služeb. Výstupem je tento přehled poskytovaných

sociálních a návazných služeb.

Do sběru dat byli zapojeni poskytovatelé poskytující služby na území MČ Praha 10, dále

poskytovatelé aktivně zapojení v procesu plánování a žádající finanční podporu v rámci

grantových schémat MČ Praha 10. Celkem bylo osloveno 40 poskytovatelů sociálních a

návazných služeb. Dotazníky odevzdalo 32 poskytovatelů a samotná MČ Praha 10 (jako

poskytovatel dvou služeb), celkem 33. Vyhodnoceno bylo 31 dotazníků, 2 dotazníky byly

neplatné.

Následující text je dělen na dvě části. První mapuje v obecné rovině typy poskytovatelů

sociálních služeb a jimi poskytované služby, dále je zde uveden přehled služeb, jejichž

poskytování považují poskytovatelé za nedostatečné, či zcela chybějící. Na závěr jsou uvedeny

návazné služby, které poskytovatelé poskytují. Druhá část představuje jednotlivé

poskytovatele a jimi poskytovanou škálu sociálních a návazných služeb.

Přehled je pracovní materiál, který nelze považovat za definitivní, a to vzhledem

k míře zapojení jednotlivých poskytovatelů a specifik poskytování sociálních

služeb v Praze – služby poskytované mimo území MČ Praha 10 a naopak,

provázanost s poskytovateli z okolních městských částí, jejich působnost ve

vazbě na místo poskytování apod. Je nezbytné s tímto přehledem dále pracovat

a aktualizovat ho.

3


2. Obecná část

Ze získaných podkladů vyplývá, že na území městské části Praha 10 je poskytováno 24

druhů sociálních služeb. Celkem je poskytuje 31 poskytovatelů. Jak je uvedeno v úvodu,

nejedná se o všechny poskytované služby a poskytovatele působící na území městské

části. Jedná se o ty, kteří zaslali své informace na základě výzvy MČ Praha 10, nebo byli

zapojeni do procesu plánování sociálních služeb.

V následujícím přehledu jsou uvedeni poskytovatelé sociálních služeb dle Zákona č.

108/2006 Sb., o sociálních službách.

Tabulka č. 1: Sociální služby členěné dle jednotlivých poskytovatelů služeb.

Poskytovatel

Armáda spásy

Druh služby

Zákon č.

108/2006

Sb.

nízkoprahové denní centrum §61

azylový dům §57

noclehárna §63

Arcidiecézní charita

Praha pečovatelská služba §40

Asistence, o. s.

Asociace pomáhající

lidem s autismem –

APLA, Střední Čechy, o.

s.

osobní asistence §39

sociální rehabilitace §70

odlehčovací služby §44

osobní asistence §39

odborné sociální poradenství §37

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi §65

sociální rehabilitace §70

chráněné bydlení §51

raná péče §54

Centrum komunitní azylový dům §57

práce Praha 10 odborné sociální poradenství §37

Centrum sociální a

ošetřovatelské pomoci v

Praze 10

Český svaz žen

Česká unie neslyšících

Dětské krizové centrum

pečovatelská služba §40

tísňová péče §41

domovy pro seniory §49

centrum denních služeb §45

kontaktní centrum §59

terénní programy §69

tlumočnické služby §56

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se

zdravotním postižením §66

krizová pomoc §60

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi §65

telefonická krizová pomoc §55

4


Diakonie ČCE –

středisko křesťanské

pomoci v Praze

Diakonie ČCE Praha

pečovatelská služba §40

denní stacionář §46

raná péče §54

denní stacionář §46

raná péče §54

Dům Naděje Praha

Záběhlice – azylový dům azylový dům §57

Elpida plus, o.p.s.

Fokus Praha, o. s.

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se

zdravotním postižením §66

telefonická krizová pomoc §55

sociální rehabilitace §70

podpora samostatného bydlení §43

odborné sociální poradenství §37

chráněné bydlení §51

sociálně terapeutické dílny §67

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se

zdravotním postižením §66

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se

zdravotním postižením §66

chráněné bydlení §51

FORMIKA, o. s. sociální rehabilitace §70

Hewer osobní asistence §39

HoSt Home – Start

Česká republika sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi §65

K2 centrum denních služeb §45

Máme otevřeno?

Praha 10

odlehčovací služby §44

sociální rehabilitace §70

odborné sociální poradenství §37

sociální rehabilitace §70

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se

zdravotním postižením §66

odborné sociální poradenství §37

sociální rehabilitace §70

Point+ 50 kontaktní centrum §59

ROSA – centrum pro

týrané a osamělé ženy

odborné sociální poradenství §37

azylový dům §57

telefonická krizová pomoc §55

Společnost DICRE centrum denních služeb §45

Společnost DUHA – chráněné bydlení §51

integrace osob

s mentálním postižením centrum denních služeb §45

Společnost pro podporu

lidí s mentálním

postižením v ČR centrum denních služeb §45

5


Středisko prevence a

léčby drogových

závislostí DROP IN –

Centrum pro rodinu,

o.p.s. odborné sociální poradenství §37

Středisko rané péče

SPRP Praha raná péče §54

Svaz důchodců ČR,

městský výbor kontaktní centrum §59

Tyfloservis, o.p.s. sociální rehabilitace §70

Vhled dům na půl cesty §58

Židovská obec v Praze –

Domov sociální péče

Hagibor domov pro seniory §49

Zdroj: MČ Praha 10 – dotazníkové šetření.

Z forem služeb převažuje terénní - 32 služeb a ambulantní - 30 služeb. Pobytových

služeb se v rámci šetření vyskytlo 14.

6


2.1. Zaměření služeb dle jednotlivých cílových skupin

Poskytovatelé sociálních služeb se zaměřují na seniory v 15%, na osoby se zdravotním

postižením ve 48%, na rodiny s dětmi v krizi a oběti domácího násilí v 7%, na osoby

vedoucí rizikový způsob života a oběti trestného činu v 6%, na rodiny s dětmi ve 3%

a 1% poskytovatelů se zaměřuje na osoby ohrožené závislostí nebo závislé na

návykových látkách.

Tabulka č. 2: Zaměření sociálních služeb na cílové skupiny.

Cílové skupiny

Počet sociálních služeb

senioři 12

rodiny s dětmi v krizi 6

rodiny s dětmi 2

osoby se zdrav. postižením 40

oběti domácího násilí 6

oběti trestného činu 5

osoby bez přístřeší 6

osoby vedoucí rizikový způsob života nebo jím 5

ohrožené

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 1

návykových látkách

Zdroj: MČ Praha 10 – dotazníkové šetření.

Graf. č. 1: Grafické znázornění tabulky č. 2.

Zdroj: MČ Praha 10 – dotazníkové šetření.

U cílové skupiny osob se zdravotním postižením, pokud budeme konkrétnější, jsou

zahrnuty tyto druhy postižení - duševní, smyslové, kombinované a mentální.

7


2.2. Zaměření služeb dle věkové struktury

Vycházíme z údajů, které poskytovatelé uvedli.

Tabulka č. 3: Počet sociálních služeb u jednotlivých věkových kategorií uživatelů.

Věk

Počet sociálních služeb

0 až 7 let 6

0 až 26 let 3

18 a více let 18

18 až 26 let 3

0 až 65 let 9

Zdroj: MČ Praha 10 – dotazníkové šetření.

Graf. č. 2: Grafické znázornění tabulky č. 3.

Zdroj: MČ Praha 10 – dotazníkové šetření.

Vzhledem ke specifiku území - městská část hlavního města Prahy - jsou jednotlivé

služby ve většině případů poskytovány nejenom na území městské části. Pouze na

území MČ Praha 10 působí z celkového počtu 2 poskytovatelé a městská část.

Další lokality

Počet poskytovatelů

• na území hl. m. Prahy 3

• na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje 7

• celá Česká republika 3

• jiné území 6

• neuvedeno 18

S dobrovolníky spolupracuje 16 poskytovatelů sociálních služeb. Celkem jde

o 217 dobrovolníků. Jejich počet je pohyblivý a nelze vyloučit jejich překryv.

8


2.3. Kapacita jednotlivých služeb

Poskytovatelé, kteří se zapojili do mapování, uváděli i kapacitu svých služeb. Vzhledem

k neexistující metodice uvádění kapacity u jednotlivých služeb a neuvedení dat všemi

poskytovateli ukazuje následující tabulka pouze orientační přehled kapacity některých

služeb a počet občanů městské části, kteří tyto služby využívají.

Tabulka č. 4.: Kapacita poskytovatelů sociálních služeb. i

Počet Počet Z toho občanů MČ Praha

lůžek/míst lůžek/míst 10

Druh služby 2007 2008 2007 2008

azylový dům 78/110 83/115 2/32 1/64

centrum denních služeb 603 717 482 509

denní stacionář 13 12 6 6

domov pro seniory 65 65 20

dům na půl cesty 6 6 0 0

chráněné bydlení 54 59 6 7

kontaktní centrum n ii n n n

krizová pomoc 489 405 36 37

nízkoprahové denní centrum 100 100 nelze určit nelze určit

noclehárna 38/14 38/14 19 17

odborné sociální poradenství x x x x

odlehčovací služby 78/7 78/40 n n

osobní asistence x iii x 45 41

pečovatelská služba 1442 1747 n 36

podpora samostatného

bydlení neposkytována 52 neposkytována 6

raná péče x x x x

sociálně aktivizační služby pro

rodiny s dětmi x x x x

sociálně aktivizační služby pro

seniory a osoby se zdravotním

postižením

342 926 34 216

sociálně terapeutické dílny 147 162 6 13

sociální rehabilitace x x x x

telefonická krizová pomoc x x x x

terénní programy x x x x

tísňová péče x x x x

tlumočnické služby 51 87 6 8

Zdroj: MČ Praha 10 – dotazníkové šetření.

9


2.4. Nedostačující sociální služby

V rámci mapování poskytovatelé uváděli služby, které z jejich pohledu na území MČ

Praha 10 schází, nebo je jejich kapacita nedostačující.

Nedostačující služby dle poskytovatelů jsou:

• pobytové služby

- cenově dostupné domovy pro seniory

- obecně domovy pro seniory

- domovy se zvláštním režimem

• obecně nedostatečná kapacita

- osobních asistentů

- sociální rehabilitace

• neexistence některé služby pro osoby se sluchovým postižením na území

Praha 10

• prostory pro Kluby důchodců

• dobrovolnictví

• denní centrum

• denní stacionář pro seniory

• asistenční služba

• volnočasové aktivity pro osoby s mentálním postižením

• různé typy stacionářů

• chráněné bydlení

• poradenství pro seniory

• odlehčovací služby

• komunitní centrum pro seniory

• garsoniéry pro sociálně slabé občany, kteří jsou schopni žít samostatně,

pouze s občasným dohledem sociálního pracovníka (obdoba

tréninkového bydlení, avšak s nájemní smlouvou na dobu neurčitou)

• zařízení pro alkoholiky, bez nutnosti abstinence

• nedostatek služeb pro rodiny, děti a mládež

• terénní služby

• pracoviště zaměřená na odbornou práci s rizikovou rodinou, nebo

rodinou ohroženou sociální exkluzí

10


2.5. Poskytované návazné služby

Někteří poskytovatelé poskytují tzv. návazné služby, zde je jejich výčet:

• diagnostika poruch autistického spektra

• dvouletý ambulantní léčebný program pro matky s anamnézou UNL

• fakultativní služby pro uživatele

• kavárenská služba – obsluha hostů

• krizová intervence

• lékařská poradna

• PC kurzy a jazykové kurzy

• pořádání kulturních aktivit

• pořádání vzdělávacích a klubových aktivit

• práce s rodinou

• programy na podporu fungující rodiny

• programy pro rodiče s dětmi

• projekt „Slunečnicová zahrada“

• psychiatrické služby

• psychologické poradenství

• psychoterapie

• rekondiční pobyty

• rodinná terapie

• služby klinického psychologa

• služby zaměstnanosti

• sportovní akce

• svoz sociálním automobilem

• školička internetu pro seniory

• volnočasové aktivity

• vydávání časopisů

• zdravotnické služby

• zraková terapie

Na základě velikosti mapovaného území a účasti ve sběru dat nelze provádět relevantní

závěry o kapacitě, nabídce a rozsahu služeb. Je nutné jednotlivé služby vždy

individuálně posuzovat.

11


3. Přehled poskytovatelů

sociálních a

návazných služeb

12


Armáda spásy, ČR

občanské sdružení

územní působnost:

Praha

Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5

email:

rantova_praha@armadaspasy.cz

telefon: 220 184 000

vedoucí sociální pracovnice:

Mgr. Tereza Prasličková

as.praslickova@seznam.cz

Personální zajištění služeb:

Pracovníci v přímé péči: 19

Dobrovolníci: 2

Poskytované služby:

Nízkoprahové zařízení

ambulantní služba

cílová skupina:

osoby bez přístřeší

věk klientů: 18 – 100

Stručný popis služby:

Nízkoprahové denní centrum poskytuje osobám bez přístřeší možnost odpočinku a

hygieny ve všední dny. V 15:30 je poskytována polévka zdarma, čaj je zdarma po celou

dobu otevření. Ve všední den je poskytováno základní sociální poradenství. K dennímu

centru patří také „šatník“, šaty jsou vydávány zdarma, stejně tak i sprcha ve všední dny

v době otevření denního centra.

Kapacita zařízení: 2007

100 míst (počet židlí)

Počet kontaktů: 38.174

2008

100 míst (počet židlí)

Počet kontaktů: 41.362

Počet uživatelů z MČ Praha 10 nelze určit, jedná se o anonymní službu.

Počet neuspokojených žadatelů:

Nelze určit vzhledem k tomu, že se jedná o anonymní službu, odmítáme pouze uživatelé

pod vlivem návykových látek a agresivní.

Časová dostupnost služby:

Po – Pá 10:00 – 12:30, 14:00 – 16:30, So – Ne 10:00- 12:30.

Azylový dům

pobytová služba

cílová skupina:

osoby bez přístřeší

věk klientů: 18 – 100

Stručný popis služby:

Azylový dům je určen osobám bez přístřeší, které mají stálý měsíční příjem minimálně ve

výši životního minima a jsou schopné sebeobsluhy. Je jim poskytována možnost

13


ubytování na dvou až čtyřlůžkových pokojích a pomoc klíčového sociálního pracovníka při

řešení životní situace - hledání zaměstnání, bydlení, splácení dluhů apod.

Kapacita zařízení: 2007

83 lůžek muži a 18 lůžek ženy

celkový počet uživatelů: 215

z MČ Praha 10: 5

Počet neuspokojených žadatelů:

Není vedena statistika.

Časová dostupnost služby:

24 hodin denně.

2008

83 lůžek muži a 18 lůžek ženy

celkový počet uživatelů: 153

z MČ Praha 10: 5

Noclehárna

pobytová služba

cílová skupina:

osoby bez přístřeší

věk klientů: 18 – 100

Stručný popis služby:

Noclehárna poskytuje uživatelům žijícím na ulici možnost přespání. Je zde možnost

předplacení jedné až patnácti nocí (noc á 20,- Kč, - cena zahrnuje nocleh, sprchu,

polévku, čaj, chléb s máslem). Noclehárnu je třeba zaplatit u sociálního pracovníka v

úředních hodinách (Po - Út 14:00 - 16:00, St - Pá 10:00 - 12:00).

Kapacita zařízení: 2007

52 lůžek (38 muži a 14 ženy)

celkový počet uživatelů: 937

z MČ Praha 10: 19

Počet neuspokojených žadatelů: --

Časová dostupnost služby:

Každý den 20:00 - 7:30.

2008

52 lůžek (38 muži a 14 ženy)

celkový počet uživatelů: 153

z MČ Praha 10: 17

14


Arcidiecézní charita Praha

církevní právnická osoba

územní působnost: --

Londýnská 44/13

120 00 Praha 2

email: praha@charita-adopce.cz

telefon: 222 512 401

Personální zajištění:

Pracovníci v přímé péči: 4

Dobrovolníci/počet osob: o

Poskytované návazné služby: --

Poskytované služby:

Pečovatelská služba

terénní služba

cílová skupina:

převážně senioři, ale i mladší osoby

věk klientů:

dospělí (27-64 let); mladší senioři (65-

80 let); starší senioři (nad 80 let)

Stručný popis služby:

Zajišťování vhodného domácího prostředí, drobné nákupy, krátkodobé pobyty mimo

domov, úklid domácnosti, pomoc při osobní hygieně.

Kapacita zařízení: 2007

počet klientů: 46

z MČ Praha 10: 8

Počet neuspokojených žadatelů: 0

2008

počet klientů: 48

z MČ Praha 10: 11

Časová dostupnost služby:

Služba je poskytována 7 dní v týdnu Po - Pá (7:30 - 17:00). V So a Ne 7:30 - 15:00. Po

dohodě lze prodloužit. Jeden uživatel z Prahy 10 využívá víkendové služby, většina

uživatelů služby využívá v pracovních dnech.

15


Asistence, o. s.

občanské sdružení

územní působnost: --

V pevnosti 4, 128 41 Praha 2

email: středisko@asistence.cz

telefon: 241 083 508

Personální zajištění:

Pracovníci v přímé péči, přepočteno na celé úvazky: 17

Dobrovolníci/počet osob: 70

Poskytované služby:

Osobní asistence

terénní služba

cílová skupina:

osoby s tělesným a kombinovaným

postižením

věk klientů: produktivní věk

Stručný popis služby:

Koordinátor asistence na základě požadavků klienta zajistí vhodné osobní asistenty.

Asistentům předá podrobné instrukce a případně je zaškolí. Koordinátor organizuje místa

a časy setkání asistenta s klientem včetně jejich spolupráce.

Ve většině případů se jedná o doprovody do škol, zaměstnání, za volnočasovými

aktivitami, dále o péči o vlastní osobu a další.

Kapacita zařízení: 2007

počet uživatelů: 97

z MČ Praha 10: 5

2008

počet uživatelů: 108

z MČ Praha 10: 6

Počet neuspokojených žadatelů:

Postupně jsou přijati všichni klienti, čekací doba však může trvat řadu měsíců.

Časová dostupnost služby:

24 hodin denně.

Sociální rehabilitace

terénní a ambulantní služba

cílová skupina:

osoby s tělesným a kombinovaným

postižením

věk klientů: produktivní věk

Stručný popis služby:

Sociální rehabilitace je poskytována formou podporovaného zaměstnávání, tranzitního

programu ze školy do dalšího života, nácviku pracovních a dalších dovedností a

individuální spolupráce konzultantek s klienty na téma dalšího vzdělávání, možností

bydlení, využití kompenzačních pomůcek a další.

16


Kapacita zařízení: 2007

počet uživatelů: 79

z MČ Praha 10: 8

2008

počet uživatelů: 77

z MČ Praha 10: 8

Počet neuspokojených žadatelů:

Postupně jsou přijati všichni klienti, čekací doba však může trvat řadu měsíců.

Časová dostupnost služby:

Po – Pá 7:00 – 19:00.

17


Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA, Střední

Čechy, o. s.

občanské sdružení

územní působnost:

hl. m. Praha, Středočeský a Ústecký

kraj

Personální zajištění:

Pracovníci v přímé péči: 20

Dobrovolníci/počet osob: 0

Brunnerova 1011/3

163 00 Praha 17

email:apla@apla.cz

telefon: 284 684 959

Poskytované návazné služby:

Poskytujeme diagnostiku poruch autistického spektra pro celou ČR. Svoz sociálním

automobilem, klubovnu a volnočasové aktivity pro osoby s PAS poskytujeme na celém

území hl. m. Prahy a Středočeského kraje.

Poskytované služby:

Odlehčovací služby

pobytová a terénní služba

cílová skupina:

lidé s poruchou autistického spektra a

jejich rodiny

věk klientů: 0 – 64 let

Stručný popis služby:

Odlehčovací služba:

• Pobytová:

- „odlehčovací víkendy“ - pobytová odlehčovací víkendová služba probíhá

v pronajatých prostorách rehabilitačního stacionáře DAR (1x – 2x v měsíci

od pátku 17.00 do neděle 17.00 během školního roku),

- „prázdninové odlehčovací pobyty“ – tato pobytová služba probíhá v době

letních prázdnin v objektu Ktová v Českém Ráji a v rekreačním objektu

v Křížlicích (Krkonoše), 9 týdenních turnusů, celková kapacita 78 míst,

- „odlehčovací byt“ – pobytová služba, uživatel je umístěn do odlehčovacího

bytu na adrese Šípkova, Praha 4 v průběhu pracovního týdne, kdy stále

navštěvuje školní či jiná vzdělávací zařízení, zaměstnání apod.

• Terénní:

- terénní odlehčovací služba probíhá v domácnosti uživatele.

• Svoz sociálním automobilem:

- odvoz uživatelů sociálním automobilem ze školních či výchovných zařízení,

zájmových činností apod. do domácnosti uživatele.

Kapacita zařízení: 2007

počet lůžek: 78

počet klientů: 115

z MČ Praha 10: --

2008

počet lůžek: 78

počet klientů: 125

z MČ Praha 10: --

18


Počet neuspokojených žadatelů:

V roce 2007 15 klientů a v roce 2008 21 klientů.

Časová dostupnost služby:

Odlehčovací služba:

• Pobytová:

- „odlehčovací víkendy“ - 1 – 2 x v měsíci od pátku 17:00 do neděle 17:00 během

školního roku

- „prázdninové odlehčovací pobyty“ – 9 týdenních turnusů

- „odlehčovací byt“ – pracovní týden, nástup v Ne v 17:00, konec v Pá 17:00

• Terénní

- celý týden v době 6:00 – 22:00

• Svoz sociálním automobilem

- Po - Pá 11:00 – 19:00

Osobní asistence

pobytová a terénní služba

cílová skupina:

lidé s poruchou autistického spektra

a jejich rodiny

věk klientů: 0 – 64 let

Stručný popis služby:

Jedná se převážně o doprovod dětí do a ze škol, do zájmových kroužků, na jiné sportovní

a volnočasové aktivity.

Cíle služby:

• pomůžeme vytvořit a udržet systém přirozené péče o člena domácnosti s PAS

• rozvoj komunikace, rozvoj sebeobslužných činností a volnočasové aktivity

• pomůžeme docílit setrvání člena rodiny s těžkým zdravotním postižením

v přirozeném domácím prostředí

• snažíme se napomoci všem členům rodiny k běžné seberealizaci

• individuální práce s dítětem

• pomoc při prosazování práv a zájmů rodiny, např. při jednání s institucemi

• sociálně-právní poradenství

• zprostředkování kontaktu na další odborníky

Kapacita zařízení: 2007

počet klientů: 90

z MČ Praha 10: 12

Počet neuspokojených žadatelů:

V roce 2007 8 klientů a v roce 2008 15 klientů.

Časová dostupnost služby:

Obvykle Po - Ne 7:00 – 22:00.

2008

počet klientů: 115

z MČ Praha 10: 13

19


Odborné sociální poradenství

ambulantní služba

cílová skupina:

lidé s autismem a dalšími poruchami

autistického spektra a jejich rodiny

věk klientů: bez omezení věku

Stručný popis služby:

Poradenství v APLA Praha, Střední Čechy, o. s. poskytují pracovníci formou osobního

rozhovoru, telefonického rozhovoru nebo písemně, a to především e-mailem. Délka

konzultace se pohybuje od deseti minut do tří hodin. Osobní konzultaci si zájemce

o službu předem telefonicky dojedná u asistentky organizace (kontakt je uveden na

webových stánkách organizace). Službu poskytuje psycholog nebo speciální pedagog.

Kapacita zařízení: 2007

počet klientů: 356

z MČ Praha 10: 12

Počet neuspokojených žadatelů: --

Časová dostupnost služby:

Po - Pá 8:00 – 16:00, nebo po osobní domluvě.

2008

počet klientů: 400

z MČ Praha 10: 15

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

ambulantní a terénní služba

cílová skupina:

lidé s autismem a dalšími poruchami

autistického spektra a jejich rodiny

věk klientů: 0 – 64 let

Stručný popis služby:

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi probíhá v APLA Praha, Střední Čechy, o. s.

následujícími způsoby:

• Individuální nácviky sociálních dovedností – uživatelé se učí základním sociálním

dovednostem spolu s terapeutem, kdy vycházíme ze zakázky uživatele. Dané

dovednosti se nacvičují v chráněném prostředí terapeutické místnosti a následně

v terénu (nácvik samostatného cestování MHD, nakupování, telefonování apod.).

• Skupinové nácviky sociálních dovedností – naši uživatelé mají obtíže

s navazováním sociálních vztahů, řešením určitých situací, mezilidskými vztahy.

Tyto problematické oblasti nacvičují s uživateli dva terapeuti v rámci skupinových

nácviků. Skupiny jsou určeny především lidem s Aspergerovým syndromem ve

věku od 7 let do dospělosti. Skupiny jsou tvořeny 3 až 5 uživateli podobného věku.

Nejčastěji se nácviky týkají komunikace se spolužáky, seznamování se s vrstevníky

opačného pohlaví, vyjádření svých potřeb, nakupování, komunikace s učiteli a

rodiči. Se staršími uživateli probíhá kognitivní terapie zaměřená na případné

deprese nebo úzkosti.

• Terapie problémového chování – problémové chování, které se u našich uživatelů

často vyskytuje, je mnohdy vyřazuje z kolektivu vrstevníků, brání jim ve

vzdělávání, znemožňuje jim pobyt na určitých místech či účast na různých

20


aktivitách. Terapeuti používají podle míry handicapu uživatele buď kognitivněbehaviorální

terapii (KBT) nebo aplikovanou behaviorální analýzu (ABA). Ve větší

míře používáme terapii ABA.

• Speciální pedagogické vyšetření, sestavení IVP – speciálně pedagogické vyšetření

je velmi důležité pro sestavení individuálního vzdělávacího plánu (IVP). Ten slouží

pro potřeby rodiny či dalších pečujících osob, které se podílejí na výchově a

vzdělávání uživatele. Díky sestavení IVP je možné s uživatelem cíleně pracovat na

rozvoji jeho dalších dovedností.

Kapacita zařízení: 2007

počet klientů: 131

z MČ Praha 10: 8

Počet neuspokojených žadatelů: --

Časová dostupnost služby:

Po - Pá 8:00 – 16:00.

2008

počet klientů: 159

z MČ Praha 10: 11

Sociální rehabilitace

ambulantní a terénní služba

cílová skupina:

lidé s Aspergerovým syndromem

a vysoce funkčním autismem starší

15 let

věk klientů: 15 – 64 let

Stručný popis služby:

V rámci služby sociální rehabilitace pracovníci v přímé péči pracují s uživatelem dle jeho

zakázky na rozšíření a upevnění jeho dovedností v oblasti sebeobsluhy, organizace času,

praktických dovednostech, aby tak podpořili uživatelovu samostatnost, nezávislost a

soběstačnost. Jde o nácviky výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností,

alternativním způsobem využívajících zachovaných schopností, potenciálu a kompetencí.

Kapacita zařízení: 2007

počet klientů: 40

z MČ Praha 10: 3

2008

počet klientů: 48

z MČ Praha 10: 3

Počet neuspokojených žadatelů: --

Časová dostupnost služby:

Po - Pá 8:00 – 16:00.

21


Chráněné bydlení

pobytová služba

cílová skupina:

lidé s poruchou autistického spektra

a jejich rodiny

věk klientů: 0 – 64 let

Stručný popis služby:

• Poskytnutí ubytování – ubytování; dle individuálního plánu uživatele mu bude

poskytnuta potřebná míra podpory asistenta při péči o ošacení (nácvik praní,

žehlení, skládání prádla apod.).

• Pomoc při zajištění chodu domácnosti - dle individuálního plánu uživatele mu

bude poskytnuta potřebná míra podpory asistenta při běžném úklidu a údržbě

domácnosti, údržbě domácích spotřebičů. Asistenti docházejí do bytu a společně

s uživatelem provádí nácviky domácích prací.

• Podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami –

asistenti společně s uživatelem hovoří o způsobu ekonomického zajištění bytu,

platbách apod. V terénu společně provádějí nácvik praktických a sociálních

dovedností (podání složenky na poště, nákup – orientace ve výrobcích, cenách,

atd.).

• Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - asistent podporuje uživatele

v aktivním využití volného času; uživatel má možnost navštěvovat v rámci

organizace další služby, jako je Job club, PC kroužek, nácviky sociálních

dovedností.

• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – asistenti zajišťují dle

potřeb uživatele doprovod do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na

zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby

a doprovázení zpět.

• Sociálně terapeutické činnosti - uživatel má možnost využít schůzky s terapeutem

či sociálním pedagogem APLA za účelem řešení svých problémů či práci na

dalším rozvoji jeho osobnosti a kompetencí. Sociální pracovník APLA poskytuje

uživateli informace a podporu při vyřizování dávek státní sociální podpory apod.

Dle potřeb mu zajistí právního zástupce či poradenství.

Kapacita zařízení: 2007

počet klientů: 0

z MČ Praha 10: 0

2008

počet klientů: 1

z MČ Praha 10: 0

Počet neuspokojených žadatelů:

V roce 2007 8 klientů a v roce 2008 10, z Prahy 10 žádný klient.

Časová dostupnost služby:

Obvykle Po - Ne 24 hodin denně.

Raná péče

ambulantní a terénní služba

cílová skupina:

lidé s autismem a dalšími poruchami

autistického spektra a jejich rodiny

věk klientů: 0 – 6 let

Stručný popis služby:

Cílem výjezdů do rodin je především podpora rodičovských kompetencí, kdy

22


speciální pedagogové učí rodiče, jak s dítětem pracovat, a vysvětlují jim principy práce

s dítětem. Rodič se tak stává zcela kompetentním vychovatelem svého dítěte, rozumí

výchovným postupům a chápe princip jejich nastavování. Ví, proč se tyto postupy volí.

Speciální pedagog při dalších návštěvách rodiny provází rodiče dalším vzděláváním a péčí

o jejich dítě, podporuje je v navrhování dalších výchovných postupů dle naučených

principů.

Je rodině nadále podporou, vede ji k samostatné práci s dítětem. Jednotlivé činnosti této

služby jsou:

• Zhodnocení schopností a dovedností dítěte a zjištění potřeb dítěte i celé rodiny.

• Vypracování Individuálního vzdělávacího plánu (IVP) a Plánu podpory rodiny.

• Konzultace v domácím prostředí.

• Individuální práce s dítětem v APLA Praha, Střední Čechy, o. s.

• Vyhledávání předškolních zařízení.

• Setkávání rodičů - Odpolední klub.

• Půjčování hraček, pomůcek a literatury.

Kapacita zařízení: 2007

počet klientů: 156

z MČ Praha 10: 4

Počet neuspokojených žadatelů:

V roce 2008 10 klientů.

Časová dostupnost služby:

Po - Pá 8:00 – 16:00, nebo po osobní domluvě.

2008

počet klientů: 189

z MČ Praha 10: 6

23


Centrum komunitní práce Praha 10

právní forma: --

územní působnost:

Praha 10, hl. m. Praha, ČR, EU

Jasmínova 2904/35, 101 00 Praha 10

ředitel společnosti:

telefon: 267 310 683

email: ckpp10@seznam.cz

sociální pracovníci azyl. domu:

telefon: 272 657 059

email: ckpp10ad@seznam.cz

recepce azylového domu:

telefon: 272 657 058

Personální zajištění:

Pracovníci v přímé péči: --

Dobrovolníci/počet osob: --

Poskytované služby:

Azylový dům

pobytová

cílová skupina:

matky s dětmi v krizové životní situaci:

matky s dětmi bez přístřeší; matky s dětmi

ohrožené společensky nežádoucími jevy;

matky vedoucí rizikový způsob života

věk uživatelek:

mladí dospělí (18 – 26 let); dospělí (27 –

64 let)

Stručný popis služby:

V Azylovém domě pro matky s dětmi na Praze 10 poskytujeme sociální službu

Azylový dům, a to po dobu šesti měsíců. Sociální služba je poskytována po schválení

žádosti o poskytnutí sociální služby pracovní komisí OSO ÚMČ P10 (komise hodnotí

pouze formální náležitosti žádosti) a po přijetí ředitelem společnosti do azylového domu.

Poskytování sociální služby je podloženo Smlouvou o poskytnutí sociální služby, kterou

podepisuje žadatelka o službu a ředitel společnosti. O prodloužení poskytované sociální

služby rozhoduje pracovní komise OSO P10 s max. možnou dobou prodloužení do

jednoho roku.

Poskytnutím sociální služby pomáháme matkám s dětmi v překlenutí krizové a náročné

životní situace ohrožující fungování rodiny. Azylový dům matkám poskytuje a nabízí

klidový prostor (k dispozici jsou ubytovaným kompletně a moderně vybavené ubytovací

jednotky s vlastním kuchyňským koutem a sociálním zařízením) a odbornou pomoc, příp.

její zprostředkování, pro vyřešení nejzávažnějších překážek pro samostatný a

plnohodnotný život ve společnosti.

Kapacita zařízení:

k dispozici 35 lůžek celkem;

z toho uživatelek (matek) max. 9

24

2007

z MČ Praha 10: 5 uživatelek

2008

z MČ Praha 10: 2 uživatelky


Počet neuspokojených žadatelů: 0

Časová dostupnost služby:

Pobytová služba je poskytována nepřetržitě. Sociální poradenství v pracovní dny v čase

6:30 - 16:30.

Personální zajištění služby:

2 pracovníci v přímé péči

Odborné sociální poradenství

pobytová, externí

cílová skupina:

matky s dětmi v krizové životní situaci:

matky s dětmi bez přístřeší; matky s dětmi

ohrožené společensky nežádoucími jevy;

matky vedoucí rizikový způsob života

věk uživatelek: mladí dospělí (18 – 26 let);

dospělí (27 – 64 let)

Personální zajištění služby:

pobytová - 2 sociální pracovníci

externí - psycholog/terapeut

Stručný popis služby:

Poskytování odborného sociálního poradenství je zajištěno v Azylovém domě pro matky

s dětmi sociálními pracovníky azylového domu a psychologem/terapeutem.

Poskytovatel poskytuje uživatelce ubytované v Azylovém domě pro matky s dětmi odborné

sociální poradenství v rozsahu těchto úkonů:

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- sociálně terapeutické činnosti

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních

záležitostí.

V rámci poskytování sociální služby spolupracujeme s uživateli služby nejčastěji na

stabilním řešení bytové situace, na zprostředkování vhodného zaměstnání, na začlenění

dětí uživatelek do předškolních a školních zařízení, na zařazení uživatelek a jejich dětí do

resocializačních programů (dle potřeb uživatelů), na upevnění nebo obnovení kontaktů

uživatelů s rodinou a na podpoře různých aktivit usnadňujících sociální začleňování

uživatelů. Spolupracujeme s dalšími neziskovými organizacemi, s úřady, se

zdravotnickými, příp. vzdělávacími zařízeními apod. Cílem je samotné uživatelky

maximálně zapojit do změny života a odborně jim na této cestě pomoci.

Kapacita zařízení:

maximálně 9 ubytovaných uživatelek

2007

z MČ Praha 10: 5 uživatelek

2008

z MČ Praha 10: 2 uživatelky

Počet neuspokojených žadatelů: 0

Časová dostupnost služby:

Pobytová forma je poskytována v pracovní dny v čase 6:30 – 16:30, externí forma je

poskytována 1x měsíčně 4 hodiny (po dohodě s uživateli).

25


Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10

příspěvková organizace

územní působnost:

Praha 10 – pečovatelská služba

Praha 10 a 15 – Domov pro seniory

Sámova 7, 101 00 Praha 10

email: lexova@csop10.cz

telefon: 271 745 880

Personální zajištění:

Pečovatelská služba:

Pracovníci v přímé péči: 42

Dobrovolníci/počet osob: 14

Domov pro seniory - Gercenova ulice:

Pracovníci v přímé péči: 12

Dobrovolníci/počet osob: 0

Domov pro seniory – Zvonkova ulice:

Pracovníci v přímé péči: 9 (1 fyzioterapeut, 1 ergoterapeut)

Dobrovolníci/počet osob: 0

Domácí zdravotní péče:

Pracovníci v přímé péči: 7 regist. zdravotních sester

Dobrovolníci/počet osob: 0

Poskytované návazné služby:

Domov pro seniory – Gercenova a Zvonkova ulice:

Zdravotní služby - podávání léků, převazy ran, odběry biích apod., vykazováno pro

zdravotní pojišťovny.

Poskytované služby:

Pečovatelská služba

terénní služba

cílová skupina:

osoby se sníženou soběstačností z důvodu

věku, chronického onemocnění - v

domácnosti a v zařízení sociálních služeb

(dům s pečovatelskou službou)

věk klientů: 83,5

Stručný popis služby:

Pečovatelská služba je poskytována v domácím prostředí obyvatelům městské části

Prahy 10 a v Domech s pečovatelskou službou. Cílem této služby je umožnit i starším a

handicapovaným lidem, aby mohli zůstat plnohodnotnou součástí společnosti, využívat

místní instituce a mít přirozené společenské kontakty.

Poskytované služby se dělí do dvou oblastí:

• činnosti základní (např. pomoc při oblékání, při osobní hygieně, dovoz či donáška

jídla, zajištění chodu domácnosti),

• fakultativní (nad rámec činností základních, např. dohled nad klientem, odvoz do

Střediska osobní hygieny).

Služby jsou poskytovány v dohodnutý čas a úkony jsou poskytovány dle sjednané smlouvy

o poskytování pečovatelské služby. Platby za poskytnutý úkon jsou hrazeny na základě

platného sazebníku a vystaveného dokladu.

26


Kapacita zařízení: 2007

počet uživatelů: 1442

Počet neuspokojených žadatelů: 0

Časová dostupnost služby:

Po – Čt 7:00 - 15:30; Pá 7:00 - 14:30.

2008

počet uživatelů: 1643

Tísňová péče

terénní služba

cílová skupina:

senioři a občané se zdravotním

postižením vystavení riziku ohrožení

zdraví (nebo dokonce života) v případě

náhlého zhoršení jejich zdravotního

stavu

věk klientů: 83

Stručný popis služby:

Uživatel u sebe neustále nosí ovladač s tísňovým tlačítkem (ve velikosti krabičky od

zápalek), které umožňuje z kteréhokoliv místa v bytě spojení s dispečinkem. Po stisknutí

dojde k automatickému spojení s centrálním dispečinkem. Pracovnice dispečinku se

okamžitě po přijetí signálu telefonicky spojí s uživatelem, na základě tohoto rozhovoru

vyhodnotí situaci a domluví se na formě pomoci. V případě, že uživatel neodpovídá,

zorganizuje rychlou pomoc. Služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy o tísňové

péči, podmínkou je zavedení pevné linky.

Kapacita zařízení: 2007

počet uživatelů: 183

2008

počet uživatelů: 177

Počet neuspokojených žadatelů: 0

Časová dostupnost služby:

24 hodin denně.

Domov seniorů

pobytová služba

Gercenova 911, 102 00 Praha 10

email: vorackova@csop10.cz

telefon: 274 868 106

cílová skupina:

převážně senioři potřebující pomoc pro

sníženou soběstačnost z důvodu věku,

chronického onemocnění nebo

zdravotního postižení, ale jejichž stav

je stabilizovaný a nevyžadují denní

dohled a péči lékaře

věk klientů: --

27


Stručný popis služby:

Poskytováno je ubytování, strava, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní

osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, soc. terapeutické a

aktivizační činnosti, ošetřovatelská a rehabilitační péče, kadeřnice a pedikúra.

Kapacita zařízení: 2007

počet uživatelů: 45

Počet neuspokojených žadatelů: 0

Časová dostupnost služby:

24 hodin denně.

2008

počet uživatelů: 45

Domov seniorů

pobytová služba

Zvonkova 6, 106 00 Praha 10

email: kripnerova@csop10.cz

telefon: 272 173 033

cílová skupina:

senioři se sníženou soběstačností, kteří

nejsou schopni zajišťovat si své

základní životní potřeby

věk klientů: průměrně 85 – 87 let

Stručný popis služby:

Poskytováno je ubytování, strava, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní

osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické

činnosti.

Kapacita zařízení: 2007

počet uživatelů: 20

2008

počet uživatelů: 20

Počet neuspokojených žadatelů: 0

Časová dostupnost služby:

24 hodin denně.

Centrum denních služeb – domácí zdravotní péče

terénní služba

cílová skupina:

email: volbrechtova@csop10.cz

odborná zdravotnická péče

telefon: 272 730 813

poskytovaná na základě doporučení

ošetřujícího lékaře v domácím

prostředí

věk klientů: 18 – 100 let

Stručný popis služby:

Odbornou zdravotní péči poskytují registrované zdravotní sestry dle doporučení

ošetřujícího lékaře v domácím prostředí. Péče je hrazena zdravotními pojišťovnami.

28


Kapacita zařízení: 2007

počet uživatelů/počet kontaktů/počet

výkonů (z Prahy 10): 278/16594/34171

2008

počet uživatelů/počet kontaktů/počet

výkonů (z Prahy 10: 268/15688/33249

Počet neuspokojených žadatelů: 0

Časová dostupnost služby:

Po – Ne 7:00 – 18:00.

29


Český svaz žen

občanské sdružení

územní působnost: --

Panská 7

110 00 Praha 1

email: info@csz.cz

telefon: 224 211 017

Personální zajištění:

Pracovníci v přímé péči: --

Dobrovolníci/počet osob: --

Poskytované služby:

Kontaktní centrum

ambulantní služba

Stručný popis služby:

Tématické přednášky.

cílová skupina:

ženy

věk klientů: --

Kapacita zařízení: 2007

počet klientů: --

z MČ Praha 10: --

Počet neuspokojených žadatelů: 0

Časová dostupnost služby: --

2008

počet klientů: --

z MČ Praha 10: --

Terénní programy

terénní služba

Stručný popis služby:

----

Kapacita zařízení:

cílová skupina:

senioři a osoby se zdravotním

postižením

věk klientů: --

2007

počet klientů: --

z MČ Praha 10: 10

2008

počet klientů: --

z MČ Praha 10: --

Počet neuspokojených žadatelů: 0

Časová dostupnost služby: --

30


Česká unie neslyšících

občanské sdružení

územní působnost:

Praha a Středočeský kraj

Havlíčkova 4, 110 00 Praha 1

email: praha@cun.cz

fax: 224 827 111

sms: 725 865 823

Personální zajištění:

Pracovníci v přímé péči: 4

Dobrovolníci/počet osob: 20 (nejedná se o dobrovolníky dle zákona o

dobrovolnické službě)

Poskytované návazné služby:

• vydávání časopisu nejen pro neslyšící UNIE

• pořádání kulturních aktivit

• pořádání vzdělávacích a klubových aktivity apod.

Poskytované služby:

Tlumočnické služby

terénní a ambulantní služba

Dlouhá 37, 110 00 Praha 1

cílová skupina:

osoby se sluchovým postižením

věk klientů: bez omezení věku

Stručný popis služby:

Tlumočnické služby včetně dalších komunikačních služeb jsou nedílnou součástí všech

dalších služeb poskytovaných oblastní organizací Praha. Cílem je napomoci osobám se

sluchovým postižením zpřístupnit společenské akce. Služba zahrnuje zprostředkování

komunikace ve zvoleném komunikačním systému klienta dle Zákona č. 155/1998 Sb.,

o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob ve znění Zákona

č. 423/2008 Sb. Jsou to především český znakový jazyk a další komunikační systémy

vycházející z českého jazyka jako je záznam mluvené řeči v reálném čase (přepis

mluveného slova), vizualizace mluvené češtiny, znakovaná čeština a prstová abeceda.

Kapacita zařízení: 2007

počet uživatelů: 51

z MČ Praha 10: 6

skutečný počet klientů je větší, ne

všichni se zapíší do registračních

formulářů

2008

počet uživatelů: 87

z MČ Praha 10: 8

skutečný počet klientů je větší, ne

všichni se zapíší do registračních

formulářů

Počet neuspokojených žadatelů: 0

31


Časová dostupnost služby:

Služba je poskytována ambulantně každé úterý a čtvrtek 15:00 - 19:30, v ostatních časech

po domluvě. Terénně je služba poskytována dle požadavků klientů.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

terénní a ambulantní služba

cílová skupina:

Dlouhá 37, 110 00 Praha 1

osoby se sluchovým postižením

věk klientů: bez omezení věku

Stručný popis služby:

Strukturu sociálně aktivizačních služeb pro osoby se sluchovým postižením lze dělit:

• pro jednotlivce (tzv. aktivizační poradna) - pracovníci se v rámci základního

sociálního poradenství snaží poskytovat informace o službách Centra, pomoc

při porozumění textu, pomoc při zajištění aktivit sociálního zaměření. Sociálně

právní pomoc při vyřizování či obhajobě práv neslyšícího klienta. Dále pomoc při

obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským

prostředím, pomoc při vyplňování formulářů, vyřizování a sepisování úředních

záležitostí.

• pro skupinu klientů (tzv. neformální prostředí) - zajištění prostor pro klubovou a

zájmovou činnost, zprostředkování přednášek z kulturní, zdravotní a sociální

oblasti. Pomoc při realizaci akcí sociálního zaměření. Klubová činnost má za cíl

vytvářet určité skupiny lidí se stejnými či podobnými zájmy. Například klub

ohluchlých je zaměřen na problematiku osob, které ohluchly v pozdějším věku.

Dále klub seniorů pořádá setkání seniorů a připravuje pro ně různé aktivizační

činnosti, jako je třeba arteterapie apod. Do dnešní doby máme již šest klubů, jsou

to Klub turistů, Klub seniorů, Klub ohluchlých, Klub Joker, Klub šipek a Klub

rybářů.

Dalšími aktivitami jsou speciálně vytvořené kurzy pro neslyšící napomáhající jim

v orientaci v prostředí jako ochrana před sociálním vyloučením. Na tento rok

připravujeme kurz psaní SMSek, kurz základů ovládání počítačů a další.

Kapacita zařízení: 2007

počet uživatelů: 197

z MČ Praha 10: --

skutečný počet klientů je větší, ne

všichni se zapíší do registračních

formulářů

Počet neuspokojených žadatelů: 0

2008

počet uživatelů: 240

z MČ Praha 10: 23

skutečný počet klientů je větší, ne

všichni se zapíší do registračních

formulářů

32


Časová dostupnost služby:

Sociálně aktivizační služba pro osoby se sluchovým postižením je poskytována po celý rok

v době provozních hodin Centra sociálních služeb, v přítomnosti sociálního pracovníka,

pracovníka v sociálních službách, vedoucího centra sociálních služeb a dobrovolníků

podílejících se na pořádaných akcí České unie neslyšících a jejich klubů.

Centrum je pro neslyšící obvykle otevřené každý pracovní den 9:00 – 19:00 a v pátek

9:00 – 13:00. Při konání akcí je Centrum sociálních služeb otevřené i o víkendu a

neslyšící si mohou i v této době dojít pro radu ke své sociální situaci.

33


Dětské krizové centrum

občanské sdružení

územní působnost: ČR

V Zápolí 1250, 141 00 Praha 4

email: dkc@ditekrize.cz

telefon: 241 480 511

Personální zajištění:

Pracovníci v přímé péči: 24

Dobrovolníci/počet osob: 0

Poskytované doplňkové služby:

Zdravotnické služby – služby klinického psychologa.

Poskytované služby:

Krizová pomoc

terénní a ambulantní služba

cílová skupina:

rodiny s dětmi - děti týrané,

zneužívané, zanedbávané; děti

nacházející se v ohrožujícím prostředí;

děti v závažných životních situacích -

a jejich rodiny

věk klientů: 0 - 18, resp. 26 let + rodiče

a prarodiče ohrožených dětí

Stručný popis služby:

Krizová pomoc zahrnuje především krizovou intervenci, včetně ochrany dítěte před

dalším atakování či potrestáním za odtajnění okolností týrání či zneužívání, a složku

diagnostickou a terapeutickou, případně poradenství. Zaměřuje se na problematiku

syndromu týraného, zneužívaného dítěte či dítěte nacházejícího se ve zvlášť obtížné

situaci - rozpad rodiny, přepadení apod.

Kapacita zařízení: 2007

počet uživatelů/počet kontaktů:

489/3200

z MČ Praha 10:

počet uživatelů/počet kontaktů:

36/235

2008

počet uživatelů/počet kontaktů:

405/2850

z MČ Praha 10:

počet uživatelů/počet kontaktů:

37/230

Počet neuspokojených žadatelů:

10% z MČ Praha 10

Časová dostupnost služby:

34


Po a St 8:00 – 16:00, Út a Čt 8:00 – 18:00 a Pá 8:00 – 14:00.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

terénní a ambulantní služba

cílová skupina:

rodiny s dětmi - děti týrané, rodiny

s dětmi, zejména s rozvinutým

syndromem CAN, se sníženými

rodičovskými kompetencemi; rodiny

zasažené rozpadem a rozvodem; rodiny

s výskytem faktorů rizikových pro dítě

(závislosti, závažné onemocnění,

nezaměstnanost apod.), děti

v závažných životních situacích -

a jejich rodiny

věk klientů: 0 - 18, resp. 26 let + rodiče

a prarodiče ohrožených dětí

Stručný popis služby:

Zvyšování informovanosti osob o možnostech řešení, o oprávněných nárocích, konzultace

s rodiči o vhodných výchovných přístupech, poradenství výchovné, psychologické,

sociální a sociálně právní; diagnostika aktuálního stavu dítěte, diagnostika příčin

dysfunkčnosti rodiny, psychoterapie, sanace rodiny; bezplatná právní poradna zaměřená

na otázky sociálně právní ochrany dětí.

Kapacita zařízení: 2007

počet uživatelů/počet kontaktů:

354/1960

z MČ Praha 10:

počet uživatelů/počet kontaktů:

39/215

2008

počet uživatelů/počet kontaktů:

265/1790

z MČ Praha 10:

počet uživatelů/počet kontaktů:

29/180

Počet neuspokojených žadatelů:

10% z MČ Praha 10.

Časová dostupnost služby:

Po a St 8:00 – 16:00, Út a Čt 8:00 – 18:00 a Pá 8:00 – 14:00.

Telefonická krizová pomoc

terénní služba

35

cílová skupina:

děti ohrožené syndromem CAN; děti v

krizových životních situacích; dospělé

osoby v krizi; rodiny s dětmi; lidé

z bezprostředního okolí dítěte;

spolupracující odborníci


věk klientů: celá populace

Stručný popis služby:

Linka důvěry DKC je ve shodě s celým zařízením specializována zejména na problematiku

syndromu CAN a ohrožených dětí. Volajícími jsou jednak samotné děti, jednak členové

rodiny či osoby z bezprostředního okolí dítěte, které vnímají jeho nepříznivou situaci a

např. konzultují vhodné postupy v rámci pomoci ohroženému dítěti. Specifikem naší

Linky důvěry je mimo jiné i to, že se na ni mohou obracet i odborníci, kteří se v rámci své

profese dostávají do kontaktu s podezřením na týrání či zneužívání dítěte. Distanční

krizová pomoc je poskytována formou telefonické linky důvěry a internetového

poradenství.

Kapacita zařízení: 2007

počet uživatelů: 3244

z MČ Praha 10: nelze určit

2008

počet uživatelů: 3108

z MČ Praha 10: nelze určit

Počet neuspokojených žadatelů:

10% z MČ Praha 10

Časová dostupnost služby:

24 hodin denně.

36


Diakonie ČCE – středisko křesťanské pomoci v Praze

evidovaná právnická osoba

územní působnost: --

Personální zajištění:

Pracovníci v přímé péči: --

Dobrovolníci/počet osob: --

Poskytované služby:

Belgická 22, 120 00 Praha 2

email: skp@diakoniecce.cz

telefon: 222 520 589

Pečovatelská služba

terénní služba

cílová skupina:

senioři se sníženou soběstačností,

osoby s chronickým duševním

onemocněním, osoby s chronickým

onemocněním, osoby se zdravotním

postižením

věk klientů: nad 65 let

Stručný popis služby:

Zkvalitnění života seniorů - pomoc na úřadech, k lékaři, způsob, jak pomoci seniorům zůstat

v domácím prostředí - osobní hygiena, příprava a podání stravy a udržování domácnosti,

kontakt se společenským prostředím.

Kapacita zařízení: 2007

počet uživatelů: --

z MČ Praha 10: --

Počet neuspokojených žadatelů: --

Časová dostupnost služby:

Dle potřeby - i vícekrát denně.

2008

počet uživatelů: --

z MČ Praha 10: 25

37


Diakonie ČCE Praha – středisko Ratolest v Praze 10

evidovaná právnická osoba

územní působnost: --

Personální zajištění:

Pracovníci v přímé péči: 6

Dobrovolníci/počet osob: 2 až 4

Saratovská 159

100 00 Praha 10 - Strašnice

email: ratolest@centrum.cz

www.ratolest.wz.cz

telefon: 274 821 297

Poskytované návazné služby:

Zajišťujeme stravování a další fakultativní služby – canisterapie, rehabilitace, plavání,

léčebné jízdy na koních, spolupráce s psychologem, psychiatrem a rehabilitační lékařkou.

Poskytované služby:

Denní stacionář

ambulantní služba

registrace č. 5784752

cílová skupina:

osoby s mentálním a kombinovaným

postižením

věk klientů: 19 – 64 let, v současné

době do 35 let

Stručný popis služby:

Posláním denního stacionáře je poskytování podpory lidem s mentálním

a kombinovaným postižením k co největšímu rozvoji schopností. Usilujeme o jejich

sociální začlenění a připravujeme je k maximálnímu osamostatnění se. Nabízíme

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při zvládání běžných úkonů,

stravování, plavání, jízdy na koních, canisterapii, výlety, ozdravné pobyty, návštěvy

kulturních akcí, pravidelné konzultace psychologa a psychiatra apod.

Kapacita zařízení: 2007

počet klientů: 13

z MČ Praha 10: 6

2008

počet klientů: 12

z MC Praha 10: 6

Počet neuspokojených žadatelů:

V roce 2007 2 uživatelé.

Časová dostupnost služby:

Služba je poskytována v pracovních dnech v době 7:00 – 16:00.

Raná péče

terénní služba

registrace č. 3913592

cílová skupina:

38


odiny s dětmi s postižením

v předškolním věku

věk klientů: 0 – 7 let

Stručný popis služby:

Posláním je podpora rodiny s dítětem raného věku se zdravotním postižením tak, aby

mohla žít běžným způsobem života v přirozeném prostředí. Zajišťujeme poradenství

s praktickými návody, jak podporovat vývoj dítěte, pomoc při vyhledávání informací,

podporu v krizi a pomoc při uplatňování práv a zájmů rodiny.

Kapacita zařízení: 2007

počet klientů: 9 – 10 rodin

z MČ Praha 10: 1 rodina

2008

počet klientů: 9 – 10 rodin

z MČ Praha 10: 1 rodina

Počet neuspokojených žadatelů:

Nelze přesně stanovit, klientské rodiny získáváme od střediska rané péče Diakonie ČCE v

Praze 5, kde je v současné době plný stav.

Časová dostupnost služby:

Služba je námi poskytována v rodinách klientů vždy v pondělí a ve středu v průběhu dne.

39


Dům Naděje Praha Záběhlice – azylový dům

občanské sdružení Naděje o. s.

územní působnost: --

K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5

email: k.vavrusova@nadeje.cz

telefon: 271 741 360

Personální zajištění:

Pracovníci v přímé péči: 7,5

Dobrovolníci/počet osob: nepravidelně

Poskytované návazné služby:

Fakultativní služby pro uživatele zařízení: pomoc při zajištění stravy a zajištění stravy

(dle zájmu a potřeb uživatelů).

Poskytované služby:

Azylový dům

pobytová služba

Rybalkova 351/31, Praha 10 - Vršovice

cílová skupina:

ženy ve věku od 18 let v nepříznivé

sociální situaci spojené se ztrátou

domova nebo bydlení, kterou nejsou

schopny řešit vlastními silami

věk klientů: od 18 let

Stručný popis služby:

Dům Naděje Praha – Vršovice je zařízení, které se snaží pomáhat ženám v nepříznivé

sociální situaci spojené se ztrátou bydlení při návratu k běžnému způsobu života.

Cílem zařízení je, aby uživatelky zlepšily své dovednosti nezbytné pro běžný způsob

života, obnovily své přirozené vztahy, řešily své závazky, získaly a udržely si zaměstnání

nebo jiný stabilní zdroj příjmu, využívaly běžně dostupné služby, odešly do návazného

bydlení.

Nástrojem k naplňování cílů zařízení je individuální sociální práce s uživateli.

Kapacita zařízení: 2007

počet lůžek: 25

počet klientů: 60

z MČ Praha 10: 2

2008

počet lůžek: 25 (od dubna 30)

počet klientů: 88

z MČ Praha 10: 7

Počet neuspokojených žadatelů: 2007

neevidováno

2008

evidováno od poloviny roku

počet klientů: 2

z MČ Praha 10: 0

40


Časová dostupnost služby:

Nepřetržitě.

41


Elpida plus, o.p.s.

obecně prospěšná společnost

územní působnost: celá ČR včetně

Prahy

Bartolomějská 11

110 00 Praha 1

Limuzská 8

100 00 Praha 10

email: brona.hiliova@elpida.cz

telefon: 224 231 914

Personální zajištění:

Pracovníci v přímé péči: 19

Dobrovolníci/počet osob: 0

Poskytované návazné služby:

Výuka PC kurzů a jazykových kurzů pro seniory - projekt Školička internetu pro seniory,

vydávání časopisu pro seniory VITAL plus.

Poskytované služby:

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

ambulantní služba

cílová skupina:

senioři

věk klientů: mladší senioři (65 - 80let);

starší senioři (nad 80 let)

Stručný popis služby:

Senior centrum Limuzská zahájilo činnost začátkem června 2008. Svou činností přímo

navazuje na aktivity Školičky internetu pro seniory, která je v provozu od roku 2003. Byla

vytvořena síť vzájemně propojených poraden a aktivit:

• Sociálně-zdravotní poradna (Alzheimerova choroba, problémy se spánkem, bolesti

páteře či kloubů).

• Sociálně-právní poradna (individuální poradenství s právní a sociální tématikou).

• Počítačová poradna (individuální konzultace týkající se PC, které probíhají osobně

či po internetu).

• Individuální poradna (poradí, co a jak nejrychleji najít na internetu).

• Tváří v tvář (prostor pro sdílení svých starostí).

• Trénink paměti (pomáhá zachovat duševní svěžest a koncentraci).

• Arteterapie (pocitové malování).

• Tvořivé pátky (tvůrčí práce pod vedením výtvarnice Věry Boudníkové-Špánové).

• Výtvarná dílna (rozvíjí především jemnou motoriku).

• Literární dílna (scénické čtení, vlastní tvorba).

• Společenská setkávání (tématické besedy, příjemné odpolední posezení,

vyprávění, výstavy besedy atd.).

• Relaxační pobyty (podporují zdraví a imunitu).

42


Kapacita zařízení:

Registrovaná roční kapacita služby je

1200 klientů (změna v registru v roce

2009)

2007

počet klientů/kontaktů: --

z MČ Praha 10: --

2008

počet klientů: 540

z MČ Praha 10: 178

Počet neuspokojených žadatelů: 0

Časová dostupnost služby:

Pondělí až pátek 8:00 - 19:00.

Telefonická krizová pomoc

terénní služba

cílová skupina:

osoby v krizi a senioři

věk klientů: 27 – nad 80 let

Stručný popis služby:

Linka seniorů 800 200 007 je bezplatná anonymní linka důvěry a krizové intervence pro

seniory a osoby o seniory pečující s celostátní působností. Poskytuje kvalitní

psychologickou intervenci, informace z oblasti medicíny, práva, psychologie a systému

sociální podpory.

Kapacita zařízení: 2007

počet klientů/kontaktů: 9257

z MČ Praha 10: --

Počet neuspokojených žadatelů: --

Časová dostupnost služby:

Každý všední den a o vánočních svátcích 8:00 - 20:00.

2008

počet klientů/kontaktů: 10186

z MČ Praha 10: --

43


Farní charita Vršovice a Římskokatolická farnost u kostelů

sv. Mikuláše a sv. Václava

evidovaná právnická osoba

územní působnost: --

Vršovické náměstí 84/6

100 00 Praha 10

email: rechnero@heroldovysady.cz

telefon: 721 444 323

email: stanislav.gora@knez.cz

telefon: 271 742 523

Personální zajištění:

Pracovníci v přímé péči: --

Dobrovolníci/počet osob: 30

Poskytované služby:

Ozdravné pobyty

pobytová služba

cílová skupina:

senioři a děti

věk klientů: --

Stručný popis služby:

Pomoc seniorům v odbourávání samoty, nedostatku aktivit a lidských kontaktů. Umožnit

dětem ze sociálně slabších poměrů o jarních (na horách) a letních prázdninách trávit

smysluplně čas (sport, hry, duchovní služba) v přírodě.

Kapacita zařízení: 2007

počet klientů: cca 15

z MČ Praha 10: cca 15

2008

počet klientů: cca 55

z MČ Praha 10: cca 50

Počet neuspokojených žadatelů:

3 žadatelé z Prahy 10.

Časová dostupnost služby:

Služba je poskytována v pracovních dnech v době 7:00 – 16:00.

Pečovatelské služba

terénní služba

cílová skupina:

senioři

věk klientů: --

Stručný popis služby:

Návštěvy - hlavně lidský kontakt, podle potřeby nákup, úklid.

44


Kapacita zařízení: 2007

počet klientů: --

z MČ Praha 10: --

2008

počet klientů: --

z MČ Praha 10: --

Počet neuspokojených žadatelů: --

Časová dostupnost služby:

Dle potřeb 1 – 2 x týdně.

45


Fokus Praha, o. s.

občanské sdružení

územní působnost: --

Dolákova 24

181 00 Praha 8 - Bohnice

email: jih@fokus-praha.cz

telefon: 775 080 387

Personální zajištění:

Pracovníci v přímé péči: cca 70

Dobrovolníci/počet osob: nevíme přesně

Poskytované návazné služby:

Poskytujeme i služby zaměstnanosti - chráněné pracovní dílny (vč. sociálních firem) a

dále zdravotnické služby - psychiatrické a psychoterapeutické služby.

Poskytované služby:

Sociální rehabilitace

terénní a ambulantní služba

komunitní tým

cílová skupina:

dospělé osoby s duševním

onemocněním

věk klientů: 18- 65 let (ojediněle i

starší)

Stručný popis služby:

Služba je koncipována jako případové vedení - provázení (case management - CM). Je

zaměřena zejména na osoby, které potřebují podporu ve více oblastech života (rodina,

sociální kontakty, práce, vzdělání, volný čas, finance atd.).

Do náplně pracovníka patří také kontakt a vyjednávání v zájmu klienta s dalšími stranami

(s úřady, rodinou, s lidmi z blízkého klientova okolí, s dalšími profesionály, kteří s

klientem pracují).

Pracovník CM působí jako koordinátor péče: pomáhá klientovi vyhledávat a využívat

vhodné specializované služby (chráněné dílny, centra denních aktivit, krizová zařízení) i

další běžné služby a zdroje (sportovní zařízení, zájmové činnosti) a zprostředkovává

informace o nich. Zároveň dbá na to, aby se služby nekřížily a jednaly v zájmu klienta.

Klienti jsou evidováni buď v sociální rehabilitaci, nebo v podpoře samostatného bydlení.

Služba je založena na individuálním přístupu, je dlouhodobá, pružná a preferuje

multidisciplinární přístup. Snaží se asistencí a individuální podporou udržet klienty co

nejdéle v běžných podmínkách komunity. Zajišťuje provázání klienta se sítí sociální

pomoci, v kombinaci s poradenstvím a nácvikem individuálních dovedností.

Služba zároveň plní funkci kontaktního místa pro osoby s duševním onemocněním žijící

na daném území HMP - vnitroorganizačně - regionu (Sever, Jih, Západ), a to v oblasti

sociálně – právní podpory, bydlení, zaměstnávání.

Kapacita zařízení: 2007

počet klientů: 311 – včetně klientů, kteří od

roku 2008 využívali PSB cca 35

z MČ Praha 10: 17

46


2008

počet klientů: 261

z MČ Praha 10: 30

Počet neuspokojených žadatelů: 0

Časová dostupnost služby:

Pracovní dny, dle potřeb klienta, obvykle 8:30-17:00.

Podpora samostatného bydlení

terénní služba

komunitní tým

cílová skupina:

dospělé osoby s duševním

onemocněním

věk klientů: --

Stručný popis služby:

Cílem služby je umožnit klientovi bydlet s co největší mírou samostatnosti a co nejmenší

mírou podpory v běžných neústavních podmínkách. Služba přispívá ke stabilizaci

zdravotního stavu klienta, ke snížení počtu hospitalizací. Služba je určena uživatelům,

kteří mají vlastní (nájemní, společný) byt. Pracovník dochází v souladu s rehabilitačním

plánem k uživateli a společně řeší problémy, které uživatel sám nezvládá. Služba probíhá

podle potřeby uživatele v rámci rehabilitačního plánu a dohody, která je s uživatelem

předem uzavřena. Službu zajišťuje příslušný komunitní tým. Probíhá podle potřeby

klienta v rámci rehabilitačního plánu a dohody, která je s klientem předem uzavřena.

Pracuje se metodou CM (case management).

Kapacita zařízení: 2007

počet klientů: neposkytována –

registrace 1. 1. 2008

z MČ Praha 10: --

Počet neuspokojených žadatelů: 0

Časová dostupnost služby:

Pracovní dny, dle potřeb klienta, obvykle 8:30 – 17:00.

2008

počet klientů: 52

z MČ Praha 10: 6

Odborné sociální poradenství

terénní a ambulantní služba

komunitní tým

cílová skupina:

dospělé osoby s duševním

onemocněním

věk klientů: 18 - 60 let (výjimečně

starší)

Stručný popis služby:

V základech služby stojí zprostředkování informací a poradenství s cílem posílit

samostatnost v rozhodování, kompetentnost a celkově vyšší autonomii uživatelů. Služba

má jednorázový či krátkodobý charakter, ale je možné ji využívat i opakovaně (i

anonymně) a je poskytována i terénním způsobem. Nejčastěji se jedná o lidi s

47


psychotickým onemocněním, u nichž došlo k opakovaným projevům nemoci. Služba

může být poskytována i osobám, které nelze označit za chronicky duševně nemocné, ale u

nichž zdravotní stav jednorázově či krátkodobě vyžaduje intenzivní podporu služby, např.

po dlouhodobé hospitalizaci.

Kapacita zařízení: 2007

počet klientů: 300

z MČ Praha 10: není známo

Počet neuspokojených žadatelů: 0

Časová dostupnost služby:

Pracovní dny, dle potřeb klienta, obvykle 8:30 – 17:00.

2008

počet klientů: 330

z MČ Praha 10: 2

Chráněné bydlení

pobytová služba iv

komunitní tým

cílová skupina:

dospělé osoby s duševním

onemocněním

věk klientů: 18 - 60 let

Stručný popis služby:

Chráněné bydlení (Asistence v chráněných bytech) - v současné době má Fokus Praha 7

bytů (zatím pouze v regionu Jih, tj. Praha 2 a 4). Klient zde bydlí sám. Pracovník v

návaznosti na rehabilitační plán dochází za klientem do bytu. Byt na půli cesty je nutno

považovat za vyšší formu rehabilitace. Je určen pro klienty s menším handicapem a pro

klienty, kteří zvládli rehabilitaci v Domě na půli cesty. Cílem rehabilitace v Bytě na půli

cesty je téměř úplné osamostatnění klienta tak, aby zvládal samostatné bydlení s

minimální podporou. Smlouva o pobytu v chráněném bytě je uzavírána na dobu 1 roku a

je možné ji prodloužit, pokud to vyžaduje situace.

Kapacita zařízení: 2007

počet klientů:9

z MČ Praha 10:0

2008

počet klientů: 13

z MČ Praha 10: 1

Počet neuspokojených žadatelů: 0

Časová dostupnost služby:

Pracovní dny, dle potřeb klienta, obvykle 8:30 – 17:00.

Sociálně terapeutické dílny – Dílna Hvězdáři a CEDRA

ambulantní služba

cílová skupina:

komunitní tým

dospělé osoby s duševním

onemocněním

věk klientů: 18 - 60 let (ojediněle i

starší)

48


Stručný popis služby:

Cílovou skupinou služby jsou dospělé osoby s duševním onemocněním, které se

připravují na vstup do pracovní a sociální rehabilitace, popř. jsou na jejím začátku, a

jejich primárními potřebami jsou: potřeba pracovat, navazovat sociální vztahy a kontakty,

potřeba aktivně využívat volný čas.

Kapacita zařízení: 2007

počet klientů: 63

z MČ Praha 10: 4

2008

počet klientů: 70

z MČ Praha 10: 6

Počet neuspokojených žadatelů: 0

Časová dostupnost služby:

Pracovní dny 8:30 – 17:00.

Sociální rehabilitace

terénní a ambulantní služba

Centrum programů podpory

zaměstnávání (CPPZ)

cílová skupina:

dospělé osoby s duševním

onemocněním

věk klientů: 18 - 60 let (ojediněle i

starší)

Stručný popis služby:

CPPZ je registrovaná sociální služba (sociální rehabilitace), která se zaměřuje na pracovní

oblast života lidí s duševním onemocněním. Služba rozšiřuje proces celkové rehabilitace

klienta o nácviky dovedností spojených se získáváním pracovního uplatnění, poskytuje

sociální a pracovní poradenství, pomáhá uživateli při začleňování do pracovního

prostředí, pracuje s krizovými situacemi, podporuje klienta při zhoršení zdravotního

stavu apod.

Ve svých programech umožňuje uživatelům získat nebo obnovit pracovní a sociální

dovednosti a návyky. V rámci systému pracovní rehabilitace ve Fokusu Praha se tak jedná

o klíčovou službu, která nabízí hned několik programů:

• Program chráněného tréninkového zaměstnávání - nácvik pracovních a sociálních

dovedností na k tomu vytvořených chráněných pracovních místech. Cílem je

přechod mimo tyto chráněné pracovní podmínky. Pod tento program spadají

místa v chráněných dílnách, určená jako tréninková - krátkodobá (rehabilitace

klienta by na takovém místě měla být ukončena do 18 měsíců, pak by klient měl

postoupit do jiného programu, nebo získat trvalé chráněné místo).

• Program přechodného zaměstnávání - trénink pracovních dovedností v

nechráněném nebo méně chráněném prostředí. Oba tyto programy tedy

nenabízejí stálé pracovní uplatnění a jsou časově omezeny na půl roku s možností

prodloužení na rok.

• Program podporovaného zaměstnávání - nabízí časově omezenou podporu a

pomoc (max. 2 roky) při vyhledávání a udržení stálého zaměstnání na otevřeném

trhu práce. Kapacita tohoto programu je 5-8 lidí.

• Program poradenství - poradenství při výběru chráněných dílen Fokusu,

kontaktování na ně i na pracovně rehabilitační programy partnerských organizací.

Poskytuje poradenství ohledně vyjednávání s úřady a kontakty na ně, informace o

49


dalších službách a týmech jak uvnitř Fokusu, tak v jiných organizacích. Nabízí

uživatelům jak samotné poradenství, tak orientaci v jiných službách. Pomáhá také

vyhledávat vhodnou rekvalifikaci.

Služba je terénní, je poskytována i v pracovním prostředí běžného trhu práce - u

zaměstnavatelů.

Kapacita zařízení: 2007

počet klientů: 84

z MČ Praha 10: 2

Počet neuspokojených žadatelů: 0

Časová dostupnost služby:

Pracovní dny 8:30 – 17:00.

2008

počet klientů: 92

z MČ Praha 10: 7

Chráněná pracovní dílna – tři dílny

zaměstnání

cílová skupina:

dospělé osoby s duševním

onemocněním

věk klientů: 18 - 60 let

Stručný popis služby:

Chráněné pracovní dílny jsou zřizovány dle Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v

platném znění. Znevýhodněné osoby (osoby se zdravotním postižením) jsou zaměstnanci

organizace, pracující v chráněných podmínkách. Každá z dílen má místa určená pro

dlouhodobé zaměstnání (pro osoby, které vyžadují trvalé chráněné pracovní podmínky) a

místa určená pro „trénink“, resp. se jedná o místa, která jsou obsazována lidmi

směřujícími na běžný trh práce, kteří si potřebují obnovit pracovní návyky, např. po

dlouhodobé hospitalizaci v psychiatrické léčebně.

Kapacita zařízení: 2007

počet klientů: 66

z MČ Praha 10: 2

Počet neuspokojených žadatelů: 0

Časová dostupnost služby:

Pracovní dny.

2008

počet klientů: 52

z MČ Praha 10: 2

Sociální firma – tři firmy

zaměstnání v

cílová skupina:

dospělé osoby s duševním

onemocněním

věk klientů: 18 - 65 let

50


Stručný popis služby:

Sociální firma (SF) je v ČR nově používaným termínem, souvisejícím se sociálním

podnikáním. SF kromě toho, že OZP zaměstnává, tak se více zaměřuje i na ekonomickou

udržitelnost a rozvoj (cílem je 100% financování z vlastních příjmů). Od chráněných

pracovních dílen (CHPD) se liší zejména nižším % zastoupením znevýhodněných osob

(max. 50%; CHPD musí mít alespoň 60%, aby splnila zákonem stanovenou hranici) a

tedy výrazně prointegrativním přístupem. Svými postupy by se SF neměla výrazně

odlišovat od běžných firem, vč. kariérního postupu znevýhodněného zaměstnance.

Kapacita zařízení: 2007

počet klientů: 37

z MČ Praha 10: neznámé

Počet neuspokojených žadatelů: --

Časová dostupnost služby:

Pracovní dny.

2008

počet klientů: 42

z MČ Praha 10: neznámé

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením –

CDA Dům Libuše a Centrum psychosociální rehabilitace

ambulantní služba

cílová skupina:

dospělé osoby s duševním

onemocněním

věk klientů: 18 - 65 let (ojediněle i

starší)

Stručný popis služby:

Základním cílem služeb je zamezení sociální izolace prostřednictvím klubových,

vzdělávacích aktivit a socioterapeutické podpory. Smyslem je zlepšení či alespoň udržení

kvality života s využitím jak vlastních zdrojů klienta, tak zdrojů komunity. Tyto aktivity

jsou zároveň dobrým prostorem pro navazování kvalitního vztahu s klientem, který

umožňuje dále poradenský a socioterapeutický působit. Centrum denních aktivit vytváří

pro své klienty příjemné a bezpečné prostředí, kde mohou aktivně trávit svůj volný čas.

Charakterem je centrum více nízkoprahové než ostatní sociální služby pro duševně

nemocné v Praze, a tak se daří otevírat prostor k aktivitě i pro klienty s takovým

charakterem onemocnění, které jim v jiných službách brání uspět nebo je vůbec využívat.

Centrum zároveň podporuje samostatnou aktivitu a cílem pracovníků je zajistit, aby

klienti centra sami aktivně participovali na jeho chodu. Proto jsou do služeb organizace

volnočasových a vzdělávacích aktivit na dohody o provedení práce zapojeni i laičtí

pracovníci se zkušeností s duševním onemocněním. Centrum se ve svých programech

snaží podporovat i sport a zdravý životní styl svých klientů.

Kapacita zařízení: 2007

počet klientů: 100

z MČ Praha 10: 10

2008

počet klientů: 97

z MČ Praha 10: 10

Počet neuspokojených žadatelů: 0

51


Časová dostupnost služby:

Dům u Libuše: Ne-Čt 11:00 – 17:00, St 13:00 – 20:00, So - dle aktuální programové

nabídky (výlety, apod.).

Chráněné bydlení vi

pobytová služba

cílová skupina:

dospělé osoby s duševním

onemocněním

věk klientů: 18 - 65 let (ojediněle i

straší)

Stručný popis služby:

Cílovou skupinou služby jsou dospělé osoby s duševním onemocněním, které mají větší

sociálně zdravotní handicap, ale příznivou prognózu, tzn. potřebují větší míru pomoci a

podpory na relativně krátkou dobu (2-3 roky). Službu mohou využívat klienti ze všech MČ

Prahy. V roce 2009 připravujeme rozšíření terapeutické podpory pracovníků v sociálních

službách na více hodin v týdnu, což přináší potřebu zvýšení počtu pracovních úvazků na

službu. Počet uživatelů služby s příspěvkem na péči je poloviční.

Důvody jsou následující:

• Lidem s duševním onemocněním jsou příspěvky na péči, vinou složitosti

posuzování a kritérií nastavených zejména na tělesný handicap, přiznávány ve

výrazně menší míře. Roli hraje i demotivační faktor příspěvku pro uživatele - „já

přece nejsem závislý na něčí pomoci“ v momentě, kdy se ve službě pracuje

zejména s jeho silnými stránkami.

• Charakter služby předpokládá vyšší stupeň samostatnosti uživatele než je tomu

např. u trvalého typu chráněného bydlení. Plánované personální obsazení služby

budeme následně promítat do změn v registraci.

Kapacita zařízení: 2007

počet lůžek: 8

počet klientů: 9

z MČ Praha 10: 0

Počet neuspokojených žadatelů: 0

2008

počet lůžek: 8

počet klientů: 18

z MČ Praha 10: 0

Časová dostupnost služby:

Ubytování denně, podpora od pracovníků Po - Pá 12:00 – 20:00, Ne 12:00 – 18:00.

52


FORMIKA, o. s.

občanské sdružení

zřizovatel poskytovatele:

Ministerstvo vnitra ČR

územní působnost:

Praha a Středočeský kraj

Filipova2013/3

148 00 Praha 4

pro doručování:

Filipova 2013/3

148 00 Praha 4

email: formika@formika.org

telefon: 775 350 115

Personální zajištění:

Pracovníci v přímé péči: 5

Dobrovolníci/počet osob: 0

Poskytované návazné služby:

Poskytujeme stáže, praxe pro pracovníky v sociálních službách, odborné konzultace,

metodické vedení, lektorskou činnost na vzdělávacích akcích, supervize, audity kvality

(vše v oblastech: sociální služby a jejich kvalita, podporované zaměstnávání).

Poskytované služby:

Sociální rehabilitace

registrace č.: 4323134

terénní a ambulantní služba

cílová skupina:

lidé se sníženou úrovní dovedností

potřebných pro získání a udržení si

vhodného pracovního uplatnění na

otevřeném trhu práce, např. osoby

s mentálním, tělesným, smyslovým či

kombinovaným postižením, osoby

s duševním onemocněním a lidé

v sociální izolaci

věk klientů: 18 – 65 let

Stručný popis služby:

Cíle služby:

• umožnit lidem z cílové skupiny získat a udržet si vhodné zaměstnání na otevřeném

trhu práce

• zvýšit jejich míru samostatnosti, tedy úroveň jejich dovedností potřebných k

získání a udržení si práce

Uživatel služby si s podporou pracovního konzultanta nejprve vytvoří představu o

vhodném pracovním uplatnění (činnost, úvazek, lokalita, prostředí, mzda apod.), a to

prostřednictvím rozhovoru s ním i s blízkými lidmi, exkurzí na běžná pracoviště,

krátkodobých stáží či na základě spolupráce s psychologem. Ve 2. fázi získá vhodné

pracovní místo na běžném pracovišti. Poté čerpá podporu přímo na pracovišti (pracovní

asistenci) vedoucí k tomu, aby si získané pracovní místo udržel. Souběžně se všemi fázemi

probíhá systematický trénink dovedností potřebných k získání a udržení si práce

v podpůrné skupině „job klub“ a v prostředí individuálního nácviku pod vedením

pracovního konzultanta. Vývoj úrovně dovedností je v případě každého uživatele

systematicky zjišťován. Za poskytování služeb každému uživateli je zodpovědný konkrétní

53


pracovní konzultant, který spolupracuje s rodinami uživatelů, s poskytovateli dalších

služeb, s lékaři a pracovníky úřadu práce a dalších institucí.

Kapacita zařízení: 2007

počet klientů/konzultací

(hl. m. Praha): 55

z MČ Praha 10: 6

2008

počet klientů/konzultací konzultací

(hl. m. Praha): 61

z MČ Praha 10: 5

Počet neuspokojených žadatelů:

2007 – 31, z toho z MČ Praha 10 odhadem 3 uživatelé, údaj nebyl sledován

2008 – 20, z toho z MČ Praha 10 odhadem 2 uživatelé, údaj nebyl sledován

Časová dostupnost služby:

Služba je poskytována celoročně - 9:00 – 17:00 (pracovní dny), nebo v jiných časech, v

případě, že v tomto čase není možno dosáhnout osobního cíle uživatele služby.

54


Hewer

právní forma: --

územní působnost: --

Pod Strašnickou vinicí 13/191

100 00 Praha 10

email: hewer@pecovatel.cz

telefon: 274 781 341

Personální zajištění:

Pracovníci v přímé péči: 50 – 70 pro celou Prahu

Dobrovolníci/počet osob: 0

Poskytované služby:

Osobní asistence

terénní služba

cílová skupina:

senioři, osoby se zdravotním

a mentálním handicapem, smyslově

postižení, dlouhodobě a chronicky

nemocní

věk klientů: bez omezení

Stručný popis služby:

Klientem řízená osobní asistence zahrnující všechny zákonem stanovené činnosti včetně

dlouhodobějších doprovodů v nemocničním zařízení, na dovolené či léčebném pobytu

apod.

Kapacita zařízení: 2007

počet klientů/počet hodin: 127/14.602

z MČ Praha 10: 28/2.810

2008

počet klientů/počet hodin:208/30.046

z MČ Praha 10: 22/2.660

Počet neuspokojených žadatelů:

V roce 2007 58 uživatelů, z toho 12 z MČ Praha 10. V roce 2008 23 uživatelů, z toho 23

z MČ Praha 10.

Časová dostupnost služby:

24 hodin denně.

55


HoSt Home – Start Česká republika

občanské sdružení

územní působnost:

Praha, Brno, Liberec

Holandská 22

101 00 Praha 10

email: info@hostcz.org

telefon: 272 656 031

Personální zajištění:

Pracovníci v přímé péči: 2

Dobrovolníci/počet osob: 12

Poskytované služby:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

terénní služba

cílová skupina:

rodiny s dítětem/dětmi do 6 let

ohrožené sociálním vyloučením

věk klientů: děti do 6 let

Stručný popis služby:

Cílem služby HoStu je posilování pocitu rodičovské identity a podpora stability rodičů

k vytváření harmonického prostředí pro zdravý vývoj dítěte. Zaměřujeme se na rodiny,

kterým chybí životní zkušenosti nebo se ocitají v sociální izolaci. Služba funguje na

principu dobrovolné přátelské pomoci zkušeného rodiče-dobrovolníka nezkušenému

rodiči - klientovi a spočívá především v docházení dobrovolníků do rodin, kde pomáhají

nejčastěji s výchovou a péčí o dítě. Služba je bezplatná.

Kapacita zařízení: 2007

počet klientů (hl. m. Praha): 20

z MČ Praha 10: 0

2008

počet klientů (hl. m. Praha): 28

z MČ Praha 10: 2

Počet neuspokojených žadatelů:

V roce 2008 5 klientů, z Prahy 10 žádný klient.

Časová dostupnost služby:

Služba je poskytována v domácnostech klientů 1x týdně na 2-3 hodiny, 9:00 – 17:00

(pracovní dny), konkrétní čas je na domluvě klienta a dobrovolníka. V případě, že v tomto

čase není možno dosáhnout osobního cíle uživatele služby, i v jiných časech. Služba je

poskytována celoročně.

56


Klub K2, o.p.s.

obecně prospěšná společnost Provozovna: Praha 10, Ostružinová 9

územní působnost: -- Sídlo: Praha 10, K Rybníčkům 15

Personální zajištění:

Pracovníci v přímé péči: 10

Dobrovolníci/počet osob: 10

Poskytované služby:

Centrum denních služeb,

Sociálně aktivizační služby pro

rodiny s dětmi

cílová skupina:

rodiče s dětmi od 0 do 6 let, zejména

rodiče na mateřské/rodičovské

dovolené

děti od 0 do 6 let

věk klientů:

děti 0 - 6 let, dospělí 25 – 45 let

Stručný popis služby:

Prevence sociálního vyloučení osob pečujících o závislého člena rodiny formou setkávání,

kurzů, seminářů a volnočasových aktivit pro rodiče s hlídáním dětí, pro děti

s doprovodem rodičů i pro celou rodinu.

Kapacita zařízení: 2007

počet klientů/kontaktů: 260/2.415

z MČ Praha 10: 190

2008

počet klientů/kontaktů: 350/3.097

z MČ Praha 10: 220

Počet neuspokojených žadatelů: --

Časová dostupnost služby:

Po – Pá 9:00 – 18:00

57


Máme otevřeno ?

občanské sdružení

územní působnost: --

Hradešínská 2144/47

101 00 Praha 10, Vinohrady

email: vstupte@mameotevreno.cz

telefon: 222 511 216

Personální zajištění:

Pracovníci v přímé péči: 58

Dobrovolníci/počet osob: cca 50

Poskytované služby:

Odlehčovací služby – asistenční služba

terénní služba

cílová skupina:

osoby s mentálním a kombinovaným

postižením

věk klientů: 3 – 50 let

Stručný popis služby:

Program pomáhá rodině se zajištěním péče o člověka s mentálním či kombinovaným

postižením nebo autismem. Asistent podporuje klienta v rozvoji samostatnosti,

motorických dovedností a komunikačních schopností. Nabízíme odlehčovací služby

v přirozeném domácím prostředí klienta, doprovod do školy nebo asistenci při

volnočasových aktivitách. V případě trvalé spolupráce vypracujeme Individuální plán

rozvoje.

Služba probíhá dle dohody a časových možností asistentů, maximálně 40 hod. měsíčně.

Spoluúčast uživatele na úhradě služby je 70,-Kč/hod.

Kapacita zařízení: 2007

počet klientů: 7

z MČ Praha 10: --

2008

počet klientů: 40

z MČ Praha 10: 3

Počet neuspokojených žadatelů: --

Časová dostupnost služby:

Ve všední dny 9:00 – 17:00, asistence probíhá na základě potřeb rodiny po dohodě

s asistentem.

Sociální rehabilitace - pracovně-tréninkový program

ambulantní služba

cílová skupina:

Kavárna Vesmírna

osoby s mentálním postižením, osoby

Ve Smečkách 5, Praha 1

s kombinovaným postižením

58


věk klientů: 18 – 64 let

Stručný popis služby:

Umožňujeme dospělým lidem s mentálním postižením získat v kavárně Vesmírna co

nejreálnější pracovní zkušenost. Snažíme se připravit je po pracovní i sociální stránce pro

jejich další pracovní uplatnění, nejlépe na volném trhu práce. Hlavní náplň programu

orientujeme na osvojování nejrůznějších pracovních dovedností a rozvoj sociálních

schopností. Uživatelé se učí vykonávat konkrétní pracovní činnosti (např. obsluha hostů,

příprava nápojů, mytí nádobí, úklidové práce), uplatňovat týmovou spolupráci apod.

V kavárně Vesmírna pracují od pondělí do pátku 4 hodiny denně ve směnném provozu,

program je stanoven nejdéle na 1,5 roku. Za vykonanou práci může uživatel dostat

finanční odměnu. Nabízíme příjemné posezení v nekuřáckém prostředí, široký výběr

nápojů, teplou i studenou kuchyni. Pořádáme kulturní akce, výstavy, workshopy. To vše

v bezbariérovém prostoru vhodném také pro rodiny s dětmi.

Kapacita zařízení: 2007

počet klientů: 16

z MČ Praha 10: --

Počet neuspokojených žadatelů: --

Časová dostupnost služby:

Po - Pá 9:00 – 21:00.

2008

počet klientů: 16

z MČ Praha 10: 1

Odborné sociální poradenství

ambulantní služba

Informační a poradenské centrum,

webový portál Dobromysl

cílová skupina:

osoby s mentálním postižením, osoby

s kombinovaným postižením, široká

veřejnost

věk klientů: bez omezení věku

Stručný popis služby:

IPC se zcela ojediněle věnuje tématu mentálního postižení a autismu, ale neodmítá ani

ostatní poradenství ze sociální sféry. Poskytuje informace a poradenství přímo lidem

s mentálním postižením, jejich rodinám, ale i veřejnosti, studentům a médiím. Funguje

prostřednictvím osobního poradenství, telefonní linky, e-mailu, internetové poradny a

informačního serveru Dobromysl.cz. Služba je poskytována zdarma.

Dobromysl poskytuje základní informace, aktuality, novinky, články a příběhy lidí

s postižením na webové adrese: www.dobromysl.cz. V roce 2008 zaznamenal portál

162.401 návštěv za rok (měsíčně 13.533 vstupů), publikovalo se 223 článků.

Kapacita zařízení: 2007

počet klientů: 101

z MČ Praha 10: 8

59

2008

počet klientů: 472

z MČ Praha 10: 28


Počet neuspokojených žadatelů: --

Časová dostupnost služby:

Každý všední den 9:00 - 17:00, internetová poradna 24 hodin denně.

Sociální rehabilitace – tranzitní program

ambulantní, terénní a pobytová služba

cílová skupina:

osoby s mentálním postižením, osoby

s kombinovaným postižením

věk klientů: 18 – 64 let

Stručný popis služby:

Tranzitní program podporuje dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením

v integraci do běžného pracovního prostředí. Podpora při výběru pracovní pozice,

vyřizování formalit, poradenství, tvorba životopisu, nabídka volných pracovních míst,

pracovní asistence, Job kluby, spolupráce na základě individuálního plánování až

1,5 roku. Cílem služby je zařazení osob se zdravotním postižením do společnosti.

Kapacita zařízení: 2007

počet klientů: 10

z MČ Praha 10: 0

2008

počet klientů: 9

z MČ Praha 10: 0

Počet neuspokojených žadatelů - žadatelé na čekací listině:

V roce 2008 5 uživatelů, z toho 2 z MČ Praha 10.

Časová dostupnost služby:

Pracovní dny 9:00 – 17:00, dostupnost dle individuálních potřeb klienta (také v

závislosti na pracovním místě klienta).

Sociální aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

terénní služba

cílová skupina:

Dobrovolnické centrum – akce

osoby s mentálním postižením, osoby

Pontony

s kombinovaným postižením

věk klientů: od 16 let

Stručný popis služby:

Program pomáhá lidem s mentálním a kombinovaným postižením nebo autismem

od 16 let trávit smysluplně volný čas, poznávat a uplatňovat svá práva a povinnosti.

Poskytuje osobní podporu za pomoci dobrovolníka. Dobrovolník se schází s klientem

1 x týdně na 3 hodiny a pomáhá mu začlenit se do společnosti, při řešení každodenních

situací a naplňovat konkrétní zakázky, se kterými do programu vstoupil. Centrum slouží

také jako kontaktní místo pro zájemce o dobrovolnictví.

Kapacita zařízení:

60


2007

počet klientů: 20

z MČ Praha 10: 1

2008

počet klientů: 22

z MČ Praha 10: 2

Počet neuspokojených žadatelů: --

Časová dostupnost služby:

Pracovní dny 9:00 – 17:00, dostupnost se dle individuálních potřeb přizpůsobuje

klientovi.

Sociální aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením -

JINÉ ODPOLEDNE

terénní služba

cílová skupina:

osoby s mentálním postižením, osoby

s kombinovaným postižením

věk klientů: 5 - 18 let

Stručný popis služby:

Podpora dětí se speciálními potřebami, převážně s mentálním postižením a autismem,

v integraci do kolektivu vrstevníků bez postižení v rámci organizované zájmové činnosti.

Děti navštěvují běžné kroužky v DDM, Sokole nebo plavecké škole (jako např. keramiku,

malování, plavání, cvičení, výtvarný, turistický nebo chovatelský kroužek) za doprovodu

asistenta. Asistence obnáší doprovod do kroužku a domů, podporu během kroužku,

zvyšování samostatnosti v rámci naplňování cílů z Individuálního plánu klienta (1x týdně

cca 3 hodiny). Rodič/zákonný zástupce hradí pouze kurzovné kroužku.

Osobními asistenty jsou převážně studenti humanitních oborů vyšších odborných nebo

vysokých škol.

Kapacita zařízení: 2007

počet klientů: 25

z MČ Praha 10: 2

2008

počet klientů: 27

z MČ Praha 10: 3

Počet neuspokojených žadatelů: --

Časová dostupnost služby:

Pracovní dny 9:00 – 17:00, doprovody a asistence s ohledem na dobu a dojezdovou

vzdálenost zájmového kroužku.

61


Mateřské a otcovské centrum pohody

občanské sdružení

územní působnost: --

Jarmila Poslední

MOC pohody

Počernická 80/387

101 00 Praha 10

email: jablickov@centrum.cz

telefon: 725 680 010

Personální zajištění:

Pracovníci v přímé péči: 12

Dobrovolníci/počet osob: 4

Poskytované návazné služby:

Neposkytujeme sociální služby v režimu Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

poskytujeme programy na podporu fungující rodiny, programy pro rodiče s dětmi.

Poskytované služby:

Sociálně aktivizační služby

neregistrovaná služba

ambulantní služba

cílová skupina:

rodina s dětmi

věk klientů: --

Stručný popis služby:

Vytváření přátelského prostoru pro setkávání rodin s dětmi. Rozvoj motorických,

kognitivních a komunikačních dovedností dětí, inspirace a relaxace rodičů, růst

partnerských a rodičovských kompetencí, kvalitnější péče a výchova dětí, seberealizace

rodičů, udržení si pracovních kompetencí po dobu rodičovské dovolené, motivace

k sebevzdělávání, podpora role otce v rodině, posílení rodičovského sebevědomí otce.

Kapacita zařízení: 2007

počet klientů: --

z MČ Praha 10: --

2008

počet klientů: --

z MČ Praha 10: 5000

Počet neuspokojených žadatelů: --

Časová dostupnost služby:

Denně 9:00 – 18:00, podle vybraného programu a potřeb klienta, večerní setkání pro

rodiče 20:00 – 22:00. Dle aktuální nabídky.

62


Městská část Praha 10

organizační složka státu

územní působnost: Praha

vedoucí: Michal Kočí

Jasmínová 2904/35

Praha 10 – Záběhlice

106 00 Praha 106

email: michalk@praha10.cz

telefon: 272 657 063

Poskytované služby:

Odborné sociální poradenství

ambulantní

cílová skupina:

osoby s kombinovaným postižením, osoby s

mentálním postižením, osoby s tělesným

postižením, osoby se sluchovým postižením,

osoby se zdravotním postižením, osoby se

zrakovým postižením, osoby s chronickým

onemocněním, osoby s jiným zdravotním

postižením

Věková kategorie klientů: mladí dospělí (19 – 26

let), dospělí (27 – 64 let)

Stručný popis služby:

Službu odborného sociálního poradenství zaměřujeme na potřeby osob znevýhodněných

na trhu práce (především na osoby se zdravotním postižením, osoby o zdravotně

postižené pečující, ale i na osoby na rodičovské dovolené, osoby nad 50 let věku apod.).

Zprostředkováváme jim kontakt se společenským prostředím (vstup na trh práce),

zároveň jim pomáháme při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Poskytujeme poradenství v oblasti orientace v sociálních systémech, práva (sociálněprávní

poradenství) a v oblasti vzdělávání. Pomáháme uživatelům při vyřizování běžných

záležitostí a pomáháme při obnovení nebo upevnění kontaktů se sociálním prostředím.

Počet neuspokojených žadatelů: --

Časová dostupnost služby:

Pracovní dny 7:00 – 15:30.

Sociální rehabilitace

terénní

cílová skupina:

osoby s mentálním postižením, osoby s

tělesným postižením, osoby se sluchovým

postižením, osoby se zdravotním

postižením, osoby se zrakovým

postižením, osoby s chronickým

onemocněním, osoby s kombinovaným

postižením, osoby s jiným zdravotním

postižením

Věková kategorie klientů: mladí dospělí

(19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let)

63


Stručný popis služby:

Službu sociální rehabilitace zajišťujeme prostřednictvím sociálních asistentů, kteří

poskytují uživatelům pomoc při dopravě, činnostech vedoucích k sociálnímu

začlenění uživatelů a jejich soběstačnosti (např. poskytují pomoc a nácvik při

manipulaci s invalidním vozíkem, poskytují pomoc při nácviku vstupu a výstupu z

vozidla osobám se zdravotním postižením, doprovází uživatele).

Poskytováním této služby umožňujeme osobám se zdravotním postižením účastnit se

vzdělávacích kurzů, docházet do zaměstnání, škol, za rehabilitací. Tímto uživatelům

zprostředkováváme kontakt se širším sociálním prostředím, z kterého jsou

často dlouhodobě, vzhledem ke

svému postižení, vyloučeni.

Kapacita zařízení: 2007

50 osob

2008

50 osob

Počet neuspokojených žadatelů: --

Časová dostupnost služby:

7:00 – 15:30.

64


OS červený kříž Praha 10 a Benešov

občanské sdružení

územní působnost: --

Vršovická 12/882

101 00 Praha 10

email: simonavarenata@seznam.cz

telefon: 271 746 028

Personální zajištění:

Pracovníci v přímé péči: --

Dobrovolníci/počet osob: --

Poskytované služby:

Ošacení seniorů

ambulantní a terénní služba

cílová skupina:

senioři, lidé v sociální nouzi

věk klientů: --

Stručný popis služby:

Jedná se o poskytnutí ošacení výše uvedeným skupinám obyvatel. Mají možnost se

v úředních hodinách (tedy Po a Út 10:00 - 15:00) zastavit na adrese: Sámova 18, 101 00,

Praha 10, kde jejich žádostem vyhoví přítomná služba. Klienti (žadatelé) na základě

doporučení obdrží ošacení.

Kapacita zařízení: 2007

počet klientů: --

z MČ Praha 10: ročně 1.000 – 1.500

osob

2008

počet klientů: --

z MČ Praha 10: ročně 1.000 – 1.500

osob

Počet neuspokojených žadatelů: 0

Časová dostupnost služby:

Po a Út 10:00 - 15:00.

65


Point+ 50

obecně prospěšná společnost

územní působnost: --

Barrandovská 11/161

152 00 Praha 5

email: revue50plus@revue50plus.cz

telefon: 731 774 172

Personální zajištění:

Pracovníci v přímé péči: --

Dobrovolníci/počet osob: --

Poskytované služby:

Kontaktní centrum

ambulantní služba

cílová skupina:

senioři

věk klientů: --

Stručný popis služby:

Jedná se o poskytování komplexního informačního servisu pro seniory Prahy 10

o možnostech sociálních služeb, volnočasových aktivitách a pomoc při orientaci seniorů

v informační společnosti.

Kapacita zařízení: 2007

počet klientů: --

z MČ Praha 10: --

Počet neuspokojených žadatelů: 0

Časová dostupnost služby: --

2008

počet klientů: --

z MČ Praha 10: --

66


ROSA – centrum pro týrané a osamělé ženy

občanské sdružení

územní působnost:

Praha, u SOS celá ČR

Podolská 242/25, 147 00, Praha 4

email: info@rosa-os.cz

telefon: 241 432 466

SOS linka: 602 246 102

Personální zajištění:

Pracovníci v přímé péči: 8

Dobrovolníci/počet osob: 2

Poskytované návazné služby:

Vydávání publikací o domácím násilí, informačního zpravodaje, školení, skripta,

2 informačně preventivní weby - www.rosa-os.cz, www.stopnasili.cz

Poskytované služby:

Odborné sociální poradenství

terénní a ambulantní služba

cílová skupina:

ženy - oběti domácího násilí a jejich

děti

věk klientů: bez omezení věku

Stručný popis služby:

Ženám - obětem domácího násilí jsou poskytovány bezplatné psychosociální, sociálně

terapeutické a sociálně právní konzultace, vypracování bezpečnostního plánu. V rámci

potřeb klientek a možností centra je poskytováno právní poradenství, konzultace dětské

psycholožky, dětská skupina, terapeutická skupina pro ženy. Součástí služby je i terénní

práce - v případě potřeby doprovod na policii, k soudu, OSPOD.

Kapacita zařízení: 2007

počet klientů/konzultací: 241/1445

z MČ Praha 10:

počet klientů/konzultací: 18/91

2008

počet klientů/konzultací: 232/1402

z MČ Praha 10:

počet klientů/konzultací: 21/91

Počet neuspokojených žadatelů: 0

Časová dostupnost služby:

Po a Út 9:00 – 18:00, St a Čt 8:00 – 16:00, Pá (terénní služba) 9:00 – 14:00.

67


Azylový dům

pobytová služba

cílová skupina:

ženy - oběti domácího násilí a jejich

děti

věk klientů: 0 – 65 let

Stručný popis služby:

Do azylového domu jsou přijímány ženy - oběti domácího násilí a jejich děti ohrožené na

životě násilným partnerem. Dům má utajenou adresu. Do azylového domu jsou klientky

přijímány až po konzultaci v Informačním a poradenském centru. Klientkám je

vypracován individuální plán, osobní bezpečnostní plán, jsou jim poskytovány sociálně

právní a sociálně terapeutické konzultace, doprovázení na úřady, soudy, terapeutické

skupiny, dětské skupiny, individuální konzultace psycholožky a dětské psycholožky, herní

terapie pro děti.

Kapacita zařízení: 2007

počet lůžek: 32

počet klientů/počet kontaktů:

29 žen, 27 dětí/719

z MČ Praha 10:

2 ženy/15 kontaktů

2008

počet lůžek: 32

počet klientů/počet kontaktů:

24 žen, 33 dětí/1310 výkonů

z MČ Praha 10:

1 žena/50 kontaktů

Počet neuspokojených žadatelů: 0

Časová dostupnost služby:

Nepřetržitě.

Telefonická krizová intervence

terénní služba

cílová skupina:

oběti domácího násilí, jejich příbuzní,

děti

věk klientů: neomezeno

Stručný popis služby:

Služba je poskytována obětem domácího násilí nebo jejich příbuzným. Je poskytována

telefonická krizová intervence, odhad bezpečnostního rizika, vypracování bezpečnostního

plánu, odkázání na nejbližší místa pomoci v regionu volajícího, základní sociální

poradenství. V rámci telefonické krizové pomoci je poskytováno i internetové poradenství

na poradna@rosa-os.cz.

68


Kapacita zařízení: 2007

počet klientů/počet kontaktů: 1.980

z MČ Praha 10: nesleduje se

2008

počet klientů/počet kontaktů: 1.919

z MČ Praha 10: nesleduje se

Počet neuspokojených žadatelů: 0

Časová dostupnost služby:

Pevná linka 241432466 – Po a Út 9:00 – 18:00, St a Čt 8:00 – 16:00, Pá 9:00 – 14:00

SOS linka 602246102 - Po - Pá 9:00 – 18:00

69


Společnost DICRE

občanské sdružení

zřizovatel poskytovatele: Ministerstvo

vnitra

územní působnost: --

Holandská 46, Praha 10

email: dicre@seznam.cz

telefon: 731 106 759

Personální zajištění:

Pracovníci v přímé péči: 3

Dobrovolníci/počet osob: 6

Poskytované návazné služby:

Rekondiční pobyty, sportovní a kulturní akce pro osoby s mentálním postižením.

Lékařská poradna pro lidi s mentálním postižením – v rámci Centra denních služeb.

Poskytované služby:

Centrum denních služeb – lékařská poradna pro lidi s mentálním postižením

ambulantní služba

cílová skupina:

lidé s mentálním postižením

věk klientů: bez omezení

Stručný popis služby:

Lékařská poradna pro lidi s mentálním postižením poskytuje a provozuje osvětovou a

ediční činnost. Plní funkci zdravotního filtru a garanta pro rekondiční pobyty.

Kapacita zařízení: 2007

počet uživatelů: 0

z MČ Praha 10: 0

Počet neuspokojených žadatelů: 0

Časová dostupnost služby:

Po celý rok.

2008

počet uživatelů: 34

z MČ Praha 10: --

Rekondiční pobyty

– nesociální služba

terénní a pobytová služba

cílová skupina:

osoby s mentálním postižením

věk klientů: 18 – 60 let

Stručný popis služby:

Rekondiční pobyty a rehabilitační pobyty pro lidi s mentálním postižením.

70


Kapacita zařízení: 2007

počet uživatelů: 0

z MČ Praha 10: --

2008

počet uživatelů: 0

z MČ Praha 10: --

Počet neuspokojených žadatelů: 0

Časová dostupnost služby:

Po celý rok.

71


Společnost DUHA – integrace osob s mentálním postižením

občanské sdružení

územní působnost: --

Českolipská 621

190 00 Praha 9

email: duha@spolecnostduha.cz

telefon: 286 592 971, 602 610 693

Personální zajištění:

Pracovníci v přímé péči: 73

Dobrovolníci/počet osob: 4

Poskytované služby:

Chráněné bydlení

pobytová služba

cílová skupina:

dospělé osoby s mentálním postižením

věk klientů: od 18 let

Stručný popis služby:

Společnost Duha má v rámci chráněného bydlení 17 bytů po celém území Prahy. Jedná se

o dlouhodobou pobytovou službu poskytovanou osobám, které vzhledem k situaci

potřebují pomoc jiné osoby. Osobní asistent pomáhá klientům s přípravou stravy, s

chodem domácnosti, při trávení volného času.

Kapacita zařízení: 2007

počet lůžek: 37

počet klientů: 37

z MČ Praha 10: 6

2008

počet lůžek: 37

počet klientů: 37

z MČ Praha 10: 6

Počet neuspokojených žadatelů:

V roce 2007 37, z toho 6 obyvatel Prahy 10, a v roce 2008 52 osob, z toho 2 obyvatelé

z Prahy 10.

Časová dostupnost služby:

Dle potřeb klientů, v některých bytech jsou služby 24 hodin denně, v jiných jsou služby

kratší.

Centrum denních služeb

ambulantní služba

cílová skupina:

dospělé osoby s mentálním postižením

věk klientů: od 19 let

72


Stručný popis služby:

Centrum denních služeb (CDS) poskytuje své služby na území hlavního města Prahy, a to

na dvou místech: CDS Bolevecká 468. Praha 15 a v místech detašovaného pracoviště CDS

Duhovka, Staromlýnská 577/4, Praha 9.

Centrum denních služeb poskytuje sociální službu dospělým lidem s mentálním

postižením, kteří z důvodu zdravotního postižení potřebují vyšší míru podpory v různých

oblastech. Klienti individuální podporu dostávají podle svých potřeb, a to pro rozvoj

zájmů, dovedností, sociálních kontaktů a návyků.

CDS nabízí svých uživatelům především aktivizaci formou pracovních činností a nabídky

zájmových aktivit. Cílem naší služby je umožnit uživatelům, aby se lépe zapojili do

společenského života, a pomoci jim získat návyky, které jsou samozřejmostí pro

většinovou společnost.

Kapacita zařízení: 2007

počet klientů/kontaktů: 65

z MČ Praha 10: 14

Počet neuspokojených žadatelů: --

2008

počet klientů/kontaktů: 59

z MČ Praha 10: 14

Časová dostupnost služby:

8:00 - 14:00.

Podporované zaměstnávání – neregistrovaná sociální služba

ambulantní služba

cílová skupina:

lidé s mentálním postižením, s lehčím

tělesným postižením, lidé se sníženou

úrovní sociálních dovedností,

nízkokvalifikovaní

věk klientů: 18 let a výše

Stručný popis služby:

Podporované zaměstnávání je komplex služeb určených osobám, které jsou z různých

důvodů znevýhodněny při hledání a udržení zaměstnávání na otevřeném trhu práce.

Jejich schopnosti a dovednosti získat a udržet zaměstnání jsou z různých důvodů

omezeny, a proto potřebují k nalezení a udržení si práce individuální dlouhodobou

podporu. Služba Podporované zaměstnávání je časově omezena a je určena lidem, kteří

chtějí získat a udržet si zaměstnání v běžném pracovním prostředí.

Kapacita zařízení: 2007

počet klientů/kontaktů: 32

z MČ Praha 10: 2

2008

počet klientů/kontaktů: 30

z MČ Praha 10: 1

Počet neuspokojených žadatelů: --

Časová dostupnost služby:

73


Po – Pá 8:00 - 16:00 - samozřejmě lze se domluvit podle potřeb uživatele.

74


Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR

občanské sdružení

územní působnost: --

Ječná 1434/11

120 00 Praha 2

email: spmp.praha10a15@seznam.cz

telefon: 604 416 655

Personální zajištění:

Pracovníci v přímé péči: --

Dobrovolníci/počet osob: --

Poskytované služby:

Centrum denních služeb – celoživotní vzdělávání

cílová skupina:

osoby s mentálním postižením

věk klientů: --

Stručný popis služby:

Navazující celoživotní vzdělávání včetně pracovního uplatnění.

Kapacita zařízení: 2007

počet klientů: --

z MČ Praha 10: --

2008

počet klientů: --

z MČ Praha 10: 7

Počet neuspokojených žadatelů: --

Časová dostupnost služby: --

75


Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN –

Centrum pro rodinu, o.p.s.

obecně prospěšná společnost

Karolíny Světlé 18, 110 00 Praha 1

územní působnost:

email: cpr@dropin.cz

Praha a Středočeský kraj

telefon: 271 721 040, 603 291 593

Personální zajištění:

Pracovníci v přímé péči: 3 (na úvazky 2,4)

Dobrovolníci/počet osob: --

Poskytované návazné služby:

• psychoterapie

• psychologické poradenství

• krizová intervence

• práce s rodinou

• rodinná terapie

• dvouletý ambulantní léčebný program pro matky s anamnézou UNL

• projekt "Slunečnicová zahrada"

Poskytované služby:

Odborné sociální poradenství

ambulantní služba

cílová skupina:

osoby ohrožené závislostí nebo závislé

na návykových látkách; osoby vedoucí

rizikový způsob života, nebo jsou tímto

způsobem života ohroženy

věk klientů: bez omezení věku

Stručný popis služby:

Realizace výchovně vzdělávacích a aktivizačních činností. Zprostředkování kontaktu se

společenským prostředím, sociálně-terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv,

oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Kapacita zařízení: 2007

počet uživatelů: --

z MČ Praha 10: --

2008

počet uživatelů:

2500/30 minut u intervence

z MČ Praha 10: --

Počet neuspokojených žadatelů: 0

Časová dostupnost služby:

Po – Pá 9:30 – 17:30.

76


Středisko rané péče SPRP Praha

občanské sdružení

územní působnost:

Praha, Středočeský, Ústecký a

Pardubický kraj

Trojická 2

128 00 Praha 2

email: praha@ranapece.cz

telefon: 224 826 860

Personální zajištění:

Pracovníci v přímé péči: 8

Dobrovolníci/počet osob: 3

Poskytované služby:

Raná péče

terénní služba

cílová skupina:

rodiny s dítětem/dětmi, osoby se

zrakovým postižením, osoby

s kombinovaným postižením

věk klientů: děti kojeneckého věku (do

1 roku), děti předškolního věku (1 -

7 let), dospělí (27 - 64 let)

Stručný popis služby:

Služba sociální prevence - raná péče je poskytována rodinám s dětmi se zrakovým či

kombinovaným postižením od 0 do 7 let, jde o kombinaci zrakového postižení s

mentálním, tělesným a duálním postižením (kombinace postižení zraku i sluchu

současně). Realizujeme program „Provázení“, tj. podpora a pomoc rodinám při sociální

integraci, v prosazování svých kompetencí a rodičovských práv, podpora vývoje dítěte při

rozvíjení zrakových funkcí a kompenzačních mechanizmů (tj. např. zprostředkováním

hmatové, kinestetické a zvukové zkušenosti, při výběru a úpravách pomůcek a

stimulujícího prostředí, které podporuje celkový rozvoj dítěte).

Kapacita zařízení: 2007

počet klientů/kontaktů: 157/855

z MČ Praha 10: 6/33

2008

počet klientů/kontaktů: 167/978

z MČ Praha 10: 5/29

Počet neuspokojených žadatelů: 0

Časová dostupnost služby:

Po – Pá 7:00 – 19:00.

77


Svaz důchodců ČR, městský výbor

občanské sdružení

územní působnost: --

Rektorská 580/7, 108 00 Praha 10

email: vaclava.druhanova@centrum.cz

telefon: 223 008 463

Personální zajištění:

Pracovníci v přímé péči: --

Dobrovolníci/počet osob: --

Poskytované služby:

Kontaktní centrum

ambulantní služba

cílová skupina:

senioři s vadami pohybového ústrojí,

nemocí cévního oběhu, osteoporózou

a artritidou

věk klientů: --

Stručný popis služby:

Sedmidenní pobyt v lázeňském prostředí - souvisí s kontaktním centrem, kde se senioři

pravidelně scházejí na přednášky atd.

Kapacita zařízení: 2007

počet klientů: --

z MČ Praha 10: --

2008

počet klientů: --

z MČ Praha 10: 50

Počet neuspokojených žadatelů: --

Časová dostupnost služby: --

78


Svaz důchodců ČR, o. s., Koordinační výbor Praha 10

občanské sdružení

územní působnost: --

Čestlická 1, 101 00 Praha 10

email: vaclava.druhanova@centrum.cz

telefon: 223 008 463, 723 761 394

Personální zajištění:

Pracovníci v přímé péči: --

Dobrovolníci/počet osob: 50

Poskytované pouze návazné služby:

Zájezdy, výlety, společenská setkávání.

Poskytované služby: --

Stručný popis služby: --

Kapacita zařízení: --

Počet neuspokojených žadatelů: --

Časová dostupnost služby: --

79


Tyfloservis, o.p.s.

obecně prospěšná společnost

územní působnost:

hl. m. Praha a Středočeský kraj

Krakovská 21

110 00 Praha 1

email: sediva@tyfloservis.cz

telefon: 221 462 362

Personální zajištění:

Pracovníci v přímé péči: 3

Dobrovolníci/počet osob: 0

Poskytované návazné služby:

Zraková terapie

Poskytované služby:

Sociální rehabilitace

ambulantní a terénní služba

cílová skupina:

osoby se zrakovým postižením, osoby

s kombinovaným postižením

věk klientů: 15 let a více

Stručný popis služby:

Tyfloservis, o.p.s. nabízí speciální výcvikové kurzy, ve kterých se klienti učí správně

používat bílou hůl a chodit po zvolených trasách, zvládnout běžné činnosti v domácnosti

bez zrakové kontroly (vaření, úklid, osobní hygiena apod.), číst a psát Braillovo bodové

písmo, psát na klávesnici PC, vlastnoruční podpis apod. Služba pomůže klientům s

výběrem, vyzkoušením některých kompenzačních a optických pomůcek, poradí, jak je

získat, a zaučí v jejich používání.

Kapacita zařízení: 2007

počet klientů: 110

z MČ Praha 10: v průměru dle potřeby

klientů a možností střediska

Počet neuspokojených žadatelů: 0

Časová dostupnost služby:

Po - St 9:00 - 15:30, Čt 9:30 - 18:00, Pá 8:00 - 12:00.

2008

počet klientů: 110

z MČ Praha 10: v průměru dle potřeby

klientů a možností střediska

80


Vhled

Právní forma: -- Adresa: --

Územní působnost: --

Personální zajištění:

Pracovníci v přímé péči: --

Dobrovolníci/počet osob: --

Poskytované služby:

Dům na půl cesty

pobytová služba

cílová skupina:

mladí lidé ve věku 18-26 let, kteří

pobývali v dětském domově, potřebují

další podporu, jsou ochotni aktivně

řešit svou životní situaci, jsou schopní

sebeobsluhy a domluví se česky

věk klientů: 18 – 26 let

Stručný popis služby:

Veškeré činnosti jsou poskytovány v souladu s § 23 Vyhlášky č. 505/2006, tj. poskytnutí

ubytování; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně terapeutické

činnosti; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních

záležitostí.

Pro účely větší srozumitelnosti, pro zájemce a klienty jsme přistoupili k následujícímu

členění, které je obsaženo i ve „Smlouvě o poskytování služeb“.

Činnosti jsou formulovány jako nabídka pro klienty:

Pomoc při naplňování Vašich cílů

Jsme „jiní“ než ubytovna. Je třeba, abyste si s pomocí sociálního pracovníka stanovili cíle

pobytu u nás, na kterých budete spolupracovat. Něco, v čem chcete zlepšit svůj život tak,

abyste byli spokojenější a samostatnější. Bydlení v našich bytech a naše služby

považujeme za prostředek k lepšímu životu, ne za cíl života. Cíle spolupráce vycházejí

z Vašich potřeb a mohou být různé, např. z oblasti bydlení, zaměstnání, vzdělávání,

vztahů, komunikace atp.

Poradenství

Poskytujeme informace o našich službách a službách jiných zařízení, které Vám mohou

pomoci. Informace o tom, jak může pomoci stát, různé dávky atp. Informace o Vašich

právech a povinnostech. Pomáháme s vyřizováním dokladů, můžeme Vám pomoci

s pochopením různých smluv.

Bydlení

Je vázáno na stanovení a naplňování cílů spolupráce (viz. výše). Je prostředkem zlepšení

Vaší situace. Časem, kdy můžete pozitivně ovlivnit svůj život. Bydlení se poskytuje

maximálně na jeden rok. Nabízíme vybavené byty 1+1 vždy pro dva uživatele stejného

pohlaví.

V rámci našich služeb můžete využívat pračku, žehličku a máte přístup k počítači.

81


Bydlení je poskytováno na základě smlouvy o podnájmu na dobu určitou podle ust. § 719

občanského zákoníku v platném znění.

Pomoc při navazování kontaktů s okolím

V případě Vašeho zájmu Vás budeme podporovat při navazování vztahů s původní

rodinou nebo při zakládání vlastních partnerských a rodinných vztahů.

Pomůžeme Vám s kontakty s jinými organizacemi, úřady, zaměstnavateli i lidmi.

Pomoc při osobním růstu, rozvoji komunikačních a pracovních kompetencí

Podle Vašich potřeb Vám můžeme pomoci s nácvikem nejrůznějších forem komunikace,

nebo Vám doporučíme další odborníky. Budeme Vás podporovat při Vaší seberealizaci.

Pomůžeme Vám se zvyšováním Vašich schopností zaujmout na trhu práce atp.

Kapacita zařízení: 2007

počet lůžek: 6

počet klientů: 7

z MČ Praha 10: 0

2008

počet lůžek: 6

počet klientů: 6

z MČ Praha 10: 0

Počet neuspokojených žadatelů:

V roce 2007 6 a v roce 2008 8, z MČ Praha 10 nikdo.

Časová dostupnost služby:

Ubytování nepřetržitě; ostatní služby ve všední dny 9:00 – 17:00.

82


Židovská obec v Praze – Domov sociální péče Hagibor

církevní právnická osoba

územní působnost: --

Maiselova 18

110 00 Praha 1

email: jarosevska@kehilaprag.cz

telefon: 223 008 463

Personální zajištění:

Pracovníci v přímé péči: --

Dobrovolníci/počet osob: --

Poskytované služby:

Domov pro seniory - Domov sociální péče

ambulantní a pobytová služba

cílová skupina:

oběti persekuce, které přežili nacistické

koncentrační tábory - zpravidla senioři

nad 80 let

věk klientů: --

Stručný popis služby:

Zajišťování komplexní péče vedoucí ke zkvalitnění života.

Kapacita zařízení: 2007

počet klientů: --

z MČ Praha 10: --

Počet neuspokojených žadatelů: --

Časová dostupnost služby: --

2008

počet klientů: --

z MČ Praha 10: 20

83


4. Závěr

Celý dokument je pojat jako přehled poskytovatelů sociálních a návazných služeb. Vzhledem

k míře zapojení jednotlivých poskytovatelů a obtížnosti mapovat tuto oblast – víme, že zde

působí další poskytovatelé, ale neznáme je - nelze provádět žádné analytické závěry,

vyhodnocení a z nich vyplývající doporučení.

Z těchto důvodů je přehled pracovním materiálem, který nelze považovat za definitivní, a to

vzhledem k míře zapojení jednotlivých poskytovatelů a specifik poskytování sociálních služeb

v Praze – služby poskytované mimo území MČ Praha 10 a naopak, provázanost

s poskytovateli z okolních městských částí, jejich působnost ve vazbě na místo poskytování

apod.

Je nezbytné s tímto přehledem dále pracovat a aktualizovat ho.

Kontaktní osoba:

Bc. Linda Zákorová

koordinátorka plánování sociálních služeb MČ Praha 10

email: LindaZ@praha10.cz

i Lomítka jsou počty klientů dělené na muže/ženy.

ii Data nebyla ze strany poskytovatelů uvedena.

iii

Vzhledem k odlišnosti pojetí uvádění kapacity jednotlivých poskytovatelů nelze sjednotit.

iv Jedná se o chráněné bydlení v bytech (dle původní terminologie „byt na půli cesty“), klient je tam většinou sám -

poskytuje Pha2 a Pha4.

v SF Zahrada - zahradnické a údržbové práce + SF Jůnův statek - restaurace a ubytování.

vi Komunitního typu, dle původní terminologie, DPC Lehovec.

84

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!